3/2012. (III. 23.) CSMIK utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3/2012. (III. 23.) CSMIK utasítás"

Átírás

1 A CSONGRÁD MEGYEI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT VEZETŐJÉTŐL H-6741 Szeged, Rákóczi tér 1. Központ: / Titkárság: / Fax: / Ügyiratszám: 554-K / /2012. (III. 23.) CSMIK utasítás I. Bevezető A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 88. (1) bekezdése rögzíti, hogy az állam a megyei fenntartó útján köteles gondoskodni azoknak a szakosított ellátásoknak a megszervezéséről, amelyek biztosítására az Szt. alapján a települési önkormányzat nem köteles, valamint a szakosított szociális szolgáltatások területi összehangolásáról. Előző bekezdésben foglaltaknak megfelelően, a Szt-re, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló többször módosított 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletre (továbbiakban: R-1), a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletre (továbbiakban: R-2), valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendeletre (továbbiakban: R-3) tekintettel - a szakosított szociális ellátásokról, azok igénybevételéről a jogszabályi előírások és belső rendelkezések helyes, azonos módon való értelmezését támogató, valamint a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért fizetendő térítési díjak összegének meghatározása kapcsán az alábbi utasítást rendelem el: II. Általános rendelkezések II.1. Az utasítás célja II.1.1 Ezen utasítás célja, hogy a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ szabályozza a szakosított szociális ellátások biztosításának és igénybevételének rendjét, továbbá, hogy meghatározza a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért fizetendő térítési díjak összegét. II.1.2 Mindezekkel összhangban a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ feladata a szociális szolgáltatások területi összehangolása, amelynek keretében folyamatos figyelemmel kíséri a szakosított szociális ellátások iránti igényeket és az igényekről, a kielégítésüket szolgáló intézményrendszerről, az ellátottságról szóló információkról az illetékes szerveket tájékoztatja,

2 valamint az általa működtetett szociális szolgáltatások és intézmények vonatkozásában szociális szolgáltatástervezési koncepciót készít. II.2. Az utasítás hatálya II.2.1. Az utasítás hatálya kiterjed a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő szakosított szociális ellátást nyújtó intézményekre, az általuk nyújtott valamennyi ellátásokra. II.2.2. A Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott szakosított szociális ellátást nyújtó intézmények ellátási területe Csongrád megye egész területére terjed ki. III. Részletes rendelkezések III.1. A szakosított ellátások formái, az intézmények típusai III.1.1. A Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ az alábbi szakosított szociális ellátási formákat működteti: Ápolást, gondozást nyújtó intézmények a) idősek otthona b) fogyatékosok ápoló otthona c) pszichiátriai betegek otthona Lakóotthon a) fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona b) fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona c) pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona. III.1.2. A Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza. III.2. Az ellátás igénybevételének rendje III.2.1. Az intézményi ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell az R sz. melléklet I. része szerinti orvosi igazolást, az R-3. 1 sz. melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint az Szt. 117/B. szerinti vállalás kivételével az R sz. melléklet III. része szerinti vagyonnyilatkozatot. A vagyonnyilatkozat 3. Ingatlanvagyon pontját rehabilitációs célú lakóotthon esetén nem kell kitölteni. Idősek otthonában - a férőhelyszám legfeljebb 15 %-áig az Szt. 68/A. (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy, írásban vállalja az Szt (9) bekezdése szerinti szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben a kérelem előterjesztésekor csak a R-3. 1 sz. melléklet I. része szerinti orvosi igazolást kell mellékelni. III.2.2. Tartós bentlakásos intézménybe nem vehető fel az a személy, akiről a lakóhelyén az alapszolgáltatás keretében tudnak gondoskodni, ill. akinek életkora, egészségi állapota, gondozási szükséglete, fogyatékossága nem felel meg a Szt-ben előírt feltételeknek. Az intézményi jogviszonyban állók egészségének védelme érdekében új felvételre csak a kórokozó hordozásra irányuló negatív tüdőszűrő- és bakteriológiai vizsgálati eredmény igazolásával kerülhet sor.

3 III.2.3. Az intézményvezető az igénybevételi eljárást az R-3. előírásainak megfelelően köteles végezni. Gondoskodik az előírt nyilvántartások vezetéséről, az előgondozás elvégzéséről, dönt az ellátásra való jogosultságról. III.2.4 Az idősek otthonának vezetője - az Szt. 68. (5) bekezdése és a 68/B. (1) bekezdése szerinti kivételek figyelembe vételével - a kérelem alapján elvégzi az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát, megállapítja a gondozási szükséglet mértékét, továbbá a jogszabály szerinti körülmények fennállását, majd dönt az ellátásra való jogosultságról. Az intézmény vezetője az intézményi ellátás nyújtásának megkezdését megelőzően - az Szt. 68/B. (1) bekezdése és 117/B. szerinti vállalás kivételével - megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét és jelentős pénzvagyonát a rehabilitációs célú lakóotthon esetén, valamint havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát az ápolást-gondozást nyújtó intézmény és az ápolástgondozást nyújtó lakóotthon esetén. III.2.5. Az intézményvezető az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről, kivéve, ha az ellátást igénylő helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja. A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelmek esetében az igények kielégítésének sorrendjéről az intézményvezető dönt. III.2.6. Amennyiben egy intézményben létszámfelvételi zárlat kerül elrendelésre, a rendkívüli élethelyzetben lévő ellátást igénylők felvételéről az intézményvezető kezdeményezésére a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ vezetője a Kormánymegbízott egyetértésével - 15 napon belül dönt. A Központ vezetője a felvételt különösen akkor engedélyezi, ha a soron kívüli elhelyezésnek az R (1) bekezdésben foglalt feltételei fennállnak, s más, azonos ellátási formában működő intézményben történő elhelyezés nem lehetséges. III.2.7. Az intézményvezető az elhelyezésre vonatkozó kérelem elutasításáról szóló értesítés egy példányának elektronikus úton történő megküldésével a fenntartót tájékoztatja. III.2.8. Az intézmény vezetője az ellátás igénybevételének megkezdésekor megállapodást köt az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével. Az ápolást-gondozást nyújtó intézményekre és az ápoló-gondozó célú lakóotthonokra vonatkozóan a 2. sz. melléklet, a rehabilitációs célú lakóotthonokra vonatkozóan a 3. sz. melléklet tartalmazza a megállapodás-mintát, melynek tartalmától az intézmény vezetője a szerződő fél adatai, az elhelyezés helyének, időtartamának pontos meghatározása, a házirendben jóváhagyott szolgáltatási kör, valamint az intézménybe bevihető vagyon-, érték- és személyes tárgyak és behozandó iratok köre vonatkozásában térhet el. Az ellátást igénylő személy felvételéről értesíti a lakó-, illetve tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterét. III.2.9. Az intézményvezetők által kijelölt adatszolgáltató munkatársak a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet szerinti adatokat kötelesek a Szociális Regiszterben minden nap jelenteni, amelyet a fenntartó által kijelölt e-képviselő mindennap ellenőriz. III Az intézményi jogviszony megszüntetésének eseteire és módjaira vonatkozóan az Szt aiban, aiban és a aiban foglaltak az irányadók. III Ha az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője az intézményvezető III.2.3., III.2.4. és III pont szerinti döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó határozattal dönt a beutalás kérdéséről.

4 III.3. Az ellátottak érdekvédelme III.3.1. Az intézményvezető köteles gondoskodni arról, hogy az intézmény által biztosított szolgáltatást olyan módon nyújtsák, hogy figyelemmel legyenek az ellátást igénybevevőket megillető alkotmányos jogok és az Szt-ben meghatározott ellátotti jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására. III.3.2. Az érdekképviseleti fórum az intézményi jogviszonyban állók jogainak és érdekeinek érvényesülését segíti elő az Szt. 99. (3)-(4) bekezdésében meghatározott feladatokkal és összetételben. Az érdekképviseleti fórum a házirend mellékletét képező működési szabályzatban meghatározott feltételek és eljárás szerint működik. III.3.3. Az érdekképviseleti fórum tagjait, valamint a (4) bekezdésben szereplő tagság megszűnése esetén az új tagot a) az ellátást igénybevevők közül lakógyűlésen, b) az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül a hozzátartozói-gondnoki értekezleten, c) az intézmény dolgozói közül munkaértekezleten kell megválasztani egyszerű szavazati többséggel. III.3.4. Az érdekképviseleti fórum tagjai maguk közül választják meg az elnököt. Az elnök gondoskodik az ülés összehívásáról, a tagok és az érintett személyek értesítéséről, a fórum által hozott döntés alapján szükséges intézkedések megtételéről. Az ülésről jegyzőkönyv, a döntésről határozat készül. III.3.5. Az érdekképviseleti fórum tagság megszűnik: a) a tag lemondásával, illetve halálával b) a tag visszahívásával, ha az ellátottak panaszait nem megfelelően közvetíti, illetve ha a fórum ülésein való megjelenési kötelezettségét tartósan nem teljesíti c) annak a hozzátartozónak (törvényes képviselőnek) a halálával vagy annak az ellátásban részesülőnek az intézményi jogviszonya megszűnésével, akire tekintettel az illető tag az érdekképviseleti fórum tagja lehetett d) a fenntartót képviselő tag esetében a kijelölt tag fenntartó által történő visszahívásával. III.4. Térítési díj III.4.1. Az ebben az utasításban szabályozott szakosított ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat az Szt (2) bekezdésében meghatározott személyek kötelesek megfizetni. III.4.2. A Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ a fenntartásában lévő szociális intézmények (részlegek) körében a 4/a. sz. melléklet szerint megállapítja az Szt (9) bekezdés alapján a szolgáltatási önköltséget, valamint a 4/b. sz. melléklet szerint megállapítja a R (4) bekezdés alapján a lakhatási költséget, továbbá az 5. sz. melléklet szerint megállapítja az Szt (1) bekezdés alapján az önköltség és a feladatfinanszírozás egy főre jutó összegének különbözetét, az intézményi térítési díjak napi és havi összegét, valamint az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket biztosító részlegekben a évi CXVII. tv. 38. (11) bekezdése alapján az elhelyezéskor fizetendő egyszeri hozzájárulás összegét. Az egyszeri hozzájárulás összegének befizetését legkésőbb az intézménybe történő beköltözést követő 30. napon igazolni kell.

5 III.4.3. A Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ az általa fenntartott intézmények intézményi térítési díját közzéteszi a Szociális Közlönyben és a honlapon, valamint értesíti a megyei önkormányzat főjegyzőjét, aki gondoskodik a lakosság, valamint az ellátási terület szerint érintett önkormányzatok tájékoztatásáról. III.4.4. Az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket biztosító részlegekben kétszemélyes lakrész egyszemélyes igénybevétele esetén térítési díj pótlékot kell alkalmazni, mely a havi térítési díj 30 %-a. A kétszemélyes lakrészben személyenkénti elhelyezés esetén az egyszeri hozzájárulás arányos részét kell fizetni. A kétszemélyes lakrész egyszemélyes igénybevétele esetén az egyszeri hozzájárulás az alapösszeg 150 %-a. III.4.5. Amennyiben az ellátott személy gondozása az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezést biztosító részlegben öt éven belül - a haláleset kivételével - megszűnik, az egyszeri hozzájárulásnak a fennmaradó évekre jutó időarányos részét vissza kell fizetni. A visszatérítés összegének megállapításánál a kiinduló időpont a férőhely elfoglalásának napja, az egyes éveket ettől kezdődően kell számításba venni. A megkezdett év egész évnek számít. Az egyszeri hozzájárulást a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni. A visszafizetési kötelezettség a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központot terheli. III.4.7. Abban az esetben, ha intézményen belül épületek között eltérő az intézményi térítési díj, s az ellátottak másik épületbe történő tartós, 15 napot meghaladó elhelyezése válik szükségessé, az intézményvezető ez időpont leteltétől számított 15 napon belül gondoskodik a személyi térítési díj tényleges helyzetnek megfelelő módosításáról. III.4.8. Az intézményi ellátásban részesülő személy írásbeli kezdeményezésére az ellátott, illetve törvényes képviselője, hozzátartozója [Ptk b) pontja], az ellátott tartására jogszabály, szerződés vagy bírósági határozat alapján köteles személy az intézménnyel e célból kötött szerződésben vállalhatja, hogy a jogszabályban előírt feltételeket meghaladó ellátotti igény kielégítésének költségeit viseli. A költségek megtérítésének teljes összege kizárólag a szerződésben meghatározott célokra fordítható. Amennyiben az ellátott személy gondozása öt éven belül - a haláleset kivételével - megszűnik, a jogszabályban előírt feltételeket meghaladó ellátotti igény kielégítésének költségének a fennmaradó évekre jutó időarányos részét vissza kell fizetni. A visszatérítés összegének megállapításánál a kiinduló időpont a szerződéskötés napja, az egyes éveket ettől kezdődően kell számításba venni. Az egyszeri hozzájárulást az ellátást biztosító intézmény költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni. A visszafizetési kötelezettség az ellátást biztosító intézményt terheli. III.4.9. A személyi térítési díjat az Szt (2) bekezdésében foglaltak szerint az intézményvezető állapítja meg, illetve vizsgálja felül az igénybevétel megkezdésétől, illetve a felülvizsgálatra vonatkozó döntés hatályba lépésétől számított 30 napon belül. III Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80 %-át, a rehabilitációs célú lakóotthon esetében az ellátott havi jövedelmének 50 %-át, illetve a központi jogszabályokban meghatározott jövedelemhatárokat. III A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti az ellátott személyt, ha nincs jövedelme és az Szt (2) bekezdés szerinti jelzálog alapjául szolgáló vagyona sincs. III Ha a személyi térítési díjat az intézményvezető állapította meg, ill. vizsgálta felül, s ennek összegét az ellátást igénybevevő vitatja, az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon

6 belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben a fenntartó határozattal dönt a személyi térítési díj összegéről. III A tartást szerződésben vállaló személy kivételével az ellátott tartására köteles és képes személy által fizetendő térítési díj csökkentésére, illetve elengedésére méltányossági alapon kerülhet sor. A térítési díj csökkentéséről ill. elengedéséről a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ vezetője dönt abban az esetben, ha a fizetési kötelezettség az érintett személy megélhetését veszélyezteti, illetve a fizetési kötelezettség teljesítésében átmenetileg akadályoztatva van, különösen: egyedülálló, s a rendszeres havi jövedelme a tartási kötelezettség teljesítése mellett nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, családban él, s a családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két- és félszeresét, azonban a családban tartósan beteg, idős vagy fogyatékos személy ápolását végzi, illetve az egészségi állapottal kapcsolatos igazolt kiadások olyan jelentősek, hogy a térítési díj fizetése a megélhetését veszélyezteti. (Jelentősnek minősül azon egészségi állapottal kapcsolatos kiadás, amely az igazolt havi jövedelem legalább 10 %-át meghaladja.) Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 4. (3) bekezdése szerint elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Nem minősül elismert költségnek - ha törvény másként nem rendelkezik - a magánszemély személyes vagy családi szükségletét részben vagy egészben kielégítő termék, szolgáltatás megszerzésére fordított kiadás (pl. hitel törlesztés), vagy olyan vagyontárgy megszerzésére, fenntartására, üzemeltetésére, felújítására, karbantartására fordított kiadás, amely nem a jövedelemszerző tevékenységgel kapcsolatos, vagy - ha a törvény kivételt nem említ - akár részben is, a magánszemély személyes vagy családi szükségletének kielégítését célozza. III A rehabilitációs célú lakóotthonban lakó személy lakhatási költséget fizet. Emellett az élelmezésért fizetendő térítési díj a mindenkori élelmezési normának a rezsivel és az általános forgalmi adóval növelt összegével azonos mértékű. Egyéb - a lakhatási költségben nem szereplő - ténylegesen igénybevett szolgáltatások ellenértékét teljes áron kell megfizetni. III A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmi és vagyoni helyzetre vonatkozó adatok helyességét igazoló dokumentumok: jövedelemigazolás, nyugdíjszelvény, állami adóhatóság nyilatkozat, készpénzvagyonról pénzintézeti bizonylat, ingatlan esetében tulajdoni lap, értékbecslés. A térítési díj alapjául szolgáló jövedelem számításánál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a döntés időpontját megelőző hónap, egyéb jövedelemnél az előző év.

7 IV. Záró rendelkezések Utasításom a kihirdetés napján lép hatályba. A III.4.1. III.4.3. pontban meghatározott intézményi térítési díjakat a felülvizsgálatok esetében április 1-jétől lehet alkalmazni. Utasításom kihirdetéséről és végrehajtásáról valamennyi, az 1. sz. mellékletben feltüntetett intézmény magasabb szintű vezetője gondoskodjon. Utasításom az Interneten a tartalomszolgáltatás keretében megjeleníthető. Szeged, március 23. Tápai Péter a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ vezetője Egyetértek: Szeged, március B. Nagy László kormánymegbízott

8 3/2012. (III. 23.) CSMIK utasítás 1. sz. melléklete A Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásban működő szakosított szociális intézmények Intézmény neve Székhelye, telephelye Ellátási forma és típus Aranysziget Otthon Csongrád Ápoló-gond./idősek otthona 184 a, Kisréti Otthon és lakóotthonai Csongrád Csongrád b, Szentesi Otthon Szentes c, Derekegyházi Ápoló Otthon és lakóotthonai Derekegyház Derekegyház Ápoló-gond./fogyatékos személyek otthona Lakóotthon/fogyatékos személyek ápoló-gond. célú lakóotthona Ápoló-gond./pszichiátriai betegek otthona Ápoló-gond./fogyatékos személyek ápoló otthona Lakóotthon/fogyatékos személyek ápoló-gond. célú lakóotthona d, Nagymágocsi Kastélyotthon Nagymágocs Ápoló-gond./idősek otthona 300 Maros Menti Szociális Intézmény Intézmény kapacitása (fh) Ebből: Összesen emelt szintű fh Makó Ápoló-gond./idősek otthona 115 a, Návay Aranka Idősek Otthona Óföldeák Ápoló-gond./idősek o. 137 Napsugár Otthon Kistelek Ápoló-gond./idősek o a, Ruzsai Idősek Otthona Ruzsa Ápoló-gond./idősek o. 104 b, Mórahalmi Idősek Otthona Mórahalom Ápoló-gond./idősek o. 100 c, Ásotthalmi Fogyatékos Személyek Részlege d, Szivárvány Szakosított Szociális Otthona és lakóotthona e, Ópusztaszeri Pszichiátriai Otthon és lakóotthonai Ásotthalom Ásotthalom Ásotthalom Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely Ópusztaszer Ápoló-gond./fogyatékos személyek otthona Lakóotthon/fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona Lakóotthon/fogyatékos személyek ápoló-gond. célú lakóotthona Ápoló-gond./fogyatékos személyek otthona Lakóotthon/fogyatékos személyek ápoló-gond. célú lakóotthona Ápoló-gond./pszichiátriai betegek otthona

9 Csongrád Megyei Vakok Otthona Ópusztaszer Szeged Szeged Lakóotthon/pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona Ápoló-gond./fogyatékos személyek otthona Ápoló-gond./pszichiátriai betegek otthona

10 3/2012. (III. 23.) CSMIK utasítás 2. sz. melléklete M E G Á L L A P O D Á S az ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményekben történő ellátáshoz és ápoló-gondozó célú lakóotthonokban történő ellátáshoz (minta) amely létrejött a (otthon megnevezése, címe) mint ellátást biztosító képviselője (továbbiakban: Ellátást biztosító) és Családi és utóneve:... Születési családi és utóneve: Anyja születési család és utóneve: Születési helye:. Születési ideje:. Lakóhely, telefonszám:. Tartózkodási helye, címe:. TAJ-száma:... mint szolgáltatást igénybe vevő, valamint cselekvőképességet érintő gondnokság esetén a gondnokság típus (megfelelő aláhúzása): korlátozó / kizáró a szolgáltatást igénybe vevő törvényes képviselője: Családi és utóneve:... Születési családi és utóneve: Anyja születési család és utóneve: Születési helye:. Születési ideje:. Lakóhely, telefonszám:. Tartózkodási helye, címe:. Hivatásos gondnok esetén munkahely neve, címe:... mint Ellátott, illetve törvényes képviselője (továbbiakban: Ellátott) között a mai napon - mindkét fél jogainak és kötelezettségeinek tiszteletben tartásával. 1. Az Ellátást biztosító az Ellátott kérelmének helyt adva elhelyezést biztosít a megállapodás aláírásának napjától határozott időre:... év,... hó,... napig/határozatlan időre. 2. Az intézmény vezetője az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a személyi térítési díj összegéről a fizetésre kötelezettet. A személyi térítési díj megfizetésére kötelezett személy a részére megállapított személyi térítési díjat havonta utólag minden hónap 10-éig megfizeti. Az intézmény vezetője havonta ellenőrzi a térítési díj-fizetést, a hátralékosokat felszólítja az elmaradt befizetés teljesítésére, eredménytelenség esetén a fenntartóhoz felterjeszti az ügyet, s a fenntartó intézkedik a térítési díjhátralék behajtásáról vagy a behajthatatlan hátralék törléséről. A személyi térítési díj az intézményt fenntartó Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ utasításában megállapított intézményi térítési díj és az ellátott jövedelmi és vagyoni helyzete, valamint a tartásra képes hozzátartozó tartási képessége alapján kerül megállapításra a következők szerint. A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg. Az intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot, amely nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80 %-át. Az intézményi ellátás esetén a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri, vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét. Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj

11 összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni. Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összege. Jelentős pénzvagyonnak az ellátott rendelkezésére álló fizetési számla pozitív egyenlege, betétszerződés vagy takarékbetét szerződés alapján fennálló követelése és készpénze összegének azon részét kell tekinteni, amely az intézményi térítési díj egyévi összegét a jogosult elhelyezésekor vagy a térítési díj felülvizsgálatakor meghaladja. Jelentős ingatlanvagyonnak az ingatlanvagyon együttes értékének az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladó részét kell tekinteni. Ingatlanvagyonként kell figyelembe venni az ellátás igénylésének vagy a felülvizsgálat időpontjában az ellátást igénylő, ellátott tulajdonában álló ingatlant, valamint az őt illető hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, illetve az ellátás igénylését vagy a felülvizsgálatot megelőző 18 hónapban ingyenesen átruházott ingatlant, ha azok együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladja. Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadot kell figyelembe venni. Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy, írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben a Szt ban, valamint a 117/A. (1)-(2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, továbbá nem kell elvégezni a Szt. 119/C. -a szerinti jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg. Idősek otthonában a férőhelyszám legfeljebb 15 %-áig a Szt. 68/A. (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható. Ebben az esetben az ellátást igénylőnek vagy a térítési díjat megfizető más személynek írásban vállalnia kell a Szt (9) bekezdése szerinti szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. Amennyiben határozott idejű megállapodás megkötésére kerül sor, úgy legalább egy év időtartamra vállalnia kell szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg. Tartásra köteles és képes személy a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyenes ágbeli rokona, örökbefogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, az Ellátott tartását szerződésben vállaló személy, az Ellátott tartására bíróság által kötelezett személy. Ingyenes ellátásban részesül, akinek nincs jövedelme és az Szt (2) bekezdése szerinti jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs. A felvétel napján érvényes havi intézményi térítési díj:.. Ft. A jövedelemmel nem rendelkező 16 év fölötti ellátott részére személyes szükségleteik fedezésére az intézmény költőpénzt biztosít. Költőpénzt kell biztosítani annak az Ellátottnak is, aki helyett a térítési díjat jövedelem hiányában kizárólag a tartásra köteles és képes személy fizeti, illetve a térítési díjat vagyona terhére állapították meg. A költőpénz havi összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj 20 %-ánál, ha a térítési díjat úgy állapították meg, hogy az vagyont is terhel, 30 %-ánál. Az Ellátott a két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 20 %-át fizeti. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők. A két hónapot meghaladó távollét idejére

12 a) az egészségügyi intézményben történő kezelés időtartama alatt, a távollét mindennapjára a napi személyi térítési díj 40 %-át, b) az a) pont alá nem tartozó esetben a távollét mindennapjára a napi személyi térítési díj 60 %- át fizeti. 2/a. 1 Az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezést nyújtó részlegben történő elhelyezéskor, fizetendő egyszeri hozzájárulás összegét a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ mindenkor hatályos utasításában állapítja meg. Az egyszeri hozzájárulás összege, valamint a lakrész/lakószoba nem örökölhető. Az egyszeri hozzájárulás összegének befizetését legkésőbb az intézménybe történő beköltözést, valamint követő 30. napon kell igazolni. A felvétel napján az Ellátottra érvényes egyszeri hozzájárulás összege:.. Ft 3. Az Ellátott tudomásul veszi, hogy beköltözéskor csak az Ellátást biztosító által a házirendben részletezett mennyiségű és minőségű vagyon- és értéktárgyat, személyes holmit hozhat magával. 4. Az Ellátást biztosító vállalja, hogy az intézményben a mindenkori hatályos jogszabályoknak és az e szerződés mellékletét képező Házirendnek megfelelő, abban részletezett szolgáltatásokat nyújtja teljes körű ellátásként. A Házirend tartalmazza az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét. Az alapfeladatok körébe nem tartozó szolgáltatásokért, az intézmény által szervezett szabadidős programokért fizetendő eseti térítési díjról is a mellékelt házirend rendelkezik. 5. Az Ellátást biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy az ellátás igénybevételétől számított egy hónapon belül személyre szabott gondozási/ápolási/fejlesztési 3 tervet készít, melyet évente/félévente 3 értékel és aktualizál. Ennek elkészítését és értékelését az Ellátott személlyel, ill. törvényes képviselőjével közösen végzi. 6. Az Ellátást biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy a hatályos jogszabály alapján az intézmény által térítésmentesen biztosított alapgyógyszerek köréről részletes és pontos tájékoztatást ad az Ellátott részére. Az Ellátott tudomásul veszi, hogy az ezen kívüli egyéni gyógyszerszükséglete ideértve a gyógyszerért külön jogszabály alapján dobozonként fizetendő díj költségét is, valamint gyógyászati segédeszközei finanszírozásáról maga gondoskodik, a jogszabályban meghatározott esetek kivételével. A gyógyászati segédeszköz ellátása körében az Ellátást biztosító feladata a vényre felírt testtávoli eszköznek az intézmény költségén, a testközeli segédeszköznek az ellátott költségén történő biztosítása. Ha a testközeli segédeszköz költségeinek viselésére az Ellátott jövedelmi helyzete alapján nem képes, a költségviselésre az egyéni gyógyszer szükséglet finanszírozására vonatkozó szabályok érvényesek. 7. Az Ellátott kijelenti, hogy a Házirendben foglaltakat tudomásul vette és elfogadta. Tudomásul veszi, hogy a Házirend többszöri, súlyos megsértése esetén az Érdekképviseleti Fórum javaslatára az intézményvezető az intézményi jogviszony megszüntetését vagy az áthelyezését kezdeményezi. 8. Az intézménybe történő felvételére akkor kerülhet sor, ha az Ellátott bemutatja a három hónapnál nem régebbi negatív székletbakteriológiai eredményt és a tbc-mentességről szóló igazolást. Fogyatékos személyek otthonába való felvételkor az Ellátottnak rendelkeznie kell az alapvizsgálatról szóló NRSZH által kiadott szakvéleménnyel. 3 Pszichiátriai betegek otthonába való felvételkor az Ellátottnak rendelkeznie kell a területileg illetékes pszichiátriai gondozó szakorvosának, illetve amennyiben az ellátás igénylése

13 időpontjában kórházi kelezésben részesül a fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztálya vezetőjének három hónapnál nem régebbi szakvéleményével Az Ellátott beköltözéskor az alábbi iratokat hozza magával: születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, gondnok kirendelő határozat, szükség esetén a saját tulajdonú ingatlan tulajdoni lapja, TAJ számot tartalmazó hatósági igazolvány, nyugdíjmegállapító (nyugdíjszerű ellátást megállapító) határozat, utolsó nyugdíjszelvény, érvényes tartási/öröklési szerződés fénymásolata, gyermektartási kötelezettség esetén a határozat másolata. Ezen iratok bemutatása az együttműködési kötelezettség körébe tartozik. Az iratok hiánypótlási határidőben történő bemutatásának elmulasztása esetén az intézmény jogosult elállni a megállapodástól. 10. Az Ellátott és az Ellátást biztosító megállapodnak abban, hogy az Ellátott adatokat szolgáltat az intézményben vezetett, jogszabályokban előírt nyilvántartásokhoz. Az Ellátott vállalja, hogy haladéktalanul, legkésőbb 15 napon belül tájékoztatja az Ellátást biztosítót, ha az ellátásra való jogosultság feltételeiben, a jövedelmi és vagyoni viszonyaiban, a közeli hozzátartozó személyazonosító adataiban változás állt be. Az ellátott tudomásul veszi, hogy az ellátást biztosító a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/B. -a alapján a fenntartók igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez napi szintű adatszolgáltatást biztosít az illetékes központi szerv felé. 11. A panaszjog gyakorlásának lehetőségét és módját a mellékelt házirend részletesen szabályozza. 12. Az Ellátott és az Ellátást biztosító megállapodnak abban, hogy e szerződést az Ellátott egyoldalú nyilatkozatával írásban felmondhatja, ez esetben az intézményi jogviszony a felmondást követő 30. napon megszűnik. A felmondási idő elteltéig a szerződés érvényben van. 13. Az Ellátást biztosító az intézményi jogviszony megszüntetését, és ezt követően a szerződés felmondását akkor kezdeményezheti, ha az Ellátott a) másik intézménybe történő áthelyezése indokolt, b) a házirendet többször, súlyosan megsérti (e tény fennállása a csatolt házirendben foglalt meghatározás alapján megállapítható), s emiatt az Érdekképviseleti Fórum javasolja az intézményi jogviszony megszüntetését, vagy áthelyezést, c) az intézményi ellátása már nem indokolt. 14. Az Ellátott és az Ellátást biztosító megállapodnak abban, hogy az intézményi jogviszony és ennek következtében e szerződés megszűnik: a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével b) az Ellátott halálával, c) határozott időre történő intézeti elhelyezés esetén az időpont bekövetkeztével, amennyiben az Ellátott és az Ellátást biztosító nem állapodnak meg a szerződés meghosszabbításáról, d) az Ellátott más intézménybe történő áthelyezésével. 15. Az Ellátott és az Ellátást biztosító megállapodnak abban, hogy ha az intézmény jogutód nélküli megszűnése miatt szűnik meg az intézményi jogviszony, de az Ellátott jogosult az ellátásra, akkor az intézmény fenntartója gondoskodik az állapotának megfelelő intézménybe történő elhelyezéséről. 16. Az Ellátott és az Ellátást biztosító megállapodnak abban, hogy a vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni. Tudomásul veszik, hogy a megállapodás módosítására a személyi

14 térítési díj megállapítása tekintetében az intézményvezető/fenntartó egyoldalúan jogosult. A megállapodás személyi térítési díj megállapításán túli tartalmának módosításához szükséges az ellátást igénybe vevő és/vagy törvényes képviselőjének, valamint az intézmény fenntartójának előzetes hozzájárulásán alapuló közös megegyezés. Amennyiben a közös megegyezés nem jön létre, a megállapodás 12. pontjában foglaltak az irányadók. 17. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 18. Az Ellátott, illetve törvényes képviselője kijelenti, hogy e szerződés tartalmát az aláírást megelőzően elolvasta, vagy hozzátartozója, ill. törvényes képviselője útján megismerte, megértette és a szerződés egy példányát a mellékelt Házirenddel együtt átvette...., Ellátást biztosító intézmény vezetője..... Ellátott/törvényes képviselő Előttünk, mint tanuk előtt: ¹Az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezést nyújtó részlegben történő elhelyezés, esetén szerepeltetendő szövegrész. ²Az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét részletezni szükséges. ³Az intézménytípusnak megfelelő szövegrész szerepeltetendő.

15 M E G Á L L A P O D Á S a rehabilitációs célú lakóotthoni ellátáshoz (minta) 3/2012. (III. 23.) CSMIK utasítás 3. sz. melléklete amely létrejött a (otthon megnevezése, címe) mint ellátást biztosító képviselője (továbbiakban: Ellátást biztosító) és Családi és utóneve:... Születési családi és utóneve: Anyja születési család és utóneve:.. Születési helye: Születési ideje:. Lakóhely, telefonszám:. Tartózkodási helye, címe: TAJ-száma:.. mint szolgáltatást igénybe vevő, valamint cselekvőképességet érintő gondnokság esetén a gondnokság típus (megfelelő aláhúzása): korlátozó / kizáró a szolgáltatást igénybe vevő törvényes képviselője: Családi és utóneve:... Születési családi és utóneve: Anyja születési család és utóneve:.. Születési helye: Születési ideje:. Lakóhely, telefonszám:. Tartózkodási helye, címe: Hivatásos gondnok esetén munkahely neve, címe:.. mint Ellátott, illetve törvényes képviselője (továbbiakban: Ellátott) között a mai napon - mindkét fél jogainak és kötelezettségeinek tiszteletben tartásával. 1. Az Ellátást biztosító az Ellátott kérelmének helyt adva elhelyezést biztosít:.. év hó naptól év hó napig Rehabilitációs célú lakóotthonban az ellátás időtartama: nem haladhatja meg a három évet. Az ellátás időtartama egy alkalommal, legfeljebb két évvel meghosszabbítható, ha: a) a rehabilitációs programban meghatározott eredményeket nem sikerült elérni, de az ellátással az eredményes rehabilitáció megvalósítható, vagy b) az ellátott önálló életvitelének kialakítása további segítséget igényel, amely azonban utógondozói szolgáltatás keretében nem valósítható meg. A rehabilitációs célú lakóotthonban az ellátott határozatlan időre is elhelyezhető, ha a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat, illetve a felülvizsgálat eredménye szerint az ellátott az önálló életvitel kialakítására várhatóan csak részben lesz képes. Az Ellátott vállalja, hogy a részére megállapított lakhatási költséget, valamint az igénybe vett élelmezésért fizetendő térítési díjat havonta utólag minden hónap 10-éig megfizeti. Egyéb ténylegesen igénybevett szolgáltatások ellenértékét teljes áron kell megfizetni. Az intézmény vezetője havonta ellenőrzi a térítési díj-fizetést, a hátralékosokat felszólítja az elmaradt befizetés teljesítésére, eredménytelenség esetén a fenntartóhoz felterjeszti az ügyet, s a fenntartó intézkedik a térítési díjhátralék behajtásáról, a behajthatatlan hátralék törléséről. Az intézmény vezetője az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a fizetendő térítési díj összegéről a fizetésre kötelezettet.

16 ) A felvétel napján érvényes havi lakhatási költség:... Ft Napi élelmezési térítési díj:... Ft Az intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot, amely nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 50 %-át. A távollét idejére a személyi térítési díjként a lakhatási költség 100 %-át kell fizetni. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők. Távollétnek minősül az a gondozási nap, melyen az ellátott nem tartózkodik az intézményben. 2. Az Ellátott tudomásul veszi, hogy beköltözéskor az Ellátást biztosító által a házirendben részletezett mennyiségű és minőségű vagyon- és értéktárgyat, személyes holmit hozhat magával. 3. Az Ellátást biztosító vállalja, hogy az intézményben a mindenkori hatályos jogszabályoknak és az e szerződés mellékletét képező Házirendnek megfelelő, abban részletezett szolgáltatásokat nyújtja teljes körű ellátásként. A Házirend tartalmazza az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét. Az alapfeladatok körébe nem tartozó szolgáltatásokért, az intézmény által szervezett szabadidős programokért fizetendő eseti térítési díjról is a házirend rendelkezik Az Ellátást biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy az ellátás igénybevételétől számított egy hónapon belül személyre szabott fejlesztési/rehabilitációs 2 tervet készít, melyet félévente értékel és aktualizál. Ennek elkészítését és értékelését az Ellátott személlyel, ill. törvényes képviselőjével közösen végzi. Az Ellátást biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az ellátott jogszabályban meghatározott Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (továbbiakban: NRSZH) által végzendő felülvizsgálatáról, tájékoztatást nyújt a felülvizsgálat eredményéről, és megteszi a szükséges intézkedést az ellátás további biztosítása, az áthelyezés vagy az intézményi jogviszony megszüntetése ügyében. 5. Az Ellátást biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy a szükség esetén az Ellátott kérésére étkezést, ruházattal, illetve textíliával való ellátást, mentális gondozást, egészségügyi ellátást (ezen belül a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök beszerzését), valamint az önálló életvitelhez szükséges feltételeket biztosítja. 6. Az Ellátott kijelenti, hogy a Házirendben foglaltakat tudomásul vette és elfogadta. Tudomásul veszi, hogy a Házirend többszöri, súlyos megsértése esetén az Érdekképviseleti Fórum javaslatára, továbbá az állapotváltozása miatt a felülvizsgálatot végző NRSZH javaslatára az intézményvezető az intézményi jogviszony megszüntetését vagy az áthelyezését kezdeményezi. 7. Az intézménybe történő felvételére akkor kerülhet sor, ha az Ellátott bemutatja a három hónapnál nem régebbi negatív székletbakteriológiai eredményt és a tbc-mentességről szóló igazolást, illetve rendelkezik a rehabilitációs alkalmasságáról szóló szakértői véleménnyel. Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthonába való felvételkor az Ellátottnak rendelkeznie kell az alapvizsgálatról szóló NRSZH által kiadott szakvéleménnyel. 2 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthonába való felvételkor az Ellátottnak rendelkeznie kell a területileg illetékes pszichiátriai gondozó szakorvosának, illetve amennyiben az ellátás igénylése időpontjában kórházi kelezésben részesül a fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztálya vezetőjének három hónapnál nem régebbi szakvéleményével Az Ellátott beköltözéskor az alábbi iratokat hozza magával: születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, gondnok kirendelő határozat, szükség esetén a saját tulajdonú ingatlan tulajdoni lapja, TAJ számot tartalmazó hatósági igazolvány,

17 nyugdíjmegállapító (nyugdíjszerű ellátást megállapító) határozat, utolsó nyugdíjszelvény, érvényes tartási/öröklési szerződés fénymásolata, gyermektartási kötelezettség esetén a határozat másolata. Ezen iratok bemutatása az együttműködési kötelezettség körébe tartozik. Az iratok hiánypótlási határidőben történő bemutatásának elmulasztása esetén az intézmény jogosult elállni a megállapodástól. 9. Az Ellátott és az Ellátást biztosító megállapodnak abban, hogy az Ellátott adatokat szolgáltat az intézményben vezetett, jogszabályokban előírt nyilvántartásokhoz. Az Ellátott vállalja, hogy haladéktalanul, legkésőbb 15 napon belül tájékoztatja az Ellátást biztosítót, ha az ellátásra való jogosultság feltételeiben, a jövedelmi és vagyoni viszonyaiban, a közeli hozzátartozó személyazonosító adataiban változás állt be. Az ellátott tudomásul veszi, hogy az ellátást biztosító a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/B. -a alapján a fenntartók igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez napi szintű adatszolgáltatást biztosít az illetékes központi szerv felé. 10. A panaszjog gyakorlásának lehetőségét és módját a mellékelt házirend részletesen szabályozza. 11. Az Ellátott és az Ellátást biztosító megállapodnak abban, hogy e szerződést az Ellátott egyoldalú nyilatkozatával írásban felmondhatja, ez esetben az intézményi jogviszony a felmondást követő 30. napon megszűnik. A felmondási idő elteltéig a szerződés érvényben van. 12. Az Ellátást biztosító az intézményi jogviszony megszüntetését, és ezt követően a szerződés felmondását akkor kezdeményezheti, ha az Ellátott a) másik intézménybe történő áthelyezése indokolt, b) a házirendet többször, súlyosan megsérti (e tény fennállása a csatolt házirendben foglalt meghatározás alapján megállapítható), s emiatt az Érdekképviseleti Fórum javasolja az intézményi jogviszony megszüntetését, vagy áthelyezést, c) az állapotváltozása miatt a felülvizsgálatot végző Szakértői Bizottság javasolja az intézményi jogviszony megszüntetését vagy az áthelyezését, d) az intézményi ellátása már nem indokolt. 13. Az Ellátott és az Ellátást biztosító megállapodnak abban, hogy az intézményi jogviszony és ennek következtében e szerződés megszűnik: a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével b) az Ellátott halálával, c) határozott időre történő intézeti elhelyezés esetén az időpont bekövetkeztével, amennyiben az Ellátott és az Ellátást biztosító nem állapodnak meg a szerződés meghosszabbításáról, d) az Ellátott más intézménybe történő áthelyezésével. 14. Az Ellátott és az Ellátást biztosító megállapodnak abban, hogy ha az intézmény jogutód nélküli megszűnése miatt szűnik meg az intézményi jogviszony, de az Ellátott jogosult az ellátásra, akkor az intézmény fenntartója gondoskodik az állapotának megfelelő intézménybe történő elhelyezéséről. 15. Az Ellátott és az Ellátást biztosító megállapodnak abban, hogy a vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni. Tudomásul veszik, hogy a megállapodás módosítására a személyi térítési díj megállapítása tekintetében az intézményvezető/fenntartó egyoldalúan jogosult. A megállapodás személyi térítési díj megállapításán túli tartalmának módosításához szükséges az ellátást igénybe vevő és/vagy törvényes képviselőjének, valamint az intézmény fenntartójának

18 előzetes hozzájárulásán alapuló közös megegyezés. Amennyiben a közös megegyezés nem jön létre, a megállapodás 11. pontjában foglaltak az irányadók. 16. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 17. Az Ellátott, illetve törvényes képviselője kijelenti, hogy e szerződés tartalmát az aláírást megelőzően elolvasta, vagy hozzátartozója, ill. törvényes képviselője útján megismerte, megértette és a szerződés egy példányát a mellékelt Házirenddel együtt átvette...., Ellátást biztosító intézmény vezetője... Ellátott/törvényes képviselő Előttünk, mint tanuk előtt: Az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét részletezni szükséges. 2. Az intézménytípusnak megfelelő szövegrész szerepeltetendő

19 3/2012. (III. 23.) CSMIK utasítás 4/a. sz. melléklete A szociális intézményekben az évi III. törvény 115. (1) és (9) bekezdése szerinti intézményi térítési díjak számítási anyaga Intézmény neve Szolgáltatás kapcsán tervezett évi kiadás Ft Ellátottak átlaglétszáma 2012-ben Szolgáltatási önköltség Ft Feladatfinanszírozás költsége Ft Feladatfinanszírozás 1 főre jutó összege Ft Éves intézményi térítési díj Ft Napi intézményi térítési díj Ft Havi intézmé-nyi térítési díj Ft a b c d=b/c e g=e/c h=d-g i=h/365 j=i*30 Aranysziget Otthon, Csongrád Napsugár Otthon, Kistelek Maros Menti Szoc. Int. Makó Csongrád Megyei Vakok Otthona Intézmény neve Szolgáltatás kapcsán felmerült 2011.évi ráfordítás, Ft Ellátottak átlaglétszáma 2011-ben Szolgáltatási önköltség Ft 2011-re igényelt normatíva Ft Ellátottak átlaglétszáma 2012-ben Egy főre jutó normatíva, Ft Éves intézményi térítési díj Ft Napi intézményi térítési díj Ft Havi intézményi térítési díj Ft a b c d=b/c e f g=e/f h=d-g i=h/365 j=i*30 Napsugár Otthon, Kistelek emelt szintű ellátásban rész.

20 3/2012. (III. 23.) CSMIK utasítás 4/b. sz. melléklete évi lakhatási költség Megnevezés Ásotthalom (12 fh) év Ópusztaszer (24 fh) Közüzemi díjak, ezer Ft-ban: Gázfogyasztás Víz- és csatornaszolgáltatás Villamosenergia fogyasztás Szemétszállítás Összesen éves szinten: Létszám, fő Egy főre egy napra jutó költség Egy főre egy hóra jutó költség Javasolt havi lakhatási költség

Térítési díj 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

Térítési díj 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. Térítési díj 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) 719 A térítési díjat az e törvényben meghatározottak szerint a)

Részletesebben

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

Térítési díj. - Változások 2015.

Térítési díj. - Változások 2015. Térítési díj - Változások 2015. A megismerés térben és időben végtelen. Vedd ki a számot a dolgokból, és minden összeomlik. Sevillai Szent Izidor 2 Alapvető jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. törvényes képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:...

MEGÁLLAPODÁS. törvényes képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:... MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat által alapított Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Szem. ig. száma: TAJ száma: között az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. Szem. ig. száma: TAJ száma: között az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében Verdó György ügyvezető igazgató fenntartásában működő Hajdúsági

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet

30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról Zalalövő

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona 82-579-577; 82-579-575 www.mosdosotthon.hu

Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona 82-579-577; 82-579-575 www.mosdosotthon.hu Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona 82-579-577; 82-579-575 www.mosdosotthon.hu Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdés helyébe a következő lép:

A Rendelet 15. (2) bekezdés helyébe a következő lép: Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és eljárásról szóló 3/2007. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Ácsteszér

Részletesebben

Igénybevételi eljárás:

Igénybevételi eljárás: Annak érdekében, hogy az állampolgárok érvényre tudják juttatni az Alkotmányban rögzített szociális biztonsághoz való jogukat, és rászorultság esetén élni tudjanak a Szociális Törvény által biztosított

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-14/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:...

1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd.hu www.bercelrehab.hu Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja Békésszentandrás Kálvin u. 10. Tel: 66-218-104 E-mail:gondozohaz@szarvasnet.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja Békésszentandrás Kálvin u. 10. Tel: 66-218-104 E-mail:gondozohaz@szarvasnet. /iktató szám Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja Békésszentandrás Kálvin u. 10. Tel: 66-218-104 E-mail:gondozohaz@szarvasnet.hu K É R E L E M idősotthon elhelyezés esetén Születési

Részletesebben

KÉRELEM A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

KÉRELEM A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház 1106 Budapest, X. ker., Jászberényi út 24-36. Intézményvezető: 70/503-9146 Gazdasági iroda: 70/408-1879 e-mail: info@piroskaliget.hu www.piroskaliget.hu KÉRELEM A SZEMÉLYES

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 10/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete a Családsegítő

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Segédlet a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások 2011. január 1-jétől hatályos térítési díj szabályainak alkalmazásához

Segédlet a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások 2011. január 1-jétől hatályos térítési díj szabályainak alkalmazásához NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA Segédlet a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások 2011. január 1-jétől hatályos térítési díj szabályainak

Részletesebben

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) Miskolc-Avas Tel/Fax: 36-46-413-619 Gesztenyéskerti Idősek Otthonáért Alapítvány IDŐSEK OTTHONA Adószám : 18428164-1-05 3529 Miskolc, Gesztenyés út 16. Bankszámla sz: 12046102-00309506-00100006 Raiffeisen

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 32. (5) bekezdés a) pontja értelmében a gyermekjóléti alapellátások igénybevételének a megkezdése előtt, állami fenntartású

Részletesebben

KÉRELEM SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ TARTÓS BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

KÉRELEM SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ TARTÓS BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ TARTÓS BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 1. Az ellátást igénybe vevő adatai Anyja neve:... Értesítési cím:... Telefonszám:...

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1 Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:...

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

1. 4. a ) az Integrált Szociális Intézmény (a továbbiakban: ISZI) Dunaföldvári Idősek Otthonában napi 2867 Ft-ban, havi 86.

1. 4. a ) az Integrált Szociális Intézmény (a továbbiakban: ISZI) Dunaföldvári Idősek Otthonában napi 2867 Ft-ban, havi 86. 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 4/2001. (III. 2.) önkormányzati rendelete 1 a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. április 12. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011.

Részletesebben

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4800 Vásárosnamény Bartók Béla út 20/a Telefon: 45/570-218 TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4800 Vásárosnamény Bartók Béla út 20/a Telefon: 45/570-218 TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4800 Vásárosnamény Bartók Béla út 20/a Telefon: 45/570-218 TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást Igénylő adatai: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő: TAJ: Lakóhelye: 1.1. A térítési díjat Fizető

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:...

MEGÁLLAPODÁS. képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:... MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által alapított Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon 4080 Hajdúnánás, Fürdő

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy.

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy. KÉRELEM Kérelem beadása: Iktatószám: Az ellátást igénybevevő adatai: Név:. Születési/leánykori/ neve:... Születési helye:..ideje:.. Anyja neve:...apja neve. Lakóhelye: Tartózkodási helye:.. Személyi ig.sz.:.személyi

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére 6129/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. február 17-i ülésére Tárgy: Javaslat a megye szociális intézményeiben a szakosított szociális ellátások igénybevételének egyes kérdéseiről,

Részletesebben

Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Állampolgársága:...

Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Állampolgársága:... Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Iktatószám: MEGÁLLAPODÁS. 1. A megállapodást kötő felek

Iktatószám: MEGÁLLAPODÁS. 1. A megállapodást kötő felek MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: 1. A megállapodást kötő felek Jelen Megállapodás létrejött: Egyfelől: 1.1. Az ellátást nyújtó: Az intézmény neve: Szépkorúak Háza Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Részletesebben

NEM ADOM FEL Alapítvány

NEM ADOM FEL Alapítvány NEM ADOM FEL Alapítvány Támogató Szolgálat Cím:1126 Bp.Tartsay Vilmos u. 19. Tel: 20 296-2664, 06 1 501 47 08 Adószám: 18256529-1-43 Bankszámlaszám: CIB Bank 10700206 43547104 51100005 Honlap: www.nemadomfel.hu

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Sényő Község Önkormányzatának 1/2008. (I. 31.) számú rendeletének 1. számú melléklete AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Önköltségszámítás 2008. január 01. Az 1993. évi III. törvény, valamint 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Név:. Születési név: Anyja neve:... Születési helye, időpontja:.

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Név:. Születési név: Anyja neve:... Születési helye, időpontja:. 1. számú melléklet a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési név: Anyja neve:...

Részletesebben

SZENT FERENC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Telefon: 57/411-504 Fax: 57/404-875 5100 Jászberény, Hatvani út 35. e-mail: jb.egyszoci@pr.

SZENT FERENC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Telefon: 57/411-504 Fax: 57/404-875 5100 Jászberény, Hatvani út 35. e-mail: jb.egyszoci@pr. Kérelem jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye: Állampolgársága:

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.)

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012 Szám: 02/296-5/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. december 4-ei ülésére

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2015. (XI.25.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 25/2014. (VI.30.) Ör, a 15/2015.(III.26.) Ör, a 23/2015. (V.28.) Ör, a 33/2015. (X.29.) Ör., és az 5/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 9/2014. (III.27.)

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ SZÁMÍTÁS 2015. ÉVRE SZAKFELADATONKÉNT

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ SZÁMÍTÁS 2015. ÉVRE SZAKFELADATONKÉNT GONDOZÁSI KÖZPONT 2626 Nagymaros Vasút u.6. JAVASLAT NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVRE SZÓLÓ SZEMÉLYES GONDODKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, AZ IGÉNYBEVÉTELÜK MÓDJÁRÓL

Részletesebben