E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 23 -i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma: Tájékoztató Szavazás módja: - Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Kapitány Judit gyámhivatal vezető, Szirbek Tiborné egészségügyi és szociális referens Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság, Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság

2 2 Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról szóló évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) 96.. (6) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzatnak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készítenie, amelyet a képviselő testületnek tárgyalnia kell. Ezen összefüggő értékelést a Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal Megyei Szociális és Gyámhivatalnak meg kell küldeni. A megyei gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a megyei szociális és gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. Az átfogó értékelés elkészítése a 149/1997.(IX.10.) Korm.rendelet (továbbiakban Gyer.) 10. számú melléklete alapján készült. A Gyvt. III. fejezete határozza meg a gyermekek védelmének rendszerét, melynek feladata a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettségének megelőzése és megszűntetése, valamint a családjából kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítása. Zirc Város Gyermekvédelmi rendszerének rövid bemutatása: A gyermekvédelmi törvénynek megfelelően Zirc Városban a gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások valamint a törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. Pénzbeli ellátások: 1./ Rendszeres gyermekvédelmi támogatás megszűnt, helyette a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény került bevezetésre (hatáskört a jegyző gyakorolja) 2./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (hatáskört a képviselő-testület, de átruházott hatáskörben az Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság gyakorolja) 3./ Gyermektartásdíj megelőlegezése (hatáskört a gyámhivatal gyakorolja) 4./ Otthonteremtési támogatás (hatáskört a gyámhivatal gyakorolja) Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 1./ Gyermekjóléti Szolgáltatás ( Szociális Szolgáltató Központ biztosítja a feladatot) 2./ Gyermekek napközbeni ellátása: - bölcsőde (Benedek Elek Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde látja el a feladatot) 3./ Gyermekek átmeneti gondozása: - helyettes szülő (városunkban ilyen jellegű szolgáltatás nincs, pedig kötelező feladat, helyette a képviselőtestület által 250/2004. (IX.27) Kt. Számú határozattal jóváhagyott és a 81/2005 (III.21) Kt. Számú határozattal módosított megállapodás szerint a Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság biztosítja a helyettes szülői feladatok ellátását. Gyermekvédelmi Gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 1./ Védelembe vétel (hatáskör címzettje a jegyző) 2./ Családbafogadás ( hatáskör címzettje a gyámhivatal) 3./ Ideiglenes hatályú elhelyezés ( hatáskör címzettje a jegyző is és a gyámhivatal is) 4./ Átmeneti nevelésbe vétel (hatáskör címzettje a gyámhivatal)

3 3 5./ Tartós nevelésbe vétel (hatáskör címzettje a gyámhivatal) 6./ Utógondozás elrendelése (hatáskör címzettje a gyámhivatal) 7./ Utógondozói ellátás elrendelése (hatáskör címzettje a gyámhivatal) A fent vázolt gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot lát el a városban még a védőnői szolgálat, a házi gyermekorvosok, a családsegítő szolgálat, a nevelési tanácsadó, a közoktatási intézmények elsősorban ifjúságvédelmi felelősei révén valamint a Városi Rendőrőrs és a Zirc Városi Bíróság a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint. Demográfiai adatok: Zirc Város lakossága december 31-én 7340 fő volt, ebből éves korú 420 fő éves korú 468 fő éves korú 378fő Összesen: fő gyermek A gyermek- és fiatalkorúak a város lakosságának %-át alkotják. A város egyetlen önkormányzati általános iskolájában 715 gyermek tanult december 31-én. Az iskolában 1fő (félállású) pedagógus látja el a gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos teendőket. Zirc Város Önkormányzata augusztus 13-tól a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda keretei között működteti a napos bölcsődét. Az intézményben 2 bölcsődei csoport működik, december 31-én összesen 26 gyermeket gondoztak. A Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal Megyei Szociális és Gyámhivatala az elmúlt év során nem végzett szakmai ellenőrzést a bölcsőde vonatkozásában. A több célú, közös igazgatású intézményben 9, január 1-től 10 óvodai csoport is működik, melyben december 31-én összesen 225 gyermeket láttak el. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 1./ Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban a megszüntetése miatt 2006 évben nem részesült gyermek. A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 110%-át, aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a feltételeknek; b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegét az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen meghatározott értéket. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a jegyző 72 gyermek részére állapított meg. 2./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban olyan gyermeket gondozó családokat lehet részesíteni, melyek időszakosan létfenntartási gondokkal küzdenek, vagy létfenntartásukat veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülnek. Az önkormányzat 10/2003. (IV.15.) ÖK. Rendeletében foglaltak szerint rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri összege

4 4 gyermekenként 3 e Ft-nál nem lehet kevesebb. Egy naptári éven belül gyermekenként, családonként legfeljebb 6 alkalommal adható Az elmúlt év során az önkormányzat rendkívüli gyermekvédelmi támogatást összesen 139 esetben 84 család 161 gyermeke részére folyósított e Ft összegben. A támogatás megállapítását legtöbbször élelmiszer, tüzelő vásárlására, ruházat pótlására, gyógyszerek kiváltására kérték. Jegyzői hatáskörben tett gyermekvédelmi intézkedések: Az elmúlt év során a jegyzői hatáskörben végzett gyámhatósági tevékenység során 249 határozat keletkezett ben az iktatott ügyiratok száma 332. A határozatok és az iktatott ügyiratok száma magában foglalja mind az önkormányzati hatáskörben történő eljárás (rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) mind pedig a jegyzői hatáskörben történő gyámhatósági eljárás adatait, mivel egyazon ügyintéző jár el mindkét hatáskörben. a./ Védelembe vétel: A települési önkormányzat jegyzője, mint I. fokú gyámhatóság a gyermeket veszélyeztetettségének megszűntetése érdekében a gyermekjóléti szolgálat vagy más szerv, személy javaslatára védelembe veszi és ezzel egyidejűleg a gyermek gondozásának folyamatos segítése és ellátásának megszervezése, a szülői nevelés támogatása érdekében a gyermek részére a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját rendeli ki. A védelembe vétel meghatározott egyéni gondozási-nevelési terv alapján történik, melynek indokoltságát a jegyző évente felülvizsgálja. A felülvizsgálat eredményeképpen vagy megszűnteti azt, vagy további egy évig fenntartja a védelembe vételt. Amennyiben a védelembe vétellel a gyermek veszélyeztetettségét megszűntetni nem lehet, a gyermek érdekében a gyermekvédelmi gondoskodás más módját kell választani évben védelembe vételi eljárást 1 esetben kellett folytatnia a gyámhatóságnak. 1 gyermek vonatkozásában került sor felülvizsgálatra, melynek eredményeképpen a védelembe vételt megszűntette. b./ Ideiglenes hatályú elhelyezés: Ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, érzelmi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezés szükséges, a települési önkormányzat jegyzője, a gyámhivatal, valamint a határőrség, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság és a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága a gyermeket ideiglenesen elhelyezi elsősorban a nevelésre alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, más hozzátartozónál vagy más személynél. Csak ennek sikertelensége esetén kerülhet sor a gyermek nevelőszülőnél, gyermekotthonba, vagy más bentlakásos intézményben való elhelyezésére. Súlyos veszélyeztetésnek minősül a gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi-, értelmi-, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat. Jegyzői hatáskörben az elmúlt év során nem került sor ideiglenes hatályú elhelyezésre. Egyéb gyámhatósági intézkedések: a./ Eseti- ügygondnok rendelések száma: 6 esetben történt. b./ Leltározások, környezettanulmányok száma: 13 alkalommal történt. Jegyzői hatáskörben nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma december 31-én 2 fő volt. Az év során 5 gyermek vonatkozásában szűnt meg a veszélyeztető körülmény. Az év során 1 gyermeket magatartási problémák miatt kellett nyilvántartásba venni.

5 5 Gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységhez működési engedély 1 esetben került kiadásra a Szociális Szolgáltató Központ vonatkozásában az elmúlt év során, ugyanezen intézménynél 1 alkalommal tartott jegyzői hatáskörben eljárva ellenőrzést az ezzel a feladattal megbízott ügyintéző. Ennek során hiányosságot nem tárt fel, az intézmény a jogszabályban meghatározott előírások szerint működik. Gyermekétkeztetés: Az évi XXXI. tv. rendelkezésének megfelelően a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek részére, a három vagy többgyermekes családoknál gyermekenként, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban is részesülő óvodás, valamint bölcsődei ellátásban részesülő, valamint az 1-4 évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után az intézményi térítési díj további 50 %-át kedvezményként kell biztosítani évben 50 %-os kedvezményben 155 gyermek, 100 %-os kedvezményben pedig 72 gyermek részesült összesen. A Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal Megyei Szociális és Gyámhivatala az elmúlt év során nem végzett szakmai ellenőrzést a Jegyzői hatáskörben eljáró gyámhatósági ügyintézőnél. Jelentős jogszabályi változás történt 2005 év során a évi CXXVI. törvény megalkotásával, melynek rendelkezései ugyan csak január 01-én léptek hatályba, azonban jelentős kihatást okoztak mind a rendszeres gyermekvédelmi támogatás fogalmában mind a hatáskör telepítésében január 01-től a rendszeres gyermekvédelmi támogatást felváltja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítása, mely nem konkrét pénzbeli megállapítást és juttatási formát foglal magába. Ezen támogatási forma célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján a Gyvt-ben meghatározott kedvezmények (pl. étkeztetés), egyszeri támogatás, illetve külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére jogosult. Hatásköri változást is eredményezett a törvényi változtatás, mivel január 01-től a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a települési önkormányzat jegyzője állapítja meg. A városi gyámhivatal évi tevékenységéről: Zirc Város Gyámhivatala a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket évben Zirc városában valamint 16 község vonatkozásában látta el. Ugyanezen Korm.rendelet mellékletében meghatározott illetékességi területet 3,6 fő ügyintézővel látta el az elmúlt év során gyámhivatalunk. Valamennyi gyámhivatali ügyintéző szociálpedagógus főiskolai végzettséggel rendelkezik, a gyámhivatal vezetője ezen felül a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási Továbbképző Intézetén szociális szakigazgatás-szervezői végzettséget is szerzett. Minden ügyintéző rendelkezik közigazgatási szakvizsgával. A gyámhivatalhoz évben összesen 4753 ügyiratot iktattak, 452 főszámmal 4301 alszámmal. A gyámhivatal 618 döntést hozott, jogorvoslati kérelmet 2 esetben nyújtottak be határozataink ellen, melynek eredményeképpen határozatainkat a II. fokon eljáró megyei szociális és gyámhivatal helybenhagyta. A gyámhivatal saját hatáskörében 3 határozatot módosított vagy vont vissza.

6 6 Pénzbeli ellátások elrendelése: 1, Gyermektartásdíj megelőlegezése: A gyámhivatal a gyermektartásdíjat akkor előlegezi meg, ha a bíróság a tartásdíjat jogerősen megállapította, azonban a tartásdíj behajtása átmenetileg lehetetlen és a gyermeket gondozó személy nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani, feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét (2006. évben ,-Ft). A folyósítás időtartama az alapul szolgáló ok előrelátható fennállásáig, legfeljebb azonban 3 évig tart. Indokolt esetben a megelőlegezés folyósítása egy alkalommal legfeljebb további három évre ismételten elrendelhető. A támogatás mértéke a bírósági határozatban megállapított összeg, százalékos marasztalás esetében pedig az alapösszeg. A gyámhivatal december 31-ei nyilvántartása szerint 28 gyermek részesült megelőlegezésben. Az év során 18 gyermek vonatkozásában indult megelőlegezésre irányuló eljárás, ebből 11 gyermek részesült megelőlegezésben, 10 gyermek vonatkozásában szűnt meg az év folyamán a megelőlegezés, 6 gyermek vonatkozásában az eljárás még folyamatban van. Az év során 2686 e,-ft került kifizetésre. A megelőlegezett gyermektartásdíjat a központi költségvetés biztosítja. A megelőlegezett tartásdíjat a kötelezett a Ptk-ban meghatározott kamattal együtt köteles az államnak megtéríteni, amennyiben ezt nem teszi meg, úgy a kötelezett lakóhelye szerinti település jegyzője intézkedik annak adók módjára történő behajtásáról. A hátralék behajtására tett intézkedések kevésbé voltak eredményesek, így év végén a hátralék összege e Ft volt. 2, Otthonteremtési támogatás: Az otthonteremtési támogatás olyan normatív pénzbeli ellátás, mely az átmeneti vagy tartós nevelésből (gyermekvédelmi szakellátás) kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatásának megoldását segíti elő. A támogatás mértéke a nevelésben eltöltött évek valamint a fiatal felnőtt vagyoni körülményeinek függvénye. Támogatás iránti kérelem az elmúlt év során 4 érkezett. Elutasításra 2 esetben került sor, mivel nem állt érdekében a fiatal felnőttnek a lakástulajdon-rész megvásárlása, egy esetben a fiatal felnőtt betöltötte 24. életévét, amely kizáró ok volt. 1 fiatal felnőtt pedig visszavonta kérelmét, ezért az eljárást meg kellett szűntetni. 3 fiatal felnőtt részesült otthonteremtési támogatásban e., Ft összegben. Az otthonteremtési támogatásnak a teljes fedezetét a központi költségvetés előleg nyújtásával biztosítja. Gyermekvédelmi gondoskodás formái: 1, Családba fogadás: A gyámhivatal a szülői felügyeletet gyakorló szülő kérelmére, a különélő szülő meghallgatásával hozzájárulhat ahhoz, hogy a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte, vagy más családi ok miatt a gyermeket a szükséges ideig más, az általa megnevezett személy átmenetileg gondozza és nevelje, feltéve, hogy a családba fogadás a gyermek érdekében áll. A családba fogadó személyt a gyámhivatal gyámul rendeli, mivel a szülő szülői felügyeleti joga szünetel. Az elmúlt év során családbafogadás 3 gyermek vonatkozásában történt. Két gyermek esetében az anyai nagymama fogadta családjába unokáit az anya megromlott egészségi állapota miatt.

7 7 Ez a családba fogadást az anya halálával megszűnt. 2, Ideiglenes hatályú elhelyezés: Ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, érzelmi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezés szükséges, a települési önkormányzat jegyzője, a gyámhivatal, valamint a határőrség, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság és a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága a gyermeket ideiglenesen elhelyezi elsősorban a nevelésre alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, más hozzátartozónál vagy más személynél. Csak ennek sikertelensége esetén kerülhet sor a gyermek nevelőszülőnél, gyermekotthonba, vagy más bentlakásos intézményben való elhelyezésére. Súlyos veszélyeztetésnek minősül a gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi-, értelmi-, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat. A gyámhivatal ezen hatáskörben az elmúlt év során 2 gyermeket helyezett el ideiglenesen a nagyszülőnél és ezzel egyidejűleg pert kezdeményezett a bíróságon harmadik személynél történő elhelyezés iránt. 3, Átmeneti nevelésbe vétel: A gyámhivatal akkor veszi a gyermeket átmeneti nevelésbe, ha a gyermek fejlődését a családi környezete veszélyezteti és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint védelembe vétellel nem lehetett megszűntetni, illetve attól eredmény nem várható és a gyermek megfelelő gondozása családján belül nem biztosítható. Az átmeneti nevelésbe vétellel egyidejűleg a gyámhivatal a gyermeket nevelőszülőnél, gyermekotthonban, illetve fogyatékos vagy pszichiátriai betegek otthonában helyezi el és gyámot rendel. Az átmeneti nevelésbe vétel addig biztosítja az egyéni elhelyezési terv szerint a gyermek otthont nyújtó ellátását, amíg a gyermek családja képessé válik a gyermek visszafogadására. Átmeneti nevelésbe vételi eljárás 1gyermek vonatkozásában indult meg az elmúlt év során. Az átmeneti nevelésbe vétel indoka a gyermek mentális elhanyagolása, továbbá a szülők nevelésre való alkalmatlansága volt. Az eljárás még nem zárult le. A gyámhivatal december 31-én 32 fő átmeneti nevelt gyermeket tartott nyilván. Az átmeneti nevelés felülvizsgálata során 5 gyermek került vissza saját családjába, illetve családi környezetbe, viszont 9 gyermek átmeneti nevelése megszűnt nagykorúság elérése, valamint illetékesség megváltozása következtében 4, Tartós nevelésbe vétel: A gyámhivatal azt a gyermeket veszi tartós nevelésbe, aki nem áll szülői felügyelet alatt és neveléséről kirendelt gyám útján nem lehet gondoskodni, illetve örökbefogadásához a szülő úgy járult hozzá, hogy az örökbefogadó személyét és adatait nem ismeri (titkos örökbefogadás), feltéve hogy a gyermek ideiglenes hatállyal nem helyezhető el leendő örökbefogadó szülőknél. A tavalyi év során a gyámhivatal tartós nevelésbe vételi eljárást 3 átmeneti nevelésben lévő gyermek vonatkozásában folytatott le, mivel mindkét szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság jogerősen megvonta. Egy gyermek tartós nevelése szűnt meg nagykorúság elérése miatt. A tartós nevelésben lévő nyilvántartott gyermekek száma december 31-én: 5 fő. 4, Utógondozás, utógondozói ellátás: Az átmeneti vagy tartós nevelés megszűnése után a gyámhivatal legalább egy év időtartamra elrendeli a gyermek és a fiatal felnőtt utógondozását, amennyiben a fiatal felnőtt azt maga is kéri.

8 8 Az utógondozás célja, hogy elősegítse a gyermek, illetőleg a fiatal felnőtt családi környezetébe való visszailleszkedését, önálló életének megkezdését. Az utógondozást az átmeneti nevelésbe vétel megszűntetése esetén a gyermek lakóhelye szerinti gyermekjóléti szolgálat családgondozója látja el, míg az átmeneti és tartós nevelésbe vétel megszűnésekor a fiatal felnőtt utógondozása a gyermekotthon, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat feladatkörébe tartozik. A tavalyi év során 18 gyermek esetében rendelt utógondozót a gyámhivatal, ebből 5 esetben a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját, 11 esetben a gyermekotthon utógondozóját, 2 esetben pedig a területi gyermekvédelmi szakszolgálat utógondozóját rendelte ki.. A gyámhivatal a fiatal felnőtt kérelmére illetve a gyermek nagykorúságának elérése előtt a gyám javaslatának figyelembe vételével elrendeli az utógondozói ellátást, ha a gyermek, illetve a fiatal felnőtt átmeneti vagy tartós nevelésbe vétele nagykorúvá válásával szűnt meg, és létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytat, illetve a szociális intézménybe várja felvételét. A fiatal felnőtt ezen ellátás keretében továbbra is nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy utógondozói otthonban maradhat. Utógondozói ellátás elrendelése iránt 6 fiatal felnőtt esetében indult eljárás, és mind a 6 fiatal felnőtt esetében elrendelte a gyámhivatal az utógondozói ellátást. Egyéb gyámhivatali feladatok: 1, Örökbefogadás és felbontása: Gyámhivatalunk az elmúlt év során 1 alkalommal engedélyezett házastárs általi örökbefogadást. Az örökbefogadás felbontása iránt nem kellett a gyámhivatalnak rendelkeznie. Örökbefogadásra alkalmasnak 8 szülőt nyilvánított gyámhivatalunk az elmúlt év során. 2, Családi jogállás rendezése: Kiskorú családi jogállásának rendezése 7 gyermek esetében történt, ebből 5 alkalommal teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételével. Két gyermek vonatkozásában a gyámhivatal hozzájárult az apaság bírósági megállapítása iránti perindításhoz, 6 esetben pedig az apaság vélelmének megdöntése iránti perindításhoz járult hozzá. 3, Kapcsolattartás: 2006-ban 31 esetben kezdeményeztek a gyámhivatalnál kapcsolattartási ügyet. 27 esetben a kapcsolattartást a gyámhivatal szabályozta, ebből 3 esetben egyezséggel zárult le az ügy. A kapcsolattartási ügyekben végrehajtási eljárást 5 esetben kellett indítania a gyámhivatalnak, melynek eredményeképpen mind az öt esetben a végrehajtás elrendelésére került sor. 4, Házasság kötés engedélyezése: Nem történt a év során. 5, Szülői ház elhagyása: Kérelem nem érkezett az elmúlt évben. 6, Kiskorúak vagyoni ügye: Eladással (megterheléssel) kapcsolatos vagyoni ügyben 13 alkalommal döntött hivatalunk jóváhagyólag, elutasítás nem történt. A gyámhivatal nyilvántartása szerint 86 kiskorú rendelkezik gyámhatósági fenntartásos betétállománnyal, a betétben elhelyezett összeg: e. Ft. Gyámhivatalunk 230 kiskorút tart nyilván ingó-és ingatlan tulajdonosként.

9 9 7, Számadási kötelezettség megállapítása iránt 1 gyermek érdekében indított pert a gyámhivatal a Zirci Városi Bíróságon, melynek eredményeként a bíróság a gyámhivatal által benyújtott kereseti kérelemmel egyezően hozott ítéletet. 8, Kiskorú gondnokság alá helyezése: A tavalyi év során 3 gyermek esetében indított cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezési pert a gyámhivatal, melynek eredményeképpen két esetben cselekvőképességet kizáró, 1 esetben cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezte a gyermekeket a bíróság. Cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés iránti perindítások száma 15. 9, A gondozási díj megállapítása: A gyermekvédelmi törvény rendelkezései szerint az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek, valamint a felsőfokú iskola nappali tagozatán tanuló utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gondozási költségeihez az járul hozzá, aki a gyermek tartására köteles. A gyámhivatal az elmúlt év során 5 szülő részére állapított meg gondozási díjat, ebből zirci lakos gyermek vonatkozásában keletkezett díjhátralék az elmúlt év során 25 e Ft. 10.Gyámrendelés A gyámhivatalnak az elmúlt év során 1 gyermek esetében kellett intézkedést tennie gyámrendelés vonatkozásában, mivel átmeneti nevelését megszűntette a gyámhivatal, de nem családjába került vissza, hanem a nevelésére alkalmas harmadik személyhez december 31-én a gyámhivatal 49 gyámság alatt álló gyermeket tartott nyílván. Egy gyermek vonatkozásában tett feljelentés a gyámhivatal kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény valamint kiskorú veszélyeztetése miatt. A gyámhivatal felügyelete és irányítása alatt álló, de az önkormányzat alkalmazásában álló 1 fő hivatásos gondnok tevékenységének segítése, tehermentesítése végett május 01-től újabb hivatásos gondnok kezdte meg munkáját. Felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzések: A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának Veszprém Megyei Kirendeltsége 2006 év során 2 alkalommal végzett ellenőrzést hivatalunknál. Első alkalommal a gyermekek és a gondnokoltak vagyonának befektetésével kapcsolatos eljárások, valamint a megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság javaslatának, továbbá a területi gyermekvédelmi szakszolgálat elhelyezési javaslatának megjelenítése esetleges eltérései a gyámhivatali döntésekben tárgykörben került sor. A vizsgálat megállapította, hogy a városi gyámhivatal a gyermek és a gondnokság alatt állók vagyonának befektetése engedélyezésére irányuló eljárásokat általában jogszerűen folytatta le. Az eljárások során érvényesült azon gyermeki jog, amely szerint a gyermeknek joga van ahhoz, hogy a vagyonát érintő minden kérdésben közvetlenül vagy más módon meghallgassák, és véleményét korára, egészségi állapotára és fejlettségi szintjére tekintettel figyelembe vegyék. Megállapítást nyert, hogy a gyámhatóság a gyermekek illetőleg a gondnokoltak érdekében álló döntéseket hozott, a vagyon befektetése, felhasználása indokolt volt. A gyámhatóság erről szóló határozatait egy eset kivételével soron kívül hozta meg. A nevelésbe vételi, illetőleg a nevelésbe vett gyermek gondozási helyének megváltoztatására irányuló ügyekben a városi gyámhivatal a megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság javaslatát, továbbá a területi gyermekvédelmi szakszolgálat elhelyezési javaslatát figyelembe vette. Eljárásai során a vizsgálat e vonatkozásban jogsértést nem tapasztalt, a gondozási hely meghatározásáról szóló

10 10 rendelkezések a bizonyítékokkal összhangban, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hozta meg. Második alkalommal pedig A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.), illetve A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm.rendelet (továbbiakban Gyer.) hatályosulása, különös tekintettel a bevezetett új jogintézményekre, alapvető változásokra tárgykörben került sor. Ezen vizsgálat megállapította, hogy a városi gyámhivatal a Ket. És a Gyer. Megváltozott szabályait megismerte, azokat a gyámhatósági eljárások során általában helyesen alkalmazta. Az eljárások során érvényre juttatta a Ket. Által megfogalmazott eljárási alapelveket, ügyféli jogokat. A gyámhatóság eljárási cselekményeit kellően megszervezte, azokat soron kívül elvégezte, a gyermekek ügyeiben törekedett a mielőbbi döntéshozatalra, a gondnokoltak ügyeiben pedig a döntés határidőn belüli meghozatalára. A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége 2006 ban Szakmai tevékenység A tavalyi év folyamán a gyermekjóléti szolgálat családgondozói feladatait 2 családgondozó látta el. 51 családot gondoztunk, melyben 100 kiskorú gyermek élt. Ebből 12 új családot segítettünk. A probléma megoldásával megszűnt 20 család gondozása. 2 védelembe vett gyermek volt, ebből 1 megszűnt, mivel a helyzete rendeződött. A vizsgált időszakban 1437 esetben intézkedtünk, ebből a családlátogatások száma 425 alkalommal történt. Veszélyeztetett 4 gyermek volt. Az elmúlt évek munkájának eredményeként a lakosság és a jelzőrendszer tagjai körében ismertté vált a gyermekjóléti szolgálat. Az ügyfelek zöme önként keresi fel szolgálatunkat. Sikerült bizalmi légkört kialakítani ügyfeleinkkel. A munkánkból adódó lehetőségeket és korlátokat megismerve igénylik segítségünket. Intézményünkben a település lakosai a családgondozáson túl igénybe vették heti 1 alkalommal 1 óra időtartamban a pszichológus segítségét. Problémát jelent, hogy szolgálatunknál és a nevelési tanácsadóban sincs elegendő idő a családok, gyermekek terápiás kezelésére. Jogász szolgálatunknál nem dolgozik, de jó kapcsolatot ápolunk városunk jogászaival, ügyvédjeivel, s a családokban felmerült jogi problémákhoz ingyenes tájékoztatást, szakmai segítséget kaptunk. A városi bírósághoz is bármikor fordulhatunk. A családokat rendszeresen tájékoztattuk az igényelhető segélyekről, az ezzel kapcsolatos jogszabályi változásokról. A rendszeres gyermekvédelmi támogatás megszűnt, helyette a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény lépett. A családokat elláttuk a szükséges információval, és segítettünk az új rendszerben szükséges adatlapok, nyomtatványok kitöltésénél. 228 esetben nyújtottunk információt. Hivatalos ügyek intézésében 322 alkalommal segítettünk. Más szolgáltatás igénybevétele esetében 214 alkalommal adtunk segítséget. Tevékenységünk másik kiemelkedő területe a tanácsadás. A családok, gyermekek anyagi, gyermeknevelési, magatartás-ill. teljesítményzavar, családi konfliktus, fogyatékosság, szenvedélybetegség, életviteli problémákkal fordulnak hozzánk, és igyekszünk a problémának megfelelő érdemi tanáccsal szolgálni. Ez 555 alkalommal fordult elő. Sok esetben nincs is ügyfeleinknek tanácsra szüksége, egyszerűen csak értő, beleérző meghallgatásra vágynak, egy emberre, akiben megbíznak, kiönthetik a szívüket.

11 11 Munkánk másik területe a családon belül felmerülő konfliktusok kezelése. Több családnál tapasztaltunk, hogy a felmerülő vitás kérdéseket nem tudják egymás közt megoldani, és tünethordozóként a gyermeket viseli meg, vagy a gyermek viselkedése a probléma forrása. Ilyen esetekben is felkeresik a szülők szolgálatunkat, vagy a jelzőrendszer a szülővel egyeztetve hozzánk irányítja a családot. Ahhoz, hogy munkánkat szakszerűen tudjuk végezni különböző konfliktuskezelő tréningeket vettünk részt. 15 család igényelte ezt a szolgáltatásunkat. Megbeszélt időpontban havi egy alkalommal jelzőrendszeri esetmegbeszélő értekezletet tartunk, ami jól működik, de ez nem elegendő. Munkánkat nem tudnánk jól végezni, ha a jelzőrendszer tagjaival nem tartanánk napi kapcsolatot, amikor az esetkezelés úgy kívánja meg. Szakmai tevékenységünkhöz tartozik a gyermekek szabadidős tevékenységének szervezése, ilyen programokról való tájékoztatás. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az ifjúsági házban dolgozunk, és napi jó kapcsolatunk van a városi ifjúsági referenssel. Egy hetes nyári tábort tartottunk az általános iskolások részére, ahol átlagosan 30 fő vett részt. Megismerkedtünk a város üzemeivel, kézműves foglalkozásokkal, kirándulással vártuk a gyermekeket. A szokásos karácsonyi játszóházra is nagy volt az érdeklődés. Rendezvényeink megvalósítására Ft támogatást nyertünk 2 pályázaton. A családok és a jelzőrendszer tagjai különféle problémák megoldásához kérnek tőlünk segítséget. Anyagi ügyek intézésében 320 alkalommal segítettünk. Méltányossági nyugdíjemelési kérelmet adtunk be két család részére. 1 család esetében ingyenes iskolai étkezést intéztünk. Két család a OEP-től Ft-ot kapott. Árvaellátás, családi pótlék igénylés, gyvk. igénylésben kértek segítséget. Adományokból joghurtot, száraz tésztát, könyveket, játékokat, ruhát osztottunk. Állást ajánlottunk 5 esetben. Támogató szolgálatot 6 család esetében több alkalommal vettük igénybe, ezzel jelentősen megkönnyítve a családok mozgáslehetőségét. A gondozott családjaink közül sokan gyermeknevelési problémákkal küzdenek. A szülőknek a legtöbb problémát a kamasz gyermekeik okozzák. 353 esetben fordultak hozzánk tanácsért. Kiemelt feladatunknak tekintjük az enyhe szellemi fogyatékos szülők támogatását, előfordulása 20%. Több gyermek csonka családban nő fel, vagy új az egyik szülője. Ebből adódóan kapcsolattartási, beilleszkedési problémákkal küzdenek a családtagok. Ez a gyermekeknél magatartási, teljesítményzavart is eredményez, 260 esetben kellett ezügyben közreműködnünk. A folytonosan változó világunkban egyre nehezebb az eligazodás. 399 esetben fordultak hozzánk a szülők vagy a család életviteli problémákkal. A változásokat nekünk is követnünk kell, ezért rendszeresen részt veszünk továbbképzéseken, tanfolyamokon, személyiségfejlesztő tréningeken, hogy a felmerülő igényeknek meg tudjunk felelni. Az elmúlt évek során azt tapasztaltuk, hogy a szenvedélybetegségből adódó családi konfliktusok visszaszorulóban vannak. Előtérbe lépett a szülők részéről az értő figyelem, gyermeknevelési ismeretek, korszerű táplálkozási ismeretek hiánya. Ezt inkább a szülőkkel való egyéni foglalkozás keretében próbáljuk pótolni, összefogva a védőnőkkel, pedagógusokkal, mert az a tapasztalatunk, hogy előadásokra, tanfolyamokra nem szívesen mennek el. Kiemelt fontosságú lett a szülőkre szabott egyéni gondozási, nevelési tervek készítése. Hosszútávon sok, szép eredményt értünk el, ami által jobban működtek a családok, a gyerekek családban maradtak, a szülőknek támaszt jelentettünk gondjaik megoldásában,

12 12 felkészültebbek, ügyesebbek lettek ügyes-bajos dolgaik intézésében, gyermekeik nevelésében, konfliktusaik kezelésében. Végső célunk az volt, hogy leváljanak rólunk, és önállóan is megoldják életüket. Bár rendszeresen előfordul, hogy visszatérnek, és újból segítséget igényelnek. Felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzés A Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal Megyei Szociális és Gyámhivatala 2006-ban felkérte szakmai ellenőrzésre a Veszprém Megyei Gyermekjóléti Módszertani Intézményt. Ezen ellenőrzés megállapította, hogy a családgondozók jól, és hatékonyan együttműködtek a jelzőrendszer tagjaival. Egységes szakmai szempontok alapján minősítették az észlelt problémákat, bevonták őket a segítő folyamatba. A problémákat a veszélyeztetettség mértékének megfelelően minősítették. A gyermekjóléti szolgálat a családjából kiemelt gyermekek visszahelyezése érdekében a törvénynek megfelelően vezette a dokumentációt, tájékoztatta a gyámhivatalt. A jó szakmai munka mellett erősíteni kell a dokumentáció részletesebb vezetését. Gyermekvédelmi tanácskozás A Gyvt. Által előírt gyermekvédelmi tanácskozást, mely a évet értékelte, ez év márciusában megtartottuk. A jelzőrendszer éves működésének átfogó értékelése során megállapítást nyert, hogy a jelzőrendszer tagjainak többsége részt vesz a megbeszéléseken, sőt igényli a szoros együttműködést. A tavalyi év során nagyon jó együttműködés alakult ki a helyi rendőrőrs képviselőjével. Kölcsönösen támogattuk egymás munkáját. Beszámolt róla, hogy 2006-ban duplájára nőtt a fiatalkorú elkövetők száma a térségben. A bűnelkövetés okaiként főleg a szülői felügyelet hiányát, a kortárscsoport negatív befolyásoló hatását, a cselekmény társadalomra való veszélyességének nem ismeretéből fakadó felelőtlen viselkedési formákat jelölték meg. Azt tapasztalták, hogy a fiatalkorúak minden gond nélkül hozzájutnak az alkoholhoz, ezért a rendőrség levélben meg fogja keresni a boltok, vendéglátó egységek üzemeltetőit, hogy figyeljenek erre jobban. Tudomásuk szerint jelen van a kábítószer, de nem jelentős mértékben. Javasolta, hogy vegyük igénybe a veszprémi kapitányság bűnmegelőzési előadásait. A pártfogó felügyelő beszámolója is alátámasztotta a rendőrség tapasztalatát. Zircen 5 fiatal van pártfogó felügyelet alatt. Mindhárom ifjúságvédelmi felelős egységesen arról beszélt, hogy a legfőbb gondjuk a szülők következetlen, túlságosan megengedő magatartása. Nem figyelnek a gyermekeikre, ha valami baj van, inkább kimentik őket. Nehéz a szülőkkel kapcsolatot tartani. Az óvoda gyermekvédelmi felelőse hiányolta a szülők gyermeknevelési ismereteit. Korai prevenciót igényelne a védőnőktől az egészséges táplálkozás, életmód területén. Csökkent a hátrányos helyzetű gyermekek száma az óvodában. A megyei gyámhivatal munkatársa tájékoztatott bennünket, hogy a megyében működik az általuk szervezett ifjúságvédelmi munkacsoport, amelynek munkáját ismertette. Felajánlotta, hogy ingyenes előadásaikat vegyük igénybe. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására és elfogadására. Zirc, április 12. Dr. Árpásy Tamás jegyző

13 13 Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete /2007.(IV.23.) Kt. számú határozata Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc városában végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról szóló évi átfogó értékelést elfogadja. Felelős: Dr. Árpásy Tamás jegyző Határidő: azonnal

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Életfogytiglan A jelentést az Európai Roma Jogok Központja készítette

Életfogytiglan A jelentést az Európai Roma Jogok Központja készítette Életfogytiglan A jelentést az Európai Roma Jogok Központja készítette Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi rendszerben június 2011 Challenging Discrimination Promoting Equality Copyright: Európai Roma

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

Módszertani útmutató

Módszertani útmutató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály Módszertani útmutató az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésére vonatkozó törvényi és kormányrendeleti szintű szabályokhoz

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Gyakran ismétlődő kérdések az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésével kapcsolatban

Gyakran ismétlődő kérdések az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésével kapcsolatban Gyakran ismétlődő kérdések az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésével kapcsolatban Az alábbi összeállítás célja, hogy segítse az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére irányuló eljárásban

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék I. Bevezetés 2 II: Az önkormányzati munka.. 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2. Nemzetiségi

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009.

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009. SEGÍTSÉG A BAJBAN A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző Mány, 2009. október I. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben