TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA NAGYVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE TÁMOP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA NAGYVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3."

Átírás

1 TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA NAGYVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE TÁMOP B 09 / 4 A program alapvetı célja: A gazdasági válság negatív hatásai által különösen érintett vállalkozások számára átmenetileg lehetıvé tegye a munkaerıköltségek mérséklését anélkül, hogy a munkavállalói létszámot csökkentenék: a munkahelyek megırzése, a munkaidı átszervezésével, az alkalmazottak munkában töltött idejének csökkentésével a vállalkozások foglalkoztatási potenciáljának megtartása, illetve a munkavállalók képzésben való részvételének támogatásával a munkanélkülivé válás megelızése. A pályázat benyújtásának idıtartama: július december 31. DE folyamatos elbírálás, ezért a keret kimerülésekor a pályázatot felfüggesztik!!! Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: jogi személyiségő gazdasági társaságok legalább 250 fıt foglalkoztat jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok legalább 250 fıt foglalkoztat szövetkezetek legalább 250 fıt foglalkoztat Nem jogosult pályázatot benyújtani: az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel bír. közhasznú társaságok és a non-profit gazdasági társaságok konzorciumok 1

2 Rendelkezése álló keretösszeg: A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg várhatóan a konvergencia régiókban és a KMR-ben együttesen forint, ebbıl: közép magyarországi régióban: Ft összes többi régióban összesen Ft Elszámolható költségek: I. Képzéshez kapcsolódó költségek a) képzés költsége (a képzés óradíján kívül beleértve a képzéshez szükséges tankönyvek, jegyzetek díját, vizsgadíjakat, bizonyítvány kiállítás díját. Nem elszámolható azonban a tananyagfejlesztés), b) szállás költsége maximum 8000 Ft/fı/éjszaka (ÁFA nélkül), c) utazási költség (képzésben résztvevık részére) A szállás és az utazási költségek együttes összege képzésenként nem haladhatja meg a képzés összköltségének 15%-át. A képzésekre átlagosan maximum nettó Ft/óra/fı óradíj számolható el.!!! Tankönyvekre, jegyzetekre maximum nettó Ft/fı számolható el. Vizsgadíjra, bizonyítvány kiállításra maximum Ft/fı/képzés számolható el. II. Személyi jellegő költségek támogatása a) a képzések idejére jutó személyi jellegő költségek (munkabér és közterhei, kivéve szakképzési hozzájárulás). b) általános közvetett költségek, mint például a közbeszerzéssel kapcsolatos nem tanácsadási költségek (a pályázatban tervezett képzésekkel kapcsolatos költség). A projekt keretében személyi jellegő költségek támogatása maximum a képzésekhez kapcsolódó költségekkel azonos mértékig számolható el. A támogatás 1 fıre jutó maximális összege 1,3 millió Ft lehet. A támogatás összegébe az adott személyre jutó képzési költség (többféle képzésben történı részvétel esetén azok összege), a képzésben töltött idıre jutó bruttó bér és az arra jutó munkáltatót terhelı járulékok, valamint tételes EHO, továbbá az utazási és szállásköltségek számítanak bele. III. Egyéb költségek (de minimis támogatás) a) tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek legfeljebb a projekt összköltségének 1%-ig tervezhetık. 2

3 b) bankköltség (számlanyitás, számlavezetés) legfeljebb havi Ft-ig számolható el, kizárólag a támogatás elkülönített kezelésére nyitott bankszámlára vonatkozóan. c) könyvvizsgálattal kapcsolatos költségek (50 millió forint feletti támogatás esetén számolható el és egyben kötelezı). Finanszírozás minimum és maximum összege: A jelen pályázat keretében elnyerhetı támogatás összege: minimum Ft, de maximum forint lehet. Maximális finanszírozási arány %-ban: A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a az alábbiakban szereplı feltételeket figyelembe véve. Képzési támogatásként (A jogcím) a vállalkozás nagyságától és a bevont fogyatékkal élı vagy hátrányos helyzető munkavállalók arányától függıen maximum %-a igényelhetı támogatásként. De az összes költség legalább 50 %-át a képzés közvetlen költségeire kell fordítani. Általános képzés megvalósítása esetén az elszámolható költségek legfeljebb 60 százaléka támogatható, de az elszámolható költségek 70 %-ának megfelelı támogatási intenzitásig növelhetı az alábbiak szerint: max. 10 százalékponttal növelhetı a támogatás aránya a fogyatékkal élı vagy hátrányos helyzető munkavállalóknak nyújtott képzés esetén, Speciális képzés megvalósítása esetén az elszámolható költségek legfeljebb 25 százaléka támogatható, de az elszámolható költségek 35 %-ának megfelelı támogatási intenzitásig növelhetı az alábbiak szerint: max. 10 százalékponttal növelhetı a támogatás aránya a fogyatékkal élı vagy hátrányos helyzető munkavállalóknak nyújtott képzés esetén, Átmeneti támogatásként (B jogcím) az elszámolható költségeknek maximum 100 %-a. - abban az esetben vehetı igénybe, amennyiben a vállalkozás a de minimis értékhatárt ( Euro) nem merítette ki jan. 1 óta. Egyéb megkötések, rendelkezések, amelyeket kötelezı figyelembe venni: o A pályázati kiírásra azon nagyvállalatok jogosultak pályázatot benyújtani, melyek létszáma eléri a 250 fıt a pályázatában megjelölt székhely/telephely/divízió vonatkozásában. 3

4 o Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, - kizáró okok: aki, vagy amely óta részesült munkahelymegırzı támogatásban, illetve aki, vagy amely az Állami Foglalkozatási Szolgálat Munkahelyek megırzéséért címő munkaerı-piaci program keretében, továbbá az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által meghirdetett MEGİRZÉS-9122/2009, MUNKÁBA-9124/2009, és ÚJ KILÁTÁSOK-9111/2009 azonosítószámú pályázati kiírásokon a évben támogatásban részesült. akit, vagy amelyet a pályázat benyújtását megelızı két naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerısen bírság megfizetésére kötelezett. amely szervezetnek a megalapításról szóló jogerıs bírósági bejegyzése, vagy az ezzel egyenértékő egyéb nyilvántartásba vétele a pályázat benyújtásakor az egy évet nem haladja meg; amely vállalatcsoport tagja és romló helyzetét a vállalatcsoport többi tagjával fennálló üzleti kapcsolatok idézték elı aki átmeneti támogatás (B jogcím) igénybevétele esetén nehéz helyzetben lévı vállalkozásnak minısült július 1-jén vagy azt megelızıen a június 30-ai adatai alapján (tehát nem pályázhat, ha ez a feltétel teljesül!!!) nehéz helyzetben lévı vállalkozások: - a társaság saját tıkéje a pályázat benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó beszámoló adatai szerint, veszteség folytán nem éri el a jegyzett tıke felét; - a korlátolt felelısségi alapon mőködı társaság (illetve ahol legalább egyes tagok korlátlan felelısséggel bírnak a társaság tartozása tekintetében) törzstıkéjének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az elızı 12 hónap során veszett el, - az adott vállalkozás függetlenül a vállalkozási formától megfelel a felszámolási eljárás kritériumainak, - a vállalkozásnál a fentiek még nem álltak be, de a vállalkozásnál a következık együttesen tapasztalhatók: a növekvı veszteségek, a csökkenı forgalom, a felhalmozódó leltári készletek, a fölös kapacitás, a lanyhuló pénzforgalom, a növekvı adósságok, az emelkedı kamatköltségek és a zuhanó vagy nullára leírt nettó eszközérték. 4

5 o Képzéssel kapcsolatos részvételi feltételek A képzésbe bevont munkavállalók számának minimálisan el kell érnie a 2 fıt. A munkaszerzıdésben rögzített munkaidı minimum 20%-át, de legalább 96 órát képzésben és azzal kapcsolatos tevékenységekkel kell töltenie a bevont munkavállalónak. A képzésben és a képzéssel kapcsolatos tevékenységekkel töltött idı nem haladhatja meg a képzésbe bevont munkavállalók munkaszerzıdésben rögzített munkaidejét a projekt megvalósításának idıtartama alatt. Egy résztvevı több képzésben is részt vehet, de ugyanazon a képzésen kizárólag egy alkalommal. Egy teljes munkaidıben foglalkoztatott munkavállalónak el kell érnie a 60 órát (napi 6 órás munkaidı esetén 45 órát, napi 4 órás részmunkaidı esetében 30 órát) A projekt teljes idıtartama min. 3 hónap és maximum 12 hónap lehet. o Az összes képzési költség alapján számított súlyozott, átlagos óradíj nem haladhatja meg a nettó 1.200,- Ft-ot. o Rész-szakképesítés, ráépülı vagy elágazó szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben, továbbá akkreditált képzési program egy moduljában való részvétel is támogatható, feltéve, hogy a megszerzett kompetencia mérésére-értékelésére sor kerül a modul végén. o A pályázó a pályázat benyújtását megelızı hónap utolsó napján a vállalkozás székhelyén/telephelyén/divíziójában/divízióiban foglalkoztatott létszámot a projekt megvalósítási idıszak idıtartamával megegyezı ideig fenn kell tartani. Közbeszerzésre vonatkozó szabályok: 1. Amennyiben a támogatási intenzitás nem haladja meg a 75%-ot, akkor a Kbt (b) pontja szerint az Európai Unióból származó forrásból közvetlenül támogatott projektek esetén a pályázók nem minısülnek ajánlatkérınek. Ebben az esetben a következı feltételekkel választhatja ki a vállalkozás a szolgáltatót (az értékek ÁFA nélkül értendık): a) A Ft-nál kisebb értékő beszerzések esetén nem kell ajánlatokat bekérni (a szerzıdésnek ez esetben is rendelkezésre kell állnia), de a teljesítéssel megbízott szolgáltatónak rendelkeznie kell tapasztalattal a szerzıdés tárgya szerinti tevékenységi területen; b) A Ft és Ft közötti értékő beszerzések esetén elegendı, ha a kedvezményezett a szerzıdés tárgya szerinti tevékenységi területen tapasztalattal rendelkezı egy szolgáltatótól ajánlatot kér be; 5

6 c) Ft feletti értékő beszerzések esetében, pályázó a szerzıdés tárgya szerinti tevékenységi területen tapasztalattal rendelkezı három szolgáltatótól köteles egyidejőleg, írásban ( ben, faxon vagy postai úton) árajánlatot kérni. Az ajánlattételre történı felkérésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: a feladat meghatározása olyan részletezettséggel, amely alapján szakmailag és pénzügyileg megalapozott ajánlat nyújtható be; jelen útmutatóban foglaltakkal összhangban annak ismertetését, hogy mely feltételek fennállása esetén alkalmas az ajánlatot tevı szolgáltató a szerzıdés teljesítésére, különös tekintettel arra a követelményre, hogy a szolgáltatónak a támogatás (képzés) teljes idıtartamára érvényes FAT által igazolt intézményakkreditációval kell rendelkeznie és az egyes képzések tekintetében is szükséges, hogy rendelkezzen a képzési program a FAT által kiadott program akkreditációs lajstromszámmal. (Felhívjuk a figyelmet, hogy a munkaügyi központ által a felnıttképzı intézmény nyilvántartásba vételérıl kiadott regisztrációs szám nem helyettesíti ezen akkreditációk meglétét); ajánlatok értékelésének szempontjai és módszere. 2. A közbeszerzési szabályokat csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a támogatás mértéke meghaladja a 75 %-ot, abban az esetben: pályázó ajánlatkérınek minısül közbeszerzési törvény rendelkezései irányadóak szolgáltatás megrendelése esetén 8 millió Ft az értékhatár Alapvetı fogalmak a pályázati kiíráshoz kapcsolódóan: Általános képzések támogathatók, melyek a következık: Általános képzés, amely nem csak vagy nem fıképpen a munkavállalónak a támogatott vállalkozásnál jelenleg betöltött, vagy késıbbiekben betöltendı pozíciójában alkalmazható, hanem olyan képesítést ad, amely többnyire hasznosítható más vállalatoknál vagy munkaterületeken, és így lényegesen növeli a munkavállaló foglalkoztathatóságát. A képzés akkor tekintendı általánosnak, ha például: a) különbözı független vállalkozások együttesen szervezik, vagy ha különbözı vállalkozások munkavállalói is jelentkezhetnek rá, vagy b) valamely hatóság, közjogi testület, vagy egyéb olyan testület, illetve intézmény, amely számára egy tagállam vagy a Közösség biztosította a szükséges hatáskört, azt elismeri, hitelesíti, vagy jóváhagyja. Specifikus képzések minden, ami nem általános!!! Nagyvállalkozás: az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma a 249 fıt meghaladja, és éves nettó árbevétele több mint 50 millió eurónak megfelelı forintösszeg, vagy mérlegfıösszege több mint 43 millió eurónak megfelelı forintösszeg. 6

7 Hátrányos helyzető munkavállaló: a) az elızı 6 hónapban nem állt rendszeresen fizetett alkalmazásban; vagy b) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést; vagy c) 50 éven felüli személy; vagy d) egy vagy több eltartottal egyedül élı felnıtt; vagy e) valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 25%-kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági ágazatára jellemzı átlagos egyensúlyhiány, és ezen alulreprezentált nemi csoportba tartozik; vagy f) egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai tapasztalatának megerısítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei egy biztos munkahelyen; Adminisztratív információk: A pályázati anyag elkészítéséhez szükséges információk: Mérleg és eredménykimutatás tényadatai (2007., , , re vonatkozóan) Mérleg és eredménykimutatás tervadatai ( , re vonatkozóan) Foglalkoztatotti létszám ( idıszakokra vonatkozóan) Üzleti környezet elemzése, mely keretében részletezni kell: o válság hatásai a vállalkozás életében o vállalkozás mőködıképességének megırzésére tett intézkedések o tulajdonosi kötelezettségvállalások, elhatározások Piaci helyzet elemzése, mely keretében részletezni kell: o régióban, kistérségben elfoglalt gazdasági helyzete o globális és helyi piaci kereslet változása o versenyelınyök és hátrányok o konkurencia bemutatás o árak alakulását befolyásoló tényezık o marketing akciók, tervezett marketingköltségek o tervezett termelési terv o szükséges termelési kapacitás o gyártási technológia, versenyképesség biztosításának lehetıségei o munkaerı bemutatása szakmai szempontból o tervezett termék- és szolgáltatásfejlesztés bemutatása o folyamatban lévı és tervezett fejlesztések Foglalkoztatási helyzetelemzés és foglalkoztatási terv, mely keretében részletezni kell: o válság hatásai o tervezett elbocsátások bemutatása o a jelentkezı probléma megoldására igénybevett támogatások, intézkedések o a foglalkoztatási problémák kezelésének eddigi és jövıbeni eredményei, várható hatásai 7

8 Csatolandó dokumentumok listája: Részletes költségvetés + pályázati adatlap Saját forrás igazolása Üzleti környezeti elemzés Foglalkoztatási terv Cégkivonat, vállalkozói igazolvány, létesítı okirat Aláírási címpéldány Támogatás fogadására nyitott és további bankszámlák bejelentése 8

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a TÁMOP-2.3.3.A-09/1 és TÁMOP-2.3.3.A-09/2 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a TÁMOP-2.3.3.A-09/1 és TÁMOP-2.3.3.A-09/2 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a TÁMOP-2.3.3.A-09/1 és TÁMOP-2.3.3.A-09/2 pályázatról TÁMOP-2.3.3.A-09/1 TÁMOP-2.3.3.A-09/2 (Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva) A pályázat általános bemutatása A TÁMOP-2.3.3.A-09/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 PÁLYÁZAT MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK: A program a munkahelyi képzést, a technológiaváltáshoz való alkalmazkodást, a vállalkozói

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére Ú T M U T A T Ó Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetıvé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. foglalkoztatási támogatásról rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatása esetén

TÁJÉKOZTATÓ. foglalkoztatási támogatásról rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatása esetén TÁJÉKOZTATÓ foglalkoztatási támogatásról rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatása esetén A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Pályázók köre Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben

1. A DOKUMENTUM TARTALMA

1. A DOKUMENTUM TARTALMA TÁMOP 2.3.3. Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva című pályázat benyújtásának előfeltételeként meghatározott értékelési kritériumrendszer 2009. április 8. 1. A DOKUMENTUM TARTALMA A dokumentum

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

TÁJÉKOZTATÓ. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére TÁJÉKOZTATÓ Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetővé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az éves

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a válság következtében munkahelyüket elvesztı személyek foglalkoztatásának elısegítését célzó támogatásról

TÁJÉKOZTATÓ a válság következtében munkahelyüket elvesztı személyek foglalkoztatásának elısegítését célzó támogatásról TÁJÉKOZTATÓ a válság következtében munkahelyüket elvesztı személyek foglalkoztatásának elısegítését célzó támogatásról A támogatás célja, a gazdasági válság következtében álláskeresıvé vált, és álláskeresési

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára Program neve: Program kódja: Támogatás szakmai iránya: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/B/12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Hulladékhasznosítási célú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-2.1.4./H

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása. c. pályázati felhívás és útmutatóhoz

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása. c. pályázati felhívás és útmutatóhoz I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása c. pályázati felhívás és útmutatóhoz Kódszám: GOP-2007-2.2.3 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban PROJEKTTERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban c. kiemelt projekt elkészítéséhez

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések Rugalmas munkahelyek c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.4.5-12/7

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben