PSZICHIÁTRIAI BETEGEK LAKÓOTTHONÁNAK H Á Z I R E N DJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PSZICHIÁTRIAI BETEGEK LAKÓOTTHONÁNAK H Á Z I R E N DJE"

Átírás

1 + A Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft fenntartásában működő, Hajdúnánás Humán Szolgáltató Otthon PSZICHIÁTRIAI BETEGEK LAKÓOTTHONÁNAK H Á Z I R E N DJE 2009

2 E házirend célja: hogy meghatározza a lakóotthon belső rendjét, és az érdekelteket az alapvető szabályokról tájékoztassa. Ezen szabályok ismerete és elfogadása szükséges a nyugodt és otthonos légkör kialakításához. A házirend mindenki számára egyformán irányt mutató. A házirend tartalmazza a lakóotthoni ellátásban részesülők és az őket ellátó dolgozók fontosabb magatartási kötelezettségeit, a kapcsolattartás rendjét, az intézmény berendezési és felszerelési tárgyainak használatára vonatkozó előírásokat. Szabályozza az ellátottak pénzének, vagyontárgyainak kezelését, valamint a kötelező ellátáson felüli szolgáltatások igénybevételének lehetőségeit. Tartalmazza a panasz kivizsgálások rendjét, az Érdekképviseleti Fórum működését, a takarítást, személyi higiénét, étkezés igénybevételét, a látogatás, kapcsolattartás lehetőségeit, eltávozás rendjét. I. Az intézményi jogviszony keletkezésére és megszűnésére, illetve megszüntetésére vonatkozó rendelkezések 1. Az intézménybe a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet alapján lehet felvételt nyerni. Az lakóotthonba a jogviszony keletkezése, kérelemre történik, melyben az intézményvezetője dönt a pszichiátriai javaslatot figyelembe véve. Az intézményvezetője, a kérelmet nyilvántartásba veszi. A lakóotthonba történő elhelyezés során az intézményvezetője az ügyvezető igazgató jóváhagyásával, a szolgáltatást igénybevevő ellátott, illetve törvényes képviselője megállapodást köt, amely tartalmazza: - az ellátás kezdetének az időpontját, - az intézményi ellátás időtartamát határozott, vagy határozatlan időtartamú megjelölését, - az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, - az ellátott tájékoztatására vonatkozó adatokat, - az ellátást igénybevevő eltemettetésére vonatkozó nyilatkozatot, - az ellátás megszüntetésére vonatkozó szabályokat.

3 2. A hely elfoglalásának időpontjáról az intézményvezetője írásban értesíti a kérelmezőt, és tájékoztatja az előgondozás I. és II. fázisának időpontjáról. Az ellátással kapcsolatos férőhelyek kijelölése a nyilvántartásba vétel sorrendjében történik. 3. Az ellátott a hely elfoglalásakor megkeresi főmunkaidőben az részlegvezető ápolót, aki tájékoztatja őt / és a vele érkező gondnokot (hozzátartozót) / az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről, ismerteti a Házirendet, valamint gondoskodik az elhelyezéséről. Főmunkaidőn kívül érkező ellátottat a szolgálatban lévő rangidős ápoló fogadja, a tájékoztatást a következő munkanapon az részlegvezető ápoló köteles megadni. 4. A felvételkor az ellátott, vagy törvényes képviselője megköti a rendelet szerinti megállapodást az intézet vezetőjével. 1. Az ellátott intézményi jogviszonya (ellátása) megszűnik: az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, határozott idejű intézeti elhelyezés esetén, a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha a törvény rendelkezése alapján az elhelyezés meghosszabbítható az ellátott halálával. 6. Az ellátott intézményi jogviszonya (ellátása) megszüntethető: A jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján az intézmény ügyvezető igazgatója az intézményi jogviszonyt megszüntetheti. Intézményi jogviszonyt az ügyvezető igazgató megszüntetheti, - ha a jogosult másik intézetbe történő elhelyezése indokolt, - az ellátott a házirendet súlyosan megsérti, - intézményi elhelyezése nem indokolt. Az intézmény ügyvezető igazgatója,(a mint a Hahuszo Kht fenntartója), az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról, írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét.

4 A Házirend súlyos megsértésének minősül: - ha az otthon lakója együtt élő lakótársaival szemben veszélyes magatartást tanúsít, megszegi az együttélés szabályait, - szándékos rongálás esetén, - rendszeres alkoholfogyasztás esetén. Ha az ellátottak több alkalommal (legalább három) fordulnak panasszal az Érdekképviseleti Fórumhoz jogsértés miatt, az Érdekképviseleti Fórum elnöke a panaszt továbbítja a fenntartónak /a Hahuszo Kht ügyvezető igazgatójának/, aki a további intézkedéseket megteszi. 7. A jogviszony megszüntetése: A fenntartó (a Hahuszo Kht ügyvezető igazgatója), a jogsértést megállapító vizsgálat után, kezdeményezheti, az ellátott jogviszonyának megszüntetését. Erről tájékoztatja az ellátottat, illetve törvényes képviselőjét. A felmondási idő három hónap. Ha a megállapodás felmondásának jogszerűségét az ellátott, vagy törvényes képviselője vitatja, kérheti a bíróságtól a jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, míg a bíróság jogerős határozatot nem hoz. 8. Tartós állapotromlás esetén az intézmény vezetője visszahelyezheti a lakót az anyaintézetbe. Együttélés szabályai 1. Az étkezések rendje: Az intézmény az ellátottak részére napi háromszori főétkezést nyújt, ha az ellátott igényli térítés ellenében. Ha az egészségi állapota indokolja részére orvosi javaslatra az orvos előírásának megfelelően diétás étkezési lehetőséget biztosít. Ha az ellátott az étkezést nem kívánja igénybe venni (mert az intézetből napközben távol van, születésnapot ünnepel, családja körében étkezik stb.) ezt köteles két nappal az igénylés előtt írásban bejelenteni, mert csak ebben az esetben van módjában az intézménynek őt az étkezés költsége alól mentesíteni.

5 Az étkezések ideje: reggeli: 8 9 óra között ebéd: óra között vacsora: óra között Ha az ellátott nem igényli az étkezést, lehetősége van a lakóotthon konyhájában főzni. Az ebédlő felszerelési tárgyainak tárolásáról, tisztán tartásáról az e célra kijelölt helyen az intézmény gondoskodik. Az ebédlő felszerelési tárgyai, az evőeszközök a lakóotthon leltárjába tartoznak, megóvásuk, rendeltetésszerű használatuk az ott élők feladata. A lakószobákban romlandó élelmiszert csak hűtőszekrényben szabad tárolni. 2. Éjszakai pihenés rendje: Az éjszakai pihenés biztosítása érdekében az intézmény lakószobáiban este 22 órakor a mennyezeti világítást ki kell kapcsolni. A közös helyiség (társalgó) rendelkezésre áll, de a szolgálatban lévő ápolónő köteles gondoskodni arról, hogy a szórakoztató eszközöket (rádió, magnó, televízió, stb.) 21 óra után csak csökkentett hangerővel szabad üzemeltetni. A lakóotthonban az olvasólámpa, a televízió, rádió, magnó a szobatársak megállapodása szerint 22 óra után is használható, a szomszéd lakószobákban élők zavarása nélkül. 3. A dohányzás és az alkoholfogyasztás szabályozása: a. Lakószobákban dohányozni tilos! Dohányozni közös helyiségekben, csak a kijelölt helyen, illetve az e célra meghatározott helyiségben szabad. b. Az intézményben tartózkodni kell az alkoholfogyasztástól, amely az együttélés alapvető szabályait sérti, illetve a lakótársak nyugalmát zavarja. c. Az alkoholt fogyasztani az intézet területén tilos, gyógyszert szedő ellátottnak az orvos is megtiltja.

6 4. A tisztaság megtartása és a tisztálkodás rendje: a. Minden ellátott és dolgozó kötelessége, hogy az intézmény rendjét, tisztaságát megőrizze. Az ellátottak egészségi állapotuktól függően környezetük tisztán- és rendben tartásában (takarítás, ágyazás) részt vesznek. A lakószobákban a takarítást a beosztott munkarend szerint a lakóotthon lakói végzik. b. A tisztálkodásra vonatkozó egészségügyi előírások betartása közös érdek. Fürdésnél, mosakodásnál ahol erre az ellátottak igényt tartanak a szükséges segítséget megkapják. Az intézmény biztosítja az ellátottak részére az alapvető tisztálkodási felszereléseket: Szükség szerint törölközőket, tisztálkodási eszközöket. (1/2000. (I.7.) SZCSM. rendelet 49 szerint). Az intézet térítés ellenében mosást biztosít az intézet mosodájában. c. Az ellátottnak - ha igényeli - lehetősége, van a mosásra a lakóotthon fürdőszobájában. 5. Egészségügyi ellátás: Az egészségügyi alapellátásáról, a szakellátás és fekvőbeteg intézeti ellátás hozzáférhetőségéről az intézmény gondoskodik. Az intézmény orvosát az ellátottak egészségi állapotáról az ápolónők folyamatosan és szükség szerint tájékoztatják. Ha szükséges ügyeletes orvost hívnak. Az ellátottak az ápolónők tudtán kívül nem szedhetnek, illetve nem tarthatnak maguknál gyógyszert. Gyógyszerelést csak az e feladattal megbízott ápolónő végezheti. A kiadagolt gyógyszert az ellátottak általában az étkezések után kapják meg, melynek bevétele az ápolónő ellenőrzése mellett történik. Szakrendelés igénybevételére illetve fekvőbeteg-intézeti elhelyezésre csak orvos intézkedhet. Gyógyszer, gyógyászati segédeszközök beszerzéséről az intézet gondoskodik.

7 A test távoli segédeszközökről az intézmény gondoskodik, mely az intézet tulajdonát képezi. Az alaplistás gyógyszert, melyet a 1/2000-es ill. a módosított 6/2000 SzCsM rendelet szabályozza, az ellátott ingyen kap az intézettől. A jogszabályban meghatározott gyógyszerek használata esetében az intézmény a költségeket megtéríti, ezen túlmenően a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költségének megtérítése az ellátottat terheli, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 6. Kulturális és egyéb szórakozási lehetőségek: Az intézményben rendelkezésre álló társalgó szórakoztató eszközök, társasjátékok egymás igényeinek kölcsönös figyelembevételével használhatóak. Napilapokat, folyóiratokat a közös helyiségben olvashatják az ellátottak. Az intézmény nevezetes napokon, vagy azokra emlékezve, közös műsorokat szervez intézményen belül. Ilyenek különösen: farsang, nők napja anyák napja, húsvét, szüreti mulatság, karácsony stb. Lehetőség szerint évente egy alkalommal az intézmény az ellátottak részére térítésmentesen belföldi kirándulást szervez. 7. Az intézményből való eltávozás rendje: Az ellátottak napközbeni néhány órás - eltávozását, egészségi állapottól függően, a szociális segítőnek jelzik. Az intézményből való egész napos, vagy több napos eltávozásra, a gondnok előzetes egyeztetése után az ügyvezető igazgató, tartós távolléte esetén az intézetvezető ápoló engedélyével kerülhet sor. Adaptációs szabadságra szakorvosi vélemény alapján az előzőekben leírtak szerint mehet az ellátott. Az intézményből való eltávozást más nem engedélyezheti. Az engedély nélküli eltávozásról szökésről a rendőrséget köteles értesíteni a szolgálatos ápolónő a balesetek és egyéb rendkívüli események elkerülése érdekében. Az otthonból való távozás illetve, visszaérkezés az ott élők nyugalmát ne zavarja.

8 8. Egyéb magatartási szabályok: Az intézményben élő ellátottak kötelesek egymással szemben udvariasan, tisztelettudóan viselkedni. Kerülni kell az egymás nyugalmát zavaró hangoskodást, rendbontást. Egymás emberi méltóságát tiszteletben kell tartani, lehetőség szerint a rosszabb egészségi, érzelmi állapotban lévők részére segítséget nyújtani, az újonnan intézménybe kerülőket segíteni a beilleszkedésben. Az intézmény dolgozói és ellátottjai egymással szemben udvarias hangnemet és magatartást kötelesek tanúsítani. Az intézmény tulajdonát képező berendezési, felszerelési tárgyakat rendeltetésüknek megfelelően kell használni. A használat során kellő gondossággal kell eljárni, mind az előbbiek, mind a személyi használatra kiadott tárgyak, ruházat, textília esetében. Szándékos rongálás esetén az intézmény kártérítési igénnyel élhet. Az ellátottak a dolgozóktól, a dolgozók az ellátottaktól semmit nem vásárolhatnak, kölcsönt nem adhatnak, nem kérhetnek és egymás között kezességet nem vállalhatnak. III. fejezet Ruházati ellátás 1. A megfelelő minőségű saját ruházat esetén az ellátott azt használhatja. Ennek hiányában az intézmény köteles az ellátottat az évszaknak megfelelő alsó- és felső ruházattal, valamint cipővel ellátni a jogszabályi előírásnak megfelelően, melyek az intézmény tulajdonát képezik. Mind az intézmény által biztosított, mind a saját ruházat tisztításáról és kisebb javításáról az intézmény gondoskodik - ha ezt az otthonlakó igényli - térítés ellenében. 2. Az intézménybe behozható személyes tárgyak: Közvetlen személyes tárgyak (fényképek, emléktárgyak, ékszerek). Textília, ruházat (ágynemű, alsó- felső ruházat) használható állapotban.

9 Kisebb használati és szórakoztató eszközök (rádió, TV, hűtőszekrény, stb..). Nagyobb lakberendezési tárgyak megegyezés alapján. IV. fejezet A vagyon- és értékek megőrzése, kezelése 1. A rendszeresen nem használt vagyon- és értéktárgyakat az ellátottak az intézményben letétbe helyezhetik. A letétbe helyezésre kerülő tárgyakat két tanú jelenlétében a betétkönyv kezelőnek kell átadni, aki tételes felsorolás alapján átvételi elismervényt ad az átvett értékekről. Ékszerek és ékszerszerű tárgyak esetében (amennyiben becsüs vélemény nem áll rendelkezésre) részletes, a tárgyat pontosan jellemző leírást kell mellékelni, melynek alapján a tárgy bármikor azonosítható. Az ellátott a letétbe helyezett tárgyat (tárgyakat) a pénztári órákban bármikor visszaveheti, két tanú jelenlétében és átvételi elismervény ellenében. Ebben az esetben az átvételkor készített listát módosítani kell. Az intézmény az ellátott zsebpénzét pénzkezelési szabályzat alapján kezeli és kérésükre megfelelően segítséget, biztosít annak beosztásában. 2. Az intézményben elhunyt ellátott személyes használatában volt vagyontárgyak, értékek, készpénz számbavételéről a halál beálltát követően azonnal intézkedni kell. A haláleset időpontjában a szociális segítő, ápoló két tanú jelenlétében jegyzéket készít, melyet a két tanúval aláírat, és letétbe helyezi az értékeket. 3. Az intézmény csak a letétbe helyezett vagyontárgyakért, pénzösszegekért vállal felelősséget.

10 V. Az ellátottak foglalkoztatása Az intézmény szervezi az ellátottak életkorának, igényének, képességének és egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatást. 1. Lehetőség szerint az intézmény szervezett elfoglaltságot biztosít az ellátottak részére, így különösen: kézimunka szakkör, kultúrcsoport, vita-délutánok, vetélkedők szervezése, rendezése. 2. Az intézmény megszervezi a gondozottak terápiás célú foglalkoztatását. Az éves foglalkoztatási tervet a mentálhigiénés csoportvezető, a foglalkoztató nővér készíti el az intézetvezető ápoló segítségével. A foglalkoztatási tervet az ügyvezető igazgató hagyja jóvá. A foglalkoztatásnak folyamatosnak és célszerűnek kell lennie. 3. A szociális foglalkoztatás (munka-rehabilitáció) keretében, azok az ellátottak, akiket a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat állapotértékelés alapján alkalmasnak talált, bekapcsolódhatnak az intézmény működését elősegítő munkák végzésébe. (takarítás, konyhai előkészítő munka, kerti munka, mosodai kisegítés). A rendszeres munkavégzésért munkadíjban részesülnek a végzett munka arányában. 4. Az ellátottak az intézményben szervezetten más gazdálkodó szervezet részére is végezhetnek munkát. Ebben az esetben az ellátott munkabért kap a végzett munka arányában, illetve a szerződésben foglaltak szerint. 5. Az ellátottak az igazgató előzetes hozzájárulásával az intézmény működési körén kívül szervezett munkavégzést is vállalhatnak.

11 VI. A térítési díj fizetésének szabályozása 1. Az intézményi ellátásért térítési díjat kell fizetni. 2. A hatályos jogszabályok / 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet 24 ; 28 (3), (4); 30/A /alapján az együttműködési megállapodást is figyelembe véve, az intézményi térítési díj összegét az önkormányzati rendelet alapján a fenntartó (Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.) állapítja meg. 3. Az intézményi térítési díjat - figyelembe véve az ellátott rendszeres jövedelme alapján - az intézményvezető állapítja meg. A lakóotthoni térítési díj a lakó jövedelmének 50%-át nem haladhatja meg. 4. A lakóotthonban élő a térítési díjon kívül az egyéb szolgáltatásért meghatározott költséget fizet. 5. Lakhatási költség alatt, (egy főre eső) a fűtés, áram, gáz, víz és csatorna szolgáltatásért, szemétszállításért fizetendő díjak együttes összege értendő. 6. A lakóotthonban elhelyezett személy, távolléte idejére személyi térítési díjként a lakhatási költség 50%-át fizeti. 7. A gondnok a gondnokoltjának a megállapított személyi térítési díjat az intézmény által rendelkezésre bocsátott postai utalványon köteles befizetni, legkésőbb a tárgyhót követő hó 10. napjáig. 8. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével, írásban értesíti. Ha a határidő eredménytelen, az intézmény vezetője a fenn álló díj hátralékot, valamint az érintett nevét, lakcímét nyilvántartásba veszi. 9. A nyilvántartott díj hátralékról, az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítési díj hátralék behajtására vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében. 10. A fenntartó az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díj közadók módjára történő behajtásáról, vagy a behajthatatlan követelés törléséről, vagy követelését polgári per útján érvényesíti. 10. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény(továbbiakban:szt.) 115 (5) bekezdése szerint, ha az ellátást igénybevevő, törvényes képviselője vagy a térítési díjat fizető személy a fenntartó által megállapított személyi térítési díj összegét vitatja, a bíróságtól kérheti a térítési díj megállapítását. A bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított térítési díjat kell fizetni.

12 VII. Kapcsolattartás a hozzátartozókkal, látogatás Az ellátottakat rokonaik, ismerőseik bármikor látogathatják, reggel 8 órától este 20 óráig. Az ellátottak látogatóikat a társalgóban, valamint a szobatársak beleegyezésével a lakószobákban fogadhatják. A látogatók a látogatás ideje alatt magatartásukkal a gondozottak nyugalmát, az intézmény rendjét nem zavarhatják. A házirendben foglaltak betartása a látogatók számára is kötelező a látogatás ideje alatt. Ha a látogató zavarja az ellátottak nyugalmát, veszélyezteti a lakó és a személyzet testi épségét, a dolgozónak joga van rendőri segítséget hívni. A lakóotthon szociális segítői, kötelesek figyelemmel kísérni az ellátottak külső kapcsolatainak alakulását. Szükség esetén segítséget nyújtanak az ellátottak levelezésének lebonyolításához, telefonon történő kapcsolattartáshoz. Az intézmény a gondozottak és hozzátartozóik kapcsolattartását az évente egy-egy alkalommal megrendezett gondozott-hozzátartozó találkozóval is elősegíti. VIII. Az ellátottak érdekvédelme, az Érdekképviseleti Fórum működése Az ellátott (hozzátartozója) az együttéléssel, az intézményi ellátással kapcsolatos kisebb jelentőségű panasza esetén a gondozást végző ápolóhoz fordulhat a sérelem orvoslásáért. Amennyiben az előzőekben leírtak alapján a panasz nem orvosolható, vagy jelentősebb érdeksérelem esetén az ellátott (hozzátartozója) panaszával az Kht. ügyvezető igazgatójához, annak távollétében az intézet vezetőjéhez fordulhat. Ha a panasz az előzőek szerint megnyugtató módon nem rendezhető, az ellátott (hozzátartozója) a panasszal az Érdekképviseleti Fórumhoz fordulhat. Érdekképviseleti Fórum működése: Az intézmény fenntartója, (a Kht. ügyvezető igazgatója), köteles meghatározni az intézményi jogviszonyban állók, és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló

13 fórumot(a továbbiakban: Érdekképviseleti Fórum) megalakításának és tevékenységének szabályait. Az Érdekképviseleti Fórum az intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak érvényességét hivatott elősegíteni. 1. Az Érdekképviseleti Fórum működése: Az Érdekképviseleti Fórum a jogszabályban meghatározottak alapján működik. Tagjai: az évi III. törvény 99 (2) alapján - választást alapján, az intézetben, ellátásban részesítettek közül: 2 fő, - választás alapján, hozzátartozóik képviselői közül: 1 fő, - kijelölés alapján, fenntartó szervezet képviseletében: 1 fő, - választás alapján, intézmény dolgozói képviseletében: 1 fő. Az intézményben élő ellátottakból illetve a hozzátartozók képviselőiből történő választás az intézményvezető szervezésével valósul meg. Az érintetteket, három héttel a választás előtt tájékoztatja az intézmény vezetője. A meghívottak részletes ismertetést kapnak, az Érdekképviseleti Fórum működéséről. Amennyiben a meghívottak 50% jelen van, megtörténhet a szavazás. A szavazás jelölt állítással kezdődik, mely történhet nyílt szavazással, vagy titkos szavazással. Az Érdekképviseleti Fórum tagok választásáról jegyzőkönyv készül, melyet az intézményvezető, valamint a választáson jelenlévők maguk közül választott hitelesítők írják alá (5fő). A jegyzőkönyvet az intézményvezető nyolc napon belül átadja a fenntartónak. A fenntartó képviseletében nem történik szavazás, kijelölés útján történik a megválasztása. Érdekképviseleti Fórum tagjai maguk közül megválasztják, az érdekképviselet elnökét, elnökhelyettesét. Amennyiben, az Érdekképviseleti Fórum valamely tagjának tagsága megszűnik, helyébe haladéktalanul új személyt kell választani. Az Érdekképviseleti Fórum évente értékeli az elvégzett munkát, erről beszámol, az ellátottaknak, hozzátartozóknak, a fenntartónak.

14 2. Az Érdekképviseleti Fórum - véleményezi az intézményvezető által elkészített szakmai programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak számára készült tájékoztatókat, - megtárgyalja az intézményben élők panaszait, intézkedést kezdeményez az intézmény vezetője felé, - tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, - intézkedést kezdeményezhet a fenntartó felé, illetve más hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel. Az ellátott (hozzátartozója) közvetlenül az Érdekképviseleti Fórumhoz fordulhat panaszával különösen: az intézményi jogviszony megsértése miatt, személyiségi jogainak, kapcsolattartásának sérelme esetén, ha az intézmény dolgozói szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségeiket megszegték, lakótársának a Házirend súlyos megsértése esetén. 2. Amennyiben azonnali intézkedés a panasszal kapcsolatban nem lehetséges, a panasz kivizsgálására jogosult 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban tájékoztatni a vizsgálat eredményéről. 3. Ha a panasztevő az intézkedéssel nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálására jogosult határidőben nem intézkedik, panaszával a fenntartóhoz fordulhat. 4. Évente legalább 2 alkalommal lakógyűlést kell szervezni. a. Az Érdekképviseleti Fórumnak címzett panaszt írásban az Érdekképviseleti Fórum elnökéhez lehet benyújtani, aki köteles haladéktalanul intézkedni. b. Az Érdekképviseleti Fórum elnöke az ügyet kivizsgáltatja és a Fórum arról érdemben határoz 15 munkanapon belül. c. Az Érdekképviseleti Fórumot az elnök hívja össze, s annak ülésére írásban a panasztevőt is meghívja. 1. Az ellátott (hozzátartozója), törvényes képviselője panasszal, javaslattal, kifogással, fordulhat az intézmény vezetőjéhez, az intézményi Érdekképviseleti Fórumhoz.

15 2. Amennyiben az előzőekben leírtak alapján a panasz nem orvosolható, vagy jelentősebb érdeksérelem esetén, az ellátott (hozzátartozója) panaszával az intézmény alapítójához, a Hajdú Bihari Megyei Önkormányzathoz is fordulhat. 3. Fentieken túl az ellátott (hozzátartozója) közvetlenül az Érdekképviseleti Fórumhoz fordulhat panaszával különösen: az intézményi jogviszony megsértése miatt, személyiségi jogainak, kapcsolattartásának sérelme esetén, ha az intézmény dolgozói szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségeiket megszegték, lakótársának a Házirend súlyos megsértése esetén. 4. Amennyiben azonnali intézkedés a panasszal kapcsolatban nem lehetséges, a panasz kivizsgálására jogosult 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban tájékoztatni a vizsgálat eredményéről. 5. Ha a panasztevő az intézkedéssel nem ért egyet vagy a panasz kivizsgálására jogosult határidőben nem intézkedik, panaszával a fenntartóhoz fordulhat. 6. Gondnokság alatt álló lakók érdekeinek védelmében az intézmény, a gondnokot is tájékoztatja. IX. Vallásgyakorlás biztosítása Az intézmény biztosítja a vallásgyakorlás lehetőségét, vallási hovatartozástól függetlenül. A református lelkész rendszeresen látogatja intézetet, hívásra, egyéni kívánságra a görög katolikus pap is tiszteletét teszi. A lakóotthon lakóinak lehetősége van a város templomainak látogatására is. A foglalkoztatás keretei között is lehetőség van közös imádkozásra és a Biblia értelmezésére. A lakóotthon lakói minden egyéb más - vallásukat is gyakorolhatják az intézetben.

16 XII. Korlátozó intézkedések Amennyiben az ellátást igénybevevőnek egészségi állapota miatt sürgőségi gyógykezelésre van szüksége /1997. évi CLIV. tv b) pont, 199 / úgy az arra illetékes egészségügyi szolgáltatónál kezdeményezi az ellátott pszichiátriai egészségügyi ellátását. A pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az ellátásuk során alkalmazható korlátozó intézkedések{ 60/2004. (VII:6.) ESzCsM rendelet}. 1. Pszichiátriai korlátozás: Felszólítás a közvetlen veszélyeztető magatartás abbahagyására, illetve az együttműködésre. Eredménytelenség esetén, figyelmeztetés, hogy korlátozó intézkedés alkalmazása következik. 2. Fizikai korlátozás: A beteg szabad mozgásának megtagadása, így az osztály, az intézet elhagyásának megakadályozása, elkülönítés, testi kényszer, rögzítés, valamint lekötés. 3. Kémiai vagy biológiai korlátozás: a szükséges mennyiségű gyógyszer beleegyezés nélkül történő alkalmazása. 4. Egyéb korlátozó intézkedés: a pontban felsoroltak komplex alkalmazása. Ha a pszichiátriai otthonban az ellátott személy közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít, és ez csak azonnali pszichiátriai intézeti gyógykezeléssel hárítható el, az ellátási kötelezettséggel rendelkező orvos intézkedik a pszichiátriai intézetbe szállításról, és annak okait részletesen indokolja, és dokumentálja. Ez az egészségügyi dokumentáció része. Korlátozó intézkedések elrendelése során, az alkalmazás teljes időtartalma alatt az emberi méltósághoz való jog nem korlátozható. A korlátozó intézkedés alatt álló személy jogai csak annyiban korlátozhatóak, amennyiben azok gyakorlása meghiúsítja, vagy veszélyezteti a korlátozó intézkedés célját.

17 A korlátozó intézkedés nem alkalmazható büntetésként. A veszélyeztető magatartású személy korlátozásáról az ide vonatkozó törvények szerint az intézet által elkészített szabályzat rendelkezik. A kényszerintézkedés szabályozás célja, hogy védje az ellátott személyt és a dolgozó jogait. Elsődleges cél az ellátott személlyel való megállapodás a veszélyeztető állapot megszüntetése. Kényszerintézkedést csak orvos rendelhet el, és mindig a legmagasabb végzettségű ápolószemélyzet kezdeményezheti. Az intézmény orvosa a korlátozó intézkedésről, az eljárás alkalmazásáról tájékoztatja az intézmény vezetőjét. Az intézményvezető feladata az intézkedéshez szükséges feltételek biztosítása, illetve szükség esetén a többi ellátott védelmének biztosítása. Az intézményvezető negyvennyolc órán belül köteles tájékoztatni az ellátottjogi képviselőt, a korlátozó intézkedésről. Amennyiben az ellátást igénylő cselekvőképtelen, az intézményvezető írásos formában tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét, az ellátottjogi képviselő megkeresésének szükségességéről. Veszélyeztető magatartásnak minősül a pszichiátriai sürgősségi állapot; zavartság, agresszió, negatívizmus, stupor, agitáltság

18 Kényszerintézkedés fokozatai, általános lépései Pszichés nyugtatás /dokumentáció nem szükséges/. Megpróbáljuk az ellátott együttműködését megszerezni. Ha nem működik együtt, - a szakdolgozó kezdeményezi a korlátozó intézkedést, a biztonságos helyzet visszaállásáig, - jelzi a veszélyeztetést az orvosnak, - az orvos elrendeli a kényszerintézkedést, ami lehet gyógyszer alkalmazása, vagy mozgáskorlátozás elrendelése, - veszélyt, okozó eszközt, ha nem adja át az ellátott, erőt is alkalmazhat, lefoghatja átmenetileg, és rendőrt hívhat, - megakadályozza az ellátott személynek az intézményből való eltávozását, ha veszélyt jelent önmagára és környezetére. Agresszió esetén, ha van rá mód, külön helyiségbe kell lefolytatni a veszély elhárítását. Fizikai korlátozás esetén, csak a végtagot kell rögzíteni, kétóránként lazítani kell a kötést/ csak 8-10cm széles bőrszíjjal lehet a rögzítést alkalmazni/. Folyamatos felügyeletet kell biztosítani, két személy legyen mindig jelen./ Korlátozás más ellátott jelenléte nélkül történjen/. Az orvos irányításának megfelelően. Az intézkedést, az eljárásokat, folyamatosan az erre kijelölt adatlapon dokumentálni kell. A kényszerintézkedés 16-órát nem haladhatja meg, ezután felül kell vizsgálni. A korlátozás nem lehet büntető jellegű, csak addig tarthat, amíg az ok fennáll. A kényszerintézkedésről tájékoztatni kell az ellátottjogi képviselőt, akinek a dokumentációba betekintési joga van. Ha az ellátott úgy érzi, hogy a kényszerintézkedés során sérelem érte, panasszal fordulhat, az ellátottjogi képviselőhöz, az Érdekképviseleti Fórumhoz.

19 A HÁZIRENDET minden lakónak és dolgozónak kötelessége betartani. Ezen HÁZIREND től érvényes, ezzel egy időben a régi HÁZIREND hatályát veszti. Hajdúnánás, Verdó György Vitányi Imréné ügyvezető igazgató intézményvezető... Érdekképviseleti Fórum részéről

20

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánás

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánás Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánás ÉRTELMI FOGYATÉKOS NAPKÖZI OTTHON H Á Z I R E N D J E 2009. E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a nappali ellátásban

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Fenntartásában működő Hajdúnánás Intézménye H Á Z I R E N D. Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Fenntartásában működő Hajdúnánás Intézménye H Á Z I R E N D. Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Fenntartásában működő Hajdúnánás Intézménye H Á Z I R E N D Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona Hajdúnánás 2009. 2 E házirend célja: szabályozni az

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E 2 E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a személyes gondoskodásban

Részletesebben

Mikepércsi Humán Szolgáltató Otthon HÁZIRENDJE

Mikepércsi Humán Szolgáltató Otthon HÁZIRENDJE Mikepércsi Humán Szolgáltató Otthon HÁZIRENDJE 2 E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a személyes gondoskodásban részesülők és az őket ellátó dolgozók fontosabb magatartási kötelezettségeit,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Szem. ig. száma: TAJ száma: között az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. Szem. ig. száma: TAJ száma: között az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében Verdó György ügyvezető igazgató fenntartásában működő Hajdúsági

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM SZABÁLYZATA ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM SZABÁLYZATA Érdekképviseleti Fórum Szabályzata A szabályzat az 1993. évi III. törvényben biztosított felhatalmazás és a 11/2000 (10.26) Ö.R. alapján készült. I. fejezet Az Érdekképviseleti

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke Szám: 410-3/2008. Melléklet: Házirend ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi,

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Fenntartásában működő HAJDÚNÁNÁS IDŐSEK OTTHONA H Á Z I R E N D

Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Fenntartásában működő HAJDÚNÁNÁS IDŐSEK OTTHONA H Á Z I R E N D Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Fenntartásában működő HAJDÚNÁNÁS IDŐSEK OTTHONA H Á Z I R E N D. 2009 2 E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt,

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. törvényes képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:...

MEGÁLLAPODÁS. törvényes képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:... MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat által alapított Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. születési neve: lakcíme: telefonszáma: anyja neve: születési helye, ideje: személyi igazolvány száma: TAJ száma: nyugdíjas törzsszáma:

MEGÁLLAPODÁS. születési neve: lakcíme: telefonszáma: anyja neve: születési helye, ideje: személyi igazolvány száma: TAJ száma: nyugdíjas törzsszáma: 3/A. melléklet a 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyrészről az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény, mint ellátást nyújtó intézmény (továbbiakban: ellátást nyújtó

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. b.) Az ellátást igénybevevő törvényes képviselője, illetve hozzátartozója: Név:

MEGÁLLAPODÁS. b.) Az ellátást igénybevevő törvényes képviselője, illetve hozzátartozója: Név: 1 MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat alapításában (továbbiakban: alapító) működő Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u.1 sz. Nyíradonyi

Részletesebben

Támogató Szolgálat Házirendje

Támogató Szolgálat Házirendje Támogató Szolgálat Házirendje A támogató szolgáltatás feladata - az Szt. 65/C. -ának (3) bekezdésében meghatározottak érdekében - különösen személyi segítő szolgálat működtetése, amely - a fogyatékos személy

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthona ellátás biztosításáról

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthona ellátás biztosításáról MEGÁLLAPODÁS idősek otthona ellátás biztosításáról mely létrejött, egyrészről a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében Verdó

Részletesebben

Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát

Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát H a j d ú s á g i S z o c i á l i s S z o l g á l t a t ó N o n p r o f i t K o r l á t o l t F e l e lősségű Társaság. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát 1 A házirend célja,

Részletesebben

Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ HÁZIREND HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. 2011. évi

Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ HÁZIREND HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. 2011. évi Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ HÁZIREND HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2011. évi 1 Kedves Lakók, Tisztelt Hozzátartozók! Kérem Önöket, hogy ezt a Házirendet, mely az otthon életének fontos része,

Részletesebben

A pszichiátriai betegek jogvédelme

A pszichiátriai betegek jogvédelme A pszichiátriai betegek jogvédelme Simon Zsuzsa szociálpolitikai szakértő TÁMOP-557-08/1-2008-0001 A pszichiátria történeti gyökereit tekintve hatalmát és jogosítványait arra kapta, hogy a törvényt nem

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról MEGÁLLAPODÁS idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról 1. A megállapodó felek: Jelen megállapodás az alulírott helyen és napon létrejött egyrészről: Madárdomb Idősek Háza Közhasznú

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN 1998. július elsejétõl új egészségügyi törvény szabályozza a betegjogokat. Fõbb rendelkezései meghatározzák, milyen jogok illetnek meg minket a gyógykezelésünk

Részletesebben

HÁZIREND. Tamási és Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Idősek Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye 7093 Értény, Béke tér 329.

HÁZIREND. Tamási és Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Idősek Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye 7093 Értény, Béke tér 329. Tamási és Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Idősek Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye 7093 Értény, Béke tér 329. HÁZIREND Tamási, 2012...... igazgató Kedves Klubtagok! 1 A házirend

Részletesebben

Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora. Házirend. Tamási, 2009. a Társulás Elnöke

Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora. Házirend. Tamási, 2009. a Társulás Elnöke Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora Házirend Tamási, 2009. a Társulás Elnöke Kedves Klubtagok! A házirend az idősek nappali ellátásának fontos szervezője. Szíveskedjenek figyelmesen

Részletesebben

Házirend Családok Átmeneti Otthona

Házirend Családok Átmeneti Otthona Házirend Családok Átmeneti Otthona 1. Általános rendelkezések A Családok Átmeneti Otthona folytonos munkarend szerint működő bentlakásos intézmény, amely gyermekjóléti alapellátás keretében alaptevékenységként

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI IN- TÉZMÉNYFENTARTÓ KÖZPONT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI IN- TÉZMÉNYFENTARTÓ KÖZPONT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI IN- TÉZMÉNYFENTARTÓ KÖZPONT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA LAKÓOTTHONI ÉS NAPPALI ELLÁTÁS Esztergom, Dr. Nidermann Gy. u.

Részletesebben

Megállapodás. között a bentlakásos szociális intézményben történő elhelyezés tárgyában az alábbi feltételek szerint. A szerződés tárgya

Megállapodás. között a bentlakásos szociális intézményben történő elhelyezés tárgyában az alábbi feltételek szerint. A szerződés tárgya Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest, Pesti út 117. Megállapodás Mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Budapest, Pesti út 117.), melynek képviselője: Bakonyi

Részletesebben

2010.év.napjától Határozott időre év napig

2010.év.napjától Határozott időre év napig M E G Á L L A P O D Á S fogyatékos személyek rehabilitációs intézményi szolgáltatás biztosításáról mely létrejött egyrészről a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 4080 Hajdúnánás,

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND A házirend

Részletesebben

Kapcsolattartás joga. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

Kapcsolattartás joga. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Kapcsolattartás joga Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2015. január 23. Budapest TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról

M E G Á L L A P O D Á S. fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról Ikt.sz.:./2009. M E G Á L L A P O D Á S fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról mely létrejött, egyrészről a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: fenntartó) képviselője:

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2012. október 25-én 14 órától tartandó rendkívüli ülésére a Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés

Részletesebben

NEM ADOM FEL Alapítvány

NEM ADOM FEL Alapítvány NEM ADOM FEL Alapítvány Támogató Szolgálat Cím:1126 Bp.Tartsay Vilmos u. 19. Tel: 20 296-2664, 06 1 501 47 08 Adószám: 18256529-1-43 Bankszámlaszám: CIB Bank 10700206 43547104 51100005 Honlap: www.nemadomfel.hu

Részletesebben

A korlátozó intézkedések alkalmazásának lehetőségei. Pszichiátriai, szenvedélybetegek, idős demens betegek és értelmi fogyatékosok otthonaiban

A korlátozó intézkedések alkalmazásának lehetőségei. Pszichiátriai, szenvedélybetegek, idős demens betegek és értelmi fogyatékosok otthonaiban A korlátozó intézkedések alkalmazásának lehetőségei Pszichiátriai, szenvedélybetegek, idős demens betegek és értelmi fogyatékosok otthonaiban Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem Szabadság, szerelem, e kettő

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Csanádpalota 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Csanádpalota 2013. 1.a melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Csanádpalota Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO)

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) 9/a. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) Miskolc, Meggyesalja u. 10. HÁZIREND A Miskolc Környéki

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

H Á Z I R E N D. É t k e z t e t é s. M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny 2011. 02. 01.

H Á Z I R E N D. É t k e z t e t é s. M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny 2011. 02. 01. M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny É t k e z t e t é s H Á Z I R E N D 2011. 02. 01. A házirend célja, hogy meghatározza az Étkeztetés, mint alapszolgáltatási forma belső rendjét

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

Házirend. Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Élet-Ház Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény Pári. Tamási, 2012...

Házirend. Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Élet-Ház Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény Pári. Tamási, 2012... Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Élet-Ház Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény Pári Házirend Tamási, 2012... Jóváhagyta: igazgató Kedves Ellátottak! A házirend az idősek

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPELLÁTÁSOK HÁZIRENDJE

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPELLÁTÁSOK HÁZIRENDJE 3.sz. melléklet NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPELLÁTÁSOK HÁZIRENDJE 2014. H Á Z I R E N D Az intézmény neve: Gondozási Központ címe: 2626 Nagymaros, Vasút u.6. Fenntartója: Nagymaros

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HAJLÉKTALANOK GONDOZÓHÁZA. 4. számú melléklet HÁZIREND

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HAJLÉKTALANOK GONDOZÓHÁZA. 4. számú melléklet HÁZIREND KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HAJLÉKTALANOK GONDOZÓHÁZA 4. számú melléklet HÁZIREND A Hajléktalanok Gondozóháza ellátását azok a hajléktalan személyek vehetik igénybe, akik Gyöngyösön illetve a

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke Szám: 511/2009. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szociális és Gyermekvédelmi

Részletesebben

Korlátozó intézkedések szabályzata

Korlátozó intézkedések szabályzata Korlátozó intézkedések szabályzata Fogalom meghatározások A krízisállapot olyan, a személy bio-pszicho-szociális állapotában bekövetkezett változás, állapot, amely azonnali beavatkozást, szolgáltatást

Részletesebben

A pszichiátriai betegek jogai

A pszichiátriai betegek jogai TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A pszichiátriai betegek jogai Ellátottjogi Képviselő Képzés, Budapest 2015. május 30. Készítette: Szűcsné

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdés helyébe a következő lép:

A Rendelet 15. (2) bekezdés helyébe a következő lép: Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és eljárásról szóló 3/2007. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Ácsteszér

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 32. (5) bekezdés a) pontja értelmében a gyermekjóléti alapellátások igénybevételének a megkezdése előtt, állami fenntartású

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

X. Fejezet PSZICHIÁTRIAI BETEGEK GYÓGYKEZELÉSE ÉS GONDOZÁSA

X. Fejezet PSZICHIÁTRIAI BETEGEK GYÓGYKEZELÉSE ÉS GONDOZÁSA X. Fejezet PSZICHIÁTRIAI BETEGEK GYÓGYKEZELÉSE ÉS GONDOZÁSA 188. E fejezet alkalmazásában a) pszichiátriai intézet: minden olyan egészségügyi szolgáltatást vagy azt is nyújtó ellátóhely, amely pszichiátriai

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre Tokodaltáró Község Önkormányzatának 3/2008. (II.14.) rendelete a településen személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról (rövid megjelölés 3/2008. (II.14.) tokodaltárói ör.) A szociális ellátás

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

A Példa Családi Napközi Házirendje

A Példa Családi Napközi Házirendje Családi Napközi Nonprofit Kft. Példa Családi Napközi, 4324 Csanafalu, Napközi utca 4. Tel.: 063454332 e-mail: peldacsana@peldacsana.hu A Példa Családi Napközi Házirendje Budapest, 2013 A napközi adatai

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA HÁZIRENDJE

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA HÁZIRENDJE KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA HÁZIRENDJE 1. Házirend célja: hogy, az ellátás zavartalan biztosítása érdekében közös erőfeszítéssel elősegítsük az otthonban a nyugodt,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Célja: Idősek Otthona belső életének, rendjének szabályozása. Személyi hatálya: kiterjed az intézményi szolgáltatást igénybevevő időskorúakra,

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

HÁZIREND. Sopron, 2014. április 30.

HÁZIREND. Sopron, 2014. április 30. HÁZIREND A Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetének Házirendjét Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 15/2014. (IV. 30.) TT.

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Nyírmadai Szociális Ápolási-Gondozási Központ 4564 Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45 /492-042 IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Jóváhagyva: A képviselő-testület határozatával Kálmán Béla polgármester A HÁZIREND

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Családsegít Szolgáltatás Házirend

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Családsegít Szolgáltatás Házirend 1 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Házirend Hatályos 2012....... napjától 2 A házirend célja, hatálya A házirend célja Szabályozza a családsegít szolgáltatás igénybevételének rendjét. A házirend

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

Házirend. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20.

Házirend. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20. Házirend Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

OBDK. Esettanulmány. Jogsérelem a házi segítségnyújtásban

OBDK. Esettanulmány. Jogsérelem a házi segítségnyújtásban OBDK Esettanulmány Jogsérelem a házi segítségnyújtásban 1. Az eset leírása. TP, 82 éves, mozgásában korlátozott ellátott, - aki egy bérház 3. emeletén él, hozzátartozói nincsenek a településen, - panasszal

Részletesebben

1 Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Telefon, Fax: 82/

1 Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Telefon, Fax: 82/ 1 Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Telefon, Fax: 82/414-778 Megállapodás mely létrejött egyrészről a Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:...

MEGÁLLAPODÁS. képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:... MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által alapított Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon 4080 Hajdúnánás, Fürdő

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11.

Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11. Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11. Házirend Idősek Klubja 2012.év. Tamási,.. igazgató Kedves Klubtagok! A

Részletesebben

Kapcsolattartás joga. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

Kapcsolattartás joga. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Kapcsolattartás joga Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2015. október 09. Budapest TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (AZ 1997.ÉVI CLIV.TÖRVÉNY ALAPJÁN)

A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (AZ 1997.ÉVI CLIV.TÖRVÉNY ALAPJÁN) A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (AZ 1997.ÉVI CLIV.TÖRVÉNY ALAPJÁN) I. Az egészségügyi ellátáshoz való jog Minden betegnek joga van jogszabályban meghatározott keretek között az egészségi állapota által

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Zsebpénzkezelési Szabályzat 2015.

Zsebpénzkezelési Szabályzat 2015. 2015. Szakmai Program 13. sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. A Fiatalkorúak zsebpénzkezelési szabályzata: - a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Idősek Klubja 1092 Budapest, Knézich u.17.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Idősek Klubja 1092 Budapest, Knézich u.17. 7. sz. melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Idősek Klubja 1092 Budapest, Knézich u.17. HÁZIREND Jóváhagyta: HÜB /2011. (XI.29.) számú határozata 1 Tartalom I. A házirend

Részletesebben

Szent Kamill Idősek Otthona 4220. Hajdúböszörmény, Apafi Mihály utca 106. szám. Házirend

Szent Kamill Idősek Otthona 4220. Hajdúböszörmény, Apafi Mihály utca 106. szám. Házirend Szent Kamill Idősek Otthona 4220. Hajdúböszörmény, Apafi Mihály utca 106. szám Házirend Tartalomjegyzék I. Az együttélés szabályai... 3 II. Éjszakai pihenés rendje... 4 III. Dohányzás és alkoholfogyasztás

Részletesebben

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONÁNAK HÁZIRENDJE

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONÁNAK HÁZIRENDJE KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONÁNAK HÁZIRENDJE A házirend célja és feladata A házirend célja, hogy a gyermekotthon mindennapi életének szabályozásával kiszámítható és biztonságot nyújtó keretet biztosítson

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben