Előterjesztés. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 26-i rendes nyílt ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére"

Átírás

1 Iksz: 4/ /2015. Tárgy: A szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Előterjesztés Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 26-i rendes nyílt ülésére Előkészítette: Németh Tünde jegyző megbízásából dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző Előterjesztő: Szabó László polgármester Balatonudvari,

2 Tisztelt Képviselő-testület! A napirendi pont kapcsán az alábbi előterjesztést teszem: A januári testületi ülésre már készült egy jogszabályi tájékoztató a szociális ellátásokat ért változások kapcsán. Ekkor jelzésre került, hogy a jelenleg hatályos helyi rendelet felülvizsgálatra kell, hogy kerüljön. Röviden összefoglalva a változások lényege, hogy az állam és az önkormányzatok segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek. Jelentősen módosul a szociális törvény alapján kötelezően biztosítandó ellátások köre (megszűnnek korábban működtetett ellátási formák pl. rendszeres szociális segély) és átalakul a finanszírozás rendszere is. A központi költségvetés nem nyújt automatikusan támogatást az önkormányzatok által adott szociális ellátások fedezetére! A helyi szociális feladatok ellátására a központi költségvetésben támogatás csak azon önkormányzatok számára lesz lehetséges, amelyek esetében az egy főre jutó adóerő-képesség nem haladja meg a Ftot. (Balatonudvari esetében az adóerő-képesség alacsonyabb a megszabott mértéknél.) Önkormányzatunk évben ezer Ft összegű állami támogatást kapott szociális kiadásokra. Az ezen összegen felül nyújtandó helyi települési támogatásokat az önkormányzatnak saját forrásból kell a továbbiakban kigazdálkodnia. Az átalakítást érintő fő szabályozási elemek március 1-jén lépnek hatályba. A települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb február 28-áig kell megalkotnia. Felhatalmazást adó jogszabályi rendelkezés: Szt (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a) az aktív korúak ellátására jogosult személyek részére a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében előírt részletes szabályokat, b)-c) d) az étkeztetés jogosultsági feltételeinek részletes szabályait, e)-f) g) a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. Az Szt. 1. (2) bekezdése értelmében: A helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott ellátásokon túl saját költségvetésük terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak. Mint ahogy az a későbbiekben látható lesz, tehát kötelező helyi rendeletben szabályozni a települési támogatást, ezen belül a rendkívüli települési támogatást. Kötelező nyújtani az étkeztetést és a házi segítségnyújtást, illetve az egyes szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítását. Minden egyéb, a rendelet tervezetben szereplő támogatási forma Balatonudvari község Önkormányzata által önként vállalt szociális támogatási forma a képviselő-testület döntése alapján!

3 Még egy jogszabály hely az Szt-ből: 7. (1) bekezdése: A települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak rendkívüli települési támogatást, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. Ez a szabályozás egyértelmű, magyarázatot nem igényel, viszont következményeiben számos kérdést vethet fel a jövőt illetően. A központi jogszabály módosítás az Szt. által jelenleg szabályozott ellátások közül az alábbiakat érinti, ezekre vonatkozóan az Szt március 1-jétől nem tartalmaz szabályozást: - lakásfenntartási támogatás - adósságkezelési szolgáltatás - méltányossági ápolási díj - méltányossági közgyógyellátás A fentieken túl az önkormányzati segély is átalakul: a rendkívüli élethelyzetre tekintettel is a települési támogatás keretében nyújtható majd támogatás. A járási hivatalok hatáskörébe az alábbi ellátási formák fognak tartozni: - aktív korúak ellátása, - alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj), - időskorúak járadéka, - alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás, - egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott, és 100%-ban központi költségvetési forrásból kifizetett szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek az ún. települési támogatás keretében. Szt.25. (2) b) a képviselő-testület - az e törvényben és a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint - települési támogatást állapít meg. A jelenleg hatályos rendeletünkben az alábbi ellátási formákat nyújtotta az önkormányzat a rászorulók részére: (1) Pénzbeli ellátások: a) aktív korúak ellátása; b) ápolási díj; c) önkormányzati segély, d) születési támogatás; e) temetési támogatás, f) tanulói bérlettérítés. (2) Természetben nyújtott szociális ellátások: a) köztemetés; b) közgyógyellátás (3) Szociális szolgáltatások: a) étkeztetés; b) házi segítségnyújtás; c) családsegítés;

4 Ezekből az ellátásokból tehát az aktív korúak ellátása, az alanyi ápolási díj és az alanyi és normatív közgyógyellátás átkerül járási hatáskörbe. A méltányossági közgyógyellátás és a méltányossági ápolási díj ilyen formában megszűnik az Szt alapján. Az önkormányzati segély is megszűnik ilyen formában, helyettük települési támogatás keretében nyújthat ellátást az önkormányzat. Településünkön a lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás nyújtása nem volt alkalmazva. A születési és temetési támogatás, a tanulói bérlettérítés eddig is az önkormányzat által önként nyújtott szociális ellátás volt. A köztemetés szabályai nem változtak az Szt-ben, így az a helyi rendeletben is megmarad, mint a törvény szerint továbbra is kötelező ellátás. A szociális szolgáltatások az étkeztetés, házi segítségnyújtás és a családsegítés továbbra is megmaradó ellátási formák. Az Szt 86. (1) bekezdése alapján ugyanis a települési önkormányzat köteles biztosítani b) étkeztetést, c) házi segítségnyújtást az 1000 fő alatti települések esetében ezt a két ellátási formát fő lakosságszám felett kell a családsegítést biztosítani, illetve még további ellátásokat. Ezen további ellátásokhoz való hozzáférést pedig minden önkormányzatnak biztosítania kell. Lakásfenntartási támogatás és adósságkezelési szolgáltatás Az ellátások szabályai március 1-jétől kikerülnek az Szt.-ből, ettől az időponttól kezdődően biztosításuk nem lesz kötelező (meghatározott kivételekkel). Az önkormányzatok a továbbiakban a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, illetve a hátralékot felhalmozó személyek számára. Az Szt. szabályozása szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni. Méltányossági közgyógyellátás Az ellátás szabályai március 1-jétől kikerülnek az Szt.-ből, ettől az időponttól kezdődően biztosítása nem lesz kötelező, azzal, hogy a március 1-jét megelőzően megállapított méltányossági közgyógyellátás tekintetében, valamint a méltányossági közgyógyellátással összefüggésben február 28-án folyamatban lévő ügyekben - a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig - a február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez. Méltányossági ápolási díj Az ellátás szabályai március 1-jétől kikerülnek az Szt.-ből. Az ellátás biztosítása az települési önkormányzatok számára jelenleg sem kötelező. Az önkormányzatok a települési támogatás keretében ellátást biztosíthatnak a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére. Települési támogatás Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson.

5 Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik! Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához. Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja fel, a törvény szerinti szabályok a következők: Települési támogatás 45. (1) A képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, c) a gyógyszerkiadások viseléséhez, d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. (2) Más jogszabály alkalmazásában az (1) bekezdés a) pontja szerinti célra nyújtott települési támogatást lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni. (3) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. (4) Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. (5) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapítható. (6) Ha a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzat nem állapodik meg ettől eltérően, a fővárosban a hajléktalanok számára nyújtott rendkívüli települési támogatás megállapítása a fővárosi önkormányzat feladata. (7) A települési önkormányzat rendeletében a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás - ide nem értve az (1) bekezdés d) pontja szerinti célra nyújtott támogatást - havi összegét úgy kell szabályozni, hogy az nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. 46.

6 Március 1-től az alábbi ellátási formák nyújtása javasolt a helyi rendeletben: (1) Pénzbeli ellátások: a) települési támogatás, b) születési támogatás; c) temetési támogatás, d) tanulói bérlettérítés, e) iskoláztatási támogatás, (2) Természetben nyújtott szociális ellátás a köztemetés; (3) Szociális szolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások: a) étkeztetés; b) házi segítségnyújtás; c) családsegítés, d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, e) időskorúak nappali ellátása, f) fogyatékosok nappali ellátása, g) gyermekjóléti szolgáltatás. Az egyes támogatásokról az alábbiakat ismertetem: Települési támogatás: Megszűnik tehát az önkormányzati segély, de a helyi rendelet ennek korábbi szabályait veszi alapul, azokban jelentős mértékű változtatás gyakorlatilag nem történt. Amit mindenképpen szabályozni szükséges, az a rendkívüli települési támogatás, ezt tartalmazza a tervezet. Születési és temetési támogatás: korábban is tartalmazta a rendelet, megszűntetése nem javasolt, kisebb finomító módosítások történtek ezek esetében. Tanulói bérlettérítés: 2013 óta tartalmazza a rendelet, apró finomítást kapott. Iskoláztatási támogatás: új szabályozás lenne a rendeletben. Mint az már ismeretes a Tisztelt Képviselők előtt, ilyen célú támogatások alanyi jogon, jövedelemhatártól függetlenül történő nyújtása igen magas adóvonzattal jár az önkormányzat részére, és adóköteles jövedelemként kell elszámolni a támogatottnak is. Ezért rászorultsági alapon történő rendeleti szabályozása lehetőségként bekerült a tervezetbe. Köztemetés A köztemetés Szt. beli szabályai nem változtak, így a helyi rendeletben is változatlan tartalommal marad. Köztemetés Szt. 48. (1) A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselőtestülete - a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. (2) Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye (a továbbiakban: utolsó lakóhely) szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét az (1) bekezdés

7 szerinti önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított egy hónapon belül kell bejelenteni. (3) Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. (4) A települési önkormányzat a rendeletében szabályozottak szerint a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt. (5) Ha az elhunyt személynek utolsó lakóhelye nem volt, vagy az nem ismert, úgy a temetési költséget viselő önkormányzat a (3) bekezdés szerint jár el. Szociális szolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások: Az eddigi helyi szabályozás tartalmazta az étkeztetés, a házi segítségnyújtást és a családsegítést. Látszólagos kibővítés történt csak ebben a tárgyban, ugyanis felsorolásra került a tervezetben az összes olyan ellátási forma, melyet társulás útján látott el eddig is településünk. Balatonudvari települése a Balatonfüredi Többcélú Társulás keretében belül, a társulási megállapodás alapján a rendelet-tervezetben jelenleg felsorolt ellátásokat biztosítja a települési lakosok számára. Ezek biztosítása a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ (8230 Balatonfüred, Kéki u. 6.) keretén belül történik, itt vehetik igénybe a rászorulók. Megjegyzés: az étkeztetés és a házi segítségnyújtás kötelezően nyújtandó szolgáltatás az 1000 fő lakosságszám alatti települések esetében, a többi formához való hozzájutás lehetőségét kell biztosítania csupán. A helyi rendelet alkalmazása szempontjából az öregségi nyugdíj legkisebb összege változatlanul Ft/ hó. A rendelet-tervezetben egységesítésre kerültek a jövedelemhatár megállapítások, így pl.: ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át - az kaphat támogatást, ahol az egy főre jutó havi jövedelem a családban nem haladja meg a Ft-ot, egyedül élő, önálló háztartást vezető személyek esetében pedig Ft-ot havonta. Hatásköri kérdések rendezése: Megfontolásra érdemes, hogy minden olyan, a rendeletben szabályozott ellátási forma esetében a polgármester döntsön (átruházott hatáskörben), amikor a támogatás odaítélése egyértelműen megállapítható a jövedelem alapján, vagyis mérlegelést nem igényel, nem dönt ténylegesen összegszerűségi lehetőségekről. A képviselő-testület elé csak azon ügyek kerüljenek, amelyek mérlegelési döntést igényelnek, vagyis a támogatási mértéket, a nyújtandó pénzösszeget a testület állapítja meg. Így a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármesteri hatáskörében célszerű nyújtani a születési támogatást, a temetési támogatást, a tanulói bérlettérítést, az iskoláztatási támogatást és a köztemetést. A születési, temetési támogatás és köztemetés eddig is polgármesteri hatáskör volt, a tanulói bérlettérítés és az iskoláztatási támogatás pedig fix összegű, mérték megállapítást nem igénylő juttatás, amennyiben a jövedelem alapján a család rászorulónak minősül, csak a meghatározott összeg kifizetését kell engedélyezni. A hatáskör átruházás a testületi munkát egyszerűsíti, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármesternek tájékoztatási kötelezettséget ír elő a rendelet a 9. -ában.

8 A legfontosabb támogatási forma, a települési támogatás és az étkeztetés döntési jogosultja változatlanul a képviselő-testület. A jogszabályi módosítások nem érintik a helyi rendeletben szabályozott gyermekvédelmi ellátásokat. Végezetül a jelen előterjesztés mellékletét képezi a rendelet-tervezet szövege valamint a jogszabály szerint kötelező hatásvizsgálat és indoklás is. Tisztelt Képviselők! Kérem az előterjesztés megvitatását és a rendelet határidőben történő megalkotását. Balatonudvari, Szabó László s.k. polgármester

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015.

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 17/2015. Tárgy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10901. számú törvényjavaslat az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. április 1

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az egyes

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 26/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. decemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő testülete /2013. (.) önkormányzati rendelete tervezet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Taktaszada Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Kiss Györgyi szociálpolitikus A szociális igazgatás szervei Szt. 4/A. Helyi önkormányzat képviselő testülete Települési önkormányzat polgármestere, jegyzője Kormányhivatalok

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42524'585; FAX: ' 36 42 524-')86 E MAIL: NYHSZO(@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 44770-2/2013.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesz té s - a Közgyűléshez

Részletesebben

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról 2015. március 1. napjától hatályos települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) számú önkormányzati

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testületének 3/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete

Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testületének 3/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testületének 3/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)és a többször

Részletesebben

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról (tervezet) Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Dióskál

Részletesebben

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 7. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) és a szociális

Részletesebben

q lj._,;. szárnú előterjesztés

q lj._,;. szárnú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je q lj._,;. szárnú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a szociális ellátásokról szóló önkormányzati

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben