E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 23 -i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma: Tájékoztató Szavazás módja: - Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Kapitány Judit gyámhivatal vezető, Szirbek Tiborné egészségügyi és szociális referens Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság, Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság

2 2 Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról szóló évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) 96.. (6) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzatnak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készítenie, amelyet a képviselő testületnek tárgyalnia kell. Ezen összefüggő értékelést a Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal Megyei Szociális és Gyámhivatalnak meg kell küldeni. A megyei gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a megyei szociális és gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. Az átfogó értékelés elkészítése a 149/1997.(IX.10.) Korm.rendelet (továbbiakban Gyer.) 10. számú melléklete alapján készült. A Gyvt. III. fejezete határozza meg a gyermekek védelmének rendszerét, melynek feladata a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettségének megelőzése és megszűntetése, valamint a családjából kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítása. Zirc Város Gyermekvédelmi rendszerének rövid bemutatása: A gyermekvédelmi törvénynek megfelelően Zirc Városban a gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások valamint a törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. Pénzbeli ellátások: 1./ Rendszeres gyermekvédelmi támogatás megszűnt, helyette a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény került bevezetésre (hatáskört a jegyző gyakorolja) 2./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (hatáskört a képviselő-testület, de átruházott hatáskörben az Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság gyakorolja) 3./ Gyermektartásdíj megelőlegezése (hatáskört a gyámhivatal gyakorolja) 4./ Otthonteremtési támogatás (hatáskört a gyámhivatal gyakorolja) Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 1./ Gyermekjóléti Szolgáltatás ( Szociális Szolgáltató Központ biztosítja a feladatot) 2./ Gyermekek napközbeni ellátása: - bölcsőde (Benedek Elek Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde látja el a feladatot) 3./ Gyermekek átmeneti gondozása: - helyettes szülő (városunkban ilyen jellegű szolgáltatás nincs, pedig kötelező feladat, helyette a képviselőtestület által 250/2004. (IX.27) Kt. Számú határozattal jóváhagyott és a 81/2005 (III.21) Kt. Számú határozattal módosított megállapodás szerint a Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság biztosítja a helyettes szülői feladatok ellátását. Gyermekvédelmi Gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 1./ Védelembe vétel (hatáskör címzettje a jegyző) 2./ Családbafogadás ( hatáskör címzettje a gyámhivatal) 3./ Ideiglenes hatályú elhelyezés ( hatáskör címzettje a jegyző is és a gyámhivatal is) 4./ Átmeneti nevelésbe vétel (hatáskör címzettje a gyámhivatal)

3 3 5./ Tartós nevelésbe vétel (hatáskör címzettje a gyámhivatal) 6./ Utógondozás elrendelése (hatáskör címzettje a gyámhivatal) 7./ Utógondozói ellátás elrendelése (hatáskör címzettje a gyámhivatal) A fent vázolt gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot lát el a városban még a védőnői szolgálat, a házi gyermekorvosok, a családsegítő szolgálat, a nevelési tanácsadó, a közoktatási intézmények elsősorban ifjúságvédelmi felelősei révén valamint a Városi Rendőrőrs és a Zirc Városi Bíróság a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint. Demográfiai adatok: Zirc Város lakossága december 31-én 7340 fő volt, ebből éves korú 420 fő éves korú 468 fő éves korú 378fő Összesen: fő gyermek A gyermek- és fiatalkorúak a város lakosságának %-át alkotják. A város egyetlen önkormányzati általános iskolájában 715 gyermek tanult december 31-én. Az iskolában 1fő (félállású) pedagógus látja el a gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos teendőket. Zirc Város Önkormányzata augusztus 13-tól a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda keretei között működteti a napos bölcsődét. Az intézményben 2 bölcsődei csoport működik, december 31-én összesen 26 gyermeket gondoztak. A Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal Megyei Szociális és Gyámhivatala az elmúlt év során nem végzett szakmai ellenőrzést a bölcsőde vonatkozásában. A több célú, közös igazgatású intézményben 9, január 1-től 10 óvodai csoport is működik, melyben december 31-én összesen 225 gyermeket láttak el. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 1./ Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban a megszüntetése miatt 2006 évben nem részesült gyermek. A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 110%-át, aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a feltételeknek; b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegét az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen meghatározott értéket. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a jegyző 72 gyermek részére állapított meg. 2./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban olyan gyermeket gondozó családokat lehet részesíteni, melyek időszakosan létfenntartási gondokkal küzdenek, vagy létfenntartásukat veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülnek. Az önkormányzat 10/2003. (IV.15.) ÖK. Rendeletében foglaltak szerint rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri összege

4 4 gyermekenként 3 e Ft-nál nem lehet kevesebb. Egy naptári éven belül gyermekenként, családonként legfeljebb 6 alkalommal adható Az elmúlt év során az önkormányzat rendkívüli gyermekvédelmi támogatást összesen 139 esetben 84 család 161 gyermeke részére folyósított e Ft összegben. A támogatás megállapítását legtöbbször élelmiszer, tüzelő vásárlására, ruházat pótlására, gyógyszerek kiváltására kérték. Jegyzői hatáskörben tett gyermekvédelmi intézkedések: Az elmúlt év során a jegyzői hatáskörben végzett gyámhatósági tevékenység során 249 határozat keletkezett ben az iktatott ügyiratok száma 332. A határozatok és az iktatott ügyiratok száma magában foglalja mind az önkormányzati hatáskörben történő eljárás (rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) mind pedig a jegyzői hatáskörben történő gyámhatósági eljárás adatait, mivel egyazon ügyintéző jár el mindkét hatáskörben. a./ Védelembe vétel: A települési önkormányzat jegyzője, mint I. fokú gyámhatóság a gyermeket veszélyeztetettségének megszűntetése érdekében a gyermekjóléti szolgálat vagy más szerv, személy javaslatára védelembe veszi és ezzel egyidejűleg a gyermek gondozásának folyamatos segítése és ellátásának megszervezése, a szülői nevelés támogatása érdekében a gyermek részére a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját rendeli ki. A védelembe vétel meghatározott egyéni gondozási-nevelési terv alapján történik, melynek indokoltságát a jegyző évente felülvizsgálja. A felülvizsgálat eredményeképpen vagy megszűnteti azt, vagy további egy évig fenntartja a védelembe vételt. Amennyiben a védelembe vétellel a gyermek veszélyeztetettségét megszűntetni nem lehet, a gyermek érdekében a gyermekvédelmi gondoskodás más módját kell választani évben védelembe vételi eljárást 1 esetben kellett folytatnia a gyámhatóságnak. 1 gyermek vonatkozásában került sor felülvizsgálatra, melynek eredményeképpen a védelembe vételt megszűntette. b./ Ideiglenes hatályú elhelyezés: Ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, érzelmi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezés szükséges, a települési önkormányzat jegyzője, a gyámhivatal, valamint a határőrség, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság és a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága a gyermeket ideiglenesen elhelyezi elsősorban a nevelésre alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, más hozzátartozónál vagy más személynél. Csak ennek sikertelensége esetén kerülhet sor a gyermek nevelőszülőnél, gyermekotthonba, vagy más bentlakásos intézményben való elhelyezésére. Súlyos veszélyeztetésnek minősül a gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi-, értelmi-, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat. Jegyzői hatáskörben az elmúlt év során nem került sor ideiglenes hatályú elhelyezésre. Egyéb gyámhatósági intézkedések: a./ Eseti- ügygondnok rendelések száma: 6 esetben történt. b./ Leltározások, környezettanulmányok száma: 13 alkalommal történt. Jegyzői hatáskörben nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma december 31-én 2 fő volt. Az év során 5 gyermek vonatkozásában szűnt meg a veszélyeztető körülmény. Az év során 1 gyermeket magatartási problémák miatt kellett nyilvántartásba venni.

5 5 Gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységhez működési engedély 1 esetben került kiadásra a Szociális Szolgáltató Központ vonatkozásában az elmúlt év során, ugyanezen intézménynél 1 alkalommal tartott jegyzői hatáskörben eljárva ellenőrzést az ezzel a feladattal megbízott ügyintéző. Ennek során hiányosságot nem tárt fel, az intézmény a jogszabályban meghatározott előírások szerint működik. Gyermekétkeztetés: Az évi XXXI. tv. rendelkezésének megfelelően a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek részére, a három vagy többgyermekes családoknál gyermekenként, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban is részesülő óvodás, valamint bölcsődei ellátásban részesülő, valamint az 1-4 évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után az intézményi térítési díj további 50 %-át kedvezményként kell biztosítani évben 50 %-os kedvezményben 155 gyermek, 100 %-os kedvezményben pedig 72 gyermek részesült összesen. A Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal Megyei Szociális és Gyámhivatala az elmúlt év során nem végzett szakmai ellenőrzést a Jegyzői hatáskörben eljáró gyámhatósági ügyintézőnél. Jelentős jogszabályi változás történt 2005 év során a évi CXXVI. törvény megalkotásával, melynek rendelkezései ugyan csak január 01-én léptek hatályba, azonban jelentős kihatást okoztak mind a rendszeres gyermekvédelmi támogatás fogalmában mind a hatáskör telepítésében január 01-től a rendszeres gyermekvédelmi támogatást felváltja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítása, mely nem konkrét pénzbeli megállapítást és juttatási formát foglal magába. Ezen támogatási forma célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján a Gyvt-ben meghatározott kedvezmények (pl. étkeztetés), egyszeri támogatás, illetve külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére jogosult. Hatásköri változást is eredményezett a törvényi változtatás, mivel január 01-től a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a települési önkormányzat jegyzője állapítja meg. A városi gyámhivatal évi tevékenységéről: Zirc Város Gyámhivatala a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket évben Zirc városában valamint 16 község vonatkozásában látta el. Ugyanezen Korm.rendelet mellékletében meghatározott illetékességi területet 3,6 fő ügyintézővel látta el az elmúlt év során gyámhivatalunk. Valamennyi gyámhivatali ügyintéző szociálpedagógus főiskolai végzettséggel rendelkezik, a gyámhivatal vezetője ezen felül a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási Továbbképző Intézetén szociális szakigazgatás-szervezői végzettséget is szerzett. Minden ügyintéző rendelkezik közigazgatási szakvizsgával. A gyámhivatalhoz évben összesen 4753 ügyiratot iktattak, 452 főszámmal 4301 alszámmal. A gyámhivatal 618 döntést hozott, jogorvoslati kérelmet 2 esetben nyújtottak be határozataink ellen, melynek eredményeképpen határozatainkat a II. fokon eljáró megyei szociális és gyámhivatal helybenhagyta. A gyámhivatal saját hatáskörében 3 határozatot módosított vagy vont vissza.

6 6 Pénzbeli ellátások elrendelése: 1, Gyermektartásdíj megelőlegezése: A gyámhivatal a gyermektartásdíjat akkor előlegezi meg, ha a bíróság a tartásdíjat jogerősen megállapította, azonban a tartásdíj behajtása átmenetileg lehetetlen és a gyermeket gondozó személy nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani, feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét (2006. évben ,-Ft). A folyósítás időtartama az alapul szolgáló ok előrelátható fennállásáig, legfeljebb azonban 3 évig tart. Indokolt esetben a megelőlegezés folyósítása egy alkalommal legfeljebb további három évre ismételten elrendelhető. A támogatás mértéke a bírósági határozatban megállapított összeg, százalékos marasztalás esetében pedig az alapösszeg. A gyámhivatal december 31-ei nyilvántartása szerint 28 gyermek részesült megelőlegezésben. Az év során 18 gyermek vonatkozásában indult megelőlegezésre irányuló eljárás, ebből 11 gyermek részesült megelőlegezésben, 10 gyermek vonatkozásában szűnt meg az év folyamán a megelőlegezés, 6 gyermek vonatkozásában az eljárás még folyamatban van. Az év során 2686 e,-ft került kifizetésre. A megelőlegezett gyermektartásdíjat a központi költségvetés biztosítja. A megelőlegezett tartásdíjat a kötelezett a Ptk-ban meghatározott kamattal együtt köteles az államnak megtéríteni, amennyiben ezt nem teszi meg, úgy a kötelezett lakóhelye szerinti település jegyzője intézkedik annak adók módjára történő behajtásáról. A hátralék behajtására tett intézkedések kevésbé voltak eredményesek, így év végén a hátralék összege e Ft volt. 2, Otthonteremtési támogatás: Az otthonteremtési támogatás olyan normatív pénzbeli ellátás, mely az átmeneti vagy tartós nevelésből (gyermekvédelmi szakellátás) kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatásának megoldását segíti elő. A támogatás mértéke a nevelésben eltöltött évek valamint a fiatal felnőtt vagyoni körülményeinek függvénye. Támogatás iránti kérelem az elmúlt év során 4 érkezett. Elutasításra 2 esetben került sor, mivel nem állt érdekében a fiatal felnőttnek a lakástulajdon-rész megvásárlása, egy esetben a fiatal felnőtt betöltötte 24. életévét, amely kizáró ok volt. 1 fiatal felnőtt pedig visszavonta kérelmét, ezért az eljárást meg kellett szűntetni. 3 fiatal felnőtt részesült otthonteremtési támogatásban e., Ft összegben. Az otthonteremtési támogatásnak a teljes fedezetét a központi költségvetés előleg nyújtásával biztosítja. Gyermekvédelmi gondoskodás formái: 1, Családba fogadás: A gyámhivatal a szülői felügyeletet gyakorló szülő kérelmére, a különélő szülő meghallgatásával hozzájárulhat ahhoz, hogy a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte, vagy más családi ok miatt a gyermeket a szükséges ideig más, az általa megnevezett személy átmenetileg gondozza és nevelje, feltéve, hogy a családba fogadás a gyermek érdekében áll. A családba fogadó személyt a gyámhivatal gyámul rendeli, mivel a szülő szülői felügyeleti joga szünetel. Az elmúlt év során családbafogadás 3 gyermek vonatkozásában történt. Két gyermek esetében az anyai nagymama fogadta családjába unokáit az anya megromlott egészségi állapota miatt.

7 7 Ez a családba fogadást az anya halálával megszűnt. 2, Ideiglenes hatályú elhelyezés: Ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, érzelmi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezés szükséges, a települési önkormányzat jegyzője, a gyámhivatal, valamint a határőrség, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság és a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága a gyermeket ideiglenesen elhelyezi elsősorban a nevelésre alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, más hozzátartozónál vagy más személynél. Csak ennek sikertelensége esetén kerülhet sor a gyermek nevelőszülőnél, gyermekotthonba, vagy más bentlakásos intézményben való elhelyezésére. Súlyos veszélyeztetésnek minősül a gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi-, értelmi-, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat. A gyámhivatal ezen hatáskörben az elmúlt év során 2 gyermeket helyezett el ideiglenesen a nagyszülőnél és ezzel egyidejűleg pert kezdeményezett a bíróságon harmadik személynél történő elhelyezés iránt. 3, Átmeneti nevelésbe vétel: A gyámhivatal akkor veszi a gyermeket átmeneti nevelésbe, ha a gyermek fejlődését a családi környezete veszélyezteti és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint védelembe vétellel nem lehetett megszűntetni, illetve attól eredmény nem várható és a gyermek megfelelő gondozása családján belül nem biztosítható. Az átmeneti nevelésbe vétellel egyidejűleg a gyámhivatal a gyermeket nevelőszülőnél, gyermekotthonban, illetve fogyatékos vagy pszichiátriai betegek otthonában helyezi el és gyámot rendel. Az átmeneti nevelésbe vétel addig biztosítja az egyéni elhelyezési terv szerint a gyermek otthont nyújtó ellátását, amíg a gyermek családja képessé válik a gyermek visszafogadására. Átmeneti nevelésbe vételi eljárás 1gyermek vonatkozásában indult meg az elmúlt év során. Az átmeneti nevelésbe vétel indoka a gyermek mentális elhanyagolása, továbbá a szülők nevelésre való alkalmatlansága volt. Az eljárás még nem zárult le. A gyámhivatal december 31-én 32 fő átmeneti nevelt gyermeket tartott nyilván. Az átmeneti nevelés felülvizsgálata során 5 gyermek került vissza saját családjába, illetve családi környezetbe, viszont 9 gyermek átmeneti nevelése megszűnt nagykorúság elérése, valamint illetékesség megváltozása következtében 4, Tartós nevelésbe vétel: A gyámhivatal azt a gyermeket veszi tartós nevelésbe, aki nem áll szülői felügyelet alatt és neveléséről kirendelt gyám útján nem lehet gondoskodni, illetve örökbefogadásához a szülő úgy járult hozzá, hogy az örökbefogadó személyét és adatait nem ismeri (titkos örökbefogadás), feltéve hogy a gyermek ideiglenes hatállyal nem helyezhető el leendő örökbefogadó szülőknél. A tavalyi év során a gyámhivatal tartós nevelésbe vételi eljárást 3 átmeneti nevelésben lévő gyermek vonatkozásában folytatott le, mivel mindkét szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság jogerősen megvonta. Egy gyermek tartós nevelése szűnt meg nagykorúság elérése miatt. A tartós nevelésben lévő nyilvántartott gyermekek száma december 31-én: 5 fő. 4, Utógondozás, utógondozói ellátás: Az átmeneti vagy tartós nevelés megszűnése után a gyámhivatal legalább egy év időtartamra elrendeli a gyermek és a fiatal felnőtt utógondozását, amennyiben a fiatal felnőtt azt maga is kéri.

8 8 Az utógondozás célja, hogy elősegítse a gyermek, illetőleg a fiatal felnőtt családi környezetébe való visszailleszkedését, önálló életének megkezdését. Az utógondozást az átmeneti nevelésbe vétel megszűntetése esetén a gyermek lakóhelye szerinti gyermekjóléti szolgálat családgondozója látja el, míg az átmeneti és tartós nevelésbe vétel megszűnésekor a fiatal felnőtt utógondozása a gyermekotthon, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat feladatkörébe tartozik. A tavalyi év során 18 gyermek esetében rendelt utógondozót a gyámhivatal, ebből 5 esetben a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját, 11 esetben a gyermekotthon utógondozóját, 2 esetben pedig a területi gyermekvédelmi szakszolgálat utógondozóját rendelte ki.. A gyámhivatal a fiatal felnőtt kérelmére illetve a gyermek nagykorúságának elérése előtt a gyám javaslatának figyelembe vételével elrendeli az utógondozói ellátást, ha a gyermek, illetve a fiatal felnőtt átmeneti vagy tartós nevelésbe vétele nagykorúvá válásával szűnt meg, és létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytat, illetve a szociális intézménybe várja felvételét. A fiatal felnőtt ezen ellátás keretében továbbra is nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy utógondozói otthonban maradhat. Utógondozói ellátás elrendelése iránt 6 fiatal felnőtt esetében indult eljárás, és mind a 6 fiatal felnőtt esetében elrendelte a gyámhivatal az utógondozói ellátást. Egyéb gyámhivatali feladatok: 1, Örökbefogadás és felbontása: Gyámhivatalunk az elmúlt év során 1 alkalommal engedélyezett házastárs általi örökbefogadást. Az örökbefogadás felbontása iránt nem kellett a gyámhivatalnak rendelkeznie. Örökbefogadásra alkalmasnak 8 szülőt nyilvánított gyámhivatalunk az elmúlt év során. 2, Családi jogállás rendezése: Kiskorú családi jogállásának rendezése 7 gyermek esetében történt, ebből 5 alkalommal teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételével. Két gyermek vonatkozásában a gyámhivatal hozzájárult az apaság bírósági megállapítása iránti perindításhoz, 6 esetben pedig az apaság vélelmének megdöntése iránti perindításhoz járult hozzá. 3, Kapcsolattartás: 2006-ban 31 esetben kezdeményeztek a gyámhivatalnál kapcsolattartási ügyet. 27 esetben a kapcsolattartást a gyámhivatal szabályozta, ebből 3 esetben egyezséggel zárult le az ügy. A kapcsolattartási ügyekben végrehajtási eljárást 5 esetben kellett indítania a gyámhivatalnak, melynek eredményeképpen mind az öt esetben a végrehajtás elrendelésére került sor. 4, Házasság kötés engedélyezése: Nem történt a év során. 5, Szülői ház elhagyása: Kérelem nem érkezett az elmúlt évben. 6, Kiskorúak vagyoni ügye: Eladással (megterheléssel) kapcsolatos vagyoni ügyben 13 alkalommal döntött hivatalunk jóváhagyólag, elutasítás nem történt. A gyámhivatal nyilvántartása szerint 86 kiskorú rendelkezik gyámhatósági fenntartásos betétállománnyal, a betétben elhelyezett összeg: e. Ft. Gyámhivatalunk 230 kiskorút tart nyilván ingó-és ingatlan tulajdonosként.

9 9 7, Számadási kötelezettség megállapítása iránt 1 gyermek érdekében indított pert a gyámhivatal a Zirci Városi Bíróságon, melynek eredményeként a bíróság a gyámhivatal által benyújtott kereseti kérelemmel egyezően hozott ítéletet. 8, Kiskorú gondnokság alá helyezése: A tavalyi év során 3 gyermek esetében indított cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezési pert a gyámhivatal, melynek eredményeképpen két esetben cselekvőképességet kizáró, 1 esetben cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezte a gyermekeket a bíróság. Cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés iránti perindítások száma 15. 9, A gondozási díj megállapítása: A gyermekvédelmi törvény rendelkezései szerint az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek, valamint a felsőfokú iskola nappali tagozatán tanuló utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gondozási költségeihez az járul hozzá, aki a gyermek tartására köteles. A gyámhivatal az elmúlt év során 5 szülő részére állapított meg gondozási díjat, ebből zirci lakos gyermek vonatkozásában keletkezett díjhátralék az elmúlt év során 25 e Ft. 10.Gyámrendelés A gyámhivatalnak az elmúlt év során 1 gyermek esetében kellett intézkedést tennie gyámrendelés vonatkozásában, mivel átmeneti nevelését megszűntette a gyámhivatal, de nem családjába került vissza, hanem a nevelésére alkalmas harmadik személyhez december 31-én a gyámhivatal 49 gyámság alatt álló gyermeket tartott nyílván. Egy gyermek vonatkozásában tett feljelentés a gyámhivatal kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény valamint kiskorú veszélyeztetése miatt. A gyámhivatal felügyelete és irányítása alatt álló, de az önkormányzat alkalmazásában álló 1 fő hivatásos gondnok tevékenységének segítése, tehermentesítése végett május 01-től újabb hivatásos gondnok kezdte meg munkáját. Felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzések: A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának Veszprém Megyei Kirendeltsége 2006 év során 2 alkalommal végzett ellenőrzést hivatalunknál. Első alkalommal a gyermekek és a gondnokoltak vagyonának befektetésével kapcsolatos eljárások, valamint a megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság javaslatának, továbbá a területi gyermekvédelmi szakszolgálat elhelyezési javaslatának megjelenítése esetleges eltérései a gyámhivatali döntésekben tárgykörben került sor. A vizsgálat megállapította, hogy a városi gyámhivatal a gyermek és a gondnokság alatt állók vagyonának befektetése engedélyezésére irányuló eljárásokat általában jogszerűen folytatta le. Az eljárások során érvényesült azon gyermeki jog, amely szerint a gyermeknek joga van ahhoz, hogy a vagyonát érintő minden kérdésben közvetlenül vagy más módon meghallgassák, és véleményét korára, egészségi állapotára és fejlettségi szintjére tekintettel figyelembe vegyék. Megállapítást nyert, hogy a gyámhatóság a gyermekek illetőleg a gondnokoltak érdekében álló döntéseket hozott, a vagyon befektetése, felhasználása indokolt volt. A gyámhatóság erről szóló határozatait egy eset kivételével soron kívül hozta meg. A nevelésbe vételi, illetőleg a nevelésbe vett gyermek gondozási helyének megváltoztatására irányuló ügyekben a városi gyámhivatal a megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság javaslatát, továbbá a területi gyermekvédelmi szakszolgálat elhelyezési javaslatát figyelembe vette. Eljárásai során a vizsgálat e vonatkozásban jogsértést nem tapasztalt, a gondozási hely meghatározásáról szóló

10 10 rendelkezések a bizonyítékokkal összhangban, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hozta meg. Második alkalommal pedig A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.), illetve A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm.rendelet (továbbiakban Gyer.) hatályosulása, különös tekintettel a bevezetett új jogintézményekre, alapvető változásokra tárgykörben került sor. Ezen vizsgálat megállapította, hogy a városi gyámhivatal a Ket. És a Gyer. Megváltozott szabályait megismerte, azokat a gyámhatósági eljárások során általában helyesen alkalmazta. Az eljárások során érvényre juttatta a Ket. Által megfogalmazott eljárási alapelveket, ügyféli jogokat. A gyámhatóság eljárási cselekményeit kellően megszervezte, azokat soron kívül elvégezte, a gyermekek ügyeiben törekedett a mielőbbi döntéshozatalra, a gondnokoltak ügyeiben pedig a döntés határidőn belüli meghozatalára. A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége 2006 ban Szakmai tevékenység A tavalyi év folyamán a gyermekjóléti szolgálat családgondozói feladatait 2 családgondozó látta el. 51 családot gondoztunk, melyben 100 kiskorú gyermek élt. Ebből 12 új családot segítettünk. A probléma megoldásával megszűnt 20 család gondozása. 2 védelembe vett gyermek volt, ebből 1 megszűnt, mivel a helyzete rendeződött. A vizsgált időszakban 1437 esetben intézkedtünk, ebből a családlátogatások száma 425 alkalommal történt. Veszélyeztetett 4 gyermek volt. Az elmúlt évek munkájának eredményeként a lakosság és a jelzőrendszer tagjai körében ismertté vált a gyermekjóléti szolgálat. Az ügyfelek zöme önként keresi fel szolgálatunkat. Sikerült bizalmi légkört kialakítani ügyfeleinkkel. A munkánkból adódó lehetőségeket és korlátokat megismerve igénylik segítségünket. Intézményünkben a település lakosai a családgondozáson túl igénybe vették heti 1 alkalommal 1 óra időtartamban a pszichológus segítségét. Problémát jelent, hogy szolgálatunknál és a nevelési tanácsadóban sincs elegendő idő a családok, gyermekek terápiás kezelésére. Jogász szolgálatunknál nem dolgozik, de jó kapcsolatot ápolunk városunk jogászaival, ügyvédjeivel, s a családokban felmerült jogi problémákhoz ingyenes tájékoztatást, szakmai segítséget kaptunk. A városi bírósághoz is bármikor fordulhatunk. A családokat rendszeresen tájékoztattuk az igényelhető segélyekről, az ezzel kapcsolatos jogszabályi változásokról. A rendszeres gyermekvédelmi támogatás megszűnt, helyette a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény lépett. A családokat elláttuk a szükséges információval, és segítettünk az új rendszerben szükséges adatlapok, nyomtatványok kitöltésénél. 228 esetben nyújtottunk információt. Hivatalos ügyek intézésében 322 alkalommal segítettünk. Más szolgáltatás igénybevétele esetében 214 alkalommal adtunk segítséget. Tevékenységünk másik kiemelkedő területe a tanácsadás. A családok, gyermekek anyagi, gyermeknevelési, magatartás-ill. teljesítményzavar, családi konfliktus, fogyatékosság, szenvedélybetegség, életviteli problémákkal fordulnak hozzánk, és igyekszünk a problémának megfelelő érdemi tanáccsal szolgálni. Ez 555 alkalommal fordult elő. Sok esetben nincs is ügyfeleinknek tanácsra szüksége, egyszerűen csak értő, beleérző meghallgatásra vágynak, egy emberre, akiben megbíznak, kiönthetik a szívüket.

11 11 Munkánk másik területe a családon belül felmerülő konfliktusok kezelése. Több családnál tapasztaltunk, hogy a felmerülő vitás kérdéseket nem tudják egymás közt megoldani, és tünethordozóként a gyermeket viseli meg, vagy a gyermek viselkedése a probléma forrása. Ilyen esetekben is felkeresik a szülők szolgálatunkat, vagy a jelzőrendszer a szülővel egyeztetve hozzánk irányítja a családot. Ahhoz, hogy munkánkat szakszerűen tudjuk végezni különböző konfliktuskezelő tréningeket vettünk részt. 15 család igényelte ezt a szolgáltatásunkat. Megbeszélt időpontban havi egy alkalommal jelzőrendszeri esetmegbeszélő értekezletet tartunk, ami jól működik, de ez nem elegendő. Munkánkat nem tudnánk jól végezni, ha a jelzőrendszer tagjaival nem tartanánk napi kapcsolatot, amikor az esetkezelés úgy kívánja meg. Szakmai tevékenységünkhöz tartozik a gyermekek szabadidős tevékenységének szervezése, ilyen programokról való tájékoztatás. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az ifjúsági házban dolgozunk, és napi jó kapcsolatunk van a városi ifjúsági referenssel. Egy hetes nyári tábort tartottunk az általános iskolások részére, ahol átlagosan 30 fő vett részt. Megismerkedtünk a város üzemeivel, kézműves foglalkozásokkal, kirándulással vártuk a gyermekeket. A szokásos karácsonyi játszóházra is nagy volt az érdeklődés. Rendezvényeink megvalósítására Ft támogatást nyertünk 2 pályázaton. A családok és a jelzőrendszer tagjai különféle problémák megoldásához kérnek tőlünk segítséget. Anyagi ügyek intézésében 320 alkalommal segítettünk. Méltányossági nyugdíjemelési kérelmet adtunk be két család részére. 1 család esetében ingyenes iskolai étkezést intéztünk. Két család a OEP-től Ft-ot kapott. Árvaellátás, családi pótlék igénylés, gyvk. igénylésben kértek segítséget. Adományokból joghurtot, száraz tésztát, könyveket, játékokat, ruhát osztottunk. Állást ajánlottunk 5 esetben. Támogató szolgálatot 6 család esetében több alkalommal vettük igénybe, ezzel jelentősen megkönnyítve a családok mozgáslehetőségét. A gondozott családjaink közül sokan gyermeknevelési problémákkal küzdenek. A szülőknek a legtöbb problémát a kamasz gyermekeik okozzák. 353 esetben fordultak hozzánk tanácsért. Kiemelt feladatunknak tekintjük az enyhe szellemi fogyatékos szülők támogatását, előfordulása 20%. Több gyermek csonka családban nő fel, vagy új az egyik szülője. Ebből adódóan kapcsolattartási, beilleszkedési problémákkal küzdenek a családtagok. Ez a gyermekeknél magatartási, teljesítményzavart is eredményez, 260 esetben kellett ezügyben közreműködnünk. A folytonosan változó világunkban egyre nehezebb az eligazodás. 399 esetben fordultak hozzánk a szülők vagy a család életviteli problémákkal. A változásokat nekünk is követnünk kell, ezért rendszeresen részt veszünk továbbképzéseken, tanfolyamokon, személyiségfejlesztő tréningeken, hogy a felmerülő igényeknek meg tudjunk felelni. Az elmúlt évek során azt tapasztaltuk, hogy a szenvedélybetegségből adódó családi konfliktusok visszaszorulóban vannak. Előtérbe lépett a szülők részéről az értő figyelem, gyermeknevelési ismeretek, korszerű táplálkozási ismeretek hiánya. Ezt inkább a szülőkkel való egyéni foglalkozás keretében próbáljuk pótolni, összefogva a védőnőkkel, pedagógusokkal, mert az a tapasztalatunk, hogy előadásokra, tanfolyamokra nem szívesen mennek el. Kiemelt fontosságú lett a szülőkre szabott egyéni gondozási, nevelési tervek készítése. Hosszútávon sok, szép eredményt értünk el, ami által jobban működtek a családok, a gyerekek családban maradtak, a szülőknek támaszt jelentettünk gondjaik megoldásában,

12 12 felkészültebbek, ügyesebbek lettek ügyes-bajos dolgaik intézésében, gyermekeik nevelésében, konfliktusaik kezelésében. Végső célunk az volt, hogy leváljanak rólunk, és önállóan is megoldják életüket. Bár rendszeresen előfordul, hogy visszatérnek, és újból segítséget igényelnek. Felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzés A Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal Megyei Szociális és Gyámhivatala 2006-ban felkérte szakmai ellenőrzésre a Veszprém Megyei Gyermekjóléti Módszertani Intézményt. Ezen ellenőrzés megállapította, hogy a családgondozók jól, és hatékonyan együttműködtek a jelzőrendszer tagjaival. Egységes szakmai szempontok alapján minősítették az észlelt problémákat, bevonták őket a segítő folyamatba. A problémákat a veszélyeztetettség mértékének megfelelően minősítették. A gyermekjóléti szolgálat a családjából kiemelt gyermekek visszahelyezése érdekében a törvénynek megfelelően vezette a dokumentációt, tájékoztatta a gyámhivatalt. A jó szakmai munka mellett erősíteni kell a dokumentáció részletesebb vezetését. Gyermekvédelmi tanácskozás A Gyvt. Által előírt gyermekvédelmi tanácskozást, mely a évet értékelte, ez év márciusában megtartottuk. A jelzőrendszer éves működésének átfogó értékelése során megállapítást nyert, hogy a jelzőrendszer tagjainak többsége részt vesz a megbeszéléseken, sőt igényli a szoros együttműködést. A tavalyi év során nagyon jó együttműködés alakult ki a helyi rendőrőrs képviselőjével. Kölcsönösen támogattuk egymás munkáját. Beszámolt róla, hogy 2006-ban duplájára nőtt a fiatalkorú elkövetők száma a térségben. A bűnelkövetés okaiként főleg a szülői felügyelet hiányát, a kortárscsoport negatív befolyásoló hatását, a cselekmény társadalomra való veszélyességének nem ismeretéből fakadó felelőtlen viselkedési formákat jelölték meg. Azt tapasztalták, hogy a fiatalkorúak minden gond nélkül hozzájutnak az alkoholhoz, ezért a rendőrség levélben meg fogja keresni a boltok, vendéglátó egységek üzemeltetőit, hogy figyeljenek erre jobban. Tudomásuk szerint jelen van a kábítószer, de nem jelentős mértékben. Javasolta, hogy vegyük igénybe a veszprémi kapitányság bűnmegelőzési előadásait. A pártfogó felügyelő beszámolója is alátámasztotta a rendőrség tapasztalatát. Zircen 5 fiatal van pártfogó felügyelet alatt. Mindhárom ifjúságvédelmi felelős egységesen arról beszélt, hogy a legfőbb gondjuk a szülők következetlen, túlságosan megengedő magatartása. Nem figyelnek a gyermekeikre, ha valami baj van, inkább kimentik őket. Nehéz a szülőkkel kapcsolatot tartani. Az óvoda gyermekvédelmi felelőse hiányolta a szülők gyermeknevelési ismereteit. Korai prevenciót igényelne a védőnőktől az egészséges táplálkozás, életmód területén. Csökkent a hátrányos helyzetű gyermekek száma az óvodában. A megyei gyámhivatal munkatársa tájékoztatott bennünket, hogy a megyében működik az általuk szervezett ifjúságvédelmi munkacsoport, amelynek munkáját ismertette. Felajánlotta, hogy ingyenes előadásaikat vegyük igénybe. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására és elfogadására. Zirc, április 12. Dr. Árpásy Tamás jegyző

13 13 Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete /2007.(IV.23.) Kt. számú határozata Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc városában végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról szóló évi átfogó értékelést elfogadja. Felelős: Dr. Árpásy Tamás jegyző Határidő: azonnal

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Város Önkrományzat Képviselő -testülete 2005. április 18-i ülésre

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Város Önkrományzat Képviselő -testülete 2005. április 18-i ülésre E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Város Önkrományzat Képviselő -testülete 2005. április 18-i ülésre Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó: Dr.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a május 26. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre

BESZÁMOLÓ. a május 26. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre BESZÁMOLÓ a 2011. május 26. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Tárgy: beszámoló Dévaványa Város Gyámhivatalának tevékenységéről és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásról a 2010. év vonatkozásában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA 1.. A RENDELET HATÁLYA 2..

A RENDELET CÉLJA 1.. A RENDELET HATÁLYA 2.. Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004. (IV. 01.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátásáról. Tarnaméra Községi Önkormányzat

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2007. évi hatósági intézkedéseiről, feladatairól

Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2007. évi hatósági intézkedéseiről, feladatairól Szentes Városi Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tel.: (63) 510310 J-921-4/2008. Szentes Város Képviselő-testülete Helyben Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2007. évi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelmérôl

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

3/2006. (II. 16.) rendelete

3/2006. (II. 16.) rendelete 1 Nagykörű Község Önkormányzatának 4/2007. (II. 15.) és 21/2007. (XI. 29.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2006. (II. 16.) rendelete a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetbe foglalva a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2004.(XI.08.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/ GYÁMHIVATAL Ügyintézők Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/565-276 Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-278 ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-280 ügyintéző fszt. 13. sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20- i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Úri Község Önkormányzatának Képviselõtestületének A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003.(X.07.), a 9/2004.(VII.05.) és a 9/2006.(IX.04.) számú rendelettel módosított 4/1998.(III.16.)

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@somogy.hu Szám: T á j é k o z t a t ó A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E- mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő- testület 2015. április 29-.i ülésére

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Szülõi felügyeleti jog gyakorlás

Szülõi felügyeleti jog gyakorlás Igénylı, kötelezett Szülõi felügyeleti jog gyakorlás Ha a szülõi felügyeletet együttesen gyakorló szülõk a szülõi felügyelet körébe tartozó kérdésekben nem tudnak megegyezni, a gyámhivatal döntését bármelyik

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOK, FŐ TÉR. TELEFON + FAX: + E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének. április havi ülésére Tárgy: Az önkormányzati feladatkörbe tartozó

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csibrák Község Önkormányzatának Képviselőtestülete "A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról"

Részletesebben

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella A gyámi csoport feladatai és működése A családjogi törvény fogalmazása szerint, Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik.

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2003. (VIII. 13.) KT. SZÁMÚ RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2003. (VIII. 13.) KT. SZÁMÚ RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2003. (VIII. 13.) KT. SZÁMÚ RENDELETE melyet módosított a 21/2005. (IX.12.) és a 2/2007. (II.05.) számú KT rendelet A gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Ecsegfalva település gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S Ecsegfalva település gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Ecsegfalva település gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelet Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv. 96.. (6)

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeli ellátások biztosítása

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeli ellátások biztosítása JEGYZŐI GYÁMHATÓSÁG BESZÁMOLÓJA A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), valamint a végrehajtására kiadott 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII.06.) ÖKT. számú rendelete Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Nyim Község Képviselő-testületének 3./1998. (II. 7.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. rész

Nyim Község Képviselő-testületének 3./1998. (II. 7.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. rész Nyim Község Képviselő-testületének 3./1998. (II. 7.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről I. rész Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben a 4/2006 (II.16) és a 8/2006(V.19), 2/2009.(I.23.), a 10/2009.(III.20.)

Részletesebben