E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének"

Átírás

1 E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ, Zirc Városi Gyámhivatal, Igazgatási Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság, Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI.tv /6/ bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület, megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a Közép Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Veszprém Megyei Területi Kirendeltségének (továbbiakban: megyei gyámhivatal), amely az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet önkormányzatunk felé. Az önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a megyei gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. A hivatkozott külön jogszabályban meghatározott tartalom a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete, amely az átfogó értékelés szempontrendszerét az alábbiak szerint határozza meg : 10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Tartalmi követelmények a helyi önkormányzatok számára, a Gyvt ának (6) bekezdésében előírt átfogó értékelés elkészítéséhez I. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei: 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok, - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, szociális válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai), - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. 4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések: - védelembe vettek száma, a védelembe vétel okai, felülvizsgálatok eredménye, - ideiglenes hatályú elhelyezések száma, okai, gyámhivatali felülvizsgálat eredménye. 5. A gyámhivatal székhelye szerinti önkormányzat által készített átfogó értékelés tartalmazza a jegyzői gyámhatósági intézkedésekre vonatkozó adatokon kívül a városi gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatokat is. 6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). A fenti jogszabályhelyben előírt feltételrendszer egyrészt a Zirc Kistérség Többcélú társulása által fenntartott Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ, másrészt a Zirc Városi Gyámhivatal, harmadrészt Zirc Város Jegyzője egyes feladat és hatásköreiből tevődik össze.

3 Jelen előterjesztés melléklete ennek megfelelően mindhárom intézmény, illetőleg hatóság beszámolóját tartalmazza. Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet a beszámoló megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Zirc, április 17. dr. Árpásy Tamás jegyző Határozati javaslat. /2009.(...) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc város évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően átfogó értékelésként jóváhagyja. Felelős: dr. Árpásy Tamás jegyző Határidő: azonnal

4 Tisztelt Képviselő-testület! B E S Z Á M O L Ó a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ évi tevékenységéről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI.tv /6/ bekezdése értelmében a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról évente átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. Az értékelésről tájékoztatni kell a megyei gyámhivatalt is. Ugyancsak tárgyalnia kell évente a képviselő-testületnek a településen folyó szociális tevékenységet is a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. tv. értelmében. Intézményünk működési területe 2008-ban: Zirci Kistérségben szolgáltatást igénylő önkormányzatok közigazgatási területe, tevékenységi körönként változóan. Házi segítségnyújtás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Családsegítés, Szociális étkeztetés, Idősek nappali ellátása, Fogyatékosok nappali ellátása, Pszichiátriai betegek nappali ellátása, Szociális foglalkoztatás, Egyéb szociális szolgáltatás: Gyermekjóléti szolgáltatás, Közösségi ellátás, Támogató szolgálat, Védőnői szolgálat, Anya, gyermek és csecsemővédelem (iskola-védőnői szolgálat). A fenti feladatok ellátásához a jogszabályban előírt dolgozói létszámmal rendelkezünk, összesen 44 fő, ebből szociális alapellátásban: 30 fő (szociális étkeztetés 1 fő, házi segítségnyújtás 7 fő, családsegítés 4 fő, nappali ellátások 9 fő, szociális foglalkoztatás 2 fő, közösségi ellátás 3 fő, támogató szolgálat 4 fő) gyermekjóléti alapellátásban: 4 fő, területi védőnői szolgálatban: 6 fő, iskola-védőnői szolgálatban: 2 fő, + 1 fő takarítónő, 1 fő intézményvezető. A dolgozók 100%-ban rendelkeznek a feladatellátásukhoz szükséges képesítéssel. Az intézményben dolgozók egészségügyi alkalmassági vizsgálaton rendszeresen részt vesznek, balesetvédelmi és munkavédelmi oktatásban részesülnek. A továbbiakban beszámolunk az egyes szakfeladatok ellátásáról. Szociális étkeztetés A szociális étkeztetés célja, hogy legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítson azok számára, akik azt önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem tudják biztosítani. Az ebéd házhoz szállítását igénylők számára az intézmény által üzemeltetett Ford Transit típusú gépjármű áll rendelkezésre, amely a területileg illetékes ÁNTSZ engedéllyel rendelkezik. Az ebédet éthordóba adagolva, hőntartó ládákban szállítjuk, biztosítva ezzel az egészségügyi előírások és követelmények betartását.

5 Az ebédet Zircen az Erzsébet Kórházból, Eplénybe a Szent Bernát Idősek Otthonából szállítjuk. Az ebéd házhoz szállítása 11 és 13 között történik az autóval. Ellátottak létszáma Zircen: Összesen 2007.XII.31.-én ellátottak ban ellátásba vettek ban ellátásból kikerültek XII.31.-én ellátottak 47 Ebből férfi 21 nő 26 Térítési díjat fizet 47 Házi segítségnyújtás A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A házi segítségnyújtás során törekszünk arra, hogy a hozzánk fordulók életvitelét életkoruknak, egészségi állapotuknak figyelembe vételével, szükségleteiknek megfelelően, saját otthonukban, meglévő képességeik fejlesztésével biztosítsuk ban az ellátottak száma településenként: Település neve Gondozottak száma Település neve Gondozottak száma Bakonybél 3 Lókút 1 Bakonynána 0 Olaszfalu 0 Borzavár 1 Nagyesztergár 0 Csetény 8 Pénzesgyőr 2 Dudar 7 Porva 0 Eplény 0 Zirc 15 Összesen: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A szolgáltatás február óta működik a térségben, a évben 14 településen vették igénybe a szolgáltatást december 31-én az alábbi adatokkal zártunk. Település neve Telepített készülékek száma Ügyfelek száma Település neve Telepített készülékek száma Ügyfelek száma Bakonybél Lókút Bakonynána Olaszfalu Borzavár Nagyesztergár Csesznek 1 1 Pénzesgyőr Csetény 4 4 Porva 19 27

