Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánás"

Átírás

1 Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánás ÉRTELMI FOGYATÉKOS NAPKÖZI OTTHON H Á Z I R E N D J E 2009.

2 E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a nappali ellátásban részesülők és az őket ellátó dolgozók fontosabb magatartási kötelezettségeit, a kapcsolattartás rendjét, az intézmény berendezési és felszerelési tárgyainak használatára vonatkozó előírásokat, valamint a kötelező ellátáson felüli szolgáltatások igénybevételének lehetőségeit, a panasz kivizsgálások rendjét és az Érdekképviseleti Fórum működését. Nyitvatartási rend: A Napközi Otthon hétköznap 7órától-17óráig tart nyitva. Ünnepnapokon, és hétvégén a nyitva tartás szünetel. I. Az intézményi jogviszony keletkezésére és megszűnésére, illetve megszüntetésére vonatkozó rendelkezések 1. Az intézménybe a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet alapján lehet felvételt nyerni. A Napközi Otthon igénybevételének módja: Kérelem melyet az igénylő és gondnoka is aláír. Három hónapnál nem régebbi szakorvosi vélemény, mely tartalmazza a fogyatékosság mértékét /18 életévét megelőzően/ Háziorvosától igazolás hogy közösségbe mehet. Elhelyezésről az intézet ügyvezető igazgatója, az intézet szakmai vezetőjének, megítélését is alapul véve dönt. 1) Az intézményvezetője a kérelmeket nyilvántartásba veszi. Az ellátással kapcsolatos dokumentumok tárolása, a nyilvántartásba vétel sorrendjében történik. 2) A kérelem benyújtása után kéthéten belül megtörténik az előgondozás. Előgondozás alkalmával az intézmény tájékozódik a kérelmező állapotáról, szociális helyzetéről, és egyben tájékoztatja a kérelmezőt és gondnokát a napközi működés rendjéről.

3 3) A hely elfoglalásának időpontjáról az intézményvezetője írásban értesíti a kérelmezőt.. - Az ellátott a felvétele napján megkeresi főmunkaidőben az intézetvezetőt vagy a terápiás munkatársat, aki tájékoztatja Őt / és a vele érkező hozzátartozót / az intézményben biztosított ellátás tartamáról és feltételeiről, ismerteti a Házirendet, valamint gondoskodik az elhelyezéséről. - A szociális intézménybe történő elhelyezés során az intézmény ügyvezető igazgatója és a szolgáltatást igénybevevő ellátott, illetve törvényes képviselője megállapodást köt, amely tartalmazza: az ellátás kezdetének az időpontját, a próbaidőt, az ellátás időtartamát, határozott vagy határozatlan időtartamú megjelölését, az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, a térítési díj összegét, az ellátott tájékoztatására vonatkozó adatokat, az ellátás megszüntetésére vonatkozó szabályokat 2. Az ellátott intézményi jogviszonya (ellátása) megszűni: a. Ha azt az ellátott (hozzátartozója) kéri, az írásos kérelem benyújtásától számított 15 napon belül, illetve az intézmény ügyvezető igazgatójával történt megegyezés szerinti időpontban. b. A három hónap próbaidő alatt, magatartásával zavarja a közösség munkáját, alkalmazkodási problémái vannak, ebben az esetben a szolgáltatást nyújtó, vagy a szolgáltatást igénybevevő egyaránt kezdeményezheti a jogviszony megszüntetését. c. Az ellátott más intézményben nyert elhelyezést. d. Az ellátott halálával. Ellátottak köre, az ellátás igénybevételének módja A napköziben az a személy, helyezhető el aki: a) Legalább részben, vagy teljesen önellátó. b) 18. életévét betöltötte. c) Folyamatos, tartós ápolást, gondozást nem igényel.

4 d) Továbbá elhelyezhető az, aki gyógypedagógiai nevelésre, oktatásra nem alkalmas, és felvétele, elhelyezése korának megfelelő oktatási intézményben nem biztosítható. e) Közösségi együttlétre alkalmas, együtt élő társaival veszélyes magatartást nem tanúsít. f) Az elhelyezés igénybevételi szándékéról a jogosult és/vagy törvényes képviselője/írásban nyilatkozik. Nem helyezhető el az, aki helyzetváltoztatásra még segédeszközzel sem képes. A Napközi Otthonba az ellátottakat próbaidővel kell felvenni. A próbaidő tartama három hónapnál hosszabb nem lehet. III. A térítési díj fizetésének szabályozása Az intézményi ellátásért térítési díjat kell fizetni. Az évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról 116. (1) bekezdése szerint, a térítési díj megállapításánál a rendszeres havi jövedelem vehető figyelembe. A 117 (1) bekezdése szerint a nappali ellátást nyújtó intézmények esetében a szakosított ellátások intézményi térítési díj alapja az élelmezési térítés. A 117 (2) bekezdését figyelembe véve, az ellátásért fizetendő személyi térítési díj, nem haladhatja meg a jövedelme 30%-át. Hozzátartozók, a gondnok, ill. az ellátott a megállapított személyi térítési díjat az intézmény által rendelkezésre bocsátott postai utalványon vagy az intézet pénztárába kötelesek befizetni, legkésőbb a tárgyhót követő hó 10. napjáig. A személyi térítési díj fizetésének elmaradását az intézmény nyilvántartja, negyedévenként összesíti és felszólítja a kötelezettet a tartozás megfizetésére. Amennyiben a kötelezett a felszólítás ellenére nem fizeti meg a tartozást, az intézmény vezetője a fenntartónál kezdeményezi a térítési díj hátraléknak közadók

5 módjára történő behajtását, vagy a behajthatatlan követelés törlését, vagy követelését polgári per útján érvényesíti. IV. Együttélés szabályai 1. Az étkezések rendje: Az intézmény az ellátottak részére napi kétszeri főétkezést nyújt. Ha az ellátott egészségi állapota indokolja részére orvosi javaslatra az orvos előírásának megfelelően diétás étkezési lehetőséget biztosít. Ha az ellátott nem igényli az étkezést az adott napon, a hirdetőtáblán kifüggesztett, és a térítési határozatban feltüntetett étkezést nem kell fizetnie. Az étkezések ideje: reggeli: 8 9 óra között Ebéd: óra között Meghatározott időn kívül előzetes bejelentése alapján csak az étkezési időszak befejezésétől számított 1 órán belül szolgáltatható ki az étel egészségi okok miatt. Az ebédlő felszerelési tárgyainak tárolásáról, tisztántartásáról az e célra kijelölt helyen az intézmény gondoskodik. Az ebédlő felszerelési tárgyait, az evőeszközöket az ebédlőből kivinni nem szabad. 2. A dohányzás és az alkoholfogyasztás szabályozása: a. Az épületben dohányozni tilos. Dohányozni közös helyiségekben csak a kijelölt helyen, illetve az e célra meghatározott helyiségben szabad. b. Az intézményben tartózkodni kell az olyan mértékű alkoholfogyasztástól, amely az együttélés alapvető szabályait sérti. 3. A tisztaság megtartása és a tisztálkodás rendje: a. Minden ellátott és dolgozó kötelessége, hogy az intézmény rendjét, tisztaságát megőrizze. A napközisek egészségi állapotuktól függően környezetük tisztán- és rendben, tartásában (takarítás, törölgetés) vegyenek részt. b. A tisztálkodásra vonatkozó egészségügyi előírások betartása közös érdek.

6 Fürdésnél, mosakodásnál ha erre az ellátottak igényt tartanak a terápiása munkatárs és a szociális segítő a szükséges segítséget köteles megadni. A Mosdóba és a WC-be kézmosáshoz folyékony szappant biztosítunk, a WCbe WC papír ellátása folyamatos. c. Az ebédlőben kézmosási lehetőség megoldott. 4. Egyéb magatartási szabályok: Kerülni kell az egymás nyugalmát, zavaró hangoskodást, rendbontást. Egymás emberi méltóságát tiszteletben kell tartani, lehetőség szerint a rosszabb egészségi, érzelmi állapotban lévők részére segítséget nyújtani, az újonnan napközibe kerülőt segíteni a beilleszkedésben. Az intézmény munkavállalói és ellátottjai egymással szemben udvarias hangnemet és magatartást kötelesek tanúsítani. Az intézmény tulajdonát képező berendezési, felszerelési tárgyakat rendeltetésüknek megfelelően kell használni. A használat során kellő gondossággal kell eljárni. Szándékos rongálás esetén az intézmény kártérítési igénnyel élhet. Az ellátottak a dolgozóktól, a dolgozók az ellátottaktól semmit nem vásárolhatnak, kölcsönt nem adhatnak, és nem kérhetnek, és egymás között kezességet nem vállalhatnak. Az intézmény csak a letétbe helyezett vagyontárgyakért, pénzösszegekért vállal felelősséget. III. Az intézmény szolgáltatásai 1) igény szerint meleg élelem biztosítása, Ha az ellátott nem igényli az étkezést az adott napon, a hirdetőtáblán kifüggesztett, és a térítési határozatban feltüntetett étkezést nem kell fizetnie.

7 2) szabadidős programok szervezése, 3) egészségügyi ellátás: felvilágosító előadások, tanácsadás szervezése, gyógytorna lehetőségének biztosítás, a szakellátáshoz való hozzájutás segítése, 4) hivatalos ügyek intézésének segítése, 5) a munkavégzés lehetőségének szervezése, 6) életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése. 7) az intézményvezetője látogatási és eseménynaplót vezet 8) a gondozónő egyéni gondozási tervet készít. A tervet a szolgáltatást igénybevételét követően egy hónapon belül el kell végezni. 9)A terápiás munkatárs irányításával minden napközisnek fejlesztési terv készül, melyet a szakmai program részletesen tartalmaz. 10)Rehabilitációs munkavégzés lehetőségének megszervezése Az intézmény szervezi az ellátottak életkorának és egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatást. Az ellátottak aktívan részt vesznek az ápolást-gondozást nyújtó intézet lakóival, közös programokon, rendezvényeken. Kirándulni, nyaralni mennek a bentlakásos intézmény bevonásával, rendszeresen részt vesznek a regionális, ill. országos kulturális fesztiválokon. Képességüknek megfelelően szociális foglalkoztatásban (munka- rehabilitáció) vesznek részt azok a napközisek, akiket a szakértői bizottság állapot értékelés alapján alkalmasnak talált. A rendszeres munkavégzésért munkadíjban részesülnek a végzett munka arányában. Újabb felülvizsgálat során fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra is lehetőség nyílik. Szabadidős programok szervezésében (sport, kirándulás, nyaralás, Múzeumlátogatás). A programok megszervezésénél figyelembe kell venni, hogy tartalmas programon vegyenek részt. Pénzkezeléssel kapcsolatos segítségnyújtást a fejlesztési program keretében biztosít az intézmény. Segítséget nyújtunk a családdal, civilszervezettel való kapcsolattartásban.

8 V. Alapfeladat körébe nem tartozó szolgáltatások Az intézmény szükség és igény esetén az alapfeladatok körébe nem tartozó szolgáltatások igénybevételét is biztosítja. Ilyenek különösen: - kirándulások szervezése belföldre - nyaralások megszervezése belföldre - színház, Múzeumlátogatás, stb. - a személyi higiénia körébe tartozó ellátások, (női fodrász, pedikűr, stb.) A szolgáltatásokért az ellátottak a tényleges költséget tartoznak megfizetni, a szolgáltatás igénybevételekor. A házirendben foglaltak betartása a látogatók számára is kötelező a látogatás ideje alatt. Ha a látogató zavarja az ellátottak nyugalmát, veszélyezteti a lakók ill. a személyzet testi épségét, az ellátó személyzetnek joga van rendőri segítséget hívni. Az ellátottak érdekvédelme, az Érdekképviseleti Fórum működése 1. Az ellátott (hozzátartozója) az együttéléssel, az intézményi ellátással kapcsolatos kisebb jelentőségű panasza esetén a gondozást végző ápolóhoz fordulhat a sérelem orvoslásáért. 2. Amennyiben az előzőekben leírtak alapján a panasz nem orvosolható, vagy jelentősebb érdeksérelem esetén az ellátott (hozzátartozója) panaszával az intézmény igazgatójához, annak távollétében az intézeti főnővérhez fordulhat. 3. Ha a panasz az előzőek szerint megnyugtató módon nem rendezhető, az ellátott (hozzátartozója) a panasszal az Érdekképviseleti Fórumhoz fordulhat. Fentieken túl az ellátott (hozzátartozója) közvetlenül az Érdekképviseleti Fórumhoz fordulhat panaszával különösen: - az intézményi jogviszony megsértése miatt,

9 - személyiségi jogainak, kapcsolattartásának sérelme esetén, - ha az intézmény dolgozói szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségeiket megszegték, - lakótársának a Házirend súlyos megsértése esetén. 4. Amennyiben azonnali intézkedés a panasszal kapcsolatban nem lehetséges, a panasz kivizsgálására jogosult 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban tájékoztatni a vizsgálat eredményéről. 5. Ha a panasztevő az intézkedéssel nem ért egyet vagy a panasz kivizsgálására jogosult határidőben nem intézkedik, panaszával a fenntartóhoz fordulhat. 6. Évente legalább 2 alkalommal lakógyűlést kell szervezni. 7. Az Érdekképviseleti Fórum működése: a. Az Érdekképviseleti Fórum a jogszabályban meghatározottak alapján működik. Tagjai: az évi III. törvény 99 (2) alapján az - az intézetben, ellátásban részesítettek közül 2 fő, - illetőleg hozzátartozóik képviselői közül 1 fő, - fenntartó képviseletében 1 fő - intézet dolgozói képviseletében 1 fő b. Az Érdekképviseleti Fórumnak címzett panaszt írásban az intézményvezetőjének lehet benyújtani, aki köteles haladéktalanul a Fórum elnökéhez továbbítani. A szóban elmondott panaszról az igazgató jegyzőkönyvet köteles készíteni és azt az előzőek szerint továbbítani. c. Az Érdekképviseleti Fórum elnöke az ügyet kivizsgáltatja és a Fórum arról érdemben, határoz 15 munkanapon belül. d. Az Érdekképviseleti Fórumot az elnök hívja össze, s annak ülésére írásban a panasztevőt is meghívja.

10 XII. Záró rendelkezés Jelen házirend hatálybalépésének ideje és egyben a régi hatályát veszti. Hajdúnánás, június. 01. Verdó György ügyvezető igazgató Fercsák Andrásné Napközi intézményvezetője

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Fenntartásában működő Hajdúnánás Intézménye H Á Z I R E N D. Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Fenntartásában működő Hajdúnánás Intézménye H Á Z I R E N D. Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Fenntartásában működő Hajdúnánás Intézménye H Á Z I R E N D Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona Hajdúnánás 2009. 2 E házirend célja: szabályozni az

Részletesebben

Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ HÁZIREND HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. 2011. évi

Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ HÁZIREND HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. 2011. évi Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ HÁZIREND HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2011. évi 1 Kedves Lakók, Tisztelt Hozzátartozók! Kérem Önöket, hogy ezt a Házirendet, mely az otthon életének fontos része,

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról

M E G Á L L A P O D Á S. fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról Ikt.sz.:./2009. M E G Á L L A P O D Á S fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról mely létrejött, egyrészről a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: fenntartó) képviselője:

Részletesebben

Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Felügyeleti szerv: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátási területe: Országos Székhelye:

Részletesebben

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona. www.idosekotthonaveresegyhaz.hu H Á Z I R E N D

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona. www.idosekotthonaveresegyhaz.hu H Á Z I R E N D Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona www.idosekotthonaveresegyhaz.hu A Házirend a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993.évi III. törvény, valamint a

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék 2011.

HÁZIREND. Tartalomjegyzék 2011. Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló Gondozó Otthona Szakoly 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Telefon, fax: 42/561-086 E-mail: gondozootthon@gmail.com Honlap: www.gondozootthonszakoly.hu HÁZIREND

Részletesebben

Fenntartó: Felügyeleti szerv

Fenntartó: Felügyeleti szerv Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Felügyeleti szerv: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátási területe: Országos Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 21. A Házirend kiterjed

Részletesebben

Házirend. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20.

Házirend. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20. Házirend Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató

Részletesebben

ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR

ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR Őszi Napfény Idősek Otthona Cím: 2870 Kisbér, Deák Ferenc u. 69. Tel: 06-34/352-128 ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR HÁZIRENDJE Készült: 2011. Október Hatályba lépés ideje: 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Házirend

Részletesebben

ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT 3571 ALSÓZSOLCA, KOSSUTH LAJOS ÚT 104. SZÁM TELEFONSZÁM: 46/520-034 e-mail cím: gondozasikozpont@alsozsolca.

ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT 3571 ALSÓZSOLCA, KOSSUTH LAJOS ÚT 104. SZÁM TELEFONSZÁM: 46/520-034 e-mail cím: gondozasikozpont@alsozsolca. MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyrészről: az Alsózsolcai Gondozási Központ, 3571. Alsózsolca, Kossuth Lajos út 104. szám, mint szolgáltatást nyújtó, másrészről: az ellátást igénybevevő /vagy törvényes képviselője/

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. Az intézményi jogviszony keletkezése. Tartalom DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS IDŐSEK HÁZA DEBRECEN, PALLAGI U. 9.

H Á Z I R E N D. I. Az intézményi jogviszony keletkezése. Tartalom DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS IDŐSEK HÁZA DEBRECEN, PALLAGI U. 9. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS IDŐSEK HÁZA DEBRECEN, PALLAGI U. 9. Tartalom I. Az intézményi jogviszony keletkezése II. Az intézményből való eltávozás és visszatérés rendje III. Az ellátásban részesülő személyek,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény A Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Zöld Fenyő Időskorúak Otthona H Á Z I R E N D J E - 2013 - ápoló gondozó otthoni ellátás igénybevétele esetén A Házirend a szociális igazgatásról

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 6. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Szolgáltatás: fogyatékos személyek otthona 1 TARTALOMJEGYZÉK oldal A TESZI SZENT GYÖRGY

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Szem. ig. száma: TAJ száma: között az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. Szem. ig. száma: TAJ száma: között az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében Verdó György ügyvezető igazgató fenntartásában működő Hajdúsági

Részletesebben

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai program A szakmai program Gönyű község önkormányzat illetékességi területén működő idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatásokra

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Házirend Családok Átmeneti Otthona

Házirend Családok Átmeneti Otthona Házirend Családok Átmeneti Otthona 1. Általános rendelkezések A Családok Átmeneti Otthona folytonos munkarend szerint működő bentlakásos intézmény, amely gyermekjóléti alapellátás keretében alaptevékenységként

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szivárvány Ház Fogyatékosok Református Otthona Tiszafüred 5350 Temető u.1. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 Szervezeti

Részletesebben

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@szei. hu Őszi Fény Integrált

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény

SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Fogyatékosok Otthona Tokodaltáró, József A. u. 4. SZAKMAI PROGRAM Készítette: Kui Sándorné telephely igazgató - 1 - Szolgáltatás célja,

Részletesebben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 11. LAKÓOTTHONOK ellenőrzési szempontsora 2012. évben

Részletesebben

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról.

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. FELGYŐ CSANYTELEK TÖMÖRKÉNY 2014. március 15. napjától Tisztelt Lakosság!

Részletesebben

Szakmai Program. Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató

Szakmai Program. Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Napközi Otthona 2500 Esztergom, Dessewffy u. 20. Tel: 06/ 33 501 160 Email: szentrita@invitel.hu Szakmai Program

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA HÁZIRENDJE

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA HÁZIRENDJE KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA HÁZIRENDJE 1. Házirend célja: hogy, az ellátás zavartalan biztosítása érdekében közös erőfeszítéssel elősegítsük az otthonban a nyugodt,

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben