Szöveg-javaslat a PANNON-VÁLTÓ Rt. Alapszabályának módosításához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szöveg-javaslat a PANNON-VÁLTÓ Rt. Alapszabályának módosításához"

Átírás

1 Szöveg-javaslat a PANNON-VÁLTÓ Rt. Alapszabályának módosításához Jelenlegi, cégbejegyzett szöveg 3. A társaság tevékenységi körébe a TEÁOR '03 szerint a következõk tartoznak: Tervezett szöveg 3. A társaság tevékenységi körébe a TEÁOR '03 szerint a következõk tartoznak: Ingatlanforgalmazás (fõtevékenység) Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés körébe tartozó, kizárólag a Társaság saját eszközeivel végzett pénzügyi- és tõkemûveletek, értékpapír befektetések Ingatlanberuházás, -eladás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vagyonkezelés Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás 4.2. A Társaság alaptõkéje db, azaz Egymillió-hétszázötvenezer darab, egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékû, névre szóló törzsrészvénybõl áll Ingatlanforgalmazás (fõtevékenység) Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés körébe tartozó, kizárólag a Társaság saját eszközeivel végzett pénzügyi- és tõkemûveletek, értékpapír befektetések Ingatlanberuházás, -eladás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vagyonkezelés Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás A TEÁOR tevékenységi körben a Társaság engedélyhez kötött tevékenységet nem kíván folytatni A Társaság alaptõkéje db, azaz Egymillió-hétszázötvenezer darab, egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékû, névre szóló, dematerializált törzsrészvénybõl áll. 6. A részvény elõállítása, formai kellékei 6. A részvény elõállítása 6.1. A Társaság által kibocsátott valamennyi részvényt az értékpapírokra vonatkozó elõírások betartásával nyomdai úton kell elõállítani, sorszámát folyamatosan, sorozatonként újrakezdve kell megállapítani. A részvényeken fel kell tüntetni: a./ a társaság cégnevét és székhelyét, b./ a részvény típusát, a sorozat megjelölését, sorszámát, névértékét c./ a részvényhez fûzõdõ, a jelen Alapszabályban meghatározott jogokat, d./ a kibocsátás idõpontját, a alaptõke nagyságát és a kibocsátott részvények számát, e./ az Igazgatóság két tagjának aláírását, f./ összevont címletû részvények kibocsátása esetén az összevonás tényét és mértékét, g./ a részvény értékpapírkódját A nyomdai úton elõállított részvény a közgyûlés döntése alapján a Tõkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban:az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések) szerinti átalakítható dematerializált értékpapírrá A részvényes a Társaságnak a cégjegyzékbe történõ bejegyzése és az alaptõke, illetve - ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérõ -, a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti az Igazgatóságtól a neki járó 6.1. A Társaság által kibocsátott és korábban nyomdai úton kell elõállított részvények a közgyûlés április 26-án kelt döntése alapján a Tõkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban:az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések) szerint átalakításra kerültek dematerializált értékpapírrá. Ennek végrehajtása során az értékpapírokról szóló törvényi rendelkezések szerint egy példányban értékpapírnak nem minõsülõ okirat került kiállításra és elhelyezésre a központi értéktárban. A dematerializált értékpapír bármilyen írásos formában történõ megjelenítése esetén feltûnõ módon fel tüntetésre kerül, hogy az nem értékpapír A Társaság által kibocsátott valamennyi részvényt az értékpapírokra vonatkozó elõírások betartásával dematerializált értékpapírként kell elõállítani, illetve nyilvántartani Alaptõke emelés esetén a részvényes a részvény névértéke, illetve - ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérõ -, a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti az Igazgatóságtól a

2 nyomdai úton elõállított részvények kiadását, illetve dematerializált értékpapír értékpapír-számlán történõ jóváírását Ha a közgyûlés a részvények dematerializált értékpapírként történõ elõállításáról rendelkezett, akkor az értékpapírokról szóló törvényi rendelkezések szerint egy példányban értékpapírnak nem minõsülõ okirat kerül kiállításra - és a központi értéktárban - a KELER Rt.-nél elhelyezésre. A dematerializált értékpapír bármilyen írásos formában történõ megjelenítésén feltûnõ módon fel kell tüntetni, hogy az nem értékpapír. neki járó dematerializált részvény értékpapírszámlán történõ jóváírását A nyomdai úton elõállított részvényt osztalékszelvényekkel és újabb osztalékszelvények felvételére jogosító kuponnal (szelvényutalvánnyal) ellátva kell kinyomtatni. A részvény, a részvényhez tartozó osztalékszelvények és a kupon (szelvényutalvány) kizárólag együtt forgalomképesek. Az osztalékszelvények az ahhoz tartozó részvénnyel azonos sorszámozással, valamint annak az évnek az évszámával vannak megjelölve, amely üzleti évre az osztalék vonatkozik A részvényes részvénytulajdonosi minõségének igazolásával, a részvénykönyvi bejegyzés alapján és - nyomdai úton elõállított részvények esetén - az adott évre vonatkozó osztalékszelvény együttes felmutatásával igényelheti a Társaságtól a részvénye után járó éves osztalékot. A részvényes - amennyiben az osztalékszelvényíven található valamennyi osztalékra jogosító szelvény már felhasználásra került - a részvényesi minõségének igazolásával és a részvényhez tartozó kupon (szelvényutalvány) felmutatása mellett igényelheti az újabb osztalékszelvényív kiadását Az azonos részvénysorozatba tartozó részvények összevont címletû részvényként is kibocsáthatók, továbbá a kibocsátást követõen a részvényes Igazgatósághoz intézett írásbeli kérelme/nyilatkozata alapján összevont címletû részvénnyé alakíthatóak át. Az összevont címletû részvény - a részvényes Igazgatóságnál tett írásbeli kérésére és költségére - utóbb kisebb címletû összevont részvényekre, illetve az Alapszabályban az adott részvénysorozatra meghatározott névértékû részvényekre bontható. A részvények összevont címletekben történõ kiadásának, illetve a címletezés utólagos megváltoztatásának kizárólag a részvényes Igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozata alapján 6.4. A részvényes tulajdonosi minõségének igazolásával és a részvénykönyvi bejegyzés alapján igényelheti a Társaságtól a részvénye után járó éves osztalékot.

3 van helye. A részvények elsõ kinyomtatásának költségeit a Társaság viselte. A címletezés utólagos megváltoztatásával kapcsolatos költségeket a részvényes maga köteles viselni A részvény megsemmisülése, elvesztése esetében az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. A részvény megrongálódása esetén az Igazgatóság a részvényes kérésére és költségére a sérült részvénynek megfelelõen - a részvénykönyv adatai alapján - új részvényt állít ki, amennyiben a sérült részvény eredeti tartalma kétség nélkül megállapítható. A részvényes a polgári jog szabályainak megfelelõen felelõsséggel tartozik a részvényigazolási eljárás során tett nyilatkozataiért. 7. A részvények átruházása és a részvénykönyv 7. A részvények átruházása és a részvénykönyv 7.1. A nyomdai úton elõállított névre szóló részvény 7.1. A részvények minden kötöttség nélkül, átruházása a részvény hátoldalára vagy a szabadon átruházhatók. A részvények részvényhez csatolt lapra (toldatra) írt teljes vagy átruházására az értékpapírokra vonatkozó üres forgatmány útján történik. A dematerializált törvényi rendelkezések az irányadók. részvény átruházására az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések az irányadók A névre szóló részvények átruházása a Társasággal szemben csak akkor hatályos és a részvényes részvényesi jogait a Társasággal szemben csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest, illetve az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerinti részvényesi meghatalmazottakat (továbbiakban: részvényesi meghatalmazott) a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvény tulajdonosának személyében bekövetkezõ változás részvénykönyvi bejegyzésének kérelmezésére az új tulajdonos az Igazgatósághoz intézendõ kérelemben jogosult A részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását az átruházástól számított nyolc napon belül az Igazgatóságnak bejelenteni. A bejelentés alapján az Igazgatóság haladéktalanul gondoskodik a részvényes részvénykönyvbõl történõ törlésérõl A nyomdai úton elõállított, névre szóló részvény tulajdonjogának öröklés jogcímén történõ átszállása, továbbá hatósági árverésen történõ megszerzése esetén, az örökös, illetve a tulajdonos kérésére az Igazgatóság elnöke jogosult és köteles - a jogerõs öröklési bizonyítvány, hagyatékátadó 7.2. A részvények átruházása a Társasággal szemben csak akkor hatályos és a részvényes részvényesi jogait a Társasággal szemben csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest, illetve az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerinti részvényesi meghatalmazottakat a részvénykönyvbe bejegyezték A részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását az átruházástól számított nyolc napon belül az Igazgatóságnak bejelenteni. A bejelentés alapján az Igazgatóság haladéktalanul gondoskodik a részvényes részvénykönyvbõl történõ törlésérõl. A törölt adatnak azonban megállapíthatónak kell maradnia.

4 végzés, öröklési perben hozott jogerõs bírósági ítélet, illetve az árverési jegyzõkönyv alapján, annak száma és keltének feltüntetésével - a tulajdonosváltozásnak a részvény hátoldalán (toldaton) történõ átvezetésére Az Igazgatóság a névre szóló részvényekkel rendelkezõ részvényesekrõl, illetve a részvényesi meghatalmazottakról részvényfajtánként és sorozatonként vezet részvénykönyvet, melyben nyilvántartja a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott - közös tulajdonban lévõ részvény esetén a közös képviselõ - nevét (cégét), lakcímét (székhelyét) és a részvénysorozatonkénti és részvényfajtánkénti részvényeinek darabszámát és tulajdoni hányadát A részvénykönyvbe történõ bejegyzés alapjául az alábbi dokumentumok szolgálhatnak: - az új tulajdonos nevére forgatmányozott részvény, - a részvény átruházásának megtörténtét - a részvény tulajdonlását - igazoló okirat, és a letétben lévõ részvényrõl a letéteményes által kiállított letéti igazolás, - a KELER Rt. által, illetve a KELER Rt. igazolása alapján kiállított letéti igazolás, - az öröklés, illetve jogutódlás tényét bizonyító vagy igazoló okirat A részvényes a részvénykönyvbe betekinthet és annak rá vonatkozó részérõl - a részvényes saját költségére - az Igazgatóságtól másolatot igényelhet. Harmadik személy a részvénykönyvet megtekintheti, ha érdekeltségét valószínûsíti. 8. A részvények más részvénytípusba történõ hatályon kívül helyezve átalakítása, felül és lebélyegzése, illetve kicserélése 8.1. A közgyûlés döntésének megfelelõen a hatályon kívül helyezve bemutatóra szóló részvény névre szólóvá, illetve a névre szóló részvény bemutatóra szólóvá alakítható át. A részvények más részvénytípusba történõ átalakításához a közgyûlés háromnegyedes többséggel hozott határozata szükséges. 8.2 Az átalakításról szóló közgyûlési határozatban meg kell állapítani az ezzel összefüggõ Alapszabály módosítás szövegét, az átalakítás részletes szabályait, a részvények bemutatására rendelkezésre álló határidõt, valamint az Igazgatóságnak a nyomdai úton elõállított részvények kicserélésével, vagy felül/lebélyegzéssel kapcsolatos feladatait is A részvények felülbélyegzése úgy történik, hogy az Igazgatóság két tagjának aláírása mellett fel kell tüntetni a névérték, típus stb. változás tényét. Egy részvényt csak egyszer lehet felülbélyegezni, a 7.4. Az Igazgatóság a részvényesekrõl részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselõ - nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben, vagy jelen Alapszabályban meghatározott adatokat A részvény tulajdonosának személyében bekövetkezõ változás részvénykönyvi bejegyzésének kérelmezésére az új tulajdonos az Igazgatósághoz intézendõ kérelemben jogosult, értékpapírszámla vezetésére jogosult szervezet által kiállított, részvénytulajdonát igazoló okirat egyidejû bemutatásával A részvényes a részvénykönyvbe betekinthet és annak rá vonatkozó részérõl - a részvényes saját költségére - az Igazgatóságtól másolatot igényelhet. Harmadik személy a részvénykönyvet megtekintheti, ha érdekeltségét valószínûsíti. Az érdekeltség megítélésében kétség esetén az Igazgatóság dönt. hatályon kívül helyezve hatályon kívül helyezve

5 továbbiakban a részvény kicserélése szükséges A Társaság nyilvános hirdetményben szólítja fel a részvényeseket részvényeik Igazgatósághoz történõ benyújtására kicserélés vagy felülbélyegzés céljából. Erre legkorábban a közgyûlés erre vonatkozó határozathozatalát tartalmazó hirdetmény megjelenését követõ harmincadik napon kerülhet sor. hatályon kívül helyezve A részvények benyújtására nyitva álló határidõ maximum hatvan nap lehet. A hirdetménynek tartalmaznia kell a részvényesek arra vonatkozó figyelmeztetését, hogy a megállapított határidõ jogvesztõ jellegû A részvények felül/le/bélyegzésérõl, illetve hatályon kívül helye kicserélésérõl döntõ közgyûlésnek egyben határoznia kell arról, hogy a felszólítás ellenére be nem nyújtott részvényt a Társaság érvénytelenné nyilvánítja, s az érvénytelenné nyilvánítás tényét a Magyar Tõkepiac c. lapban és a Cégközlönyben közzéteszi. Az érvénytelenné nyilvánítással a részvényes részvényesi jogai megszûnnek Az érvénytelenné nyilvánított részvények hatályon kívül helye helyébe a Társaság új részvényeket bocsát ki, melyeket értékesít. Az értékesítésbõl befolyt vételár - levonva belõle a Társaságnak az értékesítéssel kapcsolatban felmerült mindennemû költségeit - az érvénytelenített részvények tulajdonosait illeti meg. Az érvénytelenített részvények tulajdonosai a vételár után kamatra nem jogosultak. Öt év eltelte után - amennyiben a jogosult nem jelentkezik, illetve ha a jogosultság nem megállapítható - az értékesítésbõl befolyt vételár a Társaság vagyonába kerül és azt szabadon felhasználhatja. Ha az értékesítésre hat hónapon belül nem kerül sor, a részvényeket a következõ közgyûlésen az alaptõke leszállításával be kell vonni Ha a részvényes az új vagy felülbélyegzett hatályon kívül helye részvényeket az erre vonatkozó közgyûlési határozatot tartalmazó hirdetményben megjelölt helyen és idõtartam alatt nem veszi át, a Társaság ezeket a részvényeket értékesíti. A befolyt vételár - levonva belõle a társaságnak az értékesítéssel kapcsolatban fenmerült mindennemû költségeit - a határidõt elmulasztó részvényest illeti meg. A részvényes a vételár után kamatra nem jogosult. Öt év eltelte után - amennyiben a jogosult nem jelentkezik - az értékesítésbõl befolyt vételár a Társaság vagyonába kerül és azt a társaság szabadon felhasználhatja. Ha az értékesítésre hat hónapon belül nem kerül sor, a részvényeket a következõ közgyûlésen az alaptõle leszállításával be kell vonni. 8.8 A részvények kicserélésének, illetve felülbélyegzésének költsége - ha a jelen Alapszabály hatályon kívül helye

6 vagy a közgyûlés másként nem rendelkezik - a társaságot terheli Az eljárási rendre vonatkozó további részleteket a közgyûlés határozatában kell megállapítani Az alaptõke leszállítása a részvények kicserélésre, lebélyegzésével, vagy a részvények számának csökkentésével történik A részvényes az e fejezetben meghatározott jogok gyakorlására a részvény, az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezésekben meghatározott letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában - a részvénykönyvbe való bejegyzést követõen - jogosult A Gt-ben meghatározott esetek kivételével a közgyûlést kezdõ napját legalább harminc nappal megelõzõen az Igazgatóság hirdetmény útján hívja össze. A közgyûlés összehívását a társaság hirdetményeire vonatkozó módon közzé kell tenni. A hirdetménynek tartalmaznia kell: a./ a Társaság cégnevét és székhelyét, b./ a közgyûlés helyének, idejének, napirendjének megjelölését, c./ a szavazati jog gyakorlásához szükséges feltételeknek a megjelölését, d./ a részvények, vagy más letéti, ill. tulajdonosi igazolások letétbe helyezésének helyére és idõpontjára vonatkozó tájékoztatást, e./ az eredeti közgyûlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyûlés helyét és idejét. A közgyûlés napirendjére tûzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság minden részvényesnek a közgyûlés napja elõtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kívánságára felvilágosítást ad. Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha az álláspontja szerint a Társaság üzleti titkát sértené A társaság Igazgatósága a KELER Rt.-nél letétben elhelyezett részvények esetén igazodva a mindenkor hatályos KELER Szabályzatokhoz, egyéb esetben a közgyûlés napját a hivatalos munkaidõ végén zárja le a részvénykönyvet. Ezen idõponthoz kell igazodnia a közgyûlési hatályon kívül helye hatályon kívül helye 9.1. A részvényes az e fejezetben meghatározott jogok gyakorlására az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezésekben meghatározott letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában - a részvénykönyvbe való bejegyzést követõen - jogosult. A tulajdonosi, illetve letéti igazolásnak tartalmaznia kell a Társaság és a részvénya megnevezését, annak darabszámát, az értékpapír-számlavezetõ vagy letétkezelõ megnevezését és cégszerû aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakhelyét (székhelyét). A közgyûlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi, letéti igazolás a közgyûlés vagy a megismételt közgyûlés napjáig érvényes A Gt-ben meghatározott esetek kivételével a közgyûlést kezdõ napját legalább harminc nappal megelõzõen az Igazgatóság hirdetmény útján hívja össze. A közgyûlés összehívását a társaság hirdetményeire vonatkozó módon közzé kell tenni. A hirdetménynek tartalmaznia kell: a./ a Társaság cégnevét és székhelyét, b./ a közgyûlés helyének, idejének, napirendjének megjelölését, c./ a szavazati jog gyakorlásához szükséges feltételeknek a megjelölését, d./ az eredeti közgyûlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyûlés helyét és idejét. A közgyûlés napirendjére tûzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság minden részvényesnek a közgyûlés napja elõtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kívánságára felvilágosítást ad. Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha az álláspontja szerint a Társaság üzleti titkát sértené A közgyûlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvény tulajdonosát, illetve a részvényesi meghatalmazottat a közgyûlés napját 5 (öt) munkanappal megelõzõen a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék.

7 hirdetményben a részvények bemutatására, vagy letétbe helyezésére megállapított idõpontnak. A közgyûlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényesek részvényeiket, illetve letéti, tulajdonosi igazolásaikat a közgyûlési hirdetményben megjelölt helyen és idõben bemutassák, vagy letétbe helyezzék. Ha a részvény pénzintézetnél, a KELER Rt-nél, vagy értékpapír-forgalmazó cégnél letétbe van helyezve, az errõl szóló - a részvény fajtáját, típusát, névértékét és sorszámát is tartalmazó - letéti igazolást kell a közgyûlési hirdetményben megjelölt helyen és idõben bemutatni, vagy letétbe helyezni. A közgyûlésen a részvényes feltéve, ha a szavazati jog gyakorlásához szükséges feltételek teljesültek - szavazójegyet kap, mely tartalmazza a részvények alapján gyakorolható szavazatok számát. Ha a szavazás számítógépes úton történik, úgy szavazójegynek minõsül minden, a szavazati jogosultság gyakorlására alkalmas dolog (készülék). Mindezek ellenében a részvényes szavazójegyet kap, mely tartalmazza a részvények alapján gyakorolható szavazatok számát. Szavazójegynek minõsül minden, a szavazati jogosultság gyakorlására alkalmas dolog (készülék) A társaság cégjegyzésére jogosultak: A társaság cégjegyzésére jogosultak: a./ az Igazgatóság elnöke önállóan; b./ bármelyik két igazgatósági tag - az Igazgatóság elnöke kivételével - együttesen; c./ az Igazgatóság által erre felhatalmazott alkalmazottak közül ketten együttesen; d./ az Igazgatóság bármely együttes cégjegyzésre jogosult tagja és egy erre felhatalmazott alkalmazott együttesen. a./ az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató önállóan; b./ bármelyik két igazgatósági tag - az Igazgatóság elnöke, valamint a vezérigazgató kivételével, feltéve ez utóbbi személy esetén, ha egyben tagja az Igazgatóságnak is - együttesen; c./ az Igazgatóság által erre felhatalmazott alkalmazottak közül ketten együttesen; d./ az Igazgatóság bármely együttes cégjegyzésre jogosult tagja és egy erre felhatalmazott alkalmazott együttesen.

ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza)

ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza) ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza) Törölt:, és amely a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

A GEMENC VOLÁN ALAPSZABÁLYA

A GEMENC VOLÁN ALAPSZABÁLYA A GEMENC VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2012. október 31. ALAPSZABÁLY A Magyar Állam nevében a közlekedési, hírközlési

Részletesebben

A NÓGRÁD VOLÁN. Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő. Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A NÓGRÁD VOLÁN. Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő. Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A NÓGRÁD VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2013. július 23. Érvényes: 2013. július 23. 2 Preambulum A gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. tv.

Részletesebben

A TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A Társaság a 2014.03.17. napján megtartott Közgyűlése, a Társaság 2013.12.15. napján kelt alapszabályát hatályon kívül helyezte, és helyette

Részletesebben

HATVANI VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HATVANI VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATVANI VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK A HATVANI VOLÁN ZRT. ALAPADATAI, MŰKÖDÉSE, IRÁNYÍTÁSI, SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE I.) BEVEZETŐ

Részletesebben

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL A PLOTINUS Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS Nyrt.) székhelye: 3508 Miskolc, Szirmai u. 2/a;

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. október 22. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát az alábbiak

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát az alábbiak

Részletesebben

TR Investment. Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság

TR Investment. Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA SZÉKHELY: 1048 Budapest, Megyeri út 205/A. (5. üzlethelyiség) CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-046842 KÉSZÜLT 2014. május 13. TR Investment Nyilvánosan

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Tartalomjegyzék 1. A Társaság adatai... 4 1.1. A Társaság cégneve:... 4 1.2. A Társaság neve angolul...

Részletesebben

AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint a Magyar Állam nevében eljáró Alapító részvényes zártkörűen

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Táncsics Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (Egységes szerkezetben) Alapszabály módosításai:

ALAPSZABÁLY. Táncsics Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (Egységes szerkezetben) Alapszabály módosításai: Táncsics Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY (Egységes szerkezetben) Alapszabály módosításai: 1./ 2007. április 20. 2./ 2007. december 14. 3./ 2008.

Részletesebben

MFB-INGATLANFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 42. számú

MFB-INGATLANFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 42. számú MFB-INGATLANFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 42. számú Alapszabályának a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2014. május 14. Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő

Részletesebben

Egyesülési szerződés

Egyesülési szerződés Egyesülési szerződés (tervezet) Amely létrejött egyrészről a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3527 Miskolc, József A.u. 70., Cg.:05-10-000106), HAJDÚ VOLÁN Közlekedési

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya A 2011. január 26. napján kelt Alapszabálynak a 2012. szeptember 20-i rendkívüli közgyűlés és a 2012. december 19-i rendkívüli

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ

TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS 9. A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA, DÖNTÉS A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY (ÚJ PTK.) RENDELKEZÉSEIVEL ÖSSZHANGBAN ÁLLÓ

Részletesebben

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata 2012. december 20-i Képviselő-testületi ülésére) Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Fővárosi

Részletesebben

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, amely a 2012. május 16-án kelt igazgatósági határozat (telephely, illetve fióktelep törlése)

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, amely a 2012. május 16-án kelt igazgatósági határozat (telephely, illetve fióktelep törlése) A FREESOFT SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY A jelen egységes szerkezetbe foglalt, amely a 2012. május 16-án

Részletesebben

A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban a Ptk.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE

ALAPSZABÁLY. (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE ALAPSZABÁLY (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE 1. A társaság teljes neve: KÖZVIL Elsı Magyar Közvilágítási Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE DÖNTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. ALAPSZABáLYáNAK MóDOSíTáSáRóL ÉS DÖNTÉS AZ új PTK. SZERINTI TOVáBBMŰKÖDÉSRŐL (Az Alapszabály módosítás az Alapszabály

Részletesebben

I. A társaság cégneve, székhelye. 2. A társaság székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 7. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

I. A társaság cégneve, székhelye. 2. A társaság székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 7. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. 3. sz. Melléklet Pécsi Sport Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata (tervezet) Alulírott alapító a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.), a sportról

Részletesebben

1.1. A Bank zártkörűen működő részvénytársaság, amely a magyar jog alapján működik.

1.1. A Bank zártkörűen működő részvénytársaság, amely a magyar jog alapján működik. E r st e B a n k H u n g a r y Z á r t k ö r ű e n M ű k ö d ő R é s z v é n y t á r s a s á g A l a p s z a b á l y a TARTALOMJEGYZÉK 2. A BANK MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA... 3. TEVÉKENYSÉGI KÖR... 4. ALAPTŐKE

Részletesebben

Összefoglaló dokumentum

Összefoglaló dokumentum 1 Összefoglaló dokumentum a PANNON-FLAX NyRt. közgyűlésének lebonyolítására, a részvényesi szavazati jogok gyakorlására vonatkozó szabályokról 1. A részvényesek jogai és a velük kapcsolatos eljárásmód

Részletesebben

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. A L A P Í T Ó O K I R A T A

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. A L A P Í T Ó O K I R A T A A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. A L A P Í T Ó O K I R A T A (a 2. és 4./2006. sz. tulajdonosi határozatban foglalt módosítással egységes szerkezetbe foglalva) 1. oldal, összesen: 16 ALAPÍTÓ OKIRAT zártkörűen

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak: 1-4. napirendi pontok

KÖZLEMÉNY. Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak: 1-4. napirendi pontok KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-10- 043638; a továbbiakban: Társaság ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a

Részletesebben

Hirdetmény. a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról

Hirdetmény. a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról Hirdetmény a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról A TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y (TERVEZET) Acquisition Pro Ltd. (Acclaim House, 12 Mount Havelock, Douglas, Isle of Man, IM1 2QG) valamint

A L A P S Z A B Á L Y (TERVEZET) Acquisition Pro Ltd. (Acclaim House, 12 Mount Havelock, Douglas, Isle of Man, IM1 2QG) valamint A L A P S Z A B Á L Y (TERVEZET) Acquisition Pro Ltd. (Acclaim House, 12 Mount Havelock, Douglas, Isle of Man, IM1 2QG) valamint NOVOTRADE (Isle of Man) Ltd. (Acclaim House, 12 Mount Havelock, Douglas,

Részletesebben

Az Igazgatóság jelentése a 2002. évről A Felügyelő Bizottság jelentése a 2002. évről. Részvények dematerializációjával kapcsolatos előterjesztés

Az Igazgatóság jelentése a 2002. évről A Felügyelő Bizottság jelentése a 2002. évről. Részvények dematerializációjával kapcsolatos előterjesztés ÉDÁSZ Rt. 2003. április 25-i közgyűlése Tartalomjegyzék: Közgyűlési meghívó Közgyűlési határozatok tervezete Az Igazgatóság jelentése a 2002. évről A Felügyelő Bizottság jelentése a 2002. évről Független

Részletesebben