E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 25-i rendes ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i rendes ülésére"

Átírás

1 Ikt.szám: 189-2/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 25-i rendes ülésére Tárgy: Települési és gyermekvédelmi támogatásról szóló rendelet megalkotása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk polgármester Az előterjesztést készítette: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Pénzügyi iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet: rendelet

2 Kerekegyháza Város Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 25-i rendes ülésére Tárgy: Települési és gyermekvédelmi támogatásról szóló rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! Kerekegyháza Város Képviselőtestülete a pénzbeli, természetbeni szociális és gyermekvédelmi támogatásokat a 12/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza. A Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló évi XCIX. törvény (a továbbiakban: évi XCIX. törvény) módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényt (a továbbiakban: Szt.) A módosítás következtében évben, március 1-től jelentős mértékben átalakul a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek: - egységesednek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök, - módosul a szociális törvény alapján kötelezően biztosítandó ellátások köre, - bővül az önkormányzatok mozgástere az általuk nyújtott ellátások meghatározásában - átalakul a finanszírozás rendszere. A járási hivatalokhoz tartozik 100%-os állami finanszírozással - továbbiakban is az: - alanyi ápolási díj - időskorúak járadéka, - alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás, - egészségügyi szolgáltatásra jogosultság. A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül. A módosítás következtében március 1-től megszűnik, mert ezen ellátások vonatkozásában törlésre kerültek a szabályozások: - lakásfenntartási támogatás (2015. december 31-ig kifutó rendszerben a dec. 31-ig megállapított támogatások, 2015-ben február 28-ig lehet ellátást megállapítani) - méltányossági ápolási díj ( önkormányzatunk már korábban megszüntette) - méltányossági közgyógyellátás. A módosítás március 1-jei hatállyal bevezeti a TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS fogalmát, ezért az Szt (4) bekezdés g) pontja alapján a települési önkormányzatnak legkésőbb február 28-ig kell megalkotnia a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. A települési támogatás keretében, a jogszabály felhatalmazása alapján az alábbi juttatások bevezetéséről dönthet a képviselő-testület mérlegelési jogkörében -, amennyiben arra forrással rendelkezik: - lakhatási támogatás 2

3 - 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartózó ápolását végző személy részére nyújtott támogatás, - gyógyszerkiadási támogatás - lakásfenntartási hátralékkal kapcsolatos támogatás. - A Szoc. törvény által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli támogatást köteles nyújtani az önkormányzat. Rendkívüli támogatások lehetnek: gyermekneveléssel, iskoláztatással, betegséggel, hátrányos helyzettel, elemi kárral, rendkívüli élethelyzettel kapcsolatos támogatások. A támogatás összegéről a jogszabály nem rendelkezik. Figyelembe véve a lakosság szükségleteit, az eddigi szociális ellátásokkal kapcsolatos tapasztalatainkat, költségvetési helyzetünket, javasoljuk, hogy jogszabály által felsorolt települési támogatásokat vezesse be a képviselő-testület a rendelet megalkotásával, a tartósan beteg hozzátartozó ápolását végző személy támogatásának kivételével. Ezen támogatási formát több évvel ezelőtt megszüntettük. Az állami támogatás a rászorultak részére továbbra is biztosított. A települési támogatások címén juttatott lakossági támogatásokat az önkormányzatnak saját költségvetési forrásból kell fedeznie. A helyi szociális feladatok ellátására azonban a központi költségvetés támogatás biztosít azon önkormányzatok számára, amelyek esetében az egy főre jutó adóerő-képesség nem haladja meg a Ft-ot. Önkormányzatunk egy főre jutó adóerő-képessége Ft évre erre a jogcímre e Ft-ot kapunk (ebben a tanyagondnoki szolgálat és a bölcsődei feladatellátás, közmunka önrész, HSZK feladatok, települési támogatás is benne van) évben meg van az esélye annak, hogy ezen támogatási összeg a felére csökken, ugyanis ha az egy főre jutó adóerőképesség Ft-nál magasabb, akkor a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a fenti összegnek csak az 50%-a jár. Azonban évben további változások is várhatóak a szociális ellátások vonatkozásában, melyek alapján rendeletünket végén mindenképpen felül kell vizsgálnunk. Ennek keretében a teljes rendelet felülvizsgálatra fog kerülni, így a biztosított ellátások is. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényt (a továbbiakban: Gyvt.) 151. (9) bekezdése alapján a gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat a gyermek egyéni rászorultsága alapján a Gyvt-ben meghatározott további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg. Az intézményeink ( bölcsőde, óvoda, iskola) jelzései és a tavalyi belső ellenőrzés alapján indokoltnak tartjuk a törvényen túl további kedvezmények megállapítását. Az étkezési térítési díjakban néhány családnál jelentős összegű elmaradás, felhalmozódás keletkezik, mert alacsony jövedelmük miatt az étkezési térítési díjakat nem tudják kifizetni. Legfőképpen a 2 gyermekes, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre éppen nem jogosult családoknál jellemző ez, ahol a havi étkezési térítési díj 2 gyermek esetén közel 20 ezer forint. Ezen esetek vonatkozásában javasoljuk, hogy a fenti családok, igénylés esetén kaphassanak támogatást az étkezési térítési díjak kifizetéséhez, 50%-os mértékben. Javaslom, hogy a rendkívüli támogatás, a gyógyszertámogatás és a köztemetés költségeinek mentesítése kérelmek elbírálása polgármesteri hatáskörben maradjon, a lakhatási, a lakhatási hátralék és a gyermekétkeztetési támogatás kérelmek elbírálása a Pénzügyi és Szociális Bizottság hatásköre legyen. Az Szt (4) bekezdése alapján a hatályos rendeletünk, az új jogszabályok, valamint a helybeni igények figyelembevételével elkészítettük az új rendeletet, amelyet az alábbi indoklással terjesztek a Képviselő-testület elé: 3

4 A RENDELET-TERVEZET ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA évi XCIX. törvény megalkotásával az állami és az önkormányzati segélyek szétválasztása a cél. Önkormányzatunk részéről az egyaránt válsághelyzetek kezelését szolgáló önkormányzati támogatás helyébe a jogszabályi kötelezések miatt március 1-jétől - TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS elnevezésű ellátás kerül bevezetésre az alábbi pontokkal: lakhatási és lakhatási hátralék támogatás gyógyszerkiadási támogatás rendkívüli támogatás, melyek lehetnek gyermekneveléssel, iskoláztatással, betegséggel, hátrányos helyzettel, elemi kárral, rendkívüli élethelyzettel kapcsolatos támogatások. - a Gyvt. rendelkezései alapján pedig GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁS A képviselő-testület mérlegelési jogkörébe tartozik annak szabályozása, hogy milyen feltételekkel nyújthatóak az egyes ellátások, és az önkormányzat döntése az is, hogy az egyes ellátások biztosítására mekkora összeget tervez a rendelkezésére álló kereten belül. Az új rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a korábbi szociális rendeletünket hatályon kívül helyezzük. Az 1. -hoz a rendelet hatályát tartalmazza. A RENDELET-TERVEZET RÉSZLETES INDOKLÁSA Az I. Fejezet a települési támogatás bevezetéséről szól: A hoz: március 1-től az alábbi települési támogatásfajták kerülnek bevezetésre: - lakhatási támogatás: változatlan feltételekkel, mint az eddig állam által biztosított lakásfenntartási támogatás. Jól felállított rendszer volt, differenciáltak a támogatást a lakásnagyság, a lakók száma alapján. A támogatás összege min. havi Ft. A támogatást havi Ft/fő jövedelem alatt lehet igényelni: víz, gáz, villanyáram, lakbér és lakáshitel törlesztéshez. Éves költségvetési igénye: 8 millió forint. A támogatás közvetlenül a szolgáltató részére történő utalással teljesül. A 8 hoz: A hátraléktámogatás a hátralékot felhalmozó egyének részére nyújtható támogatás, víz, gáz, villanyára, lakbér hátralékra Ft/ hó jövedelem alatt, egyedülálló esetén Ft alatt, ha a tartozás összege eléri a havi jövedelem 50 %-át. Támogatást, két hónapnál nem régebbi hátralékra lehet igénybe venni. A támogatás mértéke a tartozás 30%, de maximum Ft. Különös méltányosságból ha a hátralék meg nem fizetése a közmű kikapcsolását vonja maga után - a támogatás mértéke Ft lehet. A 9. -hoz: Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás orvosi recept alapján adható, ha a szociálisan rászorult egy havi jövedelme Ft, vagy egyedülálló esetén Ft alatt van és a felírt gyógyszerek, vagy gyógyászati segédeszköz ára a jövedelmének 20 %-át meghaladja. A kérelem a vény kiállítását követő 5. napig adható be és haladéktalanul elbírálandó ( 1 napon belül). Max. támogatási összeg: Ft. 4

5 A hoz: Rendkívüli támogatás továbbra is a tavaly meghatározott esetekben adható, havi Ft-os, illetve egyedülálló esetén havi Ft jövedelem alatt a családot ért elemi kár, súlyos betegség, természeti csapás esetén, ha a családban kizárólag nyugdíjjal, nyugdíjszerű ellátással, családi pótlékkal rendelkező személy él, fűtési szezonban egy alkalommal a fűtési költségek csökkentése céljából, amennyiben a kérelmező tüzelőanyagra lakásfenntartási támogatásban nem részesül, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása vagy a gyermek családba való visszakerülése érdekében, a szociális válsághelyzetű várandós anyának gyermekének megtartása céljából, vagy a gyermek születésével kapcsolatos kiadásokra, a gyermek iskoláztatásával vagy óvodai, illetve bölcsődei nevelésével kapcsolatos egyszeri kiadásokra, elhunyt személy eltemettetésének költségeihez. Továbbra is rendelkezünk különös méltányosságból adható támogatásról az eddigiek szerinti emelt jövedelemhatárral, Ft-os, illetve egyedülálló esetén Ft-os havi jövedelem esetén. Itt kerülnek szabályozásra a kérelemhez csatolandó dokumentumokkal kapcsolatos rendelkezések. A rendkívüli támogatás maximális összege az egyes pont esetén Ft, a többi pont esetén forint lehet. Temetési segély esetén maximum 40 ezer forint. Szabályozásra került természetbeni támogatásként a tűzifajuttatás, melynek maximális mértékét egyedülálló esetén 3, család esetén 5 mázsában határoztuk meg. II. Fejezet A hoz: Ebben a szakaszban kerül szabályozásra a gyermekek étkeztetési költségeihez adott támogatás. Az 50%-os mértékű kedvezmény azokat illeti meg, akik jövedelmük alapján éppen kicsúsznak a Rendkívüli Gyermekvédelmi Támogatásból s ez által az ingyenes étkeztetésből. A jogosultak kedvezményként kapják a támogatást, vagyis a térítési díj fizetésekor csak a felét kell fizetniük a tényleges étkezési díjnak. A támogatás a bölcsődés, óvodás és általános iskolás gyermekeket illeti meg. A támogatás akkor vehető igénybe, ha a családnak a Gyermekek védelméről szóló jogszabályban meghatározott vagyon értéke nem haladja meg a jogszabályban meghatározott mértéket (Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát ( Ft), vagy b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét ( Ft) meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű. ) A támogatás a három-vagy többgyermekes családoknak nem nyújtható, mert ezen családok a szociális törvény rendelkezései alapján az államtól kapják meg ugyanezen támogatást, alanyi jogon. A 13. -hoz: 5

6 A szakasz pontosítja a köztemetés megtérítésére és részleges megtérítésére vonatkozó szabályokat. Ez azt jelenti, hogy azt a kérelmezőt, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 % ( Ft) alatt van mentesíthető és akinek 200% ( Ft) van, a köztemetés költségei alól 50 %-ban lehet mentesíteni. III. Fejezet okhoz: Továbbra is előírás marad a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása a lakhatási támogatás esetén. Ellenőrzését a hivatal munkatársai látják el. Az aktív korúak vonatkozásában ezzel a lehetőséggel már nem lehet élni hoz: A megállapított szociális ellátások elbírálásának hatáskörét szabályozza a rendelet. A rendkívüli települési támogatás, a köztemetés költségmentesítése, valamint a gyógyszertámogatás elbírálása és felhasználásának ellenőrzése a polgármester, a lakhatási, a lakhatási hátralék és a gyermekétkeztetési támogatás elbírálása és felhasználásának ellenőrzése a Pénzügyi és Szociális Bizottság feladata. Az ellenőrzött személy köteles az ellenőrzést tűrni, az ellenőrzést végző személlyel együttműködni, a kért adatokat rendelkezésre bocsátani és az ellátás cél szerinti felhasználását igazolni. Ez a szakasz szabályozza azt is, hogy a települési támogatás a támogatásban részesülő személy választásától függően házipénztárból vagy átutalással kerül kifizetésre. A 18. -hoz: A szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A szakasz továbbá hatályon kívül helyező és módosító rendelkezéseket tartalmaz. Hatályon kívül kell helyezni a jelenleg hatályos szociális rendeletünket. Módosítani szükséges a hatáskörök rögzítésével a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatát. Itt került rögzítésre továbbá, hogy a folyamatban lévő önkormányzati segély ügyekben március 1-től az új rendelet előírásai szerint kell dönteni, valamint az is, hogy akinek állami lakásfenntartási támogatást folyósítunk, az települési lakhatási támogatást nem kaphat. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen. Kerekegyháza, január 16. dr. Kelemen Márk polgármester 6

7 1. Társadalmi hatások HATÁSVIZSGÁLATI LAP A települési és gyermekvédelmi támogatásokról szóló /2015. (...) önkormányzati rendelet megalkotásához A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi hatása, hogy - jogszabályváltozás miatt az önkormányzati támogatás március 1-től települési támogatásra kerül átnevezésre, mely által kismértékben összezavarjuk az ügyfeleket, hogy miről is beszélünk. A rendelet alkotással továbbra is biztosítva lesz a rendkívüli élethelyzetbe került ügyfelek támogatása, ezen kívül helyi szintű támogatása a lakásfenntartásnak, gyógyszerkiadásoknak, lakásfenntartási hátralékoknak. - a Gyvt. rendelkezéseinek figyelembe vételével élünk a gyermekvédelmi támogatás bevezetésének lehetőségével, mely által a RGYK kedvezményekből kieső családok gyermekeinek ellátását tudjuk segíteni. 2. Gazdasági, költségvetési hatások A rendeletben foglaltak végrehajtása jelentős mértékben érinti a költségvetési kiadásokat. A nyújtott támogatások fenntartása, az adott évi költségvetési rendeletek előkészítése során felülvizsgálandó. A költségvetési rendeletbe az előző év teljesítménye alapján kalkuláljuk a kiadásokat. 3. Környezeti hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 4. Egészségügyi követelmények A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. 5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának jelentős adminisztratív munkát növelő hatása van. A bizottságnak adott hatáskörök miatt kismértében lelassul a kérelmek elbírálása, valamint megnő az adminisztráció a bizottsági ülések jegyzőkönyveinek, kivonatainak, elektronikus felterjesztésének feladata miatt. Az új támogatásrendszerek kialakításának, bevezetésének idején fokozottabb terhelés várható. 6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A rendelet megalkotásának szükségességét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (4) bekezdés g) pontja indokolja, amely szerint a települési önkormányzatnak legkésőbb február 28-ig kell megalkotnia a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. A rendelet-alkotás elmaradása esetén az önkormányzat a törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztja. 7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 7

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i rendes ülésére Ikt.szám: 5189-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati segélyről szóló rendelet megalkotása Előterjesztő: dr.

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

Előterjesztés. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iksz: 4/ /2015. Tárgy: A szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Előterjesztés Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

5.NAPIREND E l ő t e r j e s z t é s Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 23-i nyilvános ülésére

5.NAPIREND E l ő t e r j e s z t é s Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 23-i nyilvános ülésére 5.NAPIREND E l ő t e r j e s z t é s Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének egyes szociális ellátások

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

1.NAPIREND Ügyiratszám: 1/150-6 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. február 26. -i nyilvános ülésére

1.NAPIREND Ügyiratszám: 1/150-6 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. február 26. -i nyilvános ülésére 1.NAPIREND Ügyiratszám: 1/150-6 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26. -i nyilvános ülésére Tárgy: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-,

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015.

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 17/2015. Tárgy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az egyes

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK

Részletesebben

I. 2015. január 1-jén hatályba lépő, az egységes jogalkalmazást elősegítő változások

I. 2015. január 1-jén hatályba lépő, az egységes jogalkalmazást elősegítő változások TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. JANUÁR 1-JÉTŐL ÉS MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Új szociális rendelet megalkotása. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi

Részletesebben

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2015. február..-i ülésére Tárgy: A szociális ellátásokról

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő testülete /2013. (.) önkormányzati rendelete tervezet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Taktaszada Község Önkormányzatának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testületének 3/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete

Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testületének 3/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testületének 3/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testülete

Részletesebben

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10901. számú törvényjavaslat az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. április 1

Részletesebben

B. Támogatás biztosítása ugyanannak a személynek több jogcímen

B. Támogatás biztosítása ugyanannak a személynek több jogcímen Segédlet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszerének 2015. március 1-jén hatályba lépő törvényi változásaihoz kapcsolódó önkormányzati rendeletalkotáshoz A pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. decemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

(1997. évi XXXI. törvény 19. 20/A. )

(1997. évi XXXI. törvény 19. 20/A. ) Az önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi és szociális ellátások Szociális ellátórendszerünk szerteágazó, az ellátásokkal fõként a gyermeket nevelõ családoknak, a hátrányos munkaerõpiaci helyzetû aktív

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 48/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A gyermekvédelmi

Részletesebben