KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete"

Átírás

1 KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete az önkormányzati fenntartású, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények egyes szolgáltatásainak és az ellátási szerzıdéssel nyújtott szociális alapszolgáltatások igénybevételi rendjérıl, és a fizetendı térítési díjak megállapításáról. (Egységes szerkezetben a 8/2008.(V.29.) rendelettel) Kemecse Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv ának (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 92., 115. (1) bekezdés /továbbiakban: Sztv./, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és falugondnoki szolgálat mőködésének engedélyezésérıl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérıl szóló 188/1999. (XII.16.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendeletben /a továbbiakban: Vhr. 1/ és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük rendjérıl szóló 1/2000. (I.17.) SzCsM rendeletben /a továbbiakban: Vhr.2./ kapott felhatalmazások alapján és azokban elı írott kötelezettségeinek végrehajtására, az önkormányzati fenntartású személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények egyes szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és a szociális ellátások térítési díjáról az alábbi rendeletet alkotja: I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet A rendelet célja 1.. (1) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megırzése érdekében meghatározza az önkormányzati fenntartású személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények által biztosítandó szolgáltatások körét, azok igénybevételének rendjét, valamint, hogy megállapítsa az egyes szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak mértékét, illetve az ellátásokat igénybevevık által fizetendı személyi térítési díjak megállapításának elveit. (2) A rendelet megnevezi azokat a szolgáltatásokat is, amelyeknek az ellátására az önkormányzat és a szolgáltatást nyújtó civil szervezetek ellátási szerzıdést kötöttek.

2 A rendelet felsorolja azokat a szolgáltatásokat is, amelyek ellátását a Közép-Szabolcsi- Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban Társulás) által fenntartott intézmények nyújtanak. 1 II. Fejezet A rendelet hatálya 2.. (1) A rendelet hatálya kiterjed Kemecse Város közigazgatási területén élı magyar állampolgárokra, bevándorlási engedéllyel rendelkezı személyekre, a letelepedési engedéllyel rendelkezı személyekre, a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (2) A rendelet hatálya a bentlakásos szociális intézményi ellátás esetén az (1) bekezdésben meghatározottakon túl kiterjed más települések lakosaira. (1) E rendelet alkalmazásában: III. Fejezet Értelmezı rendelkezések 3. a) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatáson: aa./ az alapellátások körében: - étkeztetést, - házi segítségnyújtást, - jelzırendszeres házi segítségnyújtást, - családsegítést, - szociális információs szolgáltatást - nappali ellátást - közösségi ellátásokat - támogató szolgáltatást ab./ a szakosított ellátások körében: - ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátáson az Idısek Otthona ellátást, kell érteni. b) intézményvezetın: az a, ab/ pontokban meghatározott intézmények vezetıjét kell érteni. c) jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett ca) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldrıl vagy külföldrıl származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, cb) az a bevétel, amely után az egyszerősített vállalkozói adóról, illetve 1 Módosította a 8/2008.(V.29.) rendelet 1. -a, hatályba lép án.

3 az egyszerősített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. Elismert költségnek minısül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerősített vállalkozói adó vagy egyszerősített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetı a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minısülı igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezıgazdasági ıstermelı adóévi ıstermelésbıl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetı az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelı összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetıleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelı összeggel. Befizetési kötelezettségnek minısül a személyi jövedelemadó, az egyszerősített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelı egyszerősített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. Nem minısül jövedelemnek 1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, 2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. -a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. -ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelıszülık számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 3. az anyasági támogatás, 4. a tizenharmadik havi nyugdíj, 5. a személyes gondoskodásért fizetendı személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történı foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidıben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelezı legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg, 8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás; 2 d) vagyon: ha az Szt. másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármő, továbbá vagyoni értékő jog, amelynek da külön-külön számított forgalmi értéke, illetıleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy 2 Módosította a 8/2008.(V.29.) rendelet 2. -a, hatályba lép V. 30-án.

4 db együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minısül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerően lakik, az a vagyoni értékő jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármő. 3 e) család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt élı, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı közeli hozzátartozók közössége; /1993.évi III. tv. 4.. (1) c./ f) egyedül élı: aki egyszemélyes háztartásban lakik; g) Közeli hozzátartozó: ( ) Az étkeztetés, és a házi segítségnyújtás esetében végzett jegyzıi jövedelem vizsgálat esetén közeli hozzátartozó továbbá az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa. 4 h) tartásra köteles és képes személy az e./ pontban meghatározott az a közeli hozzátartozó, akinek családjában az egy fıre jutó havi jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, továbbá a tartást szerzıdésben vállaló, illetve az a személy, akit a bíróság tartásra kötelezett; i) hajléktalan: a bejelentett lakcímmel nem rendelkezı személy kivéve azt, akinek bejelentett lakcíme a hajléktalan szállás, valamint az is, aki az éjszakát rendszeresen közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti. II. RÉSZ A SZEMÉLYES GONDOSKODÁSBA TARTOZÓ SZOLGÁLTATÁSOK I. Fejezet Közös szabályok 4.. A személyes gondoskodásba tartozó szolgáltatások közül (1) Önkormányzati fenntartású szociális intézmény, a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat látja el: a) családsegítést b) szociális információ szolgáltatást. 3 Módosította a 8/2008. (V.29.) rendelet 2- -a, hatályba lép május 30-án. 4 Módosította a 8/2008. (V.29.) rendelet 2- -a, hatályba lép május 30-án.

5 (2) Civil szervezetek látják el az önkormányzattal kötött ellátási szerzıdés alapján: a) közösségi ellátást b) támogató szolgáltatást (3) A társulás által fenntartott a) Répásy Mihály Szociális Szolgáltató Központ látja el: a) szociális étkeztetést b) házi segítségnyújtást c) nappali ellátást d) ápolást-gondozást nyújtó intézményi szakellátást b) Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ látja el a) jelzırendszeres házi segítségnyújtást. 5 II. Fejezet Az egyes ellátások Alapszolgáltatások 5.. Étkeztetés (1) Az étkeztetést az önkormányzat vásárolt szolgáltatás keretében /közszolgáltatási szerzıdésben foglaltak alapján/ a napi egyszeri fıétkezésrıl kell gondoskodni, azoknak a szociálisan rászorulóknak és eltartottjaiknak részére, akik azt tartósan, vagy hat hónapot meg nem haladó idıtartamban átmeneti jelleggel nem tudják biztosítani. (2) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylıt és az általa eltartottat is, aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes más módon a napi fıétkezést biztosítani. (3) Az étkezést az étel elvitelének lehetıvé tételével, illetve a magas életkor, vagy egészségi állapot indokolta esetben lakásra szállítással kell biztosítani. 6.. Házi segítségnyújtás (1) Az önmaguk ellátására saját erıbıl nem képes, mások gondozásában nem részesülı szociálisan rászorultak önálló életvitelének fenntartásáról szükségleteiknek megfelelıen lakásukon, lakókörnyezetükben házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni. (2) A házi gondozás feladatai ellátása során segítséget kell nyújtani ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevı fizikai, mentális, szociális szükséglete a saját környezetében, életko- 5 Módosította a 8/2008. (V.29.) rendelet 3- -a, hatályba lép május 30-án.

6 rának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelıen, meglévı képességeinek fenntartásával, fejlesztésével biztosított legyen. (3) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a gyermekekrıl, akik részére nappali vagy bentlakásos intézményben történı állandó vagy idıszakos ellátás nem biztosítható (betegség, kórokozó hordozó, stb.) és a szülık a gyermek napközbeni ellátását nem, vagy csak részben tudják megoldani. 6/A.. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás A jelzırendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élı, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló a segélyhívó készülék megfelelı használatára képes idıskorú, valamint fogyatékos személyek részére nyújtott ellátás. Segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetıséget nyújt az ellátást igénybevevı személynél történı gyors megjelenésre és segítségnyújtásra. /1993. évi III. tv (1)-(2) bek./ 7.. Családsegítés (1) A családsegítı szolgáltatás célja a szociális és mentálhigiéniás tényezık miatt veszélyeztetett, illetve krízis helyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megırzése, az ilyen helyzethez vezetı okok megelızése, valamint a krízishelyzet megszüntetése. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok körében a családsegítı szolgálat szociális és egyéb információkat győjt az ellátást igénybevevı megfelelı tájékoztatása érdekében, pszichológiai, jogi és egyéb az életvezetéssel kapcsolatos tanácsadásokat szervez, közremőködik a rászorulók gyermekeinek üdültetésében, szükség szerinti felügyeletében, segíti és fejleszti az egyének, a családok kapcsolattartó-kapcsolatteremtı képességét. (3) A családsegítés a szolgáltatást igénybe vevı személy otthonában, családi környezetében tett látogatások, illetve a családsegítı szolgálatnál folytatott segítı beszélgetések és segítı munkaformák útján valósul meg. 7/A.. Szociális információs szolgáltatás (1) A szociális információs szolgáltatás célja, hogy az e rendeletben meghatározott, illetve egyéb, a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó Kemecse Városában igénybe vehetı, illetve helyben nem elérhetı szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi ellátásokat és szolgáltatásokat igénylık megfelelı tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetıségével és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban. (2) A Képviselı-testület a helyben szokásos módon hirdetıtáblai kifüggesztéssel, helyi lapban történı megjelentetéssel, és az önkormányzat

7 hivatalos honlapján való közzététellel nyújt tájékoztatást a szociális információs szolgáltatás elérhetıségérıl, és a szolgáltatás keretében biztosított információk körérıl. 8.. Közösségi ellátások (1) A közösségi ellátások célja a pszichiátriai vagy a szenvedélybetegek lakókörnyezetben történı gondozása, továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elısegítése. (2) A közösségi ellátások keretében biztosítani kell: a) a lakókörnyezetben történı segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, b) a meglevı képességek megtartását, illetve fejlesztését, c) a háziorvossal és a kezelıorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevı állapotának folyamatos figyelemmel kísérését, d) a pszicho-szociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást e) az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, f) megkeresı programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében. (3) A közösségi ellátást a Talentum Európai Fejlıdésért Kiemelkedıen Közhasznú Alapítvány látja el az önkormányzat és az alapítvány között létrejött ellátási szerzıdésben foglaltak alapján. 9.. Támogató szolgáltatás (1) A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történı ellátása, elsısorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megırzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. (2) A támogató szolgáltatást a Fogyatékosok Fóruma Közhasznú Egyesület látja el az önkormányzat és az Egyesület között létrejött ellátási szerzıdésben foglaltak alapján Nappali ellátás A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsısorban a saját otthonukban élı, a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idıs koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, b) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylı pszichiátriai c) betegek, illetve szenvedélybetegek,

8 d) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvetı higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. /1993.évi III. tv. 65/F.. (1)/ II. Cím Szakosított ellátások 11.. Idısek Otthona (1) Az idısek otthonában elsısorban a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek napi legalább háromszori étkeztetésérıl, szükség szerinti ruházattal, illetve textíliával való ellátásukról, mentális gondozásukról, ápolásukról, gondozásukról, lakhatási feltételek biztosításáról, foglalkoztatásukról, valamint egészségügyi ellátásukról kell gondoskodni, illetve akinek egészségi állapota nem igényel rendszeres gyógyintézeti kezelést, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg. (2) Az idısek otthona intézményi feladatot ellátó Répássy Mihály Szociális Szolgáltató Központba 6 felvehetı az a 18. életévét betöltött személy is, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni. (3) Az idısek otthona intézményi feladatot ellátó Répássy Mihály Szociális Szolgáltató Központ az ellátást igénybe vevı kérelmére az (1) bekezdésben meghatározottakon túli a házirendben szabályozott önköltségszámításon alapuló szolgáltatásokat is biztosíthat. III. RÉSZ A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK IGÁNYBEVÉTELÉNEK RENDJE I. Fejezet A kérelem benyújtása 12.. (1) A jelen rendeletben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylı illetve törvényes képviselıjének kérelmére. 6 Módosította a 8/2008. (V.29.) rendelet 4- -a, hatályba lép május 30-án.

9 (2) A jelen rendeletben szabályozott a családsegítés és szociális információs szolgáltatás körén kívüli ellátásokat az 1. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet kérelmezni. (3) A családsegítı szolgáltatás igénybevételének dokumentálására a 4. sz. melléklet szerinti együttmőködési megállapodás szolgál. II. Fejezet Az alapszolgáltatások iránti kérelmek benyújtása és elbírálásuk rendje 13. (1) A étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás szociális alapszolgáltatások iránti kérelmeket a jelzırendszeres házi segítségnyújtás kivételével e rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a Répássy Mihály Szociális Szolgáltató Központ vezetıjéhez. 7 (2) a jelzırendszeres házi segítségnyújtás iránti, e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelmet az igénylı (vagy törvényes képviselıje) a kemecsei gondozókon keresztül a Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ vezetıjéhez nyújt be. 8 (3) Az intézményvezetı az étkeztetés, házi segítségnyújtás, a nappali ellátás, és a szociális otthoni elhelyezés keretében igényelt ellátás biztosításáról a rendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatvány kiállításával a kérelem benyújtásától számított nyolc napon belül értesíti az igénybe vevıt. (4) A kérelem elutasításáról az intézményvezetı az annak benyújtásától számított nyolc napon belül írásban, az elutasítás indokainak megjelölésével, köteles értesíteni a kérelmezıt A családsegítést igénylı személy a 4. sz. melléklet szerinti együttmőködési megállapodást köt a Répássy Mihály Összevont Intézmény Egészségügyi Központ, Családsegítı, Gyermekjóléti szolgálat és Szociális Otthon Kemecse, Móricz Zs. u. 49. szám alatti telephelyen mőködı szolgálattal. III. Fejezet A szakosított ellátás iránti kérelmek benyújtása és elbírálásuk rendje 15.. (1) Jelen rendelet 11. -ában meghatározott Idısek Otthona szolgáltatásainak igénybevételére irányuló kérelmet, a nyugdíjkorhatárt betöltött igénylık, az 1.számú melléklet szerinti formanyomtatványt kitöltve, közvetlenül az intézmény vezetıjéhez nyújthatják be. 7 Módosította a 8/2008. (V.29.) rendelet 5- -a, hatályba lép május 30-án 8 Módosította a 8/2008. (V.29.) rendelet 5- -a, hatályba lép május 30-án

10 (2) Az intézményvezetı a kérelem beérkezésétıl számított húsz napon belül a helyszínen köteles tájékozódni az ellátást igénylı életkörülményeirıl és egészségi állapotáról, valamint az ellátásra jogosultságának fennállásáról. (3) Az intézményvezetı döntésérıl, különös tekintettel a férıhely elfoglalásának idıpontjáról, írásban értesíti az igénybe vevıt, illetve a törvényes képviselıjét a felvétel tervezett idıpontja elıtt 10 nappal. Az értesítéshez mellékelni kell a jogosulttal kötendı megállapodás tervezetét, valamint az intézmény házirendjét is. (4) Az intézményvezetı az intézményi ellátás igénybevételének idıpontjában az ellátást igénybe vevıvel megállapodást köt, amely tartalmazza a határozott, vagy határozatlan idıre nyújtandó ellátás idıtartamát, az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét és a személyi térítési díj megállapítására és fizetésére vonatkozó szabályokat. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá az ellátás igénybevételének kezdı idıpontját is, továbbá a megállapodás módosításának szabályait és az intézményi jogviszony megszőnésének módjait, valamint a panasztétel lehetıségét és annak kivizsgálási módját. (5) A megállapodás mintáját a 3. sz. melléklet tartalmazza (1) Az intézményvezetı a 15. -ban meghatározott eljárás lefolytatását követıen a megkötött megállapodás 1 példányát az intézményi jogviszony létesítésérıl, illetve a kérelem elutasításáról keletkezett iratokat köteles 15 napon belül a fenntartónak megküldeni. (2) Ha az ellátást igénylı, illetve törvényes képviselıje az intézmény vezetıjének a 15. (3) bekezdése szerinti döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétıl számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben a fenntartó Önkormányzat Képviselı-testülete határozattal dönt a beutalás kérdésérıl A soron kívüli elhelyezés iránti kérelmet háromtagú bizottság bírálja el. A bizottság tagjai az intézményvezetı, az intézmény háziorvosa és a jegyzı által kijelölt köztisztviselı. Az intézményvezetı a megkötött megállapodást a 16. (1) bekezdése szerint továbbítja a fenntartónak. IV. Rész AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI ÉS SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA I. Fejezet Az intézményi térítési díjak mértékének meghatározása, és a megfizetésükre kötelezettek köre 18..

11 (1) Ha a rendelet ettıl eltérıen nem rendelkezik, az e rendeletben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) Térítési díjat e rendelet szabályai szerint: a) az ellátást igénybevevı jogosult, b) a szülıi felügyeleti joggal rendelkezı törvényes képviselı, c) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülıje, akinek családjában az egy fıre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, d) a jogosult tartását szerzıdésben vállaló személy; e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy {c.) -e.) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy} köteles megfizetni { az a.)- e.) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett.} /1993. évi III. tv (2)/ (3) Ingyenes ellátásban kell részesíteni azt a jogosultat, aki a) jövedelemmel nem rendelkezik; b) bentlakásos intézményben él, jövedelemmel nem rendelkezik, és akinek a térítési díj alapjául szolgáló készpénz, vagy ingatlan vagyona, valamint tartásra gondozásra köteles és képes hozzátartozója nincs és a tartására e rendelet szerint más személy sem kötelezett Étkeztetés térítési díja (1) Étkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének, valamint az étkeztetéssel kapcsolatosan felmerült költségnek egy ellátottra jutó napi összege (a továbbiakban: élelmezési térítés). Az intézményi térítési díj nem haladhatja meg az élelmezés nyersanyagköltségére, az étkeztetés megszervezésére, valamint az üzemeltetésre adott évre betervezett éves kiadásoknak a tervezett ellátotti létszámra jutó napi összegét. (2) Jelen rendelet 5. -ában meghatározott étkeztetés, és az ebéd adagonkénti házhoz szállításának intézményi térítési díját e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. (3) Az étkeztetés csak munkanapokon biztosítandó. (4) Az ebéd lakásra szállításának maximált ideje 30 perc Házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, és családsegítés térítési díja (1) A házi segítségnyújtás térítési díja, az ellátásra tervezett költségek alapján megállapított házi gondozási óradíj (a továbbiak: óradíj). Az óradíj nem haladhatja meg az adott évben a házi segítségnyújtásra betervezett éves kiadásoknak az évi munkaórákra és egy gondozóra jutó összegét.

12 (2) Az óradíj meghatározásánál csak a hivatalos és a díjazásban részesülı társadalmi gondozók száma vehetı figyelembe. (3) Gondozásra fordított idınek csak az ellátott lakásán, a gondozással töltött idı minısül. Ha a gondozás az étel lakásra szállítását is magába foglalja, az étel kihordásra alkalmanként harminc perc gondozási idıt kell felszámítani. (4) A házi segítségnyújtás óradíját e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza (5) ) A jelzırendszeres házi segítségnyújtást, a családsegítés szolgáltatást, és a szociális információs szolgáltatást nyújtó intézmények ezen ellátásokat térítésmentesen nyújtják. 9 (6) házi segítségnyújtás, és a családsegítés szolgáltatásokat az önkormányzat térítésmentesen biztosítja. 21. Tartós bentlakásos intézmény intézményi térítési díja (1) A Répássy Mihály Szociális Szolgáltató Központ 10 a tartós bentlakásnál az egy ellátottra jutó teljes önköltség összegét, és a fizetendı intézményi térítési díj mértékét e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza (2) A személyi térítési díj az ellátást igénybevevı havi jövedelmének 80%-át nem haladhatja meg (1) A Képviselı-testület a személyi térítési díj megállapításával és a méltányosság gyakorlásával kapcsolatos a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban: Sztv.) 117. (3) bekezdése és az Sztv (4) bekezdése hatáskörének gyakorlását a polgármesterre ruházza át. (2) A polgármester határozattal dönt annak az ellátottnak a személyi térítési díjáról, aki a havi jövedelmébıl nem tudja megfizetni az intézményi jelen rendelet 5. számú mellékletében meghatározott térítési díjat. (Sztv (3) bekezdés). (3) A (2) bekezdés szerinti eljárásban a személyi térítési díj megállapítása a következıképpen történik: A személyi térítési összege ebben az esetben nem lehet kevesebb, mint az ellátott havi jövedelmének 80 %-a. Az ellátott havi jövedelmének a 80 %-a, és a jelen rendelet 5. számú mellékletében meghatározott intézményi térítési díj közötti különbség kifizetésének a vállalásáról az ellátott közeli hozzátartozója nyilatkozatot tesz. A nyilatkozatot jelen rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. Abban az esetben, ha a közeli hozzátartozó a fennmaradó rész kifizetését vállalni nem tudja, vagy az ellátottnak nincs közeli hozzátartozója, a térítési díj meghatározásánál figyelembe kell venni azt, hogy van-e az ellátottnak jelentıs azaz az 5. sz. mellékletben megállapított intézményi térítési díj egy évi összegét meghaladó összegő, illetve forgalmi értékő készpénz, vagy ingatlan vagyona, amibıl a különbség fedezhetı. 9 Módosította a 8/2008. (V.29.) rendelet 6- -a, hatályba lép május 30-án 10 Módosította a 8/2008. (V.29.) rendelet 7- -a, hatályba lép május 30-án

13 (4) A polgármester határozattal dönt az intézményvezetı által megállapított, de a kötelezett által vitatott személyi térítési díj összegérıl is. (Szvt (4) bekezdés). (5) A polgármester által hozott határozatok elleni fellebbezéseket a Képviselı-testület határozattal bírálja el. (6) Az intézményeknél fennálló behajthatatlan személyi térítési díjhátralék törlését a kötelezett, vagy törvényes képviselıje kérelmére a polgármester engedélyezi. V. rész. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 23.. (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a Kemecse Város Önkormányzata Képviselıtestületének 1/2006. (II. 10.) rendelete az Önkormányzati fenntartású szociális ellátást nyújtó intézményben fizetendı térítési díjak megállapításáról. (3) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján való kifüggesztéssel gondoskodik, illetve az Önkormányzat hivatalos honlapján is közzéteszi. k.m.f. Lipık Sándor polgármester Molnárné Ferkó Rita jegyzı Kihirdetési záradék: A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján kifüggesztve: _2007.év II. hónap 16. nap Igazolta: Molnárné Ferkó Rita jegyzı Mellékletek: 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet 3. sz. melléklet 4. sz. melléklet 5. sz. melléklet 6. sz. melléklet

14 2. sz. melléklet Értesítés a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás biztosításáról 1. Név: _ 2. Leánykori név: 3. Anyja neve: 4. Születési hely, idı: 5. Lakóhely: 6. A -n benyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátás iránti kérelme alapján a következı ellátást biztosítom: a. Ellátás megnevezése: b. Ellátás kezdı idıpontja: c. Ellátás idıtartama: határozatlan, határozott ellátás befejezésének várható idıpontja: 7. Fizetendı térítési díj összege: 8. Fizetés módja, helye, idıpontja: Kemecse, 200 Intézményvezetı aláírása: P.H.

15 3. sz. melléklet Megállapodás személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásra (a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 1/2000.(III.27.) SzCsM rendelet melléklete alapján) amely létre jött egyrészrıl - a Répássy Mihály Szociális Szolgáltató Központ 11 (4501. Kemecse, Szent I. út 43. sz). másrészrıl - az ellátást igénybe vevıjének /vagy törvényes képviselıjének/ neve: lakcíme: anyja neve: születési hely, idı: személyi igazolvány szám: TAJ szám: között az alábbi tartalommal: 1. Az ellátás idıtartama Az intézmény a szociális ellátást (a megfelelı aláhúzandó) a) 200 év hó napjától kezdıdıen 200 év hó napjáig terjedı határozott idıre, vagy b) határozatlan idıtartamra szólóan biztosítja. 2. Az intézmény szolgáltatásai Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény szerinti teljes körő ellátást biztosít az ellátást igénybe vevı számára. A teljes körő ellátás körébe az alábbi szolgáltatások tartoznak: - a lakhatással összefüggı ellátás (bentlakás, főtés, világítás, melegvíz), - étkeztetés (napi 3x) - egészségügyi ellátás - ruházat, textília mosása, szükség szerinti biztosítása - takarítás - az ellátást igénybevevı értékeinek, vagyontárgyainak megırzése - egyéb szolgáltatások: 11 Módosította a 8/2008. (V.29.) rendelet 8- -a, hatályba lép május 30-án

16 3. Az ellátást igénybe vevı tájékoztatása Az ellátást igénybevevı tudomásul veszi az intézményvezetınek - az intézményben biztosított szolgáltatásra, - az ellátást igénybe vevıt érintı, intézmény által vezetett nyilvántartásra, - az ellátást igénybe vevı és hozzátartozója közötti kapcsolattartás rendjére, - az érdekképviseleti fórum mőködésére és a panaszjog gyakorlásának módjára, - az intézmény házirendjére vonatkozó tájékoztatását. 4. Az ellátást igénybe vevı kijelenti, hogy az adataiban, valamint az ellátásra való jogosultság feltételeiben való változásról, továbbá minden olyan körülményrıl, amely a személyi térítési díj fizetési kötelezettségét érinti, tájékoztatja az intézményvezetıt. 5. Az ellátást igénybe vevı az eltemettetésérıl, ill. annak költségeirıl a következıket nyilatkozza: - elhalálozási nyilatkozat /megfelelı részt aláhúzni/ o o van, nincs, - kedvezményezett neve: - takarékkönyv száma: - betét összege: Ft. azaz Forint - eltemettetés helye: - vallás: - az ellátást igénybe vevı elhalálozása esetén értesítendı személy/ személyek o neve: o telefon száma: 6. Az ellátást igénybe vevı kijelenti, hogy írásos végintézkedése (a megfelelıt aláhúzni): - van, - nincs. Az intézményvezetı szükség szerint tájékoztatja az ellátást igénybe vevıt, ill. hozzátartozóját: - Az ellátást igénybe vevı állapotáról, - az egészségügyi intézménybe való beutalásról, - az esetleges eltávozás rendjérıl, - az ellátás ideiglenes szüneteltetésérıl, - az áthelyezésrıl, - a személyi térítési díjhátralék következményeirıl. 7. A személyi térítési díj megállapításának, fizetésének szabályai.

17 7.1 A személyi térítési díj összegérıl az intézményvezetı a jelen megállapodás aláírásától számított 15 napon belül értesíti a térítési díj fizetésére kötelezettet. 7.2 A térítési díj megfizetésére kötelezett az ellátásért a tárgyhónapot követı hó 16.napjáig köteles a személyi térítési díjat megfizetni. 7.3 A fenntartó évente két alkalommal felülvizsgálja a térítési díjak összegét. Ha az ellátást igénybe vevı a személyi térítési díj összegét vitatja, az intézmény-vezetı erre vonatkozó értesítésének kézhezvételétıl számított 8 napon belül a Képviselıtestülethez fordulhat. Ilyen esetben a Képviselıtestület dönt a személyi térítési díj összegérıl. 7.4 A szociális otthoni ellátást igénybe vevı két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a személyi térítési díj 20%-át fizeti. A két hónapot meghaladó távollét esetén, ha az ellátást igénybe vevı egészségügyi intézményben tartózkodik, a személyi térítési díj 20%-át, egyéb esetben a személyi térítési díj 50%-át fizeti. 7.5 Ha az ellátást igénybe vevı a személyi térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az intézményvezetı 15 napos határidı megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt térítési díj megfizetésére. Ha a határidı eredménytelenül telt el, a díj hátralékot nyilvántartásba veszi és errıl írásban tájékoztatja a Képviselıtestületet. A Képviselıtestület a hátralék iránt az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló évi tv., valamint az adózás rendjérıl szóló évi XCI. tv. rendelkezései alapján intézkedik 8. Az ellátást igénybe vevı és hozzátartozója az intézményi jogviszony keletkezésével, megszőnésével, valamint megsértésével kapcsolatban panaszt terjeszthet elı az intézményvezetıhöz vagy az érdekképviseleti fórumhoz. A panasz elbírálására jogosult 15 napon belül tájékoztatja a panaszt-, tevıt intézkedésérıl. Ha a panaszt tevı a megtett intézkedéssel nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálására jogosult nem intézkedik, a panasszal az intézmény fenntartójához lehet fordulni. 9. Az intézményi jogviszony megszőnik: - Az intézmény jogutód nélküli megszőnésével (ez esetben az intézmény fenntartóját elhelyezési kötelezettség terheli az ellátást igénybe vevıvel szemben) - határozott idejő elhelyezés esetén a megjelölt idıtartam elteltével, - ha az intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn, - ha az ellátást igénybe vevıt másik intézményben kell elhelyezni, - ha az ellátást igénybe vevı a házirendet súlyosan, illetve rendszeresen megsérti, - ha az ellátást igénybe vevı az intézményi jogviszony megszüntetését kezdeményezi az intézményvezetınél, - az ellátást igénybe vevı halálával. Jelen megállapodás módosítására az intézményvezetı és az ellátást igénybe vevı közös megegyezése alapján kerül sor.

18 Az intézményi jogviszony megszőnésekor az intézményvezetı egyezteti az ellátást igénybe vevıvel az intézményi jogviszony megszőnéséig fizetendı térítési díj összegét, az intézmény tárgyi eszközeiben okozott estleges kár megtérítését. Az intézményvezetı és az ellátást igénybe vevı kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsısorban tárgyalás útján rendezik. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény szerzıdésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. Kemecse, 200 Ellátást igénybe vevı vagy törvényes képviselıje az intézmény képviseletében TANUK: 1. Szül.hely,idı: Szig.szám.: : 2. Szül.hely,idı: Szig.szám.:

19 4. sz. melléklet Együttmőködési megállapodás családsegítı szolgáltatás igénybevételére amely létre jött egyrészrıl - a Répássy Mihály Szociális Szolgáltató Központ 12 (4501. Kemecse, Móricz Zs. u. 49.). másrészrıl - az ellátást igénybe vevıjének /vagy törvényes képviselıjének/ neve: lakcíme: anyja neve: születési hely, idı: személyi igazolvány szám: TAJ szám: között az alábbi tartalommal: 1. A szolgáltatást igénybevevı kijelenti, hogy az általam igényelt szolgáltatások tartalmáról és feltételeirıl tájékoztatást kapott, a szolgálat segítését önkéntesen veszi igénybe és biztosítja a családgondozót együttmőködésemrıl. 2. A szolgáltatást igénybevevı problémáinak rövid ismertetése: 3. A családgondozó megnevezése: 4. Az elérendı cél érdekében megvalósítandó feladatok a kliens és a családgondozó részérıl: 12 Módosította a 8/2008. (V.29.) rendelet 8- -a, hatályba lép május 30-án

20 5. Az együttmőködés módja: 6. A folyamatba bevonandó szolgáltatók, intézmények: 7. A találkozások rendszeressége: 8. A segítı folyamat várható eredménye: 9. A családsegítés lezárásának idıpontja: A felek kijelentik, hogy jelen megállapodás tartalmát megismerték, az abban foglaltak akaratukkal mindenben megegyeznek. Kijelentik továbbá, hogy a segítı szolgáltatás igénybevétele miatt vezetett nyilvántartásokról tájékoztatást kaptak. Vállalják, hogy a szükséges intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatnak, adataik változását bejelentik. Kemecse, 200 Aláírások: Családgondozó Kliens Kliens

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

2010/2011-es tanév II. félévére

2010/2011-es tanév II. félévére Pályázati felhívás Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet középiskolában nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezők tanulmányainak támogatására. 2010/2011-es tanév II.

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003. (II. 28.) számú rendelet módosításáról. Sárkeresztúr

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

A 8/2009.(VI.30) számú rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt szövege

A 8/2009.(VI.30) számú rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt szövege Piliscsév község Önkormányzatának 1/2009.(II.27.) számú, a Piliscsév község Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó, illetve oktatási intézményeknél történı szolgáltatások igénybevételérıl

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008./IV.24./ számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 Tószeg község önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

(3) A rendelet hatálya kiterjed a 7/A. és 7/B. -ok tekintetében Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekre.

(3) A rendelet hatálya kiterjed a 7/A. és 7/B. -ok tekintetében Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekre. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

2. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

2. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 2. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 4.2.5.Nem minısül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani az önkormányzati segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Gázártámogatás... 2

TARTALOMJEGYZÉK. I. Gázártámogatás... 2 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Gázártámogatás... 2 I.1. Jogosulti kör:... 2 I.1.1.Fogyatékossági támogatásban részesülı:... 2 I.1.2. Magasabb összegő családi pótlékban részesülı... 3 I.1.3.Nagycsaládos személy...

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2008.(V.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 1 Aszód Város Önkormányzat

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

KÉRELEM. Kérelem indokolása:.. NYILATKOZAT. A) Személyi adatok

KÉRELEM. Kérelem indokolása:.. NYILATKOZAT. A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelı aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása:... NYILATKOZAT

Részletesebben

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Telephely: 4440 Tiszavasvári, Hısök út 38. K É R E

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani. Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Hunya

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben térítésmentesen, valamint térítési díj és tandíj ellenében biztosított köznevelési

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2008.(IV.16.) rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeli ellátásokról és

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez 2009 1/5 I. A kérelmezı személyi adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Várvölgy Község Jegyzıjének Várvölgy Kossuth u. 67. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Alulírott.. (születési név:.. Szül. hely:.. szül. idı:.. an.:.. családi állapot:..) Várvölgy,

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS OSZTÁLY :1042 Budapest, Király u.12-14. :231-3101 e-mail: szocialis_osztaly@ujpest.hu Egészségügyi szolgáltatásra való

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: november 14.

A pályázat benyújtási határideje: november 14. A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA HUNGARICA 1. A pályázók köre A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.3.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételér l (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Kőszárhegy Község Önkormányzatának

Részletesebben

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 6/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 25/1999. (IX.18.) KT. rendelet

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II.15.), az 1/2014. (II.10.), a 2/2015. (II.25.) és az 1/2016. (II.8.) önkormányzati rendeletekkel módosított 3/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Kihirdetve: március 18. Kifüggesztve: március április 2. Józan Judit jegyzı. 13/2011. (III.31.) ÖR április 1.

Kihirdetve: március 18. Kifüggesztve: március április 2. Józan Judit jegyzı. 13/2011. (III.31.) ÖR április 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról

Részletesebben

Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákóczi út 75. Szociális étkeztetés Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc Készítette: Jandala Tiborné szociális ügyintézı 2 Étkeztetés Magyargéc Község Önkormányzata

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

1. A rendelet 3. (3) és (4) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1. A rendelet 3. (3) és (4) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2016. (VII. 22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja Súr Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról Súr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

kérem a megelılegezését,

kérem a megelılegezését, K É R E L E M G yermektartásdíj megelılegezése iránt Név:... Születési hely, idı:.. anyja neve: szám alatti lakos tartásra jogosult szülı elıadom: A... (Bíróság neve) az.. -n kelt számú ítélettel megállapította

Részletesebben

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

GYERMEK SZÜLETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS

GYERMEK SZÜLETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS 1042 Budapest, Király u. 12-14. 231-3178, Fax.: 231-3183 szocialis_osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY www.tuv.com

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1.Személyi adatok: ( A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: ) Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS IRÁNTI KÉRELEM. Igénylő neve:... Születéskori név:.. Születési hely, idő Anyja neve. TAJ száma: Betöltött életkor...

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS IRÁNTI KÉRELEM. Igénylő neve:... Születéskori név:.. Születési hely, idő Anyja neve. TAJ száma: Betöltött életkor... 4. melléklet az 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS IRÁNTI KÉRELEM Igénylő neve:.... Születéskori név:.. Születési hely, idő:...... Anyja neve:........ TAJ száma: Betöltött

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

KÉRELEM. közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM. közgyógyellátás megállapítására Hivatal tölti ki ÁTVETTEM Dátum:... Aláírás:... Melléklet:... KÉRELEM közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmezı személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó,

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben