E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének február 26-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére"

Átírás

1 27/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének február 26-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2008. (IV.01.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: Horváth Éva polgármester Előkészítők: Fehér Roland, Jordán Etelka, Szalayné Bánkuti Judit szociális ügyintézők és Szabóné Czifra Melinda önkormányzati, titkársági és hatósági csoportvezető

2 Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló évi XCIX. törvény III. fejezete a szociális ellátások rendszerének átalakítása címmel tartalmazza a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) módosítását, mely március 1-el lép hatályba. Az átalakulás érinti a települési önkormányzatok rendeletalkotási kötelezettségét is. A Szoctv március 1-jén hatályba lépő 132. (4) bekezdés g) pontja szerint felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. A Szoctv. 134/E. -a szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb február 28-áig kell megalkotnia. Az önkormányzat a rendeletalkotási kötelezettségének korábbi rendelete módosításával, illetve új rendelet megalkotásával is eleget tehet március 1-jétől a lakásfenntartási támogatásra, adósságkezelési szolgáltatásra, méltányossági közgyógyellátásra, illetve a méltányossági ápolási díjra vonatkozó szabályozás hatályon kívül helyezésre kerül az Szoctv.-ből. Ettől az időponttól kezdődően ezen ellátások biztosítása ebben a formában az Szoctv. alapján nem lehetséges. Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. A települési támogatás címén adható támogatások nem pótolják a megszűntetett támogatási formákat, mivel a többségéhez közvetett kedvezmények is társultak: A közgyógyellátás jelenleg hatályos szabályozása szerint az egyéni gyógyszerkeret havi összege egyenlő a gyógyszerköltség havi összegével, de maximum Ft szakorvosi javaslat nélkül, szakorvosi javaslattal maximum Ft. Ehhez jön még a 6000 Ft egyszeri éves keret. Továbbá a közgyógyellátásra való jogosultság ténye már önmagában is lehetővé tette a kedvezőbb árfekvésű gyógyszerek vagy segédeszközök megvásárlását. A közgyógyellátást az un. kifutó támogatásokhoz sorolom, mivel február 28-al az ellátást nem kellett megszűntetni, az az 1 éves megállapítási idő elteltével szűnik meg. Jelenleg 7 fő részére folyósítunk ellátást. A 18 évet betöltött, tartósan beteg személy gondozását, ápolását végző közeli hozzátartozó ápolása címén ápolási díjra való jogosultság időtartama szolgálati időt jelentett, valamint az ellátásból kiesők egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek lesznek. Ennek összege jelenleg 6 810,- Ft/hó, melyet a NAV-hoz kell befizetni, vagy szociális rászorultság alapján a járási hivatalnál megigényli az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítását. A méltányossági ápolási díjra való jogosultság megszűnik, február 28 napjával 27 fő ellátását kellett megszűntetni. 2

3 2015. február 19-én érkezett a Veszprém Megyei kormányhivatal Szociális ls Gyámhivatala körlevele, mely tájékoztatást nyújtott arról, hogy jelenleg folyamatban van a Szoctv módosítása a megszűnő méltányossági ápolási díj helyett alkalmazott települési támogatás keretében adott ápolási támogatás társadalombiztosítási tárgyú jogszabályok tekintetében ápolási díjnak minősülése érdekében. A tervezet szerint ez abban az esetben valósul meg ebben a formában, ha az önkormányzat a rendeletében úgy szabályozza az ápolási támogatás havi összegét, hogy az elérje az ápolási díj központi költségvetésről szóló törvényben maghatározott alapösszegének 80%-át, ami 2015-ben Ft. A rendeletben így teszek javaslatot az ellátási forma megállapítására. Egyúttal a megállapítás feltételeit és az ellenőrzést is javaslom szigorítani. Fentieken túl március 1-től az állam és az önkormányzatok közötti feladat-megosztás a szociális ellátások területén átalakul, az aktív korúak ellátása a járási hivatal hatáskörébe tartozik. Az aktív korúak ellátása a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint február 28-ig rendszeres szociális segély, március 1-őt egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás. E támogatási formákban részesülők jogosultságát február 28-ig felül kell vizsgálni. A Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló évi XCIX. törvény (2.melléklet III. fejezet) illetve a Szt a, 134/D -a alapján a évben kifutó lakásfenntartási támogatásokra, közgyógyellátásokra lehívható a évivel azonos mértékű támogatás, az újonnan megállapított helyi ellátásokhoz viszont már egyben, az önkormányzat adóerő-képessége függvényében hívható le támogatás a szociális feladatok ellátásához kapcsolódóan. Tekintettel arra, hogy Pétfürdő adóerő-képessége meghaladja a központi költségvetésben maghatározott mértéket, így az ellátások biztosítását kizárólag saját erőből kell biztosítani a jövőben. Az Szt a a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja fel, a települési önkormányzatokra bízza, hogy a támogatás keretében milyen célokra nyújt támogatást. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez, d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. A rendelet-tervezetben fentiek közül csak az adósságrendezési támogatásra nem teszek javaslatot. Felhívom a figyelmet arra, hogy a Szoctv 45.. (7) bekezdése értelmében a települési önkormányzat rendeletében a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás - ide nem értve az adóssági kezelési támogatást - havi összegét úgy kell szabályozni, hogy az nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 2015-ben Ft-ot. A rendeleti szabályozás ennek figyelembe vételével történt. A jelenleg hatályos, a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendeletet módosítása helyett új önkormányzati rendelet-tervezet megalkotásával teszek eleget az Szt. 134/E. -ában kapott feladatnak, a települési támogatás keretében nyújtott támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályozására. 3

4 Az új rendeleti szabályozás koncepciója az volt, hogy maradjanak meg az önkormányzat által jelenleg is nyújtott szociális ellátások, célzottabbá és igazságosabbá téve az aktuális szabályozást. Az új rendelet-tervezet egyes jogintézményei szabályozásánál az ügyintézési tapasztalatokat, a Humán Bizottság munkája során felmerült javaslatokat, valamint alpolgármester úr középiskolások szociális támogatási javaslatát is figyelembe vettem. A rendelet-tervezet szerinti ellátások összegei, az ellátásokra jogosító jövedelemhatárok és egyéb jogosultsági feltételek a jelenlegi szabályokhoz képest lényegi változást nem tartalmaznak. A jövőben nem javasolom a nyugdíjasok bérlettámogatását és a járdatakarítási támogatást szociális ellátásként szabályozni, mivel erre irányuló kérelem nem fordult elő a rájuk irányadó szabályok megalkotása óta. Véleményem szerint, aki e célokból támogatásra szorul, a rendkívüli települési támogatás keretében azt igényelheti. Előzetes hatásvizsgálat A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a képviselő testületet tájékoztatni kell. A rendelettervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelettervezet a korábbi - jelenleg még hatályban lévő rendeletekben foglaltakkal egyes esetekben azonos módon szabályozza a szociális, gyermekjóléti ellátások feltételeit, mértékét. A törvény által megszűntetett ellátási formák által szabályozott életfeltételek bekerültek egyes helyi támogatásokba: lakhatás támogatása, ápolási támogatás, gyógyszertámogatás. Az új helyi szabályok a kérelmezők több mint 90%-át továbbra is támogatni fogja. A támogatások összege egyes esetekben csökken. A szociális támogatások fedezetére a lakosságszám alapján kiszámított központi támogatás nincs. A rendeletben javasolt ellátási formák költségvetési 73,5 millió forint. A még lehívható központi támogatás és a segélyek kifizetéséhez szükséges forrás közti különbséget az Önkormányzat saját bevételéből biztosítja úgy, hogy a helyi adók mértékén nem változtatott és nem tervezi települési adó bevezetését sem. A rendelettervezet környezeti és egészségi következményei: A rendeleti javaslat a környezetre hatással nincs. Számolni kell azzal, hogy az önkormányzati támogatás mellett is az állampolgárok egészségügyi kiadásaikhoz a közgyógyellátás megszűnésével kisebb mértékben kapnak támogatást. A rendelettervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelettervezet sem állampolgárok, sem a jogalkalmazók adminisztrációs terheit nem növeli. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményeit: A szociális törvény március 1-jei módosításával megszűnő ellátások teljesen átalakítják a segélyezési rendszert. Az önkormányzatok számára a törvény február 28-ig ad határidőt a települési támogatásra vonatkozó rendeletek megalkotására. Ennek elmulasztása mulasztásos törvénysértést jelent. 4

5 A szociális törvény módosításának hatására állampolgárok eshetnek ki az ellátó rendszerből. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak évi költségvetési rendelettervezetben szereplő szociálpolitikai juttatások költségvetési javaslata az új rendelet szabályai alapján adható támogatási formák anyagi fedezetét megteremti. Fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelet-tervezet elfogadásával alkossa meg a pénzben és természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások és a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló önkormányzati rendeletet. Pétfürdő, február 21. Horváth Éva polgármester 5

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. április 23-i ülésére 77/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2015. I. negyedévi szociális ellátásokról Előterjesztő: Horváth

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

Előterjesztés. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iksz: 4/ /2015. Tárgy: A szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Előterjesztés Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. 2015. január 1-jén hatályba lépő, az egységes jogalkalmazást elősegítő változások

I. 2015. január 1-jén hatályba lépő, az egységes jogalkalmazást elősegítő változások TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. JANUÁR 1-JÉTŐL ÉS MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

Részletesebben

1.NAPIREND Ügyiratszám: 1/150-6 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. február 26. -i nyilvános ülésére

1.NAPIREND Ügyiratszám: 1/150-6 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. február 26. -i nyilvános ülésére 1.NAPIREND Ügyiratszám: 1/150-6 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26. -i nyilvános ülésére Tárgy: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

5.NAPIREND E l ő t e r j e s z t é s Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 23-i nyilvános ülésére

5.NAPIREND E l ő t e r j e s z t é s Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 23-i nyilvános ülésére 5.NAPIREND E l ő t e r j e s z t é s Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének egyes szociális ellátások

Részletesebben

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2015. február..-i ülésére Tárgy: A szociális ellátásokról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

B. Támogatás biztosítása ugyanannak a személynek több jogcímen

B. Támogatás biztosítása ugyanannak a személynek több jogcímen Segédlet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszerének 2015. március 1-jén hatályba lépő törvényi változásaihoz kapcsolódó önkormányzati rendeletalkotáshoz A pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az egyes

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015.

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 17/2015. Tárgy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Új szociális rendelet megalkotása. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-,

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 48/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A gyermekvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. decemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-én tartandó rendkívüli ülésére 6. számú napirendi pont

Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-én tartandó rendkívüli ülésére 6. számú napirendi pont Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-én tartandó rendkívüli ülésére 6. számú napirendi pont Tárgy: Beszámoló a helyi szociális ellátásokról Előterjesztő: Balogh

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i rendes ülésére Ikt.szám: 5189-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati segélyről szóló rendelet megalkotása Előterjesztő: dr.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42524'585; FAX: ' 36 42 524-')86 E MAIL: NYHSZO(@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 44770-2/2013.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesz té s - a Közgyűléshez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK / ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/3/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben