ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT 3571 ALSÓZSOLCA, KOSSUTH LAJOS ÚT 104. SZÁM TELEFONSZÁM: 46/ cím:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT 3571 ALSÓZSOLCA, KOSSUTH LAJOS ÚT 104. SZÁM TELEFONSZÁM: 46/520-034 e-mail cím: gondozasikozpont@alsozsolca."

Átírás

1 MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyrészről: az Alsózsolcai Gondozási Központ, Alsózsolca, Kossuth Lajos út 104. szám, mint szolgáltatást nyújtó, másrészről: az ellátást igénybevevő /vagy törvényes képviselője/ között: Az ellátást igénybevevő /vagy törvényes képviselője/ természetes személyazonosító adatai: Név: Leánykori neve: Szül. hely, idő: Anyja neve: Lakhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Szem. Ig. száma: TAJ száma: Telefonszáma: az alábbi tartalommal: 1. Az ellátás időtartama: Az intézmény a szociális ellátást Határozott idő esetén: év hó napjától kezdődően határozott, határozatlan, időre biztosítja. év hó napjáig terjedően biztosítja. 2. Az intézmény által biztosított szolgáltatások (ellátások) formája, amelyet a kérelmezőigénybe vesz: a, Nappali ellátás Idősek Klubja napi háromszori étkezéssel Étkezés nélküli nappali ellátás Demens személyek nappali ellátása étkezéssel b, Szociális étkeztetés Kiszállítással Elvitellel Helyben fogyasztással 3. Az intézmény által biztosított szolgáltatások tartalma: a.) Nappali ellátás Idősek klubja Lehetőséget biztosít a saját otthonukban élő idősek, illetve egészségi állapotuk miatt rászorult, de 18. életévüket betöltött személyek nappali tartózkodására. Biztosítja az étkezést, társas kapcsolatokat, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítését. 1

2 Az intézmény szolgáltatásai ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT háromszori étkeztetés biztosítása, amiből legalább napi egyszeri meleg étel, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítése, (személyi tisztálkodási lehetőség, ruházat mosása), szükség szerinti egészségügyi ellátás megszervezése; orvosi ellátás, szakellátáshoz való hozzájutás segítése, életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése (felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról, gyógytorna lehetőségének biztosítása, valamint mentális gondozás), hivatalos ügyek intézésének segítése; társas kapcsolatok kialakítása, szabadidős programok szervezése, (sajtótermékek, könyvek, társasjátékok, tömegkommunikációs eszközök, rendezvények) szakképzett klubos gondozónő közreműködésével, speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének szervezésének segítése. Nyitva tartási idő: hétfőtől-péntekig: 7 30 tól ig b.) Demens személyek nappali ellátása Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 84/A. (1) bekezdése értelmében a demens személyek nappali ellátása keretében a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyeket látjuk el. A demens személyek nappali ellátását az idősek nappali ellátása részeként szervezzük meg. A demens személyek nappali ellátását tekintve, az idősek nappali ellátására vonatkozó szabályokat az alábbi eltérésekkel alkalmazzuk: a) egyéni és csoportos foglalkozásokat napi rendszerességgel szervezünk, b) a demens személy egyéni gondozási tervét a demencia centrum szakvéleménye és a szociális, mentálhigiénés munkatárs állapotfelmérése alapján készítjük el. c) a gondozói felügyeletet a nyitvatartási idő alatt folyamatosan biztosítjuk. A demenciával küzdő idős ember életminőségének megőrzéséhez biztosítjuk a biztonságos és optimális gondozási környezet kialakítását, ápolási-gondozási szükségleteinek kielégítését, az állapotának, az élethelyzetének és a pillanatnak adekvát kommunikáció alkalmazását, a tájékozódás, a térbeli és az időbeli orientáció megőrzésének támogatását, a kognitív jellegű tünetek és a magatartási, valamint a pszichés tünetek enyhítését, törekszünk az önellátási képességek javítására, a képességromlás késleltetésére képességek csökkenéséből származó zavarok enyhítésére, 2

3 az izoláció elkerülésére, a szűkebb és tágabb szociális környezetben való részvétel támogatására, az állandóság biztosítására a biztonságuk megőrzésére, és a védelem, mely az esetleges korlátozás egyetlen lehetséges alapja. Az életminőségük megőrzése érdekében mindazon beavatkozásokat és eljárásokat biztosítani kívánjuk, melyek hozzájárulnak a demens jól-létének fenntartásához. c.) Szociális étkeztetés Azoknak a szociálisan rászorultaknak legalább napi egyszeri meleg étel biztosítása, akik önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel ezt nem képesek biztosítani. Az étkezés igénybevétele a szükségleteknek megfelelően történhet helyben fogyasztással, elvitellel, vagy az igénybe vevő kérheti lakásra szállítással. Az étel kiszállítása a Központi Konyháról biztosított. Az étel zárt rendszerű szállító edényekben kerül szállításra az Alsózsolcai Gondozási Központ épületében működő tálaló konyhára, az erre használatos gépkocsival és szállító edényekkel. Az ellátott az ellátás igénybevételét követően az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal pénztárába befizet egy ételhordó árának megfelelő összeget, melyből a Központi Konyha lebonyolítja a beszerzést. Az ételhordót az ellátott tisztán, kimosva adja át az ételt szállító személynek. 4. A személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok Az étkezésért, és a nappali ellátásért az ellátott az önkormányzati rendeletben meghatározott térítési díjat fizeti. A személyi térítési díj összegét az ellátott jövedelmének függvényében a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. Az önkormányzati fenntartó a személyi térítési díjat határozattal is megállapíthatja. A személyi térítési díj összegét az Önkormányzat évente két alkalommal vizsgálhatja felül és egyoldalúan módosíthatja, kivéve, ha a kötelezett jövedelme olyan mértékben csökken, hogy a kötelezett nem tud eleget tenni díjkifizetési kötelezettségének, vagy az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 25 %-át meghaladó mértékben növekedett. A személyi térítési díj megállapításához az ellátottnak (kötelezettnek) a kérelemhez jövedelemigazolást kell csatolnia. A jövedelmében bekövetkezett változást 15 napon belül be kell jelenteni az intézmény vezetőjének, megtérítési kötelezettség terhe mellett. A térítési díj megállapításának alapja: étkezés, az idős és a demens nappali ellátás esetében is az 3

4 igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme. Az ellátott által fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg: A térítési díj fizetése a napi egyszeri szociális étkeztetés esetén az igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 30%-át, a nappali ellátás és a napi háromszori étkeztetés esetén a rendszeres havi jövedelem 30%-át, a csak nappali ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 15%-át. Az étkezés fizetése minden hónap 10-e után történik az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal pénztárában. A térítési díj fizetésére kötelezett: az ellátást igénybe vevő, kiskorú esetében a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, a jogosult tartásra, gondozására köteles és képes személy. Ha a kötelezett a térítési díj befizetést elmulasztja, az intézmény, írásban felszólítja a befizetésére 15 napos fizetési határidő megjelölésével. Ha a felhívás nem jár eredménnyel, az intézmény intézkedik a térítési díj behajtásáról. Személyi térítési díj fizetése Alsózsolca Város Képviselő-testületének Kth. számú határozata alapján az igénylő jövedelmét figyelembe véve az ellátásért fizetendő személyi térítési díj összegét az alábbiak szerint állapítom meg: Idősek Klubja napi háromszori étkezéssel Ft/nap Demens személyek nappali ellátása étkezéssel Ft/nap Idősek nappali ellátása étkezés igénybevétele nélkül Ft/nap Napi egyszeri szociális étkezés kiszállítással Ft/adag Az ételadag kiszállítására jutó szállítási költség 30 Ft/alkalom, melyet a személyi térítési díj magában foglal. Az idősek nappali ellátását és a napi háromszori étkezést együttesen igénybe vevő ellátottak a két ellátás személyi térítési díjának együttes összegét fizetik meg naponta. 5. Az intézményi jogviszony: Létrejötte: Az Idősek Klubjába történő felvétel, a demens személyek nappali ellátása iránti igény bejelentése és az étkeztetés az erre a célra rendszeresített nyomtatványon történik, de kérhető szóban is. A mellékelendő egyéb igazolásokat az intézményvezető bekéri. Az ellátás biztosításáról az intézmény vezetője dönt. A döntésről az igénylőt írásban tájékoztatja, vele az ellátással kapcsolatosan megállapodást köt. A Klubba történő felvételhez és a demens nappali ellátáshoz szükséges a háziorvos igazolása arról, hogy a gondozott közösségbe mehet. A demens személyek nappali ellátásának igénybevételéhez 4

5 szükséges a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményére is. Szüneteltetése: Aki valamilyen okból az igényelt ellátásra nem tart igényt, köteles azt legkésőbb az előző munkanap óráig az intézményben bejelenteni. A saját hibájából igénybe nem vett ellátásért a gondozott köteles a térítési díjat megfizetni. A hat hónapnál tovább tartó szüneteltetés esetén a jogviszony megszűnik. Megszűnése: Az intézményi jogviszony megszűnik: az intézmény jogutód nélküli megszűnésével a jogosult halálával határozott idejű jogviszony esetén a megjelölt időtartam lejártával Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti: az ellátott kérelmére, közös megegyezéssel, megegyezés szerinti időpontban, ha 30 napot meghaladja az intézményből való távolmaradás, és nem részesül kórházi ellátásban, az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, a megállapodásban feltüntetett határozott idő lejártával, az igénybe vevő más intézményben történő elhelyezésével, vagy halálával, ha az igénybe vevő a házirendet súlyosan megsérti. Ha az ellátás megszüntetésével a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az erre vonatkozó értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül panasszal fordulhat az intézmény fenntartójához. 6. Az intézményvezető gondoskodik az intézményi dolgozók foglalkozásbeli titoktartási kötelezettségének érvényesítéséről, a személyi adatokhoz fűződő adatvédelemről, és az ellátott egyéb személyiségi jogainak tiszteletben tartásáról. 7. Az ellátást igénybe vevő tájékoztatása Jelen megállapodásban foglaltakon túlmenően az intézményvezető, vagy a megbízottja tájékoztatja az ellátottat: az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, a panaszjog gyakorlásának módjáról, az intézmény házi rendjéről, a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. 8. Az ellátott és hozzátartozója (törvényes képviselője) fenti tájékoztatások és jelen megállapodás 1-7. pontja ismeretében: igényli a leírt feltételekkel az intézmény szolgáltatását, vállalja a személyi térítési díj határidőben történő fizetését, 5

6 ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT vállalja a házi rend betartását, kijelenti, hogy nem szenved közösségre veszélyes fertőző vagy pszichiátriai betegségben és alkalmazkodik a közösségi életvitelhez, adataiban, valamint az ellátásra való jogosultság feltételeiben való változásról, továbbá minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj fizetési kötelezettségét érinti, haladéktalanul tájékoztatja az intézmény vezetőjét. 9. Jogosult és hozzátartozója (törvényes képviselője) kijelentik, hogy felvételkor a törvényben előírt tájékoztatást megkapták, az abban foglaltakat és jelen megállapodásban kikötötteket tudomásul vették és tiszteletben tartják. 10. Az intézményi jogviszony megszűnése (megszüntetése) esetén felek egymással elszámolnak, amely kiterjed: a fizetendő személyi térítési díjakra, ezek esetleges hátralékaira, az intézmény tárgyi eszközeiben szándékosan okozott károkra, vagy az elszámolási kötelezettséggel átvett eszközök hiányaira. 11. Felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen békésen, tárgyalás útján kívánják rendezni. A panaszjog gyakorlása a Házi Rendben foglaltak szerint történik. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az idősek ellátására vonatkozó mindenkori jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Jelen megállapodás módosítására bármelyik fél kezdeményezésére közös megegyezéssel kerülhet sor. 12. Az intézmény a gondozási feladatokat ellátó közalkalmazottainak munkáltatói igazolványt állít ki annak érdekében, hogy a gondozási, ápolási feladatok elvégzése során a feladat ellátására vonatkozó felhatalmazását igazolja. Alsózsolca, év hó nap ellátást igénybe vevő/ törvényes képviselő aláírása ellátást nyújtó aláírása Egy példányt átvettem: Kapják: 1. Ellátott 2. Szolgáltatást nyújtó 6

M E G Á L L A P O D Á S. fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról

M E G Á L L A P O D Á S. fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról Ikt.sz.:./2009. M E G Á L L A P O D Á S fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról mely létrejött, egyrészről a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: fenntartó) képviselője:

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben.

A módosításokkal egységes szerkezetben. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról,

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 6. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról Jászszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Szem. ig. száma: TAJ száma: között az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. Szem. ig. száma: TAJ száma: között az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében Verdó György ügyvezető igazgató fenntartásában működő Hajdúsági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 26/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja 1 Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános szabályok

I. Fejezet Általános szabályok Nemesvid Község Önkormányzat képviselő-testületének az 5/2015. (IV.29.) sz. rendelettel módosított 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak

Részletesebben

NEM ADOM FEL Alapítvány

NEM ADOM FEL Alapítvány NEM ADOM FEL Alapítvány Támogató Szolgálat Cím:1126 Bp.Tartsay Vilmos u. 19. Tel: 20 296-2664, 06 1 501 47 08 Adószám: 18256529-1-43 Bankszámlaszám: CIB Bank 10700206 43547104 51100005 Honlap: www.nemadomfel.hu

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Egyházasdengeleg Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.)rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól. I.

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.)rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól. I. Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.)rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Felügyeleti szerv: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátási területe: Országos Székhelye:

Részletesebben

Házirend. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20.

Házirend. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20. Házirend Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Szolgáltatás: fogyatékos személyek otthona 1 TARTALOMJEGYZÉK oldal A TESZI SZENT GYÖRGY

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006(II. 23.) számú r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszasüly Községi Önkormányzat

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról (egységes szerkezetben) Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról.

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. FELGYŐ CSANYTELEK TÖMÖRKÉNY 2014. március 15. napjától Tisztelt Lakosság!

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról Rimóc

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.01.25.-től Egységesítve: 2014.01.25.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben