KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM KÖZJEGYZŐK. Áttekintés a részvénykönyvre irányadó szabályozásról dr.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM KÖZJEGYZŐK. Áttekintés a részvénykönyvre irányadó szabályozásról dr."

Átírás

1 ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK Áttekintés a részvénykönyvre irányadó szabályozásról dr. Gadó Gábor 1 Sponsalia longa? avagy az eljegyzés (jegyesség) lehetséges joghatásai a magyar jogban dr. Rádonyi Dénes 21 Megkövetelhető-e az állampolgárság Magyarország esetében a közjegyzői szakma gyakorlásához? dr. Imre Miklós, Korom Ágoston 35 Halál és eltűnés dr. Havasi Bálint 45 A közjegyzői gyakorlatot érintő jogi esetek 65 Nemzetközi sajtószemle 79 Szakmai sajtófigyelő 86 MOKK A MAGYAR ORSZÁGOS KÖZJEGYZŐI KAMARA SZAKMAI FOLYÓIRATA

2 KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE Áttekintés a részvénykönyvre irányadó szabályozásról 1 Bevezető megjegyzések: Történeti előzmények A részvénykönyv a társasági jog egyik legrégebben ismert és alkalmazott jogintézménye. A törvényhozó az évi XXXVII. törvényben (továbbiakban: Kereskedelmi törvény) miközben a kor liberális jogi-üzleti felfogásának megfelelően a részvénytársaság alapításának, szervezetének és működésének szabályozásakor a leglényegesebb kérdések rögzítésére szorítkozott, nem tekintett (nem tekinthetett) el a részvénykönyv fogalmának meghatározásától. A kereskedelmi törvény a a következőket tartalmazza: A névre szóló részvények a birtokos nevének és lakhelyének kitüntetése mellett, a társasági részvénykönyvbe bevezetendők. Az ily részvények átruházása üres hátirat mellett történhetik ugyan, de a birtokos, a mennyiben az alapszabályok másként nem intézkednek, a társaság irányában igazoltnak csak akkor tekintetik, ha az átruházás a részvény felmutatása mellett a társasági részvénykönyvbe bevezettetett. A törvény a főszabályként kimondta, hogy A részvénytársaság ügyeit az igazgatóság intézi, a 193. azonban lehetővé tette az ügyek intézésének delegálását a társaság hivatalnokaira vagy az ügyek vitelével megbízott személyekre. A néhány speciális státuszú részvénytársaság szabályozásától eltekintve évtizedekig a jogi tetszhalál állapotában tartott Kereskedelmi törvényt fölváltó évi VI törvény ( a továbbiakban: első Gt.) kis túlzással élve, csak a mondatfűzés és helyesírás tekintetében tért el a száz évvel ezelőtti részvénytársasági szabályozási mintától. (A különbségek számbavétele nem tárgya ennek az írásnak, de annyi bátran megállapítható, hogy az időleges politikai kompromisszumoktól eltekintve az első Gt. mindenekelőtt a szabályozási szemléletben hozott változást: a jogalkotó az évi német részvénytársasági törvény tanulmányozását követően a kereskedelmi törvényhez képest kevesebb mozgásteret biztosított az alapszabály elfogadásáról határozó részvényesek számára). Az első Gt. a részvénykönyv tekintetében a rendelkezés lényegét tekintve nem tért el a Kereskedelmi törvénytől. A 241. (1) bekezdése szerint A részvénytársaság igazgatósága a névre szóló részvényekről részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvénytulajdonosok nevét (cégét) és lakcímét (székhelyét). A 240. (2) bekezdés alapján pedig A névre szóló részvény átruházására a váltó átruházására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal,

3 SZÁM 2 hogy az átruházás a részvénytársasággal szemben akkor hatályos, ha az új tulajdonos neve a részvénykönyvben szerepel. Az első Gt. csakúgy mint a Kereskedelmi törvény ismerte és elismerte a bemutatóra szóló részvény típusát, és a részvénykönyv használatát értelemszerűen csak a névre szóló részvények esetén követelte meg. A részvénykönyvi bejegyzés a társasággal szembeni jogérvényesítés előfeltétele volt, a regiszter vezetése pedig elsősorban az igazgatóság hatáskörébe tartozott. (Annak ellenére, hogy a Kereskedelmi törvény az igazgatóságot, mint a részvénykönyv vezetésére jogosult, illetve köteles testületet nem nevesítette, kétségtelen, hogy kifejezetten eltérő alapszabályi rendelkezés hiányában az ügyintéző feladatokat ellátó igazgatóság dolga volt a részvénykönyvvel kapcsolatos teendők ellátása). A Kereskedelmi törvény és az első Gt. alapján a részvénykönyv jogintézményének rendeltetése az volt, hogy egy-egy részvénytársaság fennállásának (létezésének) teljes időszakában megállapítható legyen, hogy kik azok a személyek, akik a vállalkozás életében a tagsági jogok gyakorlására jogosultak. A tőkepiac és a részvényjog átalakulása Az elmúlt évtizedekben a jogi, az informatikai és talán elsőként kellett volna említeni a tőkepiaci-üzleti gondolkozás tekintetében végbement nagy jelentőségű változások a részvénykönyv funkcióját sem hagyták érintetlenül. Érdemes már elöljáróban kiemelni néhány jelentős fejleményt a korábban szinte végérvényesnek tekintett szabályozáshoz (szemlélethez) képest: A klasszikus bemutatóra szóló részvény jelentősége csökkent, Magyarországon pedig ennek a részvénytípusnak az alkalmazási lehetősége a évi IV. törvény elfogadásával (továbbiakban: Gt.) meg is szűnt. Mindez azonban nem tette a társasági döntéshozatalban a részvényesi részvétel átláthatóságát egyszerűbbé. Közismertek azok a módszerek, amelyek a nyilvánosan működő részvénytársaságok tulajdonosi szerkezetének, a tényleges döntéshozó kilétének a megismerését elleplezni segítik. (A szakirodalomban ún. hidden ownership gyűjtőfogalom alatt tárgyalják ezeket az eseteket ). A részvény nyomdai úton történő előállítása az informatikai fejlődés következtében visszaszorult, a Gt-ben a nyilvánosan működő részvénytársaságok esetében előírt eltérést nem engedő szabály a végbement tőkepiaci folyamatokra adott (mintegy megerősítő hatású) válaszként értelmezhető. A Gt (1) bekezdése szerint A nyilvánosan működő részvénytársaság részvényei (ideértve az ideiglenes részvényt is) kizárólag dematerializált módon állíthatók elő. A dematerializált részvény térhódítása a tagsági jogot megtestesítő részvények átruházásának módját illetően is változást hozott. A részvények feletti tulajdonosi

4 KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE jog változásának az értékpapír számlán történő jóváírása, illetve megterhelése az értékpapír átruházás korábban kizárólagos jelentőségű szabályainak alkalmazását (lásd az értékpapír forgatmányozására irányadó rendelkezéseket) mára szükségtelenné (lehetetlenné) teszi. Az értékpapírszámlán vezetett részvénytulajdon a társasággal szembeni részvényesi joggyakorlás igazolását gyökeresen átalakította: a tulajdonosi megfeleltetés módszerének a nyilvánosan működő részvénytársaságok körében szinte kizárólagossá válása a részvénykönyv vezetés rendjére is hatással van. A tőkepiac működési sajátosságai az egységes részvény fogalmat több szempontból is viszonylagossá tette. Megemlítendő a részvényhez kapcsolódó egyes részjogosítványokat megtestesítő pénzügyi eszközökkel való kereskedés elterjedése, amely hozzájárult az előzőekben említett transzparens tulajdonosi szerkezet létrehozásának (fenntartásának) nehézségeihez. A részvényes mellett (helyett) megjelenő ún. közvetítők szerepe nem csupán a részvénykönyvben nyilvántartott személyt illetően hozott változást (pl. a részvényes helyett a részvényesi meghatalmazott kerül bejegyzésre), hanem az a részvényesi (tagsági) jogok gyakorlását illetően is következményekkel járt. A szabályozott tőkepiacra bevezetett részvénytársaságok esetében a részvényekkel való kereskedés határon átnyúló jellegűvé válása olyan, a befektetők (részvényesek) védelmét igénylő szabályok kialakítását tette szükségessé, amelyek egyaránt korlátozzák a befolyásszerző és a céltársaság menedzsmentjének jogait. Megtörténhet, hogy a részvénycsomag tulajdonának törvényes megszerzése esetén sem biztosított a befolyásszerző számára a részvénykönyvbe való bejegyzés. Az értékpapír feletti rendelkezési jog és a részvénytársaságon belüli részvényesi joggyakorlás szétválása figyelemmel a tőkepiac szükségleteire korábban elképzelhetetlen mértéket öltött. Ma már nincs jogi akadálya annak, hogy a részvénykönyvbe bejegyzett személy a közgyűlés napját megelőzően (de a részvénykönyv lezárását követően) részvényét elidegenítse. Következésképpen a részvényes (valójában volt részvényes ) a közgyűlésen úgy élhet szavazati jogával, hogy a jogosultságot hagyományosan megtestesítő részvény tulajdonával már nem (nem ő) rendelkezik. Az új tulajdonos viszont (miután időközben a részvénykönyv lezárásra került) az aktuális közgyűlésen nem vehet részt. Az előzőekben vázolt változások a szabályozott tőkepiacra bevezetett részvényeket kibocsátó, nyilvánosan működő részvénytársaságok belső döntéshozatali rendjét, a részvényesek érdekeltségét is megváltoztatta (megváltoztathatja). Immár nem csupán a vállalkozás menedzsmentje, a meghatározó tulajdonosok és a kisbefektetők közötti érdekellentétre kell adekvát jogi választ találni, hanem arra a problémára is, hogy vajon a részvényes befektetők tekinthetők-e még olyan végső tulajdonosnak, akikre a törvényhozó hagyományosan a részvénytársaság sorsát meghatározó 3

5 SZÁM 4 alapvető döntések meghozatalát bízza. (Lásd a részvényjogi tárgyú szakirodalomban gyakran előforduló ún. empty voting fogalmát). A nyilvánosan és zártkörűen működő részvénytársaságok közötti meghatározó szabályozási különbségek az egységes részvénytársaság fogalmat is szétfeszítik. Napjainkra közhellyé vált, hogy egy korlátolt felelősségű társaság és egy zártkörűen működő részvénytársaság között több hasonlóság mutatható ki, mint két eltérő működési módot választható részvénytársaság esetében. A részvénytársaság (elsősorban persze a nyilvánosan működő részvénytársaság) belső életének, a döntéshozatali szabályoknak az átalakulása, valamint a szabályozott tőkepiac gyorsan változó működési rendje azzal a következménnyel járt, hogy a részvénykönyv vezetésének szakmai feladatait jellemzően csak azokban az esetekben képes a társaság igazgatósága (vagy az igazgatóság által megbízott szervezeti egység) ellátni, amikor a kis számú részvényesből álló, zártkörűen működő részvénytársaság a részvények kinyomtatott formában történő előállításáról határozott. A dematerializált részvényekkel összefüggő részvénykönyv vezetési feladatokat különösen a nyilvánosan működő részvénytársaságok kapcsán már arra szakosodott szolgáltató cégek végzik. A Gt a 202. (2) bekezdésében ezért módot adott arra, hogy a részvénytársaság igazgatósága a részvénykönyv vezetésével elszámoló házat, központi értéktárat, befektetési vállalkozást vagy pénzügyi intézményt bízzon meg. A Gt a a nyilvánosan működő részvénytársaságok esetében további követelményként írja elő, hogy ha a társaság igazgatósága a részvénykönyv vezetésére mást bíz meg (202. ), a megbízás tényét és a megbízott személyét a részvénytársaság hirdetményi lapjában, illetve a honlapján közzé kell tenni. Az elemzés közvetlen okát jelentő törvénymódosítás A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló évi CII. törvény a gazdasági forgalom és az érintett szakmák képviselőinek többsége számára előzmény nélkül módosította a Gt át annak érdekében, hogy a jövőben a társaság igazgatósága a részvénykönyv vezetésére ügyvédnek, jogtanácsosnak, közjegyzőnek, valamint könyvvizsgálónak is megbízást adhasson. A törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon, július 27-én lépett hatályba. Nem adható megbízás annak a könyvvizsgálónak, aki a társaság választott könyvvizsgálójaként jár el. Megjegyzendő, hogy a törvénymódosítás eltérően a választott könyvvizsgálóra irányadó rendelkezéstől, nem zárja ki az igazgatóság által igénybe vehető ügyvédek, jogtanácsosok és közjegyzők közül azt a jogi szakembert, aki a részvénytársaság alapítása vagy utóbb az alapszabály módosítása során eljárt, és a Gt. 11. (3) bekezdése szerint gondoskodott a létesítő okirat közokiratba, vagy ellenjegyzett magánokiratba foglalásáról.

6 KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE Annak ellenére, hogy a évi CII. törvény hatálya a szabályozott ingatlanbefektetési tevékenységgel foglalkozó nyilvánosan működő részvénytársaságokra terjed ki, a törvény a részvénykönyv vezetésére feljogosítható személyek körének bővítésére irányuló, a Gt-t módosító rendelkezés hatályát nem korlátozta az ingatlanra vonatkozó tranzakciókat végző társaságokra. Annak sincs jogi jelentősége, hogy a szabályozott ingatlanbefektetési társaság zártkörűen nem működhet. A jövőben ehhez képest ügyvéd vagy közjegyző (jogtanácsos, könyvvizsgáló) zártkörűen működő részvénytársaság részvénykönyvének vezetésére is fölkérhető, valamint az igazgatóság olyan nyilvánosan működő részvénytársaság részvénykönyvének vezetését is delegálhatja az új szabályok szerint, amely egyáltalán nem foglalkozik ingatlan ügyletekkel. A törvény a jogszabályok közötti tartalmi összhang biztosítása érdekében módosította a közjegyzőkről szóló 1991.évi XLI. törvényt (továbbiakban: közjegyzői törvény). A közjegyzői törvény 1. (5) bekezdésének hatályos szövege a következő: A közjegyző a gazdasági társaságokról szóló törvény szerint részvénykönyvvezetést is végezhet. A törvény alkalmazását nem akadályozza, de szakmai szempontból kétségkívül helytelen, hogy a törvényhozó elmulasztott gondoskodni az ügyvédekre, jogtanácsosokra és a könyvvizsgálókra irányadó jogszabályok módosításáról. A részvénykönyv vezetésére jogosultak tekintetében bevezetett új szabályozás gyakorlatilag fölkészülési idő biztosítása nélkül lépett hatályba. A törvényben a szolgáltatás nyújtására följogosított közjegyzőknek (ügyvédeknek, jogtanácsosoknak, könyvvizsgálóknak) mindazonáltal készen kell állniuk arra, hogy a munkájuk iránti keresletet képesek legyenek kielégíteni. Ehhez nem elegendő a részvénykönyv vezetésére közvetlenül vonatkozó, mindössze néhány paragrafus áttekintése, indokolt, hogy ezek az ismeretek a részvényjogi szabályozás tágabb kontextusába illesztve kerüljenek elsajátításra. Az elemzés a továbbiakban ennek a célnak a teljesítésére tesz kísérletet. 5 A részvénykönyv fogalma, rendeltetése A részvénykönyv jogi jelentőségéről a Gt (3) bekezdése és 212. (1) bekezdése alapján alkothatunk fogalmat. A 202. (3) bekezdése szerint A részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos, és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték. A 212. (1) bekezdése az A részvényes jogai és kötelezettségei címet viselő fejezet élén álló paragrafusban ehhez hozzáfűzi, hogy A részvényes az e fejezetben meghatározott jogok gyakorlására a részvény vagy a (2)-(3) bekezdésben írtak szerint kiállított letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. A részvénykönyv ehhez képest olyan nyilvántartásként határozható meg, amelynek célja, hogy hitelesen rögzítse azokat az adatokat, amelyek ismeretében kétséget kizáróan

7 SZÁM 6 meghatározható, hogy egy adott időpontban kik azok a személyek (nem feltétlenül részvényesek), akik a részvénytársasággal szemben a törvényben és az alapszabályban biztosított jogok érvényesítésére, kötelezettségek teljesítésére jogosultak, illetve kötelesek. A részvénykönyv rendeltetése érdemben eltér a korlátolt felelősségű társaságok által vezetett tagjegyzék funkciójától. A Gt (1) bekezdése szerint Az ügyvezető a társaság tagjairól nyilvántartást (a továbbiakban: tagjegyzéket) vezet. A tagjegyzékbe történő bejegyzés szemben a részvénykönyvvel nem a társasággal szembeni tagsági jogok érvényesítésének előfeltétele, hanem az a tagi jogállás tényét rögzíti akkor is, ha a kft. tagjának nem áll pl. szándékában részt venni egyetlen taggyűlésen sem. A Gt (3)-(4) bekezdése a következőket írja elő: (3) A tagok személyében vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást, így az üzletrészek átruházását (átszállását), felosztását, a társaság tulajdonába kerülését vagy bevonását az ügyvezetőnek át kell vezetnie a tagjegyzéken. (4) Az ügyvezető köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak elektronikus úton benyújtani. Az idézett rendelkezések alapján megállapítható, hogy a kft. esetében a törvényhozó nem tett (nem tehetett) különbséget a tagsági jog társaságon belüli érvényesítése és az üzletrész tulajdonával való rendelkezés feltételeinek meghatározása során: az üzletrész tulajdonosa és a tagsági jog gyakorlójának személye nem válhat el egymásból. Ez következik abból a tényből, hogy a Gt. az üzletrészt nem ismeri el értékpapírként. (Nem szerencsés, hogy a Gt (1) bekezdése csakúgy mint a korábban hatályos társasági törvények az üzletrész által megtestesített jogokról rendelkezik. Ez azonban nem okoz ma már félreértést). Következésképpen a Gt. a kft. szabályozásakor nem bízhatja a társaságok tagjaira, hogy eldöntsék: kérik-e a tagjegyzékben való szerepeltetésüket, az a tagsági jogviszony létrejöttét követően kötelező. (Mint ahogy értelemszerűen a tagjegyzékből történő törlésre sem kerülhet sor mindaddig, amíg a tagsági jogviszony fennáll). Részvénytársaság esetében és ebből a szempontból nincs különbség zártkörűen és nyilvánosan működő részvénytársaság között a részvénykönyvben való regisztráció a részvényes (mint értékpapír tulajdonos) döntésén alapul. A Gt (6) bekezdésnek a) pontja alapján nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az, aki így rendelkezett. Ugyanezen paragrafus (8) bekezdése pedig előírja, hogy A részvénykönyv vezetője köteles a részvénykönyvből haladéktalanul törölni azt a részvényest, aki így rendelkezett. A Gt nem tartotta fenn az évi CXLIV. törvényben előírt azon kötelezettséget, amely a részvényes számára előírta, hogy kötbérfizetés terhe mellett köteles részvénye eladását a társaságnak bejelenteni. A törvényhez fűzött magyarázat ezt azzal indokolta, hogy az értékpapír eladásával a társaság és a részvényes közötti jogviszony megszűnik, ezt követően egyik felet sem terheli (nem terhelheti) további kötelezettség. Ha az átruházás folytán részvényessé váló személy a részvénytársaság felé is élni kíván tagsági jogaival, kérni fogja a részvénykönyvbe való bejegyzését. Ez egyben alkalmat ad a korábbi

8 KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE részvényes bejegyzésének törlésére. Úgy gondolom, hogy a nyilvánosan működő részvénytársaságok esetében, ahol a közgyűlés és más, a társaság életében a részvényesi jogok gyakorlásával összefüggő események előtt az elvégzett tulajdonosi megfeleltetés nyomán a részvénykönyv adatállománya teljes egészében frissítésre kerül, ez az érvelés helytálló. A nyomtatott részvény előállítási módot választó zártkörűen működő részvénytársaságoknál azonban előfordulhat, hogy a részvénykönyv ún. holt lelkeket is tartalmaz, ha a társasági események előtt a részvénykönyv adatállományának teljes körű frissítésére nem kerül sor. A részvényes szabadon dönthet tehát arról, hogy kéri-e a részvénykönyvbe való bejegyzését. Határozhat úgy, hogy befektetői érdekeinek valóra váltását kizárólag az értékpapírral történő kereskedés segíti elő: az árfolyamnyereség realizálásához pedig szükségtelen, hogy részt vegyen a társaság működésének ellenőrzésében, szavazati jogával éljen a vállalkozás ún. végső döntéseinek meghozatalakor. A részvényest a közgyűlési részvételtől távol tarthatja a joggyakorlással összefüggésben felmerülő közvetlen és közvetett költségek nagysága is. Az Európai Unió a részvényesi jogok gyakorlásáról a tőzsdén jegyzett társaságokban címet viselő 2007/36/ EK irányelv (továbbiakban: részvényesi irányelv ) elfogadásával kívánta elősegíteni a szavazati jogot biztosító részvényekhez kapcsolódó részvényesi jogok zavartalan és hatékony gyakorlását (lásd az irányelv bevezetőjének (4) bekezdésében írottakat). Az ún. shareholder activism kérdésköre napjainkban az Európában és az Amerikai Egyesült Államokban folyó részvényjogi kutatások egyik kulcsfogalma, amelynek célja, hogy olyan felelős társaságirányítási gyakorlat honosodjon (erősödjön) meg, amely révén tájékozott, felelős és aktív részvényes (befektető) ellenőrzi a nyilvánosan működő (tőzsdei) részvénytársaságok vezetését. Ha az értékpapír tulajdonosának a társaság székhelyétől eltérő tagállamban van a székhelye (lakóhelye) a részvénytársaság közgyűlésén való részvétel, a részvételre való felkészülés esetenként komoly szervezési, financiális akadályokba ütközik. Ez is oka lehet annak, hogy számára a részvénykönyvi bejegyzés kezdeményezése legalábbis, ha nem vesz igénybe közvetítőt, képviselőt, részvényesi meghatalmazottat nem bizonyul ésszerű üzleti lépésnek. A részvényes (értékpapír tulajdonos) részvénykönyvbe történő bejegyzését lehetővé tevő döntése szükséges, de adott esetben nem elégséges előfeltétele annak, hogy részvénykönyvi regisztrációra sor kerüljön. A Gt (6) bekezdésének b) pontja alapján nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az, aki részvényét törvénynek vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg. Abban az esetben pl., ha törvény a részvénytársaságban való részesedés- illetve befolyásszerzés érvényességét hatósági jóváhagyástól teszi függővé, a részvénykönyvi bejegyzésre is csak a hatósági jóváhagyás megtörténtét követően kerülhet sor. (Ilyen hatósági döntés történik pl. az energetikai és a pénzügyi tevékenységet folytató részvénytársaságokat érintő befolyásszerzésnél). Ha azonban az idézett rendelkezéssel összefüggő, eltérést nem engedő szabály alkalmazására nincsen törvényes lehetőség, a részvénykönyv vezetője 7

9 SZÁM 8 figyelemmel a Gt (7) bekezdésében írottakra nem mérlegelheti a részvényes nyilvántartásba vételét, a bejegyzést köteles haladéktalanul elvégezni. A részvénykönyvi bejegyzés mindazonáltal nem minden esetben jelenti azt, hogy a részvényes képes lesz a megszerzett és neve alatt regisztrált részvények által megtestesített jogok egészének érvényesítésére. Ha pl. a nyilvánosan működő részvénytársaság alapszabálya a Gt ban foglaltak szerint meghatározza az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékét, úgy a részvénykönyvbe bejegyzett (a részvényesi jogok gyakorlására jogosultként elismert) személy is csak az alapszabályban rögzített korlátok szerint élhet szavazati jogával. A részvénykönyvben nyilvántartott személyek A részvényes és a részvényesi meghatalmazott A részvénykönyvben nyilvántartandó személyek köre nem korlátozódik a részvényesekre, ráadásul a nyilvántartás paradox módon adott esetben segítséget nyújt egyes részvényesek személyének a gazdasági forgalom más szereplői elől való elfedéséhez. Sajátos a helyzet akkor, amikor a részvénykönyv ugyan a részvényest tünteti fel, ám a szavazati jogok gyakorlására vonatkozó tartalmi döntéseket az ún másodlagos értékpapír tulajdonosa jogosult meghozni. A Tpt. 5. (1) bekezdés 91. pontja alapján másodlagos értékpapír a letétkezelő által a másodlagos értékpapír tulajdonosa (végső jogosult) részére kibocsátott, az elsődleges értékpapírra vonatkozó rendelkezési jogot, illetőleg az értékpapír által megtestesített jogok gyakorlását biztosító, sorozatban kibocsátott, névre szóló, átruházható értékpapír. A részvény, mint elsődleges értékpapír által megtestesített jogok tekintetében a végső döntési jogot megtestesítő másodlagos értékpapír tulajdonosa a törvényi kivételektől eltekintve nem kerül a részvénykönyvben feltüntetésre. Ezáltal a részvényes személyének nyilvántartása csupán a transzparens tulajdonosi nyilvántartás illúzióját képes biztosítani. A részvényes személye mellett a Gt (1) bekezdés alapján a részvényesi meghatalmazott és a közös tulajdonban álló részvény esetében eljáró közös képviselő feladatára, jogállására indokolt kitérni. A tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (továbbiakban: Tpt.) XV. fejezete rendelkezik a részvényesi meghatalmazottról. A Tpt (1) bekezdése alapján az ún. nominee olyan szolgáltató, aki a részvényessel kötött szerződés alapján, a részvényes meghatalmazottjaként, saját nevében ám a részvényes javára gyakorolja a részvénytársasággal szemben a részvényesi jogokat. Ugyanezen paragrafus második bekezdése rögzíti, hogy A részvényesi meghatalmazott tevékenysége mindazon részvényesi jog gyakorlására kiterjedhet, amely jog gyakorlására a részvényes jogosult. A részvényesi meghatalmazott kizárólag az általa vezetett értékpapírszámlán nyilvántartott vagy a nála letétbe

10 KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE helyezett részvények alapján gyakorolhat részvényesi jogokat. ( Jelenleg értékpapírszámlavezető, letétkezelő, vagy elszámolóház járhat el részvényesi meghatalmazotti minőségben). Főszabályként, a részvényesi meghatalmazott regisztrálása esetén magát a részvényest illetőleg, ha a nominee másodlagos értékpapír tulajdonos megbízásából jár el a másodlagos tulajdonost nem kell bejegyezni a részvénykönyvbe. Kivételt képez az az eset, amikor a részvénytársaságban történő tulajdonszerzés hatósági engedélyhez kötött. A Tpt (2) bekezdése alapján ekkor a részvényesi meghatalmazott kizárólag a részvényessel, illetve belföldi székhelyű részvénytársaság részvényeire kibocsátott másodlagos értékpapír esetén annak tulajdonosával (végső jogosult) együtt jegyezhető be a részvénykönyvbe. A Tpt (4) bekezdése szintén korlátozza a részvényes háttérbe húzódásának lehetőségét azáltal, hogy módot ad arra, hogy minden érdekeltségét valószínűsítő harmadik személy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél (a továbbiakban: PSZÁF) kezdeményezhesse a részvényesi meghatalmazott által képviselt részvénytulajdonosok megismerését. (Megjegyzendő, hogy ez utóbbi rendelkezés meglehetősen elnagyolt megfogalmazású, a jogalkotó véleményem szerint nem nyújt megfelelő szakmai támpontot a hatóság számára ahhoz, hogy elbírálhassa a részvénytársaság tulajdonosi szerkezetének megismerését célzó indítványt, az üzleti forgalom számára döntése ezáltal nem kellően kiszámítható). A Tpt. a okban rendelkezik a részvényesi meghatalmazott és a részvényes közötti szerződés kötelező tartalmi elemeiről. A 155. (4) bekezdése kimondja, hogy a részvényesi jogok részvényesi meghatalmazott általi gyakorlásával összefüggésben mindarra, amiről a Tpt. ún. különös szintű szabályozása hallgat, a Polgári Törvénykönyv megbízásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A Tpt. előírásai közül tárgyunk szempontjából a következő, a szerződő felek számára eltérést nem engedő rendelkezéseket indokolt kiemelni: 9 Annak ellenére, hogy a részvénykönyvben az említett kivételes helyzetektől eltekintve maga a részvényes nem kerül föltüntetésre, a részvényesi meghatalmazott köteles őt olyan helyzetbe hozni, hogy a részvénytársasággal szembeni jogai ebben az esetben közvetett módon történő érvényesítése során a döntésekhez szükséges információk a rendelkezésére álljanak. A 154. (1) bekezdés alapján a részvényesi meghatalmazottnak a részvényest tájékoztatnia kell a részvénytársaságnak a Gt. és a Tpt. előírásai alapján közzétett hirdetményeiről, a közgyűlés határozatairól, azok tartalmáról, valamint a részvényesi jogok gyakorlása körében tett intézkedéseiről és azok következményeiről. Ugyanezen paragrafus második bekezdése továbbá megköveteli, hogy a nominee tájékoztassa részvényes megbízóját a részvénytársasággal kapcsolatban tudomására jutott minden, a részvényesi jogok gyakorlását befolyásoló információról,valamint a birtokába került okiratok tartalmáról.

11 SZÁM 10 A részvényes által a tagsági jogoknak a társasággal szemben, a részvényesi meghatalmazott segítségével történő érvényesítése föltételezi, hogy a szavazati jog gyakorlása során a részvényes hozza meg az döntéseket. A Tpt (3) ennek megfelelően előírja, hogy a részvényesi meghatalmazott a közgyűlést megelőzően köteles írásban kikérni a részvényes utasítását. Ha az általa nyújtott megfelelő tájékoztatás ellenére a részvényes utasítása nem egyértelmű, a nominee szavazati jogát a közgyűlésen nem gyakorolhatja. Kivételt képez az az eset, ha a részvényes és a részvényesi meghatalmazott között létrejött szerződésben előbbi kifejezetten felhatalmazást ad arra, hogy a nominee az előzetesen közölt (egyben megindokolt) szavazási javaslata szerint járhasson el, ha a részvényes nem válaszol az utasításkérésére. Ebben az esetben vélelmezni kell, hogy a részvényes a részvényesi meghatalmazott javaslatát hallgatólagosan jóváhagyta. A részvényesi meghatalmazott igénybevétele nem jár olyan következménnyel, hogy a részvényes elveszítené a jogát annak eldöntésére, hogy a részvénykönyvben az általa birtokolt részvények jogosultjaként ez esetben persze nem ő, hanem a részvényesi meghatalmazott regisztrációja fennmaradjon-e vagy az törlésre kerüljön. A Tpt (2) bekezdése alapján A részvényesi meghatalmazott a részvényes erre vonatkozó írásos rendelkezése esetén köteles haladéktalanul gondoskodni a részvénykönyvben a részvényesi meghatalmazottként történt bejegyzése törléséről. Amennyiben a részvényes és részvényesi meghatalmazott közötti magánjogi szerződés megszűnik, erről a tényről a Tpt 155. (1) bekezdése alapján a meghatalmazott a részvénytársaságot haladéktalanul értesíteni köteles. A részvényes képviselője A részvényesi meghatalmazottétól eltér a részvényesek közös képviselőjének jogállása, ha utóbbi a közös tulajdonban lévő részvény által megtestesített tagsági jogok érvényesítése érdekében jár el a részvénytársasággal szemben. A Gt (5) bekezdése szerint A részvénynek több tulajdonosa is lehet, akik a részvénytársasággal szemben egy részvényesnek számítanak; jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják és a részvényeseket terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek. A jelenlegi bírósági joggyakorlat alapján kérdéses, hogy egyszemélyes részvénytársaság (egyetlen) részvénye lehet-e több személy közös tulajdonában? A Fővárosi Ítélőtábla a korlátolt felelősségű társaság tekintetében kimondta, hogy Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság egyedüli üzletrésze nem lehet több személy közös tulajdonában, ilyen helyzet átalakulással sem állhat elő (BDT ). Az eseti döntés arra enged következtetni, hogy a bíróság álláspontja feltehetően egyszemélyes részvénytársaság esetén is ezzel azonos tartalmú lenne. A közös képviselő szemben a részvényesi meghatalmazottal értelemszerűen nem saját nevében jár el, hanem az őt megbízó tulajdonostárs részvényesek nevében és javára.

12 KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE Az előzőekben elmondottak nem vonatkoznak a Gt ában szabályozott összevont címletű részvényekre, mivel a részvények összevont címletű részvénnyé történő átalakítása nem hoz létre közös tulajdont; a részvényes az összevont részvény alapcímletéhez kapcsolódó jogaival, az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerint szabadon rendelkezik. Következésképpen az összevont címletű részvény ún. hányadrészvényesei a részvénykönyvben való regisztrációjukról is önállóan, külön-külön határozhatnak, bejegyzésük sem egységes álláspont kialakítását, sem közös képviselő igénybevételét nem teszi szükségessé. A Gt 213. (1) bekezdése összhangban a részvényesi irányelv 10. cikkében előírtakkal kizárja annak a lehetőségét, hogy a társaság választott könyvvizsgálója a részvényes meghatalmazottjaként járjon el. A paragrafus további összeférhetetlenséget kimondó szabálya azonban az alapszabályt elfogadó részvényesek számára megengedi az eltérés lehetőségét. Eszerint az igazgatóság tagja, a Gt a szerinti értelemben vett vezérigazgató, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója, valamint a felügyelő bizottság tagja az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában nem lehet a részvényes meghatalmazottja. A Gt (2) bekezdése szerint egyezően a részvényesi meghatalmazottra irányadó szabályozással nincs akadálya annak, hogy egy képviselő több részvényest is képviseljen. (Egy részvényesnek azonban egyidejűleg csak egy képviselője lehet).a képviselő nem rendelkezik szabad mandátummal: szavazatát a meghatalmazó részvényes utasításai szerint adja le, tekintet nélkül arra, hogy az egyes, általa képviselt részvényesek által adott instrukciók eltérnek-e egymástól. A részvényesi utasítástól eltérő szavazat érvénytelen. Ugyanezen paragrafus (3) bekezdése alapján a meghatalmazás ha a részvényesek az alapszabályban másként nem rendelkeznek egyetlen közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól. 11 A részvénykönyvben szereplő információk részletes szabályai A részvénykönyvben nyilvántartott információk a társasággal szembeni jogérvényesítésre jogosult (felhatalmazott) személyeken kívül az ezeket a jogokat megtestesítő részvényekre (ideiglenes részvényekre) vonatkozó adatokat is tartalmazza. A Gt.-ben megállapított információk mellett, egyes külön törvények további regisztrálandó adatok rögzítését írják elő. A részvénytársaság alapszabálya a törvényi követelményeken túlmenően is meghatározhat nyilvántartandó adatokat. A Gt (1) bekezdése alapján a részvénykönyvben kell nyilvántartani a részvényes, a részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), valamint a részvényes részvényeinek (ideiglenes részvényeinek) darabszámát (tulajdonosi részesedésének mértékét).

ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza)

ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza) ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza) Törölt:, és amely a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Dr. Rózsa Krisztina A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások 2012. március 1. napjától

Dr. Rózsa Krisztina A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások 2012. március 1. napjától Dr. Rózsa Krisztina A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások 2012. március 1. napjától Dr. Imre Miklós, Korom Ágoston Lehetővé teszi-e az uniós jog a közjegyzői szakma

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. október 22. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát az alábbiak

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát az alábbiak

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban a Ptk.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra

Részletesebben

TR Investment. Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság

TR Investment. Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA SZÉKHELY: 1048 Budapest, Megyeri út 205/A. (5. üzlethelyiség) CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-046842 KÉSZÜLT 2014. május 13. TR Investment Nyilvánosan

Részletesebben

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL A PLOTINUS Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS Nyrt.) székhelye: 3508 Miskolc, Szirmai u. 2/a;

Részletesebben

A TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A Társaság a 2014.03.17. napján megtartott Közgyűlése, a Társaság 2013.12.15. napján kelt alapszabályát hatályon kívül helyezte, és helyette

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Tartalomjegyzék 1. A Társaság adatai... 4 1.1. A Társaság cégneve:... 4 1.2. A Társaság neve angolul...

Részletesebben

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.)

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Előzetes megjegyzések: 1. A Kérdések és válaszok közzétételének célja, hogy közérthető,

Részletesebben

A MAGYAR ÉRTÉKPAPÍRPIAC JOGI HÁTTERE (2000 2001)

A MAGYAR ÉRTÉKPAPÍRPIAC JOGI HÁTTERE (2000 2001) A MAGYAR ÉRTÉKPAPÍRPIAC JOGI HÁTTERE (2000 2001) Részvények A gazdasági társaságok működésének jogi hátterét és a részvényekre vonatkozó szabályokat a társasági törvény (Gt.) rögzíti. Részvényesi jogok

Részletesebben

TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ

TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS 9. A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA, DÖNTÉS A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY (ÚJ PTK.) RENDELKEZÉSEIVEL ÖSSZHANGBAN ÁLLÓ

Részletesebben

A GEMENC VOLÁN ALAPSZABÁLYA

A GEMENC VOLÁN ALAPSZABÁLYA A GEMENC VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2012. október 31. ALAPSZABÁLY A Magyar Állam nevében a közlekedési, hírközlési

Részletesebben

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás célja Megjegyzés 1.0 2014. február

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentése 2014. április 30.

Felelős Társaságirányítási Jelentése 2014. április 30. A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) Felelős Társaságirányítási Jelentése 2014. április 30. A Felelős Társaságirányítási jelentést a

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Kereskedelmi jogi alapismeretek

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Kereskedelmi jogi alapismeretek ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Kereskedelmi jogi alapismeretek Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2009 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Témakör: A gazdasági társaságok 5.o. 1. A gazdasági társaságokra vonatkozó

Részletesebben

Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1132 Budapest, Váci út 30. Tel.: 299-9999; Fax: 299-9990 info@quaestor.hu www.quaestor.hu ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság 3/2015.

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról1

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról1 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról1 A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 1

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 1 1. oldal 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 1 A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban

Részletesebben

A NÓGRÁD VOLÁN. Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő. Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A NÓGRÁD VOLÁN. Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő. Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A NÓGRÁD VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2013. július 23. Érvényes: 2013. július 23. 2 Preambulum A gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. tv.

Részletesebben

HATVANI VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HATVANI VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATVANI VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK A HATVANI VOLÁN ZRT. ALAPADATAI, MŰKÖDÉSE, IRÁNYÍTÁSI, SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE I.) BEVEZETŐ

Részletesebben

1997. évi CXLV. törvény. a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról. A cég

1997. évi CXLV. törvény. a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról. A cég 1997. évi CXLV. törvény a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével szabályozza a vállalkozások cégalapításának,

Részletesebben

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata 2012. december 20-i Képviselő-testületi ülésére) Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Fővárosi

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ AZ OPTISOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, PÉNZTÁRSZOLGÁLTATÓ, KÖNYVELŐ ÉS OKTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 215 700 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŰ "A" SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat

Diófa Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat Diófa Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat - befektetési szolgáltatási üzletág - Elfogadó szerv: Vezérigazgató Hatályos: 2014.065.05. Módosítás: 2009.02.18 2009.04.16 2011.03.10 2012.04.26. 2012.07.03. 2012.12.18.

Részletesebben

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása,

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, a tőkepiaci szereplők szabályozásának fejlesztése,

Részletesebben

1.1. A Bank zártkörűen működő részvénytársaság, amely a magyar jog alapján működik.

1.1. A Bank zártkörűen működő részvénytársaság, amely a magyar jog alapján működik. E r st e B a n k H u n g a r y Z á r t k ö r ű e n M ű k ö d ő R é s z v é n y t á r s a s á g A l a p s z a b á l y a TARTALOMJEGYZÉK 2. A BANK MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA... 3. TEVÉKENYSÉGI KÖR... 4. ALAPTŐKE

Részletesebben

dosította:2013. évi CXXX. 39. -44.

dosította:2013. évi CXXX. 39. -44. A gazdasági gi társast rsaságok az új Ptk.-ban 2013.évi V. törvt rvény (módos dosította:2013. évi CXXX. 39. -44. 44. - pl. az átváltozó kötvény) Az új Ptk. egyik legfontosabb változása, hogy a gazdasági

Részletesebben