Passzív optikai hálózat csillapításának mérése optikai adó-vevővel Összeállította: Békefi Ádám hallgató Mészáros István tanszéki mérnök

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Passzív optikai hálózat csillapításának mérése optikai adó-vevővel Összeállította: Békefi Ádám hallgató Mészáros István tanszéki mérnök"

Átírás

1 Passzív optikai hálózat csillapításának mérése optikai adó-vevővel Összeállította: Békefi Ádám hallgató Mészáros István tanszéki mérnök

2 Szálparaméterek Az optikai szálak tulajdonságainak három alaptípusa létezik, az átviteli, a geometriai és a mechanikai paraméterek csoportja. Az optikai rendszerek kiépítésekor és fenntartásakor ezek közül a legfontosabbak az átviteli tulajdonságok. Közéjük sorolható a csillapítás, a reflexió, a diszperzió, a numerikus apertúra, a módus-mezőátmérő és a levágási hullámhossz. A fentiek közül leggyakrabban mért jellemző a csillapítás. A csillapítás a szálba betáplált és a szál kimenetén megjelenő optikai teljesítmény viszonya decibelben (db) kifejezve: A csillapítás értéke függ az optikai szál hosszától, a környezeti hőmérséklettől, az üveg tisztaságától és a hullámhossztól. A szálhossztól való függés megszűntethető a fajlagos csillapítás, vagy más néven kilométerenkénti csillapítás fogalmának bevezetésével. Ez a szál csillapításának és hosszának hányadosa, ennek megfelelően mértékegysége db/km. Az eltérő hosszúságú szálak összehasonlíthatósága érdekében a további jelenségektől való függést nem a csillapítás abszolút értékére, hanem a fajlagos csillapításra szokás vonatkoztatni. A hőmérsékletfüggés vizsgálata során kiderül, hogy a kilométerenkénti csillapítás értéke 20 és +70 C között jó közelítéssel állandó, viszont ezen a tartományon kívül a hőmérsékletváltozás hatására bekövetkező csillapítás-növekedés egy meredek görbével írható le. Ezt légkábeles összeköttetések tervezésekor figyelembe kell venni, ugyanis a szálak fajlagos csillapítását a 20 és +70 C közötti tartományra adják meg. Télen tehát nagyobb csillapításra kell számítani, mint a szálak gyárilag megadott paramétereiből számítható érték. Nem írható le ilyen egyértelműen a csillapítás és a szál anyagának szennyezettsége közötti összefüggés. Az egyes szennyező anyagok ugyanis eltérő törésmutatójúak, és eltérő koncentrációban lehetnek jelen az üvegben. Ilyen módon a fény különbözőképpen fog bennük megtörni, és róluk visszaverődni. Általánosságban igaz azonban, hogy minél nagyobb a szennyező anyag koncentrációja, annál nagyobb a fajlagos csillapítás. A szálban leggyakrabban jelenlévő szennyező anyagok a fémionok és a hidroxidionok. A szennyezettség csökkentésén túl a csillapítás minimalizálásához megfelelően kell megválasztani az átviteli hullámhosszt. A fény ugyanis tekinthető elektromágneses hullámnak, amely kölcsönhatásba lép a hullámvezető, vagyis az optikai szál molekuláival azáltal, hogy rezgésbe hozza azokat. Ez a kölcsönhatás gátolja a fény terjedését, értéke pedig az úgynevezett rezonancia-frekvenciákon nagy. A kvarcüvegben két nagy rezonanciahelyet különböztethetünk meg, az egyik az ultraibolya, a másik az infravörös tartományban van.

3 Minél távolabb van az átvitelhez felhasznált fény frekvenciája (hullámhossza) a rezonanciafrekvenciáktól, annál kisebb lesz a csillapítás. Mivel két rezonanciahelyet kell vizsgálni, az eredő csillapításgörbe két függvény, az UV-abszorpció és az IR-abszorpció szuperpozíciójaként áll elő. Az abszorpciók által okozott csillapítás az 500 és 1800 nm közötti hullámhosszakon kisebb, mint 1 db/km. Ezt megnöveli azonban a Rayleigh-szórás, ami az üveg egyenetlenségein való szóródást jelenti. A Rayleigh-szórás által okozott járulékos csillapítás az alkalmazott hullámhossz növelésével arányosan csökken. Az üveg szennyezettsége miatti járulékos csillapítás szintén erősen hullámhosszfüggő. Ha például 1 ppm koncentrációban hidroxidionokat tartalmaz a szál, akkor a csillapításgörbének 1395 nm-en 40 db/km értékű lokális maximumhelye lesz. Kisebb koncentráció esetén a csillapítás is kisebb. Mindezek alapján az átviteli hullámhossz és a csillapítás összefüggése a következőképpen ábrázolható: A görbének három lokális minimumhelye van, 850, 1300 és 1550 nm-en. Ezek az úgynevezett átviteli ablakok. A 850 nm-es ablak az első generációs ablak, amely esetében a fajlagos csillapítás 2.5 és 3 db/km közötti. Ezt ma már nem használják, helyette a 0.36 db/km kilométerenkénti csillapítással rendelkező 1300 nm-es, és a 0.22 db/km fajlagos csillapítású 1550 nm-es ablakot alkalmazzák a távközlésben. A korszerű technológiával készült szálak persze nem csak ezeken a hullámhosszakon alkalmazhatók, ugyanis ezek esetében nincs jelen a hidroxidionok által okozott helyi csillapítási csúcs, ennek megfelelően 1200 és 1700 nm között 0.4 db/km alatti csillapítással használhatók. Ezeket nevezik vízgyök nélküli szálaknak. A reflexió, mint jelenség akkor áll elő, ha a fény különböző törésmutatójú közegek határfelületéhez érkezik. Itt az optikai teljesítmény egy része behatol az új közegbe, a fennmaradó rész pedig visszaverődik onnét. Ez történik a fény üvegszálba való becsatolásakor, illetve az abból való kicsatolásakor. A reflexió számszerűsítésére szolgál a reflexiós csillapítás, ami a szál bemenetére érkező és az onnan visszaverődő optikai teljesítmény hányadosa logaritmikus egységekben kifejezve: A reflexió értéke függ a beesés szögétől, minél kisebb a beesési szög, annál kisebb a reflexiós csillapítás. A reflexiós csillapítás soha nem zérus, még akkor sem, ha a fény merőlegesen érkezik a szál bemenetére. Ebben az esetben körülbelül 4 %-os, tehát 14 db-es reflexiós csillapítással kell számolni. Ezt a szélsőséges esetet Fresnel-reflexiónak nevezik. A reflexió az optikai jelátvitelben gondot okoz, mivel a reflektált fény interferál a hasznos jelet továbbító fénnyel. A probléma megoldható a csatlakozók szálvégeinek 8 -os ferde csiszolásával. Ilyen

4 esetben ugyanis a különböző közegek határfelületéről reflektálódó fény nem képes terjedni az optikai szálban. Az ilyen kialakítású csatlakozókat /APC jelöléssel látják el. Másik lehetőség a reflexió csökkentésére az immerzióillesztő folyadék használata a csatlakozók között. Ennek törésmutatója nagyon hasonló az üvegszáléhoz, így az eltérő törésmutatójú közegek határán előálló jelenségek intenzitása nagymértékben csökkenthető vele. Egy adott összeköttetés maximálisan lehetséges átviteli sebességét befolyásolja a diszperzió. A jelenség a fényvezető szálakban terjedő elemi fénymomentumok futásidőkülönbségéből eredő jeltorzulás, időbeni szóródás, ami a szálban továbbított fényimpulzusok kiszélesedéseként nyilvánul meg. Nagy bitsebesség esetén az impulzusok keskenyek, és egymástól mért távolságuk kicsi. Egyértelmű tehát, hogy kis mértékű diszperzió esetén is az egymást követő bitek összemosódnak, megkülönböztethetetlenné válnak, és ez a bithiba-arány megnövekedését okozza. Ha a bithiba-arány meghaladja az adott rendszerre előírt határértéket, az átviteli sebességet csökkenteni kell. A diszperziónak négy típusa különböztethető meg, a módusdiszperzió, az anyagi diszperzió, a hullámvezető diszperzió és a polarizációs módusdiszperzió. Közülük a módusdiszperziót az okozza, hogy a szálak bizonyos csoportjában, a multimódusú szálakban a fény több különböző útvonalon képes terjedni. A különböző útvonalakhoz eltérő futásidők tartoznak, a legrövidebb futásidőhöz tartozó útvonalat nevezik alapmódusnak. A leghosszabb futásidőnek és az alapmódus futásidejének különbségét a szálhosszal osztva előáll a módusdiszperzió értéke: A különböző száltípusoknál a módusdiszperzió közelítő értéke eltérő képletekkel számolható. Lépcsős törésmutatójú, multimódusú szálakban, ahol a mag törésmutatója nagyobb, mint a héjé és konstans, néhány ezer módus képes kialakulni. A diszperzió értéke ezáltal: A kifejezésben az n mag a mag törésmutatója, a Δ a relatív törésmutató, mely kiszámítható az alábbi formulával: Ha a mag törésmutatója n mag = 1.5, a relatív törésmutató pedig Δ = 0.01, akkor lépcsős törésmutatójú, multimódusú szálak módusdiszperziója D módus = 50 ns/km. Gradiens indexű szálak esetében a mag törésmutatója a mag-héj határfelületen a héjéval azonos, a szál tengelye felé pedig gradiens függvény szerint növekszik. Itt a hosszabb utat befutó fénysugarak átlagos sebessége nagyobb, mint a rövidebb utat befutóké, ugyanis a mag határa felé haladva csökken a hullámvezető törésmutatója, a fény adott közegben mérhető sebessége pedig egyenlő a vákuumban értelmezett fénysebességnek és a közeg törésmutatójának a hányadosával. Mindennek megfelelően a módusdiszperzió kisebb lesz, mint a lépcsős törésmutatójú szálaknál, értéke pedig a következő képlettel számolható:

5 A kifejezésben az n mag a mag törésmutatójának maximális értéke. A fenti példánál alkalmazott értékeket felhasználva a módusdiszperzió gradiens indexű szálakra D módus = 250 ps/km. A módusdiszperzió teljesen eliminálható monomódusú szálak alkalmazásával. Ezek magátmérője annyira kicsi, hogy csak egyetlen útvonalon képes bennük terjedni a fény, így a módusdiszperzió egyáltalán nem jelentkezik. A diszperzió másik típusa az anyagi diszperzió. Ezt az okozza, hogy a kvarcüvegben a különböző hullámhosszú fénymomentumok eltérő sebességgel terjednek. Minél kisebb a továbbítandó jel optikai sávszélessége, annál kisebb mértékben jelentkezik a probléma. A diszperzió harmadik formája a hullámvezető diszperzió. Ennek az az oka, hogy nagyon kis magátmérő esetén a fény nem csak a magban, hanem a héjban is terjedni fog, mégpedig nagyobb sebességgel, mint a magban. Másként megfogalmazva a módusmezőátmérő nagyobb, mint a magátmérő. A módus-mezőátmérő a szál átmérőjének azon két pontja közötti távolság, amely pontokban az optikai teljesítmény a maximális érték 1/e 2 - szerese. Minél nagyobb a magátmérő, annál kisebb mértékben kell számolni ezzel a jelenséggel. A hullámvezető diszperzió és az anyagi diszperzió egyaránt hullámhosszfüggő, ezért szuperpozíciójukat kromatikus diszperziónak nevezik. A kromatikus diszperzió értékét a szálhosszra és az adólézer optikai sávszélességére normalizálva adják meg: A kromatikus diszperziónak az ITU-T G.652 szabványszámú normál szálak esetén 1310 nmen zérushelye van. Ez a hullámhossz a második optikai ablakba esik bele. Célszerűbb azonban a harmadik optikai ablak használata, mivel abban kisebb a fajlagos csillapítás. A probléma megoldására olyan törésmutató eloszlást használnak a magban, amelynek hatására a diszperziós zérus 1550 nm-re tolódik el. Ezt a száltípust eltolt diszperziójú szálnak (DSF Dispersion Shifted Fiber) nevezik. Az 1 jelű görbe a normál monomódusú szál kromatikus diszperziójának hullámhosszfüggését adja meg, míg a 2 és 3 jelű különböző eltolt diszperziójú szálak diszperziós tulajdonságait írja le. Az ábra jobb alsó sarkában az egyes görbékhez tartozó törésmutató-profil látható. A kromatikus diszperzió hatása kiküszöbölhető diszperzió-

6 kompenzáló szálak (DCF Dispersion Compensating Fiber) segítségével is. Ezek nagy negatív diszperzióval rendelkeznek, ezáltal, ha ilyen szálat kapcsolnak egy hosszabb, normál monomódusú szálból kiépített szakasz végére, a diszperzió kiegyenlítődik. Tipikusan 40 km normál szál után helyeznek el 5 km diszperzió-kompenzáló szálat. 40 km normál szál 5 km DCF 40 km normál szál 5 km DCF A diszperzió negyedik formája a polarizációs módusdiszperzió. Ez abból adódik, hogy a különböző polarizációjú fénysugarak eltérő sebességgel terjednek az optikai szálban. A jelenség oka a mag alakjának ideális köralaktól való eltérése. Kiküszöbölésére nincs mód, értéke pedig statisztikus, előre nagyon nehezen számítható. További fontos száljellemző a numerikus apertúra. Ez az érték megmutatja, mekkora az optikai szál végén az a megengedett maximális beesési szög, amely esetén a magba belépő fény még totális reflexiót szenved a mag és a héj határfelületén, és ezáltal képes terjedni a magban. A maximálisan megengedett beesési szöget akceptanciaszögnek nevezik. Az ábrán a δ szög az akceptanciaszög. Értéke (és így a numerikus apertúra értéke is) kizárólag a mag és a héj törésmutatójától függ. A távközlésben kis numerikus apertúrájú szálakat használnak, ezek az úgynevezett gyengén vezető szálak, amelyek akceptanciaszöge nem éri el a 15 -ot. A nagy távolságú optikai jelátvitelben ma már kizárólag monomódusú üvegszálakat használnak. Mint ahogy a módusdiszperzió tárgyalásánál már szó volt róla, a monomódusú átvitelhez arra van szükség, hogy a magátmérő kellően kicsi legyen. Ez a feltétel akkor teljesül, ha a magátmérő kisebb, mint az alkalmazott hullámhossz tízszerese. Így például a Magyarországon tipikusan használt 9 μm magátmérőjű szálak a 850 nm-es optikai ablakban multimódusúként, az 1300 nm-es ablakban monomódusúként viselkednek. Azt a hullámhosszt, amely felett a szál monomódusú működést mutat, levágási hullámhossznak nevezik. A fenti jellemzők közül a csillapítás és a reflexió értékét egy-egy optikai szakaszon a kiépítéskor és az üzemeltetés során is rendszeresen ellenőrizni kell, mivel ezek értéke döntő mértékben befolyásolja az összeköttetés minőségét. A méréseket hibakeresési céllal is el lehet végezni, ha például a vevőkészülékhez nem érkezik meg az adó jele, míg az adóoldalon a reflektált jelszint magas, akkor valószínűleg szakadás történt az optikai szálon. Hasonló

7 módon a megnövekedett csillapításból is lehet a hiba okára következtetni, ugyanis ilyen formában jelentkezik például egy túlságosan kis átmérőjűre feltekert kábel hatása. Elsősorban az összeköttetés kiépítésekor érdemes mérni a diszperzió értékét, ebből ugyanis meghatározható, hogy mekkora sebességű jelátvitel valósítható meg az adott hálózaton. Ehhez az alábbi képlet nyújt segítséget: A kifejezésben a BR az összeköttetés bitsebessége, az L pedig az összeköttetés távolsága. Δλ az adólézer optikai sávszélessége. A numerikus apertúra értékének mérése nem feltétlenül szükséges, de a hálózat kiépítése során elvégezhető a csatlakozók megfelelőségének ellenőrzésére. Ezzel szemben a levágási hullámhossz mérése egyáltalán nem szükséges, ez ugyanis gyári paraméter, amely nem változik. A mérési összeállítás: Mérési feladatok: 1. Határozza meg a mérési összeállításban szereplő szálszakaszok csillapítását! A mérést végezze el előre és vissza irányban is 1310 és 1550 nm-en! 2. Mérje meg az osztó egyes kimenetein mérhető csillapítást két irányban 1310 és 1550 nm-en! 3. Határozza meg az osztó teljesítmény-veszteségét. 4. Mérje meg az összeállított hálózat csillapítását két irányban 1310 és 1550 nm-en! A mérést az osztó mindegyik kimenetére ismételje meg! 5. Készítsen mérési jegyzőkönyvet, értékelje a mérést. A mérés menete: 1. A hamis mérési eredmények elkerülése érdekében alakítson ki módusirtót a fényforráshoz kapcsolandó patchkábelben! A módusirtó legyen egy a mellékelt kartonhengerre feltekert négymenetes tekercs! 2. Tisztítsa meg az alkalmazott optikai szálak végeit, hogy a patchkábelek a lehető legkisebb járulékos csillapítást okozzák! 3. Csatlakoztassa a patchkábelek FC/PC csatlakozóit a fényforráshoz, illetve a teljesítménymérőhöz! 4. A patchkábelek másik végeit kapcsolja egymáshoz egy toldó segítségével! 5. Kapcsolja be a műszereket! Az adót a CW gomb segítségével állítsa auto üzemmódba, ezáltal a rajta beállított hullámhosszal automatikusan meg fog egyezni a mérővevő mérési hullámhossza. Az ekkor mért jelszint lesz a referencia.

8 6. Állítsa át a vevőt jelszint méréséről csillapítás mérésére, a pillanatnyi jelszintet pedig állítsa be referenciának! (Mindez megvalósítható a Ref. Gomb néhány másodperces lenyomva tartásával.) 7. Kapcsolja a patchkábeleket a kívánt szakasz végeire! 8. Mentse el a mérési eredményt a Store gomb néhány másodperces lenyomva tartásával! Az eszköz a csillapításérték mellett tárolni fogja a referencia és a mérési hullámhossz értékeit is. 9. Ismételje meg a 7. és a 8. lépéseket az összes többi szálra és a teljes összeállításra is mindkét irányban 1310 és 1550 nm-en! 10. Csatlakoztassa a számítógéphez a teljesítménymérőt a mini USB kábel segítségével! 11. Töltse le a mérési eredményeket a számítógépre a Handheld Data Transfer nevű program felhasználásával! A letöltött eredmények alapján írja meg a jegyzőkönyvet! A méréshez használt műszerek EXFO FLS-600 stabilizált fényforrás 1., Optikai csatlakozó 2., Hálózati kapcsoló 3., Háttér világítás 4., Főmenü 5., Menüpontok közötti váltás 6., Belépés az adott menüpontba 7., Moduláció kapcsoló 8., Fényforrás bekapcsoló Az eszköz be- és kikapcsolása: A műszer be- és kikapcsolása a gomb néhány másodperces lenyomva tartásával történik. Az eszköz a bekapcsolás után automatikusan telepkímélő üzemmódba kerül, ami azt jelenti, hogy tíz perccel az utolsó gombnyomás után az FLS-600 automatikusan kikapcsol. Ezt az állapotot a kijelzőn az Auto-off felirat jelzi. Normál üzemmódba való átkapcsoláshoz a bekapcsoló gombot kell röviden lenyomni. Ekkor a kijelzőről az Auto-off felirat eltűnik. A kikapcsoláshoz a bekapcsoló gombot néhány másodpercig lenyomva kell tartani. A fényforrás bekapcsolása: A fényforrás bekapcsolása a gomb lenyomásával történik. Ekkor a tárolt hullámhosszak közül a legkisebb hullámhosszal kezd el adni az eszköz. A Source gomb ismételt lenyomásával növelhető a hullámhossz. A legnagyobb tárolt hullámhossz elérése után

9 a billentyű lenyomására kikapcsol a fényforrás. A kijelzőn bekapcsolt fényforrás esetén a fény hullámhosszának értéke, kikapcsolt fényforrás esetén az OFF felirat látható. Moduláció: A moduláció a billentyű megnyomásával kapcsolható be. Az első lenyomás hatására auto üzemmódba kapcsol a műszer, ami azt jelenti, hogy a moduláló jel információt ad a fény hullámhosszáról. Ilyen moduláció használata esetén a műszerrel kompatíbilis teljesítménymérő (pl. EXFO FPM-600) a mérési hullámhosszt automatikusan az adó hullámhosszához igazítja. A gomb további megnyomásai az alábbi modulációs állapotokat eredményezik: Kapcsolt auto üzemmód Megegyezik az auto üzemmóddal, de a műszer periodikusan vált a tárolt hullámhosszak között. 270 Hz-es moduláló jel 1 khz-es moduláló jel 2 khz-es moduláló jel Kikapcsolt moduláció A pillanatnyi modulációs üzemmódról a kijelzőn megjelenő felirat tájékoztat. A tárolt hullámhosszak beállítása: A tárolt hullámhosszak azok a hullámhosszak, amelyek a mérés során használhatók. Hiába képes a műszer más hullámhosszak előállítására is, csak azok állíthatók be a Source gombbal, amelyek a tárolt hullámhosszak listáján fenn vannak. A lista összeállításához a Setup billentyűvel elő kell hívni a főmenüt. (A menüpontok közötti váltás a Next gomb segítségével valósítható meg.) A főmenü SRC menüpontját kell kiválasztani, majd a menübe belépni. (Ez a billentyűvel történik.) Ezen belül az egyes menüpontok azok a hullámhosszak, amelyeket a műszer kezelni képes. A menübe belépés gombjával lehet felvenni a hullámhosszakat a listára, illetve törölni onnan azokat. Azok a hullámhosszak vannak a listán, amelyek mellett egy csillag látható. A menüből a bekapcsoló gomb kétszeri lenyomásával lehet kilépni. EXFO FPM-600 optikai teljesítménymérő

10 1., Hálózati kapcsoló 2., Mérési hullámhossz beállítása 3., Mérési mód választó 4., Főmenü 5., A tárolt hullámhosszak listája 6., Váltás a menüpontok között 7., Kijelzési mód váltás 8., USB csatlakozó 9., Optikai bemenet Az eszköz be- és kikapcsolása: A művelet az EXFO FLS-600 stabilizált fényforrás be- és kikapcsolásával azonos módon történik. A mérési hullámhossz beállítása: A mérési hullámhossz a billentyű lenyomásával növelhető. A legnagyobb hullámhossz elérése után a gomb megnyomásának hatására a legkisebb hullámhossz lesz a mérési hullámhossz. Csak azok a hullámhosszak választhatók ki, amelyek szerepelnek a tárolt hullámhosszak listáján. Amennyiben a mérendő optikai jelet egy az eszközzel kompatíbilis fényforrás (pl. EXFO FLS-600) szolgáltatja, és az auto üzemmódban működik, a mérési hullámhossz kézi beállítására nincs szükség.

11 A tárolt hullámhosszak listájának összeállítása: A főmenün belül a PM menüpontba kell belépni. (A menükezelés megegyezik az EXFO FLS-600-nál leírtakkal.) Ezen belül a FAV menüpontot kell kiválasztani. Ekkor megjelenik egy 40 elemből álló lista első eleme. A listában a Next gomb lenyomásával lehet váltani az egyes hullámhosszak között. A tárolt hullámhosszak listájára a billentyű lenyomásával vehető fel egy elem, és a törlés is ezzel a gombbal történik. Az az elem van fenn a listán, amely mellett csillag látható. A menü 40 elemű listájának az első 20 eleme gyárilag adott, a második 20 elem tetszőlegesen állítható be. A hullámhossz beállításához a gombot kell néhány másodpercig lenyomva tartani. Ezt követően a hullámhossz-érték helyett megjelenő ---- kiírás első helyiértéke villogni kezd. A számjegy értékének növelése a gombbal, a helyiértékek közötti váltás a Next gombbal történik. A beállított érték rögzítése a Next billentyű néhány másodperces nyomva tartásával valósítható meg. Váltás a teljesítménymérési és a csillapításmérési üzemmód között: Az egyes üzemmódok között mindössze a kijelzés formátumában van különbség. Teljesítményméréskor a mért érték dbm-ben, vagy W-ban megadva jelenik meg a kijelzőn, csillapításméréskor egy referenciaszinthez viszonyított érték db-ben kifejezve. A váltás az egyes kijelzési módok között a billentyűvel történik. A referenciaszint megadása ugyenezen gomb néhány másodperces nyomva tartásával adható meg, a beállított érték a pillanatnyilag mért teljesítmény lesz. A nulla szint beállítása: Mivel az EXFO FPM-600 kéziműszer, ezért nulla szintre kalibrálása nem szükséges, ennek ellenére van rá lehetőség. Ilyenkor az eszköz csatlakozójáról le kell szerelni az FC/PC adaptert, amelynek a helyére egy porvédő sapkát kell felhelyezni. Ez biztosítja, hogy a mért jelszint valóban nulla legyen. A kalibrálás ezt követően történhet meg a λ gomb néhány másodperces nyomva tartásával. Ha az eljárás során a vett jelszint nem nulla, a kalibrálás nem történik meg. Ebben az esetben a kijelzőn a LIGH felirat jelenik meg. A mérési eredmények tárolásra és számítógépre mentése: A műszer alkalmas 1000 mérési eredmény tárolására. Minden teljesítményérték mellett tárolásra kerül a kábelazonosító, a szálazonosító, a mérési hullámhossz és a referenciaszint. Egy eredmény rögzíthető a Next gomb néhány másodperces lenyomva tartásával. A tárolási adatok közvetlenül a műszer segítségével szerkeszthetők. Ez a DATA menüben történik. A menüben beállítható a kábelazonosító, amely alapértelmezetten CAB1, beállítható a szálazonosító kezdőértéke, ami a gyári beállítások esetén 001, és beállítható a szálazonosító növekménye, ami az alapbeállítások használatakor 1. Az egyes értékek szerkesztése ugyanúgy történik, mint a tárolt hullámhosszak beállítása. A gomb rövid idejű lenyomásával az a szálazonosító jelenik meg pár másodpercre a kijelzőn, amellyel a műszer tárolni fogja a soron következő mérés eredményét.

12 A gomb néhány másodperces lenyomva tartásával a már rögzített értékek tekinthetők meg. Ebben az üzemmódban a kijelzőn megjelenik a Recall felirat. A mért érték mellett megjelenik a mérési hullámhossz is. Eggyel nagyobb szálazonosítójú tárolt értékre a billentyűvel, míg eggyel kisebb szálazonosítójú a Next billentyűvel lehet váltani. A Recall üzemmódból a bekapcsoló gombbal lehet kilépni. A mért eredmények számítógépre való mentésekor első lépésben egy USB mini USB kábellel kell összekötni a számítógépet és a műszert. Ezt követően kell elindítani a PC-re telepített nevű programot. A Data Transfer fülön belül a Select Unit gombra kattintva választható ki a csatlakoztatott eszköz típusa (jelen esetben FPM-600). Ezt követően a File Type gombra kattintva, megadható a letöltött fájl típusa. A fájltípusok közül a.txt típus szövegszerkesztővel megnyitható, benne az egyes letöltött értékeket (azonosító, jelszint, referenciaszint stb.) egy tabulátornyi szóköz választja el. A.csv típus táblázatkezelővel nyitható meg, míg a.olts formátumot kizárólag a szoftvercsomagban mellékelt program képes kezelni. Ez a program egy eleve formázott jegyzőkönyvet készít, amelyben már csak olyan információkat kell megadni, mint például a mérést végző neve, vagy a mérés helye.

13 A mérés időpontját és a műszer gyári számát valamennyi típusú fájl tartalmazza. Az utolsó lépés maga a letöltés, ami a Download gombra kattintva indítható el. Ekkor egy üzenetablakban a szoftver megkérdezi, hogy törölhetők-e az adatok a műszerről. A Yes, vagy a No gombra kattintva a folyamat lezárul, és a mérési eredmények a kívánt formátumban megjelennek a C:\Dokumentumok\Beérkezett fájlok mappában.

Vételi jelszintek mérése élő optika KTV hálózaton

Vételi jelszintek mérése élő optika KTV hálózaton Vételi jelszintek mérése élő optika KTV hálózaton Összeállította: Békefi Ádám hallgató Mészáros István tanszéki mérnök Elméleti összefoglaló Az optikai eszközök és berendezések két típusa különíthető el.

Részletesebben

S7021 ADATGYŰJTŐ. 2-csatornás adatgyűjtő számláló és bináris bemenettel. Kezelési leírás

S7021 ADATGYŰJTŐ. 2-csatornás adatgyűjtő számláló és bináris bemenettel. Kezelési leírás S7021 ADATGYŰJTŐ 2-csatornás adatgyűjtő számláló és bináris bemenettel Kezelési leírás Nem hivatalos fordítás! Minden esetleges eltérés esetén az eredeti, angol nyelvű dokumentum szövege tekintendő irányadónak:

Részletesebben

Használati Utasítás Fajsúly meghatározó HU

Használati Utasítás Fajsúly meghatározó HU Használati Utasítás Fajsúly meghatározó HU HU Tartalomjegyzék 1 Műszaki adatok. 4 2 A felhasználási területek áttekintése..... 5 2.1 KERN EMB 200-3V mérleg KERN YDB-01 fajsúlymérő tartozékkal 6 2.2 KERN

Részletesebben

TANTÁL KFT. NLPC Gold nyelvoktató berendezés. kezelési utasítás

TANTÁL KFT. NLPC Gold nyelvoktató berendezés. kezelési utasítás E L E K T R O N I K A I K F T H-1149 BUDAPEST XIV. NAGY LAJOS KIRÁLY ÚTJA 117. TEL./FAX: 220-6454, 220-6455 e-mail: tantal@t-online.hu www.tantal.hu Skype: Tantál Kft TANTÁL KFT NLPC Gold nyelvoktató berendezés

Részletesebben

Nappali képzés: Számítógéppel segített tervezés szerkesztésben közreműködött: Zobor Bence Kiegészítő- levelező képzés: Számítástechnika 2.

Nappali képzés: Számítógéppel segített tervezés szerkesztésben közreműködött: Zobor Bence Kiegészítő- levelező képzés: Számítástechnika 2. 1. gyakorlat Vonalrajzolás, szerkesztések, szabadonformált görbék A numerikus adatbevitelről leírtaknak és egyenes vonalak rajzolásának illusztrálására készítsük el az alábbi telek- É kontúrt a sraffozott

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 846A Szélsebesség Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Használat előtti megjegyzések... 2 3. Kezelőszervek... 3 4. LCD kijelző... 3 5. Műszaki jellemzők... 4 6. Mérések... 5

Részletesebben

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet Gépjármű Diagnosztika Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet 14. Előadás Gépjármű kerekek kiegyensúlyozása Kiegyensúlyozatlannak nevezzük azt a járműkereket, illetve

Részletesebben

Az optikai szálak. FV szálak felépítése, gyakorlati jelenségek

Az optikai szálak. FV szálak felépítése, gyakorlati jelenségek Az optikai szálak FV szálak felépítése, gyakorlati jelenségek Egy kis történelem 1. - 1930 Norman R. French szabadalma optikai távbeszélő rendszerre (merev üvegrudak kötege) - 1950-es évek: 1-1,5m hosszú

Részletesebben

Ne szerelje szét a mérleget! Ha a mérleg hibás működését tapasztalja, lépjen azonnal kapcsolatba a mérleg forgalmazójával!

Ne szerelje szét a mérleget! Ha a mérleg hibás működését tapasztalja, lépjen azonnal kapcsolatba a mérleg forgalmazójával! TELECOM TARTALOM TARTALOM 2 ÓVINTÉZKEDÉSEK 3 ÖSSZESZERELÉS 4 FELÉPÍTÉS 5 NYOMÓGOMBOK 6 MŰVELETEK 7 1. Normál mérés 7 2. Mérés tárával 7 3. Darabszámlálás 8 4. Százalékos mérés 9 5. Mozgó tömeg mérése 10

Részletesebben

ProAnt Felhasználói Útmutató

ProAnt Felhasználói Útmutató ProAnt Felhasználói Útmutató http://www.proant.hu/ 2014. október 17. Adminisztrátor 6722 Szeged, Gogol u. 3. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A ProAnt szoftverről... 4 3 Jelszó módosítása...

Részletesebben

Használati Utasítás Precíziós mérleg HU

Használati Utasítás Precíziós mérleg HU Használati Utasítás Precíziós mérleg HU 1 HU Tartalomjegyzék 1 Műszaki adatok. 4 2 Minőségi tanusítvány... 8 3 Alapvető információk... 9 3.1 Megfelelő használat.... 9 3.2 Helytelen használat 9 3.3 Jótállás.....

Részletesebben

Használati útmutató. Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176

Használati útmutató. Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176 Használati útmutató Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176 CÍM Tartalomjegyzék OLDALSZÁM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK. 4 1.1. A biztonsággal kapcsolatos információk 4 1.1.1. Munkakezdés előtt.

Részletesebben

RC és RLC áramkörök vizsgálata

RC és RLC áramkörök vizsgálata dátum:... a mérést végezte:... RC és RLC áramkörök vizsgálata legalapvetőbb RLC áramkörök ellenállásból, induktivitásból (tekercs) és kapacitásból (kondenzátor) állnak. Ezek bemenetén és kimenetén mérhető

Részletesebben

Használati utasítás. Kalibra 59 Bt. RISHMulti 18s digitális multiméterekhez

Használati utasítás. Kalibra 59 Bt. RISHMulti 18s digitális multiméterekhez Használati utasítás RISHMulti 18s digitális multiméterekhez 1 A készülék részei: ( 1 ) Folyadékkristály kijelző ( 2 ) Ki / Be kapcsoló gomb ( 3 ) Data Hold és Min/Max adattárolás választó gomb ( 4 ) Automata

Részletesebben

Passzív optikai hálózatok mérései

Passzív optikai hálózatok mérései JESZENÔI PÉTER Magyar Telekom Nyrt., PKI Fejlesztési igazgatóság jeszenoi.peter@telekom.hu Kulcsszavak: PON, GPON passzív hálózat, fényvezetô, optikai osztó, splitter, coupler, mérés, csillapítás, OTDR

Részletesebben

Használati útmutató Magyar. Szimbólumok A Biztonsági előírásoknál használt szimbólumok a következőket jelentik:

Használati útmutató Magyar. Szimbólumok A Biztonsági előírásoknál használt szimbólumok a következőket jelentik: Használati útmutató Magyar Szimbólumok A Biztonsági előírásoknál használt szimbólumok a következőket jelentik: Gratulálunk a Makita LD100P megvásárlásához! A termék használata előtt figyelmesen olvassa

Részletesebben

Használati útmutató. Biztonsági előírások. Tartalom. Szimbólumok. A műszer felhasználási célja. Tiltott használat. magyar. Biztonsági előírások

Használati útmutató. Biztonsági előírások. Tartalom. Szimbólumok. A műszer felhasználási célja. Tiltott használat. magyar. Biztonsági előírások 77-116 tanley TLM 220i 1 2 4 5 7 10 11 13 3 6 8 9 12 14 15 2 1 3 4 1 2 3 8 5 7 4 7 6 6 5 asználati útmutató magyar Gratulálunk a tanley TLM 220i megvásárlásához! A termék használata előtt figyelmesen olvassa

Részletesebben

S3120 ADATGYŰJTŐ. Kezelési leírás

S3120 ADATGYŰJTŐ. Kezelési leírás S3120 ADATGYŰJTŐ Hőmérséklet és relatív páratartalom adatgyűjtő kijelzővel Kezelési leírás Nem hivatalos fordítás! Minden esetleges eltérés esetén az eredeti, angol nyelvű dokumentum szövege tekintendő

Részletesebben

VOLVO C30 RÖVID KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

VOLVO C30 RÖVID KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VOLVO C30 RÖVID KEZELÉSI ÚTMUTATÓ KÖSZÖNTJÜK ÚJ VOLVÓJÁBAN! Egy új autó megismerése mindig izgalmas élmény. Ebben igyekszik segítséget nyújtani a Rövid kezelési útmutató, amellyel alig néhány perc alatt

Részletesebben

UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA

UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA SPF UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA A GYAKORLAT CÉLJA: AZ UV-látható abszorpciós spektrofotométer működésének megismerése és a Lambert-Beer törvény alkalmazása. Szalicilsav meghatározása egy vizes

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv Daikin szobai klimaberendezés Üzemeltetési kézikönyv FTXL20G2V1B FTXL25G2V1B FTXL35G2V1B TARTALOMJEGYZÉK ÜZEMELTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK Biztonsági előírások... 2 Alkatrészek... 5 Üzemeltetés előtti teendők...

Részletesebben

VERTESZ Fázisazonosító Felhasználói Leírás

VERTESZ Fázisazonosító Felhasználói Leírás VERTESZ Felhasználói Leírás felhasználói leírás Tartalomjegyzék 1.ÁLTALÁNOS LEÍRÁS... 3 1.1.A készüléken található jelölések jelentése...3 1.2.Biztonsági figyelmeztetés... 3 1.3.A készülékek rendeltetése...

Részletesebben

Digitális Lakatfogós Multiméter AX-3550

Digitális Lakatfogós Multiméter AX-3550 Digitális Lakatfogós Multiméter AX-3550 Használati útmutató 1. Biztonságra vonatkozó információk Annak érdekében, hogy elkerülje az áramütést, valamint egyéb sérülést, illetve a mérőműszer vagy berendezés

Részletesebben

A stabil üzemű berendezések tápfeszültségét a hálózati feszültségből a hálózati tápegység állítja elő (1.ábra).

A stabil üzemű berendezések tápfeszültségét a hálózati feszültségből a hálózati tápegység állítja elő (1.ábra). 3.10. Tápegységek Az elektronikus berendezések (így a rádiók) működtetéséhez egy vagy több stabil tápfeszültség szükséges. A stabil tápfeszültség időben nem változó egyenfeszültség, melynek értéke független

Részletesebben

4. BEMENET EGYSÉGEK. 4. Bemenet egységek

4. BEMENET EGYSÉGEK. 4. Bemenet egységek 4. Bemenet egységek A bemeneti perifériákkal a számítógépbe kívülről adatokat, programokat juttathatunk be. Íme röviden felsorolva a legismertebb bemeneti egységek: 1. Billentyűzet 2. Egér és más mutató

Részletesebben

45. sz. laboratótiumi gyakorlat Elektronikus motorvédelem vizsgálata

45. sz. laboratótiumi gyakorlat Elektronikus motorvédelem vizsgálata 45. sz. laboratótiumi gyakorlat Elektronikus motorvédelem vizsgálata 1. Elméleti alapok Az erőművekben üzemelő nagyfeszültségű, nagyteljesítményű háromfázisú motorok, valamint a különböző ipari és egyéb

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS GT POWER A6-10

HASZNÁLATI UTASÍTÁS GT POWER A6-10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS GT POWER A6-10 Mikroprocesszor vezérlésű, nagy teljesítményű, integrált balansz szolgáltatással, USB PC csatlakozóval és hőszenzorral rendelkező töltő/kisütő készülékhez Technikai adatok:

Részletesebben

Kromatikus diszperzió mérése

Kromatikus diszperzió mérése Kromatikus diszperzió mérése Összeállította: Mészáros István tanszéki mérnök 1 Diszperziós jelenségek Diszperzió fogalma alatt a jel szóródását értjük. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a bemeneti keskeny

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv. Távirányító BRC1D528

Üzemeltetési kézikönyv. Távirányító BRC1D528 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 KÖSZÖNJÜK, HOGY EZT A TÁVIRÁNYÍTÓT VÁLASZTOTTA. OLVASSA EL EZT A

Részletesebben

NEPTUN_FDL, META. (Szűrések, dokumentáció) Budapest, 2001

NEPTUN_FDL, META. (Szűrések, dokumentáció) Budapest, 2001 NEPTUN_FDL, META (Szűrések, dokumentáció) S Budapest, 2001 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1.FDL SZŰRÉSEK, METANYELV.FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ... 4 1.1LISTÁK SZŰRÉSE... 4 1.1.1Szűrések használata...

Részletesebben

Jelalakvizsgálat oszcilloszkóppal

Jelalakvizsgálat oszcilloszkóppal 12. fejezet Jelalakvizsgálat oszcilloszkóppal Fűrészjel és impulzusjel megjelenítése oszcilloszkóppal Az oszcilloszkópok feszültség vagy bármilyen feszültséggé átalakítható mennyiség időbeli változásának

Részletesebben

SM-T810. Felhasználói kézikönyv

SM-T810. Felhasználói kézikönyv SM-T810 Felhasználói kézikönyv Hungarian. 07/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Tartalom Alapok 4 Fontos tudnivalók 5 Az értékesítési doboz tartalma 6 A készülék elrendezése 8 Akkumulátor 11 Memóriakártya 14

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szám János. Síkmarás, gépalkatrész befoglaló méreteinek és alakjának kialakítása marógépen. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szám János. Síkmarás, gépalkatrész befoglaló méreteinek és alakjának kialakítása marógépen. A követelménymodul megnevezése: Szám János Síkmarás, gépalkatrész befoglaló méreteinek és alakjának kialakítása marógépen A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló) A követelménymodul

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Automatikus szűrőtisztítás funkcióval ellátott díszítőpanel Megfelelő használattal energiatakarékosság Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az öntisztító panelt. Ez a kézikönyv olyan

Részletesebben

PAS808 / PAS808M / PAS816 / PAS832. Behatolás Jelző Központok

PAS808 / PAS808M / PAS816 / PAS832. Behatolás Jelző Központok PAS808 / PAS808M / PAS816 / PAS832 Behatolás Jelző Központok Felhasználói Kézikönyv KM20 Kezelő 2012.01.03. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...4 1.1 Rendszer alkotóelemek...4 1.2 Alapértelmezett felhasználó

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV DAIKIN SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV FTXG25JV1BW FTXG35JV1BW CTXG50JV1BW FTXG25JV1BS FTXG35JV1BS CTXG50JV1BS Jellemzők Kényelem és energiatakarékosság FIGYELŐ SZEM A FIGYELŐ

Részletesebben

IV. RÉSZ MECHANIKUS KAPCSOLÓK A TRAKTOR ÉS A VONTATMÁNY KÖZÖTT, VALAMINT A KAPCSOLÁSI PONTRA HATÓ FÜGGŐLEGES TERHELÉS 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1.

IV. RÉSZ MECHANIKUS KAPCSOLÓK A TRAKTOR ÉS A VONTATMÁNY KÖZÖTT, VALAMINT A KAPCSOLÁSI PONTRA HATÓ FÜGGŐLEGES TERHELÉS 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1. IV. RÉSZ MECHANIKUS KAPCSOLÓK A TRAKTOR ÉS A VONTATMÁNY KÖZÖTT, VALAMINT A KAPCSOLÁSI PONTRA HATÓ FÜGGŐLEGES TERHELÉS 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1. Mechanikus kapcsoló a traktor és a vontatmány között : olyan

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV. Vezeték nélküli távirányító készlet

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV. Vezeték nélküli távirányító készlet ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Vezeték nélküli távirányító készlet MODELLEK: BRC4C65 BRC4C66 Köszönjük, hogy Daikin gyártmányú klímaberendezést választott! Olvassa el figyelmesen ezt az üzemeltetési kézikönyvet,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 90EPC Digitális Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információ... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3 5. Általános

Részletesebben

BAUSFT. Pécsvárad Kft. 7720 Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu. ISO-bau. Szigetelés kiválasztó. 1.02 verzió.

BAUSFT. Pécsvárad Kft. 7720 Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu. ISO-bau. Szigetelés kiválasztó. 1.02 verzió. BAUSFT Pécsvárad Kft. 7720 Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu ISO-bau Szigetelés kiválasztó 1.02 verzió Szerzők: dr. Baumann József okl. villamosmérnök 1188 Budapest, Fenyőfa

Részletesebben

Programozható digitális id kapcsoló felhasználói útmutatója

Programozható digitális id kapcsoló felhasználói útmutatója 0743H EMT707 PA Programozható digitális id kapcsoló felhasználói útmutatója Cikkszám: EMT707PA A. Funkciók 1. A programozható digitális id kapcsolóval (a továbbiakban: id kapcsoló ) beállítható otthoni

Részletesebben

SI-7E20A-002-02 SI-7E20A-002 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SM-EC79. Ellenőrző műszer

SI-7E20A-002-02 SI-7E20A-002 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SM-EC79. Ellenőrző műszer SI-7E20A-002-02 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SI-7E20A-002 SM-EC79 Ellenőrző műszer SM-EC79 MUTATÓ n Az ellenőrző műszer használata Problémák helyének azonosítása az ellenőrző műszer használatával 4 Probléma az

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ ALBATROS 1 SZABÁLYOZÓHOZ

KEZELÉSI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ ALBATROS 1 SZABÁLYOZÓHOZ s KEZELÉSI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ ALBATROS 1 SZABÁLYOZÓHOZ s Building Technologies ágazat 2005.05.10. 2.1.1 ALBATROS 1 KEZELÉSI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ Az RVA43.222 (C sorozat) szabályozó az Albatros állókazánokhoz

Részletesebben

Figyelem! A leírás nem tér ki miután azt más leírások tartalmazzák - a rendszer általános működési, kezelési kérdéseire, azokat ismertnek tételezi

Figyelem! A leírás nem tér ki miután azt más leírások tartalmazzák - a rendszer általános működési, kezelési kérdéseire, azokat ismertnek tételezi Pénzügy Működééssii lleeíírráss Figyelem! A leírás nem tér ki miután azt más leírások tartalmazzák - a rendszer általános működési, kezelési kérdéseire, azokat ismertnek tételezi fel. A leírás csak a modul

Részletesebben

prolan rcm Felhasználói kézikönyv

prolan rcm Felhasználói kézikönyv prolan rcm Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék A készülékről általában................... 4 Felépítés, tartozékok.....................5 Menürendszer.........................6 Hosszúhullámú rádió adó-vevő..............8

Részletesebben

Akuszto-optikai fénydiffrakció

Akuszto-optikai fénydiffrakció Bevezetés Akuszto-optikai fénydiffrakció A Brillouin által megjósolt akuszto-optikai kölcsönhatást 1932-ben mutatta ki Debye és Sears. Az effektus felhasználását, vagyis akuszto-optikai elven működő eszközök

Részletesebben

JUNIOR Plus 2, 4, 6, 8 - Kezelési útmutató

JUNIOR Plus 2, 4, 6, 8 - Kezelési útmutató FELSZERELÉSI JAVASLATOK JUNIOR Plus 2, 4, 6, 8 - Kezelési útmutató BELTÉRI ÖNTÖZÉSVEZÉRLŐ AUTOMATIKA LCD kijelző Transzformátor Vegye le az alsó takarólemezt. Szerelje fel a falra az automatikát a két

Részletesebben

Elektromágneses hullámok, a fény

Elektromágneses hullámok, a fény Elektromágneses hullámok, a fény Az elektromos töltéssel rendelkező testeknek a töltésük miatt fellépő kölcsönhatását az elektromos és mágneses tér segítségével írhatjuk le. A kölcsönhatás úgy működik,

Részletesebben

Billenő áramkörök Jelterjedés hatása az átvitt jelre

Billenő áramkörök Jelterjedés hatása az átvitt jelre Billenő áramkörök Jelterjedés hatása az átvitt jelre Berta Miklós 1. Billenőkörök A billenőkörök pozitívan visszacsatolt digitális áramkörök. Kimeneti feszültségük nem folytonosan változik, hanem két meghatározott

Részletesebben

CIPHERLAB 8000 adatgyűjtő-vonalkódleolvasó Használati útmutató

CIPHERLAB 8000 adatgyűjtő-vonalkódleolvasó Használati útmutató CIPHERLAB 8000 adatgyűjtő-vonalkódleolvasó Használati útmutató 1. CipherLAB8000 Adatgyűjtő használata Az adatgyűjtő használata előtt ellenőrizzük, hogy a töltő/dokkoló egység csatlakoztatva van-e a 230V-os

Részletesebben

Kondenzátor töltése és kisütése egyenáramú körben

Kondenzátor töltése és kisütése egyenáramú körben Tanulókísérlet Tehetséggondozás Ajánlott évfolyam 11., Idıtartam 45 perc Kondenzátor töltése és kisütése egyenáramú körben F.94 B.P. Kötelezı védıeszközök Balesetvédelmi figyelmeztetések Szükséges eszközök

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 24-2012

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 24-2012 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS GÉPJÁRMŰ-GUMIABRONCSNYOMÁS MÉRŐK HE 24-2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA... 5 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK... 6 2.1 Használt mennyiségek... 6 2.2 Jellemző mennyiségi értékek

Részletesebben

2.3.2.2.1.2.1 Visszatérítő nyomaték és visszatérítő kar

2.3.2.2.1.2.1 Visszatérítő nyomaték és visszatérítő kar 2.3.2.2.1.2 Keresztirányú stabilitás nagy dőlésszögeknél A keresztirányú stabilitás számszerűsítésénél, amint korábban láttuk, korlátozott a metacentrikus magasságra való támaszkodás lehetősége. Csak olyankor

Részletesebben

#Bevezetés Beállítások NA 3000 # 1.1.

#Bevezetés  Beállítások NA 3000 # 1.1. Bevezetés A szinthal1 program szintezéssel mért magassági hálózatok kiegyenlítésére alkalmas program. Lehetőségünk van mind beillesztett, mind önálló hálózat számítására. Önálló hálózat kiegyenlítésekor

Részletesebben

310 297-13 01.2015 TA-SCOPE

310 297-13 01.2015 TA-SCOPE 310 297-13 01.2015 TA-SCOPE HU TA-SCOPE Tartalom Tartalom Végfelhasználói licensz szerződés 5 Bevezetés 9 Beszabályozó műszer és alkatrészei 10 Felhasználói kézikönyv a beszabályozó műszerhez 12 A műszer

Részletesebben

ARCHLine.XP 2009. Windows. Újdonságok. Felhasználói kézikönyv. ARCHLine.XP 2009 Újdonságok

ARCHLine.XP 2009. Windows. Újdonságok. Felhasználói kézikönyv. ARCHLine.XP 2009 Újdonságok ARCHLine.XP 2009 Windows Újdonságok Felhasználói kézikönyv ARCHLine.XP 2009 Újdonságok A dokumentációban levő anyag változásának jogát a CadLine Kft fenntartja, ennek bejelentésére kötelezettséget nem

Részletesebben

2. OPTIKA 2.1. Elmélet 2.1.1. Geometriai optika

2. OPTIKA 2.1. Elmélet 2.1.1. Geometriai optika 2. OPTIKA 2.1. Elmélet Az optika tudománya a látás élményéből fejlődött ki. A tárgyakat azért látjuk, mert fényt bocsátanak ki, vagy a rájuk eső fényt visszaverik, és ezt a fényt a szemünk érzékeli. A

Részletesebben

FLUORESZCENCIA SPEKTROSZKÓPIA

FLUORESZCENCIA SPEKTROSZKÓPIA FLS FLUORESZCENCIA SPEKTROSZKÓPIA A GYAKORLAT CÉLJA: A fluoreszcencia spektroszkópia módszerének megismerése és alkalmazása kininszulfát meghatározására vizes közegű oldatmintákban. A MÉRÉSI MÓDSZER ELVE

Részletesebben

BEACon TM. Verzió 2.0

BEACon TM. Verzió 2.0 BEACon TM Verzió 2.0 A Suprema Inc., a BioEntry TM és a BEACon TM a Suprema Inc. regisztrált márkanevei. Minden jog fenntartva. Ennek a munkának semmilyen részét, ami ezek a márkanevek alatt fut nem lehet

Részletesebben

Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat (BMEGEMTAGK1)

Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat (BMEGEMTAGK1) Segédlet az Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat (BMEGEMTAGK1) tárgy hallgatói számára Készítette a BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék Munkaközössége Összeállította: dr. Orbulov Imre Norbert 1 Laborgyakorlatok

Részletesebben

Kezelési leírás a FEC01/06 típusú programozható és távműködtethető lángeffekt vezérlő készülékhez

Kezelési leírás a FEC01/06 típusú programozható és távműködtethető lángeffekt vezérlő készülékhez Kezelési leírás a FEC01/06 típusú programozható és távműködtethető lángeffekt vezérlő készülékhez Budapest, 2006. november LFO Bt. Tartalomjegyzék 1. A lángeffekt vezérlő készülék általános tulajdonságai,

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K IMPULZUSADÓS VÍZMÉRŐ K HE 6/2-2004

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K IMPULZUSADÓS VÍZMÉRŐ K HE 6/2-2004 HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K IMPULZUSADÓS VÍZMÉRŐ K HE 6/2-2004 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus

Részletesebben

Blonde. Szépségszalon, Szolárium, Spa, Fitness. Ügyviteli Rendszer. Funkcionális Specifikáció. Verzió 1.1

Blonde. Szépségszalon, Szolárium, Spa, Fitness. Ügyviteli Rendszer. Funkcionális Specifikáció. Verzió 1.1 Blonde Szépségszalon, Szolárium, Spa, Fitness Ügyviteli Rendszer Funkcionális Specifikáció Verzió 1.1 Blonde Funkcionális Specifikáció v1.1 2012.01.12 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. A dokumentum

Részletesebben

C55. ECL Comfort. Használati utasítás. beállítás. Felszerelés és. ECL Comfort C55. Használati utasítás. Felszerelés és beállítás *VI7CJ447* *087R8194*

C55. ECL Comfort. Használati utasítás. beállítás. Felszerelés és. ECL Comfort C55. Használati utasítás. Felszerelés és beállítás *VI7CJ447* *087R8194* Használati utasítás VI.7C.J4.47 2007.01 C55 *VI7CJ447* *087R8194* www.hu.danfoss.com ECL Comfort Használati utasítás ECL Comfort Felszerelés és beállítás www.hu.danfoss.com *087R8194* *VI7CJ447* Kazán

Részletesebben

B e h a t o l á s j e l z ő r e n d s z e r e k. Felhasználói útmutató

B e h a t o l á s j e l z ő r e n d s z e r e k. Felhasználói útmutató B e h a t o l á s j e l z ő r e n d s z e r e k Felhasználói útmutató SmartLiving user HUN v2.10 (100330) 1 Az INIM Electronics és a magyarországi forgalmazó 24 hónap garanciát vállal normál körülmények

Részletesebben

Cégünk a termékfejlesztés jogát fenntartja. A műszaki jellemzőkön előzetes értesítés nélkül is végezhetünk módosításokat.

Cégünk a termékfejlesztés jogát fenntartja. A műszaki jellemzőkön előzetes értesítés nélkül is végezhetünk módosításokat. Tartalom Óvintézkedések Ez az útmutató információkat tartalmaz a fontos biztonsági óvintézkedésekről és a készülék helyes kezeléséről. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes információt,

Részletesebben

Biztonsági utasítások 3 A véletlen indítás megelőzése 3. Általános leírás 6

Biztonsági utasítások 3 A véletlen indítás megelőzése 3. Általános leírás 6 Bővített és továbbfejlesztett kaszkádvezérlő Tartalom Tartalom 1 Biztonság és óvintézkedések 3 Biztonsági utasítások 3 A véletlen indítás megelőzése 3 2 Bevezetés 5 Általános leírás 6 3 Támogatott konfiguráció

Részletesebben

Használati útmutató gyi és gyb állományok importálásához

Használati útmutató gyi és gyb állományok importálásához Használati útmutató gyi és gyb állományok importálásához Végleges igénylőlap beküldési határidő 2015. február 9. hétfő 1. Ajánlott böngésző 2014. januártól webes felületű űrlapkezelő rendszert használunk

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Az LCD kijelző mutatja a folyamat jellemzőit: írási sebesség, készenlét %-ban, hátralevő adatmennyiség, hátralevő idő

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Az LCD kijelző mutatja a folyamat jellemzőit: írási sebesség, készenlét %-ban, hátralevő adatmennyiség, hátralevő idő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Másolás Másolás mester DVD-ről vagy a beépített HDD-ről. 1. Copy Helyezze el a mester DVD-t a CD-ROM meghajtóban, az írható üres lemezeket az írókban. Ezután nyomja meg az ENT gombot

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS. Nedvességmérő (Humidity Recorder)

KEZELÉSI UTASÍTÁS. Nedvességmérő (Humidity Recorder) KEZELÉSI UTASÍTÁS Nedvességmérő (Humidity Recorder) TARTALOMJEGYZÉK Cím oldal I. BEVEZETÉS 2 II. SPECIFIKÁCIÓ 2 III. FUNKCIÓK 3 IV. MÉRÉS ÉS SZOFTVER 5 V. KALIBRÁLÁS ÉS ÚJRAKALIBRÁLÁS 9 VI. ELEMCSERE 9

Részletesebben

Szívóképesség mérés: Szivattyú kavitációs vizsgálata (Kav)

Szívóképesség mérés: Szivattyú kavitációs vizsgálata (Kav) Szívóképesség mérés: Szivattyú kavitációs vizsgálata (Kav) 1. Bevezetés Folyadékot szállító csővezeték rendszerekben számos helyen felléphet a kavitáció jelensége, mely során a helyi nyomás a folyadék

Részletesebben

Csavarkötés mérése ), (5) μ m a menetes kapcsolat súrlódási tényezője, β a menet élszöge. 1. Elméleti alapok

Csavarkötés mérése ), (5) μ m a menetes kapcsolat súrlódási tényezője, β a menet élszöge. 1. Elméleti alapok GEGE-AGG labormérések Csavarkötés mérése. Elméleti alapok Csavarkötéseknél az összekapcsolt alkatrészek terhelés alatti elmozdulásának megakadályozása céljából előfeszítést kell alkalmazni, amelynek nagyságát

Részletesebben

easyaid GSM Segélyhívó

easyaid GSM Segélyhívó easyaid GSM Segélyhívó TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ v2.04.0090 és újabb modulverziókhoz Dokumentumverzió: 1.31 2013.08.09 Tartalomjegyzék 1 Az easyaid Segélyhívó rendszer alapvető funkciói... 3 1.1

Részletesebben

CONDOR. Felhasználói Leírás

CONDOR. Felhasználói Leírás CONDOR Felhasználói Leírás Tartalom 1 BEVEZETÉS 2 2 A PROGRAM FELÉPÍTÉSE 3 2.1 A főképernyő 3 2.2 Kamerakép üzemmód 3 2.2.1 Kamerakép 3 2.2.2 Kamera kiválasztás 3 2.2.3 A képernyő alsó területe 4 2.3 Napló

Részletesebben

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés és biztonság... 5 1.1 Bevezetés... 5 1.2 Jelzések az Automower fûnyírón... 6 1.3 Jelzések a használati utasításban... 7 1.4 Biztonsági

Részletesebben

Kompenzátoros szintezőműszer horizontsík ferdeségi vizsgálata

Kompenzátoros szintezőműszer horizontsík ferdeségi vizsgálata TDK Konferencia 2010. Kompenzátoros szintezőműszer horizontsík ferdeségi vizsgálata Készítette: Zemkó Szonja Konzulens: Kiss Albert (ÁFGT tanszék) A témaválasztás indoklása: az építőiparban széleskörűen

Részletesebben

LEGO robotok. IV. rész

LEGO robotok. IV. rész A homályosságot úgy küszöböljük ki, hogy sok kockát exponálunk ugyanarról az objektumról, minél többet, annál jobb, és a képfeldolgozás során ezeket egy speciális asztroszoft segítségével kiátlagoljuk,

Részletesebben

Infrakamerás mérések alkalmazásának alapjai

Infrakamerás mérések alkalmazásának alapjai Dr. Kováts László Dezső Infrakamerás mérések alkalmazásának alapjai BME 2008. Írta: Dr. Kováts László Dezső Műszaki szerkesztő: Fritzné Tószeczki Mária A kiadvány teljes terjedelmében megtalálható a www.gmf.bme.hu

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. TB6560HQV3-T3 (V type) 3 tengelyes léptetőmotor vezérlő

Felhasználói kézikönyv. TB6560HQV3-T3 (V type) 3 tengelyes léptetőmotor vezérlő Felhasználói kézikönyv TB6560HQV3-T3 (V type) 3 tengelyes léptetőmotor vezérlő Mikrolépés lehetősége: 1, 1/2, 1/8, 1/16. A vezérlő 3 tengely meghajtására képes, egyszerűen bővíthető a rendszer egy 4. tengellyel.

Részletesebben

Szomolányi Tiborné 2009. november. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

Szomolányi Tiborné 2009. november. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com OPTIKAI HÁLÓZATOK TERVEZÉSE Szomolányi Tiborné 2009. november Tervezés folyamata Kábelhálózat tervezés folyamata Kábel hálózat Elvi Rendszertechnikai Terv-rajz Kiviteli terv készítés Kábelhálózat tervezés

Részletesebben

Az optikai jelátvitel alapjai. A fény két természete, terjedése

Az optikai jelátvitel alapjai. A fény két természete, terjedése Az optikai jelátvitel alapjai A fény két természete, terjedése A fény kettős természete 1. A fény: - Elektromágneses hullám (EMH) - Optikai jelenség Egyes dolgokat a hullám természettel könnyű magyarázni,

Részletesebben

ÜZEMMÓD A KIJELZŐ MEGVILÁGÍTÁSÁNAK MŰKÖDTETÉSE. Outbreaker Plus Megrend. szám: 84 00 90

ÜZEMMÓD A KIJELZŐ MEGVILÁGÍTÁSÁNAK MŰKÖDTETÉSE. Outbreaker Plus Megrend. szám: 84 00 90 Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Outbreaker Plus Megrend. szám: 84 00 90 1. fejezet: Bevezetés A jelen Outbreaker sorozathoz három típus tartozik: OUTBREAKER SMART OUTBREAKER

Részletesebben

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK 3. osztály Egy asztal körül 24-en ülnek, mindannyian mindig igazat mondanak. Minden lány azt mondja, hogy a közvetlen szomszédjaim közül pontosan az egyik fiú, és minden fiú azt mondja, hogy mindkét közvetlen

Részletesebben

Generátor harmadik harmonikus testzárlatvédelem funkcióblokk leírása

Generátor harmadik harmonikus testzárlatvédelem funkcióblokk leírása Generátor harmadik harmonikus testzárlatvédelem funkcióblokk leírása Dokumentum ID: PP-13-20542 Budapest, 2014. július Verzió Dátum Változás Szerkesztette V1.0 2014.04.24. Első kiadás Kiss Kálmán és Erdős

Részletesebben

Használati útmutató ASZNÁLATI TMUTATÓ

Használati útmutató ASZNÁLATI TMUTATÓ TERMOSZTÁTOK Használati útmutató ASZNÁLATI TMUTATÓ Crono 7 Heti programozású szobatermosztát Műszaki dokumentáció tartalomjegyzék 1. Telepítés 6. oldal 1.1. Telepítési információk 6. oldal 1.2. Elhelyezés

Részletesebben

CellCom. Szoftver leírás

CellCom. Szoftver leírás CellCom Szoftver leírás A vezérlő szoftver bemutatása 2 www.lenyo.hu Tartalom LCC vezérlőszoftver 5 Rendszerkövetelmények 5 Telepítés 5 Indítás 7 Eltávolítás, újratelepítés és javítás 8 Kulcskezelés 8

Részletesebben

Használati útmutató a VDO M2WR computereihez

Használati útmutató a VDO M2WR computereihez Használati útmutató a VDO M2WR computereihez Köszönjük, hogy a VDO kerékpáros computerét választotta. Ahhoz, hogy a termék minden funkcióját megfelelően tudja használni, és ne legyenek technikai problémái,

Részletesebben

Laser Distancer LD 500. Használati utasitás

Laser Distancer LD 500. Használati utasitás Laser istancer L 500 asználati utasitás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 4 5 6 1 2 0 3 15 14 13 12 11 2 1 3 4 1 2 3 8 5 7 4 7 6 6 5 1 2 1 3 1 3 1 2 2 max. asználati útmutató magyar Gratulálunk a megvásárlásához!

Részletesebben

JVJ DVD-8808 Könyöklő DVD lejátszó Használati utasítás

JVJ DVD-8808 Könyöklő DVD lejátszó Használati utasítás JVJ DVD-8808 Könyöklő DVD lejátszó Használati utasítás Lejátszható formátumok: MP4/MP3/DVD/SVCD/VCD/DVCD/CD/WMA/JPEG Tartalomjegyzék A. Figyelmeztetések...2 B. Használat előtt...2 Kiegészítők...2 C. A

Részletesebben

Kezelési útmutató. MÉRŐMŰSZER Kezelési útmutató

Kezelési útmutató. MÉRŐMŰSZER Kezelési útmutató MÉRŐMŰSZER Kezelési útmutató 1. Kezelőfelület és kijelző... 2 2. A mérőműszer használata... 3 3. Kezdő menü... 3 4. Műhold... 3 5. Földi keresés... 11 6. Kábel TV... 13 7. Rendszer beállítások... 14 8.

Részletesebben

DMX Analyser. DMX-512 jel és kábel teszter, Recorder, Repeater. Kezelési útmutató

DMX Analyser. DMX-512 jel és kábel teszter, Recorder, Repeater. Kezelési útmutató DMX Analyser DMX-512 jel és kábel teszter, Recorder, Repeater Kezelési útmutató Tartsa meg a dokumentumot, a jövőben is szüksége lehet rá! Rev 2 2009.09.15 DEZELECTRIC DMX Analyser ISMERTETÉS...3 ÜZEMBEHELYEZÉS...3

Részletesebben

Használati útmutató. Split Légkondícionáló. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Használati útmutató. Split Légkondícionáló. Köszönjük, hogy termékünket választotta! Használati útmutató Split Légkondícionáló Köszönjük, hogy termékünket választotta! A megfelelő használat érdekében, kérjük figyelmesen olvassa el és tartsa meg ezt az útmutatót! Tartalom Használati utasítások-

Részletesebben

Budapest, 2009. 1. oldal

Budapest, 2009. 1. oldal e-m@il:vibastile@monornet.hu, web:www.vibastile.hu Budapest, 2009 1. oldal e-m@il:vibastile@monornet.hu, web:www.vibastile.hu TARTALOM 1. A PROGRAM INDÍTÁSA... 3 2. A PROGRAM FUNKCIÓI... 3 3. FIZETÉSI

Részletesebben

14.2. OpenGL 3D: Mozgás a modellben

14.2. OpenGL 3D: Mozgás a modellben 14. Fotórealisztikus megjelenítés 1019 14.2. OpenGL 3D: Mozgás a modellben A program az OpenGL technika alkalmazásával gyors lehetőséget biztosít a modellben való mozgásra. A mozgás mellett lehetőség van

Részletesebben

AutoN cr. Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben. elméleti háttér és szemléltető példák. 2016. február

AutoN cr. Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben. elméleti háttér és szemléltető példák. 2016. február AutoN cr Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben elméleti háttér és szemléltető példák 2016. február Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 3 2 Célkitűzések és alkalmazási korlátok... 4 3 Módszertan...

Részletesebben

A HunPLUS 2009 újdonságai

A HunPLUS 2009 újdonságai Dokumentum verziószáma: 20080731 Társasház, Budapest Tervez,: Horváth Zoltán A HunPLUS 2009 újdonságai Hörcsik CAD Tanácsadó Kft. 2008. július 31. A HunPLUS 2009 újdonságai - dokumentum verziószám: 20080731

Részletesebben

Köszönjük, hogy az Axiomet AX-3004H kapcsolóüzemű DC Tápegységet választotta, kérjük használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.

Köszönjük, hogy az Axiomet AX-3004H kapcsolóüzemű DC Tápegységet választotta, kérjük használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót. 1. Bevezetés Köszönjük, hogy az Axiomet AX-3004H kapcsolóüzemű DC Tápegységet választotta, kérjük használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót. 2. Biztonság A kézikönyv fontos biztonsági és használati

Részletesebben

Következõ: Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk. Jelfeldolgozás. Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk

Következõ: Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk. Jelfeldolgozás. Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk 1 1 Következõ: Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk Jelfeldolgozás 1 Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk 2 Bevezetés 5 Kérdések, feladatok 6 Fourier sorok, Fourier transzformáció 7 Jelek

Részletesebben

Szoftveres jelfeldolgozás: izzók ellenállásának hımérsékletfüggése

Szoftveres jelfeldolgozás: izzók ellenállásának hımérsékletfüggése Tanulókísérlet Tehetséggondozás Ajánlott évfolyam 10., 11., Idıtartam 60 perc Szoftveres jelfeldolgozás: izzók ellenállásának hımérsékletfüggése F.103 B.P. Kötelezı védıeszközök Balesetvédelmi figyelmeztetések

Részletesebben

BMX-W ver. 1.0 Kezelői útmutató

BMX-W ver. 1.0 Kezelői útmutató BMX-W ver. 1.0 Kezelői útmutató ÁLTALÁNOS A BMX-W betongyártást vezérlő program legfőbb jellemzője, hogy a Kezelő egy technológia ábrán jelzett betongyári elrendezést lát a képernyőn, és a szükséges paraméterezéseknél

Részletesebben