Szöveg-javaslat a PANNON-VÁLTÓ Rt. Alapszabályának módosításához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szöveg-javaslat a PANNON-VÁLTÓ Rt. Alapszabályának módosításához"

Átírás

1 Szöveg-javaslat a PANNON-VÁLTÓ Rt. Alapszabályának módosításához Jelenlegi, cégbejegyzett szöveg 3. A társaság tevékenységi körébe a TEÁOR '03 szerint a következõk tartoznak: Tervezett szöveg 3. A társaság tevékenységi körébe a TEÁOR '03 szerint a következõk tartoznak: Ingatlanforgalmazás (fõtevékenység) Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés körébe tartozó, kizárólag a Társaság saját eszközeivel végzett pénzügyi- és tõkemûveletek, értékpapír befektetések Ingatlanberuházás, -eladás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vagyonkezelés Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás 4.2. A Társaság alaptõkéje db, azaz Egymillió-hétszázötvenezer darab, egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékû, névre szóló törzsrészvénybõl áll Ingatlanforgalmazás (fõtevékenység) Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés körébe tartozó, kizárólag a Társaság saját eszközeivel végzett pénzügyi- és tõkemûveletek, értékpapír befektetések Ingatlanberuházás, -eladás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vagyonkezelés Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás A TEÁOR tevékenységi körben a Társaság engedélyhez kötött tevékenységet nem kíván folytatni A Társaság alaptõkéje db, azaz Egymillió-hétszázötvenezer darab, egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékû, névre szóló, dematerializált törzsrészvénybõl áll. 6. A részvény elõállítása, formai kellékei 6. A részvény elõállítása 6.1. A Társaság által kibocsátott valamennyi részvényt az értékpapírokra vonatkozó elõírások betartásával nyomdai úton kell elõállítani, sorszámát folyamatosan, sorozatonként újrakezdve kell megállapítani. A részvényeken fel kell tüntetni: a./ a társaság cégnevét és székhelyét, b./ a részvény típusát, a sorozat megjelölését, sorszámát, névértékét c./ a részvényhez fûzõdõ, a jelen Alapszabályban meghatározott jogokat, d./ a kibocsátás idõpontját, a alaptõke nagyságát és a kibocsátott részvények számát, e./ az Igazgatóság két tagjának aláírását, f./ összevont címletû részvények kibocsátása esetén az összevonás tényét és mértékét, g./ a részvény értékpapírkódját A nyomdai úton elõállított részvény a közgyûlés döntése alapján a Tõkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban:az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések) szerinti átalakítható dematerializált értékpapírrá A részvényes a Társaságnak a cégjegyzékbe történõ bejegyzése és az alaptõke, illetve - ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérõ -, a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti az Igazgatóságtól a neki járó 6.1. A Társaság által kibocsátott és korábban nyomdai úton kell elõállított részvények a közgyûlés április 26-án kelt döntése alapján a Tõkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban:az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések) szerint átalakításra kerültek dematerializált értékpapírrá. Ennek végrehajtása során az értékpapírokról szóló törvényi rendelkezések szerint egy példányban értékpapírnak nem minõsülõ okirat került kiállításra és elhelyezésre a központi értéktárban. A dematerializált értékpapír bármilyen írásos formában történõ megjelenítése esetén feltûnõ módon fel tüntetésre kerül, hogy az nem értékpapír A Társaság által kibocsátott valamennyi részvényt az értékpapírokra vonatkozó elõírások betartásával dematerializált értékpapírként kell elõállítani, illetve nyilvántartani Alaptõke emelés esetén a részvényes a részvény névértéke, illetve - ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérõ -, a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti az Igazgatóságtól a

2 nyomdai úton elõállított részvények kiadását, illetve dematerializált értékpapír értékpapír-számlán történõ jóváírását Ha a közgyûlés a részvények dematerializált értékpapírként történõ elõállításáról rendelkezett, akkor az értékpapírokról szóló törvényi rendelkezések szerint egy példányban értékpapírnak nem minõsülõ okirat kerül kiállításra - és a központi értéktárban - a KELER Rt.-nél elhelyezésre. A dematerializált értékpapír bármilyen írásos formában történõ megjelenítésén feltûnõ módon fel kell tüntetni, hogy az nem értékpapír. neki járó dematerializált részvény értékpapírszámlán történõ jóváírását A nyomdai úton elõállított részvényt osztalékszelvényekkel és újabb osztalékszelvények felvételére jogosító kuponnal (szelvényutalvánnyal) ellátva kell kinyomtatni. A részvény, a részvényhez tartozó osztalékszelvények és a kupon (szelvényutalvány) kizárólag együtt forgalomképesek. Az osztalékszelvények az ahhoz tartozó részvénnyel azonos sorszámozással, valamint annak az évnek az évszámával vannak megjelölve, amely üzleti évre az osztalék vonatkozik A részvényes részvénytulajdonosi minõségének igazolásával, a részvénykönyvi bejegyzés alapján és - nyomdai úton elõállított részvények esetén - az adott évre vonatkozó osztalékszelvény együttes felmutatásával igényelheti a Társaságtól a részvénye után járó éves osztalékot. A részvényes - amennyiben az osztalékszelvényíven található valamennyi osztalékra jogosító szelvény már felhasználásra került - a részvényesi minõségének igazolásával és a részvényhez tartozó kupon (szelvényutalvány) felmutatása mellett igényelheti az újabb osztalékszelvényív kiadását Az azonos részvénysorozatba tartozó részvények összevont címletû részvényként is kibocsáthatók, továbbá a kibocsátást követõen a részvényes Igazgatósághoz intézett írásbeli kérelme/nyilatkozata alapján összevont címletû részvénnyé alakíthatóak át. Az összevont címletû részvény - a részvényes Igazgatóságnál tett írásbeli kérésére és költségére - utóbb kisebb címletû összevont részvényekre, illetve az Alapszabályban az adott részvénysorozatra meghatározott névértékû részvényekre bontható. A részvények összevont címletekben történõ kiadásának, illetve a címletezés utólagos megváltoztatásának kizárólag a részvényes Igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozata alapján 6.4. A részvényes tulajdonosi minõségének igazolásával és a részvénykönyvi bejegyzés alapján igényelheti a Társaságtól a részvénye után járó éves osztalékot.

3 van helye. A részvények elsõ kinyomtatásának költségeit a Társaság viselte. A címletezés utólagos megváltoztatásával kapcsolatos költségeket a részvényes maga köteles viselni A részvény megsemmisülése, elvesztése esetében az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. A részvény megrongálódása esetén az Igazgatóság a részvényes kérésére és költségére a sérült részvénynek megfelelõen - a részvénykönyv adatai alapján - új részvényt állít ki, amennyiben a sérült részvény eredeti tartalma kétség nélkül megállapítható. A részvényes a polgári jog szabályainak megfelelõen felelõsséggel tartozik a részvényigazolási eljárás során tett nyilatkozataiért. 7. A részvények átruházása és a részvénykönyv 7. A részvények átruházása és a részvénykönyv 7.1. A nyomdai úton elõállított névre szóló részvény 7.1. A részvények minden kötöttség nélkül, átruházása a részvény hátoldalára vagy a szabadon átruházhatók. A részvények részvényhez csatolt lapra (toldatra) írt teljes vagy átruházására az értékpapírokra vonatkozó üres forgatmány útján történik. A dematerializált törvényi rendelkezések az irányadók. részvény átruházására az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések az irányadók A névre szóló részvények átruházása a Társasággal szemben csak akkor hatályos és a részvényes részvényesi jogait a Társasággal szemben csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest, illetve az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerinti részvényesi meghatalmazottakat (továbbiakban: részvényesi meghatalmazott) a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvény tulajdonosának személyében bekövetkezõ változás részvénykönyvi bejegyzésének kérelmezésére az új tulajdonos az Igazgatósághoz intézendõ kérelemben jogosult A részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását az átruházástól számított nyolc napon belül az Igazgatóságnak bejelenteni. A bejelentés alapján az Igazgatóság haladéktalanul gondoskodik a részvényes részvénykönyvbõl történõ törlésérõl A nyomdai úton elõállított, névre szóló részvény tulajdonjogának öröklés jogcímén történõ átszállása, továbbá hatósági árverésen történõ megszerzése esetén, az örökös, illetve a tulajdonos kérésére az Igazgatóság elnöke jogosult és köteles - a jogerõs öröklési bizonyítvány, hagyatékátadó 7.2. A részvények átruházása a Társasággal szemben csak akkor hatályos és a részvényes részvényesi jogait a Társasággal szemben csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest, illetve az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerinti részvényesi meghatalmazottakat a részvénykönyvbe bejegyezték A részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását az átruházástól számított nyolc napon belül az Igazgatóságnak bejelenteni. A bejelentés alapján az Igazgatóság haladéktalanul gondoskodik a részvényes részvénykönyvbõl történõ törlésérõl. A törölt adatnak azonban megállapíthatónak kell maradnia.

4 végzés, öröklési perben hozott jogerõs bírósági ítélet, illetve az árverési jegyzõkönyv alapján, annak száma és keltének feltüntetésével - a tulajdonosváltozásnak a részvény hátoldalán (toldaton) történõ átvezetésére Az Igazgatóság a névre szóló részvényekkel rendelkezõ részvényesekrõl, illetve a részvényesi meghatalmazottakról részvényfajtánként és sorozatonként vezet részvénykönyvet, melyben nyilvántartja a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott - közös tulajdonban lévõ részvény esetén a közös képviselõ - nevét (cégét), lakcímét (székhelyét) és a részvénysorozatonkénti és részvényfajtánkénti részvényeinek darabszámát és tulajdoni hányadát A részvénykönyvbe történõ bejegyzés alapjául az alábbi dokumentumok szolgálhatnak: - az új tulajdonos nevére forgatmányozott részvény, - a részvény átruházásának megtörténtét - a részvény tulajdonlását - igazoló okirat, és a letétben lévõ részvényrõl a letéteményes által kiállított letéti igazolás, - a KELER Rt. által, illetve a KELER Rt. igazolása alapján kiállított letéti igazolás, - az öröklés, illetve jogutódlás tényét bizonyító vagy igazoló okirat A részvényes a részvénykönyvbe betekinthet és annak rá vonatkozó részérõl - a részvényes saját költségére - az Igazgatóságtól másolatot igényelhet. Harmadik személy a részvénykönyvet megtekintheti, ha érdekeltségét valószínûsíti. 8. A részvények más részvénytípusba történõ hatályon kívül helyezve átalakítása, felül és lebélyegzése, illetve kicserélése 8.1. A közgyûlés döntésének megfelelõen a hatályon kívül helyezve bemutatóra szóló részvény névre szólóvá, illetve a névre szóló részvény bemutatóra szólóvá alakítható át. A részvények más részvénytípusba történõ átalakításához a közgyûlés háromnegyedes többséggel hozott határozata szükséges. 8.2 Az átalakításról szóló közgyûlési határozatban meg kell állapítani az ezzel összefüggõ Alapszabály módosítás szövegét, az átalakítás részletes szabályait, a részvények bemutatására rendelkezésre álló határidõt, valamint az Igazgatóságnak a nyomdai úton elõállított részvények kicserélésével, vagy felül/lebélyegzéssel kapcsolatos feladatait is A részvények felülbélyegzése úgy történik, hogy az Igazgatóság két tagjának aláírása mellett fel kell tüntetni a névérték, típus stb. változás tényét. Egy részvényt csak egyszer lehet felülbélyegezni, a 7.4. Az Igazgatóság a részvényesekrõl részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselõ - nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben, vagy jelen Alapszabályban meghatározott adatokat A részvény tulajdonosának személyében bekövetkezõ változás részvénykönyvi bejegyzésének kérelmezésére az új tulajdonos az Igazgatósághoz intézendõ kérelemben jogosult, értékpapírszámla vezetésére jogosult szervezet által kiállított, részvénytulajdonát igazoló okirat egyidejû bemutatásával A részvényes a részvénykönyvbe betekinthet és annak rá vonatkozó részérõl - a részvényes saját költségére - az Igazgatóságtól másolatot igényelhet. Harmadik személy a részvénykönyvet megtekintheti, ha érdekeltségét valószínûsíti. Az érdekeltség megítélésében kétség esetén az Igazgatóság dönt. hatályon kívül helyezve hatályon kívül helyezve

5 továbbiakban a részvény kicserélése szükséges A Társaság nyilvános hirdetményben szólítja fel a részvényeseket részvényeik Igazgatósághoz történõ benyújtására kicserélés vagy felülbélyegzés céljából. Erre legkorábban a közgyûlés erre vonatkozó határozathozatalát tartalmazó hirdetmény megjelenését követõ harmincadik napon kerülhet sor. hatályon kívül helyezve A részvények benyújtására nyitva álló határidõ maximum hatvan nap lehet. A hirdetménynek tartalmaznia kell a részvényesek arra vonatkozó figyelmeztetését, hogy a megállapított határidõ jogvesztõ jellegû A részvények felül/le/bélyegzésérõl, illetve hatályon kívül helye kicserélésérõl döntõ közgyûlésnek egyben határoznia kell arról, hogy a felszólítás ellenére be nem nyújtott részvényt a Társaság érvénytelenné nyilvánítja, s az érvénytelenné nyilvánítás tényét a Magyar Tõkepiac c. lapban és a Cégközlönyben közzéteszi. Az érvénytelenné nyilvánítással a részvényes részvényesi jogai megszûnnek Az érvénytelenné nyilvánított részvények hatályon kívül helye helyébe a Társaság új részvényeket bocsát ki, melyeket értékesít. Az értékesítésbõl befolyt vételár - levonva belõle a Társaságnak az értékesítéssel kapcsolatban felmerült mindennemû költségeit - az érvénytelenített részvények tulajdonosait illeti meg. Az érvénytelenített részvények tulajdonosai a vételár után kamatra nem jogosultak. Öt év eltelte után - amennyiben a jogosult nem jelentkezik, illetve ha a jogosultság nem megállapítható - az értékesítésbõl befolyt vételár a Társaság vagyonába kerül és azt szabadon felhasználhatja. Ha az értékesítésre hat hónapon belül nem kerül sor, a részvényeket a következõ közgyûlésen az alaptõke leszállításával be kell vonni Ha a részvényes az új vagy felülbélyegzett hatályon kívül helye részvényeket az erre vonatkozó közgyûlési határozatot tartalmazó hirdetményben megjelölt helyen és idõtartam alatt nem veszi át, a Társaság ezeket a részvényeket értékesíti. A befolyt vételár - levonva belõle a társaságnak az értékesítéssel kapcsolatban fenmerült mindennemû költségeit - a határidõt elmulasztó részvényest illeti meg. A részvényes a vételár után kamatra nem jogosult. Öt év eltelte után - amennyiben a jogosult nem jelentkezik - az értékesítésbõl befolyt vételár a Társaság vagyonába kerül és azt a társaság szabadon felhasználhatja. Ha az értékesítésre hat hónapon belül nem kerül sor, a részvényeket a következõ közgyûlésen az alaptõle leszállításával be kell vonni. 8.8 A részvények kicserélésének, illetve felülbélyegzésének költsége - ha a jelen Alapszabály hatályon kívül helye

6 vagy a közgyûlés másként nem rendelkezik - a társaságot terheli Az eljárási rendre vonatkozó további részleteket a közgyûlés határozatában kell megállapítani Az alaptõke leszállítása a részvények kicserélésre, lebélyegzésével, vagy a részvények számának csökkentésével történik A részvényes az e fejezetben meghatározott jogok gyakorlására a részvény, az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezésekben meghatározott letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában - a részvénykönyvbe való bejegyzést követõen - jogosult A Gt-ben meghatározott esetek kivételével a közgyûlést kezdõ napját legalább harminc nappal megelõzõen az Igazgatóság hirdetmény útján hívja össze. A közgyûlés összehívását a társaság hirdetményeire vonatkozó módon közzé kell tenni. A hirdetménynek tartalmaznia kell: a./ a Társaság cégnevét és székhelyét, b./ a közgyûlés helyének, idejének, napirendjének megjelölését, c./ a szavazati jog gyakorlásához szükséges feltételeknek a megjelölését, d./ a részvények, vagy más letéti, ill. tulajdonosi igazolások letétbe helyezésének helyére és idõpontjára vonatkozó tájékoztatást, e./ az eredeti közgyûlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyûlés helyét és idejét. A közgyûlés napirendjére tûzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság minden részvényesnek a közgyûlés napja elõtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kívánságára felvilágosítást ad. Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha az álláspontja szerint a Társaság üzleti titkát sértené A társaság Igazgatósága a KELER Rt.-nél letétben elhelyezett részvények esetén igazodva a mindenkor hatályos KELER Szabályzatokhoz, egyéb esetben a közgyûlés napját a hivatalos munkaidõ végén zárja le a részvénykönyvet. Ezen idõponthoz kell igazodnia a közgyûlési hatályon kívül helye hatályon kívül helye 9.1. A részvényes az e fejezetben meghatározott jogok gyakorlására az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezésekben meghatározott letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában - a részvénykönyvbe való bejegyzést követõen - jogosult. A tulajdonosi, illetve letéti igazolásnak tartalmaznia kell a Társaság és a részvénya megnevezését, annak darabszámát, az értékpapír-számlavezetõ vagy letétkezelõ megnevezését és cégszerû aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakhelyét (székhelyét). A közgyûlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi, letéti igazolás a közgyûlés vagy a megismételt közgyûlés napjáig érvényes A Gt-ben meghatározott esetek kivételével a közgyûlést kezdõ napját legalább harminc nappal megelõzõen az Igazgatóság hirdetmény útján hívja össze. A közgyûlés összehívását a társaság hirdetményeire vonatkozó módon közzé kell tenni. A hirdetménynek tartalmaznia kell: a./ a Társaság cégnevét és székhelyét, b./ a közgyûlés helyének, idejének, napirendjének megjelölését, c./ a szavazati jog gyakorlásához szükséges feltételeknek a megjelölését, d./ az eredeti közgyûlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyûlés helyét és idejét. A közgyûlés napirendjére tûzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság minden részvényesnek a közgyûlés napja elõtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kívánságára felvilágosítást ad. Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha az álláspontja szerint a Társaság üzleti titkát sértené A közgyûlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvény tulajdonosát, illetve a részvényesi meghatalmazottat a közgyûlés napját 5 (öt) munkanappal megelõzõen a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék.

7 hirdetményben a részvények bemutatására, vagy letétbe helyezésére megállapított idõpontnak. A közgyûlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényesek részvényeiket, illetve letéti, tulajdonosi igazolásaikat a közgyûlési hirdetményben megjelölt helyen és idõben bemutassák, vagy letétbe helyezzék. Ha a részvény pénzintézetnél, a KELER Rt-nél, vagy értékpapír-forgalmazó cégnél letétbe van helyezve, az errõl szóló - a részvény fajtáját, típusát, névértékét és sorszámát is tartalmazó - letéti igazolást kell a közgyûlési hirdetményben megjelölt helyen és idõben bemutatni, vagy letétbe helyezni. A közgyûlésen a részvényes feltéve, ha a szavazati jog gyakorlásához szükséges feltételek teljesültek - szavazójegyet kap, mely tartalmazza a részvények alapján gyakorolható szavazatok számát. Ha a szavazás számítógépes úton történik, úgy szavazójegynek minõsül minden, a szavazati jogosultság gyakorlására alkalmas dolog (készülék). Mindezek ellenében a részvényes szavazójegyet kap, mely tartalmazza a részvények alapján gyakorolható szavazatok számát. Szavazójegynek minõsül minden, a szavazati jogosultság gyakorlására alkalmas dolog (készülék) A társaság cégjegyzésére jogosultak: A társaság cégjegyzésére jogosultak: a./ az Igazgatóság elnöke önállóan; b./ bármelyik két igazgatósági tag - az Igazgatóság elnöke kivételével - együttesen; c./ az Igazgatóság által erre felhatalmazott alkalmazottak közül ketten együttesen; d./ az Igazgatóság bármely együttes cégjegyzésre jogosult tagja és egy erre felhatalmazott alkalmazott együttesen. a./ az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató önállóan; b./ bármelyik két igazgatósági tag - az Igazgatóság elnöke, valamint a vezérigazgató kivételével, feltéve ez utóbbi személy esetén, ha egyben tagja az Igazgatóságnak is - együttesen; c./ az Igazgatóság által erre felhatalmazott alkalmazottak közül ketten együttesen; d./ az Igazgatóság bármely együttes cégjegyzésre jogosult tagja és egy erre felhatalmazott alkalmazott együttesen.

RT. 2012. április 21.

RT. 2012. április 21. RT. 2012. április 21. I. részvény 177. A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező forgalomképes értékpapír. - tagsági jogok - névre szóló - Névértékkel rendelkezik - értékpapír

Részletesebben

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS JOGI KÉRDÉSEI ÉS AZ ÚJ PTK. RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÚJ RENDELKEZÉSEI DR. TOMORI ERIKA CODEX NAPOK 2014 VÁLTOZIK-E AZ ÉRTÉKPAPÍR

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt közleménye

Részletesebben

Javasoljuk, hogy részvénytulajdonosaink a részvények benyújtása során az alábbiak szerint járjanak el:

Javasoljuk, hogy részvénytulajdonosaink a részvények benyújtása során az alábbiak szerint járjanak el: A Danubius Hotels Rt. Igazgatóságának hirdetménye a társaság által kibocsátott névre szóló, nyomdai úton előállított, a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett törzsrészvényeinek dematerializált értékpapírokká

Részletesebben

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely)

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely) Nyilatkozat Alulírott,.....(név) részvényes...... (lakcím/székhely) kijelentem, hogy azon részvényekkel, amelyek vonatkozásában jelen nyilatkozat megtételével egyidejűleg tulajdonjogom részvénykönyvbe

Részletesebben

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel...

Alulírott,...(név) részvényes. ... (lakcím/székhely) adóazonosító jel... Kérjük, a kitöltött nyilatkozatot a következő címre küldje el! Címzett: KELER Zrt. 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11. NYILATKOZAT (magánszemélyek részére) Alulírott,........(név) részvényes...... (lakcím/székhely)

Részletesebben

177. A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező forgalomképes értékpapír.

177. A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező forgalomképes értékpapír. 177. A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező forgalomképes értékpapír. 178. A részvény ha törvény eltérően nem rendelkezik szabadon átruházható. A részvény átruházhatóságának

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 - Budapest, Benczúr u. 43. II/3., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

Hirdetmény. a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról

Hirdetmény. a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról Hirdetmény a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról A TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2006 ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2006 ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2006 ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI A Tiszai Vegyi Kombinát Részvénytársaság ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit a Társaság

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság. Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek vastag betûkkel szedve/

PANNON-VÁLTÓ Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság. Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek vastag betûkkel szedve/ PANNON-VÁLTÓ Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 2004. április 26. napján egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek vastag betûkkel szedve/

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. ( az 1991. június 1-én kelt alapszabály a 2003. április 25-ig kelt módosításokkal egységes szerkezetben )

ALAPSZABÁLY. ( az 1991. június 1-én kelt alapszabály a 2003. április 25-ig kelt módosításokkal egységes szerkezetben ) ALAPSZABÁLY ( az 1991. június 1-én kelt alapszabály a 2003. április 25-ig kelt módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, IDOTARTAMA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE 1.) A Társaság cégneve:

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Részvénytársaság Kezdő vállalkozások számára kevéssé kedvelt forma a részvénytársaság. Az ebben lévő tulajdon részvényeken alapul, amelyek alapján tulajdonosát vagyoni és tagsági jogok illetik meg. A részvény

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. Közgyűlés időpontja: 2013. április 29, hétfő 10.00 14.00 Közgyűlés helye: Mirage Fashion Hotel, 1068 Budapest, Dózsa György út 88.

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. Közgyűlés időpontja: 2013. április 29, hétfő 10.00 14.00 Közgyűlés helye: Mirage Fashion Hotel, 1068 Budapest, Dózsa György út 88. KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 Budapest, Benczúr u. 43. II/3., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

Közgyûlési elõkészítõ anyag A Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Alapszabályának módosítása

Közgyûlési elõkészítõ anyag A Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Alapszabályának módosítása Közgyûlési elõkészítõ anyag A Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Alapszabályának módosítása A TITÁSZ Rt. közgyûlése 2001. április hónap 25. napján fogadta el a Társaság egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9.

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. Vagyonegyesítő társaságok Korlátolt felelősségű társaság ( Kft.) Részvénytársaság: Nyilvános alapítsású Rt. ( NyRt.) Zártalapítású (ZRt.) Az Rt. lehet:

Részletesebben

Az OTP Bank Rt. Igazgatósága

Az OTP Bank Rt. Igazgatósága Az Igazgatósága C sányi Sándor elnök-vezérigazgató péder Zoltán S alelnök, vezérigazgató-helyettes aumstark Mihály Belnök-vezérigazgató Villányi Borászat Rt. Bíró Tibor tanszékvezetô Budapesti Gazdasági

Részletesebben

I. Felhívás a részvények benyújtására

I. Felhívás a részvények benyújtására A Richter Gedeon Rt. Igazgatóságának hirdetménye a Richter Gedeon Rt. által kibocsátott névre szóló, tőzsdei C sorozatú törzsrészvények dematerializált részvényekké történő átalakításának folyamatáról

Részletesebben

részvényfajta részvényosztály sorozat darab a részvény alapján leadható szavazat száma névértékű

részvényfajta részvényosztály sorozat darab a részvény alapján leadható szavazat száma névértékű KÖZZÉTÉTEL A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152., Cg. 01-10-043872) Igazgatósága, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

A STYL RUHAGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE

A STYL RUHAGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE A STYL RUHAGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE Az alapszabályt a Közgyűlés a 2/1998.(07.02.) számú határozatával fogadta el, és azóta a 12/1999.(04.14.) számú, továbbá

Részletesebben

MILTON APARTMAN Ingatlanforgalmazó és -hasznosító Részvénytársaság. Alapszabálya

MILTON APARTMAN Ingatlanforgalmazó és -hasznosító Részvénytársaság. Alapszabálya A MILTON APARTMAN Ingatlanforgalmazó és -hasznosító Részvénytársaság Alapszabálya a 2001. február 7. napján megállapított új szövegû Alapszabály, a 2001. április 19. napján és a 2001. november 7. napján

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint a társaságok tagjai számára az egyesült társaságban való részvétel nem kötelező.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint a társaságok tagjai számára az egyesült társaságban való részvétel nem kötelező. Tájékoztatás a Magyar Telekom Nyrt. részvényesei részére a T-Kábel Magyarország Kft. és a Dél-Vonal Kft. Magyar Telekom Nyrt-be való beolvadása kapcsán Ezúton szeretnénk tájékoztatni Tisztelt Részvényeseinket,

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

7622 Pécs, Széchenyi tér 1.

7622 Pécs, Széchenyi tér 1. A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata 1 I. Cégnév, székhely, telephely, időtartam, elérhetőség 1.1. Cégnév: A Társaság cégneve: Tüke Busz Közösségi Közlekedési

Részletesebben

Alapszabály. Gardénia Csipkefüggönygyár Részvénytársaság. német nyelven: Gardenia Spitzenfabrik AG. angol nyelven: Gardenia Lace Curtain Factory PLC

Alapszabály. Gardénia Csipkefüggönygyár Részvénytársaság. német nyelven: Gardenia Spitzenfabrik AG. angol nyelven: Gardenia Lace Curtain Factory PLC Gardénia Rt Alapszabály az 1992.05.15-i; 1993.05.17-i; 1994.05.18-i; 1995.05-15-i; 1996.04.30-i ; 1997.05.22-i 1999.04.30-i 2000. 04.28-i és a 2003. 04.30-i módosításokkal egységes szerkezetben. Alapszabály

Részletesebben

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság új szövegű Alapszabálya (T E R V E Z E T) készült a 2004. szeptember 14. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlés írásbeli előterjesztéseként A FORRÁS

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG T E R V E Z E T! A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2003. 04. 23-i közgyűlésen módosításokkal egységes szerkezetben megállapított alapszabály A RÁBA Járműipari Holding Rt. Alapszabálya

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2004. április 16.) S z e g e d 1 P R E A M B U L U M A gazdálkodó szervezetek

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2006. október 16.) Szeged 1 PREAMBULUM A gazdálkodó szervezetek és a

Részletesebben

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2012. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2012. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS IGAZGATÓSÁGI ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2012. AUGUSZTUS

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2006. MÁJUS 29 30-i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

ALAPSZABÁLY hatályos 2001. április 27-től

ALAPSZABÁLY hatályos 2001. április 27-től ALAPSZABÁLY hatályos 2001. április 27-től amely a Gazdasági Társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Gt.) alapján került jóváhagyásra (1) I. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ADATAI 1. A Társaságot

Részletesebben

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezései alapján készült Alapszabálya megállapította a közgyűlés

Részletesebben

PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Részvénytársaság. Alapszabálya

PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Részvénytársaság. Alapszabálya A PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Részvénytársaság új szövegû Alapszabálya megállapította a Társaság 2002. július 24. napján megtartott rendkívüli közgyûlésének 34/2002. (VII.24.) számú határozata 2002.

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep, TVK Központi Irodaház (136. számú épület, hrsz: 2119/3) cégjegyzékszám: 05-10-000065 ALAPSZABÁLY 4/1992. (04.16.)

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2010. október 10-én tartandó rendkívüli közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2010. október 10.

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Összefoglaló dokumentum

Összefoglaló dokumentum 1 Összefoglaló dokumentum a PANNON-FLAX NyRt. közgyűlésének lebonyolítására, a részvényesi szavazati jogok gyakorlására vonatkozó szabályokról 1. A részvényesek jogai és a velük kapcsolatos eljárásmód

Részletesebben

Kreditjog Corporation Nyrt

Kreditjog Corporation Nyrt Kreditjog Corporation Nyrt A Kreditjog Corporation Nyrt Igazgatótanácsának előterjesztése a 2012. április 15-i Közgyűlés napirendi pontjaihoz 1. Ismételt szavazás a Társaság 2012. November 12.-i közgyűlésének

Részletesebben

FINEXT VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FINEXT VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FINEXT VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA TERVEZET amely t a Társaság közgyűlése [...] napján fogadott el. A Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság részvényesei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 2-ai rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 2-ai rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának e 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat I. Számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.) valamennyi 1.000,- Ft (egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényére

Részletesebben

JAVASLAT. A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Alapszabályának módosítására (2014. 04. 30.)

JAVASLAT. A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Alapszabályának módosítására (2014. 04. 30.) JAVASLAT A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabályának módosítására (2014. 04. 30.) A Közgyűlés a részvénytársaság Alapszabályát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ

TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS 9. A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA, DÖNTÉS A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY (ÚJ PTK.) RENDELKEZÉSEIVEL ÖSSZHANGBAN ÁLLÓ

Részletesebben

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 354/2008.(XII.15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 354/2008.(XII.15.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 354/2008.(XII.15.) számú h a t á r o z a t a Az INNOHÍD Innovációs Zrt. alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és az INNOHÍD

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Jelen okirat a Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A Trophy Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, FIÓKTELEPE, MŰKÖDÉSI FORMÁJA, IDŐTARTAMA

A Trophy Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, FIÓKTELEPE, MŰKÖDÉSI FORMÁJA, IDŐTARTAMA A Trophy Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A Társaság a 2014.05.13. napján megtartott Közgyűlése, a Társaság. napján kelt alapszabályát hatályon kívül helyezte, és helyette a

Részletesebben

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1.

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1. A 348/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat melléklete A(z) 256/2014 (X.31.) és 259/2014 (X.31.) számú Kgy. határozat melléklete SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 1.1. A társaság cégneve: Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. 1.1. A társaság cégneve: Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság ALAPSZABÁLY amely a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény rendelkezései alapján a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság részvényesei által a következõk szerint

Részletesebben

TERVEZET MAGYAR ÜGYVÉDI KAMARÁK KÖZFELADATI ÜGYNÖKSÉGE ZRT. ALAPSZABÁLYA

TERVEZET MAGYAR ÜGYVÉDI KAMARÁK KÖZFELADATI ÜGYNÖKSÉGE ZRT. ALAPSZABÁLYA TERVEZET MAGYAR ÜGYVÉDI KAMARÁK KÖZFELADATI ÜGYNÖKSÉGE ZRT. ALAPSZABÁLYA TARTALOMJEGYZÉK Pont Oldal 1. A TÁRSASÁG NEVE ÉS SZÉKHELYE, ELEKTRONIKUS ELÉRHETŐSÉGE... 3 2. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

IRODALOMJEGYZÉK 1) http://www.doingbusiness.org/rankings [2015. február 4.] 2) http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/pdf/text.pdf [2015. június 15.] 176. oldal 3) http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=maculopapularis_ki%c3%bct%c3%a9s&a

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * *

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * * Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Vezetői Részvényopciós Programja

Vezetői Részvényopciós Programja Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Vezetői Részvényopciós Programja RFV Regionális Fejlesztési,

Részletesebben

Alapszabály. Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY

Alapszabály. Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY (. közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály) BUDAPEST Alapítás éve: 1992 ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ

Részletesebben

PANNON-FLAX Győri Lenszövő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

PANNON-FLAX Győri Lenszövő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 PANNON-FLAX Győri Lenszövő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A Társaság a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által vezetett cégnyilvántartásban a 08-10- 000224 cégjegyzékszám

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉDÁSZ Rt. ALAPSZABÁLY Gyõr A 2003. április 25-én megtartott évi rendes közgyûlésen elfogadott módosításokat tartalmazó egységes szerkezet Hatályos: 2004.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről JEGYZŐKÖNYV a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.

Részletesebben

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet amely létrejött egyrészről a E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: Tatabánya Csaba u. 19., statisztikai

Részletesebben

TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Alapszabály TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A L A P S Z A B Á L Y A Debrecen A 2003. április 23-án megtartott évi rendes közgyûlésen elfogadott módosításokat

Részletesebben

A MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 1. A TÁRSASÁG ADATAI 1.1. A Társaság cégneve A Társaság cégneve:magyar Távközlési Részvénytársaság A Társaság

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2006. április 25-i közgyűlés 9/2006.04.25. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK A GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart /Carl Lutz rakpart/ 29., Klaris Irodahajó, Cg. 01-10-046598,

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 6/A.számú melléklet Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. április 30-i rendes közgyűlésének érdemi. határozatai

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. április 30-i rendes közgyűlésének érdemi. határozatai A Pannon Váltó Nyrt. 2014. április 30-i rendes közgyűlésének érdemi határozatai A közgyűlésen a Társaság alaptőkéjének 49,97%-t képviselő részvényvolt képviselve, tekintettel azonban a társaság tulajdonában

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete az ISIN azonosítóról A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rendkívüli közgyűlése Budapest, 2008. december 15. 1 Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Napirend

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. április 12. napján tartandó 2013. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. április 12. napján tartandó 2013. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS Az 2013. április 12. napján tartandó 2013. évi rendes Közgyűlésére 11. napirendi pont Tárgy: Zártkörű alaptőke-emelés elhatározása és ezzel kapcsolatos feltételes Alapszabály módosítás (II.1.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza)

ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza) ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza) Törölt:, és amely a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

A szavazás során az egyes szavazati arányok három tizedesjegyig kerekítésre kerültek.

A szavazás során az egyes szavazati arányok három tizedesjegyig kerekítésre kerültek. A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. április 30. napján megtartott, a 2013. üzleti évet lezáró éves rendes Közgyűlésén elfogadott közgyűlési határozatok A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2014. április 26. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

I. A társaság cégneve, székhelye. 2. A társaság székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 7. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

I. A társaság cégneve, székhelye. 2. A társaság székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 7. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. 3. sz. Melléklet Pécsi Sport Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata (tervezet) Alulírott alapító a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.), a sportról

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2015. április 26. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2009. április 23.

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2009. április 23. Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt átalakulásával az idő közben hatályon kívül helyezett 1989. évi XIII. és az 1990. évi VII. törvények alapján a 3149/1991. (IV.11.) Kormányhatározat alapján, a módosított

Részletesebben

Előterjesztések, határozati javaslatok a. Pannonplast Műanyagipari Részvénytársaság (székhely: 1225 Budapest, Nagytétényi út 216-218.

Előterjesztések, határozati javaslatok a. Pannonplast Műanyagipari Részvénytársaság (székhely: 1225 Budapest, Nagytétényi út 216-218. Előterjesztések, határozati javaslatok a Pannonplast Műanyagipari Részvénytársaság (székhely: 1225 Budapest, Nagytétényi út 216-218.) 2004. április 29-i éves rendes közgyűlésére 2004. április 14. 2 Mellékletek:

Részletesebben

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET)

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) - 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) A gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII.

Részletesebben

A Kartonpack Nyrt. 2014. évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése

A Kartonpack Nyrt. 2014. évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése A Kartonpack Nyrt. 2014. évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. előírásainak megfelelően az alábbiakban tájékoztatjuk tisztelt részvényeseinket.

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya A 2011. január 26. napján kelt Alapszabálynak a 2012. szeptember 20-i rendkívüli közgyűlés és a 2012. december 19-i rendkívüli

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 337/2004. (XII.15.) számú h a t á r o z a t a az INNOHÍD Debrecen-Nyíregyháza Innovációs Részvénytársaság Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Közgyűlés a helyi

Részletesebben

A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlési határozatai

A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlési határozatai A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlési határozatai A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest,

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012 2013. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 7. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak: 1-4. napirendi pontok

KÖZLEMÉNY. Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak: 1-4. napirendi pontok KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-10- 043638; a továbbiakban: Társaság ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a

Részletesebben

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (RÁBA Nyrt.) 2012. június 19-i. rendkívüli Közgyűlésének. előterjesztései

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (RÁBA Nyrt.) 2012. június 19-i. rendkívüli Közgyűlésének. előterjesztései Rába Járműipari Holding Nyrt. A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (RÁBA Nyrt.) 2012. június 19-i rendkívüli Közgyűlésének előterjesztései Győr, 2012. május 31. A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. ("RÁBA Nyrt.")

Részletesebben