A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR KARI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR KARI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR KARI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT (NymE Hallgatói Követelményrendszer Juttatási és térítési szabályzatának kari kiegészítése) Székesfehérvár 2010

2 A NYME Geoinformatikai Karának hallgatóira vonatkozó jelenlegi szabályozás a felsőoktatási hallgatók juttatásairól szóló 51/2007. Kormányrendelet és a Nyugat- Magyarországi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Hallgatói Követelményrendszer Juttatási és Térítési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) szerint készült. 1. A Szabályzat hatálya (1) A kari szabályzat érvénye a NymE Geoinformatikai Karára terjed ki azon ügyekben, amelyek a kar hallgatói részére juttatható támogatásokkal, illetve az általuk fizetendő díjakkal függenek össze. (2) Jelen szabályozás csak azokra a kérdésekre tér ki, amelyek kiegészítik a Szabályzatot. 2. Teljesítmény alapú ösztöndíjak Teljesítmény alapú ösztöndíjakra a kari keretösszeg 59%-a fordítható. A Kar a juttatásokhoz rendelkezésre álló forrásokat az alábbi jogcímeken használja fel: 1. Tanulmányi ösztöndíj 2. Kiemelt ösztöndíj 3. Intézményi szakmai, 4. Tudományos, 5. és közéleti ösztöndíj 2. (1.) Tanulmányi ösztöndíj a) Tanulmányi ösztöndíjra a hallgatói juttatási keretösszeg 50%-át kell fordítani. b) A tanulmányi ösztöndíj egy félév időtartamára adható. Tanulmányi ösztöndíjban az egyetem államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatóinak legfeljebb 50%- a részesülhet. c) A keretösszeg elosztása szakonként a beiratkozott, államilag finanszírozott, nappali tagozatos hallgatók számának arányában történik. d) Tanulmányi ösztöndíjat az kaphat, akinek a korrigált kreditindexe eléri a szak előző félévi tanulmányi teljesítménye alapján számolt szakátlagot. A korrigált kreditindex meghatározásának módját a 2. melléklet tartalmazza. e) Tanulmányi ösztöndíjban részesül az a hallgató is, aki Köztársasági Ösztöndíjat kapott. f) Nem kaphat tanulmányi ösztöndíjat a.) az a hallgató, aki az adott szakátlagot eléri, de háromnál több ismételt vizsgája volt. (Az ismételt vizsgákba a terepgyakorlatok elégtelen jegyei nem számítanak bele). Kivétel ez alól az a hallgató, aki az adott vizsgaidőszakban legalább 6 olyan tárgyat kell, hogy teljesítsen, amely vizsgával zárul. Amennyiben valamelyik tantárgy végleges érdemjegye ennek ellenére is elégtelen, a kivétel már nem vonatkozik rá. b.) az a hallgató, aki az előző félévben 15 kreditpontnál kevesebbet szerzett meg.

3 c.) ha a hallgatói jogviszonya a képesítési követelményekben előírt időszakot meghaladta. h) Az adott félévre vonatkozó tanulmányi ösztöndíj elosztást minden félévben külön mellékletként megtekinthetővé kell tenni. i) Az általános tanulmányi ösztöndíjak elosztásán, a keret és a korrigált kreditindexek megoszlásának ismeretében a JTB félévenként változtathat. j) Más felsőoktatási intézményből, karról, szakról átvett hallgató tanulmányi ösztöndíját az átiratkozás előtti félévben elért eredménye figyelembevételével a JTB-nak kell meghatározni. 2. (2.) Kiemelt ösztöndíj a) A kiemelt tanulmányi ösztöndíj a tanulmányi ösztöndíjkeret terhére történik. b) A kiemelt tanulmányi ösztöndíj elnyeréséhez külön pályázatot nem kell benyújtani. Megítélésekor a szakátlag fölött lényegesen jobban teljesítő hallgatókat részesítjük előnyben. A kiemelt tanulmányi ösztöndíj összegét a JTB félévenként újra határozza meg a rendelkezésre álló ösztöndíj keret, az ösztöndíj indexszel és a tanulmányi eredménnyel arányos ösztöndíjak ismeretében. Kiemelt ösztöndíjban már nem részesülhet az a hallgató, aki Köztársasági ösztöndíjat kap. c) A kiemelt ösztöndíjat a Kari HÖK egyetértésével az oktatási dékánhelyettes hagyja jóvá. 2 (3.) Intézményi szakmai ösztöndíj a) Intézményi szakmai ösztöndíjra a kari keretösszeg 3%-a fordítható. b) Az intézeti terepgyakorlatokra (geodézia, topográfia, országos felmérés, alappontsűrítés) az állami támogatás időarányos részén kívül, a többletkiadások fedezésére ösztöndíj kiegészítésben részesülhetnek a hallgatók. Ennek összegét a JTB a gyakorlat vezető tanszék javaslata alapján, a gyakorlat sajátosságainak megfelelően állapítja meg. c) A tantervben szereplő tanulmányutak esetében a többletköltségek fedezésére (szállás, étkezés stb.) szintén ösztöndíj kiegészítés folyósítható. d) Az intézményen kívüli (üzemi) gyakorlatok idejére ösztöndíj kiegészítésben kérelme alapján- az a hallgató részesülhet, aki a gyakorlatvégzésre kijelölt vállalattól pénzbeli juttatásban (munkabér, jutalom) nem részesül. A kiegészítés mértékét a JTB évente határozza meg. 2 (4.) Intézményi tudományos ösztöndíj a) Intézményi tudományos ösztöndíjra a kari keretösszeg 1%-a fordítható. b) Az ösztöndíj megítélése a hallgató tudományos tevékenysége alapján történik. Ezen ösztöndíj félévente egy alkalommal kapható, TDK tevékenységért, konferenciákon való részvétel támogatására, olyan szakdolgozat elkészítésének támogatására, amely rendkívüli kutatási feltételeket igényel. c) Ezen kertösszeg terhére könyvjutalom, ajándékutalvány stb. is adható.

4 2 (5.) Közéleti ösztöndíj a) Közéleti ösztöndíjra a kari keretösszeg 5%-a fordítható. b) Közéleti ösztöndíjban részesülhetnek a HÖK tisztségviselők, a Kollégiumi és Valéta Bizottság tagjai, a csoportvezetők, amennyiben munkájukat jól végzik, és azok a hallgatók, akik ugyan nem választott tisztségviselők, de a Kar közösségéért bizonyítottan sokat tesznek. Ezen keret terhére jutalmazhatóak a Kari rendezvényeken szereplő hallgatók is. 3. Rendszeres szociális támogatás Rendszeres szociális támogatásra a Kari keretösszeg 37%-át kell fordítani. Rendszeres szociális támogatás a hallgató szociális helyzete alapján, egy tanulmányi félévre biztosított, havonta folyósított juttatás. Rendszeres szociális támogatás a hallgató által beadott adatlap, (3. melléklet) és megfelelő igazolások (5. melléklet) benyújtását követően igényelhető. (1) Az ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató szociális ösztöndíjra jogosult a szabályzat 3 (2) pontjában foglaltakat figyelembe véve, és a) fogyatékossággal élő, egészségi állapota miatt rászorult hallgató: az a hallgató, aki fogyatékossága miatt állandó, vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve, aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi, és/vagy technikai segítségre szorul és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy munkaképességét legalább 67%- ban elvesztette, és ez az állapot egy éve tart, vagy előre láthatólag még legalább egy évig fennáll. b) halmozottan hátrányos helyzetű hallgató: az a hátrányos helyzetű hallgató, akinek tankötelessé válásának időpontjában törvényes felügyeletét ellátó szülője legfeljebb alapfokú (8 osztály) iskolai végzettséggel rendelkezett, valamint az, akit tartós nevelésbe vettek. c) családfenntartó, az a hallgató, akinek legalább egy gyermeke van, és aki ápolási díjra jogosult, vagy d) nagycsaládos, az a hallgató, akinek legalább két eltartott testvére, vagy három gyermeke van; vagy eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét; vagy legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja. e) árva, illetve mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy háztartásától külön élő szülője elhunyt. Az ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató szociális ösztöndíjra jogosult a szabályzat 3 (2) pontjában foglaltakat figyelembe véve, és a) hátrányos helyzetű: az a beiratkozás időpontjában 25. életévét be nem töltött hallgató, akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt. b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy

5 c) félárva: az 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe. d) amennyiben a 51/2007. Korm. Rendelet 26. alapján ösztöndíjban részesül. (2) A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni a) a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen vele együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számát, és jövedelmi helyzetét. b) a képzési hely, és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét, c) amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeit, d) fogyatékos hallgatók költségeit, e) hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait, f) hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a vele együtt eltartott gyermekek számára, g) az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket. (3) A rendszeres szociális támogatást a kari JTB, a 3 (1) és (2) pontja alapján ítéli oda fél évre. Ha a hallgató életvitele bizonyítottan eltér, attól a szociális helyzettől, ami a hallgató által benyújtott kérvény alapján elvárható, akkor a JTB vizsgálatot indít, és a szociális ösztöndíjat a hallgatótól megvonhatja. (4) A szociális támogatások elbírálása során biztosítani kell a pályázatok bizalmas kezelését. (5) A pályázatokat a szorgalmi időszak első hetének utolsó munkanapjáig kell benyújtani. A pályázathoz az 5. mellékletben megadott igazolásokat a benyújtáskor csatolni kell. Késedelmesen, hiányosan beadott pályázatokkal nem áll módunkban foglalkozni. (6) A valótlan adatokat közlő hallgatókkal szemben a JTB fegyelmi eljárást kezdeményez. Amennyiben a fegyelmi eljárás eredménye terhelő a hallgató számára, a JTB az ösztöndíj-folyósítást megszünteti. 6. Rendkívüli szociális támogatás Rendkívüli szociális támogatásra a kari keretösszeg 1%-a fordítható. A hallgató szociális helyzete váratlan romlásának kiegyenlítésére, kérelem alapján folyósított egyszeri juttatás. A beérkezett kérelmekről a kari JTB legalább havonta egyszer döntést hoz. A kérelemben részletes indoklást kell adni, és igazolással kell alátámasztani a kérést. A beérkezett kérelmekről a kari JTB legalább havonta egyszer döntést hoz. 7. Kollégiumi elhelyezés A kollégiumi elhelyezés feltételeiről, a díjfizetésről a Kollégiumi SzMSz rendelkezik. 8. Lakhatási támogatás Azok a hallgatók, akik a Kar kollégiumi szabályzatai szerint kollégiumi elhelyezésre jogosultak lennének, de férőhely hiányában, ebben nem részesülhetnek, pénzbeli szociális

6 támogatásként havi rendszerességgel folyósítandó lakhatási támogatásban részesíthetők. A lakhatási támogatás a hallgató pályázata alapján ítélhető oda. Ennek alapfeltétele, hogy a hallgató rendelkezzen a kollégiumi férőhelyre érvényes és elutasított pályázattal. 9. Egyéb hallgatói juttatások HÖK támogatás (1) A kari keretösszeg 3%-t a HÖK működési költségeire kell elküldeni. (2) Az összeg felhasználásáért és a felhasználás igazolásáért a HÖK elnöke felelős. 10. A hallgatók által fizetendő térítések (1) Az államilag finanszírozott képzésben részt vevő hallgatók a TVSZ-ban, illetve más szabályzataiban rögzített kötelezettség elmulasztása esetén, illetve az igénybe vehető szolgáltatásokért térítési díjakat fizetnek. A díjak összege esetenként nem lehet magasabb a költségvetési törvényben az adott évre megállapított hallgatói normatíva 3%-ánál. 2) Az államilag nem finanszírozott képzésben részt vevő hallgatók költségtérítést és egyéb díjakat fizetnek. A díjak mértékét a 6. melléklet tartalmazza. 11. Záró rendelkezések E kari szabályzatot a Kari Tanács a 16/2011. (II.18.) számú határozatával elfogadta. A kari szabályzat az elfogadás napján lép hatályba, egyidejűleg a Kar Tanácsa által korábban elfogadott szabályzata érvényét veszti. A kari szabályzat a Kar honlapjára fel kell tenni. Ez a kari szabályozás függeléke az egyetemi szenátus 160/2009. sz. (X.7.) határozatával október 7. napján elfogadott szabályzatnak és csak azzal együtt érvényes.

7 1. melléklet A hallgatói juttatásokhoz rendelkezésére álló forrásokat az alábbi jogcímeken használjuk fel: Teljesítmény alapú ösztöndíj Tanulmányi ösztöndíj: 50% Intézményi szakmai ösztöndíj: 3% Tudományos és közéleti ösztöndíj: 6% Szociális alapú ösztöndíj Rendszeres szociális ösztöndíj: 37% Rendkívüli szociális ösztöndíj: 1% A hallgatói önkormányzat működésének támogatása: 3%

8 2. melléklet ÁTLAGSZÁMÍTÁS A mintatanterveket tekintve, félévente 22 kreditpontot tanácsos felvenni. Ettől a TVSZ szerint el lehet térni. Az átlagszámítás képlete: k i : a hallgató indexben felvett kredit összegét jelenti, abban az esetben, ha az legalább 22. Ha a hallgató 22-nél kevesebb kreditpontot tud csak felvenni, akkor is 22-vel osztunk. xi jelöli a Tanulmányi Csoport által kiadott átlag értékét. J jelöli a javítószorzót melynek értéke 1,10 Javítószorzóra jogosult az a hallgató, aki a mintatanterv szerint halad. Az a hallgató tekinthető mintatanterv szerint haladónak, aki a kötelező tantárgyak (A), és a kötelezően választott tantárgyak (B) teljesítését már az első felvétel alkalmával sikeresen megtette. A C típusú szabadon választható tárgyak esetében, nem szükséges az órarendben feltüntetett C típusú tárgyakat felvenni, helyette más C típusú tárgyak is választhatóak. Megjegyzés: Az ösztöndíj számítása, egy, az erre a célra kifejlesztett számítógépes programmal történik. Az ösztöndíjak összege, ugyanolyan átlag esetén is, félévente eltérhet, mert meghatározásakor az aktuális félévben elért szakátlagot tekintjük mérvadónak. Az aktuális táblázatokat minden félévben közzétesszük.

9 3. melléklet 1. oldal

10 2. oldal

11 Szociális Támogatásra nem jogosultak akik, 4. melléklet Kitöltési Útmutató a szociális támogatás igénylőlapjához képzési időn túl lévő hallgatók; másoddiplomás képzésben résztvevő hallgatók; költségtérítéses képzésben lévő hallgatók; levelező tagozatos képzésben résztvevő hallgatók. Igazolások családi adatok esetében: Egy háztartásban élőkről igazolás: A Népességnyilvántartó Hivatalban - a települési Polgármesteri Hivatalnál kiállított hivatalos igazolás az egy lakcímen élőkről. Elvált szülő(k) esetén: válási okiratok másolata. Bármely szülő elhalálozása esetén halotti anyakönyvi kivonat másolata csatolandó Ha a pályázó házas, vagy élettársa van: házassági anyakönyvi kivonat, ill. Polgármesteri Hivatal által kiadott igazolás másolata szükséges Ha a pályázónak, ill. házas- vagy élettársának gyermeke van vagy gyermeket vár: a gyermek(ek) anyakönyvi kivonatának (iskolalátogatási igazolásának) másolata, ill. kismama könyv másolata. Óvodás vagy fiatalabb testvér esetén: születési anyakönyvi kivonat másolata kell, iskolás testvér esetén: iskolalátogatási igazolást kell csatolni a pályázati laphoz. Felsőoktatási intézményben tanuló testvér esetén: hallgatói jogviszony igazolása szükséges. Már dolgozó testvért nem tekintünk eltartottnak. Jövedelem igazolása esetében: Szülők/eltartok munkáltatói jövedelemigazolása Vállalkozók, őstermelők esetén: APEH igazolás a pályázat tanévét megelőző évről. Amennyiben az egyik szülő/eltartó vele egy lakcímen élő személy vállalkozásának alkalmazottja: eredeti APEH jövedelemigazolás a pályázat tanévét megelőző évről. Munkanélküli eltartó esetén: Munkaügyi Központ igazolása, akkor is, ha járulékban nem részesül(nek). Háztartásbeli eltartó esetén: a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy nincs bejelentve, és a helyi illetékes önkormányzat által kiállított igazolás, arról, hogy nem részesül semmilyen juttatásban. Nyugdíjas eltartó(k) esetén: nyugdíjas igazolvány, igazolás a nyugdíjfolyósításról, esetleg az utolsó havi nyugdíjszelvény másolata. Ha a pályázó házas-, ill. élettársa keresettel rendelkezik: munkáltatói igazolás (vállalkozó esetén: APEH igazolás a pályázat tanévét megelőző évről).

12 Kereső testvér esetén: munkáltatói jövedelemigazolás (vállalkozó esetén APEH igazolás a pályázat tanévét megelőző évről, amennyiben munkanélküli, a Munkaügyi Központ igazolása) Árvaellátás: A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott igazolvány és szelvény (3 hónapnál nem régebbi) másolata. Amennyiben nem részesül árvaellátásban, akkor az azt megszüntető, illetve elutasító határozat. Családi pótlék: Szelvény és a határozat másolata, vagy jövedelemigazolás, amelyen elkülönítve szerepel a családi pótlék. Gyerektartás: Elvált szülők esetén a gyerektartás mértékéről igazolás másolata, illetve büntetőjogi nyilatkozat. GYES, GYED, GYET: Határozat és szelvény másolata. Özvegyi nyugdíj: Határozat és szelvény másolata. Egyéb (pl. ápolási segély): Határozat vagy igazolás és a szelvény másolata. Helyi illetékes önkormányzat által kiállított igazolás önkormányzati támogatások, segélyek létéről. Igazolások betegségek felsorolásánál: Betegség, fogyatékosság esetén: megfelelő intézményi, ill. szakorvosi igazolás, mely tartalmazza a betegség BNO kódját. Rendszeres gyógyszerköltség esetén: szakorvos, vagy a háziorvos által ír igazolás a havi rendszeres kezelési-, illetve gyógyszerköltségről, vagy az orvos által írt igazolás a kezelésről, illetve az ahhoz használt rendszeres gyógyszeradagról. Az utóbbi igazolás alapján a gyógyszertár által kiállított számlát kell mellékelni. Egyéb megjegyzések: A pályázati űrlap (az arra jogosult hallgatók) az intézmény honlapjáról, a Karon kihelyezett pályázati szelvényekből, illetve a csoportfelelősöktől szerezhető be. A rendszeres szociális támogatás egy félévre jár. A rendszeres szociális ösztöndíjat a JTB által kiadott pályázati űrlapon kell kérvényezni. Támogatást a pályázati űrlapon megjelölt szempontok figyelembevételével kaphat a hallgató. A rendszeres szociális támogatás abban az esetben kerülhet csak kifizetésre, ha a pályázó kérelmével a JTB által meghatározott minimum ponthatárt elérte. A kérelem minden pontjához hivatalos igazolás szükséges. A hallgatónak pontosan fel kell sorolnia, kikkel él egy háztartásban, azok milyen jövedelemmel rendelkeznek, nyugdíj, illetve rokkantnyugdíj mellett esetlegesen milyen vállalkozása van szülőjének, eltartójának. A JTB nem köteles figyelembe venni azokat a kérelmeket, melyek nem felelnek meg a pályázatban feltüntetett kritériumoknak! A JTB maximum -/+ 5 pontot adhat abban az esetben, ha a pályázó kevésbé, illetve jobban rászorul a támogatásra, mint ahogy azt a pályázati lapja tükrözi. Tájékoztatjuk a hallgatókat, hogy valótlan adatközlés esetén indított fegyelmi eljárás keretében környezettanulmányt vehetünk fel. Az adatokban bekövetkező bármilyen változásról a hallgatónak 15 napon belül bejelentést kell tennie a JTB-nél.

13 5. melléklet HALLGATÓI TÉRÍTÉSI DÍJAK Az Intézeti gyakorlatok késedelmes leadása: 1 hetes intézeti gyakorlat esetén következő hétfőre: 1000 Ft, további határidőre 2000 Ft 2 hetes intézeti gyakorlat esetén következő hétfőre: 2000 Ft, további határidőre 3000 Ft 3 hetes intézeti gyakorlat esetén következő hétfőre: 3000 Ft, további határidőre 5000 Ft

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 11. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg:

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg: A Semmelweis Egyetem 104/2007. (IX. 27.) számú határozatával megalkotott Semmelweis Egyetem a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (továbbiakban:

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet VII. RÉSZ HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE 1. fejezet A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK Államilag támogatott képzés 366. A jelen szabályzat alkalmazásában államilag

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM Budapest, 2015 1 A Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, az Egyetemen hallgatói jogviszonyt eredményező képzésre (alapképzés; egységes, osztatlan képzés; mesterképzés;

Részletesebben

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató!

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! B e a d á s i h a t á r i d ő : _ Ezúton kérünk mindenkit, hogy NAGYON FIGYELMESEN OLVASSA át a kitöltési útmutatót! Amennyiben ezek után egyéb kérdés

Részletesebben

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 R/807/2009 Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 PPKE 2009. december 11. 1 Módosítva az Egyetemi Tanács 627/2009.XII.11. határozata értelmében 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat

Részletesebben

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem. Hallgatóinak juttatási és térítési szabályzata

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem. Hallgatóinak juttatási és térítési szabályzata Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Budapest, 2011 1 I.. Hallgatói juttatások 1. Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem hallgatói a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXIX. törvényben és a 51/2007 (III.26.)

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA HALLGATÓK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

TOMORI PÁL FŐISKOLA HALLGATÓK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA TOMORI PÁL FŐISKOLA HALLGATÓK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Változat száma: 17. Elfogadás dátuma: 2013. november 5. Határozat száma: 2013/4/25. Hatálybalépés napja: 2013, november 6. Felelős személy:

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: 06-1-2733090 Fax: 06-1-2733099 E-mail: mail@bkf.hu BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Jóváhagyta a TF Kari Tanácsa a 603/2009. (VI. 11.) TF KT sz. határozatával, módosította a TF Kari Tanácsa a 673/2010.

Részletesebben

Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában)

Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Szociális támogatás pályázati űrlap 2014/2015. tanév I. félévére Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában) DJB tölti ki! Bíráló: Elért pontszám: Hiányzó dokumentumok:

Részletesebben

a KHJT 1. sz.melléklete "Huncut a jóság, ha szégyent hoz a jóra - Minek jóság-festék a jót akaróra?" (József Attila) A SZIE YMÉK DJB

a KHJT 1. sz.melléklete Huncut a jóság, ha szégyent hoz a jóra - Minek jóság-festék a jót akaróra? (József Attila) A SZIE YMÉK DJB "Huncut a jóság, ha szégyent hoz a jóra - Minek jóság-festék a jót akaróra?" (József Attila) a KHJT 1. sz.melléklete A SZIE YMÉK DJB Rendszeres, rendkívüli szociális (ösztöndíj) juttatások és alaptámogatás

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Hatályos: 2005. november 29-től A felsőoktatásról szóló,

Részletesebben

Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendkívüli Szociális támogatás pályázati űrlapja 2014/2015. tanév I. félévére Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló:

Részletesebben

A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. sz. melléklete. Térítési és juttatási szabályzat. Hallgatóknak járó juttatások

A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. sz. melléklete. Térítési és juttatási szabályzat. Hallgatóknak járó juttatások A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. sz. melléklete Térítési és juttatási szabályzat 1. A szabályzat hatálya kiterjed a Sárospataki Református Teológiai Akadémia valamennyi hallgatójára. Hallgatóknak

Részletesebben

Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendkívüli Szociális támogatás pályázati űrlapja 2014/2015. tanév II. félévére Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRŐL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2014. május 26. Szabályzat az

Részletesebben

Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat

Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.), valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/.../2013. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/.../2013. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Ikt. sz.: SZF/.../2013 A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A pályázó köteles hiánytalanul kitölteni a pályázati űrlap személyes adatokra vonatkozó részét.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A pályázó köteles hiánytalanul kitölteni a pályázati űrlap személyes adatokra vonatkozó részét. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási Szabályzata 2/2. számú mellékletét képező Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás Pályázati Űrlaphoz Általános tudnivalók a pályázati

Részletesebben

A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről

A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről 2010 SZTE EHÖK A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2012.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2006 (2015.

Részletesebben