Doktori munka. Solymosi József: NUKLEÁRIS KÖRNYEZETELLENŐRZŐ MÉRŐRENDSZEREK. Alkotás leírása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Doktori munka. Solymosi József: NUKLEÁRIS KÖRNYEZETELLENŐRZŐ MÉRŐRENDSZEREK. Alkotás leírása"

Átírás

1 Doktori munka Solymosi József: NUKLEÁRIS KÖRNYEZETELLENŐRZŐ MÉRŐRENDSZEREK Alkotás leírása Budapest, 1990.

2 2 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A doktori munka célja az egyéni eredmény bemutatása. Feltétlenül hangsúlyoznom kell azonban, hogy eredményeim csakis egy alkotó kollektíva részeredményeként kezelhetők. Egyedül nem lettem volna képes az ötlettől az ipari alkalmazásig végigvinni a leírásban bemutatott alkotásokat. Eredményeimben osztozom mindazokkal, akik részt vállaltak a megvalósításban. Köszönetemet fejezem ki a Budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Kémiai Tanszék, közelebbről a radiokémiai laboratórium munkatársainak, továbbá a GAMMA Művek fejlesztő gárdájának kollégáimnak, barátaimnak. Ám a névszerinti hosszú felsorolástól most el kell tekintenem. Őszinte köszönetemet fejezem ki a munkámhoz nyújtott segítségért és baráti támogatásért tanszékvezetőmnek, Nagy Lajos György professzor úrnak, a kémiai tudomány doktorának és Erdős József mérnök ezredes bajtársnak. Köszönöm családom megértő türelmét.

3 3 TARTALOMJEGYZÉK Oldal BEVEZETÉS 4 1. KORMEGHATÁROZÁS Előzmények Eredmények Kormeghatározás a belső sugárterhelés értékeléséhez Kormeghatározás a külső sugárterhelés értékeléséhez 9 2. A FELÜLETI SZENNYEZETTSÉG ÉS A RADIOAKTIV KONCENTRÁCIÓ MÉRÉSE Előzmények Eredmények ENERGIAKOMPENZÁCIÓS MEGOLDÁSOK Előzmények Eredmények 15 ÖSSZEFOGLALÁS 20

4 4 BEVEZETÉS A doktori munka tárgya a főként nukleárisbaleset-elhárítási feladatok megoldására szolgáló nukleáris környezetellenőrző mérőrendszerek témakörében megvalósított saját alkotások bemutatása. Nukleáris mérőrendszer alatt a sugárforrás plusz mérőeszköz, továbbá a mérési geometria által determinált zárt rendszert értem. Egy ilyen rendszer értelemszerűen magába foglalja az alkalmazott mérési eljárást, a mérőrendszer saját kalibrációját és az adatfeldolgozó egységet is. A nukleáris veszélyhelyzetet a Minisztertanács 135/1989. (XII.22.)MT sz. rendelete (az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer létrehozásáról) úgy definiálja, mint a nukleáris létesítmények, valamint a radioaktív anyagokat alkalmazó és tároló létesítmények üzembehelyezése, üzemeltetése, vagy az üzemeltetés megszüntetése során bekövetkező balesetből, továbbá erőszakos behatásokból származó eseményt. A rendelet azonban természeténél fogva nem tér ki a veszélyhelyzet határértékének rögzítésére. Csernobil után pár évvel nyilván nem kétséges, hogy a nukleáris-baleset következtében kialakuló veszélyhelyzet alsó határát minden esetben a háttérsugárzási szinttől tapasztalt szignifikáns eltérésben kell megjelölni. Ezért voltam 1986-ban magam is egyik kezdeményezője annak, hogy ne kezeljük egymástól teljesen elkülönítve a nukleárisbalesetelhárítás és a katonai sugárvédelem feladatait. Ennek a gondolatnak a jegyében született az egységes nukleáris környezetvédelmi rendszer kialakítására, ezen belül az új sugárzásmérő eszközcsalád fejlesztésére akkor tett átfogó javaslat /69/. A doktori munkában a nukleáris környezetvédelem egységes eljárás- és eszköztárának kialakítására irányuló erőfeszítésem eddigi kézzelfogható eredményeként az általam kidolgozott azon mérőrendszereket mutatom be, amelyek a gyakorlatban megvalósultak. A leírásban ezeket a megoldásokat az alábbi, szerves egységet alkotó témakörökbe foglaltam össze: A hasadási termékek kormeghatározása; A felületi szennyezettség és a radioaktív koncentráció mérése; Energiakompenzációs megoldások.

5 5 Az eljárások kidolgozása során mindvégig törekedtem az alábbi legfontosabb szempontok betartására: Az in situ mérési lehetőség megteremtése; Kiértékeléssel előállított eredmények kijelzése mindenkor a törvényesen elfogadott mértékegységben; Az eljárás viszonylagos egyszerűsége. A viszonylagos egyszerűség alatt azt értem, hogy bár az eljárásaim esetenként a szokásosnál bonyolultabbnak tűnhetnek a korszerű, olcsó mikroprocesszorok lehetővé teszik azok gyakorlati kivitelezését akár kézi műszerben is. Eredményeim mérőszámaként említhető a 91 publikáció, közöttük talán első helyen az a 10 találmány, illetve éppen 10 kutatási jelentés, amelyek a jelen alkotás leírása közvetlen alapját képezik. A leíráshoz ezeket különlenyomatban csatoltam. Az alkotás hasznosítása ugyancsak jellemezhető számszerűen. Találmányaim alapján háromféle műszertípust már sorozatban gyártanak. A GAMMA Művek 1984-től mintegy 2000 db ilyen műszert forgalmazott, összesen kb. 110 MFt értékben. A BME Fizikai Kémiai Tanszéken ugyanezen találmányaimat 10 kutatási megbízásban realizáltuk mintegy 17 MFt értékben. A leírásban egységes szerkezetbe foglalva mutatom be azon alkotásaimat, amelyek azt hivatottak tanúsítani, hogy a tudományágban egy átfogó, jelentős feladat megoldására vállalkoztam.

6 6 1. KORMEGHATÁROZÁS A kormeghatározás életem első, igazi nagy szerelme a nukleáris méréstechnikában, melyre immáron meglett férfi fejjel is mindig nagy örömmel gondolok vissza. Megajándékozott mindazzal, amiről kutató ember egyáltalán álmodhat: az alkotás kínkeserves gyötrelmével, de a beteljesülés boldogságával is. A legfontosabb pedig mindenek között, ami személyes élettapasztalatként rakódott le bennem, hogy a gondos előkészítést és tudatos megtervezést követően az ember kitartó szorgalommal szinte minden magaslatot képes meghódítani. (Persze ehhez a magaslatot is jól kell megválasztani.) Hálás vagyok a sorsnak a bizonyítási LEHETŐSÉGért Előzmények A hasadási termékek kora alatt definíciószerűen a maghasadástól eltelt időt kell érteni. Amint azonban a jelenség fizikai tartalmát kezdjük vizsgálni, nyomban kiderül, hogy a fenti értelmezés még első közelítésben is legfeljebb csak fedőnévnek fogadható el. Miről is van szó tulajdonképpen? Ismeretes, hogy az atomrobbanás radioaktív termékei aktivitásának túlnyomó hányadát a hasadási termékek alkotják. A hasadási termékek ionizáló sugárzásának biológiai veszélyességét a külső és belső sugárterhelés szempontjából vizsgálhatjuk. A mérőszám mindkettőnél az elnyelt dózis, pontosabban a dózisegyenérték. Nyilvánvaló, hogy a dózisértékelést az aktivitás és a felezési idő alapján kellene végezni. Csakhogy a hasadási termékek összaktivitása nem a szokásos exponenciális törvényserűség szerint csökken. A hasadási termékek aktivitáscsökkenését a Way K. és Wigner E. /Phys.Rev. 73, 1318, 1948/ empirikus egyenlet írja le: t i n A i = A o ( ) (1) t o

7 7 ahol: A o a kezdeti aktivitás (általában az első óra végén) A i az aktivitás aktuális értéke t i a robbanástól eltelt idő ( kor ) t o az idő kezdeti, vonatkoztatási értéke (t o = 1 óra) n empirikus kitevő. A katonai sugárvédelem dózisértékelési módszereinek alapját is az (1) egyenlet képezi, n = 1,2 átlagosnak elfogadott állandó hatványkitevő értékkel. Amellett, hogy az egyenlet helytállóságát saját vizsgálataim is igazolták, az a tény sem hallgatható el, hogy az n empirikus kitevő értéke a hasadási körülmények változatossága folytán széles határok között ingadozhat. Az ide vonatkozó irodalom ezt az intervallumot 0,8 és 1,7 közé teszi. A hatványkitevő értékét alapvetően megszabja a kumulatív hasadási hozamok által determinált hasadási termék kezdeti összetétel, továbbá módosíthatja azt a kémiai szeparáció, melynek itt alkalmazott elnevezése frakcionálódás. Ezek után megállapítható, hogy a kor fogalmának és az n=1,2 empirikus kitevő értékének a katonai sugárvédelemben korábban bevezetett használata az egyszerűsítési törekvés eredménye, amely viszont csak is egy adott hasadóanyagféleségből meghatározott körülmények között keletkezett, szabványosnak tekintett összetételű hasadási termékek elegyére érvényes, de a gyakorlatban semmi másra nem helytálló. Egy ilyen átlagos összetételű etalon termék vészesen emlékeztet a statisztikában használatos átlagember fogalmára, amelyről ugyancsak nyilvánvaló, hogy a valóságban soha sem létezett. Mivel azonban a katonai sugárhelyzet értékelő eljárások a kor fogalmával operálnak, ezért kandidátusi értekezésemben megkíséreltem összeházasítani a fizikai szemléletet a katonai sugárvédelemben használatos (adminisztratív) gyakorlattal. A kor fogalmát ott a következőképpen fogalmaztam meg (látszatra talán kissé fából vaskarikát módra): a koron az elnyelt dózis értékelése szempontjából azt értjük, hogy a vizsgált fallout izotóp összetétele, aktivitás, illetve dózisteljesítmény-csökkenési sebessége, az etalon termék milyen idős korában egyezik meg ez utóbbi ugyanazon paraméteré(ei)vel Eredmények A kormeghatározásra kidolgozott találmány /39/ alapján a GAMMA Műveknél sorozatgyártásra került a SZÉM-1 típusú sugárszennyezettség és életkor mérőműszer, továbbá az SVJ-1 és SVJ-2 típusú sugárveszély fokozatjelző műszer. A műszerek esetében

8 8 további vizsgálatokkal egyértelművé tettem a helyes mérési tartomány eldöntését, valamint kiterjesztettem az alkalmazás peremfeltételeit /1, 4, 59, 61/. Ezen túlmenően a külső sugárterhelés értékelésére merőben új, általános érvényű eljárást dolgoztam ki, amely az eltérő időből származó és ismeretlen arányban keveredett termékek értékelésére is alkalmas /44, 57/ Kormeghatározás a belső sugárterhelés értékeléséhez A) A méréshatár egyértelműsítése Az eltérő energia-intervallumban mért beütésszámok általam bevezetett hányadosfüggvénye rendkívül leegyszerűsíti a hasadási termékek kormeghatározását, mert csupán egyetlen időpontban kell mérést végezni. Hátránya viszont, hogy a görbe a 100.óra környezetében maximummal rendelkezik. Így külön gond a helyes mérési tartomány kiválasztása, amely kezdetben a hányadosfüggvények eltérő meredeksége alapján történt /1, 4/. Ez meglehetősen nehézkesen (bonyolultan) kezelhető műszert eredményezett volna. Ezért a tiszta gamma jelszámok mellett megvizsgáltam a (béta+gamma) integrális spektrum együttes változását az időben. Az eredményt jól szemlélteti az 1. ábra. A (β+γ) és a tiszta γ jelszámok hányadosainak változása az időben 1. ábra

9 9 Az ábrából egyértelműen kitűnik, hogy az I. mérési tartományban a tiszta gamma, illetve a (béta+gamma) csatorna hányadosfüggvényei jelentős eltérést mutatnak, míg a II. tartományban mindkét csatorna hányadosfüggvénye gyakorlatilag együttfut. Így ennek alapján egyértelműen kiválasztható a helyes mérési tartomány. B) Peremfeltételek A peremfeltételek közül különösen a mérési geometria változásának hatását vizsgáltam a kormérés eredményére, amely az alábbiakban összegezhető /59/: A mért kor érték nem változik szignifikánsan, ha a detektor és a minta távolsága 0 és 100 mm között váltakozik; A minta térfogata cm 3 között szintén szabadon változtatható. C) Általánosítás A kor meghatározására kidolgozott eljárásomat a továbbiakban általánosítottam. Az általánosítás során kísérleti mérésekkel ellenőriztem és igazoltam az eljárás érvényességét /1, 4, 44, 64/: A gyakorlatban szóba jöhető, illetve nálunk hozzáférhető hasadóanyagokra / 238 U, 235 U, 239 Pu/; A fontosabb energiaszelektív sugárzásdetektorokra (Si/Li, NaI(T1), plasztik szcintillátor) Kormeghatározás a külső sugárterhelés értékeléséhez A külső sugárterhelés előrejelzéséhez a Way-Wigner (1) egyenletben az n empirikus kitevő értékét korábban /39/ magam is ismertnek és állandó értékűnek (n = 1, 2) fogadtam el.

10 10 Ily módon a P i dózisteljesítmény aktuális értékének legalább két mért adatából és a két mérés között eltelt T időből határoztam meg a t i életkort. A megoldás előnye az egyszerűsége, hátránya viszont, hogy a kormérés bizonytalansága alapvetően a P i dózisteljesítménynek az értékeléshez felhasznált két szélső értéke hibájától függött, a közbenső mérési adatok viszont elvesztek. Nem elhanyagolható szempont, hogy a Way-Wigner (1) egyenlet az n empirikus hatványkitevőnek csupán egyetlen rögzített értékével képes a hasadási termékek aktivitáscsökkentését figyelembe venni. Nyilvánvaló viszont, hogy n értéke jelentősen eltérhet az ismertnek és állandónak elfogadottól. Általános esetben tehát általános érvényű eljárásra van szükség. További vizsgálataim ezért az (1) egyenlet n empirikus hatványkitevőjének és vele együtt a t életkor összetartozó értékének együttes meghatározására irányultak. A különféle hasadási termékek, mint modellanyagok tartós vizsgálata alapján kialakított eljárásom /44/ lényegét a 2. ábra segítségével ismertetem. A hasadványok dózisteljesítmény-csökkenése eltérő energiadiszkriminációs küszöb fölött mérve 2. ábra Az ábrán bemutatott görbesereget oly módon kaptuk, hogy különböző d i energiadiszkriminációs küszöbérték beállítások mellett mértük a hasadási termékek dózisteljesítményének a változását a maghasadástól eltelt idő függvényében. A vizsgálat során az eltérő hasadási termékek dózisteljesítmény-csökkenésére az ábrán bemutatott jellegű

11 11 görbesereget kaptuk. Az ábrán az egyes görbék meredekségének jellemzésére az (1) Way- Wigner egyenlet n i empirikus kitevőjének aktuális értékeit tüntettük fel. Az ábra alapján kitűnik, hogy az energiadiszkriminációs küszöbszint egy bizonyos, kitüntetett értékénél az egyes hasadási termékek dózisteljesítmény-csökkenési sebessége az idővel állandó, stabil értékű n empirikus hatványkitevővel jellemezhető, amelyet adott esetben optimálisnak kell tekinteni. Ha a vizsgálandó j-edik hasadási terméktípusra kiválasztottuk az energiaküszöb ezen kitüntetett értékét, akkor ennél a beállításnál folyamatosan mérve az elnyelt dózisteljesítményt és kétféle matematikai módszer, a fokozatos közelítés (iteráció) és valamilyen alkalmasan megválasztott görbeillesztési eljárás, pl. a legkisebb négyzetek módszere együttes alkalmazásával az első iterációs ciklusban görbeillesztéssel meghatározzuk az (1) egyenlet életkor paraméterének aktuális értékét, majd ezt fogadva el valódiként, ebből képezzük görbeillesztéssel ugyancsak az elnyelt dózisteljesítmény mérési adatok alapján az empirikus hatványkitevő első aktuális értékét. Ezt követően a ciklusokat ismételve vizsgáljuk, hogy az (m-1)-edik és az m-edik ciklusban kapott t életkor és az n empirikus kitevők relatív változásának abszolút értéke kisebb vagy nagyobb az általunk megadott, a közelítés pontosságára jellemző értéknél: t t m, j m, j t + t 2 m 1, j m 1, j K, illetve t n n m, j m, j n + n 2 m 1, j m 1, j K n Az egyenlőtlenség(ek) nem teljesülése estén visszatérünk az újabb két görbeillesztést tartalmazó iterációs ciklushoz, míg azok teljesülésekor a t m életkor és n m empirikus kitevő így meghatározott aktuális értékeit valódiként fogadva el, a továbbiakban ismert módon meghatározható az elnyelt dózis várható értéke, illetve az egyéb származtatott dozimetriai jellemzők. Amellett, hogy az itt bemutatott eljárás bármilyen típusú hasadó anyagból származó, ismeretlen összetételű hasadási termék értékelésére alkalmas, könnyen belátható annak további felülmúlhatatlan előnye is. Nevezetesen, hogy az a több helyről és különböző időből származó, ismeretlen arányban keveredett termékek értékelésére egyaránt alkalmas. Az eljárás megvalósítására szolgáló műszer kidolgozása során túljutottunk az elektromos rendszerterven /57/, sajnos azonban az ismert gazdasági gondok miatt az eszköz még nem jutott el a sorozatgyártásig. Az ott kidolgozott algoritmus és szoftver viszont

12 12 már most eredményesen felhasználható a telepített sugárzásmérő állomások adatainak folyamatos feldolgozásához és a sugárhelyzet értékeléséhez, pl. a Nukleárisbaleset-elhárítási Kormánybizottság Titkárságán, vagy a Sugárhelyzet Értékelő és Tájékoztató Főközpontban.

13 13 2. A FELÜLETI SZENNYEZETTSÉG ÉS A RADIOAKTÍV KONCENTRÁCIÓ MÉRÉSE 2.1. Előzmények A felületi szennyezettség, illetve radioaktív koncentráció mérésének alapvető problémája, hogy egy adott mérőrendszerben a számlálási hatásfok igen erősen függ a vizsgálat tárgyát képező bétasugárzó radioizotóp maximális energiájától. Ezért az ismert megoldások ismeretlen szennyező esetén nem képesek közvetlen kapcsolat létesítésére a mért beütésszám és az egységnyi felületre, vagy tömegre jutó aktivitás között. A standard mérési körülmények rögzítésekor a preparátum önabszorciójának kiküszöbölésére, illetve jól determinált korrekciós faktor kialakítására törekedtem. Ennek megfelelően a felületi szennyezettséget végtelen vékony (kvázi önabszorciómentes) rétegben mértem, míg a radioaktív koncentrációt végtelen vastag preparátumban, az I o / µd ismert kifejezéssel jellemezhető önabszorciós faktor határértékkel Eredmények Az ismeretlen izotópokkal kontaminált felületek szennyeződésének meghatározására szolgáló eljárásom /40/ alapja az a felismerés, hogy amennyiben a különböző energiaintervallumokban mért integrális beütésszámokat az adott radioizotóp saját maximális béta-energiájának megfelelő teljes intervallumban mérhető össz-beütésszámra normálva ábrázoljuk, akkor az így kapott görbeseregről a vizsgált izotóp energiájának ismerete nélkül is közvetlenül leolvasható az aktuális számlálási hatásfok. A felületi szennyeződés mérésére szolgáló eljárás jellemzője tehát, hogy egy energiaszelektív sugárzásdetektorral standard geometriai elrendezésben legalább két, alkalmasan megválasztott energiaintervallumban megmérjük az adott energiaintervallumokhoz (0, 1, m, n) tartozó jelszámokat (N 0, N 1, N m, N n ), majd az utóbbiakat rendre formáljuk a maximális béta-energiához tartozó beütésszámra (N 0 ).

14 14 A számlálási hatásfok meghatározása 3. ábra A normált értékekhez (N m /N 0 ) hozzárendelve a megfelelő teljes számlálási hatásfokot (η i,m ), megkapjuk az ismeretlen felületi szennyeződés mérése során alkalmazásra kerülő kalibrációs görbesereget (3. ábra). Az ábra szerint nyilvánvaló, hogy a legalább két energiaintervallumban mért beütésszámok hányadosa alapján a kalibrációs görbékről egyszerűen leolvasható az η számlálási hatásfok, majd számolható a felületi szennyezettség. A radioaktív koncentráció mérésére általam kialakított eljárás a fentiekhez teljesen hasonló elven működik, ezért annak bővebb ismertetésétől hely hiányában el kell tekintenem. A leírás a függelékben teljes terjedelmében megtalálható /F4/. Kiemelést érdemel viszont az eljárás azon fontos tulajdonsága, hogy az a (0,8-1,9) g/cm 3 sűrűség tartományban tömegmérés nélkül szolgáltatja a radioaktív koncentráció értékét a törvényes Bq/g mértékegységben. Mindkét eljárás gyakorlati hasznosításra került az IH-90 (BNS-90) típusú sugárszennyezettség-mérő műszerben, továbbá néhány programozott laboratóriumi célműszerben.

15 15 3. ENERGIAKOMPENZÁCIÓS MEGOLDÁSOK 3.1. Előzmények Ebben a fejezetben az elnyelt dózisteljesítmény mérésére szolgáló energiaszelektív sugárzásdetektorok energiafüggésének, valamint a mesterségesen megnövekedett gammaháttérnek a hatékony kompenzációjára kidolgozott eljárásokat mutatom be. Ismeretes, hogy az elnyelt dózis méréséhez elengedhetetlen a sugárzásdetektor energiafüggésének kompenzálása. Az intenzív gamma-háttér kompenzálása két sajátos példa kapcsán igen jól érzékelhető: ha kontaminált terepen kell alacsony aktivitást mérni vagy, ha a minta tiszta bétasugárzó izotópjainak aktivitását kell mérni, de a minta a gamma-sugárzók miatt ún. saját gamma-háttérrel rendelkezik. Mindkettő tipikusan nukleárisbaleset-elhárítási feladat, illetve az atomerőmű primerköri hőhordozójának mérésénél is felmerülő igény. A két feladat méréstechnikai megoldása azonos Eredmények A) A sugárzásdetektor energiafüggések korrekcióját a dozimetriai Si/Li félvezető detektor példáján mutatom be. A detektor energiafüggését kimérve a 4. ábrán bemutatott görbét kaptuk. A γ számlálási hatásfok energiafüggése 4. ábra

16 16 A megoldás lényege, hogy a detektor ismert energiafüggésének felhasználásával a mérési tartomány kijelölt energiaintervallumaira érvényes relatív hatásfok jellegű korrekciós tényezőket képezve, ezek felhasználásával az egyes energiaintervallumokban mért beütésszámokból az elnyelt dózisteljesítménnyel szigorúan arányos mennyiségek képezhetők. B) A gamma-háttér kompenzációját a gyakorlatban párhuzamosan két eljárás együttes alkalmazásával oldottuk meg. Az első eljárás alapját az képezi, hogy az energiaszelektív sugárzásdetektorok számlálási hatásfokának energiafüggése a bétasugárzás hatására merőben más képet mutat, mint azt a gamma-sugárzásnál tapasztaltuk (lásd ábra). A β-számlálási hatásfok energiafüggése 5. ábra A 4. és 5. ábra egybevetése alapján szembetűnő az általam kialakított eljárás lényege, hogy egy alkalmasan megválasztott küszöbenergia fölött mérve a (minta+háttér), valamint külön a háttér beütésszámát, a kettő különbsége a bétasugárzó izotópo(ka)t tartalmazó minta aktivitásával szigorúan arányos, szignifikáns beütésszámot adja, amely mentes a háttér zavaró hatásától. Az eljárás további részletes ismertetése eredetiben megtalálható a függelékben

17 17 /F6./. Ez az eljárás azonban nem használható, ha alacsony energiájú bétasugárzó izotóp(ok) aktivitását kell mérni intenzív gamma-háttérben. A második háttér-kompenzációs eljárásom /F7./ szerint a néhányszor tíz kev energiatartományban is eredményes háttér-kompenzáció valósítható meg, amennyiben a fenti eljárást kombináljuk egy olyannal, amely a (béta+gamma), illetve a tiszta gamma jelszámok mérése mellett figyelembe veszi a gamma-számlálási hatásfok energiafüggésének eltérő menetét a (béta+gamma), illetve a tiszta gamma mérés alkalmával. Lényegében arról van szó, hogy ha a detektor elé a bétasugárzásra nézve gyakorlatilag teljes elnyelődést szolgáltató abszorbenst helyezünk el, akkor ezzel a gamma-számlálási hatásfok energiafüggése is némiképp torzul, amit legalább az alacsonyabb energia-tartományban feltétlenül korrekcióba kell venni. Az eljárás gyakorlati kivitelezése úgy történik, hogy a számlálási hatásfokok / tiszta gamma, korrigált gamma, (béta+gamma)/ energiafüggésének ismeretében kalibrációs mérésekkel mindkét csatornában azonos energiaintervallumokat jelölünk ki, amelyeken belül a számlálási hatásfok folytonos görbéjét átlagos hatásfokkal közelítjük. Az energiakompenzációs háttérkorrekciót úgy végezzük, hogy a gamma-háttér csatorna, valamint a (béta+gamma) csatorna átlagos hatásfokának aránya egy adott energiaintervallumon belül szolgáltatja az adott intervallum nettó béta-beütésszámának képzéséhez szükséges korrekciós faktort. Ennek segítségével a tiszta gamma jelszámok valósághűen transzformálhatók a (béta+gamma) csatornába, ahol is ekkor egyszerű különbségképzéssel kapjuk a tiszta béta jelszámokat. Az energiakorrekció eredményét jól szemlélteti a 6. ábra. Az ábrán az IH 90 (BNS- 90) típusú hordozható sugárszennyezettség-mérő műszer kimutatási érzékenységének (LD) alakulását mutatom be 50 mgy/h dózisteljesítményű (korábban ezt 5 R/h-nak mondtuk volna!) háttérsugárzás mellett. Az LD értéke mind a háttér gamma-, mind pedig a mérendő bétasugárzás energiáitól is függ. Ez a tény természetesen nem éppen az eljárás egyszerűségéről tanúskodik, de a változó értékű korrekciós faktorok használata programozott megoldásnál kivitelezhető.

18 18 Az LD változása az energiák és a háttér függvényében 6.ábra A műszerben megvalósított háttér-kompenzációt jól érzékelteti az alábbi kis táblázat: A felületi szennyezettség LD értékei /Bq/cm 2 / Ha a mérendő szennyező 204 T1 90 Sr- 90 Y Ha a háttérsugárzás Természetes háttér 137 Cs dózistérben ( ngy/h) 50 mgy/h 2, ,0 38

19 19 A táblázatból kitűnik, hogy az adott mérőrendszernél a háttér mintegy hat nagyságrendnyi növekedése csupán egy-két nagyságrenddel növeli meg az LD értékét, tehát az eljárással valóban szembetűnően hatékony háttér-kompenzáció valósítható meg.

20 20 ÖSSZEFOGLALÁS A doktori munkában a nukleárisbaleset-elhárítás területén gyakorlati hasznosításra került alkotásaimat foglaltam össze. Az erősen korlátozott terjedelem miatt azonban jóformán csak a megoldandó feladatok körvonalazására és a hasznosítás eredményének rövid, vázlatos összefoglalására vállalkozhattam. A leírásban így arra kényszerültem, hogy a függelékbe csatolt különlenyomatokra hivatkozzam. Az eljárások megvalósításához még számos részprobléma megoldása is tarozik, amelyekre hely hiányában ugyancsak a függelékre utalok /F8, F9, F10/. Kiemelést érdemel, hogy megoldásaim már az egységes nukleáris környezetvédelmi szemlélet jegyében születtek. Ennek legreprezentánsabb képviselője az IH-90 (BNS-90) típusú sugárszennyezettség-mérő műszer, amely a benne realizált hat darab szabadalmaztatott mérési eljárás alapján a polgári és a katonai sugárvédelem céljaira egyaránt alkalmas. Az alkotások ipari hasznosítását a 2000 db sorozatban gyártott eszköz összesen 110 MFt értéke talán kellően érzékelteti (1.sz.melléklet). A tudományos kutatásban feltehetően ugyancsak számottevő eredménynek tekinthető a tíz témában realizált 17 MFt érték (2.sz.melléklet). Sajátos helyzetemből adódóan a témák titkossága, vagy a találmányok újdonságvédelme miatt nyilvánosan viszonylag keveset publikálhattam. Így a szokásos értelemben vett jelentősebb recenziót sem említhetek. De talán alkotás esetén helyettesítheti azokat a független külföldi (SLOWPOKE), illetve a hazai hatósági vizsgálat (OMH) jegyzőkönyve (13. és 14.sz. melléklet). Remélem, hogy munkámmal összességében kellően igazolni tudtam: alkotásaim a tudományos módszerek következetes alkalmazásának eredményeként születtek és a nukleárisbaleset-elhárítás területén átfogó tudományos feladat megoldásaként értékelhetők.

τ Γ ħ (ahol ħ=6,582 10-16 evs) 2.3. A vizsgálati módszer: Mössbauer-spektroszkópia (Forrás: Buszlai Péter, szakdolgozat) 2.3.1. A Mössbauer-effektus

τ Γ ħ (ahol ħ=6,582 10-16 evs) 2.3. A vizsgálati módszer: Mössbauer-spektroszkópia (Forrás: Buszlai Péter, szakdolgozat) 2.3.1. A Mössbauer-effektus 2.3. A vizsgálati módszer: Mössbauer-spektroszkópia (Forrás: Buszlai Péter, szakdolgozat) 2.3.1. A Mössbauer-effektus A Mössbauer-spektroszkópia igen nagy érzékenységű spektroszkópia módszer. Alapfolyamata

Részletesebben

KIFEJEZÉSE: A GAMMA KOEFFICIENS. Csapó Benő Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék MTA-SZTE Képességkutató Csoport

KIFEJEZÉSE: A GAMMA KOEFFICIENS. Csapó Benő Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék MTA-SZTE Képességkutató Csoport MAGYAR PEDAGÓGIA 102. évf. 3. szám 391 410. (2002) A KÉPESSÉGEK FEJLŐDÉSI ÜTEMÉNEK EGYSÉGES KIFEJEZÉSE: A GAMMA KOEFFICIENS Csapó Benő Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék MTA-SZTE Képességkutató

Részletesebben

Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése

Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése E L E M Z É S Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése 2010. szeptember Balázs Ágnes (szövegértés) és Magyar

Részletesebben

Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon

Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon Angyal Zsuzsanna 1. Bevezetés Magyarország régi nehézipari vidékeit még ma is sok helyen csúfítják erőművekből vagy ipari üzemekből származó

Részletesebben

Mart gránitfelület-élek minősítése és kitöredezéseinek vizsgálata technológiai optimalizálás céljából

Mart gránitfelület-élek minősítése és kitöredezéseinek vizsgálata technológiai optimalizálás céljából Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki kar Gyártástudomány és technológia Tanszék DOKTORI TÉZISFÜZET Mart gránitfelület-élek minősítése és kitöredezéseinek vizsgálata technológiai

Részletesebben

A 2. fejezet (68 oldal) a határfelületek mikroszkopikus tulajdonságaival kapcsolatos eredményeket összegzi. A 4 alfejezet mindegyike szakirodalmi

A 2. fejezet (68 oldal) a határfelületek mikroszkopikus tulajdonságaival kapcsolatos eredményeket összegzi. A 4 alfejezet mindegyike szakirodalmi Bírálat Dr. Nagy Gábor Szilárd/folyadék határfelületek elméleti leírása, kísérleti vizsgálata és gyakorlati szerepe címmel benyújtott doktori értekezéséhez Az elektrokémiai témájú doktori értekezések bírálói

Részletesebben

NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató BME NTI 1997

NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató BME NTI 1997 NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA Mérési útmutató Gyurkócza Csaba, Balázs László BME NTI 1997 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. 2. Elméleti összefoglalás 3. 2.1. A neutrondetektoroknál alkalmazható legfontosabb

Részletesebben

1. Katalizátorok elemzése XRF módszerrel Bevezetés A nehézfémek okozta környezetterhelés a XX. század közepe óta egyre fontosabb problémává válik. Egyes nehézfémek esetében az emberi tevékenységekből eredő

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 100 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 100 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008100T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 100 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 846052 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN)

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) Fábos Róbert 1 Alapvető elvárás a logisztika területeinek szereplői (termelő, szolgáltató, megrendelő, stb.)

Részletesebben

EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS. Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára

EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS. Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára Zagyvai Péter - Osváth Szabolcs Bódizs Dénes BME NTI, 2008 1. Bevezetés Az izotópok stabilak vagy radioaktívak

Részletesebben

KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MISKOLC MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MISKOLC MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS TERÜLETÉRE PH.D. ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása

Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása Zárójelentés Természetközeli erdőnevelési eljárások faterméstani alapjainak kidolgozása A kutatás időtartama: 22 25. A jelen pályázat keretében végzendő kutatás célja: A természetközeli erdőnevelési eljárások

Részletesebben

A szárazmegmunkálás folyamatjellemzőinek és a megmunkált felület minőségének vizsgálata keményesztergálásnál

A szárazmegmunkálás folyamatjellemzőinek és a megmunkált felület minőségének vizsgálata keményesztergálásnál 1 A szárazmegmunkálás folyamatjellemzőinek és a megmunkált felület minőségének vizsgálata keményesztergálásnál A keményesztergálás, amelynél a forgácsolás 55 HRC-nél keményebb acélon, néhány ezred vagy

Részletesebben

Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel

Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel A légszennyezés mérése nem könnyű méréstechnikai feladat. Az eszközök széles skáláját fejlesztették ki, hagyományosan az emissziómérésre, ezen belül

Részletesebben

Megjelent: Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei (CD), Szeged, 2001

Megjelent: Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei (CD), Szeged, 2001 Megjelent: Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei (CD), Szeged, 2001 A területi lehatárolások statisztikai következményei A területi lehatárolások statisztikai következményeinek megközelítése

Részletesebben

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 7 I. AZ ELŐRESZÁMÍTÁS FELTÉTELRENDSZERE ÉS VÉGREHAJTÁSA... 10 1. A népesség családi állapot szerinti összetételének

Részletesebben

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA 7 VII. A földművek, lejtők ÁLLÉkONYSÁgA 1. Földművek, lejtők ÁLLÉkONYSÁgA Valamely földművet, feltöltést vagy bevágást építve, annak határoló felületei nem

Részletesebben

Ötvözetek mikroszkópos vizsgálata

Ötvözetek mikroszkópos vizsgálata Név: Szatai Sebestyén Zalán Neptun: C7283Z N I 11 A Ötvözetek mikroszkópos vizsgálata Mérésnél használt eszközök: Alumínium-magnézium-szilícium minta (5/6) Acélminta (5) Etalon (29) Célkeresztes skálázott

Részletesebben

Pannon Egyetem Környezetmérnöki Tudástár Sorozatszerkesztő: Környezetmérnöki Szak XXVIII. kötet Dr. Domokos Endre

Pannon Egyetem Környezetmérnöki Tudástár Sorozatszerkesztő: Környezetmérnöki Szak XXVIII. kötet Dr. Domokos Endre Az anyag a TÁMOP- 4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre XXVIII. kötet Nukleáris mérési technológia környezetmérnököknek

Részletesebben

6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA

6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA 6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA Radioaktivitás A tapasztalat szerint a természetben előforduló néhány elem bizonyos izotópjai nem stabilak, hanem minden külső beavatkozástól mentesen radioaktív sugárzás

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Tibenszkyné Fórika Krisztina

Részletesebben

GÁZIONIZÁCIÓS DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató. Gyurkócza Csaba

GÁZIONIZÁCIÓS DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató. Gyurkócza Csaba GÁZIONIZÁCIÓS DETEKTOROK VIZSGÁLATA Mérési útmutató Gyurkócza Csaba BME NTI 1997 2 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 2. ELMÉLETI ÖSSZEFOGLALÁS... 3 2.1. Töltéshordozók keletkezése (ionizáció) töltött részecskéknél...

Részletesebben

A térinformatika lehetőségei a veszélyes anyagok okozta súlyos ipari balesetek megelőzésében

A térinformatika lehetőségei a veszélyes anyagok okozta súlyos ipari balesetek megelőzésében A térinformatika lehetőségei a veszélyes anyagok okozta súlyos ipari balesetek megelőzésében Kovács Zoltán főiskolai docens Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Bevezetés Korunk egyik legdinamikusabban

Részletesebben

és élelmiszer-ipari termékek hozhatók forgalomba, amelyeket a vonatkozó jogszabá-

és élelmiszer-ipari termékek hozhatók forgalomba, amelyeket a vonatkozó jogszabá- 152 - - - - - - Az öko, a bio vagy az organikus kifejezések használata még napjainkban sem egységes, miután azok megjelenési formája a mindennapi szóhasználatban országon- A német, svéd, spanyol és dán

Részletesebben

Konfokális mikroszkópia elméleti bevezetõ

Konfokális mikroszkópia elméleti bevezetõ Konfokális mikroszkópia elméleti bevezetõ A konfokális mikroszkóp fluoreszcensen jelölt minták vizsgálatára alkalmas. Jobb felbontású képeket ad, mint a hagyományos fluoreszcens mikroszkópok, és képes

Részletesebben

A talliummal szennyezett NaI egykristály, mint gammasugárzás-detektor

A talliummal szennyezett NaI egykristály, mint gammasugárzás-detektor Bevezetés talliummal szennyezett NaI egykristály, mint gammasugárzás-detektor z ember már õsidõk óta ki van téve a radioaktív sugárzásoknak 1 1 ( α, β, γ, n, p, ν, ~,... ). Egy személy évi sugárterhelésének

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its MUNKACÍM: ÚJHARTYÁN VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (TFK) ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) DOKUMENTÁCIÓ CÍM: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat Gépészmérnöki és Informatikai Kar Mérnök Informatikus szak Logisztikai Rendszerek szakirány Korszerű raktározási rendszerek Szakdolgozat Készítette: Buczkó Balázs KOKIOC 3770 Sajószentpéter, Ady Endre

Részletesebben

Jobbak a nők esélyei a közszférában?

Jobbak a nők esélyei a közszférában? Közgazdasági Szemle, LX. évf., 2013. július augusztus (814 836. o.) Lovász Anna Jobbak a nők esélyei a közszférában? A nők és férfiak bérei közötti különbség és a foglalkozási szegregáció vizsgálata a

Részletesebben

Kuti Rajmund. A víz tűzoltói felhasználhatóságának lehetőségei, korlátai

Kuti Rajmund. A víz tűzoltói felhasználhatóságának lehetőségei, korlátai Kuti Rajmund A víz tűzoltói felhasználhatóságának lehetőségei, korlátai A tűzoltóság a bevetések 90%-ban ivóvizet használ tűzoltásra, s a legtöbb esetben a kiépített vezetékes hálózatból kerül a tűzoltó

Részletesebben

A HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ADATFELVÉTELEK HÉT ÉVTIZEDE

A HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ADATFELVÉTELEK HÉT ÉVTIZEDE A HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ADATFELVÉTELEK HÉT ÉVTIZEDE DR. BARANYAI ISTVÁN A hazai reprezentatív háztartási adatfelvételek hét évtizedes múltra tekintenek vissza. Ezek a felvételek a háztartások bevételeit,

Részletesebben

9. Radioaktív sugárzás mérése Geiger-Müller-csővel. Preparátum helyének meghatározása. Aktivitás mérés.

9. Radioaktív sugárzás mérése Geiger-Müller-csővel. Preparátum helyének meghatározása. Aktivitás mérés. 9. Radioaktív sugárzás mérése Geiger-Müller-csővel. Preparátum helyének meghatározása. ktivitás mérés. MÉRÉS CÉLJ: Megismerkedni a radioaktív sugárzás jellemzésére szolgáló mértékegységekkel, és a sugárzás

Részletesebben

IFJÚSÁG-NEVELÉS. Nevelés, gondolkodás, matematika

IFJÚSÁG-NEVELÉS. Nevelés, gondolkodás, matematika IFJÚSÁG-NEVELÉS Nevelés, gondolkodás, matematika Érdeklődéssel olvastam a Korunk 1970. novemberi számában Édouard Labin cikkét: Miért érthetetlen a matematika? Egyetértek a cikk megállapításaival, a vázolt

Részletesebben

Kézben tartott nemlineáris mikroszkópia Szerző: Szegedi Imre

Kézben tartott nemlineáris mikroszkópia Szerző: Szegedi Imre 2014. május Kézben tartott nemlineáris mikroszkópia Szerző: Szegedi Imre Rövidesen zárul az a Nemzeti Technológiai Program által támogatott munka, amelynek célja egyebek mellett szállézeres technológián

Részletesebben

A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználhatóságának korlátai

A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználhatóságának korlátai Kuti Rajmund Szakál Tamás Szakál Pál A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználhatóságának korlátai Bevezetés Az utóbbi tíz évben a klímaváltozás és a globális civilizációs hatások következtében Földünk

Részletesebben

AOSZ. Vidéki tagszervezetek országos hálózatosodását segítő, modell értékű szervezet - és közösségfejlesztő program az AOSZ-nál

AOSZ. Vidéki tagszervezetek országos hálózatosodását segítő, modell értékű szervezet - és közösségfejlesztő program az AOSZ-nál AOSZ Vidéki tagszervezetek országos hálózatosodását segítő, modell értékű szervezet - és közösségfejlesztő program az AOSZ-nál Szeleczki István: Kérdőíves felmérés szervezetfejlesztői összefoglaló (kutatási

Részletesebben

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA Geoműanyagok A környezetszennyeződés megakadályozása érdekében a szemétlerakókat környezetüktől hosszú távra el kell szigetelni. Ebben nagy szerepük van a műanyag geomembránoknak.

Részletesebben

Diagnosztikai röntgen képalkotás, CT

Diagnosztikai röntgen képalkotás, CT Diagnosztikai röntgen képalkotás, CT ALAPELVEK A röntgenkép a röntgensugárzással átvilágított test árnyéka. A detektor vagy film az áthaladó, azaz nem elnyelt sugarakat érzékeli. A képen az elnyelő tárgyaknak

Részletesebben

SE Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam, 2005 márc. 21-24 IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK DOZIMETRIÁJA. (Dr. Kanyár Béla, SE Sugárvédelmi Szolgálat)

SE Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam, 2005 márc. 21-24 IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK DOZIMETRIÁJA. (Dr. Kanyár Béla, SE Sugárvédelmi Szolgálat) SE Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam, 2005 márc. 21-24 IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK DOZIMETRIÁJA (Dr. Kanyár Béla, SE Sugárvédelmi Szolgálat) A sugárzások a károsító hatásuk mértékének megítélése szempontjából

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PHD) értekezés tézisei A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint

Részletesebben

Helyi tanterv. Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február

Helyi tanterv. Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február Helyi tanterv Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február 1 A TANTERV SZERKEZETE Bevezető Célok és feladatok Fejlesztési célok és kompetenciák Helyes

Részletesebben

Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004

Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004 Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004 2005 Budapest Értékelési Központ SuliNova Kht. 2 Országos Kompetenciamérés 2004 Tartalom 1. Bevezetés...4

Részletesebben

4. sz. Füzet. A hibafa számszerű kiértékelése 2002.

4. sz. Füzet. A hibafa számszerű kiértékelése 2002. M Ű S Z A K I B I Z O N S Á G I F Ő F E L Ü G Y E L E 4. sz. Füzet A hibafa számszerű kiértékelése 00. Sem a Műszaki Biztonsági Főfelügyelet, sem annak nevében, képviseletében vagy részéről eljáró személy

Részletesebben

Műszerek tulajdonságai

Műszerek tulajdonságai Műszerek tulajdonságai 1 Kiválasztási szempontok Műszerek kiválasztásának általános szempontjai mérendő paraméter alkalmazható mérési elv mérendő érték, mérési tartomány környezeti tényezők érzékelő mérete

Részletesebben

Reiczigel Jenő, 2006 1

Reiczigel Jenő, 2006 1 Reiczigel Jenő, 2006 1 Egytényezős (egyszempontos) varianciaelemzés k független minta (k kezelés vagy k csoport), a célváltozó minden csoportban normális eloszlású, a szórások azonosak, az átlagok vagy

Részletesebben

Hősugárzás Hővédő fóliák

Hősugárzás Hővédő fóliák Hősugárzás Hővédő fóliák Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Építészmérnöki Kar Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A sugárzás alaptörvényei A az érkező energia E=A+T+R

Részletesebben

A RADIOAKTÍVHULLADÉK-TÁROLÓK KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATI EREDMÉNYEI 2009.

A RADIOAKTÍVHULLADÉK-TÁROLÓK KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATI EREDMÉNYEI 2009. A RADIOAKTÍVHULLADÉK-TÁROLÓK KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATI EREDMÉNYEI 2009. Hazánkban a pest megyei Püspökszilágy és Kisnémedi határában létesült Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló már több mint

Részletesebben

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza.

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. A munkaerõpiac nemi egyenlõtlenségei Állapot- és okkeresés a BérBarométer 5000-es adatbázisán Szerzõk: Rigler András Dr.

Részletesebben

Gamma Műszaki Zrt. SUGÁRFELDERÍTÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI MOBIL LABOR ALKALMAZÁSOKBAN

Gamma Műszaki Zrt. SUGÁRFELDERÍTÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI MOBIL LABOR ALKALMAZÁSOKBAN Gamma Műszaki Zrt. SUGÁRFELDERÍTÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI MOBIL LABOR ALKALMAZÁSOKBAN Petrányi János, Sarkadi András Gamma Műszaki Zrt. Hrabovszky Pál tű. ezredes Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

XVIII-XIX. SZÁZADBAN KÉZMŰVES TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÍTETT KOVÁCSOLTVAS ÉPÜLETSZERKEZETI ELEMEK VIZSGÁLATA

XVIII-XIX. SZÁZADBAN KÉZMŰVES TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÍTETT KOVÁCSOLTVAS ÉPÜLETSZERKEZETI ELEMEK VIZSGÁLATA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Csonka Pál Doktori Iskola XVIII-XIX. SZÁZADBAN KÉZMŰVES TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÍTETT KOVÁCSOLTVAS ÉPÜLETSZERKEZETI ELEMEK VIZSGÁLATA Tézisfüzet

Részletesebben

2.3.2.2.1.2.1 Visszatérítő nyomaték és visszatérítő kar

2.3.2.2.1.2.1 Visszatérítő nyomaték és visszatérítő kar 2.3.2.2.1.2 Keresztirányú stabilitás nagy dőlésszögeknél A keresztirányú stabilitás számszerűsítésénél, amint korábban láttuk, korlátozott a metacentrikus magasságra való támaszkodás lehetősége. Csak olyankor

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

A közoktatási intézmények teljesítményének mérése-értékelése, az iskolák elszámoltathatósága

A közoktatási intézmények teljesítményének mérése-értékelése, az iskolák elszámoltathatósága 7 A közoktatási intézmények teljesítményének mérése-értékelése, az iskolák elszámoltathatósága [Kertesi Gábor] Az ezredfordulóra csaknem valamennyi gazdaságilag fejlett országban gyökeret vert az a felismerés,

Részletesebben

A TÁRSADALMI MARKETING MODELLJE ÉS HAZAI MŰKÖDÉSÉNEK FELTÉTELEI 1

A TÁRSADALMI MARKETING MODELLJE ÉS HAZAI MŰKÖDÉSÉNEK FELTÉTELEI 1 Gazdaságtudományi Közlemények 6. kötet, 1. szám (2012) pp. 75-92 75 A TÁRSADALMI MARKETING MODELLJE ÉS HAZAI MŰKÖDÉSÉNEK FELTÉTELEI 1 PISKÓTI ISTVÁN * 1. TÁRSADALMI MARKETING ÉS INTEGRÁLT MODELLJE A társadalmi

Részletesebben

Regionális és megyei szakiskolai tanulói létszámok meghatározása

Regionális és megyei szakiskolai tanulói létszámok meghatározása Regionális és megyei szakiskolai tanulói létszámok meghatározása a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére (becslések a 2008-2012-es /2015-ös/ időszakra) A tanulmányt írta: Jakobi

Részletesebben

Gépalapok, szerkezetek vizsgálata mozgás megjelenítéssel

Gépalapok, szerkezetek vizsgálata mozgás megjelenítéssel www.aastadium.hu Gépalapok, szerkezetek vizsgálata mozgás megjelenítéssel A piaci verseny a gépek megbízhatóságának növelésére kényszeríti az ipart, ezáltal elősegíti a diagnosztikai módszerek körének

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2

gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2 Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/4. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.4.3 Köböl Erika 1 Vidákovich Tibor 2 1 gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2 egyetemi

Részletesebben

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai OKTATÁSIRÁNYÍTÁS ÉS OKTATÁSPOLITIKA A BALKÁNON Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai Szlovénia kivételével, Bulgária, Románia és Albánia) oktatási rendszerei előtt álló kihívásokat

Részletesebben

Matematika. 5. 8. évfolyam

Matematika. 5. 8. évfolyam Matematika 5. 8. évfolyam 5. 6. évfolyam Éves órakeret: 148 Heti óraszám: 4 Témakörök Óraszámok Gondolkodási és megismerési módszerek folyamatos Számtan, algebra 65 Összefüggések, függvények, sorozatok

Részletesebben

A közlekedés társadalmi költségei és azok általános és közlekedési módtól függő hazai sajátosságai

A közlekedés társadalmi költségei és azok általános és közlekedési módtól függő hazai sajátosságai Dr. Tánczos Lászlóné - Dr. Bokor Zoltán A közlekedés társadalmi költségei és azok általános és közlekedési módtól függő hazai sajátosságai Az EU több kutatási programja foglalkozik a közlekedés társadalmi

Részletesebben

Pályázati adatlap. DELFIN Díj 2008. Címe: 1015 Budapest Batthyány u. 50. Kategória (lásd pályázati kiírás I- IV ig kategóriái)

Pályázati adatlap. DELFIN Díj 2008. Címe: 1015 Budapest Batthyány u. 50. Kategória (lásd pályázati kiírás I- IV ig kategóriái) Pályázati adatlap DELFIN Díj 2008 Pályázó cég neve: INFODOK Kft. Címe: 1015 Budapest Batthyány u. 50. Kategória (lásd pályázati kiírás I- IV ig kategóriái) I. Szolgáltatók Kis- és középvállalkozások Vezeto

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A BÚZATERMELÉS, A TERMÉNYMANIPULÁCIÓ ÉS A LISZTGYÁRTÁS KOMPLEX ÜZEMTANI ELEMZÉSE.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A BÚZATERMELÉS, A TERMÉNYMANIPULÁCIÓ ÉS A LISZTGYÁRTÁS KOMPLEX ÜZEMTANI ELEMZÉSE. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A BÚZATERMELÉS, A TERMÉNYMANIPULÁCIÓ ÉS A LISZTGYÁRTÁS KOMPLEX ÜZEMTANI ELEMZÉSE Kiss István Témavezető: Dr. habil. Szűcs István egyetemi docens DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

Földmunkák minősítő vizsgálatainak hatékonysági kérdései

Földmunkák minősítő vizsgálatainak hatékonysági kérdései Király Ákos H-TPA Székesfehérvári Laboratórium vezetője Morvay Zoltán Mélyépítő Laboratórium ügyvezető tulajdonos Földmunkák minősítő vizsgálatainak hatékonysági kérdései Bevezető A technika fejlődése

Részletesebben

Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus. Doktori (PhD) értekezés TERVEZET. Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila alezredes CSc. Budapest 2013.

Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus. Doktori (PhD) értekezés TERVEZET. Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila alezredes CSc. Budapest 2013. Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus A katonai közúti anyagszállítások tervezését, szervezését és végrehajtását támogató informatikai rendszerek jelenlegi helyzete, fejlesztésük lehetőségei Doktori

Részletesebben

KVANTITATÍV MÓDSZEREK

KVANTITATÍV MÓDSZEREK KVANTITATÍV MÓDSZEREK Dr. Kövesi János Tóth Zsuzsanna Eszter 6 Tartalomjegyzék Kvantitatív módszerek. Valószínűségszámítási tételek. eltételes valószínűség. Események függetlensége.... 3.. eltételes valószínűség...

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t VERSENYTANÁCS Vj-113/2006/34 A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Bricostore Hungaria Beszerzési Kft. és a Bricostore Hungaria Barkácsáruház Kereskedelmi Kft. (mindkét kft. székhelye: Budapest)

Részletesebben

Pedagógusok a munkaerőpiacon

Pedagógusok a munkaerőpiacon 1 Györgyi Zoltán Pedagógusok a munkaerőpiacon Szabó László Tamás, vagy ahogy mindenki ismeri SZLT vagy SZLT professzor úr, régi kollégám. A sors úgy hozta, hogy bár két munkahelyünk is közös volt, közös

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 443/2010. (III. 10.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 443/2010. (III. 10.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 443/2010. (III. 10.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Az egyszázalékos rácspont visszaadása a flexónyomtatásban

Az egyszázalékos rácspont visszaadása a flexónyomtatásban Az egyszázalékos rácspont visszaadása a flexónyomtatásban Maxim Siniak, PHD, X-Rite Inc, Pierre Paul Moyson, ASAHI Photoproducts (Europe)n.v/s.a. Fordította: Tátrai Sándor Az elmúlt néhány évben a flexónyomtatással

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

Galvanizálás a híradástechnikában

Galvanizálás a híradástechnikában BAJOR ANDRÁS F A R K A S SÁNDOR ORION Galvanizálás a híradástechnikában ETO 621.337.6/7:621.39 Az ipari fejlődés során az eredetileg díszítő és korrózióvédő bevonatok előállítására szolgáló galvanizálást

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000081T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 816664 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. 1. A B. bronchiseptica dermonekrotikus toxin (DNT) kórtani szerepének vizsgálata egérben és sertésben.

OPPONENSI VÉLEMÉNY. 1. A B. bronchiseptica dermonekrotikus toxin (DNT) kórtani szerepének vizsgálata egérben és sertésben. OPPONENSI VÉLEMÉNY Magyar Tibor A sertés torzító orrgyulladása: a kórtan, a kórfejlődés és az immunvédelem egyes kérdéseinek vizsgálata című akadémiai doktori értekezésről A Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati. mérlegek alapján

Központi Statisztikai Hivatal. A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati. mérlegek alapján Központi Statisztikai Hivatal A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati mérlegek alapján Budapest 2004 Központi Statisztikai Hivatal, 2005 ISBN 963 215 753 2 Kzítette: Nyitrai Ferencné dr. A táblázatokat

Részletesebben

Modern Fizika Labor. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 2005.11.30. A röntgenfluoreszcencia analízis és a Moseley-törvény

Modern Fizika Labor. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 2005.11.30. A röntgenfluoreszcencia analízis és a Moseley-törvény Modern Fizika Labor A mérés dátuma: 2005.11.30. A mérés száma és címe: 9. A röntgenfluoreszcencia analízis és a Moseley-törvény Értékelés: A beadás dátuma: 2005.12.14. A mérést végezte: Orosz Katalin Tóth

Részletesebben

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Csoma Zoltán Budapest 2010 A doktori iskola megnevezése: tudományága: vezetője: Témavezető:

Részletesebben

1. A skót bakák mellkas körmérete N(88, 10). A skót bakák mekkora hányada fér bele egy 84-es zubbonyba?

1. A skót bakák mellkas körmérete N(88, 10). A skót bakák mekkora hányada fér bele egy 84-es zubbonyba? Matematikai statisztika példák Matematikai statisztika példák Normális eloszlás 1. A skót bakák mellkas körmérete N(88, 10). A skót bakák mekkora hányada fér bele egy 84-es zubbonyba? 2. Majmok ébredését

Részletesebben

ZAJCSILLAPÍTOTT SZÁMÍTÓGÉPHÁZ TERVEZÉSE

ZAJCSILLAPÍTOTT SZÁMÍTÓGÉPHÁZ TERVEZÉSE ZAJCSILLAPÍTOTT SZÁMÍTÓGÉPHÁZ TERVEZÉSE Kovács Gábor 2006. április 01. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. FELADAT MEGFOGALMAZÁSA... 3 2. LÉGCSATORNA ZAJCSILLAPÍTÁSA... 3 2.1 Négyzet keresztmetszet...

Részletesebben

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Publication

Részletesebben

Kvantitatív Makyoh-topográfia 2002 2006, T 037711

Kvantitatív Makyoh-topográfia 2002 2006, T 037711 ZÁRÓJELENTÉS Kvantitatív Makyoh-topográfia 2002 2006, T 037711 Témavezető: Riesz Ferenc 2 1. Bevezetés és célkitűzés; előzmények A korszerű félvezető-technológiában alapvető fontosságú a szeletek felületi

Részletesebben

A kognitív készségek és képességek fejlesztése

A kognitív készségek és képességek fejlesztése Nagy József A kognitív készségek és képességek fejlesztése A kognitív (értelmi, intellektuális) készségek, képességek fejlesztésének ügye a pedagógia központi problémája. Ezt jelezte a formális és materiális

Részletesebben

Infrakamerás mérések alkalmazásának alapjai

Infrakamerás mérések alkalmazásának alapjai Dr. Kováts László Dezső Infrakamerás mérések alkalmazásának alapjai BME 2008. Írta: Dr. Kováts László Dezső Műszaki szerkesztő: Fritzné Tószeczki Mária A kiadvány teljes terjedelmében megtalálható a www.gmf.bme.hu

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Milyen Akadémiát akarnak a fiatal doktoráltak? EGY EMPIRIKUS FELMÉRÉS TAPASZTALTAI

Milyen Akadémiát akarnak a fiatal doktoráltak? EGY EMPIRIKUS FELMÉRÉS TAPASZTALTAI FÁBRI GYÖRGY Milyen Akadémiát akarnak a fiatal doktoráltak? EGY EMPIRIKUS FELMÉRÉS TAPASZTALTAI FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Az Akadémia tradícióit, a hozzá kapcsolódó kulturális és szellemi kapacitás értékét

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS 771H7. szám.

SZABADALMI LEÍRÁS 771H7. szám. Megjelent 1 í>1920. évi szeptember hó 18-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 771H7. szám. VII/a. OSZTÁLY. Eljárás és kéazülék rendszerestávlati (torzított)átvitelreoptikai vagyfényképészeti

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

Telemedicina a mai magyar egészségügyben. Hol tartunk, milyen irányba haladunk, mit tegyünk?

Telemedicina a mai magyar egészségügyben. Hol tartunk, milyen irányba haladunk, mit tegyünk? Telemedicina a mai magyar egészségügyben. Hol tartunk, milyen irányba haladunk, mit tegyünk? Az elmúlt években sokan és sok helyen beszéltek a telemedicináról, számos elemzés, javaslat látott napvilágot,

Részletesebben

A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei

A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei Szatmári János Kakatics Lili Szabó Zoltán Gyula A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei Összefoglaló: Az Állami Számvevőszék 2013-ban már harmadik alkalommal mérte fel a

Részletesebben

AJÁNLÁSA. a központi közigazgatási szervek szoftverfejlesztéseihez kapcsolódó minőségbiztosításra és minőségirányításra vonatkozóan

AJÁNLÁSA. a központi közigazgatási szervek szoftverfejlesztéseihez kapcsolódó minőségbiztosításra és minőségirányításra vonatkozóan KORMÁNYZATI INFORMATIKAI EGYEZTETŐ TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG 24. SZÁMÚ AJÁNLÁSA a központi közigazgatási szervek szoftverfejlesztéseihez kapcsolódó minőségbiztosításra és minőségirányításra vonatkozóan 2005.

Részletesebben

> 2. iíc 3. Hibridintegrált aktív transzformátorok és zajviszonyaik

> 2. iíc 3. Hibridintegrált aktív transzformátorok és zajviszonyaik D. FÖLDVÁI UDOLF Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet Hibridintegrált aktív transzformátorok és zajviszonyaik ETO 621.3.040.776:621.372.57 A híradástechnikai transzformátorok igen széles körben felhasznált

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

A szolgáltatástervezési koncepciók készítésének gyakorlata. online kutatás elemzése

A szolgáltatástervezési koncepciók készítésének gyakorlata. online kutatás elemzése A szolgáltatástervezési koncepciók készítésének gyakorlata online kutatás elemzése Készítette: Mészáros Zoltán Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Tartalomjegyzék 1. Néhány szó a kutatásról...

Részletesebben

VI. DÖNTÉSHOZATAL KÉZIKÖNYVE

VI. DÖNTÉSHOZATAL KÉZIKÖNYVE VI. DÖNTÉSHOZATAL KÉZIKÖNYVE Lezárva: 2012. december 28. Készült az AROP 2011/1.1.9 A társadalmi felzárkózás szakpolitikai eszközeinek integrált fejlesztése és a területi együttműködések esélyegyenlőség

Részletesebben

Parciális differenciálegyenletek numerikus módszerei számítógépes alkalmazásokkal Karátson, János Horváth, Róbert Izsák, Ferenc

Parciális differenciálegyenletek numerikus módszerei számítógépes alkalmazásokkal Karátson, János Horváth, Róbert Izsák, Ferenc Karátson, János Horváth, Róbert Izsák, Ferenc numerikus módszerei számítógépes írta Karátson, János, Horváth, Róbert, és Izsák, Ferenc Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Karátson János, Horváth Róbert,

Részletesebben

Bírálat. Mastalir Ágnes: "Rétegszerkezetű és mezopórusos katalizátorok alkalmazása szerves kémiai reakciókban" című MTA doktori értekezéséről

Bírálat. Mastalir Ágnes: Rétegszerkezetű és mezopórusos katalizátorok alkalmazása szerves kémiai reakciókban című MTA doktori értekezéséről Bírálat Mastalir Ágnes: "Rétegszerkezetű és mezopórusos katalizátorok alkalmazása szerves kémiai reakciókban" című MTA doktori értekezéséről Mastalir Ágnes MTA doktori értekezésének terjedelme 157 oldal.

Részletesebben

SGS-48 FORGALOMTECHNIKAI SEGÉDLET

SGS-48 FORGALOMTECHNIKAI SEGÉDLET SWARCO TRAFFIC HUNGARIA KFT. Vilati, Signelit együtt. SGS-48 FORGALOMTECHNIKAI SEGÉDLET V 2.0 SWARCO First in Traffic Solution. Tartalomjegyzék 1. Bevezető...1 2. Jelzésképek...1 3. A berendezés működési

Részletesebben

Regressziószámítás alkalmazása kistérségi adatokon

Regressziószámítás alkalmazása kistérségi adatokon Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 264-287. o. Regressziószámítás alkalmazása kistérségi adatokon Szakálné Kanó Izabella 1 A lokális térségek

Részletesebben