Házirend. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Házirend. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20."

Átírás

1 Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20. Házirend Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató Jóváhagyta:

2 Általános ismertető: A fogyatékkal élők nappali ellátása a Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény telephelyén, a Szent Rita Fogyatékosok Otthonában működik. Címe: 2500 Esztergom, Dessewwffy u. 20. Az intézményben 1951 óta folyik fogyatékkal élők ápolást gondozást nyújtó ellátása, a integrált formában a nappali ellátás ben kezdi meg működését. Az ellátottak száma maximum 10 fő A foglalkoztatottak száma: A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA: Fogyatékkal élő felnőttek és gyermekek napközbeni ellátása a családban élő fogyatékos személyek életkorának megfelelő nappali felügyelete, gondozása, nevelése, foglalkoztatása és étkeztetése azok számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, A Házirend célja, hogy meghatározza az otthon belső rendjét, szabályozza az általa nyújtott szolgáltatások körét, a szolgáltatások ellenőrizhetőségét, a lakók és dolgozók kapcsolatát, a humánus és demokratikus együttélés szükséges normáit, biztosítsa az intézményben élők számára a nyugodt, békés légkört, valamint egyaránt védje az egyéni és közösségi érdekeket. A házirend, olyan szabályokat tartalmaz, amelyek betartása a lakókra és a dolgozókra nézve egyaránt kötelező. Az ellátás igénybevételének módja: / 9 SzCsM rendelet - A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénybevevő, vagy annak törvényes képviselője írásban benyújtott kérelmére történik. 2

3 - A kérelmet a TRE igazgatója nyilvántartásba veszi, és a kérelmezőt besorolja a várakozók közé (érkezési sorrend). A nyilvántartás tényéről és az elhelyezés várható idejéről értesíti a törvényes képviselőt. - A TRE igazgatója a kérelem beérkezésétől 20 napon belül előgondozást végez. Az előgondozás során az előgondozást végz ő személy a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vev ő életkörülményeiről, szociális helyzetérő l, egészségi állapotáról, valamint mérlegeli azt, hogy az intézmény által nyújtott szolgáltatás megfelel-e az igénybe vev ő állapotának és szükségleteinek. Tájékoztatja az ellátást kérelmezőt az intézmény napirendjérő l, az együttélés szabályairól, az intézmény által nyújtott szolgáltatások igénybevev ő jogairól. tartalmáról, valamit az ellátást - Fogyatékkal élők nappali ellátása esetében egyszerűsített elő gondozást végzünk, az előgondozást végz ő személy a jogszabály szerinti adatlapot tölti ki. - Az ellátott törvényes képviselője az előgondozás során a Házirend egy példányát kézhez kapja, majd a Megállapodás megkötésével egy időben és nyilatkozik arról, hogy annak tartalmát tudomásul vette, szabályait betartja. Az ellátás kezdete: Az intézményébe az ellátottakat csak próbaidővel lehet felvenni. A próbaidő tartama három hónapnál hosszabb nem lehet. Az intézményi jogviszony keletkezését az intézmény TRE igazgatójának intézkedése alapozza meg. A telephely részegység ( TRE ) igazgatójának értesítése után a férőhely elfoglalásának időpontja Felvételkor az új lakó törvényes képviselője tájékoztatást kap: - az intézményben folyó ellátás tartalmáról, feltételeiről - az intézmény napirendjéről, - az intézmény által vezetett nyilvántartásokról - az ellátást igénybevevő jogairól és kötelességeiről, - az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről, - a fizetendő térítési díjról, a teljesítés feltételeiről, - a mulasztás következményeiről, 3

4 - a panaszjog gyakorlásának módjáról - és az érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. Az ellátás megkezdésekor az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével az intézmény megállapodást köt, mely tartalmazza az - intézményi ellátás időtartamát, - az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáit, módját, körét, - a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat. Az ellátottal illetve a törvényes képviselővel kötött megállapodás egy példányát megküldi az intézmény főigazgatójának is Ha az ellátást igénylő, vagy annak törvényes képviselője a telephely igazgatójának döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül elsősorban főigazgatóhoz, illetve a fenntartóhoz fordulhat. Az ellátott törvényes képviselője beköltözéskor a Házirend egy példányát kézhez kapja, és nyilatkozik arról, hogy annak tartalmát tudomásul vette, szabályait betartja.. Az ellátottak intézménybe történő bekerülésének rendjét a 11/2000. (X. 25.) számú Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés által hozott önkormányzati rendelet, valamint a többször módosított évi III. törvény és az ehhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek szabályozzák A ellátott jogai: Az ellátottnak joga van: - az emberi méltósághoz, - testi, lelki egészséghez - személyes adatainak védelméhez - magánéletével kapcsolatos titokvédelemhez - személyes körülményeinek, jövedelmi és szociális helyzetének megőrzéséhez, ill. más illetéktelen személyekkel szembeni titoktartáshoz - személyes tárgyainak használatához, kivéve azon tárgyak körét, mely saját és mások testi épségét veszélyeztethetik - intézményen belüli és azon kívül ( kísérővel ) szabad mozgáshoz, figyelemmel saját és mások nyugalmára, biztonságára 4

5 - akadálymentes környezethez - azon információkhoz, melyek befolyásolják mindennapi életét - képességek és készségek megőrzésére - az önrendelkezés elve alapján az életkorának és állapotának megfelelő döntések meghozatalára - társadalmi integrációhoz - más személyekkel történő kapcsolat létesítésére, kapcsolattartásra - más intézmények és szolgáltatások igénybevételére, elérésére Az intézménybe érkezés és távozás rendje: Az ellátást igénybevevőt családtagja vagy az azzal megbízott személy, szervezet kíséri. Amennyiben az ellátást igénybevevő egyedül, felügyelet nélkül közlekedhet erről törvényes képviselője írásban nyilatkozik. A napközi nyitvatartási ideje: Hétköznap de lehetőség szerint igyekszünk a szülő munkarendjéhez igazodni. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások: Egészségügyi ellátás: Az egészségügyi ellátás keretében felvilágosító elő adásokat szervezünk, tanácsadást nyújtunk az egészséges életmódról, gyógytorna lehetőségét biztosítjuk Mentálhigiénés ellátás: Szabadidős programok szervezése: Az ellátást igénybevevők részére, idejük kellemes és kreatív eltöltéséhez a mentálhigiénés csoport nyújt segítséget. Biztosítja a személyre szabott gondozást, a szabadidő hasznos eltöltésének feltételeit. Az intézmény könyveket, kártya- és társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket biztosít, rendezvényeket szervez 5

6 A programokon való részvétel önkéntes, amelyen a lakók egyéniségüknek, képességeiknek és egészségi állapotuknak megfelelően vehetnek részt. Felnőtt korú lakóink szocioterápiás foglalkoztatásának lehetőségei: Szinten tartó, képességfejlesztő foglalkoztatás keretén belül Kézműves - és művészetterápiás foglakozások, sport és egyéb szabadidős tevékenység A foglalkoztatásban való részvétel a lakók részéről önkéntes. A lakók súlyosan, halmozottan fogyatékos állapotuknál fogva nem képesek munka jellegű foglalkoztatásra, ezért díjazásban sem részesülnek. A lakók az otthonban rendezett kulturális programokon, rendezvényeken ingyenesen vehetnek részt, kivéve, ha a program szervezése olyan költséggel jár, mint pl. a fellépő vendégek tiszteletdíja stb. Színház, múzeumlátogatás, kirándulás stb. költségeit - önköltségi áron az ellátást igénybevevők viselik. Önköltséges kirándulások, alkalmával a kísérői munkát végző személyek (feladatuk: felügyelet, önellátásban segítés, gyógyszerelés, akut rosszullétek ellátása stb.) költségeit utazás, belépődíjak az önköltség számításkor a program járulékos költségeként figyelembe vesszük. A kísérők létszámát a résztvevők egészségi és pszichés állapotának figyelembevételével határozzuk meg. (általában 3 ellátottra 1 fő kísérő). Étkeztetés: Az ellátást igénybevevő igényeinek, életkori sajátosságainak, egészségi állapotának, képességeiknek, és az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően napi 4 x i étkezést biztosítunk higiénikus, kultúrált körülmények között. Naponta legalább egyszer meleg ételt, ill. az orvos által előírt bármilyen diéta biztosítunk. Étkezési időpontok: Ebéd Reggeli: Tízórai Uzsonna 7 30 órától 8 30 óráig 10 órától óráig 12 órától 13 óráig órától óráig Tisztálkodó szerrel való ellátás: Az intézmény az alapvető tisztálkodási szereket ( szappan, törülköző, WC papír ) biztosítja 6

7 Az együttélés szabályai: Az együttélés alapja az egymás kölcsönös elfogadása, személyiségének, emberi méltóságának tisztelete és elfogadása, az intézményben élők és a nappali ellátást igénybevevők nyugalmának biztosítása, ezért elvárjuk a kölcsönös tapintatot, udvariasságot, megértést és ésszerű határokig a toleranciát. Indokolatlan hangoskodásnak, agressziónak, helye nincs. Dohányzás: Az intézményben az ellátást igénybe vevők nem dohányozhatnak. A dohányzás a TRE egész területén tilos Szeszesital fogyasztás: Az intézménybe szeszesital behozása, tárolása és fogyasztása szigorúan tilos! Az intézményi jogviszony megszűnése: Az intézményi jogviszony megszűnik, : - a határozott időre történő megállapodás esetén a határidő lejártával, - ha az ellátott törvényes képviselője kéri, - a lakó halálával, - az intézmény jogutód nélküli megszűnésével. - ha az ellátást igénybevevő a házirendet többször, súlyosan megszegi - veszélyeztető magatartást tanúsít A jogviszony megszüntetését az ellátott törvényes képviselője kezdeményezheti, melynek alapján az intézmény vezetője az intézményi jogviszonyt megszünteti a felek megegyezése szerinti időpontban Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszüntetheti, ha a jogosult: - másik intézménybe történő elhelyezése indokolt, - intézményi elhelyezése nem indokolt Az intézményi jogviszony megszűnéséről, az azzal kapcsolatos intézkedésekről, a megszüntetés ellen tehető panaszról a törvényes képviselőt az intézmény vezetője írásban értesíti. Ha a megszüntetéssel a törvényes képviselő nem ért egyet, 8 napon belül a Komárom- 7

8 Esztergom Megyei Közgyűlés Elnökéhez fordulhat. A fenntartó jogerős döntéséig a szociális ellátást fenn kell tartani. Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti az ellátott törvényes képviselőjét. - a személyes használati tárgyak átvételének határidejéről, rendjéről, - az esedékes illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről, - az intézménnyel illetve a jogosulttal szembeni követelésekről azok esetleges rendezési módjáról. A dolgozók és az ellátást igénybevevők etikai normái: A dolgozók és az ellátást igénybevevők etikai szabályait a Szociális Munka Etikai Kódexe szabályozza. Az ellátásért a lakók személyi térítési díjat fizetnek, ezt meghaladóan, semmilyen szolgáltatásért a dolgozó nem fogadhat el egyéb juttatást, ellenszolgáltatást. Az otthon dolgozója a lakótól, törvényes képviselőjétől, hozzátartozójától pénzt kölcsön nem kérhet, sem annak kölcsönt nem adhat, illetve semmiféle üzletet (adás vétel ) nem köthetnek egymással. A térítés díj ellenében minden lakót azonos szintű ellátás illet meg. Az adományozás ad lehetőséget az intézmény támogatására, Ez önkéntes, amelyért senkit nem illet meg különleges bánásmód. A TRE vezetője köteles gondoskodni a dolgozók foglalkozásbeli titoktartási kötelezettségének érvényesítéséről és a lakók személyiségi jogainak tiszteletben tartásáról. Az otthon biztosítja lakói számára az életkoruknak és állapotuknak megfelelő önállóságot, szerepvállalást és döntési lehetőséget. Záró rendelkezések: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Rita Fogyatékosok Otthon nappali ellátásnak Házirendje a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Egészségügyi és Szociális Bizottsága jóváhagyásának időpontjától érvényes. Esztergom, július 10. Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató 8

Szakmai Program. Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató

Szakmai Program. Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Napközi Otthona 2500 Esztergom, Dessewffy u. 20. Tel: 06/ 33 501 160 Email: szentrita@invitel.hu Szakmai Program

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 6. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék 2011.

HÁZIREND. Tartalomjegyzék 2011. Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló Gondozó Otthona Szakoly 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Telefon, fax: 42/561-086 E-mail: gondozootthon@gmail.com Honlap: www.gondozootthonszakoly.hu HÁZIREND

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Szolgáltatás: fogyatékos személyek otthona 1 TARTALOMJEGYZÉK oldal A TESZI SZENT GYÖRGY

Részletesebben

Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Felügyeleti szerv: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátási területe: Országos Székhelye:

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról

M E G Á L L A P O D Á S. fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról Ikt.sz.:./2009. M E G Á L L A P O D Á S fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról mely létrejött, egyrészről a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: fenntartó) képviselője:

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény A Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Zöld Fenyő Időskorúak Otthona H Á Z I R E N D J E - 2013 - ápoló gondozó otthoni ellátás igénybevétele esetén A Házirend a szociális igazgatásról

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ HÁZIREND HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. 2011. évi

Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ HÁZIREND HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. 2011. évi Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ HÁZIREND HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2011. évi 1 Kedves Lakók, Tisztelt Hozzátartozók! Kérem Önöket, hogy ezt a Házirendet, mely az otthon életének fontos része,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Szem. ig. száma: TAJ száma: között az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. Szem. ig. száma: TAJ száma: között az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében Verdó György ügyvezető igazgató fenntartásában működő Hajdúsági

Részletesebben

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya 1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 52/2003.(XI.11.) sz. rendelete az önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról,

Részletesebben

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Egységes Szakmai Program Hatályos: 2013. október 1-től I. Általános információk II. Az intézmény működésének törvényi

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA HÁZIRENDJE

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA HÁZIRENDJE KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA HÁZIRENDJE 1. Házirend célja: hogy, az ellátás zavartalan biztosítása érdekében közös erőfeszítéssel elősegítsük az otthonban a nyugodt,

Részletesebben

ALKOHOL - DROGSEGÉLY AMBULANCIA SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÓ INTÉZMÉNYE 8200 VESZPRÉM, Pápai u. 37/B., Tel./fax : 06 88/421-857

ALKOHOL - DROGSEGÉLY AMBULANCIA SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÓ INTÉZMÉNYE 8200 VESZPRÉM, Pápai u. 37/B., Tel./fax : 06 88/421-857 Szakmai program Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye A szolgáltatás célja, feladatai, programjai, a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek,

Részletesebben

ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR

ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR Őszi Napfény Idősek Otthona Cím: 2870 Kisbér, Deák Ferenc u. 69. Tel: 06-34/352-128 ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR HÁZIRENDJE Készült: 2011. Október Hatályba lépés ideje: 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Házirend

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE FEJLESZTŐ NAPKÖZI OTTHON SZAKMAI PROGRAMJA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE FEJLESZTŐ NAPKÖZI OTTHON SZAKMAI PROGRAMJA Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE FEJLESZTŐ

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5.

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége SZAKMAI PROGRAM Készítette: Jóváhagyta: Nagy Istvánné intézményvezető Dombainé Arany Vera szociális referens Kelt: 2011. január

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Fenntartó: Felügyeleti szerv

Fenntartó: Felügyeleti szerv Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Felügyeleti szerv: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátási területe: Országos Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 21. A Házirend kiterjed

Részletesebben

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@szei. hu Őszi Fény Integrált

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMOK 1 SZAKMAI PROGRAM I. BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS (IDŐS OTTHON-

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373, 295-0425 SZAKMAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata.

SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az intézmény neve, székhelye: Útkeresés Segítő Szolgálat Dunaújváros, Bartók B. út

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben