Javaslat a Fővárosi Településszerkezeti Terv és a Fővárosi Rendezési Szabályzat véleményezésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat a Fővárosi Településszerkezeti Terv és a Fővárosi Rendezési Szabályzat véleményezésére"

Átírás

1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Fővárosi Településszerkezeti Terv és a Fővárosi Rendezési Szabályzat véleményezésére Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester Az előterjesztést készítette: Tóth András mb. főépítész Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: Kisné Stark Viola Építési és Beruházási Osztály, osztályvezető Az előterjesztést megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Testületi ülés időpontja: január 21. Ellenjegyzők: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és ügyviteli osztályvezető Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) január 1-vel a főváros korábbi kétszintű szabályozási rendjét megváltoztatta. Mindez azt jelenti, hogy a módosítás értelmében a jelenleg még hatályban lévő fővárosi településrendezési eszközök egy része hatályát veszti, a Duna főmedrét érintően újfajta szabályzat kerül bevezetésre, bizonyos tervi eszközök felülvizsgálatát követően pedig újat kell készíteni. Az Étv. módosítása szerint a fővárosban alkalmazandó településrendezési eszközök: - a Fővárosi Településszerkezeti terv (továbbiakban: TSZT), amelyet a Fővárosi Közgyűlés határozattal állapít meg a fővárosi teljes közigazgatási területére; - a Fővárosi rendezési szabályzat (továbbiakban: FRSZ), amelyet a Fővárosi Közgyűlés rendelettel állapít meg a fővárosi teljes közigazgatási területére; - a Duna parti építési szabályzat, amelyet a fővárosi településszerkezeti tervvel és a fővárosi rendezési szabályzattal összhangban a Fővárosi Közgyűlés rendelettel állapít meg a Duna főmedrével közvetlenül határos telkekre és a Margitsziget területére (kerületünket nem érinti); - a kerületi építési szabályzatok (továbbiakban: KÉSZ), amelyeket a fővárosi településszerkezeti tervvel és a fővárosi rendezési szabályzattal összhangban a kerületi önkormányzatok képviselőtestületei rendelettel fogadnak el a saját kerületi közigazgatási területük Duna parti építési szabályzattal nem érintett területére. A változás legfontosabb eleme, hogy az új TSZT és az FRSZ elfogadásával (amelyre várhatóan június 30-ig kerül sor) a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998.(X.15.) Fővárosi Közgyűlés rendelet (továbbiakban: BVKSZ), valamint a Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT) hatályát fogja veszíteni. A TSZT fogja továbbra is meghatározni a főváros közigazgatási területén belül az egyes területfelhasználási egységeket, viszont a BVKSZ helyét felváltó FRSZ szabályozási jogköre lényegesen kisebb lesz. Az Étv pontja szerint az FRSZ feladata az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XXII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) és a TSZT figyelembevételével a fővárosban a településrendezés és az építés összehangolt rendjének biztosítása, aminek érdekében meg kell határoznia a terület-felhasználási egységek beépítési sűrűségét, a meghatározott területek beépítési magasságát és a fővárosi infrastruktúra területbiztosítását oly módon, hogy rendeletként telekalakítási és építésjogi szabályozási elemeket nem tartalmazhat. Ez azt jelenti, hogy minden építésjogi követelmény a kerületi szabályozás szintjén kerül meghatározásra, a fővárosi településrendezési eszközökben meghatározottak betartásával. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. (2) bekezdésének értelmében a Fővárosi Önkormányzat megküldte véleményezésre a TSZT és az FRSZ tervezetét. A TSZT véleményezési eljárása tavaly nyár elején kezdődött.

3 3 A TSZT szerkezeti tervlapjainak munkaközi változatát ősz végén előzetesen megkaptuk szakmai főépítészi véleményezésre, majd ezt követően kerületenként külön egyeztetés történt, ahol további észrevételeket tettünk a tervlapok módosítására. Az egyeztetésen elhangzott észrevételeink alapján írásban tervezői válaszként tájékoztatást kaptunk, hogy mely észrevételeink kerültek befogadásra, melyek pedig elvetésre. Az egyeztetésen elhangzottak ellenére, miszerint a fennmaradt kérdésekben további egyeztetésekre kerülhet sor, külön kerületi egyeztetés sajnos már nem volt. December közepén az összes kerület meghívásával a fővárosi főépítész egyeztetést tartott, ahol az FRSZ metodikájának ismertetésére került sor, azonban az FRSZ szövegének tervezetét, továbbá rajzi mellékleteit csak január 9-én kaptuk kézhez. Megjegyzendő, hogy a korábban megküldött munkaközi változathoz képest a TSZT szerkezeti tervlapjai is jelentős mértékben módosultak. Eltérések a hatályos övezeti besorolások és az új területfelhasználási egységek között: A területfelhasználási módok meghatározása a BVKSZ-ben és az FSZKT-ban alkalmazott megnevezésektől eltérően a meglévő kerületben alkalmazott övezeti besorolásokhoz képest az alábbiak szerint változik: FSZKT és KVSZ szerinti (jelenlegi) övezeti besorolás L7 Telepszerű lakóterületek L2/A Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület L3 Kisvárosias, jellemzően szabadonálló beépítésű lakóterület L4 Intenzív kertvárosias lakóterület VK Városközponti területek I Intézményterületek IZ Jelentős zöldfelületű intézményterületek M Munkahelyi területek MZ Jelentős zöldfelületű munkahelyi területek Ü Üdülőterületek K-BK1 Különösen nagyterületű kereskedelmi és szolgáltatási területek K-BK2 Nagyterületű kereskedelmi és szolgáltatási területek KV-EN Energiaszolgáltató területek KV-HU Hulladékkezelés területei KV-SZK Szennyvízkezelés területei KV-LT Logisztikai területek KL-KT Közlekedési célú területek KL-VA Vasúti létesítmények elhelyezésére szolgáló terület TSZT szerint KÉSZ-ben alkalmazandó területfelhasználási kategória Lk-1 Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület Lk-2 Kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterület Lk-1 Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület Lke-1 Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület Lk-1 Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület Lke-1 Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület Vt-H Kiemelt jelentőségű helyi központ területe Vi-2 Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület Vi-3 Intézményi, helyi lakosság alapellátását szolgáló terület K-Rek Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület Gksz-1 Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület Gksz-2 Gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló terület Üh Hétvégi házas üdülőterület Gksz-1 Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület K-HU Hulladékkezelő, -lerakó területe K-SZ Szennyvízkezelés területei K-Log Nagy kiterjedésű, szállítmányozási, raktározási és logisztikai terület KÖu Közúti közlekedési terület Kök Kötöttpályás közlekedési terület

4 4 Z-FK Fásított közterek Z-KK Közkertek Z-KP Közparkok E-VE Védelmi, véderdő E-TG Turisztikai erdő E-TT Védelmi, védett erdő, természeti terület MG-MT Mezőgazdasági rendeltetésű terület MG-RF Mezőgazdasági rendeltetésű, távlatban fejlesztésre kijelölt kiskertes rekreációs terület MG-MF Mezőgazdasági rendeltetésű, távlatban fejlesztésre kijelölt terület Z-KP Közkert, közpark Ev Védelmi erdő Ek Közjóléti erdő K-Mü Mezőgazdasági üzemi terület Tk Természetközeli terület Má Általános mezőgazdasági terület Mk Kertes mezőgazdasági terület Lk-2 Kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterület (átmeneti hasznosítás: Má) Lke-1 Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület (átmeneti hasznosítás: Má) Üh Hétvégi házas üdülőterület (átmeneti hasznosítás:mk) Gksz-1 Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület (átmeneti hasznosítás:mk) Gksz-2 Gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló terület (átmeneti hasznosítás: Má) K-Mü Mezőgazdasági üzemi terület Vf Folyóvízek medre és partja Vá Állóvízek medre és partja Az előzetes észrevételeink alapján az alábbi változtatási javaslatok kerültek átvezetésre: - Az Ócsai úti felüljáró tövében a Gyáli patak területéig húzódóan, a vasút melletti erdőterület helyett Gksz-2 jelű gazdasági terület kijelölése. - A Dél utca mellett található, közigazgatási területtől 200 méternél távolabb eső részen a lakóterületet kiszolgáló intézményi funkciók biztosításához Vi-2 jelű terület kijelölése. - A Virágvölgy lakópark vasút melletti részén a gazdasági terület helyett Lke-1 jelű lakóterület kijelölése. - Az Erzsébet utcánál a vasút keleti oldalán, vasúti területen működő EVI telephelyre vonatkozóan Gksz-1 jelű gazdasági terület kijelölése. - A Szentlőrinci út melletti volt TSZ telephely területén, a Túri István út mellett található SEMINIS, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem kísérleti üzeme területén mezőgazdasági területfelhasználás helyett különleges területen belüli K-Mü jelű mezőgazdasági üzemi terület kijelölése. - A Tompaház utca és a vasút közötti részen a gazdasági terület helyett az utca elején már kialakult lakófunkcióra való tekintettel lakó és intézményi funkciók biztosításához Vi-2 jelű terület kijelölése. - Az Ócsai út mentén található jelenlegi és volt üzemanyagtöltő állomások területén (3 helyen) Gksz-1 jelű gazdasági terület kijelölése. Általánosan megállapítható, hogy a TSZT hatályos állapotához képest a fejlesztésre kijelölt területek tovább csökkentek, ezzel szemben viszont az erdőterületek nagysága tovább nőtt. A Hivatal mellékelt TSZT és FRSZ egyeztetési dokumentációjával kapcsolatos észrevételeit a határozati javaslatban részleteztük. A 656/2010.(IX.14.) és 294/2013.(VII.02.) Ök. sz. határozattal támogatott, Budapest XXIII. kerület M5 autópálya - M0 autóút új nyomvonala és Gyál közigazgatási határa között tervezett gazdasági terület kialakítása azért nem szerepel az észrevételeink között, mert a TSZT-ben való feltüntetését megelőzően területrendezési hatósági eljárás lefolytatása szükséges.

5 5 Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatban foglaltak figyelembevételével alkossa meg a tervezettel kapcsolatban véleményét. Határozati javaslat: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (XII.03.) Ök. sz. határozata a Fővárosi Településszerkezeti Terv és a Fővárosi Rendezési Szabályzat véleményezésével kapcsolatban: A Képviselő-testület úgy dönt, hogy I. a Fővárosi Településszerkezeti Terv és a Fővárosi Rendezési Szabályzat tervezetére vonatkozóan az 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. (4) bekezdésének értelmében a következő véleményt alkotja: A szerkezeti terv területfelhasználási tervlapjával kapcsolatos észrevételek: - A Dél-Pesti szennyvíztisztító teleptől északra jogfolytonosan kertészetként illetve gépjárműjavító telephelyként működő telkek esetében (közvetlenül a Meddőhányó utca északi oldalán) az előzetes ígéretnek megfelelően kérjük az erdőterület helyett Gksz-1 jelű terület kijelölését. - A Vízisport utca Dél-Pesti szennyvíztisztító telep felé eső végén az üdülőterületi besorolással teljesen azonos használatú 3 db teleknek az előzetes ígéretnek megfelelően kérjük az erdőterület helyett Üh üdülőterületbe való kijelölését. - A Vízisport utca Üh jelölése, továbbá a Molnár-szigeti üdülőterületi besorolásának jelölése is hiányzik a tervlapokról, ezért kérjük pótolni. - A Dél-Pesti szennyvíztisztító telep bővítését nem támogatjuk. Az RSD környezeti terhelésének csökkentése érdekében a kerület szorgalmazza a szennyvizek átvezetését az Észak Csepeli tisztítóműbe, valamint a Duna főágába, ezért a kerületben a szennyvíztisztító tartalékterületének biztosítása helyett annak törlését ill. Má terület jelölését kérjük. - Az Erzsébet utca közúti közlekedési területének (Köu) kivezetését a Grassalkovich útig abban az esetben javasoljuk, ha nem csak a szervizúttal, hanem a főúttal is csomópontot alkothat. - A Meghatározó zöldfelületi kapcsolat a Duna telkén jelölés KÉSZ-ben történő pontosítását tartjuk szükségesnek, mivel a szárazulat önálló telekként történő kialakítása esetén nem indokolt előzetesen a TSZT módosítása. - A Szent László utca melletti buszforduló, valamint a megépült élelmiszer áruház esetében a jelentős változással érintett területi lehatárolás nem indokolt, kérjük törlését. - Újtelepen a Török Flóris általános iskola területének külön Vi-3 jelű területként való jelölését indokolatlannak tartjuk, megfelelőbb lenne a környezetével megegyezően Lk-1 jelű területbe sorolni.

6 6 - A Ludány köz végén (Ludány u. 2.), a Kök kötöttpályás területként jelölt területfelhasználási kategória helyett a hatályos TSZT, FSZKT, KVSZ övezeti besorolásának megfelelően Lke-1 jelölés indokolt. - A Tompaház utca mellett jelölt XXIII-4 Gksz-1 jelű, változással érintett terület esetében inkább Vi-2 jelű területfelhasználás jelölését kérjük, tekintettel arra, hogy a kerület ezen a részen elsősorban nem gazdasági, kereskedelmi létesítmények elhelyezését tervezi, hanem egy intézményi, vegyes központ kialakítását, amelyhez lakófunkció is kapcsolódhat. - A Szérűskert utca és a Szamaránszki dűlő közötti területén a hatályos TSZT-vel megegyezően infrastruktúra függvényében ütemezetten igénybe vehető, változással érintett terület kijelölését kérjük, melyen lakóterületi fejlesztés engedélyezhető. Ennek a területnek a beépítése a kerület szempontjából sokkal nagyobb prioritást élvez (tekintettel arra, hogy már ma is számottevő bejelentett lakossal rendelkezik), mint a XXIII-3 jelű területé, ezért a területfelhasználás megállapításánál kérjük a kerületi álláspont figyelembevételét. - A megszüntetésre került fejlesztési területeink esetében kérjük legalább távlati területhasználatként megjelölve tartalékterületként a korábban meghatározott funkciók biztosítását. Indokok: a logisztikai központ már majdnem teljesen kiépült, a hasonló jellegű raktárbázisok telepítésére folyamatosan jelentkeznek igények, így várhatóan a jövőben további bővítésekre lesz szükség. A kerületi lakosság száma a fővárosi átlaghoz képest alacsony, ezért településfejlesztési célunk az itt élők létszámának növelése, amihez újabb és újabb lakóterületek szükségesek. - A Nagy Burma vasútvonal nyomvonalvezetése kapcsán korábban azt a tájékoztatást kaptuk, hogy felszámolásra kerül, így viszont aggályosnak tartjuk a Nagykőrösi út M5 autópálya közötti szakaszon, hogy a vasút és a közút nyomvonala megcserélődött. A Külső kerületi körút 1. ütemeként megépült út így nincs összhangban a tervezett területfelhasználással. A Nagykőrösi úti csomópontban kijelölt Kb-Ez terület megvalósítása hasonlóképpen problémába ütközik, mivel a csomópont kialakításához kell az érintett terület, ezért a Kb-Ez kijelölés helyett a szabályozási tervvel összhangban Köu terület kijelölését kérjük. - A Sínpár utca vasút melletti részén Kb-Ez terület helyett jelentős kondicionáló közterületi zöldfelület jelölését kérjük, tekintettel arra, hogy a vasút melletti tervezett gyűjtőút kialakításával a jelölt részen egybefüggő, nagyobb zöldterület már nem valósítható meg. - A Batthyány utca Grassalkovich út - Gyáli patak kereszteződésénél hiányzik a Zkp jelölés, kérjük pótolni. - a Virágvölgy lakópark területrész központjában, a szabályozási tervvel összhangban, valamint a Grassalkovich út Hunyadi utca keresztezésénél pedig a meglévő élelmiszer áruház területére kertvárosi környezetben intézményi területek irányadó meghatározása jelölését javasoljuk. - Az M0 autópálya - BILK körforgalom csomópont melletti területen a már leegyeztetett, de még nem jóváhagyott szabályozási terv szerint kamionparkoló, autóspihenő, benzinkút kialakítása tervezett. A szabályozási terv közlekedési terület kijelölésével teszi lehetővé a fenti fejlesztéseket, viszont a tervlapokon ábrázolt Tervezett erdőterületek és zöldterületek jelölés ezzel ellentétes. Kérjük az érintett területen a leegyeztetett szabályozási terv szerint üzemanyagtöltő állomás elhelyezésének biztosítását.

7 7 - Legalább távlati közúti fejlesztés közelítő nyomvonala -ként kérjük jelölni a Haraszti út BILK körforgalom közötti összekötő út területigényét tekintettel arra, hogy az út kialakítása külön szintű vasúti keresztezést is igényel, továbbá közúti szerepe településszerkezeti jelentőségű. - A belterülethatár vonalának korrekciója a BILK II. ütemével elfogadott szabályozási terv szerint még nem került végrehajtásra, ezért a feltüntetett nyomvonal nem a valós állapotot tükrözi. Pontatlan a belterülethatár jelölése máshol is pl: Tompaház utca Szérűskert utca között, M5 autópálya bevásárlóközpont között. - Orbánhegyen, a vasút mellett új lakófunkció kizárása környezeti terhelés alapján - jelölés teljesen indokolatlan, mivel a hatályos szabályozási terv szerint a vasút védőtávolságán belül beépítés nem lehetséges a kiszabályozandó út területigénye miatt. - A Klébl Márton utca végében, a Gyáli patakon túl található Lke-1 jelű terület teljes elszigetelődését elkerülendő javasoljuk a két lakóterületi rész összekötését a Gyáli patak ága mellett. - A Péterimajor közelében elhelyezkedő horgásztónál, a /2 hrsz-on lakóhelyük szerint bejelentett tulajdonosok a birtokukban lévő épületeiket, építményeiket a hatályos építésügyi jogszabályok szerint rendezni, felújítani, bővíteni szeretnék. A tó és környezete a volt rendszerben magántulajdonosok közös tulajdonába került, majd tulajdoni hányadaiknak megfelelően a saját területrészükön felépítményeket építettek, melyeket többségében lakó, üdülő funkciónak megfelelően használnak. A kialakult helyzet miatt javasoljuk, hogy legalább távlati Üh területhasználatként megjelölve tartalékterületként szerepeljen a tó partjának területe. - A Péterimajorban, az Lke-1 és Gksz-1 területfelhasználási egységek határvonalát kérjük pontosítani a hatályos szabályozási terven jelölteknek megfelelően. - Az új M0 nyomvonala mentén indokolatlannak tartjuk gyorsforgalmi út menti védőfásítás jelölésén túl még további Ev terület kijelölését úgy, hogy tudomásunk szerint ezek a területek nem kerülnek kisajátításra. - Az Ócsai út MÁV Gyáli patak által határolt részen, ahol már régóta autókereskedés, valamint kertészet, faiskola működik, indokolatlan infrastruktúra függvényében ütemezetten igénybe vehető területként szerepeltetni, véleményünk szerint jelentős változással érintett beépítésre szánt terület jelölés lenne elfogadható. - A kerület külterületén található telkek nagy része a tényleges műveléstől eltérően erdőterületként van feltüntetve (valóságban tagi, kárpótlási földekként kiosztott mezőgazdasági területek). A hatályos BVKSZ szerint azokon a telkeken, melyek a 3000 m 2 -t meghaladják, bizonyos funkciójú épületek elhelyezhetők. Ezeknek a telkeken a BVKSZ megszűnésével az OTÉK szerint már csak 10 ha felett lehet építményt elhelyezni. A telkek túlnyomó része m 2 -nél kisebb, így jelentős területeket kellene összevásárolni annak érdekében, hogy az Ek jelű területfelhasználásnak megfelelően a területet hasznosítani lehessen. Ráadásul a még növényzettel nem borított területekre Tervezett erdőterületek és zöldterületek jelölés vonatkozik, ami valószínűleg kötelezettséget jelent. A tervezett területfelhasználás elősegítése érdekében javasoljuk az OTÉK-tól való eltérés lehetőségét biztosítani oly módon, hogy kisebb terület esetében legyen lehetőség építmény elhelyezésére, így a tervezett növénytelepítéshez némileg érdekeltté lehetne tenni a tulajdonosokat.

8 8 - A Tervezett erdőterületek és zöldterületek jelöléssel kapcsolatban megjegyezzük, hogy nehezen értelmezhető, hogy ez kinek, milyen kötelezettséget jelent. Amennyiben beültetési vagy egyéb kötelezettséget kell a kerületi szabályozás szintjén meghatározni, akkor azt határozottan ellenezzük. - A Gyáli patak ágainak jelölése pontosításra szorul, mivel a régi M0 autópálya keresztezésénél, valamint az új M0 nyomvonalának átvezetésénél is a valóságtól eltérő helyen van feltüntetve. Ezen túlmenően a Gyáli patak vízfolyásának jelölése nem következetes, pl: az M0 átvezetés környékén helyenként a jogi határon belül van jelölve, helyenként a tényleges állapotnak megfelelően. Javasoljuk, hogy a nyomvonal legyen szabályozási tervben rögzíthető, pontosítható. - A Hősök terén a Nagyboldogasszony templom területének külön Vt-H jelű szigetként való jelölését indokolatlannak tartjuk. Javasoljuk a Templom utcától a vasút irányába található Zkp terület helyett Vt-H jelű terület kijelölését. - Hiányoznak ill. tévesek a feltüntetett utcanevek: Apostolhegy (Homokkúp utca, Országh Tivadar utca, Jakab apostol, Pál apostol, Péter apostol, János apostol, Haraszti szőlők melletti út hivatalosan Horgászpart köz, stb), Orbánhegy (Házikert utca, Karmazsin utca, Orbán utca, Harmónia utca), M5 autópálya menti bevásárlóközpont területe (Nagybani piac bekötő útja, Bevásárló utca), Péterimajor (Őszirózsa utca, Víztorony tér, Sztahanov helyett Kiskert utca, Békeharc helyett Majori út), Vízisport utca környéke (Bolgárföld dűlő, Ladikos dűlő, Kajak dűlő, stb), Szitás utca környéke (Csúszda tér, Táling utca, Lápos utca, stb) Molnár sziget (Házhajó utca, Völgyhajó utca, stb), Újtelep (Újtelep út, Sportcsarnok utca, Zsombékos utca, Kertvárosi körút, Passuth László utca, Ciklámen utca, Fatimai utca, Külső Török Flóris utca helyett Szent László utca, stb) Szamaránszki dűlő környéke (Tompaház utca, Szérűskert utca, stb), Hold utca, Kovász utca, Sallai Imre utca helyett Wekerle Sándor utca, stb. A hiányzó utcaneveket pótolni szükséges és a jelmagyarázatban alaptérképi elemként jelölni. A szerkezeti terv egyéb tervlapjaival kapcsolatos észrevételek: - A tervezett településszerkezeti jelentőségű kerékpáros infrastruktúra nyomvonalvezetésével kapcsolatban javasoljuk, hogy az Ócsai út 5. számú út közötti régi M0 átvezetésnél a kerületi kerékpárút-hálózatfejlesztési tanulmány szerint, vagyis ne az M0-5. számú út csomópontjában, hanem attól északabbra, a következő felüljárón vezessen át. - A Táncsics Mihály utca, valamint a Templom utca jelölt területe valószínűleg nem műemlék, kérjük a jelölések felülvizsgálatát. - A kertvárosias magassággal beépült egyes kisvárosias területek lehatárolása nincs összhangban a területfelhasználási tervlapokkal (Dobó utca, Rézöntő utca, Gyáli patak környékén), kérjük javítani. - A zártsorú beépítés esetén a karakterőrző területre vonatkozó szabály alkalmazása a kijelölt területek egyikén sem indokolt, kérjük törlését. - A BILK területén jelölt alsó/felső küszöbű veszélyes üzem lehatárolás téves, mivel azon a részen az állami pénzverde található, ugyanakkor tudomásunk szerint van a kerületben több veszélyes üzem is, melyek veszélyességi övezeti határainak katasztrófavédelmi hatósági kijelölése folyamatban van.

9 9 - A soroksári elkerülő út melletti erdő területén jelölt ivóvízhálózattal ellátott csatornázatlan terület jelölés téves, Újtelepen viszont, a Passuth László út környékén csatorna is van. A Szőlősor utcánál nagyobb terület van ivóvízzel ellátva, a Haraszti út mentén található ingatlanok, a bevásárlóközpont és a Nagykőrösi út melletti terület csatornával ellátott. Kérjük fentiek miatt a tervlapot javítani. - Az átlagosnál jobb minőségű termőföldek lehatárolása felülvizsgálatra szorul, mivel több helyen romlott a földek minősége, továbbá a tulajdoni nyilvántartás szerint is van tudomásunk olyan ingatlanról, ahol a feltüntetett lehatárolás nem helytálló. - A Dél-Pesti szennyvíztisztító telep védőtávolsága valóban egyedül a hatályos TSZT tervlapján szerepel, azonban semmilyen jogszabály nem írja elő, ezért kérjük törlését. - A gyorsvasutak védelmi zónájával kapcsolatban megjegyezzük, hogy a jelenleg tanulmány szintű kidolgozás alatt lévő É-D-i gyorsvasút tervezése még nem zárult le, ezért a nyomvonalak felülvizsgálata szükséges lehet. - A régi és az új M0 nyomvonalát érintő Gyorsforgalmú utak és főútvonalak külterületi szakaszának védőtávolsága jelölés téves, mivel belterületi szakaszokon is jelölve vannak. A Fővárosi Rendezési Szabályzat előírásaival kapcsolatos észrevételek: - Az 1. (3) bekezdés 2. pontjában definiáltakkal ellentétben javasoljuk, hogy a rendelet csak a kerékpáros főhálózat elemeivel kapcsolatban határozzon meg előírásokat. - Az 1. (3) bekezdés 8. pontjának nem állami és nem önkormányzati tulajdonban lévő szövegrésszel történő kiegészítését javasoljuk. - A 3. (1) bekezdés f. pontjának pontosítását javasoljuk az alábbiak szerint: f) infrastruktúra függvényében ütemezetten igénybe vehető, változással érintett terület fa) lehatárolása, fb) azonosítója. - A 3. (3) bekezdésben részletezett Alaptérképi elemek között indokolt lenne rögzíteni a közterületek megnevezését is. - A 4. (3) bekezdésében nem értelmezhető, hogy mi számít jelentős jellemzőbeli különbségnek. Szükséges valamilyen értékkel vagy arányszámmal rögzíteni pl: az egyes övezetek szintterületi mutatói között legfeljebb kétszeres különbség lehet, stb. - Az I Fejezet 7. pontjának címében a nagyvárosias szövegrész törlését javasoljuk, mivel a fejezet nem csak nagyvárosias területre vonatkozhat. - A 8. (3) bekezdés c) pontjában pontosítani szükséges, hogy a 9. -ra való hivatkozás az (1) és a (2) pontokra is vonatkozik-e. Amennyiben a 9. (1) bekezdésére is, úgy a szövegből a nagyvárosias szövegrész törlése szükséges, mivel ez esetben az előírás nem csak nagyvárosias területre vonatkozik. - A 11. (2) bekezdést közösségi intézmény épület kivételével szövegrész kiegészítésével pontosítani szükséges. - A 14. (1) bekezdésében szereplő (Köu-1,2,3,4) jelölés egyik tervlapon sem szerepel, ezért törlését, vagy összhangban a tervlapokon történő feltüntetését javasoljuk. - A 14. (5) bekezdésében előírt védőfásítás telepítése kinek a kötelezettsége, ha a területet nem sajátítják ki? Megjegyezzük, hogy az 1. melléklet tervlapjain ilyen jelölés nem látható.

10 10 - A 15. -ban részletezett helyi jelentőségű utak szabályozása KÉSZ-ben rögzítendő. Megjegyezzük, hogy a (2) bekezdés előírásaival ellentétben a BILK magánúthálózatának közforgalom elől történő elzárása kifejezetten szükséges. - A 16. (4) bekezdése értelmezhetetlen, mi alapján dönthető el, hogy mekkora a legkisebb mértékben? - A 17. (1) bekezdésében előírt közösségi közlekedési megálló létesítésére hogyan lehet kötelezni a BKK-t, mi van, ha nem kerül biztosításra? - A 17. (6) bekezdése KÉSZ-ben szabályozandó. - A 19. (1) bekezdése kerületi hatáskört von el, ezért kérjük törölni. - A 21. (1)-(2) bekezdésében foglaltak nem csak a főúthálózat elemeire vonatkoznak, kérjük pontosítását oly módon, hogy csak a főúthálózat elemeire vonatkozzon. - A 21. (3) bekezdésével kapcsolatban kifogásoljuk, hogy a HÉV melletti meglévő beépítésekre is vonatkozik, nem csak az új beépítésre szánt területekre, ezáltal a kerület kénytelen az esetleges kártalanítási kötelezettségeket viselni. Amennyiben a tervezett É-D-i gyorsvasút a HÉV nyomvonalára kerül, és ilyen előírás is érinti, akkor ahelyett, hogy a Grassalkovich úton a terület felszabadulna, még a vágány melletti területek építési korlátozásából következő kötelezettségeket is a kerület lesz kénytelen vállalni. - A 22. (1)-(3) bekezdésében foglaltak szabályozása véleményünk szerint KÉSZ-ben rögzítendő. A (3) bekezdésben meghatározott teljes közművesítettség előírásával nem értünk egyet, mivel vannak olyan területek (pl: Orbánhegy, Horgászpart, Péterimajor, stb), ahol a befejező csatornázási programot követően sem lesznek lakóterületek teljes körűen csatornázva, így olyan területeken kerülne sor korlátozás bevezetésre, ahol óta folyamatosan lehetett kiadni építési engedélyt zárt szennyvíztároló létesítésével. Hasonlóképpen problémát okozna a K-Mü területeken építési engedély kiadása, de a Helsinki út mellett is, ahol gáz, ill távhő hiányában szintén nem biztosítható a teljes közműellátás. Javasoljuk, hogy a rendelet támogassa a megújuló energiák alkalmazhatóságát, továbbá a kerület határozhassa meg a közművesítettség mértékét legalább ilyen speciális esetekben. - A 22. (5) bekezdésében foglaltak szerint nem meghatározható, hogy mi számít megfelelő törekedésnek. - A 23. (2) bekezdésének és kertvárosias magassággal beépült kisvárosias lakóterületen szövegrésszel történő kiegészítése szükséges. - A 23. (3) bekezdésében a zöldterületi közterület kijelölhetőségén kívül helyi közlekedési közterület és magánút kialakíthatóságát is biztosítani szükséges. - A 23. részeként javasoljuk rögzíteni a TSZT leíró munkarészének teljes fejezetét, amelyben a TSZT, az FRSZ és az ezek alapján készülő kerületi építési szabályzat összhangját lehet biztosítani. - Ebben a -ban javasoljuk azt is rögzíteni, hogy meghatározó zöldfelületi kapcsolat a Duna telkén szabályozással önálló telekként kialakítható lehessen előzetes TSZT, valamint FRSZ módosítása nélkül. - A rendelet nem rendelkezik arról, hogy kikötő milyen módon, feltételekkel alakítható ki. Amennyiben a TSZT tervlapján, vagy az FRSZ rendeletében erről rendelkezni szükséges úgy javasoljuk kikötésre alkalmas partszakasz jelölését a Vízisport utcai üdülőövezet mentén, a Molnár sziget K-Rek területének Csepel felőli részén, valamint a volt Dugattyúgyűrű gyár előtti partszakaszon. - A 24. (1) bekezdés c) pontjának kiegészítéseként javasoljuk rögzíteni, hogy a különszintű közúti-vasúti keresztezés nyomvonalának korrekciója is lehetséges,

11 11 valamint a csatlakozó övezetek határait is előzetes TSZT módosítás nélkül lehessen pontosítani. - A 7. melléklet tól ig értékeinél nem egyértelmű, hogy a kerületi érték a két érték között kell, hogy legyen, vagy lehet a kisebb értéknél kevesebb is. A melléklet 6. pontjában elírás történt: zártsorú beépítés helyett szabadonálló jellegű szövegrész a helyes. - A 9. melléklet XXIII-2 pontjában a fejlesztéshez az igénybevétel feltételeként kizárólag a Szentlőrinci út 2x2 sávra történő bővítése elfogadható. A XXIII-4 pontjának lehatárolását a rajzi tervlapokkal kapcsolatos észrevételünkkel összhangban kérjük Tompaház utca Vecsés út Szamaránszki dűlő Szentlőrinci út -ra javítani. A hozzá tartozó fejlesztésnél a Külső keleti körút üzembe helyezését tekintve a Grassalkovich út helyett a Túri István út véleményünk szerint a helyénvaló. A XXIII-5 ponthoz tartozóan pontosítani szükséges, mit kell érteni a Ráckevei HÉV fejlesztésén. A XXIII-6 pontban kicsit túlzottnak tartjuk a Soroksári elkerülő út Grassalkovich út Vecsés út közötti szakaszának üzembe helyezését. A Fővárosi Rendezési Szabályzat rajzi mellékleteivel kapcsolatos észrevételek: - A Vízisport utca és a Molnár-szigeti üdülőterületi besorolásának Üh jelölése, továbbá a beépítési sűrűség értéke (továbbiakban: Bs) (feltételezhetően 0,15) is hiányzik a tervlapokról, ezért kérjük pótolni. - A Szerkezeti jelentőségű természetközeli sétány kialakításának megvalósíthatóságát aggályosnak tartjuk azokon a területeken, ahol a Duna parti területek magántulajdonban vannak (pl: Vízisport utca menti telkek). Nem értünk egyet, ha a KÉSZ-ben kell rögzíteni olyan kötelezettséget, ami a telkek valamilyen korlátozásával jár. - A Szamosi Mihály sportpálya esetében javasoljuk a K-Rek jelű terület Bs értékének 0,6- ra való növelését, tekintettel a hatályos szabályozási tervben rögzített szintterületi mutató értékére. - A központi Duna part menti Lke-1 jelű terület 1,7 (1,5+0,2) Bs értéke ellentétes a rendeletben meghatározott 0,85 értékkel. A kerület többi Lke-1 jelű területéhez tartozó 0,8 (0,6+0,2) Bs értéket javasoljuk. - Újtelepen az Lk-1 jelű terület 1,25 (1,0+0,25) értékét kevésnek ítéljük, ezen a területen (FSZKT szerint L7 jelű és L2/A jelű lakóterület) 2,0 (1,5+0,5) Bs értéket javasoljuk. - Újtelepen a Török Flóris általános iskola területének 0,2 Bs értékét kevésnek ítéljük, indokolt lenne a környezetével megegyezően Lk-1 jelű területbe sorolni. - Az Ócsai út mentén található 3 db üzemanyagtöltő állomás területéhez nincs meghatározva Bs érték, kérjük pótolni. - Hiányzik a Gksz-2 jelölés az M0 régi és új nyomvonalának találkozásánál, valamint a hozzá tartozó Bs érték is, kérjük pótolni. - A Hősök terén a Nagyboldogasszony templom területének külön Vt-H jelű szigetként való jelölését indokolatlannak tartjuk. Nehezen értelmezhető a Bs érték az épület területére vonatkoztatva, ezért javasoljuk a Templom utcától a vasút irányába található Zkp terület helyett Vt-H jelű terület kijelölését. Megjegyezzük, hogy ezen a tervlapon a jelmagyarázatban nincs Jelentős kondicionáló közterületi zöldfelület feltüntetve.

12 12 - A Soroksári elkerülő út nyomvonalán jelölt 2.F-2.F mintakeresztszelvény az adott helyen nem megfelelő, mivel az a rész nem külterület. Az adott helyen, hosszútávon legfeljebb a 2.C-2.C jelű mintakeresztszelvény lenne a kerület részére elfogadható, de rövid távon a 2.D.-2.D is elegendő. - A tervezett településszerkezeti jelentőségű kerékpáros infrastruktúra nyomvonalvezetésével kapcsolatban javasoljuk, hogy a Szentlőrinci úttól a Vecsés út irányába a nyomvonal kövesse az elkerülő út nyomvonalát, az Ócsai út 5. számú út közötti M0 átvezetésnél pedig a kerületi kerékpárút-hálózatfejlesztési tanulmány szerint ne az M0-5. számú út csomópontjában, hanem attól északabbra, a következő felüljárón vezessen át. A Felsorolt észrevételek miatt az Önkormányzat nem ért egyet a Fővárosi Településszerkezeti Terv és a Fővárosi Rendezési Szabályzat tervezetével, ezért ebben a formában nem támogatja annak jóváhagyását. II. Felkéri a Polgármestert, hogy a kerületi önkormányzat véleményét küldje meg a Fővárosi önkormányzat részére. Határidő: január 31. Felelős: Geiger Ferenc polgármester Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja, az előterjesztés elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Budapest, január 13. Tóth András mb. főépítész az előterjesztés készítője Geiger Ferenc polgármester előterjesztő Melléklet: - Fővárosi Településszerkezeti Terv és Fővárosi Rendezési Szabályzat egyeztetési dokumentáció (CD-n) - egyeztető lap

13 13 Egyeztető lap 1. Az előterjesztés egyeztetve: Kisné Stark Viola Építési és Beruházási Osztály, osztályvezető Egyet értek. Budapest, január 13. Kisné Stark Viola aláírás

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának 25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendelete Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról (KVSZ) (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

SZERZŐK BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL

SZERZŐK BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSÉPÍTÉSI FŐOSZTÁLY Finta Sándor főépítész Pongrácz Katalin Somogyi Judit Pártos Judit SZERZŐK TELEPÜLÉSRENDEZÉS:

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT A CSEPELI KÖZTEMETŐ SZABÁLYOZÁSI TERVÉVEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI DÖNTÉSEKRE

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT A CSEPELI KÖZTEMETŐ SZABÁLYOZÁSI TERVÉVEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI DÖNTÉSEKRE BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT A CSEPELI KÖZTEMETŐ SZABÁLYOZÁSI TERVÉVEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI DÖNTÉSEKRE Készítette: Előterjesztő: dr. Polinszky Tibor főépítész Al -

Részletesebben

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA. 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA. 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu PAGONY TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ IRODA 1111. Budapest, Budafoki út 53. Telefon: 06-1-365-1805,

Részletesebben

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben

f!-t_ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

f!-t_ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere f!-t.j_t_. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Főváros Fővárosi Településszerkezeti Tervének és Fővárosi

Részletesebben

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A L Á T Á M A S Z T Ó J A V S L A T 1 - M E G A L A P O Z Ó V I Z S G Á L A T 2 - A L Á

Részletesebben

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012.

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 1 VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának JEGYZŐJE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

U R B A N I T A S T e r v e z ő é s T a n á c s a d ó K f t. 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220 e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu DUNAVARSÁNY VÁROS

Részletesebben

Javaslat ingatlanok hasznosítására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály

Javaslat ingatlanok hasznosítására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat ingatlanok hasznosítására Előterjesztő:

Részletesebben

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest XXIII.... szám alatti önkormányzati

Részletesebben

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete Söréd (jelenleg hatályos) Településrendezési terv Az 1-es jelű terület a külterületi településszerkezeti tervlapon mezőgazdasági, a belterületi településszerkezeti tervlapon, és a Szabályozási Tervlapon

Részletesebben

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TT HÉ 1 PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TELEPÜLÉSERKEZETI

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

Javaslat önkormányzati tulajdonú telekingatlanok értékesítési módjának meghatározására

Javaslat önkormányzati tulajdonú telekingatlanok értékesítési módjának meghatározására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat önkormányzati tulajdonú telekingatlanok

Részletesebben

TT-1/É-09-0016. Környezetalakítás, tájrendezés: kert- és tájtervező TK-09-0583/06. Környezetvédelmi tervező: HBM MK 09-0036. TRv-T-(13)/09-0408

TT-1/É-09-0016. Környezetalakítás, tájrendezés: kert- és tájtervező TK-09-0583/06. Környezetvédelmi tervező: HBM MK 09-0036. TRv-T-(13)/09-0408 DERECSKE VÁROS Egyeztetések lezárását követõen összeállított, javított dokumentáció: 0. augusztus. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV BELTERÜLETTEL KAPCSOLATOS - 00.(-0.) ÉVI MÓDOSÍTÁS K K D J E K C C K H H B B A

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 58/2004. (XII.17.), 14/2005. (IV.20.),

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

Város Polgármester e

Város Polgármester e Város Polgármester e 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu E l ő t e r j e s z t é s A lakosság felé 2011

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

EDELÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 Mobil.06/70/530-6676

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Budapest XII. kerület,

Budapest XII. kerület, Budapest XII. kerület, Istenhegyi út (hrsz.: 9814/1) Szendrő utca (hrsz.: 9725) 9716/23 hrsz. ú közterület 9716/20 hrsz. ú közterület által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve Tsz.: I 597 1/2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

BALATONFŐKAJÁR SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA, HATÁLYOS TERVDOKUMENTÁCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A 15/2004. (IV.28.) ÖKT sz. határozattal megállapított szöveges munkarész A 35/2008. (IX.22.) ÖKT. határozat

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. I /2. Tel/Fax:/46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu SAJÓPETRI

Részletesebben

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS ALAPJÁN MÓDOSÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ 2011. november PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST 1085,

Részletesebben

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve EREDETI LEÍRÁS ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROZATOK (2015. decemberig bezárólag) VÁROS ÉS HÁZ BT 2016 JANUÁR SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának. 35/1999.(VII.23.) sz. rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának. 35/1999.(VII.23.) sz. rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 35/1999.(VII.23.) sz. rendelete a Budapest XXIII. kerület Soroksár, Millennium-telep és MÁV vonal közötti terület szabályozási tervéről Budapest

Részletesebben

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET SÁRISÁP TSZT- HÉSZ- MÓDOSÍTÁSA HÉSZ-MÓDOSÍTÁS 18/2006. (IX. 27.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosítása JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET PRO-TERRA Kft. MOBIL City Bt.

Részletesebben

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt.

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt. Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2005. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet PALLAS Té.T. Bt. Településépítészeti és Térinformatikai Szolgáltató Betéti Társaság 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátya község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyirat: 2562-26/2009.X. Ügyintéző: Huczman Melinda NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524/121 Fax: (42)

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 219/2011. (XII. 29.) KT. HATÁROZATA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL ALBERTIRSA VÁROS

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG NEMESGULÁCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától illetve

Részletesebben

II.4.6. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

II.4.6. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ Szabályozás alapelvei a következőkben foglalhatók össze: 1. Jogfolytonosság a hatályos szabályozáshoz viszonyítva 2. Építési övezeti, övezeti differenciálás alapja a kialakult vagy

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI Ajka város Képviselő-testületének 24/2015. (X.28.) önk. rendelete

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI Ajka város Képviselő-testületének 24/2015. (X.28.) önk. rendelete AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI Ajka város Képviselő-testületének 24/2015. (X.28.) önk. rendelete VÁROS-TEAMPANNON KFT. 2015. október Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (X.28.)

Részletesebben

Városi Önkormányzat. 2013. július hó. Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 1

Városi Önkormányzat. 2013. július hó. Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezési, Hatósági és Humánpolitikai Osztály Városi Főépítész Székhely: Kazincbarcika, Fő tér 4. Levelezési cím: 3701 Kazincbarcika, Fő tér 4 email: lautner.emoke@kazincbarcika.hu.

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap.

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. BÉSZ jóváhagyott, záradékolt BERETTYÓÚJFALU Város Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. Jóváhagyva Berettyóújfalu város Képviselő-testületének a 7/2008. (II. 29.)

Részletesebben

BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY FÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI. TSZT és FSZKT MÓDOSÍTÁS HATÁSTANULMÁNY II. kötet: a módosítás leírása EGYEZTETÉSRE

BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY FÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI. TSZT és FSZKT MÓDOSÍTÁS HATÁSTANULMÁNY II. kötet: a módosítás leírása EGYEZTETÉSRE BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY FÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI TSZT és FSZKT MÓDOSÍTÁS HATÁSTANULMÁNY II. kötet: a módosítás leírása EGYEZTETÉSRE Budapest 2014. április hó 1 ELŐZMÉNYEK A tervezési területre

Részletesebben

B U D A P E S T, V. K E R Ü L E T

B U D A P E S T, V. K E R Ü L E T B U D A P E S T, V. K E R Ü L E T B e l v á r o s - L i p ó t v á r o s K e r ü l e t i V á r o s r e n d e z é s i é s É p í t é s i S z a b á l y z a t á r ó l é s S z a b á l y o z á s i T e r v T e

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA Megbízó Csopak község Önkormányzata 8229 Csopak, Petőfi Sándor u. 2. (87) 446 250 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083 Solymár,

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11/2015-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2015. NOVEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP Kaposvár

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK NAGYCENK KÖZSÉG - 14 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2014 4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 4.1 Biológiai aktivitásérték számítása Megnevezés 3/A 4 5 7 11 12 14 15 17 18 20 Területhasználat ha megszűnik

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS 1 MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2011 A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERV ELFOGADVA A 3/2012. (I. 26.) ÖK. RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2012. JANUÁR 2 ALÁÍRÓLAP TELEPÜLÉSTERVEZÉS:.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

BAKONYBÁNK KÖZSÉG BÁNKI DONÁTIPARTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

BAKONYBÁNK KÖZSÉG BÁNKI DONÁTIPARTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA BAKONYBÁNK KÖZSÉG BÁNKI DONÁTIPARTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSIDOKUMENTÁCIÓ (A 314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet 32. (3) bekezdése

Részletesebben

Bevezetés. Előzmények

Bevezetés. Előzmények ÉPÍTETT KÖRNYEZET Bevezetés Az építési törvény, és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 1998. január 1.-től módosultak, amely következtében megváltozott a településrendezési tervek készítésének menete és formája.

Részletesebben

SZOB - RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

SZOB - RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA SZOB - RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA FŐÉPÍTÉSZI ÉS KIFÜGGESZTÉSI EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉTV 9. (6) 2 0 1 2. Máj us Hó Z. É. M Ű

Részletesebben

ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083,

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. június 20- i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV:5.) rendelet módosítása

Részletesebben

GÁRDONY. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 6037/5 és a 7830/33 hrsz-ú területeket érintően

GÁRDONY. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 6037/5 és a 7830/33 hrsz-ú területeket érintően GÁRDONY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 6037/5 és a 7830/33 hrsz-ú területeket érintően véleményezésre elkészített terv 2015.október Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET Újhartyán Önkormányzata Képviselő Testületének./2012. (.) számú határozata Újhartyán Község Településszerkezeti Tervének Jóváhagyásáról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

ZÁHONY KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET TORNYOSPÁLCA

ZÁHONY KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET TORNYOSPÁLCA ZÁHONY KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET TORNYOSPÁLCA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA, A TELEPÜLÉSI TERÜLETEN KÍVÜLI KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

KŐSZEG VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének. ./2014. ( ) önkormányzati rendelete

KŐSZEG VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének. ./2014. ( ) önkormányzati rendelete KŐSZEG VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2014. ( ) önkormányzati rendelete Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ 2015.12.09. egyeztetésekről

EMLÉKEZTETŐ 2015.12.09. egyeztetésekről Tárgy: Sárbogárd Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata Hely: Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos tárgyalója (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. földszinti tárgyaló) Idő: 2015.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (06.30.) számú rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú, valamint az annak módosításáról

Részletesebben

Melléklet a./2016. (I. 29.) Kt. határozathoz: Helyi kérelmek összefoglalása. Belterület. 1. Kérelmező neve: EURO-UNIOR Kft

Melléklet a./2016. (I. 29.) Kt. határozathoz: Helyi kérelmek összefoglalása. Belterület. 1. Kérelmező neve: EURO-UNIOR Kft Melléklet a./2016. (I. 29.) Kt. határozathoz: Helyi kérelmek összefoglalása Belterület 1. Kérelmező neve: EURO-UNIOR Kft Központi telephely rendeltetésének felülvizsgálata: Lk >> Gksz Indoklás: A Táncsics

Részletesebben

-1- KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2006/II.17./önkormányzati rendelete

-1- KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2006/II.17./önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK -1-4/2006/II.17./önkormányzati rendelete a Kengyel Településrendezési Terv részeit képező Kengyel Építési Szabályzat és Szabályozási terv megállapításáról

Részletesebben

a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról

a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról ZÁMOLY község 11/2016. (IV.4.) Ökt. sz. rendelete a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA 2016. április 1065 BUDAPEST, NAGYMEZŐ U. 25. tel:1-3318494

Részletesebben

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz SÁRVÁR Településrendezési eszközök módosítása Teljes eljárás Véleményezési szakasz Megrendelő: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel: 0695/523-100 Email: rosenfeld.istvanne@sarvar.hu

Részletesebben

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. N A G Y V E N Y I M H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. szerinti v é l

Részletesebben

Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosítására (Bp. XXIII.. sz., 195271/8/A/71 hrsz.) Vagyonkezelési Osztály

Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosítására (Bp. XXIII.. sz., 195271/8/A/71 hrsz.) Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat nem lakás céljára

Részletesebben

Javaslat a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 104. szám alatti épület szociális célra történő átalakítására

Javaslat a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 104. szám alatti épület szociális célra történő átalakítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 104. szám

Részletesebben

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (X. 28.) RENDELETE VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL /Egységes szerkezetben

Részletesebben

Petőfibánya Község Építési Szabályzata

Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Önkormányzatának 14/2005.(IX.20.) rendelete Petőfibánya Építési Szabályzata (PÉSZ) és Szabályozási Tervének megállapításáról Petőfibánya Község

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2006. (II.20.) rendelete. a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2006. (II.20.) rendelete. a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2008.(II.27.), 28/2008. (V.22.), 31/2009.(IX.10.) (egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról), 28/2011.(VII.5.) és 37/2013.

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖTELEZŐEN JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ Egyeztetési anyag Gyula, 2007 2 A L Á Í R Ó L A P Köröstarcsa község településrendezési tervéhez Vezető tervező:

Részletesebben

Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető Szervezési és Ügyviteli Osztály

Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető Szervezési és Ügyviteli Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat határozatok módosítására

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Javaslat 2016. évi előzetes kötelezettségvállalásokra

Javaslat 2016. évi előzetes kötelezettségvállalásokra Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat 2016. évi előzetes kötelezettségvállalásokra Előterjesztő:

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BUGYI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA - VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 BUGYI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A 01601/12 HRSZ ALATTI IPARTERÜLETRE VONATKOZÓAN VÉLEMÉNYEZÉSI

Részletesebben

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya. 2.. A szabályozás

Részletesebben

CSERÉPFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE. egységes szerkezetben

CSERÉPFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE. egységes szerkezetben PROVINCI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9.I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés... Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE Sztrilich Pál Cserkészpark épületeinek felújítása, bővítése érdekében 314/2012. KORM. R. 42. TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185876 hrsz.-ú,

Részletesebben

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

CSETÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

CSETÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA CSETÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 39/2015.(04.08.) SZ ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 36. SZERINTI TELJES

Részletesebben

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról HATÁROZAT TERVEZET Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE napirendi pont VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Előzetes településfejlesztési döntések, szerkezeti terv módosítását igénylő rendezési terv módosítási eljárások megindításához. Tisztelt Közgyűlés Jelen előterjesztés

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 19/2014. (VIII.8.) Önkormányzati rendelettel) Mályi Község

Részletesebben