SZÉKESFEHÉRVÁR 2006.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÉKESFEHÉRVÁR 2006."

Átírás

1 NYUGAT MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT NYME HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET 5. SZ. MELLÉKLETE J UTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZÉKESFEHÉRVÁR 2006.

2 A NYME Geoinformatikai Karának hallgatóira vonatkozó jelenlegi szabályozás a Ftv , a felsőoktatási hallgatók juttatásairól szóló 175/2006. Kormányrendelet és a Nyugat Magyarországi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Hallgatói Követelményrendszer Juttatási és térítési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) szerint készült. 1. A szabályzat hatálya (1) A kari szabályzat érvénye a NyME Geoinformatikai Karára terjed ki azon ügyekben, amelyek a kar hallgatói részére juttatható támogatásokkal, illetve az általuk fizetendő díjakkal függenek össze. 3. Tanulmányi ösztöndíj (1) Tanulmányi ösztöndíjra a hallgatói juttatási keretösszeg legalább 50% át kell fordítani. (2) A keretösszeg elosztása szakonként a beiratkozott, államilag finanszírozott, nappali tagozatos hallgatók számának arányában történik. (3) A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható. (4) Tanulmányi ösztöndíjat az kaphat, akinek a korrigált kreditindexe eléri az előző félév alapján számolt szakátlagot. A korrigált kreditindex meghatározásának módját a függelék tartalmazza. (5) Tanulmányi ösztöndíjban is részesül az a hallgató, aki Köztársasági Ösztöndíjat kapott. (6) Nem kaphat tanulmányi ösztöndíjat a.) az a hallgató, aki az adott szakátlagot eléri, de három vagy annál több ismételt vizsgája volt (az ismételt vizsgákba a terepgyakorlatok elégtelen jegyei nem számítanak bele). b.) az a hallgató, aki az előző félévben 15 kreditpontnál kevesebbet szerzett meg. c.) ha a hallgatói jogviszonya a képesítési követelményekben előírt időszakot meghaladta (költségtérítéses hallgató nem kaphat ösztöndíjat). (7) Az adott félévre vonatkozó tanulmányi ösztöndíj elosztást minden félévben külön mellékletként megtekinthetővé kell tenni. (8) Az általános tanulmányi ösztöndíjak elosztásán, a keret és a korrigált kreditindexek megoszlásának ismeretében a JTB félévenként változtathat. (9) Más felsőoktatási intézményből, karról, szakról átvett hallgató tanulmányi ösztöndíját az átiratkozás előtti félévben elért eredménye figyelembevételével a JTB nak kell meghatározni. Kiemelt ösztöndíj (1) A kiemelt tanulmányi ösztöndíj összegét a JTB félévenként újra határozza meg a rendelkezésre álló ösztöndíj keret, az ösztöndíj indexszel és a tanulmányi eredménnyel arányos ösztöndíjak ismeretében. A kiemelt ösztöndíj felső határa a (kiegészített) Köztársasági ösztöndíj 90% a. (2) A kiemelt ösztöndíjat a Kari HÖK egyetértésével az oktatási dékánhelyettes hagyja jóvá. 4. Rendszeres szociális támogatás Rendszeres szociális támogatás a hallgató szociális helyzete alapján, a hallgató által beadott pályázat útján igényelhető. 2

3 (1) A pályázatok feltételrendszerét a JTB határozza meg, ennek során az adhatóság kritériumait egyértelmű és jól ellenőrizhető szempontokhoz kell kötni (3. számú melléklet). (2) A pályázatokat a 4. sz. melléklet szerinti pályázati űrlapon kell eljuttatni a csoport bizalmiaknak vagy a Hallgatói Önkormányzatnak megadott határidőn belül. (3) A rendszeres szociális támogatást a kari JTB ítéli oda egy évre. A döntésről készült jegyzőkönyveket a HÖK irodában kell elhelyezni. (4) A hallgató szociális helyzetében bekövetkezett igazolható tartós változások esetében a JTB év közben is módosíthat a szociális támogatás mértékén. (5) A szociális támogatások elbírálása során biztosítani kell a pályázatok bizalmas kezelését. (6) A valótlan adatokat közlő hallgatókkal szemben a JTB fegyelmi eljárást kezdeményezhet. (7) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban nem részesülő hallgató részére megítélt rendszeres szociális támogatás összege nem lehet kevesebb, mint 3.000, Ft. 5. Rendkívüli szociális támogatás A hallgató szociális helyzete váratlan romlásának kiegyenlítésére, kérelem alapján folyósított egyszeri juttatás. A kérelemben részletes indoklást kell adni, és igazolással kell alátámasztani a kérést. A rendszeres és a rendkívüli szociális támogatásra fordított összeg együttesen a támogatás 43% a, melynek 80% a alapjuttatásra, (melyet minden hallgató havonta megkap), 17% a a szociális helyzettől függő rendszeres pénzbeli támogatásra, 3% a egyszeri pénzbeli támogatásra (segély) használható fel. 6. Kollégiumi elhelyezés A kollégiumi elhelyezés feltételeiről, a díjfizetésről a Kollégiumi SzMSz rendelkezik. 7. Lakhatási támogatás Azok a hallgatók, akik a főiskola kollégiumi szabályzatai szerint kollégiumi elhelyezésre jogosultak lennének, de férőhely hiányában ebben nem részesülhetnek, pénzbeli szociális támogatásként havi rendszerességgel folyósítandó lakhatási támogatásban részesíthetők. A lakhatási támogatás a hallgató pályázata alapján ítélhető oda. Ennek alapfeltétele, hogy a hallgató rendelkezzen a kollégiumi férőhelyre érvényes és elutasított pályázattal. 9. Terepgyakorlati ösztöndíj 1) A szakmai gyakorlatok idejére adott költségtérítésre a kari keretösszeg 3% a fordítható. 2) Az intézeti terepgyakorlatokra (geodézia, felmérés, topográfia/közigazgatás) az állami támogatás időarányos részén kívül a többletkiadások fedezésére ösztöndíj kiegészítésben részesülhetnek a hallgatók. Ennek összegét a JTB állapítja meg a gyakorlat sajátosságainak megfelelően (terepi napok, utazási költségek, stb.). A gyakorlatot vezető tanszéknek kell kezdeményeznie és javaslatot tenni a kifizetésre. 3

4 3) A tantervben szereplő tanulmányutak esetében a többletköltségek fedezésére (szállás, étkezés stb.) szintén ösztöndíj kiegészítés folyósítható. 4) Az intézményen kívüli (üzemi) gyakorlatok idejére ösztöndíj kiegészítésben kérelme alapján az a hallgató részesülhet, aki a gyakorlatvégzésre kijelölt vállalattól pénzbeli juttatásban (munkabér, jutalom) nem részesül. A kiegészítés mértékét a JTB évente határozza meg. 11. Tankönyv és jegyzettámogatás (1) A tankönyv és jegyzettámogatásra szolgáló kari keretösszeg kizárólag tankönyv és jegyzettámogatásra, illetőleg tankönyv és jegyzetkiadásra használható. (2) A kar a jegyzetellátást részben maga végzi. Az így előállított jegyzeteket önköltségi áron forgalmazza. (3) A előállított jegyzetekre a kar a Szabályzat 1.8 ) bekezdésben említett hallgatói karon kialakított készpénz helyettesítő formában kapnak támogatást. A JTB javaslatára ettől eltérni is lehet. 12. Sporttevékenység támogatása (1) A Kar képviseletében intézmények közötti, vagy regionális, vagy országos sportversenyeken résztvevő hallgatók költségeinek (nevezési díjak, utazási költség, stb.) finanszírozására fordítandó a sporttámogatásra kapott intézményi keretösszeg 10 % a. (2) A támogatási összegeket számlák, igazolások alapján lehet igényelni. A támogatás odaítéléséről a JTB elnöke és a HÖK elnöke együttesen dönt. 13. Kulturális tevékenység támogatása (1) A Kari kulturális rendezvények költségeinek (fellépők díjai, rendezési költségek) finanszírozására fordítandó a kulturális támogatásra kapott intézményi keretösszeg 10 % a. (2) A támogatási összegeket számlák, igazolások alapján lehet igényelni. A támogatás odaítéléséről a JTB elnöke és a HÖK elnöke együttesen dönt. 15. Köztársasági ösztöndíj A köztársasági ösztöndíj pályázat elnyerése nem zárja ki a tanulmányi ösztöndíj folyósítását. 16. Egyéb hallgatói juttatások HÖK támogatás (1) A kari keretösszeg 3% t a HÖK működési költségeire kell elküldeni. (2) Az összeg felhasználásáért és a felhasználás igazolásáért a HÖK elnöke felelős. (3) A HÖK elnökének, a vezetőségi tagjainak, a tisztségviselőinek, a Valétaelnöknek pénzbeni támogatás jár, addig, amíg munkájukat megfelelően végzik. 4

5 (4) A térítések összegét a JTB félévenként határozza meg a munkavégzés minőségének figyelembevételével. Jutalom (8) Jutalmazásra a kari keretösszeg 1% a fordítható. (9) A jutalmazási keret terhére jutalomban részesíthetők: közösségi munkát végzők a TDK helyezettek a kimagaslóan jó szakdolgozat készítők a JTB egyéni elbírálása alapján (3) A csoportbizalmik egyszeri 3.000Ft/féléves juttatásban részesülnek. 17. A hallgatók által fizetendő térítések (1) Az államilag finanszírozott képzésben részt vevő hallgatók a TVSZ ban, illetve más szabályzataiban rögzített kötelezettség elmulasztása esetén, illetve az igénybe vehető szolgáltatásokért térítési díjakat fizetnek. A díjak összege esetenként nem lehet magasabb a költségvetési törvényben az adott évre megállapított hallgatói normatíva 3% ánál. (2) Az államilag nem finanszírozott képzésben részt vevő hallgatók költségtérítést és egyéb díjakat fizetnek. Megnevezés Térítés díja Különeljárási díj a megadott első határidő elmulasztásakor Különeljárási díj a megadott második és további határidő elmulasztásakor Beiratkozási határidő túllépése (a szorgalmi időszak 2. hetétől) Szolgáltatási díj (szorgalmi időszak első hete, ill. az első konzultáció) 5.000/félév Szolgáltatási díj késedelmes befizetése (szorgalmi időszak második hetétől, ill. az első konzultáció után) Késedelmes szakdolgozat témaválasztás Szakdolgozat késedelmes leadása Hatósági igazolások késedelmes benyújtása (X. 15., III. 15.) Költségtérítés befizetési határidejének (X. 15., III. 15.) elmulasztása Leckekönyv késedelmes beadása (II. 10., VII. 10.) Javító vizsga második alkalomtól Költségtérítés, ha bejelentkezett vizsgán nem jelent meg és a távollét igazolatlan (csak orvosi igazolás 3 napon belül) Költségtérítés vizsgáról való igazolatlan távollét esetén Záróvizsga vizsgaismétlési díj Leckekönyv, oklevél elvesztése Diákigazolvány pótlása Vizsgaidőszakon túli vizsga iránti kérelem benyújtása (halasztott 1.000/tárgy vizsga) Dokumentumok (leckekönyv, oklevél) hiteles másolatának készítése tantárgyi program hiteles másolatának kiállítási díja tantárgyi program hiteles másolatának kiállítási díja feletti tantárgyi program hiteles másolatának kiállítási díja

6 A szorgalmi időszak 2. hetétől tárgyfelvétel, tantárgytörlés 1.000/tárgy Beléptető kártya pótlása Tantárgybeszámítási kérelem késedelmes benyújtása (szorgalmi 2.000/tárgy időszak 3. hetétől, ill. az 1. kozultáció után) Kiadott csekk újranyomtatása 500 (3) Az államilag finanszírozott hallgató költségtérítés fizetésére nem kötelezhető a képesítési követelményekben meghatározott képzési idő alatt, illetve azt meghaladó további két félévben. 18. A költségtérítéses hallgatókra vonatkozó rendelkezések (1) Az államilag nem finanszírozott képzésben részt vevő hallgatók költségtérítést fizetnek. (2) A költségtérítés mértékét a Kar határozza meg évenként a Ftv (2) bekezdés figyelembevételével. (3) A költségtérítés összegét egy összegben kell befizetni. Részletfizetés engedély alapján a hallgatók 5% nál lehetséges. (4) A költségtérítéses hallgatók tanulmányi ösztöndíjban, illetve szociális támogatásban nem részesülhetnek. 22. Záró rendelkezések E kari szabályzatot a Kari Tanács a december 11 én tartott ülésén a 51/2006. számú határozatával elfogadta. A kari szabályzat február 01 én lép hatályba, egyidejűleg a Kar Tanácsa által korábban elfogadott szabályzata érvényét veszti. A kari szabályzat a Kar honlapjára fel kell tenni. Ez a kari szabályozás függeléke az egyetemi szenátus 190/2006. sz. határozatával december 16 án elfogadott Hallgatói Követelményrendszernek és csak azzal együtt érvényes. Székesfehérvár, december 18. Prof. Dr. Márkus Béla dékán 6

7 1. melléklet Átlagszámítás A mintatanterveket tekintve, félévente 22 kreditpontot tanácsos felvenni. Ettől a TVSZ szerint el lehet térni. Az átlagszámítás képlete: x = n i = 1 k x i i i = 1 n k i J Σ k i :a hallgató indexben felvett kredit összegét jelenti, abban az esetben, ha az legalább 22. Ha a hallgató 22 nél kevesebb kreditpontot tud csak felvenni, akkor is 22 vel osztunk. J: jelöli a javítószorzót melynek értéke 1,10, Javítószorzóra jogosult az a hallgató, aki a mintatanterv szerint halad. Megjegyzés: Az ösztöndíj számítása, egy, az erre a célra kifejlesztett számítógépes programmal történik. Az ösztöndíjak összege, ugyanolyan átlag esetén is, félévente eltérhet, mert meghatározásakor az aktuális félévben elért szakátlagot tekintjük mérvadónak. Az aktuális táblázatokat minden félévben közzé tesszük. 7

8 2. melléklet BÍRÁLATI LAP (RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS) 1./ A családban, egy háztartásban élő 5./ Egy főre jutó jövedelem (nettó) családtagok száma 0 p Az utolsó jövedelem határ kezdő értéke a keresők száma 0 p mindenkori minimálbér legyen (ezer Ft ra regisztrált munkanélküliek kerekítve) száma 2 p/fő Ft 1 p és munkanélküli segélyben nem Ft 2 p részesül 2 p/fő Ft 3 p nyugdíjas 2 p/fő Ft 4 p rokkantnyugdíjas 5 p/fő Ft alatt 5 p közép vagy általános iskolai 6./ Lakhatás tanuló 1 p/fő helyi és eltartóival lakik 0 p felsőoktatási intézmény nappali helyi és saját lakásában lakik 0 p tagozatos hallgatója albérletben lakik 3 p (a kérvényezőn kívül) 1 p/fő valamelyik bérelt helyen lakik 0 p állandó ápolásra szoruló testi, kollégista 0 p illetve szellemi fogyatékos bejáró 2 p fogyatékos 3 p/fő 7./ Ha a kérvényezőnek van gyermeke 2./ Ha a kérvényező rendszeres orvosi gyermekeinek száma 5 p/fő kezelés alatt áll, és gyógykezelésének gyermekét egyedül neveli 5 p költsége havi 1000 forintnál több: 1 p 3./ Ha a kérvényező: árva 5 p félárva 3 p elvált 2 p 4./ Ha a kérvényező vidéki, lakhelyének távolsága: km 1 p km 2 p km 3 p 240 km 4 p 8./Egyéb:.A csoportbizalmi és a JTB elnök dönt a kategóriára megítélt pontról.. Kérjük a megfelelő igazolások csatolását a kérvényhez. JTB tölti ki: Bírálat, indoklás: itt adható +/ max. 5 pont annak függvényében, hogy a hallgató a csoportbizalmi megítélése szerint kevésbé vagy jobban rászorul a szociális támogatásra, mint azt az igénylőlap tükrözi.. Pontszám: JTB által javasolt módosítás Összpontszám:.. Megítélt összeg:. Ft csoportbizalmi JTB elnök 8

9 3. melléklet RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ LAP 200 /. s tanév.félév Évfolyam:. Csoport: Név: Szak:. Születési év:.hó nap Anyja neve:... Állandó lakás: Tel:... Ideiglenes lakás: Tel:.. Apja foglalkozása:. Apja munkahelye: Tel: Anyja foglalkozása: Anyja munkahelye: Tel: 1./ A családban, egy háztartásban élő 4./ Ha a kérvényező vidéki, családtagok száma fő lakhelyének távolsága:.km keresők száma fő regisztrált munkanélküli fő 5./ Egy főre jutó jövedelem(nettó) nyugdíjas: fő..ft/hó ebből aki segélyben nem részesül fő rokkantnyugdíjas fő 6./Lakhatás közép vagy általános iskolai tanuló fő helyi és eltartóival lakik felsőoktatási intézmény nappali helyi és saját lakásában lakik tagozatos hallgatója(kérvényezőn kívül) fő albérletben lakik állandó ápolásra szoruló testi, illetve valamelyik bérelt helyen lakik szellemi fogyatékos fő kollégista 2./ A kérvényező rendszeres orvosi kezelés alatt áll, bejáró és gyógykezelésének költsége havi 1000 forintnál több:.. 3./ A kérvényező árva: 7./ Ha a kérvényezőnek van gyermeke félárva: gyermekeinek száma:..fő elvált: gyermekét egyedül neveli 8./Egyéb:... Kérjük a megfelelő hitelesített vagy eredeti igazolások csatolását a kérvényhez (pl. kereseti igazolás, nyugdíjas szelvény, orvosi igazolás, nyugdíjas igazolvány, iskolalátogatási igazolás, stb.). A leadási határidőig megfelelően nem igazolt pontokat nem vesszük figyelembe! A leadási határidőt a HÖK irodában vagy a csoportbizalmitól tudhatjátok meg. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam felsorolt adatok megfelelnek a valóságnak. Tudomásul veszem, hogy ha az anyagi helyzetemről a kérvény alapján reálisan kialakítható képnél a valós helyzet lényegesen jobb, akkor a főiskolán a továbbiakban semmiféle szociális támogatásban nem részesülhetek, és fegyelmi eljárás indítható ellenem. Székesfehérvár, 20. a kérelmező aláírása JTB tölti ki: Bírálat, indoklás:.... Pontszám: JTB által javasolt módosítás..összpontszám. csoportbizalmi JTB elnök 9

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR KARI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR KARI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR KARI JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT (NymE Hallgatói Követelményrendszer Juttatási és térítési szabályzatának kari kiegészítése) Székesfehérvár 2010

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT ERDŐMÉRNÖKI KAR MELLÉKLETE 2007. 1. Általános rendelkezések (1) Jelen melléklet az Ftv. 125-126., a felsőoktatási hallgatók juttatásairól

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Hatályos: 2005. november 29-től A felsőoktatásról szóló,

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg:

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg: A Semmelweis Egyetem 104/2007. (IX. 27.) számú határozatával megalkotott Semmelweis Egyetem a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (továbbiakban:

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. (A Szervezeti és Működési Szabályzat 4. számú melléklete)

SZENT PÁL AKADÉMIA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT. (A Szervezeti és Működési Szabályzat 4. számú melléklete) SZENT PÁL AKADÉMIA HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (A Szervezeti és Működési Szabályzat 4. számú melléklete) Tartalom A Szabályzat hatálya... 3 Fogalmak... 4 Államilag támogatott képzés; támogatási

Részletesebben

22.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2007 -

22.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 22.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz 1.sz. példány EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: 06-1-2733090 Fax: 06-1-2733099 E-mail: mail@bkf.hu BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

Részletesebben

A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. sz. melléklete. Térítési és juttatási szabályzat. Hallgatóknak járó juttatások

A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. sz. melléklete. Térítési és juttatási szabályzat. Hallgatóknak járó juttatások A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. sz. melléklete Térítési és juttatási szabályzat 1. A szabályzat hatálya kiterjed a Sárospataki Református Teológiai Akadémia valamennyi hallgatójára. Hallgatóknak

Részletesebben

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ 1. Jelen fejezet az Egyetemi Juttatási és térítési szabályzattal együtt érvényes. 2. Eljáró testületek 1.) Juttatási és Térítési

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem. Hallgatóinak juttatási és térítési szabályzata

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem. Hallgatóinak juttatási és térítési szabályzata Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Budapest, 2011 1 I.. Hallgatói juttatások 1. Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem hallgatói a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXIX. törvényben és a 51/2007 (III.26.)

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem SZE SZMSZ HKR TJSZ Hatályos: 2011.04.05. Széchenyi István Egyetem SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT H HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. április Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...

Részletesebben

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 R/807/2009 Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 PPKE 2009. december 11. 1 Módosítva az Egyetemi Tanács 627/2009.XII.11. határozata értelmében 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 11. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Jóváhagyta a TF Kari Tanácsa a 603/2009. (VI. 11.) TF KT sz. határozatával, módosította a TF Kari Tanácsa a 673/2010.

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/.../2013. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/.../2013. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Ikt. sz.: SZF/.../2013 A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

DEBRECEN 2006. június 22.

DEBRECEN 2006. június 22. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA DEBRECEN 2006. június 22. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések.... 3

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet VII. RÉSZ HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE 1. fejezet A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK Államilag támogatott képzés 366. A jelen szabályzat alkalmazásában államilag

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2012.

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival) 1

(Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival) 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 21. sz. melléklet az 1164/115. ZMNE számhoz 1. számú példány EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival)

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával egyetértésben

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

Hallgatói Juttatások és Térítések

Hallgatói Juttatások és Térítések AVKF Hallgatói Juttatások és Térítések Ikt. sz.: RH/206-8/2014 Hallgatói Juttatások és Térítések A Szervezeti és Működési Szabályzat 8. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Oldal: 1 / 36 AVKF Hallgatói Juttatások

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM Budapest, 2015 1 A Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, az Egyetemen hallgatói jogviszonyt eredményező képzésre (alapképzés; egységes, osztatlan képzés; mesterképzés;

Részletesebben