INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK"

Átírás

1 INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ MÁJUS 8. TÁMOP / Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

2 EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS Az a tevékenység, beavatkozás, amelyet az egészség: Másképpen: megőrzése, helyreállítása, romlásának megakadályozása céljából nyújtanak. elsődleges prevenció, mentés, gyógyítás, szekunder, illetve tercier prevenció.

3 EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ Egészségügyi hatóság által kiadott működési engedély: jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, természetes személy.

4 EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓK CSOPORTOSÍTÁSA Az egészségügyi szolgáltatókat többféle szempont szerint csoportosíthatjuk: tulajdonos, fenntartó, szervezeti forma, az általuk nyújtott szolgáltatás formája, progresszivitási szintjük, finanszírozásuk típusa szerint.

5 TULAJDONOS, FENNTARTÓ SZERINT Állami, Önkormányzati, Egyházi, alapítványi, Magán.

6 SZERVEZETI FORMA SZERINT Központi költségvetési intézmény, Költségvetési intézmény, Gazdasági társaság (non-profit, for-profit), Közreműködő Személyes közreműködő Egyéni vállalkozó.

7 FINANSZÍROZÁS TÍPUSA közfinanszírozott, magán, vegyes.

8 A SZOLGÁLTATÁS FORMÁJA alapellátó, szakellátó, járóbeteg, fekvőbeteg, nappali kórház, gondozó-, szűrő, városi, megyei kórház, szakkórház, oktató kórház, egyetemi klinika, stb.

9 PROGRESSZIVITÁS Alapellátás, Szakellátás, - Városi kórház, - Megyei kórház, - Szakkórház, - Egyetemi klinika, országos intézet. A különféle progresszivitási szintek egyes intézményekben párhuzamosan is jelen lehetnek.

10 AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ, SPECIÁLIS PIACI SZEREPLŐ Piaci mérete: beutalási rendje, ellátási területe. Piaci részesedése: teljesítmény volumen korlát (TVK). Szolgáltatási árai: finanszírozás. Jogszabályok által meghatározottak.

11 AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓK ÁLTALÁNOS MINIMUMKÖVETELMÉNYEI 60/2003.(X.20.)ESzCsM rendelet 48/2009.(XII.29.) EÜM rendelet A fekvőbeteg-ellátás minimumkapacitása a fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók közül: az ápolási intézet 20, a krónikus betegellátást nyújtó kórház, a kórház, a szakkórház, az országos intézet, valamint az 1.3. pont alá nem tartozó klinika 80,» - a klinika amennyiben egy szakmai főcsoportba sorolt szakmákra rendelkezik engedéllyel 30 fekvőbeteg egyidejű elhelyezéséhez és ellátásához szükséges kapacitás - folyamatos rendelkezésre állásáról köteles gondoskodni.

12 MŰKÖDÉSI ELVEK Területi elv: az OTH által meghatározott területi ellátási kötelezettség (TEK). Definitív ellátás elve: az ellátás minden szintjén a befejezettségre kell törekedni. Progresszivitás elve: az ellátórendszer minden szintjének hierarchikusan szerveződő feladatai vannak, ezek egymásra épülnek. Szabad orvosválasztás elve: a beteg megválaszthatja a (házi)orvosát.

13 INTÉZMÉNYI HIERARCHIA I. Alapellátás, Szakellátás: - járóbeteg (rendelőintézet, gondozók) - fekvőbeteg (városi, megyei kórházak) - vegyes. Regionális központok (pólusok), Egyetemek, országos intézetek.

14 INTÉZMÉNYI HIERARCHIA II. Közösségi egészségközpont, nappali kórház. Közösségi kórház. Több profilú közösségi kórház. Térségi társközpont. Térségi központ, egyetemi klinika. Forrás: Fejlesztési Terv Orvosszakmai módszertan kategóriák bemutatása GYEMSZI 2013.

15 INTÉZMÉNYI HIERARCHIA III. Gondozási központ. Szakkórház. Országos intézet. Forrás: Fejlesztési Terv Orvosszakmai módszertan kategóriák bemutatása GYEMSZI 2013.

16 A KÓRHÁZ, MINT SZERVEZET LÉTESÍTÉSE Fenntartó-tulajdonos: - Struktúrát, személyi és tárgyi erőforrást teremt. - Alapító Okiratot, Alapszabályt alkot. Felelősségbiztosítási szerződés, ÁNTSZ engedély, Finanszírozási szerződés,

17 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) A KÓRHÁZ ALAP SZABÁLYZATA A kórház jogállása, képviselete, A kórház azonosító adatai, A kórház szervezeti egységei, feladatai, működésének alapvető szabályai, Vezetési szintek és jogkörök, Egészségügyi dokumentáció vezetésének rendje, Közreműködő szolgáltatók kapcsolatrendszere, SZMSZ hatálya (kire terjed ki), Mindazok a rendelkezések, amelyeket az Alapító ide előír.

18 A KÓRHÁZ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA Főigazgató, Orvosigazgató, Gazdasági igazgató, Ápolási igazgató. Stratégiai igazgató (nagyobb intézményben) HR igazgató. További tagozódás az Organogramm szerint.

19 ÁLTALÁBAN KÖZVETLEN FŐIGAZGATÓ ALÁ RENDELT SZERVEZETI EGYSÉGEK Igazgatási osztály: - Központi titkárság, - Iktató-irattár. Humánerőforrás osztály: - Munkaügyi nyilvántartás, bérszámfejtés. - Oktatás- képzés. - Könyvtár. Belső ellenőr Munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem. Finanszírozás, kontrolling?

20 ORVOSIGAZGATÓ Fekvőbeteg osztályok, Járóbeteg egységek, Diagnosztikai egységek, Kp-i Műtő, Kp-i Gyógyszertár. (Lényegében az orvosszakmai területek)

21 ÁPOLÁSI IGAZGATÓ Járó- és fekvőbeteg egységek, Diagnosztikai egységek, Kp-i Műtő, Dietetikusok, Kp-i betegszállítás, Takarítás (saját v. kiszervezett) Szociális munkások.

22 GAZDASÁGI IGAZGATÓ Pénzügyi- számviteli osztály, Műszaki osztály, Élelmezési osztály, Logisztikai osztály, Közbeszerzés. Finanszírozás, informatika, kontrolling?

23 A VEZETÉS MUNKÁJÁT SEGÍTŐ BIZOTTSÁGOK, FÓRUMOK Antibiotikum- és infekciókontroll bizottság Intézményi Kutatás Etikai Bizottság Klinikopatológiai konferencia Összdolgozói értekezlet Gyógyszerterápiás bizottság Transzfúziós bizottság Műszerügyi bizottság Etikai bizottság Transzplantációs bizottság A kórház szakmai profiljától függően, további bizottságok működhetnek.

24 STAKEHOLDEREK Finanszírozó Hatóságok Társintézmények Felügyelő tanács Betegjogi képviselet Szakszervezetek Civil szervezetek Államigazgatási szervek A beteg környezete

25 BELSŐ KONTROLL RENDSZER 370/2011.(XII.31.) Korm.rend. a Költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről. Belső ellenőr: - éves terv alapján dolgozik, - kockázatelemzéssel támasztja alá. Tervezett vagy un. soron kívüli: - Szabályszerűségi ellenőrzés, - Pénzügyi ellenőrzés, - Rendszerellenőrzés, - Témavizsgálat. - Teljesítmény ellenőrzés. - FEUVE (folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés). - Minőségirányítási rendszer belső és külső auditjai.

26 AZ INTÉZMÉNYEK ÁLLAMI TULAJDONBA VÉTELE ÉVI CLIV. XXXVIII. TV. TV., VALAMINT A ÉVI évi CLIV. tv., valamint a évi XXXVIII. tv január 01-jén 43, megyei és fővárosi önkormányzati tulajdonban működő intézmény átvétele május 01-től további 53 városi intézmény került a GYEMSZI fenntartása alá. 13 országos intézmény átvétele év végéig (korábban EMMI fenntartás).

27 BETEGÚT SZERVEZÉS ÉS TEK Betegút (patient path): Az az út, amit a beteg végig jár az egészségügyi ellátás során. A finanszírozó, vagy a tulajdonos által kialakított ellátásszervezési megoldás. Irányított betegút (managed care): Az irányított betegellátás eszközrendszere gyakorlata ütközhet a betegek választási szabadságával.

28 TÉRSÉGI SZERVEZÉS Semmelweis terv - Térségek Célja: Hozzáférés javítása, Hatékonyság növelés, Együttműködés az ellátók között.

29 A TÉRSÉGI BETEGÚT SZERVEZÉS ALAPELEMEI Szakmai progresszivitási szintek meghatározása: Humán- és tárgyi, gazdasági erőforrások csoportosítása. Szervezeti hierarchia kialakítása: Az egészségügyi szolgáltatók egymásra épülő rendszere.

30 AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 12/2015. (IV. 10.) EMMI UTASÍTÁSA Megyei és Fővárosi Egészségügyi Irányító Bizottság, az Országos Gyógyintézetek Egészségügyi Irányító Bizottsága Megyei és Fővárosi Egészségügyi Gazdasági Bizottság, valamint az Országos Gyógyintézetek Egészségügyi Gazdasági Bizottsága

31 TERVEZÉSI SZEMPONTOK Kapacitás alapú: Számítások alapját képezheti. Szükséglet alapú: Epidemiológiai mutatók (morbiditás, mortalitás), Feladat meghatározás, Átlátható betegutak, Egyértelmű szakmai progresszivitási szintek. A feladathoz illesztett kapacitás és finanszírozás. Korábbi évtizedekben méretgazdaságossági számításokat nélkülöző reform törekvések születtek. Az az elv, miszerint minden ellátást a leghatékonyabban és legjobb minőségben nyújtó szinten kell elvégezni a gyakorlatban csak részben érvényesül.

32 AZ ELLÁTÓRENSZER ANOMÁLIÁI A jelenlegi struktúra és kapacitások, Az aktuális szolgáltatási csomag, A rendelkezésre álló erőforrások. Egymásra hatása megkérdőjelezi a rendszer működtethetőségét.

33 KOCKÁZATI TÉNYEZŐK Az egészségügyi ellátórendszer anomáliáiból fakadóan: Ellenőrizhetetlenül, spontán szűkülő szolgáltatási paletta, Korlátozott, folyamatosan nehezedő hozzáférés, Kiszámíthatatlan minőség, Romló hatékonyság

34 AZ ELLÁTÓRENDSZER MEGVÁLASZOLATLAN KÉRDÉSEI Mit tartalmazzon a szolgáltatási alapcsomag? Az orvostudomány legújabb ismeretei és a gazdaságilag megengedhető ellentéte. Mikor és hol juthat a beteg ellátáshoz? - Várólista, előjegyzés, - TEK-en innen és túl, - Implantátumok melyik fajtát? mennyiért?

35 A KÖLTSÉGVETÉS FENEKETLEN ZSÁKJA? Közgazdaságilag bizonyított összefüggés: Az egészségügyre fordított kiadások Az egészségügy hatékonysága Az egy főre jutó termelés és jövedelmek között. A munkaerő jobb fizikai és mentális állapota: Magasabb termelékenység, GDP-növekedés, versenyképesség.

36 A KÖLTSÉGVETÉS FENEKETLEN ZSÁKJA? Az egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó egészségipar: Munkahely teremtő, GDP növekedéssel jár, A szolgáltatóiparra innovatív hatást fejt ki.

37 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! TÁMOP / Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Készítette: Ellenőrizte: 2013.04.01. Dr. Hunyadfalvi Balázs Dátum ügyvéd 2013.04.01. Dr. Dávid Gyula Dátum orvosigazgató A dokumentáció kódja: SZMSZ Állomány

Részletesebben

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Bárány Zsolt főigazgató Dr. Bóth János polgármester Minőségirányítási szempontból jóváhagyás előtt ellenőrizte: Kárpáti Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:... Dr. Mészáros Lajos főigazgató Szakmai ellenőrzést végezte:... Posch

Részletesebben

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 E-mail: foig@osei.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A fenntartó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ü.i.: / 2012. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: -------------------------------- Dr. Várkonyi Katalin Főigazgató főorvos Szakmai ellenőrzést végezte: ---------------------------------------------------------------------

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Markhot Ferenc Oktatókórház és Egészségügyi Szolgáltató OLDAL: 1 /85 DÁTUM: 2014/08/29/ Hatályba lépés: Hatályba lép: 2014.08.26. Iktatószám: Köteles példányt kapnak: főigazgatói titkárság Jogtanácsos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT Nyt. szám: 10/26. sz. példány Jóváhagyom! Budapest, 2009. szeptember 30.-án Dr. Szekeres Imre sk. a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről 0820 2008. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

hatályos: 2015.04.11 -

hatályos: 2015.04.11 - 12/2015. (IV. 10.) EMMI utasítás a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó állami egészségügyi intézmények működési rendjének egyes kérdéseiről és egyeztető fórumairól hatályos: 2015.04.11 - Az egészségügyi fekvőbeteg-

Részletesebben

3 3.2.4. A külső kapcsolattartás területén:...41 3.3. A katonai főigazgató-helyettes helyettesítése...41 3.4. A katonai főigazgató-helyettes által

3 3.2.4. A külső kapcsolattartás területén:...41 3.3. A katonai főigazgató-helyettes helyettesítése...41 3.4. A katonai főigazgató-helyettes által 2 TARTALOMJEGYZÉK ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 6 BEVEZETŐ... 9 I. FEJEZET... 11 Az ÁEK JOGÁLLÁSA, RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI ÉS VEZETÉSÉNEK, IRÁNYÍTÁSÁNAK RENDJE... 11 1. Az ÁEK jogállása, rendeltetése,

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet 8200

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

Kitöltési útmutató az A laphoz

Kitöltési útmutató az A laphoz Kitöltési útmutató az A laphoz A működési engedélyt telephelyenként külön kell kérni, ha a telephelyek az ÁNTSZ nem ugyanazon intézetének az illetékességi területén vannak. Annyi A lapot kell kitölteni,

Részletesebben

A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. I.2. I.3. I.4. A kórház megnevezése: Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház I.1.1. Rövidített cégneve: Gyógyfürdőkórház

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben

A GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINÕSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINÕSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA 34 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 1. szám A nemzeti erõforrás miniszter 1/2012. (I. 6.) NEFMI utasítása a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet szervezeti

Részletesebben

Egészségügyi rendszerek tervezése, szervezése Minőségbiztosítás

Egészségügyi rendszerek tervezése, szervezése Minőségbiztosítás Egészségügyi rendszerek tervezése, szervezése Minőségbiztosítás Az egészségügyet meghatározó társadalmi behatások Az egyes országok egészségügyi rendszereinek felépítése függ: az adott társadalom történelmi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

Kórházfinanszírozási pillanatkép, állami támogatás és az önkormányzatok tulajdonosi jogainak gyakorlása 1

Kórházfinanszírozási pillanatkép, állami támogatás és az önkormányzatok tulajdonosi jogainak gyakorlása 1 Fáskerty Éva Katalin Kórházfinanszírozási pillanatkép, állami támogatás és az önkormányzatok tulajdonosi jogainak gyakorlása 1 Az emberek nem tudják elérni legteljesebb egészségi potenciáljukat, hacsak

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye BESZÁMOLÓ. az Egészségügyi Intézmény 2013. évi működéséről és gazdálkodásáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye BESZÁMOLÓ. az Egészségügyi Intézmény 2013. évi működéséről és gazdálkodásáról Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye BESZÁMOLÓ az Egészségügyi Intézmény 2013. évi működéséről és gazdálkodásáról 1 Általános bevezetés...1 Jogszabályi háttér...1 Telephelyi

Részletesebben

A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása

A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása Doktori értekezés Írta: dr. HOMICSKÓ ÁRPÁD OLIVÉR Témavezető: PROF. DR. HAJDÚ JÓZSEF Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE SE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR II. sz. Belgyógyászati Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi utca 46. II. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti

Részletesebben

MOTESZ. www.motesz.hu. Javaslat az egészségügyi fejlesztésekre és a változtatásokra. Tessenek minket jobban elismerni! Interjú Dr.

MOTESZ. www.motesz.hu. Javaslat az egészségügyi fejlesztésekre és a változtatásokra. Tessenek minket jobban elismerni! Interjú Dr. MOTESZ M A G A Z I N T U D O M Á N Y O S, S Z A K M A P O L I T I K A I É S I N F O R M Á C I Ó S F O L Y Ó I R A T XVIII. évfolyam 1. szám 2010. március Javaslat az egészségügyi fejlesztésekre és a változtatásokra

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd 58. szám Tartalomjegyzék 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 96/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 97/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 98/2012. (V.

Részletesebben

Budapesti Egészségügyi Modell BEM. 2009. december

Budapesti Egészségügyi Modell BEM. 2009. december Budapesti Egészségügyi Modell BEM 2009. december A BEM olyan egészségügyi program, melynek alkalmazása a minőségi élet feltétele, a budapesti polgároknak hosszabb és egészségesebb életet segít biztosítani,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

JELENTÉS. a pszichiátriai betegellátás átalakításának ellenőrzéséről. 1286 2012. június

JELENTÉS. a pszichiátriai betegellátás átalakításának ellenőrzéséről. 1286 2012. június JELENTÉS a pszichiátriai betegellátás átalakításának ellenőrzéséről 1286 2012. június Erőforrás Gazdálkodási Főigazgató Számvevői Iroda Iktatószám: V-2012-115/2011-2012. Témaszám: 06 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek

Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek Szerkesztette: Dr. Boncz Imre Szerzők: Dr. Ágoston

Részletesebben