A korlátozó intézkedések alkalmazásának lehetőségei. Pszichiátriai, szenvedélybetegek, idős demens betegek és értelmi fogyatékosok otthonaiban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A korlátozó intézkedések alkalmazásának lehetőségei. Pszichiátriai, szenvedélybetegek, idős demens betegek és értelmi fogyatékosok otthonaiban"

Átírás

1 A korlátozó intézkedések alkalmazásának lehetőségei Pszichiátriai, szenvedélybetegek, idős demens betegek és értelmi fogyatékosok otthonaiban

2 Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Szabadságért feláldozom szerelmemet, szerelmemért feláldozom az életet.

3 Korlátozhatatlan emberi jogok Élethez és emberi méltósághoz való jog, Személyes szabadsághoz és biztonsághoz, Ártatlanság vélelméhez, védelemhez, Gondolat,- lelkiismeret és vallásszabadság joga, Férfiak és nők egyenjogúsága, Kisebbségek jogai, diszkrimináció tilalma, Állampolgárságtól való megfosztás tilalma.

4 Korlátok - korlátozások Korlátok: akadály, gátló körülmény Intézményi feltételekből adódó korlátok (tömeges elhelyezés, autonómia hiánya, nem akadálymentes épület, az épület a településtől távol van) Információs korlátok (tájékoztatás hiánya), szolgáltatás hiánya (étkezés, takarítás), jogérvényesülés korlátja (nem tudja a jogait az ellátott, ÉF nem működik) Korlátozás: tudatos akadályozás Kimenőmegvonás büntetésből, kapcsolattartások meggátlása Az intézmények gyakran korlátoznak indokolatlanul, a szakmai megoldások helyett tiltások (Házirend)

5 Korlátozó intézkedések jogszabályi háttere Magyarország Alaptörvénye, évi CLIV. törvény az egészségügyről, évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 60/2004. (VII. 6.) ESZCSM rendelet a pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az ellátásuk során alkalmazható korlátozó intézkedések szabályairól. 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. SzMSz és Házirend (korl. eljárásrendje)

6 Az egészségügyi tv. a betegek jogairól - Egészségügyi ellátáshoz való jog, - Emberi méltósághoz való jog, - Kapcsolattartás joga, - Gyógyintézet elhagyásának joga, - Tájékoztatáshoz való jog, - Önrendelkezési jog, - Ellátás visszautasításának joga, - Egészségügyi dokumentáció megismerésének a joga, - Titoktartás joga. Biztosítani kell a betegek jogainak védelmét, jogaik gyakorlását. A személyes szabadsághoz és önrendelkezéshez való jog kizárólag az egészségi állapot által indokolt ideig, az egészségügyi törvényben meghatározott esetekben és módon korlátozható!

7 Pszichiátriai intézet (Eütv. 188., ) Minden olyan egészségügyi szolgáltatás vagy azt is nyújtó ellátóhely, amely pszichiátriai betegek felügyeletét, gondozását napi 24 órán át biztosítja. Pszich-i intézetnek minősül: pszichiátriai járóbeteg és szakellátás, bentlakásos és rehabilitációs otthon, átmeneti intézmény. Pszichiátriai beteg: BNO F, X60-84

8 Korlátozást alkalmazó szociális intézmények köre Bentlakásos intézményekben az Eütv. szerinti betegek körében, veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartás tanúsítása mellett az Eütv át kell alkalmazni. Korlátozás lehetséges: pszich.és szenv. beteg, idős demens beteg, ért. fogyatékos bentlakásos intézményeiben.

9 Az egészségügyi törvény a korlátozásról Fizikai, kémiai, biológiai, pszichikai korlátozás, Szükség esetén, a beteg saját vagy mások élete, testi épsége és egészsége védelmében korlátozható, Nem lehet büntető jellegű, Az elrendelés oka fennállásáig tarthat, A kezelőorvos (ideiglenesen a szakápoló) rendelheti el, Dokumentálni kell, Végrehajtási rendelete a 60/2004-es ESZCSM rendelet, melynek hatálya a pszichiátriai betegek eü. és szoc. bentlakásos ellátására terjed ki.

10 A 60/2004-es rendelet szerinti korlátozás típusai Pszichikai korlátozás a veszélyeztető, illetve közvetlen veszélyeztető magatartás elhárítását célzó pszichés megnyugtatás. (felszólítás) Fizikai korlátozás - szabad mozgás megtagadása, testi kényszerrel, fizikai és mechanikai eszközökkel (intézet elhagyásának megtagadása, rögzítés, lekötés). Farmakoterápia gyógyszer beleegyezés nélkül történő alkalmazása. Elkülönítés intézményen belül. Komplex korlátozás fizikai, kémiai korlátozások komplex alkalmazása.

11 Veszélyeztető magatartás Amennyiben az ellátott pszichés állapotának zavara következtében saját vagy mások életére, egészségére, testi épségére jelentős veszélyt jelenthet, de a megbetegedés jellegére tekintettel a sürgős intézeti gyógykezelésbe vétel nem indokolt.

12 Közvetlen veszélyeztető magatartás Amennyiben az ellátott pszichés állapotának akut zavara következtében saját vagy mások testi épségére, egészségére, életére közvetlen és súlyos veszélyt jelent. Mindkettő agresszív, erőszakos, önmagára is veszélyes, esetleg szuicid állapot, mely azonnali beavatkozást igényel.

13 A szociális törvény a korlátozásról 1. Pszichiátriai betegeket, szenvedélybetegeket, fogyatékosokat ellátó intézményekben, veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartás esetén lehet korlátozást alkalmazni. A demens betegek intézményében is, ha ez az intézménytípus szerepel a szolgáltatói nyilvántartásban. Korlátozó intézkedés alkalmazására a pszichés megnyugtatás megkísérlését követően kerülhet sor. Nem lehet büntető jellegű. Kizárólag a veszély elhárításáig tarthat. Intézmény orvosa (vagy műszakonként kijelölt ápoló) rendelheti el, ebben az esetben az orvost haladéktalanul értesítenie kell. A korlátozó intézkedést, eljárást az orvosnak kell jóváhagynia. Azonnal dokumentálni kell. A dokumentáció az egészségügyi dokumentáció része.

14 A szociális törvény a korlátozásról 2. Az orvos haladéktalanul tájékoztatja az intézményvezetőt a korlátozásról. Az intézmény vezetőjének feladata a feltételek megteremtése, az ellátottak védelmének biztosítása. Az intézményvezető 48 órán belül értesíti az ellátottjogi képviselőt, értesíti a törvényes képviselőt. Törvényes képviselőt órán belül értesíti, 3 napon belül az adatlapot át kell adni. Az intézkedés ellen jogorvoslati lehetőség a fenntartónál. A korlátozó intézkedések eljárásrendjét a Házirendben szabályozni kell. Az intézményi jogviszony létesítése előtt a korlátozás szabályáról és eljárásrendjéről, a korlátozás SZMSZ-ben foglalt szabályairól tájékoztatni kell az ellátottat és törvényes képviselőjét.

15 Eljárásrend Az eljárásrendet a házirendben kell kidolgozni, mely minden ellátott és dolgozó rendelkezésére kell, hogy álljon, jól látható módon az intézményben ki kell függeszteni. Az előgondozás során tájékoztatni kell az ellátást igénybevevőt a korlátozás szabályairól. Az eljárásrend tartalmazza: Az intézmény munkarendjét figyelembe véve a korlátozó intézkedések szabályait, A korlátozó intézkedések maximális időtartamát, A korlátozó intézkedések mellé rendelt megfigyelési szabályok, A korlátozás feloldásának szabályai, Panaszjog gyakorlásának részletes szabályai.

16 A korlátozás főbb alapelvei Az emberi méltóság nem korlátozható, A testi épséghez és az egészséghez fűződő jogok tiszteletben tartása, A jogok csak annyiban korlátozhatóak, amennyiben azok gyakorlása veszélyezteti a korlátozás célját, Nem alkalmazható büntetésként, Nem történhet kínzás, kegyetlenség, megalázás, tilos a bántalmazás, a hálós ágy, ketrec alkalmazása jan. 1-ig a hálós ágyat, zárt szerkezetű, rácsos eszközöket meg kellett szüntetni. A korlátozás a veszély elhárításához szükséges legrövidebb ideig alkalmazható, Az adott veszélyhelyzethez viszonyítva a legkisebb mértékű, a legkevesebb hátrányt jelentő korlátozást alkalmazzuk, A korlátozás alatt értesíthet más személyt, ebben a korlátozás elrendelője segíti.

17 Az orvos feladata Az intézmény orvosa rendeli el a korlátozást. Orvos hiányában a műszakonként kijelölt ápolónak az orvost haladéktalanul értesítenie kell, az ő jóváhagyása szükséges. Az orvos haladéktalanul értesíti az intézmény vezetőjét. Az orvos, az intézmény eljárásrendje szerint határozza meg a korlátozás ideje alatt az ellenőrzés módját, gyakoriságát, gondoskodik a folyamatos, fokozott ellenőrzésről. (4 óra, terhes személyek esetében 2 óra elteltével, 72 órát nem haladhatja meg elkülönítés, rögzítés, lekötözés, testi kényszer esetén, 168 óra részleg vagy intézmény elhagyása) Ellenőrzéssel kapcsolatos döntését az ápolási dokumentációban rögzíti.

18 Az intézményvezető feladata Az intézkedéshez szükséges feltételek biztosítása, Szükség esetén az ellátottak védelme, Az ellátottjogi képviselő tájékoztatása (48 órán belül), A törvényes képviselő tájékoztatása (48 72 órán belül), 3 napon belül át kell adni az adatlapot. Tájékoztatási kötelezettség (ellátás igénybevételét megelőzően, írásos formában) SZMSZ korl. int. szabályai, Ellátotti jogok korl. int. esetén, Ellátottjogi képviselő és érdekképviseleti fórum elérhetősége, Panaszjog gyakorlásának szabályai. Cselekvőképtelen ellátott esetében, az intézményi felvételkor tájékoztatja az igénybevevőt és törvényes képviselőjét az ellátottjogi képviselő megkeresésének szükségességéről, Az ellátott, illetve törvényes képviselője az intézkedés ellen panasszal élhet a fenntartónál. A fenntartó szakértőként pszichiáter közreműködését kérheti.

19 A dokumentáció A korlátozó intézkedések dokumentációja kötelező, Adatlap 1/2000-es rendelet 6. sz. melléklete, adatlap és betétlap, A korlátozás dokumentumai az ápolási dokumentáció része, A korlátozás ideje alatti ellenőrzéseket szintén dokumentálni kell.

20 Tájékoztatás Korlátozó személy az intézkedés előtt köteles a pszichés megnyugtatást megkísérelni, A korlátozó intézkedést tevő köteles az ellátottat a korlátozás formájáról, az eljárásról, intézkedés feloldásáról tájékoztatni. Jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatást kell nyújtani. Az ellátottjogi képviselőt 48 órán belül, Az ellátott törvényes képviselőjét 3 napon belül kell értesíteni. A korlátozás feloldásáról való tájékoztatással egyidőben az adatlap másolatát át kell adni, meg kell küldeni az ellátottnak, illetve törvényes képviselőjének.

21 Szabad mozgáshoz való jog Az intézmény a szabad mozgáshoz való jogot köteles biztosítani, Eltávozást a beteg állapotától függően kell engedélyezni, Az eltávozás engedélyezése vagy megtagadása nem alkalmazható fegyelmezési vagy jutalmazási eszközként, Az eltávozás rendjét a házirendben kell szabályozni, ez a szabályozás azonban nem lehet ellentétes az alkotmányos jogokkal.

22 József Attila: Levegőt (részlet) Az én vezérem bensőmből vezérel! Emberek, nem vadakelmék vagyunk! Szívünk, míg vágyat érlel, nem kartoték adat. Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet, Jó szóval oktasd, játszani is engedd szép, komoly fiadat!

23 Csernus Erzsébet középső csoportos óvodás, Ide se szabad menni, oda se szabad menni, sehova se szabad menni. Be vagyunk zárva, úgy látszik, rosszak voltunk!

A pszichiátriai betegek jogai

A pszichiátriai betegek jogai TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A pszichiátriai betegek jogai Ellátottjogi Képviselő Képzés, Budapest 2015. május 30. Készítette: Szűcsné

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Cél. Veszélyeztető állapot esetén alkalmazandó kényszerintézkedés. (1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján) I. Cél...

TARTALOMJEGYZÉK. Cél. Veszélyeztető állapot esetén alkalmazandó kényszerintézkedés. (1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján) I. Cél... 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Cél...1 II. Alkalmazási terület...1 III. Meghatározások.....1 IV. Az eljárás leírása...2 V. Mellékletek....8 Cél Veszélyeztető állapot esetén alkalmazandó kényszerintézkedés. (1/2000.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szivárvány Ház Fogyatékosok Református Otthona Tiszafüred 5350 Temető u.1. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 Szervezeti

Részletesebben

A PSZICHIÁTRIAI BETEGEK JOGVÉDELME

A PSZICHIÁTRIAI BETEGEK JOGVÉDELME A PSZICHIÁTRIAI BETEGEK JOGVÉDELME GERŐCS KATALIN 2015. MÁJUS 07. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése Ép lélekben ép

Részletesebben

Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok

Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok 2014 I. Bevezetés A magyar szociális ellátórendszer számos

Részletesebben

Pszichiátriai Betegek Otthona. Szentgotthárd. 9970 Szentgotthárd Hunyadi u.29.

Pszichiátriai Betegek Otthona. Szentgotthárd. 9970 Szentgotthárd Hunyadi u.29. CÍM: TELEFONSZÁM: 94/552-560 9970 Hunyadi u.29. FAX: 94/380-223 E-MAIL: gotthszo@t-online.hu; www.gotthardotthon.hu TELEFON LAKÓKNAK: 94/349-869 HÁZIREND 2013.év H Á Z I R E N D * Az otthon célja, hogy

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft.

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete HÁZIREND 1 A házirend célja, hogy szabályozza az intézmény által nyújtott szolgáltatások

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN 1998. július elsejétõl új egészségügyi törvény szabályozza a betegjogokat. Fõbb rendelkezései meghatározzák, milyen jogok illetnek meg minket a gyógykezelésünk

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZOLGÁLTATÁSOK HÁZIRENDJE

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZOLGÁLTATÁSOK HÁZIRENDJE REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZOLGÁLTATÁSOK HÁZIRENDJE 1. Bevezetés A házirend a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről

Részletesebben

A szociális ellátórendszer és az egészségügyi intézmények kapcsolata

A szociális ellátórendszer és az egészségügyi intézmények kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A szociális ellátórendszer és az egészségügyi intézmények kapcsolata Ellátottjogi Képviselő Képzés, Budapest

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Fenntartásában működő Hajdúnánás Intézménye H Á Z I R E N D. Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Fenntartásában működő Hajdúnánás Intézménye H Á Z I R E N D. Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Fenntartásában működő Hajdúnánás Intézménye H Á Z I R E N D Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona Hajdúnánás 2009. 2 E házirend célja: szabályozni az

Részletesebben

/2012. (X.25.) Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsi határozat 1. melléklete HÁZIREND

/2012. (X.25.) Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsi határozat 1. melléklete HÁZIREND /2012. (X.25.) Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsi határozat 1. melléklete HÁZIREND Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. Az intézményi jogviszony keletkezése. Tartalom DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS IDŐSEK HÁZA DEBRECEN, PALLAGI U. 9.

H Á Z I R E N D. I. Az intézményi jogviszony keletkezése. Tartalom DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS IDŐSEK HÁZA DEBRECEN, PALLAGI U. 9. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS IDŐSEK HÁZA DEBRECEN, PALLAGI U. 9. Tartalom I. Az intézményi jogviszony keletkezése II. Az intézményből való eltávozás és visszatérés rendje III. Az ellátásban részesülő személyek,

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZAKMAI PROGRAM 2011 levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: 36 85 339 211 fax: 36 85 339 059 e-mail: szocotth@szocotth.t-online.hu web:

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Evangélikus Szeretetház 9025 Győr, Péterfy S u. 5.

H Á Z I R E N D. Evangélikus Szeretetház 9025 Győr, Péterfy S u. 5. Evangélikus Szeretetház 9025 Győr, Péterfy S u. 5. H Á Z I R E N D A házirend célja, hogy az otthon rendjét, a lakók nyugalmát, az otthon tulajdonát védje, az együttélés módját szabályozza és az otthon

Részletesebben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 11. LAKÓOTTHONOK ellenőrzési szempontsora 2012. évben

Részletesebben

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 1.) A házi segítségnyújtás célja: A házi segítségnyújtás alapvető célja, hogy a településen élő rászorulók önálló életvitelének fenntartását lakóhelyükön, saját lakásukban segítse

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék 2011.

HÁZIREND. Tartalomjegyzék 2011. Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló Gondozó Otthona Szakoly 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Telefon, fax: 42/561-086 E-mail: gondozootthon@gmail.com Honlap: www.gondozootthonszakoly.hu HÁZIREND

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZAKMAI PROGRAM Alapadatok Az intézmény neve: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Székhelye: 9700 Szombathely, Bogáti út 72. Telefonszámai 94-508-036 Fax

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat. Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek. Otthona. 6400. Kiskunhalas, Kőrösi út 16.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat. Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek. Otthona. 6400. Kiskunhalas, Kőrösi út 16. 1 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona 6400. Kiskunhalas, Kőrösi út 16. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2008.. Kiskunhalas, 2008. július

Részletesebben

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról.

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. FELGYŐ CSANYTELEK TÖMÖRKÉNY 2014. március 15. napjától Tisztelt Lakosság!

Részletesebben

BETEGJOGVÉDELEMHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZABÁLYOZÁS ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER

BETEGJOGVÉDELEMHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZABÁLYOZÁS ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER BETEGJOGVÉDELEMHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZABÁLYOZÁS ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. január 10. DR. BERDÁR VALÉRIA (OBDK)

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1 Az Országgyűlés a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánás

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánás Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánás ÉRTELMI FOGYATÉKOS NAPKÖZI OTTHON H Á Z I R E N D J E 2009. E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a nappali ellátásban

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2014. február 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

13/2005. (III. 3.) RENDELETE

13/2005. (III. 3.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2005. (III. 3.) RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL, VALAMINT A FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI

Részletesebben

KHSZK-I. Alapellátási Központ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek nappali ellátása Gyöngyös, Petőfi u 73.

KHSZK-I. Alapellátási Központ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek nappali ellátása Gyöngyös, Petőfi u 73. 5. számú melléklet KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 3200 Gyöngyös, Fő tér 7. Tel: 37/500-302 Fax: 37/500-301 e-mail: khszk@gyongyosikisterseg.t-online.hu honlap: www.gyongyosikisterseg.hu KHSZK-I.

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyről 1

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyről 1 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1 Az Országgyűlés - a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, - attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény

1997. évi CLIV. törvény 1 Az Országgyűlés - a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, - attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte elsőbbséget kell élvezzen, továbbá,

Részletesebben

Idősek Otthona. működését meghatározó SZAKMAI PROGRAM 2011.

Idősek Otthona. működését meghatározó SZAKMAI PROGRAM 2011. A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 52/2011. (VIII. 31.) Többcélú Társ. határozatának 2. sz. melléklete Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona működését

Részletesebben