6 Dudar Szápár 0 0 Eplény 2 2 Zirc Jásd Összesen ban 9 gondozónő és 2 sofőr látta el az ügyeletet. Az év folyamán riasztás volt, ebből 34 vonulás történt. 15 Zircre, 7 Dudarra, 2 Porvára, 3 Bakonybélbe, 5 Lókútra, 1 Bakonynánára és 1 Nagyesztergárra. A szolgáltatás folyamatos az év minden napján, a nap 24 órájában. Eddig fennakadás nem történt. Családsegítés Családsegítő szolgálatunkban 3 fő felsőfokú szociális alapvégzettséggel rendelkező családgondozó és 1 fő felsőfokú képesítéssel rendelkező szociális asszisztens látta el a feladatot a 16 település vonatkozásában évben a térségből 786 esetben 488-an kértek segítséget. A kistérségben az esetkezelésekben részt vettek száma volt, az esetkezelésben érintettek száma fő volt. Zircen évben a családsegítő szolgáltatást 285 személy (96 férfi, 189 nő) vette igénybe összesen 1046 alkalommal. A 285 érintett személyből 53 aktív kereső, 21 álláskereső, 208 inaktív kereső (amelyből 109 nyugdíjas). 3 pedig eltartott volt. Az esetkezelések jellegét tekintve információnyújtás, ügyintézéshez való segítségadás, segítő beszélgetés, tanácsadás és továbbirányítás egyaránt előfordultak összesen 1928 alkalommal. A szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái tekintetében 285 érintett személy esetében 26 életviteli, 12 családi -kapcsolati, 336 anyagi jellegű, 28 foglalkoztatással kapcsolatos, 21 egészségkárosodás következménye, 38 ügyintézési nehézség, 35 pedig információhiány miatt fordult hozzánk. 210 esetben több probléma együttesen fordult elő, 1 krízis helyzet adódott. Az aktív korúak beilleszkedési programjában 2008-ban 32 fő 174 alkalommal vett részt. Az adósságkezelési szolgáltatást 4 család összesen 36 alkalommal vette igénybe 92 fő részesült dologi juttatásban ruha és élelmiszer adomány formájában évben új típusú problémaként jelentkezett a hajléktalanok aktív jelenléte a városban. A télen a nagy hidegre való tekintettel, több alkalommal láttuk el őket élelmiszerrel és forró teával, melyet a Vezír-Hús, a Piller Pékség, és a Bérea Szeretetszolgálat adományozott. Tapasztalataink szerint ez a probléma a jövőben egyre gyakoribbá válik, melynek megoldása csak közös összefogással lehetséges június 1-október 31-ig terjedő időszakban bonyolítottuk le a SENIOR pályázatot melynek keretében lehetőségük volt az 50 év felettieknek a rendszeres heti testmozgásra. Ennek keretében Rózsahegyi István gyógytornász szárazföldi és vízi tornát, Lehoczky Laura intim tornát tartott. Két alkalommal tettünk autóbuszos kirándulást, egyik alkalommal Bakonybélbe mentünk a Szentkút -hoz, ahol Dr. Harmath Beáta muzeológus szakszerű

7 vezetését élvezhettük. A záró programként pedig Pápán jártunk a Várkertfürdőben. Zircről ebben a programban 55 fő vett részt, és nagyon elégedettek voltak a programmal. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Reguly Antal Általános Iskolának, hogy térítésmentesen biztosították számunkra a tornaterem használatát, illetve a Városüzemeltetési Kht-nak a kedvezményes tanuszoda bérletért. November és december hónapban álláskeresési tréninget tartottunk, ahol friss ismereteket nyújtottunk az álláskeresőknek önismeret, állásajánlatok felkutatása, álláskeresés módszerei, önéletrajz-és motivációs levél formája és tartalma, telefonálási technikák, felkészülés az állásinterjúra és állásmegtartás témákban. A tréningen szerzett ismeretek hasznosságát jelzi, hogy több részvevőnek is sikerült elhelyezkednie. Szándékunkban áll évben is több alkalommal megszervezni a tréninget. Novembertől heti két alkalommal kedd és csütörtöki napokon 8, óra között szeretettel várjuk az érdeklődőket az álláskeresési klubunkban. Ingyenesen segítséget nyújtunk önéletrajz és motivációs levél írásában. Lehetőség van a pályázati anyag fénymásolására, internetes álláskeresésre, készítésére, állásportálokon internetes regisztrációra, álláskeresési célú ingyenes telefonhasználatra. A Gyermekjóléti Szolgálattal több alkalommal szerveztünk közös programot. / Játszóház, Szociális Munka Hete, támogatóink: Chio-Chips, Bedeco, Pepe Cukrászda/ A kliensekkel való kapcsolattartás rendszeres volt otthonukban családlátogatás formájában. A Polgármesteri Hivatal dolgozóival jó kapcsolatot tudtunk kiépíteni, eredményesen tudtunk együtt dolgozni. Idősek nappali ellátása A nappali ellátás 1983 óta eredményesen működik Zircen, az engedélyezett férőhelyek száma 40. Az Idősek Klubja az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosít, közösségi szolgáltatásokat szervez. Az Idősek Klubjában igény szerint biztosítunk meleg ebédet, hideg vacsorát. Reggel igény és egészségi állapot szerint az intézmény által üzemeltetett Ford Transit típusú gépjárművel beszállítjuk az időseket, mozgássérülteket, és délután ½ 3 után hazavisszük őket. Ellátottak létszáma: Összesen 2007.XII.31.-én ellátottak ban ellátásba vettek ban ellátásból kikerültek XII.31.-én ellátottak 27 Ebből férfi 9 nő 18 Térítési díjat fizet 27 Az ebédet a Zirc Városi Erzsébet Kórház konyhájáról szállítjuk, naponta ½ óra között, és a melegítő konyhában történik az étel kiszolgálása.

8 Az arra rászorulók részére a Kórház diétás ételt is tud biztosítani. Szabadidős programok szervezése során figyelembe vesszük az ellátottak korát, egészségi állapotát, érdeklődési körüket, igényeiket. Ennek alapján állítjuk össze havi ciklusokban a napi tevékenységet meghatározó programokat. Az egészségügyi alapellátáshoz, a szakellátásokhoz való hozzájutást segítjük, az ellátottak háziorvosaival tartjuk a kapcsolatot. A fenti programok az idősek mentális, fizikai és egészségi állapotának karbantartását, kommunikációjukat, társas kapcsolataik ápolását segítik, megelőzve ezzel elmagányosodásukat, magukba zárkózásukat. Az Idősek Klubja a bázisa a térség idősellátásának hosszú évek óta. A Klub az idősek nappali ellátásán túl helyet biztosít különböző önsegítő csoportoknak, így például 21 éve itt tartja havi rendszerességgel foglalkozását a Mozgássérültek Zirci Csoportja, amely csoporthoz a zirci térségen kívülről is jönnek tagok. Ugyancsak helyet ad az Özvegyek Klubjának, a Vakok és Gyengénlátók Zirci Csoportjának, a felnőtt Értelmi Fogyatékosok Klubjának, a Pszichiátriai Betegek Klubjának. Fogyatékosok nappali ellátása A fogyatékos személyek nappali ellátása május 2-val kezdte meg működését. A fogyatékos személyek nappali ellátása gondoskodik a látás, hallás, mozgás, értelmi fogyatékkal élő személyekről. A nyitvatartási idő alkalmazkodott a helyi igényekhez, így 7-16-ig várja a szolgáltatást igénybe vevőket. Az intézmény igény szerint egyszeri meleg étkezést biztosít az Idősek Klubjában. A Fogyatékos nappali ellátása 2008-ban16 fő fogyatékkal élőt látott el, akik Zircen, és a kistérség településein élnek. A vidékiek beszállítása továbbra is a támogató szolgálat autójával történt. A 2008-as évben számos programmal színesítettük a csoportunk tagjainak életét. Az év első rendezvénye a farsangi bálunk volt, ahol minden ellátottunk beöltözött, és tombolával tettük izgalmassá a napot. A tavasz beköszöntésével vonatos kirándulást tettünk Porva-Csesznekre, és gyalog sétáltunk el Vinyéig, ahol bográcsban főztük meg az ebédünket. A kultúra jegyében látogatást tettünk februárban a Veszprémi Pannon Várszínházban, ahol a Padlás című darabot néztük meg, májusban pedig a Veszprémi Petőfi Színházba voltunk, ahol az Indul a bakterház című előadást láttuk. Június hónapban az egyik csoporttagunk születésnapjára voltunk hivatalosak Bakonynánára, ahol, egy nagy kirándulást tettünk a Római fürdőhöz. A nyár legnagyobb élménye a csopaki nyaralás volt. A Veszprém megyei önkormányzatnál nyert pályázatból három napot töltöttünk el Csopakon az Ifjúsági táborban. Kirándultunk Balatonfüredre, áthajóztunk Tihanyba, és nagyon sokat fürödtünk. Volt olyan csoporttagunk, aki most először volt a Balatonon. Augusztusban, intézményi szervezésben Szentendrére kirándultunk szeptember 15-én rendezte meg az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége a Fővárosi Állatkertben a Sérült Gyermekek Napját. Koncertek, kézművesség, ajándékosztás, tombola, szerepeltek a programokban. Csoportunk tagjai annyira jól érezték magukat a rendezvényen, hogy a koncertek alatt már a színpadon táncoltak az előadókkal, és tévéfelvétel készült róluk, amit az aznap esti híradóban láttunk is október 1-én beindult a szociális foglalkoztatás intézményünkben, ami csoportunkat is érintette. Minden tagunk rész vett a foglalkoztatásban.

9 A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete október 15-én rendezte meg a Vidámparki Nyílt napot fogyatékkal élő számára, amin szintén részt vettünk. Ezen a napon a Vidámparkban lévő összes játékot ingyen próbálhatták ki a fogyatékkal élők, és kísérőik. A Vidámparkon kívül látogatást tettünk a Parlamentben, és megnéztük a Budai Várat. Decemberben részt vettünk a Molnár Gábor Műhely Alapítvány által szervezett programon, ahol Fogyatékkal élők léptek fel és adták elő programjukat. Csoportunkkal három előadást tanultunk be és adtunk elő. December 6-án csoportunkat is meglátogatta a Mikulás és mindenki kapott tőle ajándékot. A Karácsonyra kis műsort tanultunk meg, amit több helyen is előadtunk: a Szent Bernát Idősek Otthonában, az Özvegyek klubjában, az Idősek klubjában, az intézmény dolgozóinak, valamint a szülőknek. Karácsonyi ajándékképpen Budapestre utaztunk, és az Operában megnéztük a Diótörő című balett előadást. A szolgáltatást az engedélyezett 16 fős létszámnál több jelentkező vette igénybe, összesen 21 fő, de az átlagos állományi létszám 17 fő volt. Ellátottak létszáma: Összesen 2007.XII.31.-én ellátottak ban ellátásba vettek ban ellátásból kikerültek XII.31.-én ellátottak 21 Ebből férfi 10 nő 11 Térítési díjat fizet 21 Ebből: 9 fő zirci, 2 fő dudari, 3 fő nagyesztergári, 2 fő lókúti,1 fő pénzesgyőri. 4 fő olaszfalui lakos. Pszichiátriai betegek nappali ellátása A pszichiátriai betegek nappali intézménye a saját otthonukban élő, pszichés problémákkal küzdőknek, valamint hozzátartozóiknak, ill. krízisben lévő személyeknek nyújt segítséget és biztosít lehetőséget a nappali tartózkodásra, kulturális, szabadidős, tájékoztató-, készségfejlesztő tevékenységre, pszicho-szociális gondozásra, és szükség esetén az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Az ellátás során a betegek öntevékenységére építő és támaszkodó gondozás valósul meg, amelynek eredményeként a pszichiátriai betegek társas kapcsolatai és kommunikációs készsége javul, amely elősegíti a társadalmi reintegrációjukat. Ilyen tevékenységek pl: - tematikus csoportfoglalkozás a stressz kezelési technikák elsajátítására - kommunikációs tréning - probléma- és kríziskezelési tréning - asszertív viselkedés elsajátíttatása - készségfejlesztő eljárások a meglévő készségek felmérésével és újak kialakításával, megerősítésével, melynek segítségével a betegből felelős, önálló életvezetésre alkalmas és képes egyén lesz

10 - speciális önszerveződő csoportok támogatása és heti rendszerességgel tartott foglalkozásaik szervezése, amelyek nagy jelentőséggel bírnak az akadályozott emberek életében - az intézmény falain kívüli programok szervezése ill. azokba való bekapcsolódás, hiszen ezek segítik a marginalizálódásuk csökkentését - pszicho-szociális rehabilitációs tevékenységek önálló életvezetés támogatása, egyéni esetkezelés, pszichoedukáció A betegek egyéni szükségleteinek megvalósítására gondozási tervet készítünk. Igény szerint biztosítunk meleg élelmet, a személyes ruházat tisztítását, ill. tisztálkodásra lehetőséget. Segítünk a hivatalos ügyeik intézésében, egészségügyi szakellátásokhoz való hozzájutásban, információt nyújtunk a beteg- és ellátotti jogokról mind a betegeknek, mind pedig a hozzátartozóknak. Munka-rehabilitációs tevékenységet szervezünk részükre, amely segíthet a nyílt munkaerő piacra való visszatérésben /mint ahogy erre volt is példa/. Az általunk szervezett szabadidős tevékenységek szintén a kirekesztettség csökkentését szolgálják, hiszen azt szeretnénk, ha a betegeink is megélhetnék azokat az élményeket, amelyek mások számára elérhetők, ilyenek pl. a színházlátogatások, kirándulások Budapestre, Jeli arborétumba, Tatára, Székesfehérvárra, Szentendrére. A közös főzések a háztartási munkák praktikus elsajátítását, az önálló háztartás vezetését, az önálló életvitel kialakítását szolgálják. Az intézmény munkatársainak létszáma és képesítése megfelel a törvényi előírásoknak, 2,5 fővel látjuk el a naponta intézményünkben megforduló pszichiátriai beteget. Az átlagos állományi létszám 16 fő volt. Ellátottak létszáma: Összesen 2007.XII.31.-én ellátottak ban ellátásba vettek ban ellátásból kikerültek XII.31.-én ellátottak 19 Ebből férfi 7 nő 12 Térítési díjat fizet 19 Ebből: 14 fő zirci, 2 fő dudari, 1 fő nagyesztergári,1 fő pénzesgyőri, 1 fő bakonybéli lakos. Szociális foglalkoztatás Célja a szociális intézményben ellátott személy munkakészségének, valamint testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése, továbbá a fejlesztőfelkészítő foglalkoztatásra való felkészítés. A szociális foglalkoztatást október 01-jén kezdtük meg a szükséges engedélyek birtokában, melynek keretében 27 fő dolgozott (26 fő munka-rehabilitáció, 1 fő fejlesztő felkészítő), mintegy 8 településről. Bakonybél Dudar Kardosrét 1 fő 3 fő 1 fő

11 Lókút Nagyesztergár Olaszfalu Pénzesgyőr Zirc 2 fő 3 fő 3 fő 1 fő 13 fő A 2008-as évben az intézménynek 35 fő foglalkoztatására volt engedélye. A szociális foglalkoztatás feltételei: Az ellátott az intézmény által nyújtott nappali ellátást igénybe vegye. Rendelkezzen a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző szakértői bizottság érvényes szakvéleményével. Elfogadja az egyénre szabott megállapodást. A foglalkoztatás keretében napi 4 órát, heti 20 órát kell dolgozniuk. A munka-rehabilitációs tevékenységért munka-rehabilitációs díjat kapnak, melynek összege a mindenkori legkisebb minimálbér 30 %-át nem haladhatja meg. A munka-rehabilitációs tevékenység keretében az alábbi tevékenységeket végezték: A bakonybéli varroda által adott anyag megtisztítása a vatelintől, melynek fejében az anyagot az intézmény felhasználhatja. 7 db szövőszéken tudnak rongyszőnyeget, tarisznyát készíteni. 10 db kéziszövőn készíthetnek lábtörlőt. Papírból különböző ablakdíszeket, dekorációkat állítanak elő. Üvegfestékkel díszítenek ajándéktárgyakat, konyhai tárolóedényeket. Gipszből, papírból, gyurmából ajándéktárgyak készülnek pl.: gyertyatartó, hütőmágnes. A textilből párnákat, ágytakarókat, faliképeket, textilállatkákat, babákat, falvédőket produkálnak. Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében 1 fő október hónapban ebédszállítást végzett, ezt egészségi állapota a továbbiakban nem engedte. A különböző ünnepekre aktuális díszeket, ajándéktárgyakat készítenek. Pl: mikulás csizmák, adventi naptárak készítése. (Az előállított termékeket a 2009-ben megnyíló bolt feltöltésére készítették.) A foglalkoztatás új célokat tűzött ki eléjük, hasznosabbnak érzik magukat Ledolgozott napok Október 27 fő 509 November 27 fő 434 December 27 fő 501 Az időközbeni változásokat a gyámhivatal felé 15 napon belül jelentettük.

12 Közösségi ellátás A közösségi pszichiátriai ellátást intézményünk három éve működteti a törvényi előírásoknak megfelelően. A közösségi pszichiátriai ellátás lényege, hogy a pszichiátriai betegeket lakókörnyezetükben, természetes támogatóik /családtagok, szomszédok, barátok.../ bevonásával segítjük, a mindennapi életviteli készségeiket fejlesztjük, egészségügyi ellátáshoz hozzásegítjük, a helyes kommunikáció tanításával a családi és társadalmi kapcsolataikat javítjuk. Feladatunk, a pszichiátriai betegek állapotrosszabbodásának elkerülése, az intézetbejutásuk megelőzése. Főbb tevékenységi formáink: szociális ügyintézés, segélyezés, stresszkezelés, hatékony problémamegoldás tanítása, szociális készségek fejlesztése, szabadidő eltöltése, életviteli és munkavállalási készségek fejlesztése. Jelenleg a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008.(VII.30.) kormányrendelet alapján csak a BNO 10 kódkönyvben meghatározott F 20-29, és rendellenességben szenvedő betegeket láthatjuk el. Ennek megfelelően 2008-ban Zircen 27 fő kért és kapott közösségi pszichiátriai ellátást. A tevékenység telephelye az Idősek Klubjában van, Zirc, Bajcsy Zs. u. 9. szám alatt. Támogató Szolgáltatás 2008-ban a Támogató szolgálat munkatársai rész vettek több továbbképzésen, valamint az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége által rendezett Támogató Szolgálatok IV. Szakmai Konferenciáján, hogy ismereteiket bővítsék, és a fogyatékkal élő személyeket még inkább segíteni tudják. Támogató szolgálatunk a 2008-as évben 47 fő fogyatékkal élőnek segített a mindennapi életben. Szállító szolgáltunk 2008-ban 37 fogyatékkal élő személyt több alkalommal is szállított. A 37 ellátott közül 13 személy az, aki napi, illetve heti rendszerességgel igényli ellátásunkat. Egy mozgássérült kerekesszékkel közlekedő kislányt naponta szállítunk általános iskolába, és haza; egy másik értelmi sérült kislányt Veszprémbe a Kozmutza Flóra Óvoda és Általános Iskolába hétfőn be és pénteken haza. 11 értelmi sérült, valamint két mozgássérült személyt szállítunk naponta a Segítő Kezek Házában működő csoportokba. A szolgáltatást igénybevevők általában Zircen és kistérségen belül kérnek szállítást. Nagy számban visszük ügyfeleinket Veszprémbe, de az elmúlt évben szállítottunk ügyfelet Mezőkövesdre, Farkasgyepüre, Pannonhalmára. A szállítások alkalmával minden esetben kísérőt is kértek ügyfeleink. A szállító szolgálatot a fogyatékkal élők nem csak abban az esetben igényelhetik, ha orvoshoz, vagy szakrendelésre kell menniük. A szállítások során több esetben vittük ügyfeleinket iskolába, bevásárolni, temetőbe, családi rendezvények látogatására, klubfoglalkozásokra, egyéb kulturális összejövetelekre. Költöztettünk ügyfeleket bentlakásos otthonba, más településre. A személyi segítés keretében az ellátottak száma decemberében 38 fő volt. Ebből 16 fő részére a személyi segítők rendszeresen az otthonukban nyújtanak segítséget a mindennapi életvitelben, bevásárlásban, ápolásban, gondozásban, ügyintézésben illetve a művelődési szórakozási igények kielégítésében.

13 A szállítás, és a személyi segítés mellett folyamatosan működik a Támogató szolgálat információs szolgáltatása (a fogyatékkal élő személyeket megillető jogokról, szociális ellátásokról, elérhetőségekről). Segítséget elsősorban a fogyatékossági támogatás igényléséhez, segélyek beadásához, ügyintézéshez kértek, de több esetben tanácsért, információért, szállításegyezetés miatt fordultak munkatársainkhoz. Az elmúlt évben továbbra is működött a Támogató szolgálat segédeszköz kölcsönző szolgálata, melynek keretén a 2007-ben kölcsön adott kerekes székek, és járókeretek továbbra is ügyfeleink rendelkezésére bocsátottuk októberében a gépkocsivezető személyében változás történt ez azonban fennakadást nem okozott a szolgáltatásban. Ellátottaink száma településre lebontva: Település Ellátottak Település Ellá- Település Ellá- Település Ellá- tottak tottak tottak Zirc 16 fő Dudar 5 fő Eplény 1 fő Csesznek 0 Nagyesztergár 4 fő Csetény 2 fő Bakonyoszlop 3 fő Olaszfalu 13 fő Bakonybél 0 Bakonynána 0 Bakonyszentkirály 0 Borzavár 0 Porva 0 Lókút 1 fő Pénzesgyőr 2 fő Szápár 0 Mind a Támogató Szolgálat, mind a Közösségi ellátás további működtetésére pályázatot nyújtottunk be augusztusában az Állami Foglalkoztatási és Szociális Hivatalhoz, mivel ez a két feladat az önkormányzati feladatok közül kikerült és állami feladattá minősítették. Mindkét pályázatunk nyertes volt, így a Támogatási Szerződések értelmében 3-3 évre biztosított a feladatellátás térségünkben. Gyermekjóléti Szolgálat A tavalyi év folyamán a gyermekjóléti szolgálat családgondozói feladatait augusztus végéig 5 főállású és 1 részállású családgondozó látta el. Szeptembertől már csak 4 főállású családgondozónk van, de ez a létszám megfelel a jogszabályi előírásoknak. Zircen 44 családot gondoztunk, melyben 72 kiskorú gyermek élt. 4 védelembe vett gyermek volt, 2 fiatalról átmeneti nevelés keretén belül nevelőszülő gondoskodott. A hatékony munka elengedhetetlen feltétele a társintézményekkel kialakított jó kapcsolat, a megfelelően működő észlelő jelzőrendszer. Ez lehetővé teszi a veszélyeztetett helyzet felismerését és az időben történő beavatkozást. A kistérségben a tanév tartama alatt havi rendszerességgel jól működik az esetmegbeszélő csoport, az iskolák, óvodák ifjúságvédelmi felelősei, védőnők, körzeti rendőr bevonásával. Az elmúlt évben tevékenységünkben az egyik legfontosabb feladat volt a szülők gyermeknevelési ismereteinek bővítése és hivatalos ügyeik intézésében való segítés. Tájékoztattuk a szülőket a gyermekek után járó ellátásokról és annak intézési módjáról. Az ehhez szükséges nyomtatványok megtalálhatók szolgálatunknál. A családok anyagi, gyermeknevelési, magatartás- ill. teljesítményzavar, családi konfliktus, fogyatékosság, életviteli problémák miatt fordultak hozzánk, és igyekeztünk érdemi segítséget nyújtani. Azt

14 tapasztaltuk, hogy a szülők túlságosan megengedő magatartást tanúsítanak, nem állítanak szabályokat, feladatokat a gyermekik számára. Ettől a gyermekek öntörvényűvé válnak, az iskolákban komoly magatartászavar és teljesítménycsökkenés lesz a következmény. Ezen a helyzeten úgy próbálunk javítani, hogy a jelzőrendszerrel összefogva egységes szemléletet igyekszünk kialakítani, és ezt képviseljük a szülők, gyermekek felé. Intézményünkben a település lakosai a családgondozáson túl igénybe vették heti 2 alkalommal, szükség szerinti óraszámban a pszichológusok segítségét. A családokat rendszeresen tájékoztattuk az igényelhető segélyekről, az ezzel kapcsolatos jogszabályi változásokról. A gondozott családok esetében minimum 1 szülő rendelkezett bejelentett munkaviszonnyal, az anyagi gondok még kezelhetők voltak. Szakmai tevékenységünkhöz tartozik a gyermekek szabadidős tevékenységének szervezése, és az ilyen programokról való tájékoztatás. 1 hetes nyári tábort tartottunk a gondozott családok gyermekeinek. Az elmúlt évben több alkalommal játszóházat szerveztünk. A rászoruló ügyfelek részére ruhát, cipőt, élelmiszert biztosítottunk. A HIBAVE Bt vel támogatási szerződést kötöttünk (kínai ruházati üzlet) az üzletben megmaradt ruházati termékek ingyenes átadásáról. A tőlük kapott több száz kilónyi ruha kiosztásával nagyon sok családnak tudtunk segítséget nyújtani. A Segítő Kezek Zirc Alapítvány támogatásával egy magánszemély által nyújtott, illetve Zirc testvérvárosától, Pohlheimtől kapott jelentős pénzadományokból a nagycsaládosok részére elmaradt közüzemi számlák kifizetésében segítettünk, tüzelőt vásároltunk. A Gyermekjóléti Szolgálat évi szakmai tevékenységének számadatai: Kezelt probléma típusa szerint: Megnevezés Kezelt problémák száma Anyagi, megélhetési, gyermeknevelési 371 Gyermeknevelési 451 Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 47 Magatartászavar, teljesítményzavar 208 Családi konfliktus 121 Szülő vagy család életvitele 436 Szülői elhanyagolás 71 Családon belüli bántalmazás 32 Fogyatékosság retardáció 33 Szenvedélybetegség 13 Összesen 1783 A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek száma: Megnevezés Szakmai tevékenységek száma Információnyújtás 290 Tanácsadás 447 Segítő beszélgetés 184 Hivatalos ügyekbe való közreműködés 209 Családlátogatás 222

15 Közvetítés más szolgáltatásba 143 Átmeneti nevelésbe vétel 2 Védelembe vétel 4 Elhelyezési értekezlet 2 Konfliktuskezelés 15 Szakmaközi megbeszélés 316 Estkonferencia 6 Örökbefogadással kapcsolatos intézkedés 9 Egyéb 20 Összesen 1867 Gyermekvédelmi tanácskozás Ez év márciusában megtartottuk a jelzőrendszer éves működésének átfogó értékelését tanácskozásunk során. A jelzőrendszer tagjaival továbbra hatékonyan együtt tudunk dolgozni. Kivéve a nevelési tanácsadót, akik annyira kis létszámban dolgoznak, hogy fél éves várólistával dolgoznak. A térségből szinte lehetetlen az ügyfeleknek igénybe venni a szolgáltatásukat. Szükség lenne a létszámuk bővítésére. Zircen 0-18 éves korú gyermekek száma 1272 fő. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült 184 gyermek, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 219 gyermek kapott. A kérelmekre vonatkozó legáltalánosabb ok a gyámügyi ügyintéző szerint a munkanélküliség növekedése, az ezzel járó jövedelemcsökkenés, ill. a gyermekét egyedül nevelő szülők helyzete. A védőnők által gondozott gyermekek száma 433 fő, ebből problémás 83 fő. A családlátogatások során leggyakrabban tapasztalt problémák anyagi, párkapcsolati, egészségügyi és környezeti veszélyeztetettség. Sok szülőnél alapvető gyermeknevelésigondozási ismerethiányt tapasztaltak. Ez főleg a 18 év alatti szülőket érintő probléma. A zirci iskolák mindhárom ifjúságvédelmi felelőse egységesen arról számolt be, hogy a legfőbb probléma számukra a szülők következetlen, túlságosan megengedő magatartása. Nehéz a szülőkkel kapcsolatot tartani. Rengeteg az igazolatlan óra. Az óvoda gyermekvédelmi felelőse hiányolta a szülők gyermeknevelési ismereteit. Ő problémának azt látja, hogy sok esetben a gyermekeket akár 10 órára is otthagyják, gyermekeik szocializációját elsősorban az óvónőktől várják el. A pártfogó felügyelet alatt álló fiatalkorúak száma 9 fő. A rendőrség beszámolója szerint 10 kiskorú követett el vétséget. A gyermekvédelmi tanácskozáson elhangzott javaslatok a gyermekek helyzetének javítása érdekében: - kistérségi szinten gyermekek vagy családok átmeneti otthonának létrehozása. - szülők részére életvezetéssel kapcsolatos programok szervezése - több tájékoztató jellegű előadás szervezése, sűrűbb információ és tapasztalatcsere - szorosabb együttműködés a jelzőrendszer tagjai között (védőnői szolgálat, óvodai iskolai - ifjúságvédelmi felelősök, körzeti megbízott, polgárőr stb.) - Szülők iskolája létrehozása, melyben háztartási, főzési ismeretek, gyermeknevelési aktualitásokról előadások, beszélgetések szerepelnének. - pszichológusi létszám bővítése, óraszámuk növelése

16 Védőnői szolgálat A zirci kistérségből 6 körzeti védőnő (ebből 4 fő Zircen) és 2 iskola védőnő dolgozik intézményünkben. A védőnői tevékenység fő eleme a családlátogatás, ezért rendszeresen látogatjuk a kisgyermekes családokat, várandós kismamákat. Minden évben megtartjuk a szoptatás világnapja alkalmával az anyatejes napunkat. Meghívjuk ide a jól, legalább 6 hónapig szoptató anyukáinkat a csecsemőikkel. Előadásokkal, bemutatókkal, teszttel, kötetlen beszélgetéssel, tapasztalatcserével próbáljuk minél meghittebbé, szebbé varázsolni az ünnepet. A rendezvény lebonyolításához a szponzorok szerepe is fontos, segítségükkel ajándékosztásra is sor kerülhetett. Fontosnak tartjuk már a várandósság alatt tudatosítani a szoptatás fontosságát, így a várandós kismamákat is meghívjuk a rendezvényre. Személyesen, illetve postai képeslappal adjuk át a meghívókat. Rendszeresen tartunk babamasszázs tanfolyamokat is, már 3 kolléganő elvégezte az oktatáshoz szükséges tanfolyamot. Az érdeklődés nagy a program iránt, az anyukák szívesen jönnek a tanfolyamra a babáikkal. Szülésre felkészítő előadás sorozatot is tartunk általában egy évben kétszer, tavasszal, és ősszel. Szülésznőt, gyermekorvost kérünk fel előadás megtartására. Terhes tornával, videóvetítéssel, beszélgetéssel tesszük változatossá az alkalmakat. Egy-egy találkozó alkalmával en jelentek meg. Továbbá az év első felében került megrendezésre a Születés hete rendezvény, ami segít abban, hogy a nők hiteles forrásból, és megbízható szakemberek segítségével informálódhassanak. A védőnők rendszeresen járnak továbbképzésekre, tanfolyamokra, előadásokra. Fontosnak tartjuk, hogy mindig új, korszerű információval rendelkezzünk. Próbáljuk követni a változásokat, korszerűsítéseket. Az óvodákban rendszeresen végzünk preventatív tevékenységeket: tisztasági vizsgálatokat, különböző szűrővizsgálatokat, illetve a kiszűrt esetek orvoshoz irányítását. Segédkezünk az orvosi vizsgálat megszervezésében, lebonyolításában is ban született újszülöttek száma: 72 fő A várandós anyák száma : 97 fő 0-6 éves korúak száma: 433 fő Családlátogatások száma: Általános iskolások létszáma: 622 fő Középiskolások létszáma: 1002 fő Tanácsadások, fogadóórák alkalmával tartjuk még a kapcsolatot a várandós kismamákkal, csecsemőkkel. Az önálló védőnői tanácsadások kismamáknak minden körzetben heti 2 órában vannak, különböző időpontban a tanácsadókban. Önálló csecsemő tanácsadás szintén minden körzetben heti 2 órában van. A nővédelmi tevékenységünk során felhívjuk az érintettek figyelmét a szűrővizsgálatok fontosságára. Szükséges esetben megfelelő szakemberhez irányítjuk őket (szülész nőgyógyász, bőrgyógyász, sebész, pszichológus, urológus). Tartjuk a kapcsolatot a gyermekorvosokkal, felnőtt háziorvosokkal, szülész orvosokkal, kórházakkal, hogy egy-egy probléma megoldása minél egyszerűbb, és gyorsabb legyen.

17 Napi kapcsolatban állunk a családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal és a gyámhivatallal. Az iskola-védőnők a tanév elején az oktatási intézmény felé leadott munkatervek alapján végzik tevékenységüket. A számszerű adatokat tanév végén kell összesíteniük és értékelniük. Az iskola-egészségügyi tevékenység keretében a védőnő önállóan látja el az alábbi feladatokat: 1.) Alapszűrések: - Testi fejlődés (súly, hossz, mellkörfogat) - Pszichomotoros, mentális, szociális fejlődés - Érzékszervek működése (látásélesség, színlátás, hallás) - Mozgásszervek szűrése (lúdtalp, gerincváltozások) - Golyvaszűrés - Vérnyomásmérés 2.) A gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése, testi, szellemi fejlődésük ellenőrzése, regisztrálása. 3.) Elsősegélynyújtás 4.) Az orvosi vizsgálatok előkészítése 5.) A védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzése 6.) A krónikus betegek, magatartászavarokkal küzdők életvitelének segítése 7.) Részvétel az egészségtan oktatásában 8.) Testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet, az étkeztetés higiénés ellenőrzésében való részvétel 9.) Kapcsolattartás a szülőkkel 10.) Pályaválasztás elősegítése 11.) Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése Kérem a tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm megvitatására és elfogadására. Zirc, április 17. Koósné Stohl Ilona intézményvezető

18 1 Beszámoló a városi gyámhivatal évi tevékenységéről: Zirc Városi Gyámhivatal a házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény (továbbiakban Csjt.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.), a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet (továbbiakban Gyer.), a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban Gyár.), a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény (továbbiakban Ptk.) és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) által meghatározottak szerint végzi tevékenységét Zirc városában valamint 16 község vonatkozásában. A Gyár. mellékletében meghatározott illetékességi területet 3 fő ügyintézővel látta el az elmúlt év során gyámhivatalunk. Az egy fő ügyintézői létszámcsökkentés következtében a munkatársak leterheltsége megnőtt, mely erős kihatással van az elintézési határidők betartására. A fokozott leterheltség kihatással van továbbá a szakmai munkára is, hiszen az ügyek sokrétűsége és bonyolultsága miatt kevesebb idő áll rendelkezésre a szakszerű és gyors intézkedések megtételére. Minden ügyintéző minden ügytípussal foglalkozik, így egymás helyettesítése nem okoz problémát. Valamennyi gyámhivatali ügyintéző szociálpedagógus főiskolai végzettséggel rendelkezik, a gyámhivatal vezetője ezen felül szociális szakigazgatás-szervezői végzettséggel is. Minden ügyintéző rendelkezik közigazgatási szakvizsgával. A gyámhivatal berendezési tárgyai közül a bútorzat és a székek igen rossz állapotban vannak, lecserélésükre igen nagy szükség lenne. A gyámhivatalhoz évben összesen 4476 ügyiratot iktattak, 430 főszámmal 4046 alszámmal. Az ügyiratszám a korábbi évhez viszonyítva megközelítően ugyanaz, azonban kevesebb ügyintézői létszámhoz viszonyítva ez jelentős megterhelést jelent a munkatársak számára. A gyámhivatali ügyintézők egyénre szabott döntéseket hoznak, és döntéseik írásba foglalásához nem iratmintákat használnak. Az ügyintézők az elmúlt év során 514 döntést hoztak, ebből egy esetben kezdeményezett a jegyző felügyeleti intézkedést, melynek során a felügyeletei szerv a döntést helyben hagyta, az eljárási költség tekintetében új eljárásra kötelezte a gyámhivatalt. Jogorvoslati kérelmet 1 esetben nyújtottak be határozataink ellen, melynek eredményeképpen saját hatáskörben módosította a gyámhivatal a döntését. A gyámhivatal saját hatáskörében 1 döntést módosított illetve vont vissza. Pénzbeli ellátások elrendelése: 1, Gyermektartásdíj megelőlegezése: A gyámhivatal a gyermektartásdíjat akkor előlegezi meg, ha a bíróság a tartásdíjat jogerősen megállapította, azonban a tartásdíj behajtása átmenetileg lehetetlen és a gyermeket gondozó személy nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani, feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét (2008. évben ,-Ft). A folyósítás időtartama az alapul szolgáló ok előrelátható fennállásáig, legfeljebb azonban 3 évig tart. Indokolt esetben a megelőlegezés folyósítása egy alkalommal legfeljebb további

19 2 három évre ismételten elrendelhető. A támogatás mértéke a bírósági határozatban megállapított összeg, százalékos marasztalás esetében pedig az alapösszeg. A gyámhivatal december 31-ei nyilvántartása szerint 7 gyermek részesült megelőlegezésben. Az év során 3 gyermek vonatkozásában indult megelőlegezésre irányuló eljárás, ebből 2 gyermek vonatkozásában, az eljárás folyamatban van, 1 gyermek esetében az eljárást a gyámhivatal megszűntette, mivel a kötelezett eleget tett fizetési kötelezettségének. Az év során 1457 e,-ft került kifizetésre. A megelőlegezett gyermektartásdíjat a központi költségvetés biztosítja. A megelőlegezett tartásdíjat a kötelezett a Ptk-ban meghatározott kamattal együtt köteles az államnak megtéríteni, amennyiben ezt nem teszi meg, úgy a kötelezett lakóhelye szerinti település jegyzője intézkedik annak adók módjára történő behajtásáról. A hátralék behajtására tett intézkedések kevésbé voltak eredményesek, így év végén a hátralék összege: 796.e,- Ft volt. 2, Otthonteremtési támogatás: Az otthonteremtési támogatás olyan normatív pénzbeli ellátás, mely az átmeneti vagy tartós nevelésből (gyermekvédelmi szakellátás) kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatásának megoldását segíti elő. A támogatás mértéke a nevelésben eltöltött évek valamint a fiatal felnőtt vagyoni körülményeinek függvénye. Támogatás iránti kérelem az elmúlt év során 4 érkezett. Elutasításra nem került sor, egy esetben még az eljárás folyamatban volt, 3 fiatal felnőtt részesült otthonteremtési támogatásban e.,-ft összegben. Az otthonteremtési támogatásnak a teljes fedezetét a központi költségvetés előleg nyújtásával biztosítja. Gyermekvédelmi gondoskodás formái: 1, Családba fogadás: A gyámhivatal a szülői felügyeletet gyakorló szülő kérelmére, a különélő szülő meghallgatásával hozzájárulhat ahhoz, hogy a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte, vagy más családi ok miatt a gyermeket a szükséges ideig más, az általa megnevezett személy átmenetileg gondozza és nevelje, feltéve, hogy a családba fogadás a gyermek érdekében áll. A családba fogadó személyt a gyámhivatal gyámul rendeli, mivel a szülő szülői felügyeleti joga szünetel. Az elmúlt év során családba fogadás 7 gyermek vonatkozásában történt. Két esetben az anya kiskorúsága miatt, egy esetben a szülői felügyeletet gyakorló anya huzamosabb külföldi tartózkodása miatt 4 esetben pedig a szülő nem tudott eleget tenni szülői feladatainak. 2, Ideiglenes hatályú elhelyezés: Ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, érzelmi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezés szükséges, a települési önkormányzat jegyzője, a gyámhivatal, valamint a határőrség, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság és a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága a gyermeket ideiglenesen elhelyezi elsősorban a nevelésre alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, más hozzátartozónál vagy más személynél. Csak ennek sikertelensége esetén kerülhet sor a gyermek nevelőszülőnél, gyermekotthonba, vagy más bentlakásos intézményben való elhelyezésére. Súlyos veszélyeztetésnek minősül a gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi-, értelmi-, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésében

20 3 jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat. A gyámhivatal ezen hatáskörben az elmúlt év során 2 gyermeket helyezett el ideiglenesen a gyermekvédelmi rendszerben. Két gyermek esetében pedig más szerv által elrendelt ideiglenes elhelyezést vizsgálta felül, melynek eredményeképpen a gyermekeket átmeneti nevelésbe vette. 3, Átmeneti nevelésbe vétel: A gyámhivatal akkor veszi a gyermeket átmeneti nevelésbe, ha a gyermek fejlődését a családi környezete veszélyezteti és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint védelembe vétellel nem lehetett megszűntetni, illetve attól eredmény nem várható és a gyermek megfelelő gondozása családján belül nem biztosítható. Az átmeneti nevelésbe vétellel egyidejűleg a gyámhivatal a gyermeket nevelőszülőnél, gyermekotthonban, illetve fogyatékos vagy pszichiátriai betegek otthonában helyezi el, és gyámot rendel. Az átmeneti nevelésbe vétel addig biztosítja az egyéni elhelyezési terv szerint a gyermek otthont nyújtó ellátását, amíg a gyermek családja képessé válik a gyermek visszafogadására. Átmeneti nevelésbe vételi eljárás 4 gyermek vonatkozásában indult meg az elmúlt év során. Az átmeneti nevelésbe vétel indoka a szülők nevelésre való alkalmatlansága, a szülő cselekvőképességet kizáró gondokság alatt állása, továbbá az a tény, hogy az átmeneti nevelt anya maga is kiskorú. A gyámhivatal december 31-én 39 fő átmeneti nevelt gyermeket tartott nyilván. Az átmeneti nevelés felülvizsgálata során 1 gyermek került vissza saját családjába, illetve családi környezetbe, mivel az átmeneti nevelt anya házasságkötését engedélyezte az illetékes gyámhivatal és megfelelő körülményeket tudtak biztosítani a gyermek neveléséregondozására. 5 gyermek átmeneti nevelése megszűnt nagykorúság elérése, valamint illetékesség megváltozása következtében. 4, Tartós nevelésbe vétel: A gyámhivatal azt a gyermeket veszi tartós nevelésbe, aki nem áll szülői felügyelet alatt és neveléséről kirendelt gyám útján nem lehet gondoskodni, illetve örökbefogadásához a szülő úgy járult hozzá, hogy az örökbefogadó személyét és adatait nem ismeri (titkos örökbefogadás), feltéve, hogy a gyermek ideiglenes hatállyal nem helyezhető el leendő örökbefogadó szülőknél. A tavalyi év során a gyámhivatal tartós nevelésbe vételi eljárást nem folytatott le, és nem is szűnt illetve szűntetett meg tartós nevelést. A tartós nevelésben lévő nyilvántartott gyermekek száma december 31-én: 2 fő. 4, Utógondozás, utógondozói ellátás: Az átmeneti vagy tartós nevelés megszűnése után a gyámhivatal legalább egy év időtartamra elrendeli a gyermek és a fiatal felnőtt utógondozását, amennyiben a fiatal felnőtt azt maga is kéri. Az utógondozás célja, hogy elősegítse a gyermek, illetőleg a fiatal felnőtt családi környezetébe való visszailleszkedését, önálló életének megkezdését. Az utógondozást az átmeneti nevelésbe vétel megszűntetése esetén a gyermek lakóhelye szerinti gyermekjóléti szolgálat családgondozója látja el, míg az átmeneti és tartós nevelésbe vétel megszűnésekor a fiatal felnőtt utógondozása a gyermekotthon, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat feladatkörébe tartozik. A tavalyi év során 6 gyermek esetében rendelt utógondozót a gyámhivatal, ebből 4 esetben a gyermekotthon utógondozóját, 2 esetben pedig a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját rendelte ki. A gyámhivatal a fiatal felnőtt kérelmére illetve a gyermek nagykorúságának elérése előtt a gyám javaslatának figyelembe vételével elrendeli az utógondozói ellátást, ha a gyermek,

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Előterjesztés amely készült a Képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés amely készült a Képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-703 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 31-10/2011 Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Készítette:

Részletesebben

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita Ügyiratszám: 44211/2012.05. Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI logú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZT ÁL Y SZOCIÁLIS OSZTÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon:

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2008. évi működéséről Az előterjesztést készítették: Orosziné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jegyzőkönyv Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Dr. Tarcali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Több, mint tizenkét évvel ezelőtt, 1997-ben fogadta el az Országgyűlés

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Maroslele község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu ELŐTERJESZTÉS /2013. Üi.: Schulcz Katalin Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére - GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló

Részletesebben

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1.

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2012. május havi ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Siófok Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban 2013. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti és

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK 2008. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉRTÉKELÉSE

TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK 2008. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉRTÉKELÉSE TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK 2008. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉRTÉKELÉSE 1 Átfogó jelentés a Gyámhivatal 2008. évi tevékenységéről A gyámhivatal

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kelebia Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére 116/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben