Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ HÁZIREND HAJDÚBÖSZÖRMÉNY évi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ HÁZIREND HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. 2011. évi"

Átírás

1 Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ HÁZIREND HAJDÚBÖSZÖRMÉNY évi 1

2 Kedves Lakók, Tisztelt Hozzátartozók! Kérem Önöket, hogy ezt a Házirendet, mely az otthon életének fontos része, szíveskedjenek elolvasni, és olyan eszköznek tekinteni, mely a békés egymás mellett élést, és a családias jelleget hivatott biztosítani. E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a személyes gondoskodásban és a szociális alapszolgáltatásokban részesülők és az őket ellátó dolgozók fontosabb magatartási kötelezettségeit, a kapcsolattartás rendjét, az intézmény berendezési és felszerelési tárgyainak kezelését, valamint a kötelező ellátáson felüli szolgáltatások igénybevételének lehetőségeit, a panasz kivizsgálások rendjét és az Érdekképviseleti Fórum működését. Az Intézmény neve: Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ Fenntartó: Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség Az Otthon címe: 4220 Hajdúböszörmény, Budai Nagy Antal utca 82. Az intézmény jellege: Vegyes profilú szociális intézmény Egységei: Fogyatékosok lakóotthona Idősek bentlakásos ellátása Idősek nappali ellátása Étkeztetés Házi gondozás Általános Tájékoztató Az intézményi jogviszony keletkezésére és megszűnésére, illetve megszüntetésére vonatkozó rendelkezések Az Intézményben az ellátás igénybe vétele önkéntes. A bekerülés rendjét a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet szabályozza. Az Intézmény szolgáltatásainak igénybevételekor a fenntartó és a szolgáltatást igénybevevő ellátott, illetve törvényes képviselője megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza mindazokat a feltételeket illetve ellátási formát, melyet az intézmény nyújt: Az ellátás kezdetének az időpontját. Az intézményi ellátás időtartamát határozott vagy határozatlan időtartamú megjelöléssel. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját. A térítési díj összegének kiszámítását. 2

3 A gondozott tájékoztatására vonatkozó adatok : Jogokat és kötelezettségeket Tájékoztatási, értesítési kötelezettséget Az ellátást igénybevevő eltemettetésére vonatkozó nyilatkozatot Az ellátás megszüntetésére vonatkozó szabályokat Az ellátott intézményi jogviszonya (ellátása) megszűnik: Ha a megállapodást az ellátott, illetve törvényes képviselője vagy a fenntartó felmondja az intézmény vezetőjével történt megegyezés szerinti időpontban. Az ellátott halálával Ha más jellegű intézményben történő elhelyezése indokolt. Az ellátott intézményi jogviszonyát meg lehet szüntetni: Ha az ellátott a HÁZIREND et súlyosan megsérti. A HÁZIREND súlyos megsértésének esetei: Mások testi épségének szándékos veszélyeztetése, bántalmazás Szándékos rongálás Más értékeinek eltulajdonítása Amennyiben olyan magatartást tanúsít, amely a lakók, illetve az intézmény érdekeit, jó hírnevét sérti. Az intézmény lakóival, dolgozóival szemben összeférhetetlen magatartást tanúsít. Az intézményvezető írásban értesíti az ellátottat vagy törvényes képviselőjét a jogviszony megszűnésének napjáról, a személyes értékek elvitelének időpontjáról, és az esedékes térítési díj megfizetéséről. Ha a megszűnéssel-megszüntetéssel a jogosult, illetve képviselője nem ért egyet, az értesítéstől számított 8 napon belül fellebbezéssel élhet. Ilyen esetben részére az ellátást változatlan feltételekkel biztosítani kell mindaddig, míg a fenntartó vagy bíróság jogerős döntést nem hoz. A térítési díj fizetésének szabályozása Az intézményi ellátásért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj összegét évente kétszer a fenntartó állapítja meg. Az intézményi térítési díjat figyelembe véve az ellátott személyi térítési díját: a rendszeres jövedelme (öregségi -, rokkantsági nyugdíj, fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka stb.) az ellátást igénybevevő ingatlanvagyona; a tartásra köteles hozzátartozó havi jövedelme alapján a fenntartó állapítja meg. A személyi térítési díj minden hónap 10. napján kerül kiegyenlítésre. A két hónapot meg nem haladó távollét idejére a megállapított személyi térítési díj 20 %-át kell 3

4 megfizetni. A két hónapot meghaladó távollét idejére a személyi térítési díj 60 %-át, egészségügyi intézményben történő kezelés időtartamára a személyi térítési díj 40 %-át kell megfizetni. A személyi térítési díj fizetésének elmaradását az intézmény nyilvántartja, negyedévenként összesíti és felszólítja a kötelezettet a tartozás megfizetésére. Amennyiben a kötelezett a felszólítás ellenére nem fizeti meg a tartozást, az intézmény vezetője követelését polgári per útján érvényesíti. Költőpénz A bentlakásos intézményben a jövedelemmel nem rendelkező 16 év fölötti ellátottak részére személyes szükségleteik fedezésére az intézmény költőpénzt biztosít. Költőpénzt kell biztosítani annak az ellátottnak is, aki helyett a térítési díjat jövedelem hiányában kizárólag a tartásra köteles és képes személy fizeti, illetve a térítési díjat vagyona terhére állapították meg. Ha vagyonnal rendelkező ellátottnak költőpénzt állapítanak meg, a költőpénz terhelését a térítési díjra vonatkozó szabályok szerint kell elrendelni. A költőpénz havi összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-ánál, ha a térítési díjat úgy állapították meg, hogy az vagyont is terhel, 30%-ánál. Legalább a költőpénz összegére kell kiegészíteni az ellátottnak ezt az összeget el nem érő jövedelmét. A bentlakásos intézményben az ellátott által fizetendő személyi térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy részére tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-ának, ha a térítési díjat úgy állapították meg, hogy az vagyont is terhel, 30%-ának megfelelő összegű költőpénz maradjon. A vagyon és értékek megőrzése, kezelése A rendszeresen nem használt vagyon- és értéktárgyakat az ellátottak az Idősek Otthonában letétbe helyezhetik. A letétbe helyezésre kerülő tárgyakat két tanú jelenlétében a betétkönyvkezelőnek kell átadni, aki tételes felsorolás alapján átvételi elismervényt ad az átvett értékekről. Ékszerek és ékszerszerű tárgyak esetében (amennyiben becsüs vélemény nem áll rendelkezésre) részletes, a tárgyat pontosan jellemző leírást kell mellékelni, melynek alapján a tárgy bármikor azonosítható. Az ellátott a letétbe helyezett tárgyat (tárgyakat) a pénztári órákban bármikor visszaveheti, két tanú jelenlétében és átvételi elismervény ellenében. Ebben az esetben az átvételkor készített listát módosítani kell. Az ellátott készpénz vagyonát kezelésre és megőrzésre az intézménynek átadhatja. Írásban köteles nyilatkozni a pénzintézeti elhelyezés formájáról és módjáról, melynek alapján az intézmény 4 munkanapon belül az ellátott által kívánt módon a készpénzt elhelyezi, gondoskodik a betétkönyv (egyéb értékpapírok) biztonságos megőrzéséről. 4

5 E fejezetben foglalt vagyon-, értéktárgyak és készpénz eseteiben az ellátott (a gondnok), vagy az ellátott meghatalmazása esetén a hozzátartozó szabadon rendelkezik. Az Intézményben elhunyt ellátott személyes használatában volt vagyontárgyak, értékek, készpénz számbavételéről a halál beálltát követően azonnal intézkedni kell. A haláleset időpontjában műszakot vezető ápoló két tanú jelenlétében jegyzéket készít, melyet két tanúval aláírat és letétbe helyezi az értékeket. Az intézmények csak a letétbe helyezett vagyontárgyakért, pénzösszegért vállal felelősséget. Ellátási kérdések Lakóotthon I. Az ellátás tartalma A lakóotthonban a lakóközösség tagjainak önellátási képessége alapján szervezett, szociális segítő közreműködésével működő közösség. A lakóotthon az elhelyezési körülmények biztosításával lehetővé teszi az ellátást igénybevevő egyén igényeinek minél szélesebb körű figyelembe vételét. A lakóotthon intézményi háttérrel működik, a lakóotthoni ellátottak számára igény szerint biztosítja az anyaintézmény szolgáltatásainak igénybevételét. A lakóotthonban folyó szakmai munkát az intézmény vezetője felügyeli. II. Az ellátottak együttélésének, a dolgozókkal való kapcsolatának, valamint hozzátartozókkal való kapcsolatának szabályai 1. Az ellátottak és hozzátartozóik közötti személyes kapcsolattartás kulturált és zavartalan körülményeiről a lakóotthon segítője gondoskodik. Az intézmény valamennyi dolgozójának és az ellátott lakók egymáshoz való viszonya a személyiség tiszteletére épül. Elvárja a kölcsönös tapintatot, udvariasságot, megértést és ésszerű határokig a toleranciát. 2. A közösségi együttélés szabályai: A szobába lépés - kopogás után -, a lakó engedélyével történhet. A takarítás rendjét, módját a napirendben meghatározottak szerint kell végezni. A fürdőszobát, konyhát, mellékhelyiséget használt után rendben kell hagyni. A lakókörnyezet esztétikus kialakításában, tisztántartásában minden lakó képességeihez mérten köteles részt venni. Kötelesek a lakók egymás személyiségi jogait tiszteletben tartani, magánéleti intimitásuk lehetőségét biztosítani. Elfogadják a segítő személyzet útmutatásait. 5

6 22.00 óra után a lakóotthonban és területén hangoskodni tilos. A lakóotthonban szeszesitalt fogyasztani csak a társas együttélés szabályai szerint szabad. Dohányozni az arra kijelölt helyen lehet. 3. A lakóotthonban lakók kötelességei: Képességeihez mérten köteles takarítani a szobáját, a közös helyiségeket, a lakóotthon környezetét, udvarát. A térítési díjat időben befizetni (törvényes képviselő) Saját textília mosását önállóan vagy segítséggel elvégezni. A berendezési tárgyakat megóvni, az okozott kárt megtéríteni. Köteles tekintettel lenni lakótársai nyugalmára. A lakóközösség feladataiból képességeihez mérten részt vállalni. 4. A látogatók fogadásának rendje: Hétköznap 8.00 órától óra között az intézményben, a lakóotthonban órától óráig. Hétvégén és ünnepnap 9.00 órától óráig a lakóotthonban. 5. A lakóotthonból való eltávozás rendje: Az eltávozás tényét, várható időtartamát a lakó vagy gondnoka köteles bejelenteni a segítőknek. Szabadságra a lakóotthon-vezető írásos engedélyével távozhatnak a lakók, melyet be kell mutatni a magukkal vitt felszereléssel együtt a műszakban lévő segítőnek. A cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló lakó csak a gondnoka által adott írásbeli engedély alapján, kísérővel lehet távol a lakóotthontól. A korlátozó gondnokság alatt álló lakó csak a gondnoka által adott írásbeli engedély alapján lehet távol a lakóotthonból. Visszatérés rendje: Az eltávozásról történő visszatérést be kell jelenteni a lakóotthon vezetőjének, vagy a szolgálatban lévő segítőnek. Az ellátottak részére hozott ajándékokat (élelmiszer, ruhanemű, műszaki cikkek, textília, stb.) be kell mutatni a lakóotthon dolgozójának az egyéni gondozási dokumentációban történő regisztrálás, illetve leltárba vétel végett. III. A lakóotthon szolgáltatásai Az önállóbb életvitelhez szükséges feltételek biztosítása. 6

7 Étkezés: - a lakóotthoni közösség által önállóan történik - az intézmény által nyújtott szolgáltatásként igény szerint megvásárolható - az étkezés és higiénikus elfogyasztás lehetőségének biztosítása. Ruházat: - az ellátást igénybevevő saját ruházatát és textíliáját használhatja - ha megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem rendelkezik, a teljes körű ellátás részeként nyújtott ruházattal látja el az intézmény: legalább három váltás fehérnemű és hálóruha, valamint az évszaknak megfelelő, legalább két váltás felsőruházat és utcai cipő, szükség szerint más lábbeli (1/2000. SZCSM rendelet 46. ) Tisztaság, tisztálkodás: Az otthon lakóinak és dolgozóinak törekedniük kell a tisztaság és a rend megőrzésére, a higiénés követelmények betartására. A lakók korlátozás nélkül vehetik igénybe a fürdőhelyiségeket igény, és szükség szerint vehetik igénybe, a takarékosság szem előtt tartásával. A személyi higiénés eszközöket a lakó saját jövedelméből biztosítja, amennyiben ez nem lehetséges, az alapvető tisztálkodási szereket az intézmény bocsátja a lakó rendelkezésére. Munkavégzés célú foglalkoztatások megszervezése. Pénzkezeléssel kapcsolatos segítségnyújtás. Szabadidős programok szervezése (kirándulás, rendezvények) Szociális segítők folyamatos jelenléte Egészségügyi ellátás: Fogászati ellátáshoz jutás biztosítása, szűrővizsgálatok elvégzése. Szakorvosi ellátáshoz való hozzájutás, szükség esetén ápolás biztosítása. Egészségügyi, mentálhigiénés alapszolgáltatás (tanácsadás, életvitel javítását célzó programok) Az intézmény az 1/2000.(7.) SZCSM rendelet pontja alapján az intézmény háziorvosa által összeállított rendszeres gyógyszer készletet biztosítja. A rendszeres gyógyszer készlet körébe nem tartozó egyéni gyógyszerszükséglet költségeit az ellátást igénybe vevő fizeti a mindenkor hatályos jogszabályok által adott korrekciók lehetőségével. A szükséges test távoli segédeszközök biztosítása az intézmény feladata, a segédeszköz azonban az intézmény tulajdonát képezi. A testközeli segédeszközök költségeinek viselése az ellátottat terheli, kivéve, ha a gyógyszerköltség viselésére meghatározott, mindenkor hatályos jogszabályi feltételek szerint erre nem képes. 7

8 Sportszerek szükség szerinti használatának biztosítása. Egyéni fejlesztési terv alapján a lakók önellátási képességeinek fejlesztése. Személyre szóló fejlesztő foglalkozások. Látogatók fogadási körülményeinek biztosítása. Vallásgyakorlás: Az Intézményben a szabad vallásgyakorlás biztosított. Mivel a fenntartó a Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség, az intézményben maghatározó a református szellemiség. A mindennapi életünket a református hitelvek szerint szervezzük, a gyülekezet lelkipásztorai mindig az itt ellátottak rendelkezésére állnak, ha lelkigondozás céljából szükség van rájuk. Az istentiszteletek, bibliaórák az intézményen belül is megszervezésre kerülnek, de segítséget nyújtunk a templomba való eljutásban is. Az intézmény dolgozói vallási hovatartozásuktól függetlenül részt vesznek a gyülekezet életében, munkájukkal a Református Egyház Szeretetszolgálati Törvényében meghatározottak szerint szolgálnak. IV. A lakóotthonban lakók jogai Az ellátó intézmény biztosítja az ellátást igénybevevőket megillető alkotmányos jogokat, különös tekintettel az élethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi-lelki egészséghez, a vallásgyakorláshoz való jogokat. Látogatók fogadása. Lakószobák egyéni berendezése, személyes használati tárgyakkal való berendezése, díszítése. A személyes használati tárgyak javításáról a lakó köteles gondoskodni. A lakószobák látogatása csak a lakó beleegyezésével látogatható, kivétel: - Tűzveszély, - járványügyi esetek, - hibaelhárítás, - higiénés állapot ellenőrzése. A lakó képességeihez mérten vesz részt a lakóotthon működtetésében. V. A lakóotthonba behozható használati tárgyak és a készpénzkezeléssel kapcsolatos rend A lakóotthonba használatra alkalmas, működőképes, esztétikailag is a környezetbe illő személyes használati tárgyak hozhatók be. - ruhanemű, - háztartási gépek, - híradástechnikai eszközök, - bútorok, lakberendezési tárgyak, díszítő elemek. A kezelésre, megőrzésre átadott tárgyakért, ingóságokért az intézmény felelősséget vállal. 8

9 A lakók használatban lévő tárgyaiért, felszereléseiért az intézmény nem vállal felelősséget. A gondnokság alatt álló lakók esetében az ellátottak részére biztosított havi költőpénz kezelése szabályzat szerint történik. (Költőpénz-kezelési szabályzat, ingó nyilvántartási szabályzat) Ezekről elszámolni az e feladattal megbízott dolgozó köteles. VI. Térítési díj Az intézmény számára az ellátásért térítési díjat kell fizetni az intézmény számlájára. A térítési díjat utólag, a tárgyhónapot követő 10. napjáig kell befizetni. A térítési díjfizetési kötelezettség az intézménybe történő felvétel napjától kezdődik. A nem rehabilitációs lakóotthoni ellátásban részesülő személy a két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személyi térítési díj 20%-át fizeti. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők. A nem rehabilitációs lakóotthoni ellátásban részesülő két hónapot meghaladó távolléte idejére a) egészségügyi intézményben történő kezelésének tartamára a megállapított személyi térítési díj 40%-át, b) az a) pont alá nem tartozó esetben a személyi térítési díj 60%-át fizeti. Térítési díj be nem fizetése esetén az intézmény vezetője írásban szólít fel a kötelezettség teljesítésére, melynek eredménytelenségekor intézkedik az elmaradt térítési díj behajtásáról. VIII. A szolgáltatások térítési díja Az intézmény alapfeladatait meghaladó szolgáltatásokat, személyes szükségleteiket a lakók saját költségükön elégítik ki. IX. A törvényes képviselők, hozzátartozók és az intézmény közötti kapcsolattartás rendje Az intézmény vezetője, helyettese és orvosa az ellátottakkal, ellátásukkal kapcsolatosan ad felvilágosítást telefonon vagy személyesen hétköznapokon, munkaidőben. Évente egy alkalommal az intézmény hozzátartozói értekezletet tart, melynek időpontjáról két héttel előbb értesítést küld. Idősek Otthona Az Idősek Otthona az ellátottak részére napi háromszori főétkezést nyújt. Ha az ellátott egészségi állapota indokolja részére - orvosi javaslatra- az orvos előírásának megfelelően diétás illetve kímélő étkezést biztosít. Vegetáriánus étkezést biztosítani nem tudunk. 9

10 Az étkezés rendje: reggeli: 8-9 óra között ebéd: óra között vacsora: óra között Az étkezések a közös ebédlőben történik. Az étel az étkezési rendben meghatározott időn kívül - előzetes bejelentés alapján- csak az étkezési időszak befejezésétől számított 2 órán belül szolgáltatható ki. Az ebédlő felszerelési tárgyainak tárolásáról, tisztán tartásáról az e célra kijelölt helyen az intézmény gondoskodik. Az ebédlő felszerelési tárgyait, az evőeszközöket az ebédlőből kivinni nem szabad. A fekvő, mozgásképtelen lakók részére a szobában, helyben kell az ételt felszolgálni. A lakószobákban romlandó ételt csak hűtőszekrényben szabad tárolni. A lakószobákban tea-, kávéfőzésre, ételmelegítésre villanymelegítőt használni a tűz- és balesetveszély miatt nem szabad, e célra teakonyha áll rendelkezésre, amelyet az ellátottak minden korlátozás nélkül, a nap bármely szakában igénybe vehetnek. Éjszakai pihenés rendje Az éjszakai pihenés biztosítása érdekében az intézmény lakószobáiban este 22 órakor a mennyezeti világítást ki kell kapcsolni. A közös helyiségek (társalgók) rendelkezésre állnak, de a szórakoztató eszközöket (rádió, magnó, televízió, stb.) 21 óra után csak csökkentett hangerővel szabad üzemeltetni. A lakószobákban az olvasólámpa, a televízió, rádió, magnó - a szobatársak megállapodása szerint - 22 óra után is használható, a szomszéd lakószobákban élők zavarása nélkül. A lakószobák ajtóit az éjszakai pihenés alatt, kérjük, nem zárják kulcsra. Az intézet dolgozói tiszteletben tartják az ellátottak magán szféráját, kopogás után lépnek be,de baleset, rosszullét esetén megnehezíti a segítségnyújtást ha a bejutás akadályokba ütközik. A dohányzás és az alkoholfogyasztás szabályozása A lakószobákban dohányozni tilos. Dohányozni az Idősek Otthonában csak a kijelölt helyen szabad. Az intézményekben tartózkodni kell az olyan mértékű alkohol fogyasztástól, amely az együttélés alapvető szabályait sérti, illetve a lakótársak nyugalmát zavarja. A tisztaság megtartása és a tisztaság rendje Minden ellátott és dolgozó kötelessége, hogy az intézmény rendjét, tisztaságát megőrizze. 10

11 A gondozottak - egészségi állapotuktól függően - környezetük tisztán- és rendben tartásában (takarítás, ágyazás) vegyenek részt. A lakószobákban a takarítás idején a takarításban résztvevők és a fekvőbetegek kivételével lehetőleg más ne tartózkodjon. A tisztálkodásra vonatkozó egészségügyi előírások betartása közös érdek. Fürdetésnél, mosakodásnál - ahol erre az ellátottak igényt tartanak- a beosztott ápoló a szükséges segítséget köteles megadni. A fekvőbetegek fürdetése, mosdatása az ápoló feladata. Az intézmény biztosítja az ellátottak részére az alapvető tisztálkodási felszereléseket. Szükség szerint törölközőket, tisztálkodási eszközöket az 1/2000. (I.7) SZCSM. rendelet 49. szerint. A fürdőszobában kisebb ruhaneműt szabad mosni. A textíliák mosása, szárítása, vasalása a mosodában történik. Egészségügyi ellátás Az Idősek Otthona ellátottainak egészségügyi alapellátásáról, a szakellátás és fekvőbeteg intézeti ellátás igénybevételéről az intézmény gondoskodik. Az intézmény orvosát az ellátottak egészségi állapotáról az ápolók folyamatosan és szükség szerint tájékoztatják. A járó betegeket a rendelés időpontjában orvoshoz kísérik, a fekvőbetegekhez az orvost odahívják. Indokolt esetben az ápolók soron kívüli orvosi segítségről intézkednek. Gyógyszer rendelése csak az orvos utasításának megfelelően történhet Az ellátottak gyógyszert az orvos és az ápolók tudtán kívül ne szedjenek, illetve ne tartsanak maguknál. Gyógyszerelést csak az e feladattal megbízott ápoló végezhet. A kiadagolt gyógyszert az ellátottak - általában- az étkezések után kapják meg, melynek bevétele az ápoló ellenőrzése mellett történjen. Szakrendelés igénybevételére, illetve fekvőbeteg - intézeti elhelyezésről csak orvos intézkedhet. Gyógyszer, gyógyászati segédeszközök beszerzéséről az intézet gondoskodik. A test távoli segédeszközökről az intézet gondoskodik, mely az intézet tulajdonát képezi. A jogszabályban meghatározott gyógyszer-alaplistán szereplő gyógyszerek használata esetén az intézmény ingyenesen biztosítja ezeket a készítményeket. Az alaplistán nem szereplő gyógyszerek, illetve gyógyászati segédeszközök költsége lakót terhelik abban az esetben, ha a személyi térítési díj megfizetésén túl magmaradt jövedelme ezt fedezi, figyelembe véve, hogy részére tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-ának, ha a térítési díjat úgy állapították meg, hogy az vagyont is terhel, 30%-ának megfelelő összegű költőpénz maradjon. 11

12 Ruházati ellátás A megfelelő minőségű saját ruházat esetén az ellátott azt használja. Ennek hiányában az Idősek Otthona köteles az ellátottat az évszaknak megfelelő alsó- és felső ruházattal, valamint cipővel ellátni a jogszabályi előírásnak megfelelően, melyek az intézmény tulajdonát képezik. Mind az Idősek Otthona által biztosított, mind a saját ruházat tisztításáról és kisebb javításáról az intézmény gondoskodik. Az Idősek Otthonába behozható személyes tárgyak: Közvetlen személyes tárgyak (fényképek, emléktárgyak, ékszerek). Textília, ruházat (ágynemű, alsó- felső ruházat) használható állapotban. Kisebb használati és szórakoztató eszközök (rádió, TV, hűtőszekrény, varrógép) Nagyobb lakberendezési tárgyak megegyezés alapján. Az Intézmény a berendezési tárgyakról szükség esetén gondoskodik, de lehetőség van a szobák egyéni ízlés szerinti saját bútorral történő berendezésére.. Veszélyeztető tárgyak birtoklásának szabályozása: Az intézményekbe tilos behozni: Önmaga vagy társai testi épségét veszélyeztető eszközöket, tárgyakat (pl. nagyméretű vágó- és szúróeszközt, pisztolyt, puskát, kerti szerszámot, villany rezsót stb. Az ingóságok állagát veszélyeztető anyagokat, eszközöket, tárgyakat (pl. maró hatású anyagokat, robbanószert, petárdát, tűzijátékot stb.) Az Otthonba való beköltözéskor leltárt készítünk, így a behozni kívánt tárgyak ellenőrizhetőek, ezzel megakadályozható a veszélyeztető tárgyak behozatala. Kulturális és szórakozási lehetőségek Az intézményekben rendelkezésre álló társalgók, szórakoztató eszközök, társasjátékok- egymás igényeinek kölcsönös figyelembevételével- használhatóak. Az intézmény könyv állománya az ellátottak rendelkezésére áll. Napilapokat, folyóiratokat a közös helyiségben olvashatják az ellátottak. Az intézmény nevezetes napokon, vagy azokra emlékezéssel közös műsorokat szervez intézményen belül. Ilyenek különösen: farsang, nők napja, anyák napja, húsvét, szüreti mulatság, karácsony, születésnap, névnap stb. Lehetőség szerint évente több alkalommal az intézmény az ellátottak részére önköltséges kirándulást szervez. 12

13 Az ellátottak foglalkoztatása Az intézmények szervezik az ellátottak életkorának és egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatást. Lehetőség szerint az intézmények szervezett elfoglaltságot biztosítanak az ellátottak részére. Így különösen: kézimunka szakkör, kultúrcsoport, dalkör, kártya parti, vita-délutánok, vetélkedők szervezése, sütés-főzés a szabadban stb. rendezése. Az ellátottak bekapcsolódhatnak az intézmények működését elősegítő munkák végzésébe (takarítás, kerti munka) A rendszeresen munkát végző ellátott munkajutalomban részesíthető. A jutalmazás gyakoriságáról, a jutalomban részesülő személyekről, valamint annak alkalmankénti összegéről a foglalkoztatásban való részvétel figyelembevételével az intézmény vezetője- a foglalkoztatást segítő dolgozók javaslata alapján - határoz. Az ellátottak - az intézményvezető előzetes hozzájárulásával - az intézmény működési körén kívül szervezett munkavégzést is vállalhatnak Alapfeladat körébe nem tartozó szolgáltatások Az intézmény szükség és igény esetén az alapfeladatok körébe nem tartozó szolgáltatások igénybevételét is biztosítja. Ilyenek különösen: Kirándulások szervezése belföldre Színház, múzeumlátogatás, stb. A személyi higiéné körébe tartozó ellátások, (női fodrász, masszázs) Kábeltelevízió előfizetési díja Telefon előfizetési és használati díj Ezen szolgáltatásokért az ellátottak a tényleges költséget tartoznak megfizetni, a szolgáltatás igénybevételekor. Egyéb magatartási szabályok Az Idősek Otthonába beköltöző ellátott köteles lakcímét átjelenteni az intézmény címére. Az Idősek Otthonában élő ellátottak kötelesek egymással szemben udvariasan, tisztelettudóan viselkedni. Kerülni kell az egymás nyugalmát zavaró hangoskodást, rendbontást. 13

14 Egymás emberi méltóságát tiszteletben kell tartani, lehetőség szerint a rosszabb egészségi, érzelmi állapotban lévők részére segítséget nyújtani, az újonnan intézménybe kerülőket segíteni a beilleszkedésben. Az ellátottak az intézmények dolgozóival szemben udvarias hangnemet és magatartást kötelesek tanúsítani, és ugyanezt várhatják el. Az intézmények tulajdonát képező berendezési, felszerelési tárgyakat rendeltetésüknek megfelelően kell használni. A használat során kellő gondossággal kell eljárni, mind az előbbiek, mind a személyi használatra kiadott tárgyak, ruházat, textília esetében. Szándékos rongálás esetén az intézmény kártérítési igénnyel élhet. Az ellátottak a dolgozóktól, a dolgozók az ellátottaktól semmit sem vásárolhatnak, kölcsönt nem adhatnak és nem kérhetnek, és egymás között kézfizető kezességet nem vállalhatnak. Kép és hanganyag készítése csak a résztvevők beleegyezésével készülhet az intézmény lakóinak életéről, rendezvényeiről. Kapcsolattartás Az intézmény nyitott jellegű. Az ellátottakat rokonaik, ismerőseik bármikor látogathatják, reggel 8 órától este 20 óráig. Az ellátottak látogatóikat a társalgóban, valamint a szobatársak beleegyezésével a lakószobákban fogadhatják. A HÁZIRENDben foglaltak betartása a látogatók számára is kötelező a látogatás ideje alatt. A látogatás rendjét szándékosan és súlyosan megzavaró személyeket az ügyeletes ápoló rendre utasítja és távozásra szólítja fel..ha a látogató nem tesz eleget a felszólításnak az ügyeletes értesíti a rendőrséget. A látogatás rendjének szándékos és súlyos megzavarásának esetei: alkoholos állapot agresszív magatartás mások testi épségének veszélyeztetése szándékos hangoskodás szándékos rongálás Az ellátottak hozzátartozóikhoz - az intézményvezető tudtával a hozzátartozókkal való egyeztetés után - bármikor elutazhatnak. Az intézmény dolgozói kötelesek figyelemmel kísérni az ellátottak külső kapcsolatainak alakulását. Szükség esetén segítséget nyújtanak a telefonos, levélben történő kapcsolattartásra. 14

15 Lehetőség van a a lakószobában vendéget fogadni, elszállásolni,de ebben az esetben annak érkezését írásban legalább 2 nappal a látogatás előtt jelezni kell az intézményvezetőnél. A vendég személyes adatairól, és egészségi állapotáról, esetleges gyógyszerszedéséről nyilatkozni köteles. Az ellátottak érdekvédelme, az Érdekképviseleti Fórum működése főbb szabályai A lakóotthonban, és idősotthonban Az évi III. tv bek. alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartója köteles meghatározni az intézményi jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló fórum megállapításának és tevékenységének alapszabályait. I. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása: Az Érdekképviseleti Fórum megalakítását a székhelyen kell biztosítani. Az érdekképviselet tagjai választás alapján: Az intézményi ellátást igénybevevők közül 2 fő Az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül 1 fő Az intézmény dolgozóinak képviseletében 1 fő A fenntartó képviseletében 1 fő II. az Érdekképviseleti Fórum feladata és hatásköre: Az intézményi jogviszonyban élők jogait, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv. Az ellátottak jogai különösen: Teljes körű ellátás Egyéni szükséglet alapján egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevétele, önrendelkezési jog Élet, emberi méltóság tiszteletben tartása Testi épség Testi, lelki egészség Személyes adatainak védelme Magánéletével kapcsolatos titokvédelem Az intézménybe bevitt vagyontárgyak biztonságos elhelyezése Intézményen belüli szabad mozgás, melyet csak kivételes esetben járvány esetén lehet korlátozni Családi kapcsolatok fenntartása Lelkiismereti és vallásszabadság Kegyeleti jog 15

16 Panaszjog: Az ellátott (hozzátartozója) az együttéléssel, az intézményi ellátással kapcsolatos kisebb jelentőségű panasza esetén a gondozást végző ápolóhoz fordulhat a sérelem orvoslásáért. Amennyiben az előzőekben leírtak alapján a panasz nem orvosolható, vagy jelentősebb érdeksérelem esetén az ellátott (hozzátartozója) panaszával az intézmény vezetőjéhez, annak távollétében helyetteséhez, vagy a vezető ápolóhoz fordulhat. Ha a panasz az előzőek szerint megnyugtató módon nem rendezhető, az ellátott (hozzátartozója) a panasszal az Érdekképviseleti Fórumhoz fordulhat. Fentieken túl az ellátott (hozzátartozója) közvetlenül az Érdekképviseleti Fórumhoz fordulhat panaszával különösen: az intézményi jogviszony megsértése miatt személyiségi jogainak, kapcsolattartásának sérelme esetén ha az intézmény dolgozói szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségeiket megszegték lakótársának a Házirend súlyos megsértése esetén Amennyiben azonnali intézkedés a panasszal kapcsolatban nem lehetséges, a panasz kivizsgálására jogosult 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban tájékoztatni a vizsgálat eredményéről. Ha a panasztevő az intézkedéssel nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálására jogosult határidőben nem intézkedik, panaszával a fenntartóhoz fordulhat. Évente legalább két alkalommal lakógyűlést kell szervezni. Az Érdekképviseleti Fórum működése: Az Érdekképviseleti Fórumnak címzett panaszt írásban az intézmény vezetőjéhez lehet benyújtani, aki köteles haladéktalanul a Fórum elnökéhez továbbítani. A szóban elmondott panaszról az intézményvezető jegyzőkönyvet köteles készíteni és azt az előzőek szerint továbbítani. Az Érdekképviseleti Fórum elnöke az ügyet kivizsgáltatja és a Fórum arról érdemben határoz 15 munkanapon belül. Az Érdekképviseleti Fórumot az elnök hívja össze, s annak ülésére írásban a panasztevőt is meghívja. Az Érdekképviseleti Fórum véleményezi: A Szakmai programot Házirendet Munkatervet Az Érdekképviseleti Fórum részletes működési szabályzatát az Érdekképviseleti Fórum külön szabályzatban rögzíti. 16

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánás

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánás Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánás ÉRTELMI FOGYATÉKOS NAPKÖZI OTTHON H Á Z I R E N D J E 2009. E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a nappali ellátásban

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E 2 E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a személyes gondoskodásban

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

Mikepércsi Humán Szolgáltató Otthon HÁZIRENDJE

Mikepércsi Humán Szolgáltató Otthon HÁZIRENDJE Mikepércsi Humán Szolgáltató Otthon HÁZIRENDJE 2 E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a személyes gondoskodásban részesülők és az őket ellátó dolgozók fontosabb magatartási kötelezettségeit,

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke Szám: 410-3/2008. Melléklet: Házirend ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi,

Részletesebben

Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora. Házirend. Tamási, 2009. a Társulás Elnöke

Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora. Házirend. Tamási, 2009. a Társulás Elnöke Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora Házirend Tamási, 2009. a Társulás Elnöke Kedves Klubtagok! A házirend az idősek nappali ellátásának fontos szervezője. Szíveskedjenek figyelmesen

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

HÁZIREND. Tamási és Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Idősek Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye 7093 Értény, Béke tér 329.

HÁZIREND. Tamási és Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Idősek Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye 7093 Értény, Béke tér 329. Tamási és Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Idősek Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye 7093 Értény, Béke tér 329. HÁZIREND Tamási, 2012...... igazgató Kedves Klubtagok! 1 A házirend

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND A házirend

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Fenntartásában működő Hajdúnánás Intézménye H Á Z I R E N D. Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Fenntartásában működő Hajdúnánás Intézménye H Á Z I R E N D. Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Fenntartásában működő Hajdúnánás Intézménye H Á Z I R E N D Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona Hajdúnánás 2009. 2 E házirend célja: szabályozni az

Részletesebben

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Csanádpalota 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Csanádpalota 2013. 1.a melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Csanádpalota Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Szem. ig. száma: TAJ száma: között az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. Szem. ig. száma: TAJ száma: között az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében Verdó György ügyvezető igazgató fenntartásában működő Hajdúsági

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. törvényes képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:...

MEGÁLLAPODÁS. törvényes képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:... MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat által alapított Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Fenntartásában működő HAJDÚNÁNÁS IDŐSEK OTTHONA H Á Z I R E N D

Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Fenntartásában működő HAJDÚNÁNÁS IDŐSEK OTTHONA H Á Z I R E N D Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Fenntartásában működő HAJDÚNÁNÁS IDŐSEK OTTHONA H Á Z I R E N D. 2009 2 E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthona ellátás biztosításáról

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthona ellátás biztosításáról MEGÁLLAPODÁS idősek otthona ellátás biztosításáról mely létrejött, egyrészről a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében Verdó

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros 1.c. melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Házirend Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető 2012. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI BETEGEK LAKÓOTTHONÁNAK H Á Z I R E N DJE

PSZICHIÁTRIAI BETEGEK LAKÓOTTHONÁNAK H Á Z I R E N DJE + A Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft fenntartásában működő, Hajdúnánás Humán Szolgáltató Otthon PSZICHIÁTRIAI BETEGEK LAKÓOTTHONÁNAK H Á Z I R E N DJE 2009 E házirend célja: hogy meghatározza

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO)

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) 9/a. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) Miskolc, Meggyesalja u. 10. HÁZIREND A Miskolc Környéki

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Házirend. Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Élet-Ház Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény Pári. Tamási, 2012...

Házirend. Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Élet-Ház Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény Pári. Tamási, 2012... Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Élet-Ház Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény Pári Házirend Tamási, 2012... Jóváhagyta: igazgató Kedves Ellátottak! A házirend az idősek

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 10/1996. (III. 1.) számú r e n d e l e t e az intézményi térítési díjak megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Házirend. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20.

Házirend. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20. Házirend Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató

Részletesebben

H Á Z I R E N D. É t k e z t e t é s. M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny 2011. 02. 01.

H Á Z I R E N D. É t k e z t e t é s. M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny 2011. 02. 01. M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny É t k e z t e t é s H Á Z I R E N D 2011. 02. 01. A házirend célja, hogy meghatározza az Étkeztetés, mint alapszolgáltatási forma belső rendjét

Részletesebben

3. (1) A kérelmet a kérelmező lakóhelye szerinti telephelyen kell benyújtani, melyek a következők:

3. (1) A kérelmet a kérelmező lakóhelye szerinti telephelyen kell benyújtani, melyek a következők: Dorog Város Önkormányzatának 10/2012. (III.9.) önkormányzati rendelete a Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Dorog

Részletesebben

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-209 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap:www.efozsira.hu S Z A K M A I P R O G R

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról

M E G Á L L A P O D Á S. fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról Ikt.sz.:./2009. M E G Á L L A P O D Á S fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról mely létrejött, egyrészről a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: fenntartó) képviselője:

Részletesebben

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Családsegít Szolgáltatás Házirend

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Családsegít Szolgáltatás Házirend 1 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Házirend Hatályos 2012....... napjától 2 A házirend célja, hatálya A házirend célja Szabályozza a családsegít szolgáltatás igénybevételének rendjét. A házirend

Részletesebben

Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11.

Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11. Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Hőgyész telephely Idősek klubja Hőgyész, Arany J. u. 11. Házirend Idősek Klubja 2012.év. Tamási,.. igazgató Kedves Klubtagok! A

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 HÁZIREND Bevezető Kérem Önöket, hogy e Házirendet, mely a Szépkorúak Háza

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

Házirend Családok Átmeneti Otthona

Házirend Családok Átmeneti Otthona Házirend Családok Átmeneti Otthona 1. Általános rendelkezések A Családok Átmeneti Otthona folytonos munkarend szerint működő bentlakásos intézmény, amely gyermekjóléti alapellátás keretében alaptevékenységként

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Szent Kamill Idősek Otthona 4220. Hajdúböszörmény, Apafi Mihály utca 106. szám. Házirend

Szent Kamill Idősek Otthona 4220. Hajdúböszörmény, Apafi Mihály utca 106. szám. Házirend Szent Kamill Idősek Otthona 4220. Hajdúböszörmény, Apafi Mihály utca 106. szám Házirend Tartalomjegyzék I. Az együttélés szabályai... 3 II. Éjszakai pihenés rendje... 4 III. Dohányzás és alkoholfogyasztás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani. Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Hunya

Részletesebben

Idősek Otthona Házirendje

Idősek Otthona Házirendje Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány Idősek Otthona 8674 Nágocs, Rákóczi Ferenc utca 1/A Tel.: 20/525-0404 Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! Idősek Otthona Házirendje Kérem Önöket,

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HAJLÉKTALANOK GONDOZÓHÁZA. 4. számú melléklet HÁZIREND

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HAJLÉKTALANOK GONDOZÓHÁZA. 4. számú melléklet HÁZIREND KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HAJLÉKTALANOK GONDOZÓHÁZA 4. számú melléklet HÁZIREND A Hajléktalanok Gondozóháza ellátását azok a hajléktalan személyek vehetik igénybe, akik Gyöngyösön illetve a

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

IDŐSKORÚAK ÉS DEMENS SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSÁNAK HÁZIRENDJE

IDŐSKORÚAK ÉS DEMENS SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSÁNAK HÁZIRENDJE Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja 5100 Jászberény, Lehel Vezér tér 2. Tel: 57 411 253 E-mail: gondozasijb@pr.hu Honlap: www.jaszbereny.hu/szocint IDŐSKORÚAK ÉS DEMENS SZEMÉLYEK

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

NAPPALI ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/3. sz. melléklete

NAPPALI ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/3. sz. melléklete NAPPALI ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAMJA Szervezeti és Működési Szabályzat 2/3. sz. melléklete I. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA Idősek nappali ellátásának célja Az idősek klubja elsősorban a saját otthonukban

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI IN- TÉZMÉNYFENTARTÓ KÖZPONT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI IN- TÉZMÉNYFENTARTÓ KÖZPONT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI IN- TÉZMÉNYFENTARTÓ KÖZPONT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA LAKÓOTTHONI ÉS NAPPALI ELLÁTÁS Esztergom, Dr. Nidermann Gy. u.

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND 2015. 1 HÁZIREND NAPPALI ELLÁTÁS / IDŐSEK KLUBJA/ Bevezető Kedves Klubtagunk! Ön a Csokvaomány Község Idősek Klubjának

Részletesebben

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Célja: Idősek Otthona belső életének, rendjének szabályozása. Személyi hatálya: kiterjed az intézményi szolgáltatást igénybevevő időskorúakra,

Részletesebben

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1.

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. 1 A házirend 1 célja Az otthon célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA HÁZIRENDJE

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA HÁZIRENDJE KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA HÁZIRENDJE 1. Házirend célja: hogy, az ellátás zavartalan biztosítása érdekében közös erőfeszítéssel elősegítsük az otthonban a nyugodt,

Részletesebben

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról Jászszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

Térítési díj 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

Térítési díj 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. Térítési díj 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) 719 A térítési díjat az e törvényben meghatározottak szerint a)

Részletesebben

Megállapodás bentlakással egybekötött rehabilitációs szolgáltatások nyújtásáról, I. A megállapodás keretében nyújtott szolgáltatások és együttműködés

Megállapodás bentlakással egybekötött rehabilitációs szolgáltatások nyújtásáról, I. A megállapodás keretében nyújtott szolgáltatások és együttműködés Megállapodás bentlakással egybekötött rehabilitációs szolgáltatások nyújtásáról, amely létrejött egyrészről a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (1022 Budapest, Marczibányi tér 3.), mint szolgáltatást

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

KHSZK-I. Alapellátási Központ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek nappali ellátása Gyöngyös, Petőfi u 73.

KHSZK-I. Alapellátási Központ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek nappali ellátása Gyöngyös, Petőfi u 73. 5. számú melléklet KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 3200 Gyöngyös, Fő tér 7. Tel: 37/500-302 Fax: 37/500-301 e-mail: khszk@gyongyosikisterseg.t-online.hu honlap: www.gyongyosikisterseg.hu KHSZK-I.

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT 3571 ALSÓZSOLCA, KOSSUTH LAJOS ÚT 104. SZÁM TELEFONSZÁM: 46/520-034 e-mail cím: gondozasikozpont@alsozsolca.

ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT 3571 ALSÓZSOLCA, KOSSUTH LAJOS ÚT 104. SZÁM TELEFONSZÁM: 46/520-034 e-mail cím: gondozasikozpont@alsozsolca. MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyrészről: az Alsózsolcai Gondozási Központ, 3571. Alsózsolca, Kossuth Lajos út 104. szám, mint szolgáltatást nyújtó, másrészről: az ellátást igénybevevő /vagy törvényes képviselője/

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

Séh HÁZIREND. /' úr \\ Séllei Zoltán Kv S - intézményvezető X;--

Séh HÁZIREND. /' úr \\ Séllei Zoltán Kv S - intézményvezető X;-- Budapest XVIII. kér. Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzat BOROSTYÁN SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1188 Budapest, Címer ulca 8S. Tel.: 295-3282 AMiSZlVOJYVM HÁZIREND Séh Séllei Zoltán Kv S - intézményvezető

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona

H Á Z I R E N D 2015. Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona 3574 Bőcs, Rákóczi u. 102. telefon/fax: (46) 318-190, 318-498 e-mail: bocsi.idosotthon@freemail.hu H Á Z I R E N D 2015. 1 H Á Z I R E N D BEVEZETŐ

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát

Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát H a j d ú s á g i S z o c i á l i s S z o l g á l t a t ó N o n p r o f i t K o r l á t o l t F e l e lősségű Társaság. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát 1 A házirend célja,

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai: A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembe vételével töltendő ki! Egy kérelem nyomtatványon csak egy ellátás típus kérhető! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ o24. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Idősek szociális alapszolgáltatásait biztosító szolgáltatási központok HÁZIREND A Miskolc Környéki

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat HÁZIREND Taksony A Házirend hatálybalépésének időpontja: A Házirendet az intézmény főállású dolgozói közösen megvitatták és elfogadták, értekezlet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Idősek Klubja 1092 Budapest, Knézich u.17.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Idősek Klubja 1092 Budapest, Knézich u.17. 7. sz. melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Idősek Klubja 1092 Budapest, Knézich u.17. HÁZIREND Jóváhagyta: HÜB /2011. (XI.29.) számú határozata 1 Tartalom I. A házirend

Részletesebben

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373, 295-0425 H Á Z I R E N D 1 A Somogyi László

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015.

H Á Z I R E N D 2015. Ikt. sz.:520/sz/2015 H Á Z I R E N D 2015. H Á Z I R E N D Az intézmény célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott és megfelelő kereteket, személyre szóló ápolást és gondozást,

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanács. Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona - módosításokkal egységes szerkezetben-

H Á Z I R E N D. Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanács. Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona - módosításokkal egységes szerkezetben- 1 Kedves Lakók! Tisztelt Hozzátartozók! A 48/2010. (VIII. 24.) Többcélú Társ. hat. 1. számú melléklete H Á Z I R E N D Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona

Részletesebben

SPECIÁLIS JOGOK. DR. KOTTMAN DEZSŐ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

SPECIÁLIS JOGOK. DR. KOTTMAN DEZSŐ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ SPECIÁLIS JOGOK DR. KOTTMAN DEZSŐ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 19. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

HÁZIREND. Sopron, 2014. április 30.

HÁZIREND. Sopron, 2014. április 30. HÁZIREND A Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetének Házirendjét Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 15/2014. (IV. 30.) TT.

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 32. (5) bekezdés a) pontja értelmében a gyermekjóléti alapellátások igénybevételének a megkezdése előtt, állami fenntartású

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1..

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1.. Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete a falugondnoki szolgálatról Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas Áchim András u. 1. ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. január 1-től Kerpits Miklós EKIF elnök Tóth Tibor Győző igazgató TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Záradék: A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése március... napjáig az Enyingi Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént.

Záradék: A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése március... napjáig az Enyingi Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént. RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (III..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól Enying

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :...

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :... Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu HÁZIREND 2013. Tartalom 1. Bevezető, a házirend

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Sényő Község Önkormányzatának 1/2008. (I. 31.) számú rendeletének 1. számú melléklete AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Önköltségszámítás 2008. január 01. Az 1993. évi III. törvény, valamint 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre Tokodaltáró Község Önkormányzatának 3/2008. (II.14.) rendelete a településen személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról (rövid megjelölés 3/2008. (II.14.) tokodaltárói ör.) A szociális ellátás

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Matyóföld Idősek Otthona. M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny 2013. 01. 01.

H Á Z I R E N D. Matyóföld Idősek Otthona. M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny 2013. 01. 01. M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny Matyóföld Idősek Otthona H Á Z I R E N D 2013. 01. 01. Tisztelt Asszonyom, Uram! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük intézményünkben! Kívánjuk,

Részletesebben

A Példa Családi Napközi Házirendje

A Példa Családi Napközi Házirendje Családi Napközi Nonprofit Kft. Példa Családi Napközi, 4324 Csanafalu, Napközi utca 4. Tel.: 063454332 e-mail: peldacsana@peldacsana.hu A Példa Családi Napközi Házirendje Budapest, 2013 A napközi adatai

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdés helyébe a következő lép:

A Rendelet 15. (2) bekezdés helyébe a következő lép: Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és eljárásról szóló 3/2007. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Ácsteszér

Részletesebben