E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i rendes ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i rendes ülésére"

Átírás

1 Ikt.szám: /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati segélyről szóló rendelet megalkotása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk polgármester Az előterjesztést készítette: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Pénzügyi iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet: rendelet 1

2 Kerekegyháza Város Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati segélyről szóló rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! Kerekegyháza Város Képviselőtestülete a pénzbeli, természetbeni szociális és gyermekvédelmi támogatásokat a 12/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) szabályozta. Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló évi LXXV. törvény (a továbbiakban: évi LXXV. törvény) módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényt (a továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényt (a továbbiakban: Gyvt.). A módosítás január 1-jei hatállyal bevezeti az önkormányzati segély fogalmát, ezért az Szt június 15-től hatályos 140/R. -a értelmében a települési önkormányzatnak legkésőbb december 31-ig kell megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. Az Szt. 140/R. -ában foglaltak végrehajtására a hatályos rendeletünk, az új jogszabályok, valamint a helybeni igények figyelembevételével elkészítettük a Rendelet módosítását, amelyet az alábbi indoklással terjesztek a Képviselő-testület elé: A RENDELET-TERVEZET ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA A évi LXXV. törvény célja az Szt. és a Gyvt., valamint egyéb, nem szociális ágazati törvények módosításával az önkormányzati segély kialakítása, ezáltal a szociális ellátórendszer átláthatóbbá tétele volt. Az egyaránt válsághelyzetek kezelését szolgáló önkormányzati segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az ellátórendszer átláthatóbbá tétele és az ellátások egyszerűsítése érdekében összevonásra kerül és január 1-jétől egy önkormányzati segély elnevezésű ellátás kerül bevezetésre. Mindhárom ellátás részletes jogosultsági feltételeit, eljárási szabályait jelenleg is az Rendelet tartalmazza. A képviselő-testület mérlegelési jogkörébe tartozik annak szabályozása, hogy milyen feltételekkel nyújthatóak az egyes ellátások, és az önkormányzat döntése az is, hogy az egyes ellátások biztosítására mekkora összeget tervez a rendelkezésére álló kereten belül. Mivel az Szt. 140/R. -a előírja az önkormányzatok számára, hogy az önkormányzati segély nyújtásának jogosultsági feltételeire vonatkozóan rendeletalkotási kötelezettségüknek december 31-ig tegyenek eleget, az előterjesztett rendelet-tervezet elsősorban ezen segélytípus kialakításával összefüggő módosításokat tartalmazza. Az Szt. előírásainak megfelelően az önkormányzati segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevonásra kerül, a jogosultsági feltételek, illetve a kérelemhez csatolandó dokumentumok egységesen kerülnek meghatározásra. 2

3 A rendelet-módosítás az Szt. megváltozó szabályaihoz igazodva egy esetben tartalmaz a hatályon kívül helyező rendelkezések között hatáskör módosítására vonatkozó javaslatot. Az 1. -hoz A RENDELET-TERVEZET RÉSZLETES INDOKLÁSA Ez a szakasz rendelkezik az önkormányzati segély bevezetéséről, illetve megállapításának, kifizetésének, folyósításának feltételeiről. Az önkormányzati segély bevezetése az önkormányzati segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevonásával történik. Az Szt január 1-jétől hatályos rendelkezései szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújt. Az Szt. fenti rendelkezéseit is figyelembe véve a segélyre való jogosultság fő esetei ugyanazok lesznek január 1-jétől, mint a jelenleg még külön szabályozott ellátások esetében, de egységesen kerülnek meghatározásra. Önkormányzati segélyt kell majd nyújtani különösen ( a módosított törvény előírásait és a gyakorlatunkat figyelembe véve): a családot ért elemi kár esetén, súlyos betegség ha a családban kizárólag nyugdíjjal, nyugdíjszerű ellátással, családi pótlékkal rendelkező személy él, ha a család egyik tagja 5 napot meghaladóan kórházi kezelésben részesült, vagy 30 napon túl betegszabadságon van, vagy volt, a kérelmező gyógyszerköltségeihez, gyógyászati segédeszközeihez, fűtési szezonban egy alkalommal a fűtési költségek csökkentése céljából, amennyiben a kérelmező tüzelőanyagra lakásfenntartási támogatásban nem részesül, a gyermek születésével kapcsolatos kiadásokra, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása vagy a gyermek családba való visszakerülése érdekében, a szociális válsághelyzetű várandós anyának gyermekének megtartása céljából, a gyermek iskoláztatásával vagy óvodai, illetve bölcsődei nevelésével kapcsolatos egyszeri kiadásokra, gyermekneveléssel kapcsolatos kiadásokra, ha a szülő 1 hónapnál hosszabb idejű betegszabadságon van, vagy az egyik szülő elhalálozott, elhunyt személy eltemettetésének költségeihez. Főbb változás az egy főre jutó jövedelmi értékhatár esetében következik be. Az Szt. az eddigiektől eltérően egységesen, az együtt élők számától függetlenül határozza meg az egy főre jutó jövedelemhatárt. Az Szt január 1-jétől hatályos 45. (5) bekezdése értelmében a jövedelemhatárt a nyugdíjminimum 130 %-ánál ( Ft) alacsonyabb összegben nem lehet szabályozni. Jelenleg hatályos rendeletünkben család esetén a nyugdíjminimum 130%-ban, egyedülálló esetén 150%-ban volt meghatározva a jövedelemhatár. Mindezek alapján hogy az egyedülélők ne kerüljenek hátrányba az eddigiekhez képest, javasoljuk a rendeletben a 150%-os értékhatár rögzítését. A családok így az eddigiekhez képest jobb elbírálási helyzetbe kerülnek, mert a jövedelemhatár Ft-ról Ft-ra emelkedik. Költségvetési szempontból nem valószínű, hogy ez lényegesen megemelné a rászorulók számát, mert jellemzően alacsonyabb jövedelműek igénylik ezen ellátását. Az egyedülálló érdekében viszont nem javasoljuk alacsonyabb mértékben megállapítani a jövedelemhatárt. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében a Gyvt. rendelkezéseire figyelemmel jelenleg nem alkalmazunk jövedelmi értékhatárt, azonban az önkormányzati segély bevezetésével minden segélyezési esetben a nyugdíjminimum 150 %-a lesz a jövedelmi értékhatár. Továbbra is rendelkezünk különös méltányosságból adható segélyezésről az eddigiek szerinti emelt jövedelemhatárral ( nyugdíjminimum 200%-a). A rendelet-tervezet e szakaszában a különböző segélyezési esetekben legfeljebb adható támogatási összegeket is újra kellett szabályozni a három segélynem összevonása miatt. Az 3

4 összegek a jelenlegihez képest nem változnak, így a módosítás technikai jellegű. Ugyanez vonatkozik a kérelemhez csatolandó dokumentumokkal kapcsolatos rendelkezésekre, azzal az eltéréssel, hogy a rendelet-tervezet az eddigiekhez képest pontosabban és egyértelműbben határozza meg az igazolások körét. Szabályozásra került természetbeni támogatásként a tűzifajuttatás, melynek maximális mértékét egyedülálló esetén 3, család esetén 5 mázsában határoztuk meg. Ez a szakasz szabályozza azt is, hogy az önkormányzati segély a támogatásban részesülő személy választásától függően házipénztárból, postai úton vagy átutalással kerül kifizetésre. A szakasz azt is meghatározza, hogy milyen esetekben nem lehet az önkormányzati segélyt megállapítani. Az egy főre jutó jövedelmi értékhatár változását már említettük, ezen kívül viszont még egy változás történik a feltételekben. Nem állapítható meg az önkormányzati segély abban az esetben, ha kórházi kezelést, a gyermekek születését, vagy a hozzátartozó eltemettetését követő 60 napon túl nyújtották be a kérelmet. Eddigi rendeletünkben csak a temetési segélynél volt határnapunk, 30 nap. Melyet azonban a gyakorlat alapján kevésnek találtunk, ezért javasoljuk a 60 napos határnap bevezetését. A 2. -hoz A szakasz pontosítja a köztemetés megtérítésére és részleges megtérítésére vonatkozó szabályokat. Ez azt jelenti, hogy azt a kérelmezőt, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 200 % alatt van mentesíthető és akinek 200% és 250%-a között van, a temetés költségei alól 50 %-ban kell mentesíteni. Ezen szakasznál szigorítottuk kismértékben a jogosultságot. A 3. -hoz A méltányossági közgyógyellátás keretében javasoljuk az eddigi jövedelemhatárok enyhítését, mivel jelenlegi szabályozásunk szigorúsága miatt alig van, aki élni tud ezen lehetőséggel. Családi jövedelem esetén az eddigi nyugdíjminimum 150%-ról 200%-ra, egyedülálló esetén az eddigi 200%-ról 250%-ra javasoljuk emelni a jövedelemhatárt. A 4. -hoz Az Szt. módosítása alapján január 1-jétől a méltányossági közgyógyellátás elbírálása a jegyző hatásköréből a képviselő-testület hatáskörébe kerül. Mivel a képviselő-testület ezt a hatáskört átruházhatja, javasoljuk, hogy - akárcsak a többi önkormányzati ellátás esetében a méltányossági közgyógyellátás esetében is a polgármester döntsön a kérelem elbírálásáról. A rendelet-tervezet alapján a jövőben lehetőség nyílik a megállapított szociális ellátás felhasználásának ellenőrzésére azon ellátások esetében, amelyekben a polgármester dönt a kérelem elbírálásáról. Az ellenőrzött személy köteles az ellenőrzést tűrni, az ellenőrzést végző személlyel együttműködni, a kért adatokat rendelkezésre bocsátani és az ellátás cél szerinti felhasználását igazolni. Az 5. -hoz A szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik és nevesíti az 1. sz. mellékletet (kérelemnyomtatványt). Átmeneti rendelkezésekre nincs szükség, mivel azokat az Szt. 140/S -a, valamint a Gyvt. 161/T. -a rendezi az alábbiak szerint: Szt. 140/S. (1) A január 1-jét megelőzően jogerős határozattal megállapított önkormányzati segély és temetési segély ellátásokra, valamint a január 1-jén önkormányzati segély és temetési segély iránt folyamatban lévő ügyekre a december 31-én hatályos 4

5 rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal, hogy január 1-jétől e törvény és más jogszabály alkalmazásában az önkormányzati segély és a temetési segély önkormányzati segély ellátásnak minősül. (2) A december 31-ét követően önkormányzati segély és temetési segély iránt előterjesztett kérelmet önkormányzati segély iránt előterjesztett kérelemként kell elbírálni. Gyvt. 161/T. (1) A január 1-jét megelőzően jogerős határozattal megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ellátásokra, valamint a január 1-jén rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránt folyamatban lévő ügyekre a december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal, hogy január 1-jétől e törvény és más jogszabály alkalmazásában a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az Szt a szerinti önkormányzati segély ellátásnak minősül. (2) A december 31-ét követően rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránt előterjesztett kérelmet az Szt a szerinti önkormányzati segély iránt előterjesztett kérelemként kell elbírálni. A szakasz továbbá hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz. Hatályon kívül kell helyezni a Rendelet azon rendelkezéseit, amelyek az önkormányzati segély, a temetési segély, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályait tartalmazzák, azoknak a szakaszoknak a kivételével, amelyek a jelen előterjesztés alapján módosulnak. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen. Kerekegyháza, december 8. dr. Kelemen Márk polgármester 5

6 HATÁSVIZSGÁLATI LAP A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 12/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításához 1. Társadalmi hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi hatása, hogy - egységes szabályozásba került az eddigi három jogcímen igényelhető támogatás, mely által egyszerűbb az eljárás az igénybevevő részéről - a köztemetés esetébe a köztemetés költségeinek megtérítésére vonatkozó szabályok enyhítését célozza meg a rendelet, mivel új elemként bevezeti a részleges mentesítés fogalmát. Ennek következtében szélesebb réteg számára válik elérhetővé ez a támogatási forma. 2. Gazdasági, költségvetési hatások A rendeletben foglaltak végrehajtása kis mértékben érinti a költségvetési kiadásokat. Alapvetően ugyanezen célok voltak eddig is. 3. Környezeti hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 4. Egészségügyi követelmények A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. 5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. 6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A rendelet megalkotásának szükségességét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 140/R. -ának rendelkezései indokolják, amely szerint a települési önkormányzatnak legkésőbb december 31-ig kell megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. A rendelet-módosítás elmaradása esetén az önkormányzat a törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztja. 7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 6

7 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XII....) önkormányzati rendelete A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 12/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk a) és f) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a 25. (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 35/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 30. f) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, valamint a 31. (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 12/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 12/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép: 3. Önkormányzati segély 4. (1) Önkormányzati segély kérelemre vagy hivatalból állapítható meg. (2) Önkormányzati segélyt kell nyújtani különösen: a) a családot ért elemi kár, súlyos természeti csapás, vagy súlyos betegség esetén, ha annak következményeként a rászorult lakhatása, vagy napi megélhetése ellehetetlenül, b) ha a családban kizárólag nyugdíjjal, nyugdíjszerű ellátással, családi pótlékkal rendelkező személy él és napi megélhetése veszélyeztetett, c) ha a család egyik tagja 5 napot meghaladóan kórházi kezelésben részesült, vagy 30 napot meghaladóan betegszabadságon van vagy volt, d) a kérelmező gyógyszerköltségeihez vagy gyógyászati segédeszközeinek beszerzéséhez e) fűtési szezonban egy alkalommal a fűtési költségek csökkentése céljából, amennyiben a kérelmező tüzelőanyagra kapott lakásfenntartási támogatásban nem részesül, f) a gyermek születésével kapcsolatos kiadásokra, gyermekenként, g) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása vagy a gyermek családba való visszakerülése érdekében, h) a szociális válsághelyzetben levő várandós anya részére gyermekének megtartása céljából, i) a gyermek iskoláztatásával vagy óvodai nevelésével kapcsolatos egyszeri kiadásokra, gyermekenként j) gyermekneveléssel kapcsolatos kiadásokra, ha a szülő 1 hónapnál hosszabb idejű betegszabadságon van, vagy az egyik szülő elhalálozott, k) ellátással és önálló keresettel nem rendelkező fiatal felnőtt támogatására az ellátás nélküli időszakra, l) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez. 7

8 (3) Önkormányzati segélyben részesíthető az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg. (4) Különös méltányosságból önkormányzati segélyben részesíthető azon személy, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen: betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorul és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át. (5) Nem állapítható meg önkormányzati segély, a) ha hitelt érdemlő módon megállapítást nyert, hogy a benyújtott jövedelemnyilatkozat, valamint az ahhoz becsatolt igazolások adatai nem valósak, vagy b) az (1) bekezdés c), j) és l) pontja esetén, ha a kérelmet az annak alapjául szolgáló eseményt követő 60 napon túl nyújtották be. (6) Az önkormányzati segély összege a 4. (2) bekezdés 1) a) pontja esetén családonként legfeljebb forint, 2) b)-e) és k) pontja esetén legfeljebb forint, 3) f)-j) pontja esetén legfeljebb forint, 4) l) pontja esetén legalább forint, legfeljebb forint. (7) Az önkormányzati segély összege a 4. (2) bekezdésében fel nem sorolt esetekben legfeljebb forint lehet. (8) Az önkormányzati segély kifizetése a támogatást kérő személy nyilatkozata alapján házipénztár útján, vagy banki átutalással történik. 5. (1) Az önkormányzati segély megállapításához a) a kórházi kezelést, betegséget, betegszabadságot a kórházi zárójelentés, szakorvosi igazolás vagy a táppénzes papír másolatával, b) a gyógyszerköltséget vagy gyógyászati segédeszközköltséget a háziorvos, a gyógyszertár vagy egészségügyi szolgáltató által kiállított igazolással, c) a fűtés költségeit ca) gázfűtés esetén a fűtési szolgáltató igazolásával, vagy a közüzemi számla eredeti vagy másolati példányával, cb) egyéb fűtési módozat esetén a tüzelőanyagot forgalmazó által kibocsátott, a tüzelőanyag kifizetését igazoló eredeti számlával, d) a gyermek születését a születési anyakönyvi kivonat másolatával, e) a nevelésbe vételt vagy annak megszűnését gyámhivatali határozat másolatával, f) a tanulói jogviszonyt eredeti iskolalátogatási igazolással, g) az óvodai nevelést az óvoda által kiadott eredeti igazolással, h) a bölcsődei ellátást a bölcsőde által kiadott eredeti igazolással, i) a várandósságot eredeti orvosi igazolással vagy terhességi kiskönyv másolatával kell a kérelmezőnek igazolnia. (2) Az iskoláztatással, az óvodai vagy bölcsődei neveléssel összefüggő eseti kiadás összegéről a kérelmező írásban nyilatkozik, az elemi kár tényét pedig az Önkormányzati Hivatal környezettanulmány útján állapítja meg. (3) A 4. (2) bekezdés j) és l) pontja esetén az önkormányzati segély iránti kérelemhez mellékelni kell, ha a haláleset nem Kerekegyháza közigazgatási területén történt, az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, az l) pontja esetén a temettető nevére kiállított számla másolatát is. 8

9 (4) A kérelemhez csatolni kell az igénylő és családja rendszeres jövedelmét igazoló iratot. (5) Az önkormányzati segély elsősorban az Szt. 47. (3) bekezdésében meghatározott és gyógyszercsekkben, természetbeni ellátásként nyújtható. (6) A kérelmező választása szerint, 1 évben egyszer tűzifatámogatás természetben is megállapítható. A támogatás mértéke családonként maximum 5 mázsa, egyedülálló részére maximum 3 mázsa. (7) Az egyéb célra kért önkormányzati segély akkor nyújtható pénzbeli ellátásként, ha a kérelmező a felhasználási célt megjelölte és annak okszerűségét, valódiságát igazolta. (8) Abban az esetben, ha a (5) bekezdés szerinti támogatott a részére kiadott természetbeni ellátásként nyújtott utalványt (csekk) nem használja fel, részére újabb támogatás nem állapítható meg a tárgyév folyamán. (9) Különös méltányosságból a temetési segély összege elérheti a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összegét, ha a temetési költségek viselése a temettetésről gondoskodó személynek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti és jövedelmük nem haladja meg a nyugdíjminimum 300%-át. (10) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség forint. (11) A döntéselőkészítés során az Önkormányzati Hivatal tájékozódik a kérelmező szociális helyzetéről az ellátási forma odaítéléséhez szükséges szempontok szerint, valamint, ha a kérelmezőre vagy az együtt élő személyekre vonatkozó adatok rendelkezésre állnak, de azok felülvizsgálata indokolt, környezettanulmányt készít a kérelmező lakásán. 2. A Rendelet 6. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6. A polgármester kérelemre a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személyt a) egészben mentesíti a megtérítési kötelezettség alól, ha a megtérítésre kötelezett személy családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. b) 50%-os mértékben mentesíti a megtérítési kötelezettség alól, ha a megtérítésre kötelezett személy családjának az egy főre jutó havi jövedelme meghaladja az a) pontban meghatározott jövedelemhatárt, de nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj legkisebb összegének két és félszeresét. 3. A Rendelet 7. -a helyébe az alábbi rendelkezés kerül: Közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak a személynek, a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén 250%-át és b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át. 9

10 4. A Rendelet II. fejezete helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: II. FEJEZET ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 8. (1) Az ellátások iránti kérelmet - a Rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatvány kitöltésével - az Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani. (2) Az aktív korúak ellátása kivételével az e rendeletben szabályozott ellátásokról, az Szt. 17 (1) bekezdése szerinti megtérítésre kötelezésről, valamint az Szt. 17. (5) bekezdése szerinti méltányosság gyakorlásáról a polgármester dönt. (3) Az aktív korúak ellátása kivételével az e rendeletben szabályozott ellátások felhasználását a polgármester ellenőrizheti. (4) Az ellátásban részesülő köteles a) az ellenőrzést tűrni, b) az ellenőrzést végző személlyel együttműködni, c) a kért adatokat rendelkezésre bocsátani, d) az ellátás cél szerinti felhasználását igazolni. 5. (1) Ezen rendelet január 1. napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 4. alcíme. (3) Jelen rendelet 1. sz. melléklete a Rendelet 1. sz. melléklete. dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet december -án kihirdetve. Kerekegyháza, december 19. Vincze Miklós jegyző 10

11 1. sz. melléklet a./2013. (..) önkormányzati rendelethez 1. sz. melléklet a 12/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 6041 Kerekegyháza Fő u. 47/a. Kérelmező személyes adatai: Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására* Név: Születéskori név: Szül.hely, idő: Anyja neve: Családi állapota: Állampolgársága: Lakóhely: Tartózkodási hely: Munkahely: Havi jövedelem: Telefon (nem kötelező megadni): Kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai: Közös háztartásban élő közeli hozzátartozó: (házastárs, az élettárs; a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek; korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt; a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa) Név Rokoni kapcsolat Szül. (év,hó,nap) Munkahely, iskola, óvoda Havi jövedelem (csal.pótl, gyerm.tartásdíj is) Bejelentett lakóhely vagy Tartózkodási hely Rendkívüli élethelyzet, melyre tekintettel a támogatást kéri: 11

12 gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költséghez hozzájárulás (csekk) élelmiszerköltséghez hozzájárulás ( csekk) ruházati költséghez hozzájárulás a családot ért elemi kár, súlyos természeti csapás, vagy súlyos betegség költségeihez hozzájárulás a család egyik tagja 5 napot meghaladóan kórházi kezelésben részesült, vagy 30 napot meghaladóan betegszabadságon van vagy volt, a fűtési költséghez hozzájárulás (elsősorban természetbeni) a gyermek születésével kapcsolatos kiadásokra a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása vagy a gyermek családba való visszakerülése érdekében, a szociális válsághelyzetben levő várandós anya részére gyermekének megtartása céljából, a gyermek iskoláztatásával vagy óvodai, bölcsődei nevelésével kapcsolatos egyszeri kiadásokra ( elsősorban természetbeni) gyermekneveléssel kapcsolatos kiadásokra, ha a szülő 1 hónapnál hosszabb idejű betegszabadságon van, vagy az egyik szülő elhalálozott, ellátással és önálló keresettel nem rendelkező fiatal felnőtt támogatására az ellátás nélküli időszakra, elhunyt személy eltemettetésének költségeihez Egyéb ok: Indokolás: KÉREM ÍRJA LE, MIÉRT VAN SZÜKSÉGE AZ ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYRE: Kérem, hogy a részemre megállapított pénzbeli támogatást a az Önkormányzati Hivatal pénztárából fizessék ki. az alábbi folyószámlára átutalni sziveskedjenek: (pénzintézet megnevezése) (folyószámlaszám) Kérelmemnek helyt adó határozat esetén fellebbezési jogomról lemondok. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 29. (3) bekezdés alapján értesítést Kérek Nem kérek 12

13 Hozzájárulok, hogy a kérelemben feltüntetett alapvető személyi adataimat az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló évi CXII. tv-ben előírtaknak, valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék. Tudomásul veszem, hogy az adatfelvétel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 18. -a által előírt nyilvántartások vezetése miatt kötelező. A felvett adatokat a szociális hatáskört gyakorló szervek, a gyámügyi feladatokat ellátó szervek, a társadalombiztosítási igazgatási szervek, az igazságszolgáltatási szervek, a katonai igazgatási szervek, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények kezelhetik. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kerekegyháza, év hó nap kérelmező aláírása Általános tájékoztató: Önkormányzati segélyben részesíthető az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg és rendkívüli élethelyzetbe került. Különös méltányosságból önkormányzati segélyben részesíthető azon személy, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át. Az önkormányzati segély megállapításához csatolandó: a) a kórházi kezelést, betegséget, betegszabadságot a kórházi zárójelentés, szakorvosi igazolás vagy a táppénzes papír másolatával, b) a gyógyszerköltséget vagy gyógyászati segédeszközköltséget a háziorvos, a gyógyszertár vagy egészségügyi szolgáltató által kiállított igazolással, c) a fűtés költségeit ca) gázfűtés esetén a fűtési szolgáltató igazolásával, vagy a közüzemi számla eredeti vagy másolati példányával, cb) egyéb fűtési módozat esetén a tüzelőanyagot forgalmazó által kibocsátott, a tüzelőanyag kifizetését igazoló eredeti számlával, d) a gyermek születését a születési anyakönyvi kivonat másolatával, f) a nevelésbe vételt vagy annak megszűnését gyámhivatali határozat másolatával, g) a tanulói jogviszonyt eredeti iskolalátogatási igazolással, h) az óvodai nevelést az óvoda által kiadott eredeti igazolással, i) a bölcsődei ellátást a bölcsőde által kiadott eredeti igazolással, j) a várandósságot eredeti orvosi igazolással vagy terhességi kiskönyv másolatával k) halálesetet- ha a haláleset nem Kerekegyháza közigazgatási területén történt, az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolatával (temetési segélyhez a temettető nevére kiállított számla másolatával) kell a kérelmezőnek igazolnia. Az iskoláztatással, az óvodai vagy bölcsődei neveléssel összefüggő eseti kiadás összegéről a kérelmező írásban nyilatkozik, az elemi kár tényét pedig az Önkormányzati Hivatal környezettanulmány útján állapítja meg. A kérelemhez csatolni kell az igénylő és családja rendszeres jövedelmét igazoló iratokat. munkabér esetén a munkáltató által kiállított nettó jövedelemigazolást a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről, gyermekek részére nem állami szervtől- bármilyen jogcímen folyósított ellátásról szóló igazolást (pl. gyermektartásdíj), kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelésből, alkalmi munkavégzésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát, amennyiben jövedelemmel nem rendelkezik, úgy a Munkaügyi Központ igazolását az együttműködésről. 13

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az egyes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. decemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság!

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! Általános indokolás Jelenleg

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18 - i nyilvános testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendeletalkotás az önkormányzati

Részletesebben

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013. (XII.4.) önkormányzati rendelete önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kápolnásnyék

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015.

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 17/2015. Tárgy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Környe Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Új szociális rendelet megalkotása. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi

Részletesebben

Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Rákóczifalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben