Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról"

Átírás

1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdésében, 26. -ban, 38. (1) bekezdés c) pontjában és (9) bekezdésében, 43/B. (1) és (3) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 46. (1) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, 55. (3) bekezdésében, 55/C. (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdésében, 21. (1) bekezdésében, a 148. (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló alábbi rendeletet alkotja. I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) 1 A rendelet hatálya kiterjed Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező a) magyar állampolgárokra, b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, c) letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, d) a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre. (2) 2 A rendelet hatálya kiterjed továbbá a szociális ellátások tekintetében a Sztv. 3. (3) bekezdése és a gyermekvédelmi támogatások tekintetében a Gyvt. 4. (1) bekezdés b) pontja szerinti személyekre, akik Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén jogszerűen tartózkodnak. (3) A rendelet hatálya kiterjed a okban, valamint a okban szabályozott ellátások esetében az (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltakon túlmenően az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. tv. rendelkezései szerint jogszerűen Szegeden tartózkodó állampolgáraira is. 2. E rendelet alkalmazásában a) szociális helyzetről való tájékozódás: környezettanulmány, szociális munkás által készített interjú, közigazgatási szervtől információ kérése; b) 3 környezettanulmány (helyzetértékelés): a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) a szerinti helyszíni szemle, amelynek célja kérelmező szociális, családi és vagyoni viszonyainak, kötelezettségei teljesítésének vizsgálata. Készítésében a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ szociális munkás családgondozó szakemberei is részt vehetnek; c) 4 közmunka: közmunkaprogram keretében meghirdetett, a közfeladatok ellátásának elősegítésére, ill. az országgyűlés vagy a kormány által meghatározott cél elérésére irányuló foglalkoztatási 1 Módosította a 24/2006.(VI.27.) Kgy. r. 1. -a 2 Módosította a 24/2006.(VI.27.) Kgy. r. 1. -a 3 Módosította a 10/2007.(IV.04.) Kgy. r. 1. -a 4 Módosította a 10/2007.(IV.04.) Kgy. r. 1. -a

2 forma; d) 5 közcélú munka: olyan közmunkának, vagy közhasznú munkának nem minősülő állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátását szolgáló munka, melynek teljesítéséről jogszabály alapján a települési önkormányzat gondoskodik, és a rendszeres szociális segélyben részesülő nem foglalkoztatott személy, vagy élettársa, házastársa számára ajánlja fel. da) megfelelő közcélú munka és közmunka: az a munka, amely a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú nem foglalkoztatott személy szakképzettségének, illetőleg iskolai végzettségének vagy annál eggyel alacsonyabb szintű végzettségének, valamint A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. tv. (továbbiakban: Flt.) 25. (2) bekezdésének b) és d) pontjának megfelel és a várható havi kereset eléri a minimálbér összegét. A foglalkoztatás esetén a munkahely és a lakóhely közötti naponta történő oda- és visszautazás ideje az Flt a (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott időtartam felét nem haladja meg és a várható havi kereset legalább az iskolai végzettségének és az általa betöltött munkakörnek megfelelő garantált bérminimum összegének időarányos részét eléri; e) 6 közhasznú munka: az Flt. Alapján a lakosságot vagy a települést érintő közfeladat vagy az önkormányzat által önként vállalt, a lakosságot, illetőleg a települést érintő feladat ellátása vagy közhasznú tevékenység folytatása érdekében felajánlott munka, amelyet a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szegedi Regionális Kirendeltség, mint közhasznú munkát támogat; f) 7 lakás alapterülete: a lakás okirattal hitelt érdemlő módon igazolt alapterülete; g) 8 albérleti díj: albérleti szerződésben meghatározott havi lakáshasználati díj az albérlő részére, ide nem értve a lakásfenntartási költségeket; h) 9 az igénylő lakcíme az a bejelentett lakóhely vagy tartózkodás hely, ahol életvitelszerűen lakik. 3. (1) Jövedelemszámításnál irányadó időszak: a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél (pl. munkaviszonyból származó jövedelem, gyermektartásdíj) a kérelem benyújtását megelőző teljes 3 hónap; b) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátás, rendszeres társadalombiztosítási, családtámogatási és szociális ellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap; c) egyéb jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap. (2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető. Ebben az esetben a kérelmet megelőző hónap jövedelmét lehet figyelembe venni. (3) Amennyiben kérelmező vagy családtagjai, illetve háztartásában élők jövedelme kizárólag alkalmi munkából származik, annak összegét saját nyilatkozattal vagy alkalmi munkavállalói könyvvel kell igazolni a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozólag. (4) Amennyiben a kérelmező vagy családtagjai, illetve háztartásában élők jövedelme önálló tevékenységből kivéve a mezőgazdasági őstermelői tevékenységet - vagy társas vállalkozásból származik, annak összegét adóbevallással vagy az APEH igazolásával kell bizonyítani. (5) 10 5 Módosította a 10/2007.(IV.04.) Kgy. r. 1. -a 6 Módosította a 10/2007.(IV.04.) Kgy. r. 1. -a 7 Módosította a 10/2007.(IV.04.) Kgy. r. 1. -a 8 Módosította a 10/2007.(IV.04.) Kgy. r. 1. -a 9 Kiegészítette a 24/2006.(VI.27.) Kgy. r. 2. -a, módosította a 10/2007.(IV.04.) Kgy. r. 1. -a 10 Hatályát veszti a 10/2007.(IV.04.) Kgy. r. 16. (3) bekezdése alapján

3 II. Fejezet Pénzbeli ellátások Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély (1) 13 Rendszeres szociális segélyre jogosult nem foglalkoztatott személy a Sztv. 37/H. rendelkezéseinek figyelembevételével munkavállalási kötelezettségét közmunka, közhasznú munka vagy 90 nap, napi 4 vagy 6 órás időtartamú közcélú munkában való részvétellel teljesíti, amely a jogosult kérelmére a munkáltató egyetértésével legfeljebb 275 nappal meghosszabbítható. (2) 14 Aki a felkínált közmunkát, közhasznú munkát vagy közcélú munkát elvállalja, de egészségi állapot, tanfolyamon való részvétel, vagy egyéb, önhibáján kívüli okból a munkát felvenni nem tudja, a munkavégzésre halasztást kap. Az akadályozó körülmény megszűnésétől számított 8 napon belül köteles jelentkezni a támogatást folyósító szervnél az újbóli kiközvetítés érdekében. (3) 15 A támogatásban részesülő személy a közmunka, közhasznú munka vagy közcélú munka felvételét akadályozó egészségügyi problémát, tanfolyamon való részvételt, vagy egyéb önhibáján kívüli okot köteles hitelt érdemlő módon igazolni. Egészségügyi probléma esetén a munkaköri alkalmassági vizsgálaton történő részvétel kötelező. (4) 16 Amennyiben a nem foglalkoztatott személy a közmunka, közhasznú munka vagy közcélú munka teljesítését követően álláskeresési támogatásra nem szerzett jogosultságot, erről igazolást a munkaviszony megszűnését követő 15 napon belül csatolni kell. 7. (1) 17 A rendszeres szociális segélyben részesülő nem foglalkoztatott személy Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ családsegítő szolgálatával (továbbiakban: családsegítő szolgálat) köteles együttműködni. (2) A családsegítő szolgálat munkáját a civil szervezetekből és szakértőkből álló szervezet (szakmai csoport) javaslatainak figyelembevételével végzi. (3) 18 Az (1) bekezdésben foglalt együttműködés keretein belül a nem foglalkoztatott személy a Sztv. 37/D. -ban és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17. -ában foglaltakat figyelembe véve 11 Hatályon kívül helyezte a 10/2007.(IV.04.) Kgy. r a 12 Hatályon kívül helyezte a 10/2007.(IV.04.) Kgy. r a 13 Módosította a 10/2007.(IV.04.) Kgy. r. 2. -a 14 Módosította a 10/2007.(IV.04.) Kgy. r. 2. -a 15 Módosította a 10/2007.(IV.04.) Kgy. r. 2. -a 16 Kiegészítette a 24/2006.(VI.27.) Kgy. r. 3. -a, módosította a 10/2007.(IV.04.) Kgy. r. 2. -a 17 Módosította a 10/2007.(IV.04.) Kgy. r. 3. -a 18 Módosította a 24/2006.(VI.27.) Kgy. r. 4. -a

4 a) a határozatban közölt családsegítő szolgálatnál nyilvántartásba veteti magát, b) a beilleszkedési programról írásban megállapodik a családsegítő szolgálattal, c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. (3) A beilleszkedést segítő program tartalmazza, hogy a nem foglalkoztatott személy köteles a családsegítő szolgálattal való kapcsolattartásra. (5) A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő nem foglalkoztatott személy szociális helyzetéhez, mentális és egészségi állapotához igazodva tartalmazhatja: a) egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló, illetve munkavégzésre irányuló felkészítő aa) tanácsadáson és/vagy ab) csoportos foglalkozáson való részvételt b) a Sztv. 37/H. (6) bekezdése szerint a felajánlott megfelelő munkalehetőség elfogadásának kötelezettségét c) 19 a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szegedi Regionális Kirendeltségénél (továbbiakban: Munkaügyi Központ) álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét és elhelyezkedése, esetleges átképzése, továbbképzése érdekében a Munkaügyi Központtal való együttműködést. (6) A családsegítő szolgálat beilleszkedést segítő programban foglaltak végrehajtása érdekében más intézménnyel, szervezettel is megállapodást köthet. 8. Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő nem foglalkoztatott személy a 7. (1) bekezdés alapján előírt beilleszkedési programban foglaltaknak nem tesz eleget, akkor a családsegítő szolgálat értesíti Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Irodáját (továbbiakban: Iroda) (1) 21 Ha rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt az együttműködési kötelezettségét megszegi - ide nem értve a (2) bekezdésben foglaltakat -, akkor a segély összegét 3 hónapig 75 %-os mértékben kell folyósítani. (2) 22 Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt az együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi, akkor a segélyre való jogosultságát az együttműködési kötelezettség megszegését követő hónap 1. napjától kell megszüntetni, kivéve a munkaviszony rendkívüli felmondással történő megszüntetésének esetét, amikor a jogosultságot a munkaviszony megszűnését követő naptól kell megszüntetni. Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének kell tekinteni a Sztv. 37/B.. (2) bekezdés b) pontjában foglaltakon túl, ha: a) a segélyben részesülő a 7. (3) bekezdésében megfogalmazott kötelezettségeknek a jogerős határozat kézhezvétele ellenére egyáltalán nem tesz eleget, b) a rendszeres szociális segélyben részesülő neki felróható okból a közmunkára, közhasznú munkára vagy közcélú munkára vonatkozó idézésre nem jelenik meg, vagy a közvetítés során nem működik együtt, c) a Sztv. 25. (4) bekezdés szerinti felülvizsgálatot a segélyben részesülőnek felróható ok miatt nem lehet elvégezni. 19 Módosította a 34/2007.(IX.19.) Kgy. r. 1. -a 20 Hatályos től 21 Módosította a 24/2006.(VI.27.) Kgy. r. 5. -a 22 Módosította a 10/2007.(IV.04.) Kgy. r. 4. -a

5 Lakásfenntartási támogatás 10. (1) Helyi lakásfenntartási támogatás állapítható meg a tulajdonosnak, bérlőnek, albérlőnek és haszonélvezőnek, ha: a) Szeged közigazgatási területén levő lakásban, családi házban él és ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, továbbá nem lakás céljára szolgáló helyiségben él, és b) 12. -ban foglalt feltételeknek megfelel. (2) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (3) A lakásfenntartási támogatás elbírálása során külön lakásnak minősül az albérlet, társbérlet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrésze. 11. A helyi lakásfenntartási támogatás összegének kiszámítása szempontjából az elismert lakásnagyság a Sztv. 38. (4) bekezdésében foglaltakkal egyezik meg. 12. A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításánál rászorultnak tekinthető az, a) akinek a közös háztartásában élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszeresét, b) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege két és félszeresét, c) és a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartásban élők havi összjövedelmének - egy-két személyes háztartás esetén a 20 %-át - három és több személyes háztartás esetén a 15 %-át meghaladja A helyi lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költségének számítása és az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege megegyezik a Sztv. 38. (3) bekezdésében foglaltakkal. Albérleti díj költségeihez megállapított támogatás esetén a lakásfenntartás elismert havi elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 125 %-ának szorzata. 14. (1) 24 A helyi lakásfenntartási támogatás összege megegyezik az elismert havi költség és a 12. c) pontjában meghatározott összeg különbözetével, amely nem lehet kevesebb havi 2.500,- Ftnál, de nem haladhatja meg a havi ,- Ft-ot. A támogatás összegét 100,- Ft-ra kerekítve kell meghatározni. Az albérleti díj költségeihez megállapított lakásfenntartási támogatás összege nem lehet magasabb az albérleti szerződésben rögzített albérleti díj összegénél. (2) 25 A helyi lakásfenntartási támogatás összege ha e rendelet eltérően nem rendelkezik a kérelem benyújtásának hónapjától legfeljebb 12 hónapra állapítható meg. A megállapított összeg a kérelmező által a kérelemben megjelölt közüzemi szolgáltató szervnek havonta, a tárgyhó 15. napjáig kerül folyósításra, kivétel az albérleti díj költségeihez és a tüzelőanyag 23 Módosította a 34/2007.(IX.19.) Kgy. r. 2. -a 24 Módosította a 10/2007.(IV.04.) Kgy. r. 5. -a, a 34/2007.(IX.19.) Kgy. r. 3. -a 25 Módosította a 34/2007.(IX.19.) Kgy. r. 3. -a

6 megvásárlásához megállapított támogatás. Ezekben az esetekben a támogatás kérelmező részére postai úton kerül kifizetésre annak a lakásnak a fenntartására, amelyre kérelmező a támogatást megigényelte. 15. Lakbérfizetési kötelezettség esetén a megállapított lakásfenntartási támogatást elsőként a lakásbérleti díj teljesítésére kell fordítani. 16. (1) 26 A Sztv. 38. alapján megállapított normatív lakásfenntartási támogatás mellett kiegészítésként helyi lakásfenntartási támogatás is megállapítható, amelynek összege a 14. (1) bekezdés alapján számított helyi lakásfenntartási támogatás összegének és a normatív lakásfenntartási támogatás összegének különbözete. Az albérleti díj költségeihez megállapított helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatás összegét úgy kell meghatározni, hogy a normatív és a helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatás együttes összege nem lehet magasabb az albérleti szerződésben rögzített albérleti díj összegénél. A kiegészítésként megállapított helyi lakásfenntartási támogatás összegét 100 Ft-ra kerekítve kell meghatározni. (2) A lakásfenntartási támogatás folyósítását meg kell szüntetni, ha a jogosultság alapjául szolgáló feltételek megszűnnek. (3) Ha kérelmező azon lakcíme megváltozik, amelyre a lakásfenntartási támogatás folyósításra került, akkor a változás időpontját követő hónap 1. napjától kell a támogatásra való jogosultságot megszüntetni. (4) A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltételeit bejelentés esetén soron kívül felül kell vizsgálni. Ápolási díj 17. (1) 27 Ápolási díjra jogosult a jegyes kivételével az a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. tv. (továbbiakban: Ptk.) 685. b) pontja szerinti hozzátartozó, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását, ápolását végzi, családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, egyedülálló személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg, és az ápolttal közös lakásban él. A közös lakás feltételétől kivételes esetben el lehet térni, ha az ápoló az ápolt betegségének jellegét figyelembe véve a gondozási, ápolási tevékenységet maradéktalanul el tudja látni. (2) 28 Az ápolási díjat határozatlan időre kell megállapítani, indokolt esetben határozott időre is megállapítható. (3) 29 Az ápolási díjra való jogosultság felülvizsgálatára kétévente kerül sor, a jogosultság feltételeit bejelentés vagy hivatalból történt tudomásszerzés esetén soron kívül felül kell vizsgálni. Ha a kérelmező a felülvizsgálat eredménye alapján a jogosultsági feltételeknek nem felel meg, akkor az ápolási díjat meg kell szüntetni, egyéb esetekben a Sztv. 25. szerint kell eljárni. 26 Módosította a 34/2007.(IX.19.) Kgy. r. 4. -a 27 Módosította a 10/2007.(IV.04.) Kgy. r. 6. -a 28 Módosította a 24/2006.(VI.27.) Kgy. r. 6. -a 29 Kiegészítette és a számozást módosította a 24/2006.(VI.27.) Kgy. r. 6. -a, módosította a 10/2007.(IV.04.) Kgy. r. 6. -a

7 (4) 30 Az ápolási megszüntetéséről a Sztv. 42. (3) bekezdésében, valamint ezen rendelet (5) bekezdésében foglalt kivétellel a jogosultság megszűnésének napjával kell rendelkezni. A határozott időre megállapított ápolási díj a határozott idő leteltével külön rendelkezés nélkül megszűnik. (5) 31 Amennyiben az ápolási díj megállapítására jövedelem vizsgálata nélkül került sor, és a kérelmező a legközelebbi soros vagy soron kívüli felülvizsgálatot követően a jövedelmi feltételek hiánya miatt nem jogosult az ellátásra, az ápolási díj folyósítását a felülvizsgálat időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni. (6) 32 A családi jövedelemszámításnál az ápolási díjat igénylő személynek a kérelem benyújtását megelőzően keresőtevékenységből származó jövedelmét figyelmen kívül kell hagyni, amennyiben a keresőtevékenység az ápolási tevékenység miatt szűnik meg. 18. Az ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-a. Átmeneti segély 19. (1) Átmeneti segély annak a személynek, illetőleg családnak nyújtható alkalmanként, amely létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küszködik. (2) Életet, testi épséget veszélyeztető állapot elhárítása céljából, illetékességre és hatáskörre tekintet nélkül biztosított átmeneti segélyt a rászoruló lakóhelye szerint illetékes önkormányzattól vissza kell igényelni. 20. (1) Átmeneti segély kérelemre állapítható meg alkalmanként nyújtott pénzbeli vagy természetbeni ellátás formájában. (2) A kérelemhez mellékelnie kell jövedelmi, vagyoni helyzetéről és minden olyan állapotról, körülményről szóló igazolást, amely alapján a szociális rászorultsága megállapítható. (3) Ha a rendelet másként nem rendelkezik, az átmeneti segélyt a kérelmező által megjelölt tartózkodási helyre kell utalni a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. Krízishelyzet esetén, továbbá hajléktalan személyeknél postai utalási cím hiányában lehet pénztári kifizetést alkalmazni. (4) 33 A 21. (2) bekezdés d) pontja szerint megállapított átmeneti segélyt a közüzemi szolgáltatóhoz, a 21. (2) bekezdés h) pontja szerint megállapított átmeneti segélyt a kérelmező által bemutatott önerő részletfizetésére vonatkozó megállapodás megkötését követően -, valamint a 21. (2) bekezdés i) pontja szerint megállapított átmeneti segélyt közös költségként a társasház közös képviselője által megadott számlaszámra kell utalni. 30 Módosította a 10/2007.(IV.04.) Kgy. r. 6. -a 31 Kiegészítette a 10/2007.(IV.04.) Kgy. r. 6. -a 32 Kiegészítette a 34/2007.(IX.19.) Kgy. r. 5. -a 33 Módosította a 24/2006.(VI.27.) Kgy. r. 7. -a

8 21. (1) Alkalmankénti átmeneti segély adható: a) az egyedül élő személynek, amennyiben jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszeresét, illetve a (2) bekezdés a) pontjában és g) pontjában szabályozott esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege két és félszeresét, b) a családban élő személynek, ha az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege másfélszeresét, illetve a (2) bekezdés a) pontjában és g) pontjában szabályozott esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszeresét nem haladja meg, ha az egyedül élő személy, illetőleg a családban élő személyek a Sztv. 4. (1) bekezdés b) pontjában foglalt vagyonnal nem rendelkeznek. (2) 34 Alkalmankénti átmeneti segély nyújtható különösen: a) a kérelmezőnél vagy családtagjainál felmerült gyógyszerköltségek támogatásaként, ahol gyógyszerköltség igazolás 1 évnél nem lehet régebbi; b) gyermeknevelési költségekre, különös tekintettel a beiskolázásra, tankönyv és tanszervásárlás kiadásaira, a gyermek megnövekedett élelmezési költségére, tavaszi, téli ruhanemű pótlásához, illetve egyéb - a gyermeket érintő - nagyobb összegű, nem várt és indokolt kiadásokra; c) szabadságvesztés büntetéséből egy hónapnál nem régebben szabadult személynek, ha börtön keresményéből a szükséges kiadásai nem fedezhetők; d) 35 közüzemi szolgáltatóknál fennálló hátralékok rendezéséhez, előrefizetős áramfogyasztást mérő készülék működtetéséhez; e) akkor, ha a jövedelem a létfenntartásához nem elégséges, illetve alkalmankénti jelentős kiadások következtében (pl. tüzelővásárlás, fűtési számla, stb.) a kérelmező pénzbeli segítségre szorul; f) súlyos krízishelyzet megoldásához; g) akkor, ha elemi csapás (árvíz, belvíz, tűzvész, stb.) következtében lakhatását biztosító ingatlana, valamint ingósága megrongálódott, és helyrehozatali költségének teljesítése átmenetileg vagy tartósan a kérelmező és családja létfenntartását veszélyezteti; h) Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának támogatása című pályázatot nyert társasházban élő lakástulajdonos lakásának felújítási költségére; i) ki nem fizetett közös költség címen keletkezett hátralékok rendezéséhez. (3) 36 Alkalmankénti átmeneti segély összege legalább 2.000,- Ft legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. A (2) bekezdés g) pontjában szabályozott esetben a segély összege legalább ,- Ft, legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tizenötszöröse, ugyanakkor nem lehet magasabb, mint a helyreállítási költség 90%-a. Az így megállapítandó összegből a biztosító által fizetett kártérítést le kell vonni. A kár mértékének megállapításához elfogadható a szakhatóság véleménye, a helyreállítást vállaló szakember igazolása, valamint a biztosító szakembere által kiadott igazolás. (4) 37 Az elemi csapás kárenyhítése címén megállapított összeg felhasználásának 50%-át a lakhatást biztosító ingatlanra, ingóságra fordított helyrehozatali vagy egyéb költségeket számlákkal kell igazolni. Az elszámolás határidejét az ügyféllel kötött egyezség alapján határozatban kell szerepeltetni. Az elszámolás nem teljesítése vagy részbeni teljesítése esetén az el nem számolt összeget vissza kell fizetni. A (2) bekezdés g) pontjában meghatározott átmeneti segély ugyanazon lakásra és ugyanazon elemi kárra egy alkalommal állapítható meg. 34 Módosította a 24/2006.(VI.27.) Kgy. r. 8. -a 35 Módosította a 34/2007.(IX.19.) Kgy. r. 6. -a 36 Módosította a 34/2007.(IX.19.) Kgy. r. 7. -a 37 Kiegészítette a 34/2007.(IX.19.) Kgy. r. 8. -a

9 (5) 38 Egy naptári éven belül ugyanazon egyedül élő személy, illetőleg család legfeljebb három alkalommal kivéve a (6) bekezdésben szabályozottakat részesülhet átmeneti segélyben. Az átmeneti segély a (2) bekezdésben felsorolt esetekben egy határozatban foglalt intézkedéssel, egyösszegű kifizetéssel is megállapítható. (6) 39 Egy naptári éven belül ugyanazon egyedül élő személy, illetőleg család a (2) bekezdés h) pontjában szabályozott esetben négy alkalommal részesülhet átmeneti segélyben, melynek együttes összege nem lehet magasabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege négyszeresénél. Az átmeneti segély összegének meghatározásakor a megállapítandó összeget csökkenteni kell a naptári évben az (5) bekezdés alapján már megállapított segély összegével. Az így kiszámított segély összege nem lehet magasabb a vállalt és meg nem fizetett önerő összegénél. Nem állapítható meg átmeneti segély a 21. (2) bekezdés h) pontjára tekintettel, amennyiben kérelmező az általa vállalt önerő összegét már befizette. (7) 40 A (2) bekezdés h) pontjában meghatározott átmeneti segély ugyanazon lakásra csak egy lakástulajdonosnak és egy nyertes pályázatra csak egy alkalommal állapítható meg, függetlenül a lakás tulajdonosainak számától és a tulajdonos személyének változásától. (8) 41 A (2) bekezdés h) pontja szerinti átmeneti segélyhez a rendelet mellékletének 3. e) pontjában meghatározott igazolásokat kell csatolni. Temetési segély 22. (1) 42 Temetési segély állapítható meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. Temetési segély állapítható meg annak az eltemettetőnek, aki a kérelmet az elhalálozást követő 6 hónapon belül terjesztette elő. Kivételes méltánylást érdemlő esetben temetési segély akkor is megállapítható az eltemettetőnek, ha a fenti határidőn túl, de a temetést követő 3 hónapon belül nyújtotta be kérelmét. A temetési segély iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségét igazoló eredeti számlaösszesítőt. (2) Temetési segélyre jogosult az eltemettető, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege háromszorosát nem haladja meg és a Sztv. 4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal az eltemettető vagy családja nem rendelkezik. (3) A temetési segély mértéke az alábbi jövedelemkategóriák szerint alakul: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege testtemetés hamvasztás háromszorosának 50 %-ig ,- Ft ,- Ft háromszorosának 60 %-ig ,- Ft ,- Ft háromszorosának 70 %-ig ,- Ft ,- Ft háromszorosának 80 %-ig ,- Ft ,- Ft háromszorosának 100 %-ig ,- Ft ,- Ft 38 Módosította a 24/2006.(VI.27.) Kgy. r. 9. -a 39 Módosította a 24/2006.(VI.27.) Kgy. r. 9. -a, a 10/2007.(IV.04.) Kgy. r. 7. -a 40 Módosította a 10/2007.(IV.04.) Kgy. r. 7. -a 41 Módosította a 10/2007.(IV.04.) Kgy. r. 7. -a 42 Módosította a 24/2006.(VI.27.) Kgy. r a

10 (4) Nem állapítható meg temetési segély a) ha az elhunyt életbiztosítással rendelkezett és ennek összege meghaladja a fizethető temetési segély összegét, b) annak, aki a hadigondozásról szóló évi XLV. tv a alapján temetési hozzájárulásban részesült, c) ha az elhunyt köztemetett volt. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 23. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás fajtái: a) gyermekek átmeneti segélye, a szabályainak megfelelő alkalmazásával, b) 43 önkormányzat által szeptember hónapban biztosított egyszeri támogatás - amelynek összege megegyezik a Gyvt. 20/A. -ban szereplő összeggel - azok részére, akiknek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév szeptember 1-jén fennáll, c) gyermekintézményi étkeztetési térítési díj megfizetéséhez nyújtott támogatás. 24. (1) A gyermekintézményi étkeztetési térítési díj megfizetéséhez nyújtott támogatás szempontjából gyermekintézménynek minősül a Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő bölcsőde, óvoda, általános iskola, szakiskola, szakmunkásképző és középiskola (továbbiakban: gyermekintézmény). (2) A gyermekintézményben - napközbeni ellátás keretében biztosított étkeztetés térítési díjának megfizetésére a szülő, gyám (továbbiakban: törvényes képviselő) köteles. (3) 44 A gyermekintézményi étkeztetési térítési díj megfizetéséhez nyújtott támogatás (továbbiakban: térítési díj támogatás) adható, ha a) a törvényes képviselő saját háztartásában gyermekintézményi ellátást igénybe vevő kiskorú gyermeket nevel, aki nem áll átmeneti vagy tartós nevelésben, vagy olyan fiatal felnőttet nevel, aki középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul; b) a Gyvt. 19. (4) bekezdése szerinti család ba) nem rendelkezik a Gyvt. 19. (7) bekezdésében meghatározott vagyonnal, és bb) az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege másfélszeresét, továbbá bc) önhibáján kívül eső okból olyan rendkívüli szociális nehézséggel terhelt életkörülmények között él, mely miatt a gyermek(ek) megfelelő élelmezésének biztosítása veszélyben van; 25. (1) 45 A térítési díj támogatásra jogosító időszak (továbbiakban: jogosultsági időszak) a) bölcsőde esetén legfeljebb egy év, b) oktatási intézmény (óvoda, iskola) esetén legfeljebb tíz hónap (szeptember 1-től június 30-ig). (2) A térítési díj támogatást a kérelemben foglalt jogosultsági időszakra, de legfeljebb a kérelem benyújtásának hónapjától lehet megállapítani. 43 Módosította a 24/2006.(VI.27.) Kgy. r a 44 Módosította a 24/2006.(VI.27.) Kgy. r a 45 Módosította a 24/2006.(VI.27.) Kgy. r a

11 (3) A térítési díj támogatás a törvényes képviselő kérelme alapján, az étkeztetést biztosító gyermekintézmény igazolása és javaslatának figyelembevételével nyújtható. (4) 46 A térítési díj támogatás összege a) gyermekenként a b) pontban foglalt kivételével 3.000,- Ft, mely összeg 1.500,-Ft-ra kell módosítani - amennyiben a gyermek részére a gyermekintézmény a Gyvt (5) bekezdés b)-d) pontja alapján 50 %-os normatív étkezési kedvezményt állapít meg a normatív étkeztetési kedvezmény megállapítását követő hónap első napjától. b) gyermekenként 1.500,- Ft, ha a gyermek részére a gyermekintézmény a Gyvt (5) bekezdés b)-d) pontja alapján 50 %-os normatív étkezési kedvezményt állapít meg. Ezt az összeget 3.000,-Ft-ra kell módosítani a megszűnést követő hónap első napjától, amennyiben a gyermek 50 %-os normatív étkezési kedvezményre való jogosultsága megszűnik. (5) A térítési díj támogatás összegének szempontjából a jogosultsági időszak alatt minden megkezdett hónap egész hónapnak számít. (6) A térítési díj támogatás a jogosultsági időszak alatt havonta az adott hónap első munkanapján kerül átutalásra, a) az önkormányzat által fenntartott bölcsődék esetében a Bölcsőde Igazgatóság; b) az önkormányzat által fenntartott óvodák, általános iskolák, a szakiskolák, szakmunkásképző- és középiskolák esetében a Nevelési-oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata; c) nem önkormányzati fenntartású gyermekintézmények esetében az intézmény számlaszámára. 26. (1) Ha a térítési díj támogatásra jogosult gyermek a jogosultsági időszak alatt Szeged közigazgatási területén intézményt vált, az a) önkormányzat által fenntartott gyermekintézmény köteles a térítési díj támogatást átutalni az új étkeztető gyermekintézménynek, ha az ugyancsak önkormányzati fenntartású. Ha az új étkeztető gyermekintézmény nem önkormányzati fenntartású, úgy a még fel nem használt térítési díj támogatást vissza kell utalni az önkormányzat számlájára, és az új gyermekintézményre vonatkozó térítési díj támogatásról új kérelem alapján kell dönteni; b) nem önkormányzat által fenntartott gyermekintézmény esetén, a még fel nem használt térítési díj támogatást minden esetben vissza kell utalni az önkormányzat számlájára. Az új gyermekintézményre vonatkozó térítési díj támogatásról új kérelem alapján kell dönteni. (2) A jogosultsági időszak alatt folyósított térítési díj támogatásból fel nem használt összeget az átutalásban kedvezményezett az időszak lejártát követően 30 napon belül visszautalja Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése költségvetési elszámolási számlájára a gyermek nevének, szülője nevének és lakcímének feltüntetésével. (3) 47 Amennyiben a kedvezményezett gyermek törvényes képviselője az étkeztetést nem igényli meg, a gyermekintézmény köteles azt a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül írásban bejelenteni az Irodához. (4) A térítési díj támogatás megszüntetéséről kell rendelkezni, ha a) a kedvezményezett gyermek törvényes képviselője az étkeztetést nem igényli meg, b) a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe kerül, c) a gyermek Szeged közigazgatási területén kívül eső gyermekintézménybe kerül, 46 Módosította a 10/2007.(IV.04.) Kgy. r. 8. -a 47 Módosította a 10/2007.(IV.04.) Kgy. r. 9. -a

12 d) a törvényes képviselő szegedi bejelentett lakóhelye megszűnik, e) a törvényes képviselő bejelentése vagy hivatalból észlelt változás esetén elrendelt felülvizsgálata alapján a jogosultság feltételei már nem állnak fenn vagy a felülvizsgálatot elvégezni nem lehetett, f) 48 a kedvezményezett gyermek a Gyvt 148. (5) bekezdés a) pontja alapján 100 %-os normatív étkezési kedvezményre szerzett jogosultságot. (5) 49 Amennyiben a térítési díj támogatásra való jogosultság amiatt kerül megszüntetésre, mert a jogosult az étkeztetést nem veszi igénybe, a jogosultság a megszüntető határozat meghozatalát követő második hónap első napjától szűnik meg. III. Fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés 27. (1) Az elhunyt személynek közköltségen történő eltemettetéséről (továbbiakban: köztemetés) kell gondoskodni a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül, ha Szeged közigazgatási területén hunyt el és nincs vagy nem lelhető fel eltemettetésre köteles személy, illetve a temetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. (2) A köztemetésről lakossági bejelentés vagy hivatalból történő jelzés alapján kell intézkedni. A köztemetést az elhalt személy hozzátartozója vagy a temetésre köteles személy is kezdeményezheti. (3) A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni: a) aki a temetést szerződésben vállalta, b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez, c) végintézkedés hiányában az elhunyt - elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa, d) az elhunyt közeli hozzátartozója. (4) Ha a temetésre kötelezett személy ez irányú kötelezettségét nem teljesíti, Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője felszólítja 15 napon belüli teljesítésre. Ha a temetésre kötelezett ennek nem tesz eleget, az elhunytat közköltségen kell eltemetni. A temetésre kötelezett személyt a temetés helyéről és idejéről értesíteni kell. (5) Az elhunytat a temetésre kötelezett kérelmére az általa megjelölt temetési helyre kell temetni, ha Szeged Megyei Jogú Város köztemetőjében a megjelölt temetési hely felett a kérelmezőnek rendelkezési joga van. Ezzel kapcsolatos többletköltségeket a köztemetés szolgáltatásába be kell számítani. A hamvakat tartalmazó urnát az eltemettetésre köteles személynek - kérésére - ki kell adni. 28. (1) A köztemetés költségeit hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél kell bejelenteni, vagy hagyaték, illetve hagyatéki eljárás hiányában a temetésre kötelezett személyt (személyeket) a köztemetés költségeinek megtérítésére kell kötelezni. (2) 50 Nem kell megtéríteni a köztemetés költségét, ha a temetésre köteles személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszeresét. 48 Kiegészítette a 24/2006.(VI.27.) Kgy. r a 49 Kiegészítette a 10/2007.(IV.04.) Kgy. r a 50 Módosította a 10/2007.(IV.04.) Kgy. r a

13 Kérelemre részletfizetés engedélyezhető, ha a temetésre köteles személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege két és félszeresét. (3) Sztv. 48. (2) bekezdés szerint, amennyiben a köztemetett személy szegedi lakóhellyel nem rendelkezett, az utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzattól a köztemetés költségeit vissza kell igényelni. Méltányosságból biztosított közgyógyellátás (1) A jövedelmi viszonyai alapján közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg méltányosságból annak a személynek, aki a társadalombiztosítási támogatásba befogadott a) járóbeteg-ellátás keretében rendelhető gyógyszerek ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszereket is, b) egyes, külön jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközök, ideértve a protetikai és fogszabályozó eszközöket is, valamint azok javítása és kölcsönzése, továbbá c) az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátások költségét létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni. (2) 52 Méltányosságból biztosított közgyógyellátásra jogosult az a) az egyedül élő személy, akinek aa) a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, feltéve, hogy a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátásának az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja (továbbiakban: rendszeres gyógyító ellátás költsége) meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-át, ab) a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, feltéve, hogy a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át, b) a családban élő személy, akinek ba) az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, feltéve, hogy a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át, bb) az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, feltéve, hogy a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át Méltányosságból biztosított közgyógyellátás nem állapítható meg, ha az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege háromszorosát. 51 Módosította a 24/2006.(VI.27.) Kgy. r a (Hatályos től) 52 Módosította a 10/2007.(IV.04.) Kgy. r a, a 34/2007.(IX.19.) Kgy. r. 9. -a 53 Hatályos től

14 Adósságkezelési szolgáltatás 31. Az adósságkezelési szolgáltatás adósságcsökkentési támogatásból és adósságkezelési tanácsadásból áll. 32. Az adósságcsökkentési támogatás jogosultsági feltételeit, annak folyósítási módjait, a Sztv /C -ai szabályozzák. Az adósságcsökkentési támogatás a lakhatás megőrzésének elősegítésére szolgáló ellátás, amely a felhalmozódott adósságok kezelésével valósul meg. 33. (1) Adósságcsökkentési támogatásban részesülhet az a kérelmező és annak háztartása, akinek/akiknek adóssága a Sztv (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott alsó határt (50.000,- Ft) meghaladja, de adóssága legfeljebb ,- Ft. (2) Az (1) bekezdésben foglalt adósságok közül azokat lehet figyelembe venni, amelyek azoknál az adósságot kezelő szolgáltató szerveknél állnak fenn, melyekkel az Önkormányzat keretmegállapodást írt alá. (3) A keret-megállapodásnak tartalmaznia kell: - a szolgáltató szerv hozzájárulását a fizetés halasztásához, - a szolgáltató szerv által vállalt kedvezményeket (pld: ingyenes óravisszakötés, járulékok, kamat elengedése, a végrehajtás felfüggesztése), - a szolgáltató szerv kötelezettségét arról, hogy haladéktalanul értesíti az Önkormányzatot és Családsegítő Szolgálatát, amennyiben az adós a részletfizetési megállapodásnak nem tesz eleget. (1) Adósságcsökkentési támogatásnál figyelembe vehető bármilyen minőségű lakhatás céljára szolgáló helyiség vagy helyiségcsoport. 34. (2) Az adósságcsökkentési támogatás szempontjából figyelembe vehető lakás alapterülete: Egy háztartásban lakó személyek száma A lakás alapterülete Egyszemélyes háztartás esetén 60 m 2 -ig 2 személyes háztartás esetén 70 m 2 -ig 3 személyes háztartás esetén 80 m 2 -ig 4 személyes háztartás esetén 90 m 2 -ig 5 személyes háztartás esetén 115 m 2 -ig 6 személyes háztartás esetén 125 m 2 -ig Minden további személy után +10 m 2 (3) Egy lakásból álló családi ház esetén az alapterület 20 m 2 -rel meghaladhatja az egy háztartásban lakó személyek létszáma szerinti (2) bekezdésben meghatározott mértéket. (4) 54 (4) Adósságcsökkentési támogatás a kérelmező és háztartása által lakott lakás lakhatásának megőrzését segíti elő, amelyre az a kérelmező jogosult, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem 54 Hatályát veszti a 24/2006.(VI.27.) Kgy. r a alapján

15 a) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege két és félszeresét, b) kettő és több személyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszeresét nem haladja meg, továbbá aki legalább 25%-os önrész megfizetését vállalja. (5) Az önrész megfizetése történhet a) a Sztv. 55. (2) bekezdés a-c) pontjaiban meghatározott adósságok esetén aa) egy összegben, vagy ab) legfeljebb 18 havi részletben, az adós vállalásától függően, mely az adósságkezelési tanácsadó javaslata alapján egy alkalommal hat hónappal meghosszabbítható. b) a Sztv. 55. (2) bekezdés d) pontja szerinti adósság esetén legalább 24 havi, de legfeljebb hatvan havi részletben. (6) 55 A támogatás folyósításának időtartama megegyezik az (5) bekezdés alapján vállalt önrész megfizetésének időtartamával. (7) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személynek lakásfenntartási támogatást is biztosítani kell. Az e jogcímhez kötődő lakásfenntartási támogatás esetén a támogatás havi összegének számítása megegyezik a Sztv. 38. (3)-(4) és (6)-(7) bekezdésekben foglalt normatív lakásfenntartási támogatás összegének kiszámítási módjával. A fentiek alapján megállapított adósságkezelési szolgáltatáshoz kötődő lakásfenntartási támogatás összegét ki kell egészíteni a helyi lakásfenntartási támogatás összegére, melynek kiszámítására a 16. (1) bekezdése az irányadó. (8) 56 Az adósságkezelési szolgáltatáshoz kötődő lakásfenntartási támogatás, valamint az adósságkezelési szolgáltatáshoz kötődő kiegészítő helyi lakásfenntartási támogatás az adósságcsökkentési támogatás kezdő hónapjától az adósságkezelési szolgáltatás időtartamára állapítható meg. A megállapított összeg az adósságcsökkentési támogatásban résztvevő adósságot kezelő szolgáltató szerveknek havonta utólag, minden hónap 5. napjáig kerül folyósításra. (9) A már folyósított lakásfenntartási támogatás mellett megállapított adósságcsökkentési támogatás esetén a lakásfenntartási támogatás jogosultságát soron kívül felül kell vizsgálni, és a lakásfenntartási támogatás jogosultságát a (8)-(9) bekezdés szerint újra meg kell állapítani. Amennyiben a korábban folyósított lakásfenntartási támogatás összege az adósságkezelési szolgáltatáshoz kötődő lakásfenntartási támogatás megállapításakor az adott hónapra már jogosan átutalásra került, akkor ennek visszafizetésétől el kell tekinteni. 35. (1) Az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelmet a) egy háztartáson belül bármelyik nagykorú személy benyújthatja. Az adósságcsökkentési támogatás csak az egyik kérelemre állapítható meg, függetlenül a lakásban egy háztartásban élő személyek számától; b) a háztartásban élő személyek egyikének az adott lakás tulajdonosának, bérlőjének, vagy haszonélvezőjének kell lennie. (2) 57 A kérelem az arra rendszeresített formanyomtatványon a Családsegítő Szolgálatnál nyújtható be. A kérelemhez csatolni kell az adósságkezelési tanácsadó javaslatát a kérelmező adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonására. 55 Módosítja a 24/2006.(VI.27.) Kgy. r a 56 Módosítja a 24/2006.(VI.27.) Kgy. r a 57 Módosította a 10/2007.(IV.04.) Kgy. r a, a 34/2007.(IX.19.) Kgy. r a

16 (3) 58 A kérelemhez csatolandó iratok jegyzékét a rendelet mellékletének 8. pontja tartalmazza. (4) A kérelmet év közben folyamatosan lehet benyújtani. A jogosultság a kérelem elbírálásának hónapjától áll fenn. (5) Adósságcsökkentési támogatás folyósításának ideje alatt ezen a címen újabb jogosultságot megállapítani nem lehet. (6) A Polgármester határozattal dönt az adósságcsökkentési támogatásról, annak összegéről, a részletfizetés idejéről. Rendelkezik a hitelezővel történő részletfizetési megállapodás megkötésének határidejéről, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvétel kötelezettségéről. (7) Az adós a részletfizetési megállapodást a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles megkötni az adósságot kezelő szolgáltató szervvel. (8) A részletfizetési megállapodás birtokában a Jegyző az adósságcsökkentési támogatás folyósítását elrendeli. (9) A részletfizetési megállapodás hiányában az adósságcsökkentési támogatás nem folyósítható. Ha az adós a részletfizetési megállapodás megkötésére vonatkozó felszólítás közlésétől számított 15 napon belül a részletfizetési megállapodás megkötésének nem tesz eleget, akkor az adósságcsökkentési támogatás megállapításáról szóló határozat visszavonásra kerül. 36. (1) 59 Az adós az adósságcsökkentési támogatás időtartama alatt adósságkezelési tanácsadás formájában a Korm. rendelet 53. (4) bekezdése alapján köteles együttműködni. (2) Az adósságkezelési tanácsadást a Családsegítő Szolgálat biztosítja. Az adósságkezelési tanácsadás keretében az adós családnak vagy a személynek - tájékoztatást, javaslatot, tanácsadást biztosít, - az adóssal megkötött együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően vállalt kötelezettségek teljesítését figyelemmel kíséri, - a fizetési nehézség megszüntetésére, áthidalására felfüggesztés mellett szakmailag indokolt módszerek kialakítását és bevezetését javasolja, - az adósságkezelési támogatás megszüntetésének okát, a jogosultságot érintő változást írásban jelzi, - szakmai fórummal a szolgáltatás hatékonyságát elősegíti. A szolgáltatás vezetője az éves adósságkezelési munkáról, a tapasztalt tendenciákról tájékoztatást ad az Iroda vezetőjének. (3) Az adósságcsökkentési támogatást megállapító határozat kézhezvételét követő 15 napon belül az adós köteles felkeresni a Családsegítő Szolgálatot az adósságkezelési tanácsadás megkezdése érdekében. 37. (1) 60 Adósságcsökkentési támogatás és az ahhoz kötődő lakásfenntartási támogatás folyósítását meg kell szüntetni a Sztv. 55/B -ban foglaltak alapján. 58 Módosította a 10/2007.(IV.04.) Kgy. r a 59 Módosítja a 24/2006.(VI.27.) Kgy. r a 60 Módosította a 34/2007.(IX.19.) Kgy. r a

17 (2) Az adós által jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett, a már kifizetett adósságcsökkentési támogatást a Ptk (2) bekezdésében meghatározott késedelmi kamattal együtt az adósnak legfeljebb olyan összegű törlesztő részletekben kell visszafizetnie az Önkormányzat részére, mint amilyen részletekben a támogatás kifizetésre került. IV. Fejezet Eljárási rendelkezések 38. (1) Az ellátás iránti kérelem ha jogszabály másként nem rendelkezik - az e célra rendszeresített nyomtatványon a Polgármesternek vagy az Irodának címezve postai úton vagy ügyfélszolgálati időben szóban vagy írásban nyújtható be a) az Iroda Szociális Osztály Ügyfélszolgálati Csoportjánál, valamint Szociális Irodáiban, b) az Általános Igazgatási Iroda Kirendeltségein. (2) Árvíz vagy belvíz okozta károkra igényelt átmeneti segélyt akkor lehet elemi csapás okozta kárként elbírálni, ha a kérelmet a kihirdetett árvíz- vagy belvíz-védekezési készültség ideje alatt és azt követő 30 napon belül nyújtották be. (3) A Wesselényi Miklós Ár és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapról szóló évi LVIII. tv. 5. (3) bekezdésében megjelölt szociális rászorultság igazolására a 21. (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni. (4) A kérelemhez csatolni kell az e rendelet mellékletében meghatározott igazolásokat. (5) A közigazgatási eljárásban elektronikus úton is gyakorolható eljárási cselekményekről szóló 50/2005. (XI.15.) Kgy. rendelet 2. -ban megfogalmazott ügytípusokban az ügyintézés elektronikus úton is lefolytatható. 39. (1) Ha az Iroda a kérelmező vagyoni, szociális, egészségügyi, lakás- vagy egyéb körülményeinek tisztázására helyszíni szemlét tart, az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat jegyzőkönyvben (a továbbiakban: környezettanulmány) rögzíti. A környezettanulmány elvégzéséről kérelmezőt legalább 5 nappal korábban értesíteni kell, ha az előzetes értesítés az ellenőrzés eredményességét nem veszélyezteti. A környezettanulmány mellőzhető, ha 2 éven belül már készült környezettanulmány, kivéve ha kérelmező körülményeiben időközben változás következett be. (2) Ha az Iroda a kérelemhez mellékelt jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, akkor a Sztv. rendelkezésein alapuló ellátásoknál a Sztv. 10. (2) bekezdésében foglaltak, a Gyvt. rendelkezésein alapuló ellátásoknál a Gyvt (4) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. (3) Ha a kérelmező szociális helyzete hivatalból már ismert, új kérelme kapcsán az (1) bekezdésben foglalt eljárási cselekményt megismételni nem szükséges. (4) 61 Környezettanulmány lefolytatása átmeneti segély esetén szükséges. Minden más ellátási formánál nem kell végezni környezettanulmányt, kivéve, ha az érdemi döntés meghozatalához a tényállás tisztázása céljából a kérelemben benyújtott nyilatkozatban és igazolásban szereplő adatok valódiságának vagy a jogosultság feltételeinek meglétét környezettanulmány útján kell ellenőrizni. Kivételt képez továbbá ha átmeneti segély esetén hitelt érdemlően bizonyításra kerül, hogy kérelmezőnél és családtagjainál fennálló betegségekből adódó gyógyszerköltségekhez; közüzemi szolgáltatóknál jelentkező, 61 Módosította a 34/2007.(IX.19.) Kgy. r a

18 hátralékok rendezéséhez, az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatásához, elemi csapás kárenyhítéséhez igényelték a támogatást, valamint kérelmező és családja lakóhelyét hivatalból ismerten szociálisan hátrányos körülmények jellemzik. 40. (1) Kérelemre indult eljárás esetén egyszerűsített határozat hozható, ha a hatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél. (2) A határozatban megállapított kifizetésekről, átutalásokról (pl.: nyugdíjbiztosítási járulék) a Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda intézkedik. 41. (1) A szociális és gyermekvédelmi ellátásban részesülő a jogosultsága feltételeit érintő lényeges tények, körülmények (jövedelmi, vagyoni viszonyai, családi állapota, lakhelye stb.) megváltozását, annak bekövetkeztét követő 15 napon belül köteles az Irodához bejelenteni. E kötelezettségről a megállapító határozatban tájékoztatni kell a jogosultat. A bejelentés elmulasztása esetén vizsgálni kell a támogatás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételét. (2) E rendeletben szabályozott ellátási formáknál a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítését elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kérelemre, méltányosságból a Polgármester engedélyezhet: a) részletfizetést, ha a kötelezett aa) egyedülélő esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege két és félszeresét nem éri el, vagy ab) családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszeresét nem éri el b) csökkentést, ha a kötelezett ba) egyedülélő esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszeresét nem éri el, vagy bb) családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege másfélszeresét nem éri el; c) elengedést, ha a kötelezett ca) egyedülélő esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege másfélszeresét nem éri el, vagy cb) családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el. (3) A csökkentés mértéke nem haladhatja meg a fizetési kötelezettség 60 %-át. A fennmaradó részösszegre részletfizetés engedélyezhető, melynek időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot. (4) Adósságcsökkentési és lakásfenntartási támogatás ellátások esetén a (2) bekezdésben szereplő család szó helyett háztartást kell érteni. 42. (1) A szociális ellátások és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás felhasználását a Polgármester ellenőrizheti. Rendszeresen folyósított ellátás esetén a folyósítás ideje alatt, eseti ellátás esetén az igénybevételt követő 3 hónapon belül végezhet ellenőrzést. (2) A szociális ellátásban részesülőnek az ellenőrzést végzővel együtt kell működnie. (3) Az együttműködés hiánya vagy az ellátásban részesülő rosszhiszemű magatartása, melynek eredménye a jogosulatlan igénybevétel, az ellátás megszüntetését vagy az igénybe vett ellátás visszakövetelését vonhatja maga után.

19 V. Fejezet Záró rendelkezések 43. (1) A rendelet 9., és a melléklet 10. pontja kivételével - kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet rendelkezéseit a jogerősen még el nem bírált ügyekben kell alkalmazni. (2) A rendelet 9. -a és ai és a melléklet 10. pontja július 1. napjával lépnek hatályba. (3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a szociális, gyermekvédelmi ellátásokról és támogatásokról szóló többször módosított 12/2003. (IV. 10.) Kgy. rendelet - a 6. (2)-(3) bekezdés, a , az 55. (6) bekezdés n)-o) pontjai és a melléklet 11. pontja kivételével - hatályát veszti. A 6. (2)-(3) bekezdés, , az 55. (6) bekezdés n)-o) pontjai és a melléklet 11. pontja július 1. napjától veszti hatályát. (4) 62 A Közgyűlés a) a Sztv. 7. (2) bekezdése alapján a rászoruló személynek kifizetett átmeneti segély visszafizetésével, b) a Sztv. 17. alapján a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett szociális ellátás visszafizetésével, a megtérítendő összeg elengedésével és csökkentésével, végrehajtás elrendelésével, c) a Sztv. 37/H. (1) bekezdése alapján a rendszeres szociális segélyben részesülő nem foglalkoztatott személyek részére közcélú foglalkoztatás megszervezésével és a foglalkoztatással összefüggő megállapodások megkötésével, d) a Sztv. 37/D. (1) bekezdése alapján az önkormányzat és a nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyben részesülő személlyel foglalkozó együttműködésre kijelölt szerv, Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ közötti megállapodások létrehozásával, e) a Sztv. 38. (1) bekezdése alapján a lakásfenntartási támogatás megállapításával, f) a Sztv. 43/B. alapján az ápolási díj megállapításával, megszüntetésével, felülvizsgálatával, g) a Sztv. 45. (1) bekezdése alapján az átmeneti segély megállapításával, h) a Sztv. 46. (1) bekezdése alapján a temetési segély megállapításával, i) a Sztv. 48. alapján a közköltségen történő eltemettetéssel és a köztemetés költségeinek hagyatéki teherként való bejelentésével, a köztemetés költségeinek visszaigénylésével, a visszaigényelt összeg részletfizetésének engedélyezésével, j) a Sztv /C. alapján az adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságával, k) a Gyvt a alapján a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskörét a Polgármesterre ruházza. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. jegyző Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése február 10-én tartott ülésén. Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében. 62 Módosította a 10/2007.(IV.04.) Kgy. r a

20 MELLÉKLET 63 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) rendeletéhez 38. (4) bekezdéséhez ellátási formánként a kérelemhez csatolandó igazolások jegyzéke 1. Időskorúak járadéka A kérelmet a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani. 2. Rendszeres szociális segély A kérelmet a Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, és az elbíráláshoz szükséges a) a közös háztartásban élő gyermek(ek)re vonatkozóan aa) ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás, valamint ab) a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd-, vagy más fogyatékos állapotot igazoló irat, b) egészségkárosodott személy esetén ba) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértői Intézetének I. fokú orvosi bizottsága szakvéleményét a munkaképesség csökkenésének százalékos mértékéről (amennyiben kérelmező már részt vett ilyen vizsgálaton) vagy bb) vakok személyi járadékra, illetve fogyatékossági támogatásra való jogosultság fennállásáról szóló, a folyósító szerv által kiállított igazolás c) nem foglalkoztatott személy eetén ca) a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ által rendszeres szociális segély ügyhöz kiállított igazolás cb) iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata cc) az Sztv. 37/A. -a (3) bekezdésének d) pontjában meghatározott ellátások megszüntetéséről határozat 3. Lakásfenntartási támogatás a) jövedelemnyilatkozat, jövedelemről és rendszeres ellátásokról szóló igazolás b) lakás alapterületét, lakáshasználat jogcímét igazoló okirat vagy annak másolata c) annak a közüzemi költségnek az utolsó havi számláját kell csatolni, amely költséghez a lakásfenntartási támogatást kéri 4. Ápolási díj A kérelmet a Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez mellékelni kell a) a Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerinti háziorvos által kiállított igazolást és szakvélemény, b) a Sztv. 42. (1) bekezdés a) pont aa)-ac) alpontjában meghatározott tény fennállása esetén az intézmény vezetője által kiállított Korm. rendelet 6. sz. melléklete szerinti igazolást, c) rendszeres pénzellátás esetén az utolsó havi összegről szóló igazolás/szelvény, d) 4 órás foglalkoztatásról szóló munkáltatói igazolás, e) fizetés nélküli szabadság igénybevételét engedélyező munkáltatói igazolás, 5. Átmeneti segély a) jövedelemnyilatkozat b) jövedelemről és rendszeres ellátásokról szóló igazolás c) vagyonnyilatkozat 63 Módosította a 10/2007.(IV.04.) Kgy. r. 16. (5) bek., a 34/2007.(IX.19.) Kgy. r a

A R. 2. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A R. 2. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2007. (IV.04.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A R. 2. -a kiegészül az alábbi g) és h) ponttal:

A R. 2. -a kiegészül az alábbi g) és h) ponttal: 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 24/2006. (VI. 27.) rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e (a 45/2008.(VII.16.) Önk., 7/2009. (II.13.) Önk., 29/2009. (VII.13.) Önk., 9/2010. (III.31.) Önk, 24/2010. (VIII.13.) Önk., 5/2011.

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja.

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. az adósságkezelési szolgáltatásról *

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. az adósságkezelési szolgáltatásról * Budapest Józsefváros Önkormányzatának 1 49/2003. (IX.18.) ök. sz. rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2000.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/1999.(X.1.)számú

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzatának. 10 /2008.(XI.5.)Ö.r. számú rendelete

Kövegy Község Önkormányzatának. 10 /2008.(XI.5.)Ö.r. számú rendelete Kövegy Község Önkormányzatának 10 /2008.(XI.5.)Ö.r. számú rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2006. (VII.25.)Ö.r. rendelete módosításáról, egységes szerkezetben

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 21/2009.(VI.26.) SZÁMÚ RENDELETE A FELNÕTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 21/2009.(VI.26.) SZÁMÚ RENDELETE A FELNÕTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 21/2009.(VI.26.) SZÁMÚ RENDELETE A FELNÕTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2007.(III.21.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2012. (III.05.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2012. (III.05.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2012. (III.05.) önkormányzati rendelete a költségvetési rendelet előirányzatainak megalapozásához szükséges egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (12.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról Pécsely Község

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (III.28.) rendelete. a szociális ellátások rendjéről. Általános rendelkezések

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (III.28.) rendelete. a szociális ellátások rendjéről. Általános rendelkezések Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (III.28.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII.06.) ÖKT. számú rendelete Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./ Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 3/2006. (I. 30.) rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008.

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat 16/2004.(VIII.26.) számú rendelete

Pusztavacs Községi Önkormányzat 16/2004.(VIII.26.) számú rendelete Pusztavacs Községi Önkormányzat 16/2004.(VIII.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Pusztavacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A közgyógyellátás rendszere július 1-től jelentősen átalakul, a hatáskört a jegyző gyakorolja ez időponttól kezdődően. Az önkormányzati

A közgyógyellátás rendszere július 1-től jelentősen átalakul, a hatáskört a jegyző gyakorolja ez időponttól kezdődően. Az önkormányzati BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2006. Előkészítő: Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2006. május 25-i ülésére

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelmérôl

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 13/2008.(X.09.) számú és a 6/2009.(III.19.)

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben