Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ HÁZIREND HAJDÚBÖSZÖRMÉNY évi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ HÁZIREND HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. 2011. évi"

Átírás

1 Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ HÁZIREND HAJDÚBÖSZÖRMÉNY évi 1

2 Kedves Lakók, Tisztelt Hozzátartozók! Kérem Önöket, hogy ezt a Házirendet, mely az otthon életének fontos része, szíveskedjenek elolvasni, és olyan eszköznek tekinteni, mely a békés egymás mellett élést, és a családias jelleget hivatott biztosítani. E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a személyes gondoskodásban és a szociális alapszolgáltatásokban részesülők és az őket ellátó dolgozók fontosabb magatartási kötelezettségeit, a kapcsolattartás rendjét, az intézmény berendezési és felszerelési tárgyainak kezelését, valamint a kötelező ellátáson felüli szolgáltatások igénybevételének lehetőségeit, a panasz kivizsgálások rendjét és az Érdekképviseleti Fórum működését. Az Intézmény neve: Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ Fenntartó: Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség Az Otthon címe: 4220 Hajdúböszörmény, Budai Nagy Antal utca 82. Az intézmény jellege: Vegyes profilú szociális intézmény Egységei: Fogyatékosok lakóotthona Idősek bentlakásos ellátása Idősek nappali ellátása Étkeztetés Házi gondozás Általános Tájékoztató Az intézményi jogviszony keletkezésére és megszűnésére, illetve megszüntetésére vonatkozó rendelkezések Az Intézményben az ellátás igénybe vétele önkéntes. A bekerülés rendjét a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet szabályozza. Az Intézmény szolgáltatásainak igénybevételekor a fenntartó és a szolgáltatást igénybevevő ellátott, illetve törvényes képviselője megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza mindazokat a feltételeket illetve ellátási formát, melyet az intézmény nyújt: Az ellátás kezdetének az időpontját. Az intézményi ellátás időtartamát határozott vagy határozatlan időtartamú megjelöléssel. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját. A térítési díj összegének kiszámítását. 2

3 A gondozott tájékoztatására vonatkozó adatok : Jogokat és kötelezettségeket Tájékoztatási, értesítési kötelezettséget Az ellátást igénybevevő eltemettetésére vonatkozó nyilatkozatot Az ellátás megszüntetésére vonatkozó szabályokat Az ellátott intézményi jogviszonya (ellátása) megszűnik: Ha a megállapodást az ellátott, illetve törvényes képviselője vagy a fenntartó felmondja az intézmény vezetőjével történt megegyezés szerinti időpontban. Az ellátott halálával Ha más jellegű intézményben történő elhelyezése indokolt. Az ellátott intézményi jogviszonyát meg lehet szüntetni: Ha az ellátott a HÁZIREND et súlyosan megsérti. A HÁZIREND súlyos megsértésének esetei: Mások testi épségének szándékos veszélyeztetése, bántalmazás Szándékos rongálás Más értékeinek eltulajdonítása Amennyiben olyan magatartást tanúsít, amely a lakók, illetve az intézmény érdekeit, jó hírnevét sérti. Az intézmény lakóival, dolgozóival szemben összeférhetetlen magatartást tanúsít. Az intézményvezető írásban értesíti az ellátottat vagy törvényes képviselőjét a jogviszony megszűnésének napjáról, a személyes értékek elvitelének időpontjáról, és az esedékes térítési díj megfizetéséről. Ha a megszűnéssel-megszüntetéssel a jogosult, illetve képviselője nem ért egyet, az értesítéstől számított 8 napon belül fellebbezéssel élhet. Ilyen esetben részére az ellátást változatlan feltételekkel biztosítani kell mindaddig, míg a fenntartó vagy bíróság jogerős döntést nem hoz. A térítési díj fizetésének szabályozása Az intézményi ellátásért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj összegét évente kétszer a fenntartó állapítja meg. Az intézményi térítési díjat figyelembe véve az ellátott személyi térítési díját: a rendszeres jövedelme (öregségi -, rokkantsági nyugdíj, fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka stb.) az ellátást igénybevevő ingatlanvagyona; a tartásra köteles hozzátartozó havi jövedelme alapján a fenntartó állapítja meg. A személyi térítési díj minden hónap 10. napján kerül kiegyenlítésre. A két hónapot meg nem haladó távollét idejére a megállapított személyi térítési díj 20 %-át kell 3

4 megfizetni. A két hónapot meghaladó távollét idejére a személyi térítési díj 60 %-át, egészségügyi intézményben történő kezelés időtartamára a személyi térítési díj 40 %-át kell megfizetni. A személyi térítési díj fizetésének elmaradását az intézmény nyilvántartja, negyedévenként összesíti és felszólítja a kötelezettet a tartozás megfizetésére. Amennyiben a kötelezett a felszólítás ellenére nem fizeti meg a tartozást, az intézmény vezetője követelését polgári per útján érvényesíti. Költőpénz A bentlakásos intézményben a jövedelemmel nem rendelkező 16 év fölötti ellátottak részére személyes szükségleteik fedezésére az intézmény költőpénzt biztosít. Költőpénzt kell biztosítani annak az ellátottnak is, aki helyett a térítési díjat jövedelem hiányában kizárólag a tartásra köteles és képes személy fizeti, illetve a térítési díjat vagyona terhére állapították meg. Ha vagyonnal rendelkező ellátottnak költőpénzt állapítanak meg, a költőpénz terhelését a térítési díjra vonatkozó szabályok szerint kell elrendelni. A költőpénz havi összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-ánál, ha a térítési díjat úgy állapították meg, hogy az vagyont is terhel, 30%-ánál. Legalább a költőpénz összegére kell kiegészíteni az ellátottnak ezt az összeget el nem érő jövedelmét. A bentlakásos intézményben az ellátott által fizetendő személyi térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy részére tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-ának, ha a térítési díjat úgy állapították meg, hogy az vagyont is terhel, 30%-ának megfelelő összegű költőpénz maradjon. A vagyon és értékek megőrzése, kezelése A rendszeresen nem használt vagyon- és értéktárgyakat az ellátottak az Idősek Otthonában letétbe helyezhetik. A letétbe helyezésre kerülő tárgyakat két tanú jelenlétében a betétkönyvkezelőnek kell átadni, aki tételes felsorolás alapján átvételi elismervényt ad az átvett értékekről. Ékszerek és ékszerszerű tárgyak esetében (amennyiben becsüs vélemény nem áll rendelkezésre) részletes, a tárgyat pontosan jellemző leírást kell mellékelni, melynek alapján a tárgy bármikor azonosítható. Az ellátott a letétbe helyezett tárgyat (tárgyakat) a pénztári órákban bármikor visszaveheti, két tanú jelenlétében és átvételi elismervény ellenében. Ebben az esetben az átvételkor készített listát módosítani kell. Az ellátott készpénz vagyonát kezelésre és megőrzésre az intézménynek átadhatja. Írásban köteles nyilatkozni a pénzintézeti elhelyezés formájáról és módjáról, melynek alapján az intézmény 4 munkanapon belül az ellátott által kívánt módon a készpénzt elhelyezi, gondoskodik a betétkönyv (egyéb értékpapírok) biztonságos megőrzéséről. 4

5 E fejezetben foglalt vagyon-, értéktárgyak és készpénz eseteiben az ellátott (a gondnok), vagy az ellátott meghatalmazása esetén a hozzátartozó szabadon rendelkezik. Az Intézményben elhunyt ellátott személyes használatában volt vagyontárgyak, értékek, készpénz számbavételéről a halál beálltát követően azonnal intézkedni kell. A haláleset időpontjában műszakot vezető ápoló két tanú jelenlétében jegyzéket készít, melyet két tanúval aláírat és letétbe helyezi az értékeket. Az intézmények csak a letétbe helyezett vagyontárgyakért, pénzösszegért vállal felelősséget. Ellátási kérdések Lakóotthon I. Az ellátás tartalma A lakóotthonban a lakóközösség tagjainak önellátási képessége alapján szervezett, szociális segítő közreműködésével működő közösség. A lakóotthon az elhelyezési körülmények biztosításával lehetővé teszi az ellátást igénybevevő egyén igényeinek minél szélesebb körű figyelembe vételét. A lakóotthon intézményi háttérrel működik, a lakóotthoni ellátottak számára igény szerint biztosítja az anyaintézmény szolgáltatásainak igénybevételét. A lakóotthonban folyó szakmai munkát az intézmény vezetője felügyeli. II. Az ellátottak együttélésének, a dolgozókkal való kapcsolatának, valamint hozzátartozókkal való kapcsolatának szabályai 1. Az ellátottak és hozzátartozóik közötti személyes kapcsolattartás kulturált és zavartalan körülményeiről a lakóotthon segítője gondoskodik. Az intézmény valamennyi dolgozójának és az ellátott lakók egymáshoz való viszonya a személyiség tiszteletére épül. Elvárja a kölcsönös tapintatot, udvariasságot, megértést és ésszerű határokig a toleranciát. 2. A közösségi együttélés szabályai: A szobába lépés - kopogás után -, a lakó engedélyével történhet. A takarítás rendjét, módját a napirendben meghatározottak szerint kell végezni. A fürdőszobát, konyhát, mellékhelyiséget használt után rendben kell hagyni. A lakókörnyezet esztétikus kialakításában, tisztántartásában minden lakó képességeihez mérten köteles részt venni. Kötelesek a lakók egymás személyiségi jogait tiszteletben tartani, magánéleti intimitásuk lehetőségét biztosítani. Elfogadják a segítő személyzet útmutatásait. 5

6 22.00 óra után a lakóotthonban és területén hangoskodni tilos. A lakóotthonban szeszesitalt fogyasztani csak a társas együttélés szabályai szerint szabad. Dohányozni az arra kijelölt helyen lehet. 3. A lakóotthonban lakók kötelességei: Képességeihez mérten köteles takarítani a szobáját, a közös helyiségeket, a lakóotthon környezetét, udvarát. A térítési díjat időben befizetni (törvényes képviselő) Saját textília mosását önállóan vagy segítséggel elvégezni. A berendezési tárgyakat megóvni, az okozott kárt megtéríteni. Köteles tekintettel lenni lakótársai nyugalmára. A lakóközösség feladataiból képességeihez mérten részt vállalni. 4. A látogatók fogadásának rendje: Hétköznap 8.00 órától óra között az intézményben, a lakóotthonban órától óráig. Hétvégén és ünnepnap 9.00 órától óráig a lakóotthonban. 5. A lakóotthonból való eltávozás rendje: Az eltávozás tényét, várható időtartamát a lakó vagy gondnoka köteles bejelenteni a segítőknek. Szabadságra a lakóotthon-vezető írásos engedélyével távozhatnak a lakók, melyet be kell mutatni a magukkal vitt felszereléssel együtt a műszakban lévő segítőnek. A cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló lakó csak a gondnoka által adott írásbeli engedély alapján, kísérővel lehet távol a lakóotthontól. A korlátozó gondnokság alatt álló lakó csak a gondnoka által adott írásbeli engedély alapján lehet távol a lakóotthonból. Visszatérés rendje: Az eltávozásról történő visszatérést be kell jelenteni a lakóotthon vezetőjének, vagy a szolgálatban lévő segítőnek. Az ellátottak részére hozott ajándékokat (élelmiszer, ruhanemű, műszaki cikkek, textília, stb.) be kell mutatni a lakóotthon dolgozójának az egyéni gondozási dokumentációban történő regisztrálás, illetve leltárba vétel végett. III. A lakóotthon szolgáltatásai Az önállóbb életvitelhez szükséges feltételek biztosítása. 6

7 Étkezés: - a lakóotthoni közösség által önállóan történik - az intézmény által nyújtott szolgáltatásként igény szerint megvásárolható - az étkezés és higiénikus elfogyasztás lehetőségének biztosítása. Ruházat: - az ellátást igénybevevő saját ruházatát és textíliáját használhatja - ha megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem rendelkezik, a teljes körű ellátás részeként nyújtott ruházattal látja el az intézmény: legalább három váltás fehérnemű és hálóruha, valamint az évszaknak megfelelő, legalább két váltás felsőruházat és utcai cipő, szükség szerint más lábbeli (1/2000. SZCSM rendelet 46. ) Tisztaság, tisztálkodás: Az otthon lakóinak és dolgozóinak törekedniük kell a tisztaság és a rend megőrzésére, a higiénés követelmények betartására. A lakók korlátozás nélkül vehetik igénybe a fürdőhelyiségeket igény, és szükség szerint vehetik igénybe, a takarékosság szem előtt tartásával. A személyi higiénés eszközöket a lakó saját jövedelméből biztosítja, amennyiben ez nem lehetséges, az alapvető tisztálkodási szereket az intézmény bocsátja a lakó rendelkezésére. Munkavégzés célú foglalkoztatások megszervezése. Pénzkezeléssel kapcsolatos segítségnyújtás. Szabadidős programok szervezése (kirándulás, rendezvények) Szociális segítők folyamatos jelenléte Egészségügyi ellátás: Fogászati ellátáshoz jutás biztosítása, szűrővizsgálatok elvégzése. Szakorvosi ellátáshoz való hozzájutás, szükség esetén ápolás biztosítása. Egészségügyi, mentálhigiénés alapszolgáltatás (tanácsadás, életvitel javítását célzó programok) Az intézmény az 1/2000.(7.) SZCSM rendelet pontja alapján az intézmény háziorvosa által összeállított rendszeres gyógyszer készletet biztosítja. A rendszeres gyógyszer készlet körébe nem tartozó egyéni gyógyszerszükséglet költségeit az ellátást igénybe vevő fizeti a mindenkor hatályos jogszabályok által adott korrekciók lehetőségével. A szükséges test távoli segédeszközök biztosítása az intézmény feladata, a segédeszköz azonban az intézmény tulajdonát képezi. A testközeli segédeszközök költségeinek viselése az ellátottat terheli, kivéve, ha a gyógyszerköltség viselésére meghatározott, mindenkor hatályos jogszabályi feltételek szerint erre nem képes. 7

8 Sportszerek szükség szerinti használatának biztosítása. Egyéni fejlesztési terv alapján a lakók önellátási képességeinek fejlesztése. Személyre szóló fejlesztő foglalkozások. Látogatók fogadási körülményeinek biztosítása. Vallásgyakorlás: Az Intézményben a szabad vallásgyakorlás biztosított. Mivel a fenntartó a Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség, az intézményben maghatározó a református szellemiség. A mindennapi életünket a református hitelvek szerint szervezzük, a gyülekezet lelkipásztorai mindig az itt ellátottak rendelkezésére állnak, ha lelkigondozás céljából szükség van rájuk. Az istentiszteletek, bibliaórák az intézményen belül is megszervezésre kerülnek, de segítséget nyújtunk a templomba való eljutásban is. Az intézmény dolgozói vallási hovatartozásuktól függetlenül részt vesznek a gyülekezet életében, munkájukkal a Református Egyház Szeretetszolgálati Törvényében meghatározottak szerint szolgálnak. IV. A lakóotthonban lakók jogai Az ellátó intézmény biztosítja az ellátást igénybevevőket megillető alkotmányos jogokat, különös tekintettel az élethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi-lelki egészséghez, a vallásgyakorláshoz való jogokat. Látogatók fogadása. Lakószobák egyéni berendezése, személyes használati tárgyakkal való berendezése, díszítése. A személyes használati tárgyak javításáról a lakó köteles gondoskodni. A lakószobák látogatása csak a lakó beleegyezésével látogatható, kivétel: - Tűzveszély, - járványügyi esetek, - hibaelhárítás, - higiénés állapot ellenőrzése. A lakó képességeihez mérten vesz részt a lakóotthon működtetésében. V. A lakóotthonba behozható használati tárgyak és a készpénzkezeléssel kapcsolatos rend A lakóotthonba használatra alkalmas, működőképes, esztétikailag is a környezetbe illő személyes használati tárgyak hozhatók be. - ruhanemű, - háztartási gépek, - híradástechnikai eszközök, - bútorok, lakberendezési tárgyak, díszítő elemek. A kezelésre, megőrzésre átadott tárgyakért, ingóságokért az intézmény felelősséget vállal. 8

9 A lakók használatban lévő tárgyaiért, felszereléseiért az intézmény nem vállal felelősséget. A gondnokság alatt álló lakók esetében az ellátottak részére biztosított havi költőpénz kezelése szabályzat szerint történik. (Költőpénz-kezelési szabályzat, ingó nyilvántartási szabályzat) Ezekről elszámolni az e feladattal megbízott dolgozó köteles. VI. Térítési díj Az intézmény számára az ellátásért térítési díjat kell fizetni az intézmény számlájára. A térítési díjat utólag, a tárgyhónapot követő 10. napjáig kell befizetni. A térítési díjfizetési kötelezettség az intézménybe történő felvétel napjától kezdődik. A nem rehabilitációs lakóotthoni ellátásban részesülő személy a két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személyi térítési díj 20%-át fizeti. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők. A nem rehabilitációs lakóotthoni ellátásban részesülő két hónapot meghaladó távolléte idejére a) egészségügyi intézményben történő kezelésének tartamára a megállapított személyi térítési díj 40%-át, b) az a) pont alá nem tartozó esetben a személyi térítési díj 60%-át fizeti. Térítési díj be nem fizetése esetén az intézmény vezetője írásban szólít fel a kötelezettség teljesítésére, melynek eredménytelenségekor intézkedik az elmaradt térítési díj behajtásáról. VIII. A szolgáltatások térítési díja Az intézmény alapfeladatait meghaladó szolgáltatásokat, személyes szükségleteiket a lakók saját költségükön elégítik ki. IX. A törvényes képviselők, hozzátartozók és az intézmény közötti kapcsolattartás rendje Az intézmény vezetője, helyettese és orvosa az ellátottakkal, ellátásukkal kapcsolatosan ad felvilágosítást telefonon vagy személyesen hétköznapokon, munkaidőben. Évente egy alkalommal az intézmény hozzátartozói értekezletet tart, melynek időpontjáról két héttel előbb értesítést küld. Idősek Otthona Az Idősek Otthona az ellátottak részére napi háromszori főétkezést nyújt. Ha az ellátott egészségi állapota indokolja részére - orvosi javaslatra- az orvos előírásának megfelelően diétás illetve kímélő étkezést biztosít. Vegetáriánus étkezést biztosítani nem tudunk. 9

10 Az étkezés rendje: reggeli: 8-9 óra között ebéd: óra között vacsora: óra között Az étkezések a közös ebédlőben történik. Az étel az étkezési rendben meghatározott időn kívül - előzetes bejelentés alapján- csak az étkezési időszak befejezésétől számított 2 órán belül szolgáltatható ki. Az ebédlő felszerelési tárgyainak tárolásáról, tisztán tartásáról az e célra kijelölt helyen az intézmény gondoskodik. Az ebédlő felszerelési tárgyait, az evőeszközöket az ebédlőből kivinni nem szabad. A fekvő, mozgásképtelen lakók részére a szobában, helyben kell az ételt felszolgálni. A lakószobákban romlandó ételt csak hűtőszekrényben szabad tárolni. A lakószobákban tea-, kávéfőzésre, ételmelegítésre villanymelegítőt használni a tűz- és balesetveszély miatt nem szabad, e célra teakonyha áll rendelkezésre, amelyet az ellátottak minden korlátozás nélkül, a nap bármely szakában igénybe vehetnek. Éjszakai pihenés rendje Az éjszakai pihenés biztosítása érdekében az intézmény lakószobáiban este 22 órakor a mennyezeti világítást ki kell kapcsolni. A közös helyiségek (társalgók) rendelkezésre állnak, de a szórakoztató eszközöket (rádió, magnó, televízió, stb.) 21 óra után csak csökkentett hangerővel szabad üzemeltetni. A lakószobákban az olvasólámpa, a televízió, rádió, magnó - a szobatársak megállapodása szerint - 22 óra után is használható, a szomszéd lakószobákban élők zavarása nélkül. A lakószobák ajtóit az éjszakai pihenés alatt, kérjük, nem zárják kulcsra. Az intézet dolgozói tiszteletben tartják az ellátottak magán szféráját, kopogás után lépnek be,de baleset, rosszullét esetén megnehezíti a segítségnyújtást ha a bejutás akadályokba ütközik. A dohányzás és az alkoholfogyasztás szabályozása A lakószobákban dohányozni tilos. Dohányozni az Idősek Otthonában csak a kijelölt helyen szabad. Az intézményekben tartózkodni kell az olyan mértékű alkohol fogyasztástól, amely az együttélés alapvető szabályait sérti, illetve a lakótársak nyugalmát zavarja. A tisztaság megtartása és a tisztaság rendje Minden ellátott és dolgozó kötelessége, hogy az intézmény rendjét, tisztaságát megőrizze. 10

11 A gondozottak - egészségi állapotuktól függően - környezetük tisztán- és rendben tartásában (takarítás, ágyazás) vegyenek részt. A lakószobákban a takarítás idején a takarításban résztvevők és a fekvőbetegek kivételével lehetőleg más ne tartózkodjon. A tisztálkodásra vonatkozó egészségügyi előírások betartása közös érdek. Fürdetésnél, mosakodásnál - ahol erre az ellátottak igényt tartanak- a beosztott ápoló a szükséges segítséget köteles megadni. A fekvőbetegek fürdetése, mosdatása az ápoló feladata. Az intézmény biztosítja az ellátottak részére az alapvető tisztálkodási felszereléseket. Szükség szerint törölközőket, tisztálkodási eszközöket az 1/2000. (I.7) SZCSM. rendelet 49. szerint. A fürdőszobában kisebb ruhaneműt szabad mosni. A textíliák mosása, szárítása, vasalása a mosodában történik. Egészségügyi ellátás Az Idősek Otthona ellátottainak egészségügyi alapellátásáról, a szakellátás és fekvőbeteg intézeti ellátás igénybevételéről az intézmény gondoskodik. Az intézmény orvosát az ellátottak egészségi állapotáról az ápolók folyamatosan és szükség szerint tájékoztatják. A járó betegeket a rendelés időpontjában orvoshoz kísérik, a fekvőbetegekhez az orvost odahívják. Indokolt esetben az ápolók soron kívüli orvosi segítségről intézkednek. Gyógyszer rendelése csak az orvos utasításának megfelelően történhet Az ellátottak gyógyszert az orvos és az ápolók tudtán kívül ne szedjenek, illetve ne tartsanak maguknál. Gyógyszerelést csak az e feladattal megbízott ápoló végezhet. A kiadagolt gyógyszert az ellátottak - általában- az étkezések után kapják meg, melynek bevétele az ápoló ellenőrzése mellett történjen. Szakrendelés igénybevételére, illetve fekvőbeteg - intézeti elhelyezésről csak orvos intézkedhet. Gyógyszer, gyógyászati segédeszközök beszerzéséről az intézet gondoskodik. A test távoli segédeszközökről az intézet gondoskodik, mely az intézet tulajdonát képezi. A jogszabályban meghatározott gyógyszer-alaplistán szereplő gyógyszerek használata esetén az intézmény ingyenesen biztosítja ezeket a készítményeket. Az alaplistán nem szereplő gyógyszerek, illetve gyógyászati segédeszközök költsége lakót terhelik abban az esetben, ha a személyi térítési díj megfizetésén túl magmaradt jövedelme ezt fedezi, figyelembe véve, hogy részére tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-ának, ha a térítési díjat úgy állapították meg, hogy az vagyont is terhel, 30%-ának megfelelő összegű költőpénz maradjon. 11

12 Ruházati ellátás A megfelelő minőségű saját ruházat esetén az ellátott azt használja. Ennek hiányában az Idősek Otthona köteles az ellátottat az évszaknak megfelelő alsó- és felső ruházattal, valamint cipővel ellátni a jogszabályi előírásnak megfelelően, melyek az intézmény tulajdonát képezik. Mind az Idősek Otthona által biztosított, mind a saját ruházat tisztításáról és kisebb javításáról az intézmény gondoskodik. Az Idősek Otthonába behozható személyes tárgyak: Közvetlen személyes tárgyak (fényképek, emléktárgyak, ékszerek). Textília, ruházat (ágynemű, alsó- felső ruházat) használható állapotban. Kisebb használati és szórakoztató eszközök (rádió, TV, hűtőszekrény, varrógép) Nagyobb lakberendezési tárgyak megegyezés alapján. Az Intézmény a berendezési tárgyakról szükség esetén gondoskodik, de lehetőség van a szobák egyéni ízlés szerinti saját bútorral történő berendezésére.. Veszélyeztető tárgyak birtoklásának szabályozása: Az intézményekbe tilos behozni: Önmaga vagy társai testi épségét veszélyeztető eszközöket, tárgyakat (pl. nagyméretű vágó- és szúróeszközt, pisztolyt, puskát, kerti szerszámot, villany rezsót stb. Az ingóságok állagát veszélyeztető anyagokat, eszközöket, tárgyakat (pl. maró hatású anyagokat, robbanószert, petárdát, tűzijátékot stb.) Az Otthonba való beköltözéskor leltárt készítünk, így a behozni kívánt tárgyak ellenőrizhetőek, ezzel megakadályozható a veszélyeztető tárgyak behozatala. Kulturális és szórakozási lehetőségek Az intézményekben rendelkezésre álló társalgók, szórakoztató eszközök, társasjátékok- egymás igényeinek kölcsönös figyelembevételével- használhatóak. Az intézmény könyv állománya az ellátottak rendelkezésére áll. Napilapokat, folyóiratokat a közös helyiségben olvashatják az ellátottak. Az intézmény nevezetes napokon, vagy azokra emlékezéssel közös műsorokat szervez intézményen belül. Ilyenek különösen: farsang, nők napja, anyák napja, húsvét, szüreti mulatság, karácsony, születésnap, névnap stb. Lehetőség szerint évente több alkalommal az intézmény az ellátottak részére önköltséges kirándulást szervez. 12

13 Az ellátottak foglalkoztatása Az intézmények szervezik az ellátottak életkorának és egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatást. Lehetőség szerint az intézmények szervezett elfoglaltságot biztosítanak az ellátottak részére. Így különösen: kézimunka szakkör, kultúrcsoport, dalkör, kártya parti, vita-délutánok, vetélkedők szervezése, sütés-főzés a szabadban stb. rendezése. Az ellátottak bekapcsolódhatnak az intézmények működését elősegítő munkák végzésébe (takarítás, kerti munka) A rendszeresen munkát végző ellátott munkajutalomban részesíthető. A jutalmazás gyakoriságáról, a jutalomban részesülő személyekről, valamint annak alkalmankénti összegéről a foglalkoztatásban való részvétel figyelembevételével az intézmény vezetője- a foglalkoztatást segítő dolgozók javaslata alapján - határoz. Az ellátottak - az intézményvezető előzetes hozzájárulásával - az intézmény működési körén kívül szervezett munkavégzést is vállalhatnak Alapfeladat körébe nem tartozó szolgáltatások Az intézmény szükség és igény esetén az alapfeladatok körébe nem tartozó szolgáltatások igénybevételét is biztosítja. Ilyenek különösen: Kirándulások szervezése belföldre Színház, múzeumlátogatás, stb. A személyi higiéné körébe tartozó ellátások, (női fodrász, masszázs) Kábeltelevízió előfizetési díja Telefon előfizetési és használati díj Ezen szolgáltatásokért az ellátottak a tényleges költséget tartoznak megfizetni, a szolgáltatás igénybevételekor. Egyéb magatartási szabályok Az Idősek Otthonába beköltöző ellátott köteles lakcímét átjelenteni az intézmény címére. Az Idősek Otthonában élő ellátottak kötelesek egymással szemben udvariasan, tisztelettudóan viselkedni. Kerülni kell az egymás nyugalmát zavaró hangoskodást, rendbontást. 13

14 Egymás emberi méltóságát tiszteletben kell tartani, lehetőség szerint a rosszabb egészségi, érzelmi állapotban lévők részére segítséget nyújtani, az újonnan intézménybe kerülőket segíteni a beilleszkedésben. Az ellátottak az intézmények dolgozóival szemben udvarias hangnemet és magatartást kötelesek tanúsítani, és ugyanezt várhatják el. Az intézmények tulajdonát képező berendezési, felszerelési tárgyakat rendeltetésüknek megfelelően kell használni. A használat során kellő gondossággal kell eljárni, mind az előbbiek, mind a személyi használatra kiadott tárgyak, ruházat, textília esetében. Szándékos rongálás esetén az intézmény kártérítési igénnyel élhet. Az ellátottak a dolgozóktól, a dolgozók az ellátottaktól semmit sem vásárolhatnak, kölcsönt nem adhatnak és nem kérhetnek, és egymás között kézfizető kezességet nem vállalhatnak. Kép és hanganyag készítése csak a résztvevők beleegyezésével készülhet az intézmény lakóinak életéről, rendezvényeiről. Kapcsolattartás Az intézmény nyitott jellegű. Az ellátottakat rokonaik, ismerőseik bármikor látogathatják, reggel 8 órától este 20 óráig. Az ellátottak látogatóikat a társalgóban, valamint a szobatársak beleegyezésével a lakószobákban fogadhatják. A HÁZIRENDben foglaltak betartása a látogatók számára is kötelező a látogatás ideje alatt. A látogatás rendjét szándékosan és súlyosan megzavaró személyeket az ügyeletes ápoló rendre utasítja és távozásra szólítja fel..ha a látogató nem tesz eleget a felszólításnak az ügyeletes értesíti a rendőrséget. A látogatás rendjének szándékos és súlyos megzavarásának esetei: alkoholos állapot agresszív magatartás mások testi épségének veszélyeztetése szándékos hangoskodás szándékos rongálás Az ellátottak hozzátartozóikhoz - az intézményvezető tudtával a hozzátartozókkal való egyeztetés után - bármikor elutazhatnak. Az intézmény dolgozói kötelesek figyelemmel kísérni az ellátottak külső kapcsolatainak alakulását. Szükség esetén segítséget nyújtanak a telefonos, levélben történő kapcsolattartásra. 14

15 Lehetőség van a a lakószobában vendéget fogadni, elszállásolni,de ebben az esetben annak érkezését írásban legalább 2 nappal a látogatás előtt jelezni kell az intézményvezetőnél. A vendég személyes adatairól, és egészségi állapotáról, esetleges gyógyszerszedéséről nyilatkozni köteles. Az ellátottak érdekvédelme, az Érdekképviseleti Fórum működése főbb szabályai A lakóotthonban, és idősotthonban Az évi III. tv bek. alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartója köteles meghatározni az intézményi jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló fórum megállapításának és tevékenységének alapszabályait. I. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása: Az Érdekképviseleti Fórum megalakítását a székhelyen kell biztosítani. Az érdekképviselet tagjai választás alapján: Az intézményi ellátást igénybevevők közül 2 fő Az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül 1 fő Az intézmény dolgozóinak képviseletében 1 fő A fenntartó képviseletében 1 fő II. az Érdekképviseleti Fórum feladata és hatásköre: Az intézményi jogviszonyban élők jogait, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv. Az ellátottak jogai különösen: Teljes körű ellátás Egyéni szükséglet alapján egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevétele, önrendelkezési jog Élet, emberi méltóság tiszteletben tartása Testi épség Testi, lelki egészség Személyes adatainak védelme Magánéletével kapcsolatos titokvédelem Az intézménybe bevitt vagyontárgyak biztonságos elhelyezése Intézményen belüli szabad mozgás, melyet csak kivételes esetben járvány esetén lehet korlátozni Családi kapcsolatok fenntartása Lelkiismereti és vallásszabadság Kegyeleti jog 15

16 Panaszjog: Az ellátott (hozzátartozója) az együttéléssel, az intézményi ellátással kapcsolatos kisebb jelentőségű panasza esetén a gondozást végző ápolóhoz fordulhat a sérelem orvoslásáért. Amennyiben az előzőekben leírtak alapján a panasz nem orvosolható, vagy jelentősebb érdeksérelem esetén az ellátott (hozzátartozója) panaszával az intézmény vezetőjéhez, annak távollétében helyetteséhez, vagy a vezető ápolóhoz fordulhat. Ha a panasz az előzőek szerint megnyugtató módon nem rendezhető, az ellátott (hozzátartozója) a panasszal az Érdekképviseleti Fórumhoz fordulhat. Fentieken túl az ellátott (hozzátartozója) közvetlenül az Érdekképviseleti Fórumhoz fordulhat panaszával különösen: az intézményi jogviszony megsértése miatt személyiségi jogainak, kapcsolattartásának sérelme esetén ha az intézmény dolgozói szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségeiket megszegték lakótársának a Házirend súlyos megsértése esetén Amennyiben azonnali intézkedés a panasszal kapcsolatban nem lehetséges, a panasz kivizsgálására jogosult 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban tájékoztatni a vizsgálat eredményéről. Ha a panasztevő az intézkedéssel nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálására jogosult határidőben nem intézkedik, panaszával a fenntartóhoz fordulhat. Évente legalább két alkalommal lakógyűlést kell szervezni. Az Érdekképviseleti Fórum működése: Az Érdekképviseleti Fórumnak címzett panaszt írásban az intézmény vezetőjéhez lehet benyújtani, aki köteles haladéktalanul a Fórum elnökéhez továbbítani. A szóban elmondott panaszról az intézményvezető jegyzőkönyvet köteles készíteni és azt az előzőek szerint továbbítani. Az Érdekképviseleti Fórum elnöke az ügyet kivizsgáltatja és a Fórum arról érdemben határoz 15 munkanapon belül. Az Érdekképviseleti Fórumot az elnök hívja össze, s annak ülésére írásban a panasztevőt is meghívja. Az Érdekképviseleti Fórum véleményezi: A Szakmai programot Házirendet Munkatervet Az Érdekképviseleti Fórum részletes működési szabályzatát az Érdekképviseleti Fórum külön szabályzatban rögzíti. 16

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény A Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Zöld Fenyő Időskorúak Otthona H Á Z I R E N D J E - 2013 - ápoló gondozó otthoni ellátás igénybevétele esetén A Házirend a szociális igazgatásról

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4.

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. Szervezeti és Működési Szabályzata Mágocs Város Önkormányzatának Gondozási Központja számára I. Általános bevezető szabályok A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Hajdúböszörmény, 2011. 1 veletek vagyok minden napon / Máté 28, 20b / Preambulum Az Egyház küldetése, hogy

Részletesebben

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373, 295-0425 SZAKMAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szivárvány Családok Átmeneti Otthona Debrecen Szotyori u. 23. sz. HÁZIREND. Jóváhagyta: Intézményvezető. Debrecen, 2012. július 03.

Szivárvány Családok Átmeneti Otthona Debrecen Szotyori u. 23. sz. HÁZIREND. Jóváhagyta: Intézményvezető. Debrecen, 2012. július 03. Szivárvány Családok Átmeneti Otthona Debrecen Szotyori u. 23. sz. HÁZIREND Jóváhagyta:.. Intézményvezető Debrecen, 2012. július 03. I. Általános rész 1. A házirend tartalma, hatálya A házirend az otthon

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 6. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

Zirci Erzsébet Kórház Rendelőintézet. 8420 Zirc, József Attila utca 17-19. HÁZIREND. Valler Ilona Dr. Vermes Tamás

Zirci Erzsébet Kórház Rendelőintézet. 8420 Zirc, József Attila utca 17-19. HÁZIREND. Valler Ilona Dr. Vermes Tamás Zirci Erzsébet Kórház Rendelőintézet 8420 Zirc, József Attila utca 17-19. HÁZIREND Készítette: Jóváhagyta: Valler Ilona Dr. Vermes Tamás ápolási igazgató főigazgató 1 TARTALOM 1. A betegfelvétel rendje...3.oldal

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2014.

SZAKMAI PROGRAM 2014. SZAKMAI PROGRAM 2014. Kiss Andrea intézményvezető A szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadta a. számú határozatával. Tartalom I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 4 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási

Részletesebben

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Egységes Szakmai Program Hatályos: 2013. október 1-től I. Általános információk II. Az intézmény működésének törvényi

Részletesebben

Gyermekek Átmeneti Otthona Házirend

Gyermekek Átmeneti Otthona Házirend Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Gyermekek Átmeneti Otthona Házirend Hatályba lépés dátuma: 2013.12.31. (módosítva: 2014.02.20.) Doma Lajos Igazgatóhelyettes 1 Készült a

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény elnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

Házirend Családok Átmeneti Otthona

Házirend Családok Átmeneti Otthona Házirend Családok Átmeneti Otthona 1. Általános rendelkezések A Családok Átmeneti Otthona folytonos munkarend szerint működő bentlakásos intézmény, amely gyermekjóléti alapellátás keretében alaptevékenységként

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.01.25.-től Egységesítve: 2014.01.25.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben

Részletesebben

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS BudaörsKistérségTöbbcélúTársulása(BTT)2009.október7-iülésére Tárgy: A BTT CsaládsegítőésGyermekjólétiKözpontSZMSZ-ének,házirendjénekés szakmaiprogramjánakjóváhagyása Száma: 30-2009. Készítette:

Részletesebben

Házirend Középiskolai Leánykollégium Budapest, Uzsoki u 34/a.

Házirend Középiskolai Leánykollégium Budapest, Uzsoki u 34/a. Tartalomjegyzék Házirend Középiskolai Leánykollégium Budapest, Uzsoki u 34/a. 1.. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok...2 1.Az első tanév megkezdésével járó jogok, a kollégiumi jogviszony...2

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők! H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! I. Bevezető A házirend

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Szakmai Program. Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató

Szakmai Program. Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Napközi Otthona 2500 Esztergom, Dessewffy u. 20. Tel: 06/ 33 501 160 Email: szentrita@invitel.hu Szakmai Program

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2013.(III.11.), 36/2012.(XII.17.), 10/2012.(IV.2.), 4/2012.(II.8.), 19/2011.(VI.27.),

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 27.) KT. sz.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

HÁZIREND. Tisztelt Szülők!

HÁZIREND. Tisztelt Szülők! Felsővárosi Óvoda 8000. Székesfehérvár Havranek József u. 2. Tel: 22 / 316 826 Ybl Miklós Ltp-i Intézményegység Székesfehérvár Ybl Miklós ltp. 1. Tel: 22 / 315-045 e-mail: ovi@felso-ovi.t-online.hu, postmaster@yblovoda.t-online.hu

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONÁNAK HÁZIRENDJE

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONÁNAK HÁZIRENDJE KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONÁNAK HÁZIRENDJE A házirend célja és feladata A házirend célja, hogy a gyermekotthon mindennapi életének szabályozásával kiszámítható és biztonságot nyújtó keretet biztosítson

Részletesebben