KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete"

Átírás

1 KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete az önkormányzati fenntartású, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények egyes szolgáltatásainak és az ellátási szerzıdéssel nyújtott szociális alapszolgáltatások igénybevételi rendjérıl, és a fizetendı térítési díjak megállapításáról. (Egységes szerkezetben a 8/2008.(V.29.) rendelettel) Kemecse Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv ának (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 92., 115. (1) bekezdés /továbbiakban: Sztv./, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és falugondnoki szolgálat mőködésének engedélyezésérıl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérıl szóló 188/1999. (XII.16.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendeletben /a továbbiakban: Vhr. 1/ és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük rendjérıl szóló 1/2000. (I.17.) SzCsM rendeletben /a továbbiakban: Vhr.2./ kapott felhatalmazások alapján és azokban elı írott kötelezettségeinek végrehajtására, az önkormányzati fenntartású személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények egyes szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és a szociális ellátások térítési díjáról az alábbi rendeletet alkotja: I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet A rendelet célja 1.. (1) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megırzése érdekében meghatározza az önkormányzati fenntartású személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények által biztosítandó szolgáltatások körét, azok igénybevételének rendjét, valamint, hogy megállapítsa az egyes szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak mértékét, illetve az ellátásokat igénybevevık által fizetendı személyi térítési díjak megállapításának elveit. (2) A rendelet megnevezi azokat a szolgáltatásokat is, amelyeknek az ellátására az önkormányzat és a szolgáltatást nyújtó civil szervezetek ellátási szerzıdést kötöttek.

2 A rendelet felsorolja azokat a szolgáltatásokat is, amelyek ellátását a Közép-Szabolcsi- Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban Társulás) által fenntartott intézmények nyújtanak. 1 II. Fejezet A rendelet hatálya 2.. (1) A rendelet hatálya kiterjed Kemecse Város közigazgatási területén élı magyar állampolgárokra, bevándorlási engedéllyel rendelkezı személyekre, a letelepedési engedéllyel rendelkezı személyekre, a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (2) A rendelet hatálya a bentlakásos szociális intézményi ellátás esetén az (1) bekezdésben meghatározottakon túl kiterjed más települések lakosaira. (1) E rendelet alkalmazásában: III. Fejezet Értelmezı rendelkezések 3. a) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatáson: aa./ az alapellátások körében: - étkeztetést, - házi segítségnyújtást, - jelzırendszeres házi segítségnyújtást, - családsegítést, - szociális információs szolgáltatást - nappali ellátást - közösségi ellátásokat - támogató szolgáltatást ab./ a szakosított ellátások körében: - ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátáson az Idısek Otthona ellátást, kell érteni. b) intézményvezetın: az a, ab/ pontokban meghatározott intézmények vezetıjét kell érteni. c) jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett ca) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldrıl vagy külföldrıl származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, cb) az a bevétel, amely után az egyszerősített vállalkozói adóról, illetve 1 Módosította a 8/2008.(V.29.) rendelet 1. -a, hatályba lép án.

3 az egyszerősített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. Elismert költségnek minısül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerősített vállalkozói adó vagy egyszerősített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetı a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minısülı igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezıgazdasági ıstermelı adóévi ıstermelésbıl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetı az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelı összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetıleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelı összeggel. Befizetési kötelezettségnek minısül a személyi jövedelemadó, az egyszerősített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelı egyszerősített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. Nem minısül jövedelemnek 1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, 2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. -a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. -ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelıszülık számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 3. az anyasági támogatás, 4. a tizenharmadik havi nyugdíj, 5. a személyes gondoskodásért fizetendı személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történı foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidıben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelezı legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg, 8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás; 2 d) vagyon: ha az Szt. másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármő, továbbá vagyoni értékő jog, amelynek da külön-külön számított forgalmi értéke, illetıleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy 2 Módosította a 8/2008.(V.29.) rendelet 2. -a, hatályba lép V. 30-án.

4 db együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minısül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerően lakik, az a vagyoni értékő jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármő. 3 e) család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt élı, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı közeli hozzátartozók közössége; /1993.évi III. tv. 4.. (1) c./ f) egyedül élı: aki egyszemélyes háztartásban lakik; g) Közeli hozzátartozó: ( ) Az étkeztetés, és a házi segítségnyújtás esetében végzett jegyzıi jövedelem vizsgálat esetén közeli hozzátartozó továbbá az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa. 4 h) tartásra köteles és képes személy az e./ pontban meghatározott az a közeli hozzátartozó, akinek családjában az egy fıre jutó havi jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, továbbá a tartást szerzıdésben vállaló, illetve az a személy, akit a bíróság tartásra kötelezett; i) hajléktalan: a bejelentett lakcímmel nem rendelkezı személy kivéve azt, akinek bejelentett lakcíme a hajléktalan szállás, valamint az is, aki az éjszakát rendszeresen közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti. II. RÉSZ A SZEMÉLYES GONDOSKODÁSBA TARTOZÓ SZOLGÁLTATÁSOK I. Fejezet Közös szabályok 4.. A személyes gondoskodásba tartozó szolgáltatások közül (1) Önkormányzati fenntartású szociális intézmény, a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat látja el: a) családsegítést b) szociális információ szolgáltatást. 3 Módosította a 8/2008. (V.29.) rendelet 2- -a, hatályba lép május 30-án. 4 Módosította a 8/2008. (V.29.) rendelet 2- -a, hatályba lép május 30-án.

5 (2) Civil szervezetek látják el az önkormányzattal kötött ellátási szerzıdés alapján: a) közösségi ellátást b) támogató szolgáltatást (3) A társulás által fenntartott a) Répásy Mihály Szociális Szolgáltató Központ látja el: a) szociális étkeztetést b) házi segítségnyújtást c) nappali ellátást d) ápolást-gondozást nyújtó intézményi szakellátást b) Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ látja el a) jelzırendszeres házi segítségnyújtást. 5 II. Fejezet Az egyes ellátások Alapszolgáltatások 5.. Étkeztetés (1) Az étkeztetést az önkormányzat vásárolt szolgáltatás keretében /közszolgáltatási szerzıdésben foglaltak alapján/ a napi egyszeri fıétkezésrıl kell gondoskodni, azoknak a szociálisan rászorulóknak és eltartottjaiknak részére, akik azt tartósan, vagy hat hónapot meg nem haladó idıtartamban átmeneti jelleggel nem tudják biztosítani. (2) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylıt és az általa eltartottat is, aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes más módon a napi fıétkezést biztosítani. (3) Az étkezést az étel elvitelének lehetıvé tételével, illetve a magas életkor, vagy egészségi állapot indokolta esetben lakásra szállítással kell biztosítani. 6.. Házi segítségnyújtás (1) Az önmaguk ellátására saját erıbıl nem képes, mások gondozásában nem részesülı szociálisan rászorultak önálló életvitelének fenntartásáról szükségleteiknek megfelelıen lakásukon, lakókörnyezetükben házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni. (2) A házi gondozás feladatai ellátása során segítséget kell nyújtani ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevı fizikai, mentális, szociális szükséglete a saját környezetében, életko- 5 Módosította a 8/2008. (V.29.) rendelet 3- -a, hatályba lép május 30-án.

6 rának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelıen, meglévı képességeinek fenntartásával, fejlesztésével biztosított legyen. (3) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a gyermekekrıl, akik részére nappali vagy bentlakásos intézményben történı állandó vagy idıszakos ellátás nem biztosítható (betegség, kórokozó hordozó, stb.) és a szülık a gyermek napközbeni ellátását nem, vagy csak részben tudják megoldani. 6/A.. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás A jelzırendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élı, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló a segélyhívó készülék megfelelı használatára képes idıskorú, valamint fogyatékos személyek részére nyújtott ellátás. Segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetıséget nyújt az ellátást igénybevevı személynél történı gyors megjelenésre és segítségnyújtásra. /1993. évi III. tv (1)-(2) bek./ 7.. Családsegítés (1) A családsegítı szolgáltatás célja a szociális és mentálhigiéniás tényezık miatt veszélyeztetett, illetve krízis helyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megırzése, az ilyen helyzethez vezetı okok megelızése, valamint a krízishelyzet megszüntetése. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok körében a családsegítı szolgálat szociális és egyéb információkat győjt az ellátást igénybevevı megfelelı tájékoztatása érdekében, pszichológiai, jogi és egyéb az életvezetéssel kapcsolatos tanácsadásokat szervez, közremőködik a rászorulók gyermekeinek üdültetésében, szükség szerinti felügyeletében, segíti és fejleszti az egyének, a családok kapcsolattartó-kapcsolatteremtı képességét. (3) A családsegítés a szolgáltatást igénybe vevı személy otthonában, családi környezetében tett látogatások, illetve a családsegítı szolgálatnál folytatott segítı beszélgetések és segítı munkaformák útján valósul meg. 7/A.. Szociális információs szolgáltatás (1) A szociális információs szolgáltatás célja, hogy az e rendeletben meghatározott, illetve egyéb, a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó Kemecse Városában igénybe vehetı, illetve helyben nem elérhetı szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi ellátásokat és szolgáltatásokat igénylık megfelelı tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetıségével és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban. (2) A Képviselı-testület a helyben szokásos módon hirdetıtáblai kifüggesztéssel, helyi lapban történı megjelentetéssel, és az önkormányzat

7 hivatalos honlapján való közzététellel nyújt tájékoztatást a szociális információs szolgáltatás elérhetıségérıl, és a szolgáltatás keretében biztosított információk körérıl. 8.. Közösségi ellátások (1) A közösségi ellátások célja a pszichiátriai vagy a szenvedélybetegek lakókörnyezetben történı gondozása, továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elısegítése. (2) A közösségi ellátások keretében biztosítani kell: a) a lakókörnyezetben történı segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, b) a meglevı képességek megtartását, illetve fejlesztését, c) a háziorvossal és a kezelıorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevı állapotának folyamatos figyelemmel kísérését, d) a pszicho-szociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást e) az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, f) megkeresı programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében. (3) A közösségi ellátást a Talentum Európai Fejlıdésért Kiemelkedıen Közhasznú Alapítvány látja el az önkormányzat és az alapítvány között létrejött ellátási szerzıdésben foglaltak alapján. 9.. Támogató szolgáltatás (1) A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történı ellátása, elsısorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megırzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. (2) A támogató szolgáltatást a Fogyatékosok Fóruma Közhasznú Egyesület látja el az önkormányzat és az Egyesület között létrejött ellátási szerzıdésben foglaltak alapján Nappali ellátás A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsısorban a saját otthonukban élı, a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idıs koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, b) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylı pszichiátriai c) betegek, illetve szenvedélybetegek,

8 d) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvetı higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. /1993.évi III. tv. 65/F.. (1)/ II. Cím Szakosított ellátások 11.. Idısek Otthona (1) Az idısek otthonában elsısorban a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek napi legalább háromszori étkeztetésérıl, szükség szerinti ruházattal, illetve textíliával való ellátásukról, mentális gondozásukról, ápolásukról, gondozásukról, lakhatási feltételek biztosításáról, foglalkoztatásukról, valamint egészségügyi ellátásukról kell gondoskodni, illetve akinek egészségi állapota nem igényel rendszeres gyógyintézeti kezelést, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg. (2) Az idısek otthona intézményi feladatot ellátó Répássy Mihály Szociális Szolgáltató Központba 6 felvehetı az a 18. életévét betöltött személy is, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni. (3) Az idısek otthona intézményi feladatot ellátó Répássy Mihály Szociális Szolgáltató Központ az ellátást igénybe vevı kérelmére az (1) bekezdésben meghatározottakon túli a házirendben szabályozott önköltségszámításon alapuló szolgáltatásokat is biztosíthat. III. RÉSZ A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK IGÁNYBEVÉTELÉNEK RENDJE I. Fejezet A kérelem benyújtása 12.. (1) A jelen rendeletben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylı illetve törvényes képviselıjének kérelmére. 6 Módosította a 8/2008. (V.29.) rendelet 4- -a, hatályba lép május 30-án.

9 (2) A jelen rendeletben szabályozott a családsegítés és szociális információs szolgáltatás körén kívüli ellátásokat az 1. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet kérelmezni. (3) A családsegítı szolgáltatás igénybevételének dokumentálására a 4. sz. melléklet szerinti együttmőködési megállapodás szolgál. II. Fejezet Az alapszolgáltatások iránti kérelmek benyújtása és elbírálásuk rendje 13. (1) A étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás szociális alapszolgáltatások iránti kérelmeket a jelzırendszeres házi segítségnyújtás kivételével e rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a Répássy Mihály Szociális Szolgáltató Központ vezetıjéhez. 7 (2) a jelzırendszeres házi segítségnyújtás iránti, e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelmet az igénylı (vagy törvényes képviselıje) a kemecsei gondozókon keresztül a Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ vezetıjéhez nyújt be. 8 (3) Az intézményvezetı az étkeztetés, házi segítségnyújtás, a nappali ellátás, és a szociális otthoni elhelyezés keretében igényelt ellátás biztosításáról a rendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatvány kiállításával a kérelem benyújtásától számított nyolc napon belül értesíti az igénybe vevıt. (4) A kérelem elutasításáról az intézményvezetı az annak benyújtásától számított nyolc napon belül írásban, az elutasítás indokainak megjelölésével, köteles értesíteni a kérelmezıt A családsegítést igénylı személy a 4. sz. melléklet szerinti együttmőködési megállapodást köt a Répássy Mihály Összevont Intézmény Egészségügyi Központ, Családsegítı, Gyermekjóléti szolgálat és Szociális Otthon Kemecse, Móricz Zs. u. 49. szám alatti telephelyen mőködı szolgálattal. III. Fejezet A szakosított ellátás iránti kérelmek benyújtása és elbírálásuk rendje 15.. (1) Jelen rendelet 11. -ában meghatározott Idısek Otthona szolgáltatásainak igénybevételére irányuló kérelmet, a nyugdíjkorhatárt betöltött igénylık, az 1.számú melléklet szerinti formanyomtatványt kitöltve, közvetlenül az intézmény vezetıjéhez nyújthatják be. 7 Módosította a 8/2008. (V.29.) rendelet 5- -a, hatályba lép május 30-án 8 Módosította a 8/2008. (V.29.) rendelet 5- -a, hatályba lép május 30-án

10 (2) Az intézményvezetı a kérelem beérkezésétıl számított húsz napon belül a helyszínen köteles tájékozódni az ellátást igénylı életkörülményeirıl és egészségi állapotáról, valamint az ellátásra jogosultságának fennállásáról. (3) Az intézményvezetı döntésérıl, különös tekintettel a férıhely elfoglalásának idıpontjáról, írásban értesíti az igénybe vevıt, illetve a törvényes képviselıjét a felvétel tervezett idıpontja elıtt 10 nappal. Az értesítéshez mellékelni kell a jogosulttal kötendı megállapodás tervezetét, valamint az intézmény házirendjét is. (4) Az intézményvezetı az intézményi ellátás igénybevételének idıpontjában az ellátást igénybe vevıvel megállapodást köt, amely tartalmazza a határozott, vagy határozatlan idıre nyújtandó ellátás idıtartamát, az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét és a személyi térítési díj megállapítására és fizetésére vonatkozó szabályokat. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá az ellátás igénybevételének kezdı idıpontját is, továbbá a megállapodás módosításának szabályait és az intézményi jogviszony megszőnésének módjait, valamint a panasztétel lehetıségét és annak kivizsgálási módját. (5) A megállapodás mintáját a 3. sz. melléklet tartalmazza (1) Az intézményvezetı a 15. -ban meghatározott eljárás lefolytatását követıen a megkötött megállapodás 1 példányát az intézményi jogviszony létesítésérıl, illetve a kérelem elutasításáról keletkezett iratokat köteles 15 napon belül a fenntartónak megküldeni. (2) Ha az ellátást igénylı, illetve törvényes képviselıje az intézmény vezetıjének a 15. (3) bekezdése szerinti döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétıl számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben a fenntartó Önkormányzat Képviselı-testülete határozattal dönt a beutalás kérdésérıl A soron kívüli elhelyezés iránti kérelmet háromtagú bizottság bírálja el. A bizottság tagjai az intézményvezetı, az intézmény háziorvosa és a jegyzı által kijelölt köztisztviselı. Az intézményvezetı a megkötött megállapodást a 16. (1) bekezdése szerint továbbítja a fenntartónak. IV. Rész AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI ÉS SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA I. Fejezet Az intézményi térítési díjak mértékének meghatározása, és a megfizetésükre kötelezettek köre 18..

11 (1) Ha a rendelet ettıl eltérıen nem rendelkezik, az e rendeletben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) Térítési díjat e rendelet szabályai szerint: a) az ellátást igénybevevı jogosult, b) a szülıi felügyeleti joggal rendelkezı törvényes képviselı, c) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülıje, akinek családjában az egy fıre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, d) a jogosult tartását szerzıdésben vállaló személy; e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy {c.) -e.) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy} köteles megfizetni { az a.)- e.) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett.} /1993. évi III. tv (2)/ (3) Ingyenes ellátásban kell részesíteni azt a jogosultat, aki a) jövedelemmel nem rendelkezik; b) bentlakásos intézményben él, jövedelemmel nem rendelkezik, és akinek a térítési díj alapjául szolgáló készpénz, vagy ingatlan vagyona, valamint tartásra gondozásra köteles és képes hozzátartozója nincs és a tartására e rendelet szerint más személy sem kötelezett Étkeztetés térítési díja (1) Étkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének, valamint az étkeztetéssel kapcsolatosan felmerült költségnek egy ellátottra jutó napi összege (a továbbiakban: élelmezési térítés). Az intézményi térítési díj nem haladhatja meg az élelmezés nyersanyagköltségére, az étkeztetés megszervezésére, valamint az üzemeltetésre adott évre betervezett éves kiadásoknak a tervezett ellátotti létszámra jutó napi összegét. (2) Jelen rendelet 5. -ában meghatározott étkeztetés, és az ebéd adagonkénti házhoz szállításának intézményi térítési díját e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. (3) Az étkeztetés csak munkanapokon biztosítandó. (4) Az ebéd lakásra szállításának maximált ideje 30 perc Házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, és családsegítés térítési díja (1) A házi segítségnyújtás térítési díja, az ellátásra tervezett költségek alapján megállapított házi gondozási óradíj (a továbbiak: óradíj). Az óradíj nem haladhatja meg az adott évben a házi segítségnyújtásra betervezett éves kiadásoknak az évi munkaórákra és egy gondozóra jutó összegét.

12 (2) Az óradíj meghatározásánál csak a hivatalos és a díjazásban részesülı társadalmi gondozók száma vehetı figyelembe. (3) Gondozásra fordított idınek csak az ellátott lakásán, a gondozással töltött idı minısül. Ha a gondozás az étel lakásra szállítását is magába foglalja, az étel kihordásra alkalmanként harminc perc gondozási idıt kell felszámítani. (4) A házi segítségnyújtás óradíját e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza (5) ) A jelzırendszeres házi segítségnyújtást, a családsegítés szolgáltatást, és a szociális információs szolgáltatást nyújtó intézmények ezen ellátásokat térítésmentesen nyújtják. 9 (6) házi segítségnyújtás, és a családsegítés szolgáltatásokat az önkormányzat térítésmentesen biztosítja. 21. Tartós bentlakásos intézmény intézményi térítési díja (1) A Répássy Mihály Szociális Szolgáltató Központ 10 a tartós bentlakásnál az egy ellátottra jutó teljes önköltség összegét, és a fizetendı intézményi térítési díj mértékét e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza (2) A személyi térítési díj az ellátást igénybevevı havi jövedelmének 80%-át nem haladhatja meg (1) A Képviselı-testület a személyi térítési díj megállapításával és a méltányosság gyakorlásával kapcsolatos a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban: Sztv.) 117. (3) bekezdése és az Sztv (4) bekezdése hatáskörének gyakorlását a polgármesterre ruházza át. (2) A polgármester határozattal dönt annak az ellátottnak a személyi térítési díjáról, aki a havi jövedelmébıl nem tudja megfizetni az intézményi jelen rendelet 5. számú mellékletében meghatározott térítési díjat. (Sztv (3) bekezdés). (3) A (2) bekezdés szerinti eljárásban a személyi térítési díj megállapítása a következıképpen történik: A személyi térítési összege ebben az esetben nem lehet kevesebb, mint az ellátott havi jövedelmének 80 %-a. Az ellátott havi jövedelmének a 80 %-a, és a jelen rendelet 5. számú mellékletében meghatározott intézményi térítési díj közötti különbség kifizetésének a vállalásáról az ellátott közeli hozzátartozója nyilatkozatot tesz. A nyilatkozatot jelen rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. Abban az esetben, ha a közeli hozzátartozó a fennmaradó rész kifizetését vállalni nem tudja, vagy az ellátottnak nincs közeli hozzátartozója, a térítési díj meghatározásánál figyelembe kell venni azt, hogy van-e az ellátottnak jelentıs azaz az 5. sz. mellékletben megállapított intézményi térítési díj egy évi összegét meghaladó összegő, illetve forgalmi értékő készpénz, vagy ingatlan vagyona, amibıl a különbség fedezhetı. 9 Módosította a 8/2008. (V.29.) rendelet 6- -a, hatályba lép május 30-án 10 Módosította a 8/2008. (V.29.) rendelet 7- -a, hatályba lép május 30-án

13 (4) A polgármester határozattal dönt az intézményvezetı által megállapított, de a kötelezett által vitatott személyi térítési díj összegérıl is. (Szvt (4) bekezdés). (5) A polgármester által hozott határozatok elleni fellebbezéseket a Képviselı-testület határozattal bírálja el. (6) Az intézményeknél fennálló behajthatatlan személyi térítési díjhátralék törlését a kötelezett, vagy törvényes képviselıje kérelmére a polgármester engedélyezi. V. rész. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 23.. (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a Kemecse Város Önkormányzata Képviselıtestületének 1/2006. (II. 10.) rendelete az Önkormányzati fenntartású szociális ellátást nyújtó intézményben fizetendı térítési díjak megállapításáról. (3) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján való kifüggesztéssel gondoskodik, illetve az Önkormányzat hivatalos honlapján is közzéteszi. k.m.f. Lipık Sándor polgármester Molnárné Ferkó Rita jegyzı Kihirdetési záradék: A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján kifüggesztve: _2007.év II. hónap 16. nap Igazolta: Molnárné Ferkó Rita jegyzı Mellékletek: 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet 3. sz. melléklet 4. sz. melléklet 5. sz. melléklet 6. sz. melléklet

14 2. sz. melléklet Értesítés a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás biztosításáról 1. Név: _ 2. Leánykori név: 3. Anyja neve: 4. Születési hely, idı: 5. Lakóhely: 6. A -n benyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátás iránti kérelme alapján a következı ellátást biztosítom: a. Ellátás megnevezése: b. Ellátás kezdı idıpontja: c. Ellátás idıtartama: határozatlan, határozott ellátás befejezésének várható idıpontja: 7. Fizetendı térítési díj összege: 8. Fizetés módja, helye, idıpontja: Kemecse, 200 Intézményvezetı aláírása: P.H.

15 3. sz. melléklet Megállapodás személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásra (a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 1/2000.(III.27.) SzCsM rendelet melléklete alapján) amely létre jött egyrészrıl - a Répássy Mihály Szociális Szolgáltató Központ 11 (4501. Kemecse, Szent I. út 43. sz). másrészrıl - az ellátást igénybe vevıjének /vagy törvényes képviselıjének/ neve: lakcíme: anyja neve: születési hely, idı: személyi igazolvány szám: TAJ szám: között az alábbi tartalommal: 1. Az ellátás idıtartama Az intézmény a szociális ellátást (a megfelelı aláhúzandó) a) 200 év hó napjától kezdıdıen 200 év hó napjáig terjedı határozott idıre, vagy b) határozatlan idıtartamra szólóan biztosítja. 2. Az intézmény szolgáltatásai Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény szerinti teljes körő ellátást biztosít az ellátást igénybe vevı számára. A teljes körő ellátás körébe az alábbi szolgáltatások tartoznak: - a lakhatással összefüggı ellátás (bentlakás, főtés, világítás, melegvíz), - étkeztetés (napi 3x) - egészségügyi ellátás - ruházat, textília mosása, szükség szerinti biztosítása - takarítás - az ellátást igénybevevı értékeinek, vagyontárgyainak megırzése - egyéb szolgáltatások: 11 Módosította a 8/2008. (V.29.) rendelet 8- -a, hatályba lép május 30-án

16 3. Az ellátást igénybe vevı tájékoztatása Az ellátást igénybevevı tudomásul veszi az intézményvezetınek - az intézményben biztosított szolgáltatásra, - az ellátást igénybe vevıt érintı, intézmény által vezetett nyilvántartásra, - az ellátást igénybe vevı és hozzátartozója közötti kapcsolattartás rendjére, - az érdekképviseleti fórum mőködésére és a panaszjog gyakorlásának módjára, - az intézmény házirendjére vonatkozó tájékoztatását. 4. Az ellátást igénybe vevı kijelenti, hogy az adataiban, valamint az ellátásra való jogosultság feltételeiben való változásról, továbbá minden olyan körülményrıl, amely a személyi térítési díj fizetési kötelezettségét érinti, tájékoztatja az intézményvezetıt. 5. Az ellátást igénybe vevı az eltemettetésérıl, ill. annak költségeirıl a következıket nyilatkozza: - elhalálozási nyilatkozat /megfelelı részt aláhúzni/ o o van, nincs, - kedvezményezett neve: - takarékkönyv száma: - betét összege: Ft. azaz Forint - eltemettetés helye: - vallás: - az ellátást igénybe vevı elhalálozása esetén értesítendı személy/ személyek o neve: o telefon száma: 6. Az ellátást igénybe vevı kijelenti, hogy írásos végintézkedése (a megfelelıt aláhúzni): - van, - nincs. Az intézményvezetı szükség szerint tájékoztatja az ellátást igénybe vevıt, ill. hozzátartozóját: - Az ellátást igénybe vevı állapotáról, - az egészségügyi intézménybe való beutalásról, - az esetleges eltávozás rendjérıl, - az ellátás ideiglenes szüneteltetésérıl, - az áthelyezésrıl, - a személyi térítési díjhátralék következményeirıl. 7. A személyi térítési díj megállapításának, fizetésének szabályai.

17 7.1 A személyi térítési díj összegérıl az intézményvezetı a jelen megállapodás aláírásától számított 15 napon belül értesíti a térítési díj fizetésére kötelezettet. 7.2 A térítési díj megfizetésére kötelezett az ellátásért a tárgyhónapot követı hó 16.napjáig köteles a személyi térítési díjat megfizetni. 7.3 A fenntartó évente két alkalommal felülvizsgálja a térítési díjak összegét. Ha az ellátást igénybe vevı a személyi térítési díj összegét vitatja, az intézmény-vezetı erre vonatkozó értesítésének kézhezvételétıl számított 8 napon belül a Képviselıtestülethez fordulhat. Ilyen esetben a Képviselıtestület dönt a személyi térítési díj összegérıl. 7.4 A szociális otthoni ellátást igénybe vevı két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a személyi térítési díj 20%-át fizeti. A két hónapot meghaladó távollét esetén, ha az ellátást igénybe vevı egészségügyi intézményben tartózkodik, a személyi térítési díj 20%-át, egyéb esetben a személyi térítési díj 50%-át fizeti. 7.5 Ha az ellátást igénybe vevı a személyi térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az intézményvezetı 15 napos határidı megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt térítési díj megfizetésére. Ha a határidı eredménytelenül telt el, a díj hátralékot nyilvántartásba veszi és errıl írásban tájékoztatja a Képviselıtestületet. A Képviselıtestület a hátralék iránt az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló évi tv., valamint az adózás rendjérıl szóló évi XCI. tv. rendelkezései alapján intézkedik 8. Az ellátást igénybe vevı és hozzátartozója az intézményi jogviszony keletkezésével, megszőnésével, valamint megsértésével kapcsolatban panaszt terjeszthet elı az intézményvezetıhöz vagy az érdekképviseleti fórumhoz. A panasz elbírálására jogosult 15 napon belül tájékoztatja a panaszt-, tevıt intézkedésérıl. Ha a panaszt tevı a megtett intézkedéssel nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálására jogosult nem intézkedik, a panasszal az intézmény fenntartójához lehet fordulni. 9. Az intézményi jogviszony megszőnik: - Az intézmény jogutód nélküli megszőnésével (ez esetben az intézmény fenntartóját elhelyezési kötelezettség terheli az ellátást igénybe vevıvel szemben) - határozott idejő elhelyezés esetén a megjelölt idıtartam elteltével, - ha az intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn, - ha az ellátást igénybe vevıt másik intézményben kell elhelyezni, - ha az ellátást igénybe vevı a házirendet súlyosan, illetve rendszeresen megsérti, - ha az ellátást igénybe vevı az intézményi jogviszony megszüntetését kezdeményezi az intézményvezetınél, - az ellátást igénybe vevı halálával. Jelen megállapodás módosítására az intézményvezetı és az ellátást igénybe vevı közös megegyezése alapján kerül sor.

18 Az intézményi jogviszony megszőnésekor az intézményvezetı egyezteti az ellátást igénybe vevıvel az intézményi jogviszony megszőnéséig fizetendı térítési díj összegét, az intézmény tárgyi eszközeiben okozott estleges kár megtérítését. Az intézményvezetı és az ellátást igénybe vevı kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsısorban tárgyalás útján rendezik. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény szerzıdésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. Kemecse, 200 Ellátást igénybe vevı vagy törvényes képviselıje az intézmény képviseletében TANUK: 1. Szül.hely,idı: Szig.szám.: : 2. Szül.hely,idı: Szig.szám.:

19 4. sz. melléklet Együttmőködési megállapodás családsegítı szolgáltatás igénybevételére amely létre jött egyrészrıl - a Répássy Mihály Szociális Szolgáltató Központ 12 (4501. Kemecse, Móricz Zs. u. 49.). másrészrıl - az ellátást igénybe vevıjének /vagy törvényes képviselıjének/ neve: lakcíme: anyja neve: születési hely, idı: személyi igazolvány szám: TAJ szám: között az alábbi tartalommal: 1. A szolgáltatást igénybevevı kijelenti, hogy az általam igényelt szolgáltatások tartalmáról és feltételeirıl tájékoztatást kapott, a szolgálat segítését önkéntesen veszi igénybe és biztosítja a családgondozót együttmőködésemrıl. 2. A szolgáltatást igénybevevı problémáinak rövid ismertetése: 3. A családgondozó megnevezése: 4. Az elérendı cél érdekében megvalósítandó feladatok a kliens és a családgondozó részérıl: 12 Módosította a 8/2008. (V.29.) rendelet 8- -a, hatályba lép május 30-án

20 5. Az együttmőködés módja: 6. A folyamatba bevonandó szolgáltatók, intézmények: 7. A találkozások rendszeressége: 8. A segítı folyamat várható eredménye: 9. A családsegítés lezárásának idıpontja: A felek kijelentik, hogy jelen megállapodás tartalmát megismerték, az abban foglaltak akaratukkal mindenben megegyeznek. Kijelentik továbbá, hogy a segítı szolgáltatás igénybevétele miatt vezetett nyilvántartásokról tájékoztatást kaptak. Vállalják, hogy a szükséges intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatnak, adataik változását bejelentik. Kemecse, 200 Aláírások: Családgondozó Kliens Kliens

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos.

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos. 12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl /Egységes szerkezetbe foglalva a jelen rendeletet módosító 2/2001. (I.29.) Ör. sz. rendelet, a 15/2002. (VI.27.) Ör sz. rendelet, a 20/2003.

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról.

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. FELGYŐ CSANYTELEK TÖMÖRKÉNY 2014. március 15. napjától Tisztelt Lakosság!

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

AZ ATKÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. február 13. 2 AZ ATKÁRI

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról .. Önkormányzat Képviselő-testületének../2007. (..) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I.

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 49/2011. (XII.20.), 20/2011. (IX.20.), 9/2011. (V.20.), 7/2011.

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 3/2007./III.1./ sz. 11/2007./XII.12./

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 810-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2005. (XI.11.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról /EGYSÉGES SZERKEZETŐ/ Várvölgy Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2007.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Tájékoztatási kötelezettség. A szociális ellátás iránti kérelem. 3. (1) A szociális ellátások közül

A rendelet hatálya. Tájékoztatási kötelezettség. A szociális ellátás iránti kérelem. 3. (1) A szociális ellátások közül 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.) számú önkormányzati rendelettel) Abony Város Önkormányzatának

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 31-én tartott ülésének 8-22/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (56-59/2007., 9-12/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester tájékoztatója

Részletesebben

Tarnaörs. Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009 (II.13) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Tarnaörs. Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009 (II.13) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Tarnaörs Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (II.13) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Tarnaörs Község önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

K é r e l e m a s z e m é l y e s g o n d o s k o d á s t n y ú j t ó s z o c i á l i s e l l á t á s i g é n y b e v é t e l é h e z

K é r e l e m a s z e m é l y e s g o n d o s k o d á s t n y ú j t ó s z o c i á l i s e l l á t á s i g é n y b e v é t e l é h e z Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Angolkert Idısek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye 5201 Törökszentmiklós, Deák Ferenc út 100. Pf.: 126. Telefon: 56/590-460. Fax: 56/590-678.

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (VII. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (VII. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (VII. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 2 POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. ( VII. 29.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben