0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról"

Átírás

1 0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. a feladatellátás szervezettsége, szabályozottsága 2. az önkormányzat működésének, a gazdálkodás rendjének szabályszerűsége 3. a beszámolási kötelezettség teljesítése, a költségvetés készítése és végrehajtása 4. az önkormányzat ellenőrzési rendszere 5. a korábbi számvevőszéki ellenőrzések javaslatainak hasznosulása Mellékletek Az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (5) bekezdése alapján ellenőriztük az országos kisebbségi önkormányzatoknál az állami költségvetésből juttatott támogatások felhasználását. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Nek tv.) szabályozza az országos kisebbségi önkormányzatok létrehozásának rendjét, azok feladat- és hatásköreit. Az Állami Számvevőszék és évben témavizsgálat keretében ellenőrizte az országos kisebbségi önkormányzat pénzügyi, gazdasági tevékenységét. A vizsgálat az országos kisebbségi önkormányzatok és évi és első félévi gazdálkodására terjedt ki, egyes esetekben a

2 székházjuttatási folyamat és egyszeri vagyonjuttatás hasznosulása a korábbi vizsgálat óta eltelt teljes időszakot áttekintettük. Az ellenőrzés célja: annak megállapítása volt, hogy az országos kisebbségi önkormányzat működési feltételrendszere hogyan változott a vizsgált időszakban, a gazdálkodás szervezettsége, szabályszerűsége mennyiben felel meg a jogszabályi követelményeknek és az önkormányzati működés sajátosságainak, biztosított-e a gazdálkodás és a pénzeszközök felhasználásának törvényessége és szabályszerűsége, a számviteli törvény és a vonatkozó kormányrendeletek előírásainak betartása. I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A feladatellátás szervezettsége, szabályozottsága 2. Az Önkormányzat működésének, a gazdálkodás rendjének szabályszerűsége 3. A beszámolási kötelezettség teljesítése, a költségvetés készítése és végrehajtása 4. Az Önkormányzat ellenőrzési rendszere 5. A korábbi számvevőszéki ellenőrzések javaslatainak hasznosulása I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok A Szerb Országos Önkormányzat működésének feltételrendszere a korábbi vizsgálat óta eltelt időszakban lényegesen javult, felújított székhelyül szolgáló irodáikat elfoglalták, a munkakörülmények rendezetté váltak. Az Alapszabály és a gyakorlat eltérő, ennek oka, hogy a közgyűlés elmulasztotta az SZMSZ szükségszerű kiegészítését, módosítását. Az egyszeri vagyonjuttatásként kapott részvények túlnyomó többsége jelenleg is birtokukban van, ez a leglényegesebb vagyonelem mérlegükben. A gazdálkodást bonyolító hivatal ügyrendje nem készült el, az alkalmazottak munkaköri leírásai is pontosítást, átdolgozást igényelnek.

3 A szabályozottság terén a legutóbbi időszakban pozitív előrelépés történt, a gazdasági vezető személyének változása a törvényes működést előnyösen befolyásolta. A pénzkezelés során tapasztalt rendszerbeli és eseti hibák főként a vizsgált időszak kezdetét jellemzik, az új gazdálkodási szabályok betartásával azok megszüntethetők. Lényeges hiányosság volt, hogy a vagyon felmérése nem történt meg, a vagyongazdálkodás szabályrendszerét sem dolgozták ki. Kedvezőtlen, hogy az önkormányzat közgyűlése nem tett hatékony intézkedéseket az ellenőrzési rendszer működtetésére, a korábbi számvevőszéki vizsgálat javaslatainak hasznosítására. Az önkormányzat a rendelkezésére álló forrásokkal takarékosan, a kisebbségi célok prioritását előtérbe helyezve gazdálkodott, a pénzügyi egyensúly biztosított volt, likvidítási problémák nem jelentkeztek. Az önkormányzat feladatellátása célszerűségének és szabályszerűségének javítása érdekében javasoljuk a Közgyűlésnek, hogy 1. A szervezeti és működési rend gyakorlati működésének megfelelően módosítsák a Szervezeti és Működési Szabályzatot, azt egészítsék ki a konkrét tevékenységek szabályrendszerével (tevékenységekhez rendelt feladat- és hatáskörök, döntési mechanizmus, szakbizottságok működési rendje, stb.). 2. Készíttessék el, s mielőbb helyezzék hatályba a vagyongazdálkodási szabályzatot, biztosítsák az abban foglaltak hatályosulását. 3. A költségvetések és zárszámadások jóváhagyásáról a belső rendelkezéseknek megfelelően s a megjelölt határidőre döntsenek. 4. Fokozottan ellenőrizzék a szükségesnek ítélt intézkedések megtételét, s az abban foglaltak betartását. az önkormányzat elnökének, hogy 1. Vizsgálja felül a hivatal dolgozóinak tevékenységét, s annak eredményeként készítsék el az új munkaköri leírásokat személyre szólóan (feladat, jogok, kötelességek, felelősség, ellenőrzési tevékenység, stb.). 2. Dolgoztassa ki a hivatal ügyrendjét. 3. A szabályzat-tervezetek felülvizsgálatát követően azokat haladéktalanul helyezze hatályba, s gondoskodjon az abban foglaltak betartásáról. 4. Az éves beszámolókat a mindenkori hatályos jogszabályok alapján készíttesse el, szervezze meg a vagyon számbavételét s a szükségszerű selejtezések elvégzését. 5. Gondoskodjon arról, hogy a költségvetések és zárszámadások elkészítésénél a számviteli politikában meghatározottak érvényesüljenek. 6. Tegyen intézkedéseket a célszerű gazdálkodás, a munka

4 színvonalának további javítása érdekében (pl. belső szabályozás a dolgozók juttatásairól, szakképzés elősegítése a gazdálkodási feladatkörökben, a pénztárosi munkakör mielőbbi betöltése, stb.). 7. Szervezze meg a belső ellenőrzés rendszerét, és segítse elő annak hatékony működtetését. 8. A számvevőszéki jelentést terjessze a közgyűlés elé annak megismerése céljából. 9. Az elfogadott javaslatoknak megfelelően megtett és tervezett intézkedéseikről a jelentés átvételétől számított 30 napon belül írásban tájékoztassák a vizsgálatot végző szervet. II. Részletes megállapítások 1. A feladatellátás szervezettsége, szabályozottsága 2. Az Önkormányzat működésének, a gazdálkodás rendjének szabályszerűsége 3. A beszámolási kötelezettség teljesítése, a költségvetés készítése és végrehajtása 4. Az Önkormányzat ellenőrzési rendszere 5. A korábbi számvevőszéki ellenőrzések javaslatainak hasznosulása 1. a feladatellátás szervezettsége, szabályozottsága 1.1. Általános ismeretek a szerb kisebbségről, a Szerb Országos Önkormányzat kapcsolatrendszere A Szerb Országos Önkormányzat (továbbiakban: SZOÖ) a Nek.törvény 5. -ának (1) bekezdésében foglaltak értelmében március 18-án alakult meg. A magyarországi szerb kisebbség egyike a korábban nemzetiségként, a Nek.tv. által honos nemzeti kisebbségként elismert 13 nemzeti és etnikai kisebbségnek. A szerb kisebbség jelentős része Budapesten és a fővároshoz közeli településeken él, emellett további hét (7) megyében igen szétszórtan is megtalálhatók, jellemzően az ország déli részein. (Pl. Battonya, Pécs, Deszk, Szeged, stb.) Az 1990-es években mintegy 5000 főre becsülték az országban élők létszámát, ezt követően viszont a délszláv háború és válság, s nem utolsó sorban a NATO két évvel ezelőtti bombázásai következtében számos szerb egyén és család keresett és talált menedéket

5 Magyarországon. A feltételezések szerint ma már a kisebbséghez tartozók létszáma a főt közelíti, a nyelvet beszélők száma ezt jóval meghaladja. (A évi népszámlálási adatok arról, hogy hányan vallották szerb nemzetiségűnek magukat, még nem áll rendelkezésre.) A magyarországi szerbek életkörülményeiről az önkormányzat hozzávetőleges információkkal rendelkezik, egyes területeken viszont a minél széleskörűbb tájékozódás érdekében országos felmérések is készültek (pl. oktatás helyzete, kulturális szervezetek száma, működése, könyvtárak ellátottsága, stb.) A rendszerváltást követően a magyarországi szerbek 1990-ben megalakították első független és önálló társadalmi érdekképviseleti szervezetüket a Szerb Demokratikus Szövetséget. Ez a szervezet megfelelő jogi háttér nélkül számos olyan feladatot látott el amelyeket a Nek. tv. később az országos önkormányzatok tevékenységeként nevesített. Kezdetben az önkormányzat és a szövetség szorosan együttműködött, időközben a tevékenységi körök markánsabban elhatárolódtak egymástól. A Szerb Demokratikus Szövetségnek a megváltozott körülményekhez (országos önkormányzat létrejötte) igazodó profilja, működési területe még nem alakult ki. A szövetség jelenleg is kizárólagos tulajdonosa és működtetője az egyetlen szerb hetilapnak, (Srpske narodne novine) így annak szerkesztési politikájára az önkormányzatnak közvetlen befolyása nincs. A Nek. tv-ben meghatározott jogosítványokból következően az önkormányzat képviseli legeredményesebben a hozzájuk tartozó közösség érdekeit, tevékenységükben kiemelt hangsúlyt kapott a szerb nemzetiségi kultúra, a történelmi hagyományok terjesztése, ápolása, a nyelvoktatás szervezése, segítése. Az önkormányzat széleskörű kapcsolatrendszert épített ki a szerb civil szervezetekkel, egyesületekkel, oktatási és kulturális intézményekkel, a Szerb Ortodox Egyház Budai Püspökségével és szervezeteivel, a magyarországi szerb médiával, a különböző állami szervekkel, intézményekkel. Az anyaországi kapcsolatok kiépítését és erősítését nehezítette a közelmúltig fennálló kedvezőtlen politikai helyzet, aminek következtében nincsenek államközi kulturális és kisebbségvédelmi egyezmények a két ország között. Mindezek ellenére az önkormányzat kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezik az anyaország területén működő kulturális, oktatási, tudományos intézményekkel, gyakoriak a közös rendezvények, tanácskozások, előadások, kiadványok megjelentetése.

6 Az önkormányzat évi megalakulása időszakában 18 helyi szerb önkormányzat működött az országban, a jelenlegi választási ciklusban számuk megkétszereződött. (Elsősorban a fővárosi kerületekben jöttek létre újabb helyi kisebbségi önkormányzatok.) 1.2. A szervezeti és működési rend alakulása A Szerb Országos Önkormányzat október 10-én fogadta el a Statutumát (Alapszabályát) mely tartalmát tekintve megfelel a Szervezeti és Működési Szabályzatnak. Az évben újjáalakult SZOÖ új Alapszabályt nem alkotott, az eredetileg jóváhagyott szabályzat kisebb módosításaira került sor egyedi határozatokkal, így a szabályozás és a gyakorlati működés nem mindenben azonosak. A SZOÖ elnökének tájékoztatása szerint az SZMSZ egységes szerkezetbe foglalt módosítására, egyes fejezeteinek pontosítására többször készült előterjesztés, ellenben a Közgyűlés egyetlen alkalommal sem fogadta el az abban foglaltakat. Az Alapszabály Nek. tv. előírásainak megfelelően határozza meg az önkormányzati jogosítványokat, így azok egyes területeken pl. szerb intézmények létrehozása, működtetése, ösztöndíjak alapítása, stb. nem mint konkrét feladatok, hanem mint keretjellegű lehetőségek jelennek meg. Az SZMSZ III. és IV. fejezete rendelkezik a SZOÖ szervezeti felépítéséről, működési rendjéről, az egyes önkormányzati szervek (közgyűlés, elnök, alelnökök, elnökség és bizottságok) feladatairól, hatásköreiről, a munkamegosztás módjáról, stb. Az önkormányzat legfőbb szerve a közgyűlés, melynek 33 tagja van, akiket főként a helyi kisebbségi önkormányzatok képviselőiből választottak meg. (A közgyűlés jelenleg 31 tagú, mert egy tagja évben elhalálozott, 1 fő pedig a tavalyi évben lemondott, pótlásukra pedig az Országos Választási Bizottság állásfoglalása értelmében nincs jogi lehetőség.) Az önkormányzat jogosítványaival, hatásköreivel a közgyűlés rendelkezik, melynek feladatai a törvényben előírtakon túl egyéb tevékenységgel is kiegészülnek (SZMSZ 10..). A közgyűlés a 12. -ban rögzített feladatokon kívül valamennyi hatáskörét átruházhatja, az elnökre, az elnökségre, a bizottságokra, azok gyakorlására utasítást adhat, az átadott hatáskört visszavonhatja. A 9 fős elnökség a jelenleg érvényben lévő Statutum szerint a közgyűlés két ülése között az önkormányzat legfelső szerveként működik, azokban a kérdésekben dönthet, amelyekre a közgyűlés

7 felhatalmazza. Tagjai között kötelező jelleggel szerepel az elnök, annak általános helyettese és a két alelnök. Az elnökség személyi összetételében a vizsgált időszakban 3 alkalommal történt változás, 1 tag elhalálozott, 2 fő pedig lemondott a választott tisztségről. Az elnöki funkciót az önkormányzat megalakulása óta ugyanazon személy tölti be. Az SZMSZ az elnökség és az elnök által elvégzendő feladatokat, döntési jogköröket általánosságban határozza meg, a két alelnök konkrét tevékenységét közgyűlési határozatok tartalmazzák. (17/1995. SZOÖ (dec.09.), 20/1995. SZOÖ (dec.09. sz. hat.) A közgyűlés az elnökség részére konkrét hatásköröket nem adott le, ez a hiányosság adott helyzetben ellehetetlenítheti az önkormányzat működését. Az általános elnökhelyettesi funkció nincs betöltve, az egyik alelnök főállásban (un. déli alelnök) a másik mellékfoglalkozásban látja el feladatait. Az önkormányzat szakmai tevékenységét bizottságaiban fejti ki, melyek a szabályozás szerint főként a döntés-előkészítésben, a végrehajtás szervezésében és ellenőrzésében nyilvánulnak meg. Az SZMSZ rögzíti, hogy a bizottságok külső tagjait a működési területhez tartozó szakemberekből választják, az önkormányzat elnöke azokban nem vállalhat tisztséget. Ugyanakkor nincs konkrét szabályozás a véleményezési és döntés-előkészítési tevékenységet illetően, továbbá a gazdálkodást érintő rendkívül lényeges területen pénzeszközök felhasználása általános azok döntési jogkörének meghatározása. ( hatáskörbe utalt pénzeszközök ) A kialakult gyakorlat szerint a működés folyamán egyedi közgyűlési határozatokkal történik e pénzeszközök pontosítása az éves költségvetésben jóváhagyott keretösszegre hivatkozással. (Pl június 12-én /1999. sz. SZOÖ hat október 10-én 15/2000. SZOÖ hat.) A szakmai bizottságok működési szabályzatukat maguk alkotják meg a közgyűlés jóváhagyása mellett, de az nem része a SZMSZ-nek, annak mellékleteként sem csatolták azokat. Az SZMSZ a fentieken túlmenően rendelkezik a képviselők jogairól és kötelességeiről, az ülések rendjéről, a szavazás menetéről, a működés dokumentálásáról, érintőlegesen a gazdálkodásról, a hivatali szervezetekről, a tevékenységet biztosító forrásösszetételről. Az önkormányzat által ellátott tevékenységeket, azokhoz kapcsolódó feladat- és hatásköröket, döntési jogköröket az SZMSZ-ben csak általánosságban határozták meg:

8 az átruházott hatáskörökről pontos jegyzék nem készült, az elnökség, az elnök döntési jogköreit az SZMSZ (annak mellékletei) nem konkretizálja, valamennyi feladatkört abba nem építették be, a szakbizottságok működési rendje nem része az SZMSZ-nek, a hatáskörükbe utalt pénzeszközök felhasználásának módja, korlátai nem szabályozottak (pl. költségvetésben jóváhagyott szakmai keretösszeg, az egyes projektekre kapott többletforrások.) az egyes szervek beszámoltatási kötelezettségét (formája, határideje, felelősei) pontosan nem határozták meg. Az önkormányzat a szerb identitás hangsúlyos részének tekinti a nyelvhasználatot, így az Alapszabály rögzíti, hogy valamennyi működéssel kapcsolatos iratanyag szerb nyelven készül. (Közgyűlési, elnökségi jegyzőkönyvek, azokhoz kapcsolódó írásos előterjesztések, a meghozott határozatok, a működéssel kapcsolatos levelezések túlnyomó része, a gazdálkodás lényeges alapdokumentumai.) A jelenleg hatályos jogszabályok nem írják elő a működés, a gazdálkodás minősítéséhez elengedhetetlenül szükséges dokumentációk magyar nyelven is kötelező rögzítését, így azokat csak szerb nyelven készítettek el. A számvevőszéki vizsgálat segítése érdekében annak időtartama alatt a vizsgálatot végző által fontosnak ítélt dokumentumokat lefordították, (pl. SZMSZ, fontos határozatok szövege, költségvetések, zárszámadások, munkaköri leírások) de a működés, gazdálkodás döntés-előkészítési folyamatának, az önkormányzatnál felgyűlt iratanyagoknak áttekintése a folyamatos magyar nyelvre történő fordítás igénye miatt szűk körre korlátozódhatott. (Szabályzatok, költségvetések, zárszámadások, szúrópróbaszerűen ellenőrzött pénzügyi bizonylatok kapcsolódó alapdokumentumai.) A fordítások hitelességét az elnök aláírásával igazolta A költségvetés, zárszámadás, vagyonleltár megállapításának szabályozottsága Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata a közgyűlési hatáskörből át nem ruházható feladatok között nevesíti a költségvetés meghatározását, valamint a zárszámadás elfogadását, ellenben annak a vagyonnal, a gazdálkodással és pénzügyi tevékenységgel foglalkozó VI. fejezete azok szerkezeti rendjét, elkészítési határidejét, a költségvetés módosításának szabályait, a költségvetés és zárszámadás tartalmi összehasonlíthatóságának követelményeit nem rögzíti. Az SZMSZ kimondja, hogy a gazdálkodást a mindenkor hatályos jogszabályok szerint folytatják, a tulajdonosi jogok kizárólagos birtokosa a közgyűlés.

9 Az SZMSZ 48. -a hivatkozik arra, hogy a pénzügyi-gazdálkodási tevékenységről külön szabályzat készül, melyet a közgyűlés hagy jóvá. Ilyen hatályban lévő szabályzat nem volt, így az SZMSZ hiányosságait egyéb belső rendelkezés sem pótolta. Az Alapszabály 8. -a tartalmazza, hogy a vagyonleltárról, a törzsvagyoni körről a közgyűlés önállóan dönt, de az önkormányzat ennek a kötelezettségének mindezideig nem tett eleget A működés szervezeti feltételrendszere Az önkormányzat közgyűlése feladatai ellátása érdekében négy állandó bizottságot (Kultúr, Oktatási, Média, Kiadói és Tudományos) hozott létre, az SZMSZ utal még különböző ad-hoc bizottságok működésére, de ebben a választási ciklusban ilyenek nem alakultak. A kisebbségi célok elérése érdekében aktív tevékenységet fejt ki a kulturális és oktatási bizottság, a média területén a lehetőségek korlátozottabbak, a negyedik szakbizottság (jelenleg 5 tagú) az elnök tájékoztatása szerint a gyakorlatban alig működik. Az SZMSZ a gazdálkodás szervezése, segítése, kontrollja terén fontos feladatkörrel felruházott felügyelő bizottságot (3 fős) is megjelöl, ellenben azt nem hozták létre, így a belső ellenőrzés feltételrendszere sem biztosított. A bizottságokban folyó munka írásban dokumentált, a határozatokat az ülésről készült jegyzőkönyvek tartalmazzák. (Pl. az oktatási bizottság által odaítélt ösztöndíjak a közösséghez tartozó diákok tanulmányainak segítésére.) Az önkormányzat választott testületei és tisztségviselői döntéseinek előkészítésére és végrehajtására, az adminisztratív-igazgatási feladatok ellátására a közgyűlés megalapította hivatalát. Az SZMSZ 48..(1) bekezdése utal arra, hogy a gazdálkodást és pénzügyi tevékenységet hivatala végzi, illetve más természetes és jogi személyek is végezhetik. Az SZMSZ arról is rendelkezik, hogy a hivatal szervezeti felépítését és működési szabályait a közgyűlés hagyja jóvá, - az elnök javaslata alapján azt az elnök irányítja, és a dolgozók feletti munkáltatói jogokat is gyakorolja. Az önkormányzat hivatalának tervezett felépítését, működési rendjét a SZOÖ 12/1995. (IX. 30.) határozatával fogadta el a közgyűlés, ellenben a gyakorlat attól eltérő. A hivatal 8 fős, a gazdálkodási ügyrend nem készült el. Az alkalmazottak rendelkeznek munkaköri leírással, ellenben a személyre

10 szóló feladatok meghatározása átdolgozást igényel a dolgozók jogai, kötelességei, felelősségi köre, és folyamatba épített ellenőrzési kötelezettsége kellő pontossággal nem épült be azokba. Jelenleg az elnök irányításával működő hivatal 6 fős, melyből három fő alapvetően a gazdasági feladatokat látja el, három alkalmazott pedig főként a szervezési és adminisztratív, valamint a könyvtárosi teendőket végzi. Az önkormányzat egy nyugdíjas alkalmazásával (részfoglalkozású) működteti az országos szerb nyelvű könyvtárat a székhelyén, az elnök munkáját a titkár és az adminisztrátor segíti. A gazdálkodási feladatokat közvetlenül hárman végzik a gazdasági vezető irányításával, aki kezdettől fogva külső szakértőként szerződéses jogviszonyban áll az önkormányzattal. (A megbízott szervezet évben megváltozott) A takarításra vállalkozói szerződést kötöttek az egyik alkalmazottal. (Főállásban a hivatal gondnoka, aki a gazdasági részleghez tartozik.) Az elfogadott szervezeti séma oktatásügyi és kulturális referenseket is tartalmaz, alkalmazásukra ezideig nem került sor. Az önkormányzat elnöke a hivatal dolgozóival szabályos munkaszerződést kötött, abban a munkabéren felül részükre egyéb juttatásként étkezési hozzájárulást és a munka- és lakóhely közötti utiköltségtérítést határozott meg. A hivatal munkatársai kivétel nélkül a szerb közösséghez tartoznak, mindennapos munkavégzésük során anyanyelvüket használják. Az önkormányzat az oktatási, kulturális, szociális és közszolgáltatási feladatok ellátására intézményeket nem alapított, működtetésükről nem döntött. Ennek oka főként az, hogy azok finanszírozási garanciái nem biztosítottak, ugyanakkor távlatokban szerepel a terveik között ilyen intézmények alapítása, már meglévő kisebbségi intézmények működtetésének átvétele. A SZOÖ elnöksége áprilisában tárgyalt erről, és listaszerűen meghatározta ezek lehetséges körét is, amennyiben az ehhez szükséges jogi környezet kedvezően változik a későbbiekben. (Hiv.szám: 7/2000. E SZOÖ (04.18.) Az önkormányzat a vizsgált időszakban tanulmányi ösztöndíjakat kivéve pályázatokat nem írt ki, azzal kapcsolatban szabályozást nem alkotott.

11 A közösséghez tartozó diákok körében meghirdetett ösztöndíj-pályázatokról az oktatási bizottság dönt, a rendelkezésre álló keretösszeg felosztása, a pályázatok elbírálása is bizottsági hatáskör. (A feltételek között szociális körülmény nem szerepel, alapvető, hogy a felsőoktatási intézmény beiratkozott hallgatója a kisebbséghez tartozzon, és annak aktív tagja legyen, továbbá más kisebbségi szervezettől ösztöndíjban ne részesüljön.) A támogatott diákok száma évente 4-5 fő, az ösztöndíj mértéke 8-10 ezer Ft/hó/fő a tanulmányi időszakban. (10/1999. (XII. 15.) sz., 4/2000. (III. 07) sz., 2/2001. (II. 08.) sz. Okt. Biz. hat.) 2. az önkormányzat működésének, a gazdálkodás rendjének szabályszerűsége 2.1. A működés tárgyi feltételeinek alakulása Az országos kisebbségi önkormányzatok elhelyezésével összefüggő feladatokról a Nek. tv. a 20/1995. (III. 3.) sz. Kormányrendelet, valamint a 2387/1995. (XII. 12.) Korm. határozat rendelkezett. Ez utóbbi értelmében a Kincstári Vagyoni Igazgatóság az december 18-án kötött adásvételi szerződéssel a Magyar Állam tulajdonában és a KVI kezelésében lévő Budapest, V. ker. Falk Miksa u.3. szám II. emeletén lévő 425 m2 területű ingatlanrészt ingyenes használatba adta a Szerb Országos Önkormányzat és a Szerb Fővárosi Önkormányzat részére. A megvásárolt ingatlan jelentős mértékű átalakításra és felújításra szorult a rendeltetésszerű használatot megelőzően, így a Szerb Országos Önkormányzat a beköltözésig a Szerb Demokratikus Szövetség által bérelt irodákban, (Budapest, VI. ker. Nagymező u.49.) annak bútorait, berendezési tárgyait használva működött. A szükséges munkálatokat követően a székhelyül kijelölt ingatlanrészt a KVI ingyenes használati megállapodás keretében március 26-án átadta a Szerb Országos Önkormányzat és a Szerb Fővárosi Önkormányzat részére. Az átadott ingatlanrész használatáról a két önkormányzat az előírt megállapodást április 6-án kötötte meg. A összesen 425 m2 alapterületből 102 m2 a Szerb Fővárosi Önkormányzat működési céljait szolgálja, a fennmaradó 323 m2 a Szerb Országos Önkormányzat elhelyezésére szolgál.

12 A fenntartási költségek (rezsi, társasházi közös költség a felújítási rész nélkül, karbantartás, takarítás, riasztó, telefonközpont telepítése, karbantartása) a területhasználattal arányosan fizetendők, így azokat a SZOÖ nevére szóló számlák kiegyenlítése után arányosan megosztják a Szerb Fővárosi Önkormányzattal. (A költségek 24 %-a.) Az önkormányzatok között jó az együttműködés, a közös ingatlanhasználatból, a költségek megtérítéséből adódóan problémák eddig nem merültek fel. A székház birtokbaadásán felül az irodák, egyéb helyiségek megfelelő berendezését nem biztosították. Az önkormányzat szeptemberében mintegy 3 millió Ft-ot költött az irodák ízléses berendezésére, a szükséges eszközök beszerzésére, ehhez pótlólagos központi támogatásban nem részesültek. A december 31-i állapot szerint az eszközállomány könyvszerinti nyilvántartási értéke ezer Ft, mely a berendezésen felül számítástechnikai eszközöket s a hozzá tartozó programokat, hűtőszekrényt és mobil telefonokat tartalmaz. Az önkormányzat személygépkocsival, értékesebb irodatechnikai eszközzel (pl. fénymásoló gép) nem rendelkezik. A évi költségvetésben gépkocsivásárlásra ezer Ft-ot hagytak jóvá, ami csak használt autó beszerzését teszi lehetővé. A Jugoszláv Szövetségi Kormány januárjában egy személygépkocsit és 5 db fax készüléket ajándékozott térítésmentesen az önkormányzat részére. Az iratanyagok alapján az eszközöket a Jugoszláv Szövetségi Vámhivatal használta ezt megelőzően. A térítésmentesen kapott eszközöket a számvitelben nem regisztrálták. Az elnök írásos nyilatkozata alapján az 5 db fax készülékből a vámkezelést követően csak egy került a SZOÖ-höz (Panasonic márkájú) a többit a JSZK budapesti nagykövetsége elajándékozta vidéki szerb kisebbségi önkormányzatoknak. Az 1997-es évjáratú Peugeot 205 típ. személygépkocsit szabályszerűen vámkezelték, forgalomba helyezték Magyarországon, a szükséges biztosításokkal rendelkezett. (Kötelező és Casco biztosítás) Az autót az önkormányzat elnöke használta. A személygépkocsit november 8-áról 9-ére virradó éjszaka eltulajdonították Az üggyel kapcsolatban rendőrségi feljelentést tettek (04386/99. november 9-i jkv.) a Budapesti

13 Rendőrfőkapitányság gépjárműfelderítési osztálya december 9-én kiadta a nyomozás megszüntetéséről szóló határozatot ( /99.Bü.) Az elkövető kilétét nem sikerült megállapítani. A Casco biztosítás eredményeként Ft kártérítést kaptak, mely évben befolyt az önkormányzat számlájára (9921 Fők.szl.) Az önkormányzat elhelyezési körülményei ma már kedvezőek, a főváros központjában, a Parlament közvetlen közelében, tágas irodák, egyéb kiszolgáló helyiségek (teakonyha, bővíthető tárgyalóterem, stb.) biztosítják a rendeltetésszerű működést Az egyszeri vagyonjuttatásként kapott részvények hasznosítása A Nek. tv (4) bekezdése értelmében az országos kisebbségi önkormányzatok működési költségeik biztosítására egyszeri vagyonjuttatásban részesítendők. Az évi költségvetésről szóló évi CXXI. tv. módosítása (Kt.8. -a) rendelkezett arról, hogy a vagyonjuttatást az ÁPV Rt az állam vállalkozói vagyonának értékesítendő részéből december 31-ig összesen 300 millió Ft árfolyamértékű vagyon pénzbeli térítés nélküli átadásával teljesítse. A Nek. tv-ben meghatározottak szerint a Szerb Országos Önkormányzatot 15 millió Ft árfolyamértékű vagyonjuttatás illette meg. Az ÁPV Rt Igazgatósága 293/1996. (IV.24.) sz. határozatával döntött arról, hogy a vagyonjuttatást MOL Rt részvények átadásával teljesíti. Az önkormányzat a megállapodást a részvényvagyon átadásáról hosszas egyeztetéseket követően június 18-án kötötte meg az ÁPV Rt-vel, ennek értelmében a törvényben megállapított ezer Ft vagyonértéknek megfelelően ezer Ft névértékű MOL Rt részvényt kaptak. (A részvények árfolyamértéke az márciusi tőzsdei átlagáron 170,2% - került meghatározásra.) A megállapodásban az ÁPV Rt mint átadó kikötötte, hogy az üzleti évet lezáró mérlegelfogadó közgyűlés által megszavazott osztalék a szerződés aláírásának időpontjáig járó időarányos részére igényt tart. A részvényeket letétbe helyezték az Értéktár és Értékpapír Rt-nél. (97/0932. sz. szerződés, szeptember 9.) Az önkormányzat könyvelésében a ezer Ft névértékű részvényvagyont az átadott árfolyamértéken (15 millió Ft) vették nyilvántartásba a 3-as számlaosztályban. ( án, 374. sz. fők. szla egyéb értékpapírok)

14 Az önkormányzat elnöke november 23-i levelében megbízta a részvényeket őrző Rt-t, hogy a letétbe helyezett részvényekből 480 db Ft névértékű értékpapírt Ft-os árfolyamon értékesítsen, annak ellenértékét utalja át az önkormányzat számlájára. Az Rt a megbízást teljesítette, az értékesítésből Ft bevétel származott, mely én befolyt az önkormányzat számlájára. A tranzakcióból az önkormányzatnak Ft árfolyam nyeresége keletkezett. (Kivezetett nyilvántartási érték 170,2 %-os árfolyamon Ft.) A részvényeladásról közgyűlési határozatot nem hoztak, emiatt az eljárás ellentétes az SZMSZ-ben előírtakkal. (A tulajdoni jogok kizárólagos birtokosa a közgyűlés.) Az elnök szóbeli tájékoztatása szerint az értékesítést az indokolta, hogy a székház berendezésére nem állt rendelkezésre elegendő szabadon felhasználható forrás. A részvényvagyonban ezt követően változás nem történt, az összesen ezer Ft névértékű értékpapírt továbbra is letétben tartják. (Az őrzési díj minimális, melyet az Rt időszakosan leszámláz.) A vizsgálat időpontjáig a részvények után járó osztalékbevétel Ft. (Ebből évben befolyt Ft, évben Ft, évben Ft.) Az önkormányzat az és évi mérlegkészítés időszakában a számviteli törvény előírásának megfelelően a nyilvántartási értéket a piaci érték szerint határozta meg évben a felértékelés 3, árfolyamszorzóval történt, így a részvényvagyon a mérlegben Ft értéket képvisel december 31-i állapot szerint az ugyanazon névértéket képviselő értékpapírokat a tőzsdei folyamatoknak megfelelően leértékelték (0, árf. szorzó) ennek következtében a nyilvántartási érték Ft lett. A évről készített beszámolóban a nyilvántartási érték az előző évivel azonos, a piaci értékítélethez igazodóan további leértékelést nem végeztek. A részvényvagyon fel-majd leértékelése a könyvelésből nyomonkövethető, ellenben az ahhoz kapcsolódó konkrét dokumentumok (belső bizonylat, feljegyzés az értékelés hitelességéről) nem lelhetők fel.

15 A jelenlegi nyilvántartási érték a tőzsdei árfolyamok alakulását tekintve a piaci értéket meghaladja A gazdálkodási tevékenység személyi és tárgyi feltételei Az önkormányzat gazdálkodási tevékenységét részben saját hivatali szervezetével, részben külső megbízás keretében valósítja meg. A hivatalon belül a gazdasági vezető feladatait megbízási szerződés keretében látják el, akinek közvetlen irányításával végzik a munkaköri leírásokban csak főbb vonalakban meghatározott tevékenységüket a hivatal főállású alkalmazottai. (gondnok, pénzügyi előadó, gazdasági munkatárs). A hivatal gazdálkodási munkakörben alkalmazott dolgozói megfelelő szakmai végzettséggel nem rendelkeznek. (JPTE Tanárképző Főiskola, ELTE Szláv Tanszék, a gondnok munkaszerződésében általános iskolai végzettség szerepel). A pénztárosi munkakör jelenleg nincs betöltve, a készpénzkezelést kapcsolt feladatként a gazdasági munkatárs végzi. A könyvvezetési és beszámoló készítési feladatokat szeptember 1-től egy számviteli, gazdasági szolgáltató Kft. végezte az évi beszámoló elkészítéséig. Az szeptember 1-én kelt szerződés 14. pontja megnevezte a Kft. képviseletében eljáró személyt, aki a szerb közösség tagja volt, szakmailag megfelelő ismeretekkel bírt. (közgazdasági egyetem, mérlegképes könyvelő) A szerződésben meghatározták az elvégzendő feladatokat, azok határidejét viszont nem rögzítették. A feladatokat az önkormányzat helyiségében, annak tulajdonában lévő számítógépek és szoftwarek használatával végezték. Az önkormányzat a könyvvezetés és az ahhoz kapcsolódó gazdasági vezetői feladatok elvégzésére egy másik Kft-vel kötött szerződést június 15-én. A szerződés részletesebben meghatározza az elvégzendő tevékenységet, az ahhoz biztosított feltételrendszert, a megbízott és megbízó jogait, kötelezettségeit. (Az év közben kötött szerződés szerint a feladatellátás a január havi anyag feldolgozásával kezdődik, így az év egy időszakában a könyvelés nem volt naprakész.) A Kft. nevében eljáró személy főként a költségvetés területén rendelkezik mélyreható szakismerettel (költségvetési felsőfokú KÁLÁSZ) az önkormányzathoz ez évtől kihelyezett munkatársa mérlegképes könyvelő.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése Általános rész A Magyar Kórházszövetség 1931-ben alakult, működési területe Magyarország. Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 19. Elnök és képviselője:

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1103 Budapest Kőér 2/B Adószám: 18191970-1-42 Bíróság nyilvántartási szám: 60.092 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2008.03.28 Általános rész A tevékenységét 2006-ben

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz. I. Általános információk

Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz. I. Általános információk BOM egyesület Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz I. Általános információk A BOM Egyesület közhasznú szervezetként működik. A Fővárosi Bíróság 11.945. sorszám

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgáló által nincsenek alátámasztva Magyar Diabtes Társaság 2006.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: A Társaságot 1970.évben

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

377 Jelentés az Országos Örmény Önkormányzat pénzügyigazdasági tevékenységének ellenőrzéséről

377 Jelentés az Országos Örmény Önkormányzat pénzügyigazdasági tevékenységének ellenőrzéséről 377 Jelentés az Országos Örmény Önkormányzat pénzügyigazdasági tevékenységének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A feladatellátás szervezettsége, szabályozottsága 2. Az önkormányzat

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2014.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Határozati javaslat melléklete

Határozati javaslat melléklete Határozati javaslat melléklete I. Számviteli beszámoló Általános rész A MUNKÁCSY-TRILÓGIÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2001-ben kezdte meg. A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI)

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI) KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI) 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz szakirányú középfokú végzettség

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Számviteli törvény módosítása

Számviteli törvény módosítása Dr. Gróf Gabriella Évközi módosítás: 2012. évi CXLVI. törvény 2012. évi CLXXVIII. törvény Szabályok hatályba lépése 2013. 01, 01., de a rendelkezések jelentős része 2012-re is alkalmazható Mikrogazdálkodói

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

0202 Jelentés a Bolgár Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról

0202 Jelentés a Bolgár Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról 0202 Jelentés a Bolgár Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A feladatellátás

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához 1. Általános rész Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához A Magyar FPV Egyesület a 2011. CLXXV törvény alapján a Fővárosi Bíróság 15.554. sorszám alatt

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2011.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének 6/2007.(III.01.) sz. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről Módosítva

Részletesebben

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete Szent Pál Katolikus Általános Iskola Cím: 5300 Karcag, Zádor út 3. Tel./Fax: 59/503-085 Mobil: 06-30/901-4655 E-mail: szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu Web: www.szentpalkarcag.hu OM: 201341 Hatályba lépés:

Részletesebben

JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY. 2012.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY. 2012.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2012.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben hoztuk létre 150.000.- Ft alapítói vagyonnal. Alapító:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Vincellér Alapítvány 19185552-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Érd, 2014. május 20. Készítette: Forró Erika Jóváhagyta:

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015. 07.03.... a szervezet képviselője 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. I. Általános rész A szervezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási-társulat I. Alapadatok A

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2014.

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2014. Tomori Pál Főiskola Közhasznúsági jelentés 2014. 1. Bevezetés A Tomori Pál Főiskolát a KF-SZ Kalocsai Felsőoktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság (alakuláskori nevén) 2004. június 22. napján meghozott,

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az. 2013.évi Működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az. 2013.évi Működéséről Adószám: 19151063-1-11 Bíróság: Tatabányai Törvényszék Statisztikai számjel: 19151063-9133-561-11 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az,,iskolánkért Közhasznú Alapítvány 2943 Bábolna, Toldi M.u.24. 2013.évi Működéséről

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

Magyar Diabetes Társaság 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Magyar Diabetes Társaság 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Magyar Diabetes Társaság 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: A Társaságot 1970.évben hoztuk létre. A Társaság képviselője 2013.évben: Prof. Dr.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége:. A vállalkozás közhasznú alapitványként működik, a törzstőke nagysága 200 ezer Ft. Székhelye: 7100 Szekszárd Rákóczi utca 41. A társaság

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG. A gazdasági ügyintézés szabályzata

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG. A gazdasági ügyintézés szabályzata MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A gazdasági ügyintézés szabályzata (Az Ügyrend 4. melléklete) 2012. A GAZDASÁGI ÜGYINTÉZÉS SZABÁLYZATA A Társaság vagyonkezelésének és gazdálkodásának alapelveit az Alapszabály

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15.

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15. A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai Kisgergely István, felügyeleti vezető Ellenőrzések célja, időszaka Miniszteriális feladatok Ágazati irányítás Alapítói jogok

Részletesebben