Kitöltési útmutató az A laphoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kitöltési útmutató az A laphoz"

Átírás

1 Kitöltési útmutató az A laphoz A működési engedélyt telephelyenként külön kell kérni, ha a telephelyek az ÁNTSZ nem ugyanazon intézetének az illetékességi területén vannak. Annyi A lapot kell kitölteni, ahány különböző ÁNTSZ intézethez ( továbbiakban: intézet) tartozó telephelye van a szolgáltatónak. Az intézet az illetékességi területén levő különböző telephelyekre a működési engedélyt egy okiratba foglalva adhatja ki, alapellátás esetén egy okiratba foglalva adja ki. 1. pont: Ha az engedélykérés új szolgáltatóra vonatkozik, a szolgáltató egyedi azonosítója sor üresen marad. Azonosítót az engedélyező hatóságtól fogja megkapni az engedély kiadásakor. Kérjük pontosan, a cégjegyzékben szereplő, teljesen kiírt hivatalos nevet feltüntetni. A képviselet jellege és tartalma: a megfelelőt kérjük bekarikázni/aláhúzni. 2. pont: A fenntartó pontos megnevezését kérjük a következők figyelembevételével (96/2003.(VII.15.) Korm. rend. 2. (1) )megadni: a) költségvetési szerv egészségügyi szolgáltató esetén az alapító okiratban felügyeleti szervként megjelölt állami szerv, helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás, b) egyházi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyházi egészségügyi szolgáltató esetén az alapító okiratban fenntartóként megjelölt egyházi jogi személy, c) alapítványi, közalapítványi egészségügyi szolgáltató esetén az alapítvány, közalapítvány, d) más szervezet egészségügyi szolgáltató egységeként működő gyógyintézet esetén a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet; 3. pont: Az egészségügyi szolgáltató elnevezését a 60/2003 (X.20.) ESzCsM rend. 5. alapján az alábbiak szerint kell meghatározni. (1) Az egészségügyi szolgáltató a) az egészségügyi ALAPELLÁTÁS (101) b) a JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS (20) körében ba) egy egészségügyi szakmához tartozó és a diagnosztikai hátteret más egészségügyi szolgáltató közreműködésével biztosító egészségügyi szolgáltatás nyújtása esetén a rendelő (201) bb) egy vagy több szakterülethez tartozó és diagnosztikai háttér helyszíni biztosításával működő, de a bc) pontban foglalt feltételeknek nem megfelelő egészségügyi szolgáltatás nyújtása esetén a szakrendelő/szakrendelés (202)

2 bc) legalább négy szakterületen az adott területhez tartozó valamennyi egészségügyi szolgáltatást nyújtó és a helyszínen radiológiai és klinikai laboratóriumi ellátás biztosítása esetén a rendelőintézeti szakrendelő/ rendelőintézeti szakrendelés (203) bd) a ba) pontban foglalt esetben, amennyiben szolgáltatás nyújtására változó helyszínen, illetve e célra kialakított járművel kerül sor, a mobil egészségügyi szolgálat (204) be) a legalább a progresszivitás 2. szintjén működő fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató speciális személyi, illetve tárgyi feltételei igénybevételével végzett egészségügyi ellátás esetén a szakambulancia (205) bf) külön jogszabály szerinti krónikus betegek, illetve fertőző betegségben szenvedő betegek ellátása és speciális gondozása esetén a gondozó (206) bg) speciális diagnosztikai vagy terápiás feladatok ellátása esetén állomás, ill. központ (207) bh) kizárólag a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozását végző egészségügyi szolgáltató esetén a laboratórium (208) bi) kizárólag a kórisme felállítása, illetve megerősítése céljából speciális vizsgálat végzésére szakosodott egészségügyi szolgáltató esetén, a diagnosztikai központ (209) bj) kizárólag egészségügyi szakdolgozó(k) által nyújtott ellátást végző egészségügyi szolgáltató esetén az adott egészségügyi szakma vagy szakképesítés (210) megnevezése elnevezés használatára jogosult; c) a FEKVŐBETEG-ELLÁTÁS (30) körében ca) folyamatos orvosi felügyeletet nem igénylő ápolási, szakápolási szolgáltatás nyújtása esetén az ápolási intézet (301) cb) hosszú ápolási idejű megbetegedésekre szakosodott intézmény esetén - ideértve az ápoltak aktív ellátására is szakosodott egészségügyi szolgáltatókat is - a krónikus kórház (302) cc) belgyógyászati, sebészeti és még legalább egy szakma tekintetében a progresszív ellátás I. szintjéhez tartozó valamennyi egészségügyi szolgáltatás nyújtása, és a helyszínen ultrahang, elektrokardiográfiai, radiológiai és klinikai laboratóriumi diagnosztikai ellátás biztosítása esetén a kórház, illetve e mellett egyes szolgáltatások ce) pont szerinti feltételekkel történő nyújtása esetén a kórház és szakkórház (303) (városi kórház) Amennyiben a progresszív ellátás II. szintjéhez tartozó szolgáltatásokat legalább egy megye, illetve a főváros lakosságának adott ellátását végző egészségügyi szolgáltató a kórház és szakkórház (304)(megyei kórház, ill. fővárosi kórház) cd) amennyiben a cc) pontban foglaltak ellátását nem osztályszerkezet szerint, hanem az egyes szakterületeket összevontan látja el, a mátrix kórház (305) ce) egy egészségügyi szakma, illetve ahhoz szorosan kapcsolódó társszakmák tekintetében, legalább a progresszív ellátás 2. szintjéhez tartozó valamennyi egészségügyi szolgáltatás nyújtása és az ehhez szükséges teljes általános diagnosztikai háttér helyszínen történő biztosítása esetén a szakkórház (306) A gyermekgyógyászati feladatokat ellátó szakkórház a szakkórház (307) (gyermekkórház) cf) amennyiben az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató a ce) pontban foglalt feladatok ellátását a progresszivitás 3. szintjén végzi, az országos intézet (308)

3 cg) a fekvőbeteg-ellátás körébe tartozó szolgáltatást az orvostudományi vagy egészségtudományi képzést folytató egyetem szervezeti egységeként látja el, a klinika (309) (egyetemi klinika) d) amennyiben egy szakterületen a járóbeteg-ellátás körébe tartozó egészségügyi szolgáltatások nyújtása mellett legalább 5 napon keresztül napi 8 órában biztosítja a 4. (1) bekezdése szerinti tárgyi feltételeket, a nappali kórház (401) (2) Rehabilitációs ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, amennyiben az Eü. tv a szerinti természetes gyógytényező a helyszínen rendelkezésre áll, vagy meghatározott indikáció szerint szakosodott ellátást nyújt, a szanatórium (402) (3) Az Eü. Tv. 3. ga) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató a b) és c) pont szerinti elnevezése mellett a gyógyintézet elnevezés használatára jogosult. Továbbá az EGYÉB SZOLGÁLTATÁS (50) körében 1.) népegészségügyi intézet (501), ha népegészségügyi célú szolgáltatások végzésére kapott engedélyt 2.) mentés (502), működési engedélye mentés és őrzött betegszállítás szolgáltatásokra vonatkozik 3.) őrzött betegszállítás (503): működési engedélye őrzött betegszállítás szolgáltatásokra vonatkozik 4.) vérellátó szolgálat (504): OVSz és telephelyei 5.) máshova nem sorolható szervezet (505): az előző kategóriákba nem sorolható eseteket gyűjti össze 4. pont: A gazdálkodási működési formát a 2/2004 (XI.17.) EüM rend. 1. melléklet szerint kell feltüntetni két jegyen. 1. Jogi személyiségű vállalkozás 11 jogi személyiségű gazdasági társaság ( Kft., Rt.) 13 egyéb jogi személyiségű vállalkozás 2. Jogi személyiség nélküli vállalkozás 21 jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (Kkt., Bt.) 22 jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás 23 egyéni vállalkozás 3. Költségvetési szerv és intézménye 31 központi költségvetési szerv és intézménye 32 helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézménye 33 társadalombiztosítási költségvetési szerv 34 köztestületi költségvetési szerv 35 országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv 5. Jogi személyiségű non-profit szervezet 55 egyház, egyházi intézmény 56 alapítvány 57 közhasznú társaság 58 magánbiztosítás 59 egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet 6. Jogi személyiség nélküli non-profit szervezet 61 jogi személyiség nélküli non-profit szervezet 69 egyéb, jogi személyiség nélküli non-profit szervezet 8. Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység

4 81 egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység 5. pont: A TEÁOR számo(ka)t kérjük bekarikázni/ aláhúzni az alábbiak figyelembevételével: Fekvőbeteg-ellátás - a fekvőbeteg-ellátási tevékenység: = általános orvosi, szakorvosi és fekvőbeteg-ellátás: műtéti beavatkozás: diagnosztizálás, gyógykezelés, operálás, vizsgálat, sürgősségi ellátás, radiológiai ellátás, altatás, intenzív ellátás stb., = elhelyezés, ellátás, élelmezés stb. - az általános és speciális rövid, vagy hosszú időtartamú kórházi, szanatóriumi és betegségmegelőző, orvosi gondozó, leprakezelő, intézményi fekvőbeteg-ellátás, gyógyszanatóriumi, elme-gyógyintézeti, rehabilitációs és egyéb, elhelyezéssel együttes fekvőbeteg-ellátás, beleértve a katonai bázisok és büntetés-végrehajtási intézmények fekvőbeteg-ellátását. Meghatározó a fekvő betegek közvetlen orvosi felügyelet, irányítás melletti ellátása. - a katonák közvetlen harctéri egészségügyi ellátása, lásd a fekvő betegeknek nyújtott magánkonzultációs szolgáltatás, ambuláns betegellátás, lásd a kórházi elhelyezést nem igénylő fogorvosi ellátás, lásd az ambuláns- és mentőszolgálat, lásd Járóbeteg-ellátás Ebbe a szakágazatba a tartozik: - az általános és szakorvosi (pl. sebészeti) vizsgálat, konzílium és gyógykezelés. A tevékenységek végezhetők magán-, illetve társas vállalkozói tevékenységként és fekvőbeteg-ellátó intézmény ambuláns rendelésén. Ide tartoznak a fekvőbeteg-ellátó intézmények magánkonzíliummal kapcsolatos tevékenységei és a gazdasági szervezetekhez, iskolákhoz, szociális otthonokhoz, munkaügyi és jótékonysági szervezetekhez kapcsolódó háziorvosi, illetve járóbeteg- szakellátás, tanácsadás, preventív ellátás. Az ellátottak általában ambuláns betegek. - az orvosi ellátáson kívüli egészségügyi szakellátás, mint például a szülésznői, bábai, ápolónői és fizioterápiai, stb. szaktevékenység, lásd Fogorvosi szakellátás - az általános és szakfogorvosi ellátás, - a fogszabályozás. Ezek végezhetők műtőben, magánrendelőben vagy járóbeteg klinikákon, beleértve a cégek, iskolák stb. rendelőit is.

5 - műfog, a protézis, a fogpótlás készítése a fogtechnikusok által, akik nem helyezik azokat be, lásd Egyéb humán-egészségügyi ellátás - az orvosi, szakorvosi, háziorvosi tevékenységen kívüli, jogilag engedélyezett humánegészségügyi, paramediális ellátás, kezelés. Magába foglalja például az ápolónői, a szülésznői (védőnői) és a fizikoterápiai tevékenységeket, továbbá az optometria, a hidroterápia, az orvosi gyógymasszázs, a munkaterápia, a beszédterápia, a kiro- és csontkovácsolás, homeopátia, az akupunktúra és más természetgyógyászati stb. területeken végzett ellátásokat. A tevékenység végezhető klinikákon, rendelőben, hozzá tartozó leányvállalatnál, iskolákban, idősek otthonában, munkaügyi és jótékonysági szervezetben, lakóhelyhez kötött nem kórházi ellátási formában, továbbá a magánrendelésen és a paciensek otthonában stb. - a nem fogorvosi fogászati szakellátás, pl. fogász, iskolai fogászati nővéri és fogászati higiénikusi tevékenység, - az orvosi laboratóriumi tevékenység, - a vér-, sperma-, az átültetendő szervek stb. bankjához kapcsolódó tevékenység, - a betegszállítás, a mentőszolgálat, beleértve a légi mentőszolgálatot is. - műfog, a protézis, a fogpótlás készítése a fogtechnikusok által, akik nem helyezik azokat be, lásd az élelmiszer-higiéniai vizsgálat, elemzés, ellenőrzés, lásd a mezőgazdasági kártevőirtás, lásd az egészségügyi kártevőirtás építményben, zárt területen, lásd Gyógyászati termék kiskereskedelme 6. pont: Amennyiben a kérelem benyújtásakor még nem áll rendelkezésre, pótlólag is bevihető. 7. pont: Ha az egészségügyi szolgáltatónak van bármely közszolgáltatásban résztvevő egysége I (igen), nemleges esetben N (nem) feltüntetést kérjük. Ha a szolgáltató csak közreműködőként vesz részt az ellátásban K (közreműködő) jelet kell feltüntetni.

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról A jogszabály mai napon hatályos állapota 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA LII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 5033 5480. OLDAL 2012. július 5. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek-

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. az egészségügyi szolgáltatóról és az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókról szóló adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. az egészségügyi szolgáltatóról és az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókról szóló adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az egészségügyi szolgáltatóról és az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókról szóló adatszolgáltatáshoz Ezen adatszolgáltatás valamennyi egészségügyi szolgáltatás ideértve a gyógyszerellátást

Részletesebben

Orvostechnológiai alapismeretek II. rész

Orvostechnológiai alapismeretek II. rész 1 Magyar Mérnöki Kamara Egészségügyi-Műszaki Tagozata FAP-3/2013 Orvostechnológiai alapismeretek II. rész (Segédlet a jogosultsági/tanúsítási vizsga letételéhez) Összeállította: dr. Forgács Lajos Ellenőrizte:

Részletesebben

1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása 10130 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 64. szám Az emberi erõforrások minisztere 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelete az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló

Részletesebben

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Bárány Zsolt főigazgató Dr. Bóth János polgármester Minőségirányítási szempontból jóváhagyás előtt ellenőrizte: Kárpáti Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

A klinikai fogászati higiénikusi tevékenység ántsz vonatkozásai. Sira Emese Jogi szakokleveles közegészségügyijárványügyi

A klinikai fogászati higiénikusi tevékenység ántsz vonatkozásai. Sira Emese Jogi szakokleveles közegészségügyijárványügyi A klinikai fogászati higiénikusi tevékenység ántsz vonatkozásai Sira Emese Jogi szakokleveles közegészségügyijárványügyi felügyelő ??? Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szervezeti felépítése

Részletesebben

2001. évi CVII. Törvény az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról

2001. évi CVII. Törvény az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról 2001. évi CVII. Törvény az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról Annak érdekében, hogy a többszektorúvá vált egészségügyi ágazatban az egészségügyi

Részletesebben

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről A Kormány a gyermekek

Részletesebben

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Az Országgyűlés - az egészségügyi tevékenység kiemelkedő jelentőségének tudatában, - az egészségügyi dolgozókat megillető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT Nyt. szám: 10/26. sz. példány Jóváhagyom! Budapest, 2009. szeptember 30.-án Dr. Szekeres Imre sk. a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Markhot Ferenc Oktatókórház és Egészségügyi Szolgáltató OLDAL: 1 /85 DÁTUM: 2014/08/29/ Hatályba lépés: Hatályba lép: 2014.08.26. Iktatószám: Köteles példányt kapnak: főigazgatói titkárság Jogtanácsos

Részletesebben

A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. I.2. I.3. I.4. A kórház megnevezése: Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház I.1.1. Rövidített cégneve: Gyógyfürdőkórház

Részletesebben

A Kormány 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 2758 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 26. szám A Kormány 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

3 3.2.4. A külső kapcsolattartás területén:...41 3.3. A katonai főigazgató-helyettes helyettesítése...41 3.4. A katonai főigazgató-helyettes által

3 3.2.4. A külső kapcsolattartás területén:...41 3.3. A katonai főigazgató-helyettes helyettesítése...41 3.4. A katonai főigazgató-helyettes által 2 TARTALOMJEGYZÉK ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 6 BEVEZETŐ... 9 I. FEJEZET... 11 Az ÁEK JOGÁLLÁSA, RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI ÉS VEZETÉSÉNEK, IRÁNYÍTÁSÁNAK RENDJE... 11 1. Az ÁEK jogállása, rendeltetése,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ü.i.: / 2012. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: -------------------------------- Dr. Várkonyi Katalin Főigazgató főorvos Szakmai ellenőrzést végezte: ---------------------------------------------------------------------

Részletesebben

16/2013. (II.13.) Öh. sz. Tárgy: a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása

16/2013. (II.13.) Öh. sz. Tárgy: a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása 16/2013. (II.13.) Öh. sz. Tárgy: a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása HATÁROZAT Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei Egészségügyi

Részletesebben

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról*

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 218. szám 86329 (4) A Civil Információs Portál felé a (3) bekezdés szerinti adatokat azok jogerőre emelkedését, érvényessé válását vagy az adatszolgáltató tudomására

Részletesebben

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Készítette: Ellenőrizte: 2013.04.01. Dr. Hunyadfalvi Balázs Dátum ügyvéd 2013.04.01. Dr. Dávid Gyula Dátum orvosigazgató A dokumentáció kódja: SZMSZ Állomány

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE

A SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE A SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE ÉS AZ ÁFA 2012 Szolgáltatások Jegyzéke A szolgáltatások tartalmi meghatározásai Építményjegyzék Szerkesztette: dr. Hornok Arnold A szerkesztés lezárva: 2012. február 16. ISBN

Részletesebben

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról hatályos: 2013.12.24 - Módosított rendeletek: Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Általános tájékoztató

Kitöltési útmutató. Általános tájékoztató Kitöltési útmutató Általános tájékoztató Ezen nyomtatványok a személyes közreműködésre irányuló, illetve a szabadfoglalkozású tevékenység megkezdésére vonatkozóan az egészségügyi hatósági és igazgatási

Részletesebben

Általános rendelkezések. 2. E rendelet alkalmazásában. c) a szolgáltatótevékenység típusai: ca) a gyermekjóléti szolgáltatás (Gyvt. 39-40.

Általános rendelkezések. 2. E rendelet alkalmazásában. c) a szolgáltatótevékenység típusai: ca) a gyermekjóléti szolgáltatás (Gyvt. 39-40. 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről A Kormány a gyermekek védelméről

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2009.07.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

T/13099. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

T/13099. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13099. számú törvényjavaslat az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. november

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. június 30., hétfő Tartalomjegyzék 159/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet Az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról

Részletesebben

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:... Dr. Mészáros Lajos főigazgató Szakmai ellenőrzést végezte:... Posch

Részletesebben