0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról"

Átírás

1 0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. a feladatellátás szervezettsége, szabályozottsága 2. az önkormányzat működésének, a gazdálkodás rendjének szabályszerűsége 3. a beszámolási kötelezettség teljesítése, a költségvetés készítése és végrehajtása 4. az önkormányzat ellenőrzési rendszere 5. a korábbi számvevőszéki ellenőrzések javaslatainak hasznosulása Mellékletek Az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (5) bekezdése alapján ellenőriztük az országos kisebbségi önkormányzatoknál az állami költségvetésből juttatott támogatások felhasználását. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Nek tv.) szabályozza az országos kisebbségi önkormányzatok létrehozásának rendjét, azok feladat- és hatásköreit. Az Állami Számvevőszék és évben témavizsgálat keretében ellenőrizte az országos kisebbségi önkormányzat pénzügyi, gazdasági tevékenységét. A vizsgálat az országos kisebbségi önkormányzatok és évi és első félévi gazdálkodására terjedt ki, egyes esetekben a

2 székházjuttatási folyamat és egyszeri vagyonjuttatás hasznosulása a korábbi vizsgálat óta eltelt teljes időszakot áttekintettük. Az ellenőrzés célja: annak megállapítása volt, hogy az országos kisebbségi önkormányzat működési feltételrendszere hogyan változott a vizsgált időszakban, a gazdálkodás szervezettsége, szabályszerűsége mennyiben felel meg a jogszabályi követelményeknek és az önkormányzati működés sajátosságainak, biztosított-e a gazdálkodás és a pénzeszközök felhasználásának törvényessége és szabályszerűsége, a számviteli törvény és a vonatkozó kormányrendeletek előírásainak betartása. I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A feladatellátás szervezettsége, szabályozottsága 2. Az Önkormányzat működésének, a gazdálkodás rendjének szabályszerűsége 3. A beszámolási kötelezettség teljesítése, a költségvetés készítése és végrehajtása 4. Az Önkormányzat ellenőrzési rendszere 5. A korábbi számvevőszéki ellenőrzések javaslatainak hasznosulása I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok A Szerb Országos Önkormányzat működésének feltételrendszere a korábbi vizsgálat óta eltelt időszakban lényegesen javult, felújított székhelyül szolgáló irodáikat elfoglalták, a munkakörülmények rendezetté váltak. Az Alapszabály és a gyakorlat eltérő, ennek oka, hogy a közgyűlés elmulasztotta az SZMSZ szükségszerű kiegészítését, módosítását. Az egyszeri vagyonjuttatásként kapott részvények túlnyomó többsége jelenleg is birtokukban van, ez a leglényegesebb vagyonelem mérlegükben. A gazdálkodást bonyolító hivatal ügyrendje nem készült el, az alkalmazottak munkaköri leírásai is pontosítást, átdolgozást igényelnek.

3 A szabályozottság terén a legutóbbi időszakban pozitív előrelépés történt, a gazdasági vezető személyének változása a törvényes működést előnyösen befolyásolta. A pénzkezelés során tapasztalt rendszerbeli és eseti hibák főként a vizsgált időszak kezdetét jellemzik, az új gazdálkodási szabályok betartásával azok megszüntethetők. Lényeges hiányosság volt, hogy a vagyon felmérése nem történt meg, a vagyongazdálkodás szabályrendszerét sem dolgozták ki. Kedvezőtlen, hogy az önkormányzat közgyűlése nem tett hatékony intézkedéseket az ellenőrzési rendszer működtetésére, a korábbi számvevőszéki vizsgálat javaslatainak hasznosítására. Az önkormányzat a rendelkezésére álló forrásokkal takarékosan, a kisebbségi célok prioritását előtérbe helyezve gazdálkodott, a pénzügyi egyensúly biztosított volt, likvidítási problémák nem jelentkeztek. Az önkormányzat feladatellátása célszerűségének és szabályszerűségének javítása érdekében javasoljuk a Közgyűlésnek, hogy 1. A szervezeti és működési rend gyakorlati működésének megfelelően módosítsák a Szervezeti és Működési Szabályzatot, azt egészítsék ki a konkrét tevékenységek szabályrendszerével (tevékenységekhez rendelt feladat- és hatáskörök, döntési mechanizmus, szakbizottságok működési rendje, stb.). 2. Készíttessék el, s mielőbb helyezzék hatályba a vagyongazdálkodási szabályzatot, biztosítsák az abban foglaltak hatályosulását. 3. A költségvetések és zárszámadások jóváhagyásáról a belső rendelkezéseknek megfelelően s a megjelölt határidőre döntsenek. 4. Fokozottan ellenőrizzék a szükségesnek ítélt intézkedések megtételét, s az abban foglaltak betartását. az önkormányzat elnökének, hogy 1. Vizsgálja felül a hivatal dolgozóinak tevékenységét, s annak eredményeként készítsék el az új munkaköri leírásokat személyre szólóan (feladat, jogok, kötelességek, felelősség, ellenőrzési tevékenység, stb.). 2. Dolgoztassa ki a hivatal ügyrendjét. 3. A szabályzat-tervezetek felülvizsgálatát követően azokat haladéktalanul helyezze hatályba, s gondoskodjon az abban foglaltak betartásáról. 4. Az éves beszámolókat a mindenkori hatályos jogszabályok alapján készíttesse el, szervezze meg a vagyon számbavételét s a szükségszerű selejtezések elvégzését. 5. Gondoskodjon arról, hogy a költségvetések és zárszámadások elkészítésénél a számviteli politikában meghatározottak érvényesüljenek. 6. Tegyen intézkedéseket a célszerű gazdálkodás, a munka

4 színvonalának további javítása érdekében (pl. belső szabályozás a dolgozók juttatásairól, szakképzés elősegítése a gazdálkodási feladatkörökben, a pénztárosi munkakör mielőbbi betöltése, stb.). 7. Szervezze meg a belső ellenőrzés rendszerét, és segítse elő annak hatékony működtetését. 8. A számvevőszéki jelentést terjessze a közgyűlés elé annak megismerése céljából. 9. Az elfogadott javaslatoknak megfelelően megtett és tervezett intézkedéseikről a jelentés átvételétől számított 30 napon belül írásban tájékoztassák a vizsgálatot végző szervet. II. Részletes megállapítások 1. A feladatellátás szervezettsége, szabályozottsága 2. Az Önkormányzat működésének, a gazdálkodás rendjének szabályszerűsége 3. A beszámolási kötelezettség teljesítése, a költségvetés készítése és végrehajtása 4. Az Önkormányzat ellenőrzési rendszere 5. A korábbi számvevőszéki ellenőrzések javaslatainak hasznosulása 1. a feladatellátás szervezettsége, szabályozottsága 1.1. Általános ismeretek a szerb kisebbségről, a Szerb Országos Önkormányzat kapcsolatrendszere A Szerb Országos Önkormányzat (továbbiakban: SZOÖ) a Nek.törvény 5. -ának (1) bekezdésében foglaltak értelmében március 18-án alakult meg. A magyarországi szerb kisebbség egyike a korábban nemzetiségként, a Nek.tv. által honos nemzeti kisebbségként elismert 13 nemzeti és etnikai kisebbségnek. A szerb kisebbség jelentős része Budapesten és a fővároshoz közeli településeken él, emellett további hét (7) megyében igen szétszórtan is megtalálhatók, jellemzően az ország déli részein. (Pl. Battonya, Pécs, Deszk, Szeged, stb.) Az 1990-es években mintegy 5000 főre becsülték az országban élők létszámát, ezt követően viszont a délszláv háború és válság, s nem utolsó sorban a NATO két évvel ezelőtti bombázásai következtében számos szerb egyén és család keresett és talált menedéket

5 Magyarországon. A feltételezések szerint ma már a kisebbséghez tartozók létszáma a főt közelíti, a nyelvet beszélők száma ezt jóval meghaladja. (A évi népszámlálási adatok arról, hogy hányan vallották szerb nemzetiségűnek magukat, még nem áll rendelkezésre.) A magyarországi szerbek életkörülményeiről az önkormányzat hozzávetőleges információkkal rendelkezik, egyes területeken viszont a minél széleskörűbb tájékozódás érdekében országos felmérések is készültek (pl. oktatás helyzete, kulturális szervezetek száma, működése, könyvtárak ellátottsága, stb.) A rendszerváltást követően a magyarországi szerbek 1990-ben megalakították első független és önálló társadalmi érdekképviseleti szervezetüket a Szerb Demokratikus Szövetséget. Ez a szervezet megfelelő jogi háttér nélkül számos olyan feladatot látott el amelyeket a Nek. tv. később az országos önkormányzatok tevékenységeként nevesített. Kezdetben az önkormányzat és a szövetség szorosan együttműködött, időközben a tevékenységi körök markánsabban elhatárolódtak egymástól. A Szerb Demokratikus Szövetségnek a megváltozott körülményekhez (országos önkormányzat létrejötte) igazodó profilja, működési területe még nem alakult ki. A szövetség jelenleg is kizárólagos tulajdonosa és működtetője az egyetlen szerb hetilapnak, (Srpske narodne novine) így annak szerkesztési politikájára az önkormányzatnak közvetlen befolyása nincs. A Nek. tv-ben meghatározott jogosítványokból következően az önkormányzat képviseli legeredményesebben a hozzájuk tartozó közösség érdekeit, tevékenységükben kiemelt hangsúlyt kapott a szerb nemzetiségi kultúra, a történelmi hagyományok terjesztése, ápolása, a nyelvoktatás szervezése, segítése. Az önkormányzat széleskörű kapcsolatrendszert épített ki a szerb civil szervezetekkel, egyesületekkel, oktatási és kulturális intézményekkel, a Szerb Ortodox Egyház Budai Püspökségével és szervezeteivel, a magyarországi szerb médiával, a különböző állami szervekkel, intézményekkel. Az anyaországi kapcsolatok kiépítését és erősítését nehezítette a közelmúltig fennálló kedvezőtlen politikai helyzet, aminek következtében nincsenek államközi kulturális és kisebbségvédelmi egyezmények a két ország között. Mindezek ellenére az önkormányzat kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezik az anyaország területén működő kulturális, oktatási, tudományos intézményekkel, gyakoriak a közös rendezvények, tanácskozások, előadások, kiadványok megjelentetése.

6 Az önkormányzat évi megalakulása időszakában 18 helyi szerb önkormányzat működött az országban, a jelenlegi választási ciklusban számuk megkétszereződött. (Elsősorban a fővárosi kerületekben jöttek létre újabb helyi kisebbségi önkormányzatok.) 1.2. A szervezeti és működési rend alakulása A Szerb Országos Önkormányzat október 10-én fogadta el a Statutumát (Alapszabályát) mely tartalmát tekintve megfelel a Szervezeti és Működési Szabályzatnak. Az évben újjáalakult SZOÖ új Alapszabályt nem alkotott, az eredetileg jóváhagyott szabályzat kisebb módosításaira került sor egyedi határozatokkal, így a szabályozás és a gyakorlati működés nem mindenben azonosak. A SZOÖ elnökének tájékoztatása szerint az SZMSZ egységes szerkezetbe foglalt módosítására, egyes fejezeteinek pontosítására többször készült előterjesztés, ellenben a Közgyűlés egyetlen alkalommal sem fogadta el az abban foglaltakat. Az Alapszabály Nek. tv. előírásainak megfelelően határozza meg az önkormányzati jogosítványokat, így azok egyes területeken pl. szerb intézmények létrehozása, működtetése, ösztöndíjak alapítása, stb. nem mint konkrét feladatok, hanem mint keretjellegű lehetőségek jelennek meg. Az SZMSZ III. és IV. fejezete rendelkezik a SZOÖ szervezeti felépítéséről, működési rendjéről, az egyes önkormányzati szervek (közgyűlés, elnök, alelnökök, elnökség és bizottságok) feladatairól, hatásköreiről, a munkamegosztás módjáról, stb. Az önkormányzat legfőbb szerve a közgyűlés, melynek 33 tagja van, akiket főként a helyi kisebbségi önkormányzatok képviselőiből választottak meg. (A közgyűlés jelenleg 31 tagú, mert egy tagja évben elhalálozott, 1 fő pedig a tavalyi évben lemondott, pótlásukra pedig az Országos Választási Bizottság állásfoglalása értelmében nincs jogi lehetőség.) Az önkormányzat jogosítványaival, hatásköreivel a közgyűlés rendelkezik, melynek feladatai a törvényben előírtakon túl egyéb tevékenységgel is kiegészülnek (SZMSZ 10..). A közgyűlés a 12. -ban rögzített feladatokon kívül valamennyi hatáskörét átruházhatja, az elnökre, az elnökségre, a bizottságokra, azok gyakorlására utasítást adhat, az átadott hatáskört visszavonhatja. A 9 fős elnökség a jelenleg érvényben lévő Statutum szerint a közgyűlés két ülése között az önkormányzat legfelső szerveként működik, azokban a kérdésekben dönthet, amelyekre a közgyűlés

7 felhatalmazza. Tagjai között kötelező jelleggel szerepel az elnök, annak általános helyettese és a két alelnök. Az elnökség személyi összetételében a vizsgált időszakban 3 alkalommal történt változás, 1 tag elhalálozott, 2 fő pedig lemondott a választott tisztségről. Az elnöki funkciót az önkormányzat megalakulása óta ugyanazon személy tölti be. Az SZMSZ az elnökség és az elnök által elvégzendő feladatokat, döntési jogköröket általánosságban határozza meg, a két alelnök konkrét tevékenységét közgyűlési határozatok tartalmazzák. (17/1995. SZOÖ (dec.09.), 20/1995. SZOÖ (dec.09. sz. hat.) A közgyűlés az elnökség részére konkrét hatásköröket nem adott le, ez a hiányosság adott helyzetben ellehetetlenítheti az önkormányzat működését. Az általános elnökhelyettesi funkció nincs betöltve, az egyik alelnök főállásban (un. déli alelnök) a másik mellékfoglalkozásban látja el feladatait. Az önkormányzat szakmai tevékenységét bizottságaiban fejti ki, melyek a szabályozás szerint főként a döntés-előkészítésben, a végrehajtás szervezésében és ellenőrzésében nyilvánulnak meg. Az SZMSZ rögzíti, hogy a bizottságok külső tagjait a működési területhez tartozó szakemberekből választják, az önkormányzat elnöke azokban nem vállalhat tisztséget. Ugyanakkor nincs konkrét szabályozás a véleményezési és döntés-előkészítési tevékenységet illetően, továbbá a gazdálkodást érintő rendkívül lényeges területen pénzeszközök felhasználása általános azok döntési jogkörének meghatározása. ( hatáskörbe utalt pénzeszközök ) A kialakult gyakorlat szerint a működés folyamán egyedi közgyűlési határozatokkal történik e pénzeszközök pontosítása az éves költségvetésben jóváhagyott keretösszegre hivatkozással. (Pl június 12-én /1999. sz. SZOÖ hat október 10-én 15/2000. SZOÖ hat.) A szakmai bizottságok működési szabályzatukat maguk alkotják meg a közgyűlés jóváhagyása mellett, de az nem része a SZMSZ-nek, annak mellékleteként sem csatolták azokat. Az SZMSZ a fentieken túlmenően rendelkezik a képviselők jogairól és kötelességeiről, az ülések rendjéről, a szavazás menetéről, a működés dokumentálásáról, érintőlegesen a gazdálkodásról, a hivatali szervezetekről, a tevékenységet biztosító forrásösszetételről. Az önkormányzat által ellátott tevékenységeket, azokhoz kapcsolódó feladat- és hatásköröket, döntési jogköröket az SZMSZ-ben csak általánosságban határozták meg:

8 az átruházott hatáskörökről pontos jegyzék nem készült, az elnökség, az elnök döntési jogköreit az SZMSZ (annak mellékletei) nem konkretizálja, valamennyi feladatkört abba nem építették be, a szakbizottságok működési rendje nem része az SZMSZ-nek, a hatáskörükbe utalt pénzeszközök felhasználásának módja, korlátai nem szabályozottak (pl. költségvetésben jóváhagyott szakmai keretösszeg, az egyes projektekre kapott többletforrások.) az egyes szervek beszámoltatási kötelezettségét (formája, határideje, felelősei) pontosan nem határozták meg. Az önkormányzat a szerb identitás hangsúlyos részének tekinti a nyelvhasználatot, így az Alapszabály rögzíti, hogy valamennyi működéssel kapcsolatos iratanyag szerb nyelven készül. (Közgyűlési, elnökségi jegyzőkönyvek, azokhoz kapcsolódó írásos előterjesztések, a meghozott határozatok, a működéssel kapcsolatos levelezések túlnyomó része, a gazdálkodás lényeges alapdokumentumai.) A jelenleg hatályos jogszabályok nem írják elő a működés, a gazdálkodás minősítéséhez elengedhetetlenül szükséges dokumentációk magyar nyelven is kötelező rögzítését, így azokat csak szerb nyelven készítettek el. A számvevőszéki vizsgálat segítése érdekében annak időtartama alatt a vizsgálatot végző által fontosnak ítélt dokumentumokat lefordították, (pl. SZMSZ, fontos határozatok szövege, költségvetések, zárszámadások, munkaköri leírások) de a működés, gazdálkodás döntés-előkészítési folyamatának, az önkormányzatnál felgyűlt iratanyagoknak áttekintése a folyamatos magyar nyelvre történő fordítás igénye miatt szűk körre korlátozódhatott. (Szabályzatok, költségvetések, zárszámadások, szúrópróbaszerűen ellenőrzött pénzügyi bizonylatok kapcsolódó alapdokumentumai.) A fordítások hitelességét az elnök aláírásával igazolta A költségvetés, zárszámadás, vagyonleltár megállapításának szabályozottsága Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata a közgyűlési hatáskörből át nem ruházható feladatok között nevesíti a költségvetés meghatározását, valamint a zárszámadás elfogadását, ellenben annak a vagyonnal, a gazdálkodással és pénzügyi tevékenységgel foglalkozó VI. fejezete azok szerkezeti rendjét, elkészítési határidejét, a költségvetés módosításának szabályait, a költségvetés és zárszámadás tartalmi összehasonlíthatóságának követelményeit nem rögzíti. Az SZMSZ kimondja, hogy a gazdálkodást a mindenkor hatályos jogszabályok szerint folytatják, a tulajdonosi jogok kizárólagos birtokosa a közgyűlés.

9 Az SZMSZ 48. -a hivatkozik arra, hogy a pénzügyi-gazdálkodási tevékenységről külön szabályzat készül, melyet a közgyűlés hagy jóvá. Ilyen hatályban lévő szabályzat nem volt, így az SZMSZ hiányosságait egyéb belső rendelkezés sem pótolta. Az Alapszabály 8. -a tartalmazza, hogy a vagyonleltárról, a törzsvagyoni körről a közgyűlés önállóan dönt, de az önkormányzat ennek a kötelezettségének mindezideig nem tett eleget A működés szervezeti feltételrendszere Az önkormányzat közgyűlése feladatai ellátása érdekében négy állandó bizottságot (Kultúr, Oktatási, Média, Kiadói és Tudományos) hozott létre, az SZMSZ utal még különböző ad-hoc bizottságok működésére, de ebben a választási ciklusban ilyenek nem alakultak. A kisebbségi célok elérése érdekében aktív tevékenységet fejt ki a kulturális és oktatási bizottság, a média területén a lehetőségek korlátozottabbak, a negyedik szakbizottság (jelenleg 5 tagú) az elnök tájékoztatása szerint a gyakorlatban alig működik. Az SZMSZ a gazdálkodás szervezése, segítése, kontrollja terén fontos feladatkörrel felruházott felügyelő bizottságot (3 fős) is megjelöl, ellenben azt nem hozták létre, így a belső ellenőrzés feltételrendszere sem biztosított. A bizottságokban folyó munka írásban dokumentált, a határozatokat az ülésről készült jegyzőkönyvek tartalmazzák. (Pl. az oktatási bizottság által odaítélt ösztöndíjak a közösséghez tartozó diákok tanulmányainak segítésére.) Az önkormányzat választott testületei és tisztségviselői döntéseinek előkészítésére és végrehajtására, az adminisztratív-igazgatási feladatok ellátására a közgyűlés megalapította hivatalát. Az SZMSZ 48..(1) bekezdése utal arra, hogy a gazdálkodást és pénzügyi tevékenységet hivatala végzi, illetve más természetes és jogi személyek is végezhetik. Az SZMSZ arról is rendelkezik, hogy a hivatal szervezeti felépítését és működési szabályait a közgyűlés hagyja jóvá, - az elnök javaslata alapján azt az elnök irányítja, és a dolgozók feletti munkáltatói jogokat is gyakorolja. Az önkormányzat hivatalának tervezett felépítését, működési rendjét a SZOÖ 12/1995. (IX. 30.) határozatával fogadta el a közgyűlés, ellenben a gyakorlat attól eltérő. A hivatal 8 fős, a gazdálkodási ügyrend nem készült el. Az alkalmazottak rendelkeznek munkaköri leírással, ellenben a személyre

10 szóló feladatok meghatározása átdolgozást igényel a dolgozók jogai, kötelességei, felelősségi köre, és folyamatba épített ellenőrzési kötelezettsége kellő pontossággal nem épült be azokba. Jelenleg az elnök irányításával működő hivatal 6 fős, melyből három fő alapvetően a gazdasági feladatokat látja el, három alkalmazott pedig főként a szervezési és adminisztratív, valamint a könyvtárosi teendőket végzi. Az önkormányzat egy nyugdíjas alkalmazásával (részfoglalkozású) működteti az országos szerb nyelvű könyvtárat a székhelyén, az elnök munkáját a titkár és az adminisztrátor segíti. A gazdálkodási feladatokat közvetlenül hárman végzik a gazdasági vezető irányításával, aki kezdettől fogva külső szakértőként szerződéses jogviszonyban áll az önkormányzattal. (A megbízott szervezet évben megváltozott) A takarításra vállalkozói szerződést kötöttek az egyik alkalmazottal. (Főállásban a hivatal gondnoka, aki a gazdasági részleghez tartozik.) Az elfogadott szervezeti séma oktatásügyi és kulturális referenseket is tartalmaz, alkalmazásukra ezideig nem került sor. Az önkormányzat elnöke a hivatal dolgozóival szabályos munkaszerződést kötött, abban a munkabéren felül részükre egyéb juttatásként étkezési hozzájárulást és a munka- és lakóhely közötti utiköltségtérítést határozott meg. A hivatal munkatársai kivétel nélkül a szerb közösséghez tartoznak, mindennapos munkavégzésük során anyanyelvüket használják. Az önkormányzat az oktatási, kulturális, szociális és közszolgáltatási feladatok ellátására intézményeket nem alapított, működtetésükről nem döntött. Ennek oka főként az, hogy azok finanszírozási garanciái nem biztosítottak, ugyanakkor távlatokban szerepel a terveik között ilyen intézmények alapítása, már meglévő kisebbségi intézmények működtetésének átvétele. A SZOÖ elnöksége áprilisában tárgyalt erről, és listaszerűen meghatározta ezek lehetséges körét is, amennyiben az ehhez szükséges jogi környezet kedvezően változik a későbbiekben. (Hiv.szám: 7/2000. E SZOÖ (04.18.) Az önkormányzat a vizsgált időszakban tanulmányi ösztöndíjakat kivéve pályázatokat nem írt ki, azzal kapcsolatban szabályozást nem alkotott.

11 A közösséghez tartozó diákok körében meghirdetett ösztöndíj-pályázatokról az oktatási bizottság dönt, a rendelkezésre álló keretösszeg felosztása, a pályázatok elbírálása is bizottsági hatáskör. (A feltételek között szociális körülmény nem szerepel, alapvető, hogy a felsőoktatási intézmény beiratkozott hallgatója a kisebbséghez tartozzon, és annak aktív tagja legyen, továbbá más kisebbségi szervezettől ösztöndíjban ne részesüljön.) A támogatott diákok száma évente 4-5 fő, az ösztöndíj mértéke 8-10 ezer Ft/hó/fő a tanulmányi időszakban. (10/1999. (XII. 15.) sz., 4/2000. (III. 07) sz., 2/2001. (II. 08.) sz. Okt. Biz. hat.) 2. az önkormányzat működésének, a gazdálkodás rendjének szabályszerűsége 2.1. A működés tárgyi feltételeinek alakulása Az országos kisebbségi önkormányzatok elhelyezésével összefüggő feladatokról a Nek. tv. a 20/1995. (III. 3.) sz. Kormányrendelet, valamint a 2387/1995. (XII. 12.) Korm. határozat rendelkezett. Ez utóbbi értelmében a Kincstári Vagyoni Igazgatóság az december 18-án kötött adásvételi szerződéssel a Magyar Állam tulajdonában és a KVI kezelésében lévő Budapest, V. ker. Falk Miksa u.3. szám II. emeletén lévő 425 m2 területű ingatlanrészt ingyenes használatba adta a Szerb Országos Önkormányzat és a Szerb Fővárosi Önkormányzat részére. A megvásárolt ingatlan jelentős mértékű átalakításra és felújításra szorult a rendeltetésszerű használatot megelőzően, így a Szerb Országos Önkormányzat a beköltözésig a Szerb Demokratikus Szövetség által bérelt irodákban, (Budapest, VI. ker. Nagymező u.49.) annak bútorait, berendezési tárgyait használva működött. A szükséges munkálatokat követően a székhelyül kijelölt ingatlanrészt a KVI ingyenes használati megállapodás keretében március 26-án átadta a Szerb Országos Önkormányzat és a Szerb Fővárosi Önkormányzat részére. Az átadott ingatlanrész használatáról a két önkormányzat az előírt megállapodást április 6-án kötötte meg. A összesen 425 m2 alapterületből 102 m2 a Szerb Fővárosi Önkormányzat működési céljait szolgálja, a fennmaradó 323 m2 a Szerb Országos Önkormányzat elhelyezésére szolgál.

12 A fenntartási költségek (rezsi, társasházi közös költség a felújítási rész nélkül, karbantartás, takarítás, riasztó, telefonközpont telepítése, karbantartása) a területhasználattal arányosan fizetendők, így azokat a SZOÖ nevére szóló számlák kiegyenlítése után arányosan megosztják a Szerb Fővárosi Önkormányzattal. (A költségek 24 %-a.) Az önkormányzatok között jó az együttműködés, a közös ingatlanhasználatból, a költségek megtérítéséből adódóan problémák eddig nem merültek fel. A székház birtokbaadásán felül az irodák, egyéb helyiségek megfelelő berendezését nem biztosították. Az önkormányzat szeptemberében mintegy 3 millió Ft-ot költött az irodák ízléses berendezésére, a szükséges eszközök beszerzésére, ehhez pótlólagos központi támogatásban nem részesültek. A december 31-i állapot szerint az eszközállomány könyvszerinti nyilvántartási értéke ezer Ft, mely a berendezésen felül számítástechnikai eszközöket s a hozzá tartozó programokat, hűtőszekrényt és mobil telefonokat tartalmaz. Az önkormányzat személygépkocsival, értékesebb irodatechnikai eszközzel (pl. fénymásoló gép) nem rendelkezik. A évi költségvetésben gépkocsivásárlásra ezer Ft-ot hagytak jóvá, ami csak használt autó beszerzését teszi lehetővé. A Jugoszláv Szövetségi Kormány januárjában egy személygépkocsit és 5 db fax készüléket ajándékozott térítésmentesen az önkormányzat részére. Az iratanyagok alapján az eszközöket a Jugoszláv Szövetségi Vámhivatal használta ezt megelőzően. A térítésmentesen kapott eszközöket a számvitelben nem regisztrálták. Az elnök írásos nyilatkozata alapján az 5 db fax készülékből a vámkezelést követően csak egy került a SZOÖ-höz (Panasonic márkájú) a többit a JSZK budapesti nagykövetsége elajándékozta vidéki szerb kisebbségi önkormányzatoknak. Az 1997-es évjáratú Peugeot 205 típ. személygépkocsit szabályszerűen vámkezelték, forgalomba helyezték Magyarországon, a szükséges biztosításokkal rendelkezett. (Kötelező és Casco biztosítás) Az autót az önkormányzat elnöke használta. A személygépkocsit november 8-áról 9-ére virradó éjszaka eltulajdonították Az üggyel kapcsolatban rendőrségi feljelentést tettek (04386/99. november 9-i jkv.) a Budapesti

13 Rendőrfőkapitányság gépjárműfelderítési osztálya december 9-én kiadta a nyomozás megszüntetéséről szóló határozatot ( /99.Bü.) Az elkövető kilétét nem sikerült megállapítani. A Casco biztosítás eredményeként Ft kártérítést kaptak, mely évben befolyt az önkormányzat számlájára (9921 Fők.szl.) Az önkormányzat elhelyezési körülményei ma már kedvezőek, a főváros központjában, a Parlament közvetlen közelében, tágas irodák, egyéb kiszolgáló helyiségek (teakonyha, bővíthető tárgyalóterem, stb.) biztosítják a rendeltetésszerű működést Az egyszeri vagyonjuttatásként kapott részvények hasznosítása A Nek. tv (4) bekezdése értelmében az országos kisebbségi önkormányzatok működési költségeik biztosítására egyszeri vagyonjuttatásban részesítendők. Az évi költségvetésről szóló évi CXXI. tv. módosítása (Kt.8. -a) rendelkezett arról, hogy a vagyonjuttatást az ÁPV Rt az állam vállalkozói vagyonának értékesítendő részéből december 31-ig összesen 300 millió Ft árfolyamértékű vagyon pénzbeli térítés nélküli átadásával teljesítse. A Nek. tv-ben meghatározottak szerint a Szerb Országos Önkormányzatot 15 millió Ft árfolyamértékű vagyonjuttatás illette meg. Az ÁPV Rt Igazgatósága 293/1996. (IV.24.) sz. határozatával döntött arról, hogy a vagyonjuttatást MOL Rt részvények átadásával teljesíti. Az önkormányzat a megállapodást a részvényvagyon átadásáról hosszas egyeztetéseket követően június 18-án kötötte meg az ÁPV Rt-vel, ennek értelmében a törvényben megállapított ezer Ft vagyonértéknek megfelelően ezer Ft névértékű MOL Rt részvényt kaptak. (A részvények árfolyamértéke az márciusi tőzsdei átlagáron 170,2% - került meghatározásra.) A megállapodásban az ÁPV Rt mint átadó kikötötte, hogy az üzleti évet lezáró mérlegelfogadó közgyűlés által megszavazott osztalék a szerződés aláírásának időpontjáig járó időarányos részére igényt tart. A részvényeket letétbe helyezték az Értéktár és Értékpapír Rt-nél. (97/0932. sz. szerződés, szeptember 9.) Az önkormányzat könyvelésében a ezer Ft névértékű részvényvagyont az átadott árfolyamértéken (15 millió Ft) vették nyilvántartásba a 3-as számlaosztályban. ( án, 374. sz. fők. szla egyéb értékpapírok)

14 Az önkormányzat elnöke november 23-i levelében megbízta a részvényeket őrző Rt-t, hogy a letétbe helyezett részvényekből 480 db Ft névértékű értékpapírt Ft-os árfolyamon értékesítsen, annak ellenértékét utalja át az önkormányzat számlájára. Az Rt a megbízást teljesítette, az értékesítésből Ft bevétel származott, mely én befolyt az önkormányzat számlájára. A tranzakcióból az önkormányzatnak Ft árfolyam nyeresége keletkezett. (Kivezetett nyilvántartási érték 170,2 %-os árfolyamon Ft.) A részvényeladásról közgyűlési határozatot nem hoztak, emiatt az eljárás ellentétes az SZMSZ-ben előírtakkal. (A tulajdoni jogok kizárólagos birtokosa a közgyűlés.) Az elnök szóbeli tájékoztatása szerint az értékesítést az indokolta, hogy a székház berendezésére nem állt rendelkezésre elegendő szabadon felhasználható forrás. A részvényvagyonban ezt követően változás nem történt, az összesen ezer Ft névértékű értékpapírt továbbra is letétben tartják. (Az őrzési díj minimális, melyet az Rt időszakosan leszámláz.) A vizsgálat időpontjáig a részvények után járó osztalékbevétel Ft. (Ebből évben befolyt Ft, évben Ft, évben Ft.) Az önkormányzat az és évi mérlegkészítés időszakában a számviteli törvény előírásának megfelelően a nyilvántartási értéket a piaci érték szerint határozta meg évben a felértékelés 3, árfolyamszorzóval történt, így a részvényvagyon a mérlegben Ft értéket képvisel december 31-i állapot szerint az ugyanazon névértéket képviselő értékpapírokat a tőzsdei folyamatoknak megfelelően leértékelték (0, árf. szorzó) ennek következtében a nyilvántartási érték Ft lett. A évről készített beszámolóban a nyilvántartási érték az előző évivel azonos, a piaci értékítélethez igazodóan további leértékelést nem végeztek. A részvényvagyon fel-majd leértékelése a könyvelésből nyomonkövethető, ellenben az ahhoz kapcsolódó konkrét dokumentumok (belső bizonylat, feljegyzés az értékelés hitelességéről) nem lelhetők fel.

15 A jelenlegi nyilvántartási érték a tőzsdei árfolyamok alakulását tekintve a piaci értéket meghaladja A gazdálkodási tevékenység személyi és tárgyi feltételei Az önkormányzat gazdálkodási tevékenységét részben saját hivatali szervezetével, részben külső megbízás keretében valósítja meg. A hivatalon belül a gazdasági vezető feladatait megbízási szerződés keretében látják el, akinek közvetlen irányításával végzik a munkaköri leírásokban csak főbb vonalakban meghatározott tevékenységüket a hivatal főállású alkalmazottai. (gondnok, pénzügyi előadó, gazdasági munkatárs). A hivatal gazdálkodási munkakörben alkalmazott dolgozói megfelelő szakmai végzettséggel nem rendelkeznek. (JPTE Tanárképző Főiskola, ELTE Szláv Tanszék, a gondnok munkaszerződésében általános iskolai végzettség szerepel). A pénztárosi munkakör jelenleg nincs betöltve, a készpénzkezelést kapcsolt feladatként a gazdasági munkatárs végzi. A könyvvezetési és beszámoló készítési feladatokat szeptember 1-től egy számviteli, gazdasági szolgáltató Kft. végezte az évi beszámoló elkészítéséig. Az szeptember 1-én kelt szerződés 14. pontja megnevezte a Kft. képviseletében eljáró személyt, aki a szerb közösség tagja volt, szakmailag megfelelő ismeretekkel bírt. (közgazdasági egyetem, mérlegképes könyvelő) A szerződésben meghatározták az elvégzendő feladatokat, azok határidejét viszont nem rögzítették. A feladatokat az önkormányzat helyiségében, annak tulajdonában lévő számítógépek és szoftwarek használatával végezték. Az önkormányzat a könyvvezetés és az ahhoz kapcsolódó gazdasági vezetői feladatok elvégzésére egy másik Kft-vel kötött szerződést június 15-én. A szerződés részletesebben meghatározza az elvégzendő tevékenységet, az ahhoz biztosított feltételrendszert, a megbízott és megbízó jogait, kötelezettségeit. (Az év közben kötött szerződés szerint a feladatellátás a január havi anyag feldolgozásával kezdődik, így az év egy időszakában a könyvelés nem volt naprakész.) A Kft. nevében eljáró személy főként a költségvetés területén rendelkezik mélyreható szakismerettel (költségvetési felsőfokú KÁLÁSZ) az önkormányzathoz ez évtől kihelyezett munkatársa mérlegképes könyvelő.

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június JELENTÉS az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0913 2009. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés IV-77/4594/2013. sz. határozat 1. számú melléklet 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása I/1. A 2012. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok

Részletesebben

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július JELENTÉS a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0720 2007. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 2001. november 0136 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Lóránt Zoltán számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette: Balázs Andrásné

Részletesebben

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006.

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006. JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0650 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS. az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0848 2008. december

JELENTÉS. az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0848 2008. december JELENTÉS az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0848 2008. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről 0408 2004. április 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről A Belső Ellenőrzési Osztály és feladatellátásának általános bemutatása A 2011.

Részletesebben

JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0559 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat -ellátásának ellenőrzéséről Bárka Színház Nonprofit Kft. 14056 2014. március Állami Számvevőszék

Részletesebben

Jelentés. az MMK Kuratóriuma részére. a Magyar Mozgókép Közalapítvány 2005-2009 évi gazdálkodásának átvilágításáról

Jelentés. az MMK Kuratóriuma részére. a Magyar Mozgókép Közalapítvány 2005-2009 évi gazdálkodásának átvilágításáról Jelentés az MMK Kuratóriuma részére a Magyar Mozgókép Közalapítvány 2005-2009 évi gazdálkodásának átvilágításáról Budapest, 2010. június 15. Tartalom I. Vezetői összefoglaló 4 II. Előzmények 8 1. A megbízás

Részletesebben

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember JELENTÉS az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2001. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről 0233 J/758 2002. szeptember 2. Államháztartás

Részletesebben

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február JELENTÉS a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1207 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3059-055/2011-2012. Témaszám: 1034 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 Iktatószám: 1-94/2012. A döntés egyszerű szavazattöbbséget igényel. BESZÁMOLÓ Az Intézmények Pénzügyi és Ellátó

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 13078 2013.

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 13078 2013. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 13078 2013. augusztus Állami Számvevőszék lktatószám: V-0043-020-005-036/2013.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat-ellátásának ellenőrzéséről Kolibri Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. és jogelődje 14035 2014.

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV)

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009. október 15. 2 JELENTÉS

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

JELENTÉS a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem működésének ellenőrzéséről 2001. szeptember 0132 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Bihary Zsigmond számvevő igazgató Az ellenőrzést

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Budapest XVl. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 2014.

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Budapest XVl. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 2014. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest XVl. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat 14190 2014. július Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0288-010/2014

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006.

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006. JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről 0635 2006. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről 2002. szeptember 0234 Az ellenőrzést felügyeli: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért

Részletesebben

JELENTÉS. a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről. 0647 2006. december

JELENTÉS. a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről. 0647 2006. december JELENTÉS a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről 0647 2006. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-12-38/2006.

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 2014. június

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 2014. június ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület 14080 2014. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0232-068/2014.

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben