J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének november 29. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 29. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41."

Átírás

1 J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének november 29. napján megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41. Jelen vannak: Székely Szilárd polgármester, Rabb Gyızıné alpolgármester, Keresztes Richárd, Szijártó Csaba, Hausmann Mária, Pál Csaba, Dr. Földi-Deutsch Eszter, Galambosné Wágner Éva, Jusztinger Krisztina, Skoda Dénes és Juhász Melinda képviselık, Dr. Kajdon Béla jegyzı, Koszorus Timea aljegyzı, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetı és Tollár Mónika jegyzıkönyvvezetı. Igazoltan távol: Dr. Jusztinger János képviselı. Igazolatlan távollét nem volt. Székely Szilárd polgármester köszöntötte a képviselıtestület tagjait és a megjelent vendégeket. Megállapította, hogy a 12 fı képviselıtestületi tagból 11 fı megjelent, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta. Javasolta a képviselıtestületnek, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokon kívül az alábbi napirendi pontokat tárgyalják meg: - lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló, a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekrıl szóló beszámolót, - Mővelıdési Központ és Könyvtár nyitvatartási rendjének módosítását. Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata? Más napirendi javaslat nem volt, a képviselıtestület az alábbi napirendi pontok megtárgyalása mellett döntött: 1./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekrıl Elıadó: Székely Szilárd polgármester 2./ A helyi adórendelet módosítása Elıadó: Dr. Kajdon Béla jegyzı 3./ Beszámoló a polgármesteri hivatal adóztatási tevékenységérıl Elıadó: Dr. Kajdon Béla jegyzı

2 2 4./ Sásd Város Önkormányzata évi költségvetésének koncepciója és a évi költségvetés idıarányos teljesítése Elıadó: Székely Szilárd polgármester Dr. Kajdon Béla jegyzı Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetı 5./ Tájékoztató a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységérıl, a polgármester tevékenységérıl Elıadó: Székely Szilárd polgármester 6./ Beszámoló a Sásd Városi Sportkör önkormányzati támogatásainak felhasználásáról, tájékoztató a sportkör tevékenységérıl Elıadó: Nagy István a Sásd Városi Sportkör elnöke 7./ Az önkormányzat évi belsı ellenırzési ütemterve Elıadó: Dr. Kajdon Béla jegyzı 8./ Ivóvízminıség- projekt támogatásának elnyerésére konzorciumi megállapodás kötése (KEOP ) Elıadó: Székely Szilárd polgármester 9./ Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, járó-beteg szakellátó központ létrehozása pályázatban való részvétel (TIOP 2.1.2/07/1.) Elıadó: Székely Szilárd polgármester 10./ IVS szerzıdés és KKFT szerzıdések módosítása, valamint a kisvárosi rehabilitációs pályázattal és a közoktatási pályázattal összefüggı pályázatírói és menedzsmenti szerzıdések jóváhagyása Elıadó: Székely Szilárd polgármester 11./ Sásdi nyugdíjasok karácsonyi támogatása Elıadó: Koszorús Tímea aljegyzı 12./ Arany János utcai lakók fakivágási kérelme Elıadó: Székely Szilárd polgármester 13./ Mővelıdési Központ és Könyvtár nyitvatartási rendjének módosítása Elıadó: Székely Szilárd polgármester 14./ Beszámoló a Népjóléti Bizottság átruházott hatáskörében hozott döntéseirıl Elıadó: Hausmann Mária a Népjóléti Bizottság elnöke Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy a vendégekre való tekintettel az 5./ napirendi pont után tárgyalják meg a 9./ és 10./ napirendi pontokat és ezután a soron következıket. A javaslattal a testület egyhangúlag egyetértett.

3 3 N a p i r e n d i p o n t o k t á r gy a l á s a : 1./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekrıl Elıadó: Székely Szilárd polgármester Székely Szilárd polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy a Sásdi Polgárırség megtartotta az éves évzáró értekezletét. A sásdi költségvetésben részükre egy kis összeg van elkülönítve, ebbıl majd szeretnének valamennyi összeget felhasználni apróbb vásárlásokra. A város közbiztonsága érdekében, mivel a rendırök száma lecsökkent, várhatóan a térségben és a városban járırözéseket kell majd együttesen végezni a rendırséggel. A Mővelıdési Központ és Könyvtár ideiglenes vezetésével Bódog Vilmosnét bízta meg február 5-ig. A testületet ehhez elızetesen hozzájárult, ehhez kérte most a testület tudomásulvételét. Jegyzı úrral közösen a Pécsi Vizmü Rt-nél jártak, annak idején elvi megállapodás született a kezelıi jog átadásáról, ennek a szerzıdésnek az aláírására sor került. Egyben a 2 mft törlésérıl, az idei karbantartási díj törlésérıl ezzel egyidejőleg sor került. Tehát most már nem tartoznak 2 mft-tal, amit az áfa miatt kiszámláztak volna. Egyben megnézték a város jelenlegi közüzemi vizközbeni hálózatának az értéke 640 mft, ez az éves rekonstrukciós kerete úgy lett megállapítva, hogy folytatólagosan amíg értéknövelı beruházás nem történik a rekonstrukciós kerettıl eltérıen 10 mft-os az amortizációs rátája. A tegnapi nap folyamán a regionális értekezletre került sor a városban, a vezetı a Szociális, Munkaügyi miniszter asszonynak a munkatársa, ezen személy szerint részt vett, kérte a vezetıjüket, hogy a pályázatuk érdekében, ha tud, majd segítsen. Pályázatot nyertek közösen Hıgyésszel, Dombóvárral, Tamásival és Bonyháddal, hogy közösen az Európai úton címő Külügyminisztérium által kiirt pályázaton, ennek a pályázatnak a lebonyolítására sor került. Itt köszönetét fejezte ki Rabb Gyızıné alpolgármester asszonynak, aki ezen rendezvényen különösen kiemelkedıen sokat dolgozott. Ezen a rendezvényen nagyon sokan részt vettek a városban. Rabb Gyızıné alpolgármester külön köszönetet mondott képviselıtársainak, név szerint Hausmann Máriának, Juhász Melindának és Jusztinger Krisztinának. Székely Szilárd polgármester a pályázat másik része tájékoztató elıadás, tájékoztató fórum volt, itt a rendezvénysorozatnak az elıadás témája az volt, hogy a sürgısségi és járóbetegellátás helyzete és lehetıségei a sásdi kistérségben, ennek a lebonyolítására a tegnap nap délutánján került sor a mővelıdési ház szürke termében. Ezen a fórumon is sokan részt vettek. Rabb Gyızıné alpolgármester megköszönte az iskola vezetésének és az iskola igazgatóasszonyának a rajzpályázatot is az utolsó pillanatban tudták meg, mégis sikerült rajzokat készíteni és eljuttatni, hiszen ez is a rendezvénynek egy része volt, két gyermek nyert is a rajzpályázaton. Most szombaton megy az igazgató asszony és a felkészítı tanárok a vetélkedıre, ami ugyanúgy része ennek a rendezvénynek, az uniós országokkal kapcsolatos vetélkedı lesz, amely Hıgyészen lesz. Ehhez az utazáshoz a kisbuszt elkérte, felajánlotta a lehetıséget a képviselıtestület tagjainak, aki szeretne elmenni, annak lehetısége van rá.

4 4 Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy lassan körvonalazódik, hogy milyen pályázati lehetıségei vannak a városnak. Egy komplett iskolai integrációs pályázat lehetısége, akár 700 mft-os költségvetéssel elıttük áll. Kistérségi szinten, ha a város a területet biztosítja, lehetıség van járóbetegellátó központ létrehozására, egy mentıállomás létrehozására, egy városrehabilitációs pályázat beadására. Még nem döntöttek, de lehetıségük van rá, egy útfejlesztésre, amit próbál elkerülı útra átvinni, itt a közlekedésfejlesztésre pályázhatnának. Ivóvízminıség javítása címő pályázat a város gesztorságával, ami 400 mft, ebbıl a város része 106 mft. Egy számítógépes pályázat, amirıl a testület múltkor döntött, ez is kb. 20 mftos értékben. Egy ROP-os pályázat az A komponensre is, ezt a második körben tartja indokoltnak betenni. A városban a Hısök terei részt is rendezni lehetne úgy, hogy a vállalkozókat is bevonnák az új üzlethelyiségek építésénél, ahol a saját tulajdonukká válnának a helyiségek, de ha valaki nem akar ebben részt venni, akkor bérelheti is. Ez kb. 2 milliárd forint értékő pályázat, amit szeretnének elérni. Ha az önrészt vizsgálja, akkor ennek elızetesen 89 mft a kalkulált önrésze van. A hertelendi üdülı megvásárlására nem nyílott lehetıség, hiszen az orfüi Panoráma Kft. az orfüi üdülıt is szeretné visszaadni, ugyanis ebben az évben veszteséges volt. Megköszönte mindazon személyeknek, akik a tegnap délutáni fórumon résztvettek. Külön köszönetet mondott a testületi tagoknak, akik a supinói küldöttség fogadásán résztvettek. Nagyon elégedett volt a küldöttség mindennel. Arra, hogy Sásd városa delegációt tudjon fogadni, arra a jövı év februárjában vagy májusában kell benyújtani. A mostani uniós pályázatok, amely a testvérvárosi kapcsolatok ápolását támogatják, a vendéglátás szempontjából év elejére szólnak. İk nem tudnak év elején nem tervezik senkinek sem a vendéglátását. A raaba-i polgármester telefonon megkereste ıt, és meghívta a kórust május 10. körül Raababa. Továbbá a supinoi polgármester a májusi ünnepségükre meghívott kulturális csoportot. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy kiosztásra került tájékoztató jelleggel a felfüggesztı határozatot Nagyné Mayer Ágnesre vonatkozóan. Továbbá kiosztásra került a könyvtárnak egy szerzıdése, amirıl néhány napja tudnak hivatalosan. Ezzel az a baj, hogy ez egy semmis szerzıdés, ugyanis a mőv.ház vezetıje a helyi rendeletük értelmében, általános szabály, hogy semmilyen kötelezettséget nem vállalhatnak olyanra, amit nem tartalmaz a költségvetésük. A helyi vagyonrendeletük szerint 2 mft-ig önállóan dönthet az intézményvezetı, ha a költségvetésében ez benne van, ha nem így van, akkor a testület hozzájárulása szükséges. Ezzel a szerzıdéssel az a baj, hogy ehhez a testület nem járult hozzá, hiszen nem is tudtak róla. Emiatt majd lehet, hogy rendkívüli testületi ülést kell majd tartani, ugyanis e szerzıdés alapján mőködtek, lassan vége ennek a pályázati programnak. Kistérségi szintő programról beszélnek, 5 mikrotérségi székhelyen valósultak meg. Székely Szilárd polgármester tudja, hogy jó ez a program, de közel 6,5 mft-os programról van szó, errıl tudnia kellett volna a testületnek. Valószínő, hogy jó dolog és biztos benne, hogy a testület támogatta volna. Az intézmény a város felé elszámolással tartozik. Éves szinten 23 mft-ot tesz az önkormányzat a könyvtár mőködéséhez, hogy fenntarthassák. Ha betudnak vonni pályázatokat, amik az intézmény mőködését segítik, az számukra fontos lenne.

5 5 Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy gyakorlatilag az önkormányzat ennek készfizetı kezese lett az alapítványnak a pályázat megvalósítása és pénzügyi elszámolása tekintetében. Ha az uniós ellenırzés alapján valamilyen gond lenne, akkor fennáll a veszélye, hogy a pénzt vissza kell fizetni, ezt akkor a városnak kell visszafizetnie, nem az alapítványnak, mert az alapítvány ezzel a szerzıdéssel minden felelısséget áttett a mőv.házra, aki közvetett módon pedig az önkormányzatra. Két út is van ebben a dologban, az egyik, hogy a testület ezt itt és most tudomásul veszi és elfogadja a mb. vezetı tájékoztatóját, hogy jól áll ez a dolog, nagy baj nincs, hiszen lassan lezárul ez a program, eddig mindenki hitelezett, még egy forint sem fordult meg sehol, tehát az elıadók saját pénzükbıl vették meg az anyagokat, számítanak a pénzükre. Viszont az alapítvány ebben a dologban semmilyen felelısséget nem vállal, csak annyit, hogy beadta a pályázatot, rajta csak átfut a pénz. Miért nem fizeti ki ez az alapítvány a pénzt, a pénz nála van, közvetlenül miért nem ı fizet, miért az önkormányzaton keresztül megy? Az anyagi felelısség és az elszámolási kötelesség nem az önkormányzaté, hanem az alapítványé. Székely Szilárd polgármester álláspontja szerint, ha lezárul a program, ami szakmailag jó program volt, az intézményvezetı már nem vonható felelısségre érte, hiszen felfüggesztés alatt áll, valósítsák meg, a pénzügyi iroda segítsen az elszámolásban. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy a polgármester elmondása szerint a testület utólag hagyja jóvá ezt a szerzıdést, innentıl hatályba lép minden tekintetben. Tehát az önkormányzaton keresztül megy, az önkormányzat kapja meg a pénzt átadott pénzként az alapítványtól és ık fognak elszámolni vele az alapítvány felé a szerzıdés alapján. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ezt a pályázatot biztosan ellenırizni fogja. Pál Csaba képviselı megkérdezte, hogy miért csinálták az elıadók, voltak tiszteletdíjak? Bódog Vilmosné mb. igazgató elmondta, hogy az anyagköltségeket el kell majd számolni, a kinti szervezıknek voltak. A pályázat 7. számú melléklete részletesen tartalmazza ennek a programnak a költségvetését. Nagyné Mayer Ágnes ıt úgy tájékoztatta, hogy a pályázat, a program rendben van. Jövı héten lesz az utolsó ilyen foglalkozás. Összegyőjtötte az összes számlát, amelyet az oktatók leadtak, majd a pénzügynek ı leadja, akkor ık az oktatóknak majd kifizetik és a Sásd Kultúrájáért Közalapítványt majd azt a pénzt visszautalja, amirıl az önkormányzat tud. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy beadták a 6.3.-as pályázatot, itt a hivatalnak elismerését fejezte ki, hiszen ezzel nem számoltak, hiszen 55 mft-ra nyújtották be, a hasonló települések 1 mft-okat kaptak, próbáltak lobbizni, elıször 8 mft-ról jöttek a hírek, majd 10 mft-ról, végül múlt hét hétfın eft érkezett az önkormányzat számlájára. Ebbıl minden tartozását kiegyenlítették a városnak. Ezért köszönetet mondott Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetınek és jegyzı úrnak. Szakmailag a megyében a sásdi önkormányzat kapta a legtöbb támogatást. A ravatalozó elkészült, a statikusok állították, hogy ez így jó, az ács szakember javasolta, hogy még két vékony faragott pilléroszlopot be kell tenni elıre. A holnapi nap folyamán a dolgozóknak kis ünnepség keretében köszönetet fog mondani és részükre oklevelet fog átadni a munkájuk elismeréséül. Köszönettel tartozik a város Tamás Ferenc sásdi vállalkozónak is, ugyanis ı elkészítette a kupolát és a rajta lévı keresztet, nagyon szép lett, viszont a bádogos munkát és annak felszerelését, darus kocsit, mindent saját költségén, teljesen ingyen végezte. Hivatalos átadást szeretne a ravatalozó kapcsán, melyet a sásdi plébános felszentelne.

6 6 Dr. Kajdon Béla jegyzı véleménye szerint a testület hatalmazza fel a Pénzügyi Bizottságot, hogy valamikor a jövı héten üljenek össze, addigra a megfelelı szakmai tudás, információ alapján tájékoztatni tudják a bizottságot, úgy gondolja, hogy erre az ülésre Jusztinger Jánost is meg kellene hívni, hiszen ı írta alá ezt a megállapodást. A bizottságot hatalmazza fel, hogy tegyen meg mindent ez ügyben a legjobb tudása és belátása szerint, lehetıleg úgy, hogy ez a program ne sérüljön. Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekrıl szóló beszámolót fogadja el azzal, hogy a jegyzıi javaslatot is szavazza meg a testület. Megkérdezte van-e valakinek más kérdése, hozzászólása, javaslata? Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 177/2007. (XI.29.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestülete a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekrıl szóló beszámolót elfogadja. A Képviselıtestület felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy a Sásd Kultúrájáért Közalapítvány elnökével, Jusztinger Jánossal együtt tárgyalják meg a házipraktikák EU-s pályázat megvalósításával kapcsolatos pénzügyi kérdéseket. Határidı: azonnal Felelıs : Székely Szilárd polgármester 2./ A helyi adórendelet módosítása Elıadó: Dr. Kajdon Béla jegyzı Írásbeli elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékleteként csatolva. Koszorús Timea aljegyzı szóbeli elıterjesztésében elmondta, hogy a vállalkozóknak szóló adókedvezményeket ez év december 31-ig legkésıbb fenntartották, mivel a vállalkozások részére adómentesség biztosítása egy részére, a másikkal szemben, vagyis különbségtétel, ez az EU alapelveibe ütközik, ez a szabad versenyt gátolja, tehát december 31-ig adtak lehetıséget arra, hogy fenntartsák az adókedvezményt. Ez az adókedvezmény Sásdon az iparőzési adónál van, amely a 1,5 mft-os értékhatárt meg nem haladó árbevételő vállalkozásokra terjed ki, tehát nekik nem kellett iparőzési adót fizetniük.

7 7 Ezt követıen viszont rájuk is kiterjed az iparőzési adó fizetési kötelezettsége. Nincs lehetıségük ezt számukra a továbbiakban fenntartani. Emiatt hozzá kell nyúlni az adórendelethez, akkor célszerő volna még egy szabályozási pontosítást végezni a rendeletben, ez az építményadót érinti. Kétféle adórendelet módosítása került kiosztásra. Ebbıl az egyoldalas lap, amely a kedvezmény hatályon kívül helyezésérıl szól. Célszerő a másik adórendeletet nézni, hiszen az már az egységes szerkezetét tartalmazza a megmaradó rendelkezéseknek, illetve kitőnik benne a másik változtatás is. Az építményadó jelenleg az adó tárgya valamennyi építmény volt, tehát lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség azzal, hogy adómentesek voltak a lakások és a lakáshoz tartozó kiegészítı helyiségek. Ez azt jelentette, hogy meg kellett volna állapítani minden egyes kis helyiségre az adómentességet, határozatot hozni errıl. Nyilván nem volt ez a testület szándéka sem, a rendeletük viszont jelenleg így szólt. Sokkal egyszerőbb, ha azt mondják ki, hogy nem is tárgya az adónak a lakás, ily módon csak a nem lakás céljára szolgáló épületekre terjed ki az adókötelezettség, de ezek közül sem adó tárgya a lakáshoz tartozó kiegészítı helyiségek. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy 2003-ban kellett hozzányúlni a helyi adórendelethez az eu-s jogharmonizáció miatt, aminek az volt a lényege, hogy gyakorlatilag a vállalkozásokat érintı kedvezményeket szinte mind el kellett törölni, tehát egységes elveket kell alkalmazni az egyenlıség elvét, és a megkülönböztetés tilalma is itt van. Viszont az megengedte január 1-ig a kisvállalkozóknak 1,5 mft-ig lehet adókedvezményt adni, ez most megszőnik, mert nem lehet. Egységes szerkezetbe van foglalva a helyi adórendeletet. Koszorús Timea aljegyzı elmondta, hogy a lakossági kommunális adó kivételével minden benne van ebben a helyi adórendelet tervezetben. Ha legközelebb módosítani kell, akkor a kettıt majd összevonják és akkor valóban együtt lesz a helyi adórendelet. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy ez törvényi kötelezettség, tehát a testületnek tudomásul kell vennie. Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselı elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot, elfogadásra javasolja a testületnek. Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzıkönyv mellékleteként csatolt helyi adórendelet tervezetet fogadja el. Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, hozzászólása, kérdése? Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet szavazzanak. Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestülete 11 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

8 8 11/2007. (XII.3.) Ökr. számú rendelete a helyi adókról szóló többször módosított 11/1991. (1992.I.05.) számú rendelet módosításáról és egységes szövegérıl szóló 2/1999. (II.1.) Ökr. számú rendelet módosításáról és a rendelet egységes szövegérıl (A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékleteként csatolva.) 3./ Beszámoló a polgármesteri hivatal adóztatási tevékenységérıl Elıadó: Dr. Kajdon Béla jegyzı Írásbeli elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékleteként csatolva. Koszorús Timea aljegyzı elmondta, hogy a polgármesteri hivatal munkájának a beszámolója részeként évenként be kell számolni az adózási tevékenység helyzetérıl. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy a költségvetésben elıirányzott adótervet teljesítik, ebbıl bevétel kiesésük a költségvetéshez képest nem lesz. Egyébként vannak kieséseik, de azon vannak, hogy ezeket valamilyen formában behajtsák. Pál Csaba képviselı megkérdezte, meddig vannak toleranciák, mőködik ez még? Dr. Kajdon Béla jegyzı törvénytervezet szinten volt hír arról, hogy január 1-tıl ezek az adóbehajtási jogkörök átmennének az APEH-hez. Elmondta, hogy amit terveztek, az befolyt. Vannak kintlévıségeik, folyamatos egyeztetések vannak az ügyben. Mindenki tudja melyik cégrıl van szó, állítólagos ígéret szerint még az idei évben 2 mft-ot befizetnek, akkor az adóbevételeik fele már bent lesz. Skoda Dénes képviselı megkérdezte mennyi a talajterhelési díj? Kovács Zoltánné adóügyi fıelıadó a kérdésre válaszolva elmondta, hogy 120,-Ft/m3, ezt törvény határozza meg. Skoda Dénes képviselı megkérdezte, hogy a testület ezt nem is emelheti? Kovács Zoltánné adóügyi fıelıadó a kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem emelheti, van egy helyi rendeletük, abban van leszabályozva, hogy kedvezményt biztosit. Skoda Dénes képviselı semmiképp nem akar kedvezményeket adni, hiszen lesz majd egy napirendi pontjuk, amely az ivóvízminıségrıl szól, állítólag Sásd városának ivóvízbázisa szennyezett. A kiadott anyag szerint látható, hogy 144 lakóház nincs rajta a szennyvízrákötésen. Tudja azt, van olyan, hogy technikai akadály miatt nem tud rákötni a szennyvízhálózatra, de aki rá tudna kötni, ıket szorgalmazni kellene ennek a terhelési díjnak az emelésével, hogy kössön rá, mert az ivóvízbázis veszélyeztetve van. Kovács Zoltánné adóügyi fıelıadó elmondta, ez úgy kezdıdött, hogy 2004-ben fizették a 20 %-át, az idén már a 70 %-át, jövıre a 90 %-át és 2009-tıl a 100 %-át.

9 9 Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy van egy fokozatosság és a végén már a 100 %-ot kell fizetni. Pál Csaba képviselı megkérdezte, hogy a 144-bıl ki az, aki önhibájából nem kötött rá, vagy fordítva? Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy a törvény itt megkülönbözteti azt, itt csak olyanok vannak, akik önhibájukból nem kötöttek rá, akiknél nincs ilyen, az nem fizet. Hörnyéken rá lehet kötni, ott is csak egy részére nem lehet rákötni. Skoda Dénes képviselı véleménye szerint, az önkormányzatnak ösztönözni kell a lakosságot, hogy minél elıbb kössön rá, mert nem véletlenül adták a támogatást. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy ezt a listát részükre mindig a szolgáltató közli a jogszabály értelmében. Skoda Dénes képviselı ez durván %-a a lakosságnak. Koszorús Timea aljegyzı elmondta, hogy ez nem valós, hiszen ennél több, hiszen ez a szám csak az, akik rá tudnának kötni a rendszerre. Dr. Kajdon Béla jegyzı meggyızıdése szerint a 144-bıl a fele akkor sem tud rákötni, ha bármit is tennének. Ez a rákötés kb eft-ba kerül, ezt sajnos nem mindenki tudja magának megengedni. Ha a testület úgy gondolja akkor a bizottság nézze meg, kik azok, akiket ez érint. Skoda Dénes képviselı véleménye szerint a Városrendezési és Fejlesztési Bizottság nézze meg. Székely Szilárd polgármester elmondta a talajterhelési díjjal az a baj, ha valakinek ügyesen meg van csinálva a csatornája, hiszen van olyan aki 30 éve nem szippantat, nem óhajt rákötni, pedig lehetısége volna rá, sajnos elképesztı megoldások vannak, amelyeket az emberek alkalmaznak. Amíg a talajterhelési díj mértéke 120,-Ft/m3, a szennyvízcsatornáé 250,-Ft/m3, addig nem köt rá. Skoda Dénes képviselı véleménye szerint az önkormányzat megnézhetné, ha valaki havonta elhasznált 10 m3 vizet, be kellene mutatnia hányszor szippantott, ha nem tudja bemutatni, akkor nemcsak talajterhelési díj van, hanem szennyvíz is. Székely Szilárd polgármester elmondta, ez már nem az ı hatáskörük, akkor egy másik hatóságot kell megkeresni. Sokan úgy gondolják a díj fele annyiba kerül, mint a csatornadíj, miért kötne rá. Javasolta a testületnek az írásban kiadott határozati javaslat elfogadását. Megkérdezte van-e valakinek más kérdése, hozzászólása, javaslata? Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

10 10 Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestülete 11 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 178/2007. (XI.29.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestülete az adóügyi munkáról szóló beszámolót elfogadta. Egyúttal elrendeli, hogy a hátralékok behajtására a szükséges intézkedéseket a Hivatal tegye meg. Határidı: folyamatos, illetve december 31. Felelıs : Székely Szilárd polgármester Dr. Kajdon Béla jegyzı 4./ Sásd Város Önkormányzata évi költségvetésének koncepciója és a évi költségvetés idıarányos teljesítése Elıadó: Székely Szilárd polgármester Dr. Kajdon Béla jegyzı Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetı Írásbeli elıterjesztések a jegyzıkönyv mellékleteként csatolva. Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetı szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a 10. havi tényadatok alapján sok mindent be lehet tervezni, illetve próbálták azokat követni, amelyek testületi döntések alapján vannak, például létszámcsökkentés, egyéb ilyen racionalizálási dolgok, például a családsegítı szolgálat kistérséghez való átkerülése. Ennek alapján a fı összehasonlítási szempont, több mint 20 mft-tal, hiánnyal, mőködési hiánnyal lehet számolni koncepció szintjén a következı évben, mint amit erre az évre terveztek tavaly ilyenkor. Ez egy kedvezı kép az önkormányzatnak az elızı évhez képest. Kedvezı kép az állami támogatásoknál, próbálják támogatni. A koncepcióban a fejlesztési oldalt egy becsült szinten, az ez évre áthúzódó kiadásokkal tervezték csak. A bevételi forrásokat illetıen szintén nem lehetett igazán tervezni, a fejlesztési mérlegük szempontjából volt egy olyan tétel, több mint 4 mft-os támogatást kaptak idén lakásjuttatási támogatást, ami a fejlesztési oldal forrásait gyarapította. Ezt az állami támogatási formát teljes egészében besorolják tervezet szintjén a szociális célú juttatásokhoz, a segélyek közé. A 8.sz. mellékletben található, hogy az elıbb elmondott az egyik hónapban már teljesültek azok az elıirányzatok, amiket eddig terveztek. Szeptember 15-ig bezárul a második adófizetési határidı. Ami ezután sikerül behajtani a legnagyobb adósoktól, illetve van egy másik, amit 1,5 mft-os szinten lehet tervezni, hogy némely vállalkozó elıleggel fizeti a jövı évi fizetését. Ebbıl is várható túlteljesítés, ezek a bevétel szintjén tartalékként jelentkeznének. A koncepcióban látható, hogy a évi elıirányzatok, mellette a 10. havi tényt és a 2008.évi koncepciót. Az anyagból kiderül, hogy központi változások szerint, 4,7 % körüli az infláció mértéke, 7 %- al számolnak.

11 11 Dr. Kajdon Béla jegyzı kiegészítette a fent elhangzottakat azzal, hogy a testület nagyon komoly munkát végzett az idei évben, hiszen hosszabb távra meghatározta az intézmények létszámgazdálkodását, idén már döntött olyan dolgokban, aminek jövıre lesz hatása. A családsegítı szolgálat átkerül a kistérséghez január 1-tıl. Ezzel a sásdi költségvetésben a testületnek már nem kell foglalkoznia. A középiskolánál jövı évben egy álláshely fog megszőnni, egy fı kedvezményes nyugdíjba fog menni. Az óvodánál 1 óvónı megy nyugdíjba, az ı álláshelye már nem lesz betöltve. Az általános iskolánál két álláshely szőnik meg, egy más most megszőnt. Volt olyan döntése a testületnek annak idején, ha valaki nem végkielégítés és egyéb módon megy el, ott háromhavi jutalmat kap a dolgozó és a jubileumi jutalmat is megkapja. Ez megtörtént és így rokkant nyugdíjba ment egy pedagógus ezekkel a juttatásokkal, és az álláshelye nincs betöltve. A jövı évben további egy pedagógus megy nyugdíjba korkedvezménnyel hasonló feltétellel. Így az iskolánál további két létszámmal csökken az iskola létszáma, ebbıl az egyik megtakarítási szempontból kedvezı volt az iskolának, a másik pedagógus esetében elmondható, hogy közben egy csoport is megszőnik majd az iskolában. Ezért ott szakmailag sem indokolt egy álláshely. A TOT. Hivatalnál az idei évben megszőnt egy könyvelıi álláshely, hiszen ahogy a hivataltól elmennek a feladatok, lehet, hogy a TOT. Hivatala kapja meg egy belsı átcsoportosítással. Viszont ha az integráció megvalósul, akkor biztosan lesz mozgás a pénzügyi gazdálkodás területén, mert a TOT-nál meg kell emelni a létszámot, a hivatalnál pedig le kell építeni, mert elmegy a feladat. A könyvtárnál olyan döntés volt, hogy január 1-tıl 3 fı állású szakember dolgozik a vezetıvel együtt. Ha ott plusz ember dolgozik, akkor ı valamilyen pályázati lehetıség miatt dolgozhat. A költségvetést nyilván ennek tudatában fogják összeállítani egy másfél hónap óta. A normatív támogatásoknál heves vita volt a parlamentben, tehát tovább csökkentették a normatív támogatásokat. Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselı elmondta, hogy a könyvvizsgálói jelentés alapján is megállapítható, hogy az idei koncepció sokkal jobb mint a tavalyi. A jelenlegi tudásuk szerint úgy tőnik, valamivel könnyebbnek látszik a 2008-as év, mint a tavalyi. Székely Szilárd polgármester elmondta, úgy állhatnak egy olyan költségvetési koncepció összeállításához, ami jobb mint az idei év, ez elıremutató jel, de nem a teljes megoldás. Sajnos hozzá kellett nyúlni a dolgokhoz, nem volt egyértelmő, voltak fenntartások benne. De mivel túljutottak rajta, a testület átlátta, mindenki átnézte, hogy mi a város érdeke és a racionális döntéseket meg kellett hozni. Ezek néha érdeksérelmekkel jártak, mégiscsak jövıre egy elfogadható koncepciót tudnak majd szerkeszteni. Mint koncepció, elégedett ezzel a 80 mft-os tervezett hiánnyal, mint költségvetés, ennél jóval kevesebbet várna el, ezért sok mindent fel kell még vállalni és tenni. Most odáig jutottak, hogy be kell még vonni újabb forrásokat ahhoz, hogy ez a mőködés lefedhetı legyen és ne újabb mőködési hitel felvételével. Következı évben mintákat fognak keresni arra, mik azok a plusz források amiket be tudnak hozni. Amit tudni kell, hogy jövıre kalkulálni, mintegy 35 mft-os ÖNHIKI-ben, ami kevesebb, mint az idén volt. De nem kellene tovább növelni a város mőködési hiteleit. Kalkulálhatnak továbbra is hasonló mértékő ÖNHIKI-s kiegészítéssel is, ami azt jelenti, hogy a felét lefedték a pénzeknek a mőködési hiányuknak, de még mindig azt mutatja ki, hogy költségvetésbıl takarékoskodni is kell, erre idén is sor került, hiszen közel 10 mft-ot megtakarítottak. Tehát a 80 mft 70 mft-ra levihetı, még mindig marad 20 mft. Ezzel is valamit kezdeni kellene, igazából vannak rá ötletei és javaslatai.

12 12 Az uniós operatív programokban nagyon sok mőködési pénzt lehet bevonni, tehát a kistérségen elvárják a polgármesterek és nem engedik meg az eltérı mőködtetést, itt is rá kell állni arra, hogy plusz feladatokkal, melyeket a munkaszervezet elvégez, plusz pénzeket hívjanak le. Mivel ezt a munkaszervezet végzi, a munkaszervezet költségvetésébe kell beépíteni. Erre nagyon jó példa az oktatási feladatok elvállalása, kulturális feladatok felvállalása pluszban. Ez a pályázat is 6,5 mft, csak nem áramlott be a költségvetésbe. Ilyen lehetıségekre 7,3 milliárd forint áll rendelkezésre, amely kulturális, szervezési feladatokra van. Véleménye szerint oktatási feladatokra is rendelkezésre áll ilyen támogatás. Vállalniuk kell majd olyan feladatokat, amelyek nincsenek benne kötelezıen az alapító okiratba, nyilván akik dolgoznak benne egyéb plusz juttatásokat is kapnak majd. 20 mft nem nagy összeg ehhez és pályázható és nyerhetı is. Ha vannak ötletek, sokkal több pályázati lehetıség van, mint ami eddig rendelkezésre állt. El kell indulni egy ilyen úton is és hátha ki tudják küszöbölni mőködési hitel növekedés nélkül a következı évet, ami azt jelenti, hogy nem rontanák tovább a város költségvetését és átteszik kistérségi mőködésre. Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselı elmondta, hogy nézegette a nem kötelezı jellegő feladatokat, sorba mentek, megnézték ezeket a tételeket, de úgy gondolja, hogy nem lehet mindent törölni, valahol hihetı kisvárosnak kell maradni. Hiába nézték át a nem kötelezı jellegő feladatokat, mindenki úgy érezte, hogy valamilyen szinten mégis kötelezı. Skoda Dénes képviselı a bizottsági ülésen is elmondta, csatlakozik polgármester úrhoz és képviselı úrhoz, aki olvasta a könyvvizsgálói jelentését, látható, hogy 25 mft-tal kevesebb a mőködési hiány évre várhatóan, mint ahogyan 2007-ben volt. De ehhez hozzá kell tenni, mint ahogy jegyzı úr is elmondta, ez abból adódik, hogy a családsegítı szolgálat 24 mft-tal átkerül a kistérséghez, ez gyakorlatilag lenullázza. A tavalyi év nem koncepció volt, hanem ténymegállapítás. A testület elgondolkodik, hogy milyen úton halad tovább és mi az amiben dönteni kell majd, amikor meg kell határozni a évi költségvetést. Arra sarkallja a döntéshozókat, hogy át kell gondolnia a nem kötelezı önkormányzati feladatoknak a finanszírozását. Ezt minden egyes intézménynél, cégnél, ami az önkormányzaté, ezt végig kell gondolni és megnézni, hogy mire szabad pénzt adni és biztosítsák az önkormányzatnak a biztos gazdálkodását. Dr. Kajdon Béla jegyzı megkérdezte a középiskola igazgatóját, hogy a Norvég programról mit lehet tudni? Gáspár Andrea a Sásdi Vendéglátóipari Középiskola igazgatója a kérdésre válaszolva elmondta, hogy egyikrıl sem tudnak semmit, mindkettı bent van február környékén várható, hogy elbírálják és március, április körül fognak tudomást szerezni az eredményrıl. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a norvég programnál 8 hónap a bírálati idı. Ha ez nyer, akkor a középiskolájuk sok éven keresztül nyereséges lesz. Valóban két pályázat bent van, ami a középiskola mőködését hosszútávon nem nullásra, hanem nyereségessé teszi. Nagyon bíznak a kedvezı elbírálásban. Az iskola megtette, hogy a ráesı feladatokat megoldja.

13 13 Rabb Gyızıné alpolgármester megkérdezte, hogy a költségvetési beszámoló 6. sz. mellékletének 13. pontjában szereplı tételt nem érti, mégpedig Mocsolád Civilház Kht, ez mit jelent? Székely Szilárd polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy Tóth Judit informatikus alkalmazására nem ık nyerték el a pályázatot, hanem ez a Kht, mivel a város Alsómocsoláddal kiemelt kapcsolatokat ápolt, annyira jóban volt vele, hogy a Kht. megengedte, hogy az informatikus ne Alsómocsoládon dolgozzon, hanem a sásdi könyvtárban. De viszont ennek volt egy olyan része, hogy a foglalkoztatási pályázaton félévig tovább kellett foglalkoztatniuk a dolgozót, mivel a kht. nyerte el a pályázatot, a féléves bérét az informatikusnak ık a túlfoglalkoztatás idejére átutalták a kht-nak, mert ı fizette a dolgozót, mivel ı volt a pályázat kedvezményezette. Skoda Dénes képviselı megkérdezte, hogy a Sásd Kht-nak több mint 300 eft-tal lett több pénz átutalva, ez mibıl adódik? Székely Szilárd polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a középiskolánál volt egy magas fal a szomszédok felöl, egyszer csak kilódult 22 cm-t ez a fal, ekkor szólt az iskola, hogy mi történt. A jegyzı úr hozott egy statikust, aki életveszélyessé nyilvánította a falat és azt mondta, hogy azonnal le kell bontani, mert a 4 m magas, 1 m széles téglafal leomlik, vagy a szomszédra, vagy a másik oldalon valakire rádılhet. Tamás Ferenc helyi vállalkozót bízták meg, hogy ezt a falat bontsa el és építsen új kerítést, mert lakók vannak az udvarban, kutya is van, el kellett határolni az udvart kerítéssel, ennek 370 eft volt a lebontása és az új kerítésnek a munkadíja. Az áfát szerették volna visszakapni, ezt a vis major keretbıl intézték, ezért ment a kht-n keresztül. A vállalkozóval személy szerint ı állapodott meg, csak a kht-n átfuttatták. Javasolta a képviselıtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzıkönyv mellékleteként csatolt évi költségvetési koncepciót fogadják el. Megkérdezte van-e valakinek más kérdése, hozzászólása, javaslata? Már kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestülete 11 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 179/2007. (XI.29.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestülete az írásban kiadott, jegyzıkönyv mellékleteként csatolt évre vonatkozó költségvetési koncepciót elfogadta. Határidı: november 30. Felelıs: Székely Szilárd polgármester

14 14 Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzıkönyv mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzata évi költségvetésének idıarányos teljesítésérıl szóló beszámolót fogadja el. Megkérdezte van-e valakinek más kérdése, hozzászólása, javaslata? Már kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestülete 11 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 180/2007. (XI.29.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestülete az írásban kiadott, jegyzıkönyv mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzata évi költségvetésének idıarányos teljesítésérıl szóló beszámolót elfogadta. Határidı: november 30. Felelıs: Székely Szilárd polgármester Hausmann Mária képviselı eltávozott a testületi ülésrıl. 5./ Tájékoztató a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységérıl, a polgármester tevékenységérıl Elıadó: Székely Szilárd polgármester Írásbeli elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékleteként csatolva. Székely Szilárd polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy évközben a testületet folyamatosan tájékoztatta a lejárt határidejő határozatokról szóló beszámoló címő napirendi pontnál a kistérségnél történt dolgokról. A város és a térség érdekében folyamatosan dolgoztak, plusz forrásokat, pályázati forrásokat találni. A kistérségi társulás egyöntetően nagyon sokat tett azért, a munkaszervezet is, hogy a leader programban újból indulhassanak, újból a város és a térség részére plusz forrásokat vonhassanak be. A társulás a továbbiakban azon gondolkodik, hogy hogyan tudna újabb intézmények fenntartását átvenni, ha a tagönkormányzatok is ezt úgy kívánják. A költségvetésnél is még egy 30 mft-os tétel lebeg, amit még mindig igénybe tudnának venni, ha az intézményeik kistérségi fenntartásban lennének, ennek nyilván majd meg kell vizsgálni adott esetben a lehetıségét. A szociális ellátó intézményüket, a családsegítı szolgálatot január 1-tıl kistérségi társulás fogja mőködtetni kistérségi szinten, új szolgáltatások indulnak, például a támogató szolgálat, családsegítı szolgálat, ami kiterjed majd az egész kistérségre, a házisegitségnyújtás teljes kistérségre való kiterjedése, ez a városnak is megtakarítást jelent, kb. 7-8 mft-ot. A kistérségi normatíva és a települési normatíva között 12 mft különbség állt rendelkezésre és ez sarkallta a kistérséget arra, hogy ezt a pénzforrást ne hagyja már veszni tovább, mert az új szolgáltatásokat tudja nyújtani, indítani.

15 15 A kistérség benyújtott egy közmunka pályázatot 94 emberre, ez Sásdot kb. 10 fıvel érinti, idén is látszott már, hogy több közmunkást tudtak foglalkoztatni, azért mert a kistérség folyamatosan dolgozott és pályázott, ezenkívül is még sok pályázatot nyújtott be. A pályázatot elnyerték, így a kistérségben január 1-tıl újabb 94 ember foglalkoztatására lesz lehetıség. A kistérség úgy döntött, hogy minden település részére az eszközállományon felül, amit megenged a pályázat, biztosit egy kb. 190 eft-os tisztító fünyirıgépet. Gábor Gyula a STKT Iroda vezetıje kiegészítésében elmondta, hogy az iroda jelenlegi létszáma most 10 fı, minden dolgozó közalkalmazotti jogviszonyban áll. 2 fı belsı ellenır, 2 fı projekt menedzser, 1 pénzügyi gazdasági vezetı, 1 fı pénzügyi ügyintézı, 1 informatikus, 1 közbeszerzési szakértı, elnyerték a vidékfejlesztési iroda címet, ott van egy irodavezetı és 1 fı. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ennek java része plusz forrás, például a HVI iroda címmel havonta 500 eft-ot nyertek pluszban mőködésre, ez éves szinten nagyon komoly összeg. A kistérség költségvetésileg jól áll, az idei évben is kb mft-ot helyeztek mőködési céltartalékba. Ez nyújt fedezetet arra, ha idınként átvesznek egy-egy intézményt és ott van egy kis mőködési hiányuk, akkor ebbıl próbálják kompenzálni. Javasolta a képviselıtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzıkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységérıl és a polgármester tevékenységérıl szóló beszámolót fogadják el. Megkérdezte van-e valakinek más kérdése, hozzászólása, javaslata? Már kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 181/2007. (XI.29.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestülete az írásban kiadott, jegyzıkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységérıl és a polgármester tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadta. Határidı: november 30. Felelıs: Székely Szilárd polgármester 6./ Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, járó-beteg szakellátó központ létrehozása pályázatban való részvétel (TIOP 2.1.2/07/1.) Elıadó: Székely Szilárd polgármester Írásbeli elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékleteként csatolva.

16 16 Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy itt a város szerepel, mint pályázóként, mint mőködtetıként egy járóbetegközpontnál az önkormányzati társulás. Ahhoz, hogy hogyan tudna mőködni, ahhoz egy tanulmányt kellene készíteni. Kistérség megalakítja december 15-ig kistérségi fejlesztési bizottságot, aki különbözı fejlesztési programok elıkészítéséért lesz felelıs. A Miniszterelnöki Hivatal a 33 leghátrányosabb helyzetben lévı térségre írta elı. Ha megalakul ez, akkor egy 20 mft-os tanulmányi, szakértıi díjkeretet biztosit tanulmány készítésére és szakértıt is biztosit hozzá. Arra jutottak, hogy készítsék elı a pályázatot, a város leigényelné az elıkészítési költségek közül a tanulmányt, ugyanakkor a kistérséggel finanszíroztassák meg ezt az összeget, így a város 5 mft-os plusz forráshoz juthatna jövıre, ami nincs tervezve. A járóbetegellátó központot a 22 település szeretné, ha Sásdon lenne és megvalósulna. Dr. Kajdon Béla jegyzı véleménye szerint a testületnek abban is döntenie kellene, hogy részt kívánnak-e venni ebben. Kiosztásra kerül a pályázati felhívás, ami már nem ugyanaz, ami a legújabb, de a képviselık itt vannak és segítséget tudnak nyújtani bármiben, ami felmerül. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a pályázati útmutatót mindenki átolvasta, a tegnapi nap folyamán ezzel kapcsolatban fórumot tartottak, ahol egy elıadást tartott egy szakértı a minisztériumból. Elızetesen tárgyalt errıl a háziorvosokkal is, nyilvánvalóan, ha késıbb bekerülnek majd ebbe a mőködésbe és jól együttdolgoznak majd a központtal, akkor ık ezt támogatni fogják. Ha ez felépülhetne a térség sokat nyerne, itt kell olyan üzemeltetıt találni, aki vállalja, hogy nem kér pénzt 5 évig a térségtıl. Egy ilyen üzemeltetı már jelentkezett és egy másik már bejelentkezett, gondolkodik rajta. Biztos benne, hogy lesz még jelentkezı, hiszen aki benne van, az tudja, hogy mőködtethetı ez a rendszer. Nyilván a pályázatot csak úgy szabad benyújtani, hogyha írásban kapják meg, hogy mőködtetik és nem az önkormányzatok társulását terhelik ezzel. Ha nem tudják a mőködtetést megoldani, akkor nem szabad belemenni, ugyanis finanszírozási lehetısége erre nincs külön a térség önkormányzatainak. A térség két alelnökével fent voltak a minisztériumban, akkor erre elsı körben nem tudtak választ adni. A minisztérium fıosztályvezetıje szintén lent járt, tanácskoztak, biztatott arra, hogy próbálják meg. A mentıállomást mindenképp szerették volna, hogy legalább arra, hogy helyet biztosítson a város és utána az OMSZ majd elsı körben megvalósítja, errıl levelet is kaptak. A tegnapi fórumon a szakértı megerısítette, hogy 2008-ban megvalósításra fog kerülni a mentıállomás kérdése. Az eü. Ellátó központra pedig azt mondta, hogy van benne ráció, fantázia és olyan mőszaki berendezéseket nyer a város, amire máshol várnak. Ez majd az üzemeltetı gondja lesz, hogy milyen szakmai színvonalon, milyen berendezésekkel, hogyan kell felszerelve lenni. Zentai Gábor az egyesület elnöke hozzászólásában elmondta, hogy ebben a pályázatban Sásd Város Önkormányzata a fı pályázó, egyrészt majd errıl kell döntést hozni, másrészt az anyagban szerepel, hogy a pályázatban szintén egy területen lévı önkormányzatok, tehát itt a kistérségen túl is fognak önkormányzatok bekerülni ebbe az ellátó rendszerbe, ezek fognak létrehozni majd egy nonprofit kft-t, aki az üzemeltetést vállalja. 5 évig ezt az ellátást biztosítania kell az önkormányzatoknak, tehát ennek a társulásnak. Ennek függvényében kellene ezt a két határozatot meghozni. A Szigetvári Eü.Szolgáltató Kft-nek a menedzsment részére való megbízás ez, még nem lehet tudni összegszerően, mekkora mértékő a beruházás, max. 1 milliárdra lehet pályázni. Dr. Kajdon Béla jegyzı megkérdezte, mennyi idı alatt készítik el a tanulmányt, ha most megbízást kapnak?

17 17 Zentai Gábor az egyesület elnöke elmondta, hogy mindenképp az önkormányzat adhat megbízást. A februári határidı miatt és engedélyezésre be kell nyújtani a terveket. Megoldható, de nagyon rövid az idı. Dr. Kajdon Béla jegyzı kérte a képviselıket, hogy a pénzügyi feltételekrıl, mirıl van szó, milyen feltételekkel lehet ezt megvalósítani, mondjanak néhány szót. Pernyéz Zsuzsanna az egyesület képviseletében elmondta, hogy a TIOP elnevezéső forrásról van szó, ami a járó beteg szakellátó központoknak a fejlesztésérıl szól. Olyan térségek pályázhatják meg ezt a pályázatot, ahol a lélekszám eléri a fıt, ugyanakkor a kialakítandó központnak lakosságszámot kell lefedni. Ezért beszéltek arról, hogy szükséges Komló térségébıl még bevonni önkormányzatokat, akik idetartoznak majd. Maga a komplexum tulajdonképpen négy fı szakma területet fed le, diagnosztika illetve egyéb opcionális elemek, belgyógyászat és az ehhez tartozó szakmacsoportok, ezenkívül sebészet, traumatológia, nıgyógyászat és terhesgondozás, gyermekgyógyászat, röntgen, ultrahang és labor, ezek a kötelezı elemek. Vannak opcionális elemek, tehát amivel ezeket ki lehet egészíteni, otthoni ápolás, olyan ellátásszervezési feladatok, illetve népegészségügyi feladatok, képzés, oktatás a lakosságnak a motiválása, kondicionálása ezen a területen. Patikát lehet kialakítani, gyógyászati segédeszközöket forgalmazó helységet lehet kialakítani. Ezenkívül folyamatban van a mentıállomás, ami egy másik forrásból pályázható. De a minisztériumból is azt javasolták, hogy ez komplexumot képezzen. Ennek a járóbetegszakellátó központnak 1500 m2 területen kell lennie és emellett kerülne kialakításra a mentıállomás. 500 és 1 milliárd közötti összegre lehet pályázni, ezt majd a tervezés során, a tanulmány során tudnak majd pontosabbat megfogalmazni költségvetésileg. 5 % önrészt kell vállalni, viszont ez természetben hozzájárulás az is lehet, ha a város felajánl egy ingatlant. A minisztériumból azt mondták, hogy kb. ez évre megvalósulhat, tehát kétéves periódusban kell gondolkodni és tavasszal, de inkább nyáron lehetne hozzákezdeni ehhez a beruházáshoz. Az a település lehet a pályázó, ahol ez a komplexum létrejöhet. Skoda Dénes képviselı nem érti, hogy a minisztérium miért pont Sásdon gondolta ezt, hogy meg kell valósítani, hiszen a közeli városok mind rendelkeznek ezzel a központtal. Sásd Város Önkormányzatának az a dolga, hogy elıször is össze kell szedni 15 ezer lakost. A 15 ezer lakos mellé olyan üzemeltetıt biztosítson, aki vállalja, hogyha ez elkészül 5 évig üzemelteti a központot. Figyelembe kell azt venni, hogy a fórumon is elhangzott néhány település polgármesterétıl, hogy ık ehhez nem tudnak hozzájárulni. Valószínő, hogy itt majd érdekek fognak sérülni, akiknek az érdekei sérülnek az például az ügyeleti rendszer, a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszköz bolt és egyéb dolgok. Az önkormányzatnak kell döntenie abban, hogy foglalnak állást. Aki ebben jól járhat, Sásd város és Sásd város környékének lakossága. Nem kell utazni, nem beszélve arról, hogy egy 21. századi modern felszerelt technikával rendelkezı központ lenne, az épület 5 év után Sásdon marad, ha mőködik, ha nem. Biztos abban, hogy mőködni fog, hiszen jól felszerelt, modern épületrıl van szó. Véleménye szerint ezzel a lehetıséggel élni kell, ez a polgármester dolga lesz, hogy ezt a konzorciumot létrehozza, gyızze meg azokat a falvakat, amelyek esetleg nem akarnak csatlakozni ehhez a konzorciumhoz. Ezután kell találni egy olyan mőködtetıt, aki ezt 5 éven keresztül üzemelteti és olyan biztosítékot ad, hogy ez az önkormányzatoknak semmibe nem fog kerülni. Személy szerint javasolta, hogy erre pályázzanak, mert Sásd lakossága ezzel biztos jól fog járni.

18 18 Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ennek helyéül olyan hely kell, amelynek van egy értéke. A tegnapi fórumon a minisztériumi szakértı, elfogadják az önkormányzat ingatlanbecslését és nem fognak senkit kiküldeni külön felülvizsgálni központi független értékbecslıket. Az általuk felértékeltetett ingatlan lehet az önrész. Van a városnak egy 3200 m2-es ingatlana, amely alkalmas lenne ilyen építésre, ha kell parkoló is majd, az is megoldható ott. Ez pedig a volt Áfész központnak a területe, Dózsa u. 34. szám alatti ingatlan. Ezt akár 30 mft-ban is el tudják számolni önrészbe. Ez a terület nagyon értékes. Javasolta a testületnek, hogy ezt a területet vigyék be önrészként. Ez a hely véleménye szerint jól megközelíthetı, a Dózsa utca elég széles a mentı közlekedésére, továbbá a mentı több helyen is ki tud menni a városba. Pál Csaba képviselı megkérdezte, hogy látják a mikrotérséget ez ügyben? Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy egyértelmően támogatja a mindszentgodisai, a gödrei mikrotérség, a saját mikrotérsége egyértelmően benne van, a vásárosdombói térség sincs ellene, hiszen nekik is közelebb lenne. A mágocsi térség volt az egyetlen mikrotérség, aki oda szeretne késıbb is tartozni, viszont ha most kinyilvánítják, hogy számukra ez fontos, hogy megvalósuljon. A komlói térségbıl is néhány település kinyilvánítja, hogy ez az ellátás fontos és szeretnének ide tartozni. Magyarhertelend tegnap nyilvánította, hogy szeretne ide tartozni, a településen 800 lakos él, úgy gondolja, hogy Bodolyabér is ezen az állásponton van. A komlói kistérség biztos segíteni fog abban, ha létszámot kell toborozni. Rabb Gyızıné alpolgármester elmondta, hogy 31 éve dolgozik az egészségügyben, talán a legjobban tudja, hogy a beteg embereknek mi a problémája, személy szerint teljes mértékben támogatja ezt a lehetıséget. Egyértelmő, hogy támogatja, a betegeknek ne keljen Dombóvárra menniük. Attól fél, nem tudja találnak-e mőködtetıt. Úgy gondolta, mielıtt ebbe belemennének, nagyon fontos dolog, hogy mőködtetıt találjanak, talán elıbb mőködtetıt kellene keresni és utána élni ezzel a lehetıséggel. Véleménye szerint a háziorvosokkal nagyon jó kapcsolatba kell lenni, mert nagyon fontos, hogy milyen a kapcsolat. Jelen pillanatban is ha a betegnek laborra van szüksége, akkor nem küldik el Dombóvárra, mert a sásdi tüdıgondozóban is mőködik a labor. Ha ez megvalósul, akkor a háziorvosokon fog múlni, hogy hová küldi a betegeket szakrendelésre. Fontos, hogy a háziorvosok ne sérüljenek, úgy gondolja, hogy ezt jobban elı kellett volna készíteni. Személy szerint beszélgetett a háziorvos kollégákkal és úgy érezték, hogy ıket ebbe jobban be kellett volna vonni. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ı beszél Bánfi doktorral az ügyeleti rendszerrıl, ami sásdi, azt nem kell odaadni, az maradjon Sásdé. Az üzemeltetı vállalja, hiszen neki anyagi érdeke, hogy a háziorvosokkal megegyezzen. Egy üzemeltetıi szándékról tud, mégpedig a komlói járóbetegközpont üzemeltetıje szóban nyilatkozott, hogy 5 évig vállalja a pályázati feltételeket figyelembe véve. Galambosné Wágner Éva képviselı az a legfontosabb, hogy üzemeltetı legyen. Annak idején amikor arról volt szó, hogy legyen uszoda, mindenki támogatta, de amikor arról volt szó, hogy hozzá kell járulni, akkor senki nem akarta támogatni, ezen bukott meg. Elıször azt kellene tudni, hogy ki üzemeltetné, mert az önkormányzatok hiába mondják, hogy ık ellene vannak, de támogatni nem tudják anyagilag.

19 19 Zentai Gábor az egyesület elnöke elmondta, hogy van egy határidı, ami február 8. Ezt párhuzamosan kell végezniük a dolgokat, egyrészt Komlón van üzemeltetı, vele is úgy alakítjuk ki a rendszert, hogy a komlóinak ez nyereséges, vagyis tudnak olyan szerzıdést kötni majd az önkormányzatok, hogy az üzemeltetı garantálja ezt a szerzıdésbe, hogy nem kér hozzá támogatást. Ha Komló mégis azt mondja, hogy nem, akkor még mindig ott van a szigetvári eü központ, de van Pécsen is. Galambosné Wágner Éva képviselı ezzel tisztában van, de írásban lenne a legjobb, ha letennék az ajánlatokat. Zentai Gábor az egyesület elnöke el kell kezdeni a tárgyalásokat, mert ı is akkor tudja letenni írásba, ha lát egy anyagot, ami alapján kalkulálni tud. Ez ügyben mindenki megkeresnek majd, beleértve a háziorvosokat is, hiszen lehetısége lehet majd ott dolgozni is. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a komlói járóbetegközpont üzemeltetıje jelentkezett, hogy ı vállalná, november 30-ra leteszik majd, nemcsak az üzemeltetésre vonatkozó javaslatokat, hanem a komplex megvalósításra, hogy milyen szolgáltatásokat tartalmazzon, mi legyen beépítve, hogyan nézzen ki. Galambosné Wágner Éva képviselı megkérdezte ebbe lehet építeni, hogy abban az esetben lesznek megbízva, ha üzemeltetı is lesz? Skoda Dénes képviselı véleménye szerint lesz üzemeltetı, hiszen az új mőszerekre biztos, hogy igényt fognak tartani. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán érdeklıdött a dombóvári kórház igazgatója, vizsgálta a dolgot. A szigetvári kórház jelezte szóban, hogy ık szeretnék üzemeltetni, hogyha a környéken más nem akarja elvállalni. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy azok az önkormányzatok, akik ebbe az ellátási körbe tartoznak majd létre kell hozniuk egy nonprofit gazdasági társaságot. Az üzemeltetési jogot majd ık kapják meg, nem a sásdi önkormányzaté lesz. Hanem amikor létrehozzák ezt a 30 önkormányzatból álló nonprofit kft-t, az a kft. fogja megkapni ezt a létesítményt használatra, ı lesz köteles gondoskodni arról, hogy ez szabályszerően üzemeltetve legyen. Semmiképp sem Sásdé a felelısség, hanem az összes önkormányzaté. Ha nem állnak össze, akkor nem is tudnak pályázni. Nagyon fontos, hogy legyen egy olyan menedzsment csapat, aki ért az egészségügyhöz. Nem tudják, hogy milyen feltételekkel, viszont a pályázati kiírás és útmutató meghatározza a kereteket, ez része a pályázatnak. Skoda Dénes képviselı ez a polgármester úr dolga lesz, hogy ezt létrehozza. Sohonyai István a Sásd Kht. ügyvezetıje, sásdi lakos elmondta, hogy az üzemeltetı, építı meg van, biztos benne, hogy lesz rá igény. Üzemeltetni fogják, az biztos, kérdés, hol lehet ebbe bedőlni. Amennyiben a bedőlés elıtt megnézik mibe kerül, ha megnyerték a pályázatot, akkor ez beindul. Az az üzemeltetı, aki ezt vállalja, milyen garanciákkal szolgál.

20 20 Zentai Gábor az egyesület elnöke elmondta, ha megkötik a szerzıdést a komlóiakkal, akkor ezt a garanciát be kell írni, ha veszteségesen üzemelteti, akkor nem tesz hozzá az önkormányzat semmi. A fekvıbetegellátásnál Komló rosszul járt, de a járóbetegellátással tudja kompenzálni. Pernyéz Zsuzsanna az egyesület képviseletében elmondta, hogy ezek a kórházak azért kerülnek ilyen helyzetbe, mert nagyon elavult infrastruktúrával dolgoznak, olyan terekbe, olyan kihasználatlan rendelıkkel, várótermekkel fenntarthatatlan. Itt létrejön egy optimális térbeosztással, teljesen új eszközökkel mőködı létesítmény. Rabb Gyızıné alpolgármester elmondta, tehát van egy pályázat, amit benyújtanak. Mit veszíthet az önkormányzat? Annyit veszíthetnek, hogy 5 év múlva lesz egy ingatlanuk, ha nem mőködik, szinte új épület, amelyet értékesíteni lehet majd. Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy az önkormányzat a. TIOP pályázatban vegyen részt. Valósítsa meg a pályázat révén ezt a centrumot, ajánlja fel önrészként és biztosítsa azt a területet ennek megvalósítására. Kezdeményezze a nonprofit gazdasági társaság megalakítását az üzemeltetés, a mőködtetés tekintetében, egyúttal ajánlja fel ennek a társaságnak üzemeltetésre. Az egyesületet bízza meg a tanulmány elkészítésével a pályázat megírásával együtt 4 mft + áfa összegért. Továbbá a testület hatalmazza fel polgármester urat, hogy vegye fel a kapcsolatot a szigetvári kórházzal és kössön keretmegállapodást a szakmai vezetés tekintetében a pályázati feltételek figyelembe vételével. A Dévényi és Társa Építész Irodánál soron kívül rendelhesse meg az engedélyes terveket. Megkérdezte van-e valakinek más kérdése, hozzászólása, javaslata? Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet szavazzanak. Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 182/2007. (XI.29.) KTH. számú határozata 1./ Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestülete pályázni kíván a TIOP /07/1. kódszámú kistérségi járóbetegszakellátó központok kialakítására és fejlesztésére. A pályázathoz önrészként a testület biztosítja a Sásd, Dózsa u. 34. szám alatti sásdi 111. hrsz-ú 1/1-es önkormányzati tulajdonú ingatlant. 2./ A képviselıtestület a kistérség valamennyi önkormányzata felé illetve a pályázat megvalósításában érintett önkormányzatok felé kezdeményezi olyan közös nonprofit gazdasági társaság megalakítását, amely a megvalósuló beruházásként létrejött szolgáltató központot üzemeltetné, mőködtetné. A gazdasági társaság megalakulásával a képviselıtestület a létesítményt üzemeltetésre átadja.

2.) A pedagógiai, módszertani reformokat támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő TIOP 1.1.1. pályázat elkészítésére szerzıdéskötés

2.) A pedagógiai, módszertani reformokat támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő TIOP 1.1.1. pályázat elkészítésére szerzıdéskötés 1 J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 22. napján megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd,

Részletesebben

113/2007. (VII.19.) KTH.

113/2007. (VII.19.) KTH. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. augusztus 29. napján megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi

Részletesebben

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők.

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők. J e g y z ő k ö n y v : Készült Sásd Város, Felsőegerszeg, Meződ. Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. március 1. napján megtartott együttes üléséről. Az ülés

Részletesebben

Székely Szilárd polgármester erre reagálva elmondta, hogy ezt nem napirendi pont keretében tárgyalják, hanem az Egyebek-ben.

Székely Szilárd polgármester erre reagálva elmondta, hogy ezt nem napirendi pont keretében tárgyalják, hanem az Egyebek-ben. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. április 8. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Hiányzik: Városháza tanácskozóterme Sásd,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 10831-2/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy a testületi ülésen a meghívóban közölteken kívül még az alábbi napirendi pontokat tárgyaljanak meg:

Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy a testületi ülésen a meghívóban közölteken kívül még az alábbi napirendi pontokat tárgyaljanak meg: J e g y z ő k ö n y v : Folytatólagosan felvéve Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. március 02.napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza Díszterem 7370.

Részletesebben

Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 12. napján megtartott üléséről.

Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 12. napján megtartott üléséről. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 12. napján megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Részletesebben

Sásd Város Polgármeseri Hivatal tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Sásd Város Polgármeseri Hivatal tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2009. július 29. napján tartott rendkívüli testületi ülésérıl. Ülés helye: Sásd Város Polgármeseri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

Virág Anett polgármester, Szelle Gyöngyi alpolgármester, Nagy Gál Andrásné, Rab Árpád, Eizemann János képviselők

Virág Anett polgármester, Szelle Gyöngyi alpolgármester, Nagy Gál Andrásné, Rab Árpád, Eizemann János képviselők J e g y z ő k ö n y v : Készült Sásd Város, Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Meződ. Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületeinek 2012. március 8-án tartott együttes testületi

Részletesebben

2.) Sásd Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása

2.) Sásd Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. április 17. napján megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Szabó Lajosné, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők.

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Szabó Lajosné, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők. J e g y z ő k ö n y v : Készült Sásd Város, Felsőegerszeg, Meződ. Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 17. napján megtartott együttes üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011.

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011. Önkormányzat Kapolcs Száma: 47-10/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete 2011. július 7-én (csütörtökön) 15.30 órai kezdettel megtartott képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 200-2/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl Jegyzıkönyv Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i nyílt ülésérıl Tartalomjegyzék 134/2013. (XI. 28.) Kt. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 4.o. 2013. október

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán elnök, Várdai Enikı bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: --

Jegyzıkönyv. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán elnök, Várdai Enikı bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: -- 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság valamint a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. február 7-én, 17 óra 30 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21. Ügyszám: 56-104/2011. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2011. szeptember 21. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2014. május 29-én 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokon túl az alábbi napirendi pontokat is tárgyalják meg:

Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokon túl az alábbi napirendi pontokat is tárgyalják meg: J e g y z ő k ö n y v Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2012. november 15. napján tartott testületi üléséről. Ülés helye: Városháza Sásd, Tanácskozóterem 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32. Jelen vannak:

Részletesebben

Sásd Város Polgármesteri Hivatala tanácskozóterme 7370. Sásd, Rákóczi F. u. 41.

Sásd Város Polgármesteri Hivatala tanácskozóterme 7370. Sásd, Rákóczi F. u. 41. Jegyzıkönyv: Készült Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének, mint Fegyelmi Tanácsnak 2009. június 3. napján megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Sásd Város Polgármesteri Hivatala tanácskozóterme

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32. J e g y z ő k ö n y v Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2012. február 13. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa

Részletesebben

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21.

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Felsılajos Község Önkormányzata LMKOH/685/7/2015. Lajosmizse Város Önkormányzata Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 14/2015. (V.

Részletesebben

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 7/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Partiné Harcsa Magdolna, Dr. Somosi Szabolcs képviselı (összesen: 2 fı)

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Partiné Harcsa Magdolna, Dr. Somosi Szabolcs képviselı (összesen: 2 fı) BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete Szám: 1076-14/2011./TT. J e g y zıkönyv Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 15-én 14 órakor a Városháza Millenniumi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság 2012. július 24-ei rendkívüli együttes ülésén. Jelen vannak: a

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14600/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

Hausmann Mária és Dr. Földi-Deutsch Eszter képviselők.

Hausmann Mária és Dr. Földi-Deutsch Eszter képviselők. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 4. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Hiányzik: Városháza tanácskozóterme Sásd,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

77/2012. (X. 24.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

77/2012. (X. 24.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzata Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága Lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/1209/34/2012. A Pénzügyi, Területfejlesztési

Részletesebben

48/2011. (V. 17.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

48/2011. (V. 17.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/1021/19/2011. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága N y í l t ülésérıl készült jegyzıkönyv 2011. május 17. Az ülésen hozott határozatok száma

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 5/2010. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 11-15. TARTALOMJEGYZÉK 11/2010.(IV.13.)

Részletesebben

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2012. május 21-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA 1/1999. (II. 01.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat A Pénzügyi Bizottság egyöntetően elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 7950-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

372-31/2013. 4. sz. példány

372-31/2013. 4. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-31/2013. 4. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 1/2005. (I. 26.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 27- én megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 27- én megtartott nyilvános ülésérıl J e g y z ı k ö n y v Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 27- én megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Nagy István alpolgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt:

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt: JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 2009. szeptember 30-i ülésén. Jelen vannak: Gazdasági és Idegenforgalmi

Részletesebben

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12.

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. y0lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/440/5/2013. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-14/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 7-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-38/2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester Gábor Oszkár, Perger István, Szi Benedek Józsefné és Táborosi László képviselı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester Gábor Oszkár, Perger István, Szi Benedek Józsefné és Táborosi László képviselı UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-1/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. március 16-án (hétfı)

Részletesebben

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága I/1209/9/2012. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága r e n d k í

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. február 09-én 16.00. órakor tartott nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Csatári

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 27-én, 16,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma Tárgya 5/2010. (IV. 28.) Az önkormányzat 2009.

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Lajosmizse Város Önkormányzata I/1018/14/2011. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Az ülésen hozott rendeletek, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

KÉSZÜLT: 2009. ÁPRILIS 23-I KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉSEN ASZÓD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN JELEN VANNAK: JELENLÉTI ÍV SZERINT

KÉSZÜLT: 2009. ÁPRILIS 23-I KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉSEN ASZÓD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN JELEN VANNAK: JELENLÉTI ÍV SZERINT KÉSZÜLT: 2009. ÁPRILIS 23-I KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉSEN ASZÓD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN JELEN VANNAK: JELENLÉTI ÍV SZERINT JELEN VANNAK: JELENLÉTI ÍV SZERINT;, Rigó Lászlóné, Asztalos Tamás, dr. Bodó

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-5 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. május 4-én tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-2/2013. JEGYZİKÖNYV Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 13-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vona Tamás alpolgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Okváth Dezsıné,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. november 14. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. február 22-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros Sándor,

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása 1 JEGYZİKÖNYV Készült: 2011. december 14-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Söréd Községi Önkormányzat tárgyaló helyisége 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 7/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 29-34. T A R T A L O M J E G

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 25-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 25-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 4/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Rendelet száma Tárgy Kód 6/2010. (III. 25.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 28/1/2008. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 148 165. Rendeletek száma: 25-28. 3 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK, TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK, VÁROSSTRATÉGIAI ÉS VÁROSMARKETING BIZOTTSÁGÁNAK, VALAMINT ÜGYRENDI

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25- én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Iszkaszentgyörgy,

Részletesebben