Hatályos szöveg. 3/1999 ( III.1)MÖK számú. rendelete. A lakáshoz jutás feltételei megkönnyítésének támogatásáról.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatályos szöveg. 3/1999 ( III.1)MÖK számú. rendelete. A lakáshoz jutás feltételei megkönnyítésének támogatásáról."

Átírás

1 Hatályos szöveg. Módosította a 9/2000.(III.27.)MÖK sz. rendelet, a 29/2000.(X. 30.)MÖK sz. r., módosítás dılt betővel szedve, és lábjegyzetben jelezve) Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestület 3/1999 ( III.1)MÖK számú rendelete A lakáshoz jutás feltételei megkönnyítésének támogatásáról. Mezıberény Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV törvény 16. -ban biztosított jogkörében eljárva, valamint az 1998 évi XC törvény 4. számú melléklete 8. pontjában rögzítettek alapján valamint a többször módosított 106/1988(XII.26)MT számú rendelet 10 -ban foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed azokra a magyar állampolgárokra és letelepedési engedéllyel rendelkezı nem magyar állampolgárokra, akik Mezıberény közigazgatási területén lakást vásárolnak, illetve építenek, amennyiben a vásárlással, építéssel hátrányos lakáshelyzetükön kívánnak változtatni. A támogatás nyújtásának feltételei 2.. (1)Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete az 1. -ban meghatározott személyek részére egyszeri, visszatérítendı támogatást(kamatmentes kölcsönt) nyújt az éves költségvetési rendeletében e célra biztosított keretösszeg erejéig. (2)A támogatásban részesülıknek a kölcsön törlesztését a szerzıdés megkötésétıl számított egy év elteltével kell megkezdeni és azt kamatmentesen 10 év alatt- kell visszafizetni havi egyenlı részletekben. A havi törlesztés összege Ft-nál kevesebb nem lehet. A felek megállapodhatnak rövidebb idejő visszafizetési idıben, illetve magasabb összegő havi törlesztı részletben is. (3) A támogatás mértékének felsı határa Ft, azaz négyszáznyolcvan-ezer forint lehet. Házaspár, és élettársak esetén a férj, illetve feleség, illetve élettársak által külön-külön benyújtott kérelem egy kérelemnek minısül.

2 2 A támogatott célok 3. 1 (1) Támogatás igényelhetı új lakás és lakóház építéséhez, új és használt lakás, lakóház vásárlásához. (2.) A támogatás elsısorban: a.) szervezett lakásépítés keretében építendı új lakás építéséhez, illetve ilyen lakás megvásárlásához-( elsısorban azok részesülnek ilyen támogatásban akiknek ez az elsı lakásuk, illetve akik a lakás megszerzéséhez állami szociálpolitikai támogatást igényelnek.) b.) Értékesítésre kijelölt önkormányzati tulajdonú lakás, lakóház piaci alapon történı megvásárlásához, ha az jogos lakásigény kielégítését szolgálja, illetve szakember letelepítését segíti elı. Az önkormányzati támogatás elosztásának elvei és követelményei 4.. (1)Lakás építésre és vásárlásra támogatás nyújtható annak az 1.. hatálya alá tartozó természetes személynek aki 202/1998 (XII.19) Korm. rendelet 2.. (7) bekezdésében meghatározott méltányolható lakásigénye kielégítése érdekében kíván lakást vásárolni, vagy építeni. Ennél nagyobb mérető lakás építésre, vásárlásra csak szakember letelepedés céljából lehet támogatást nyújtani legfeljebb + 1 lakószoba esetén. (2)A támogatás elosztásának elvei a következık: a.)elınyben részesülnek a következık: azok a fiatal házasok (legalább az egyik közülük 35 év alatti) akik szervezett lakásépítés, vagy ilyen módon épült lakás vásárlásával szerzik elsı lakásukat. b) Azok a szakemberek, akik a városban kívánnak végleg letelepedni, ésszervezett lakásépítés, vagy ilyen módon épült lakást kívánnak vásárolni. Az a.) és b) pontban meghatározott igénylık támogatásának mértéke Ft-ig terjedhet és több igénylı esetén a támogatás elosztásának sorrendjében elınyt élveznek a többi igénylıvel szemben. c) 2 (3)A kérelmezık közül a (2) bekezdésben felsorolt esetekben a támogatás sorrendje megállapításánál kiemelten kell figyelembe venni: a)akinek a családjában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimál bér összegének háromszorosát. 1 A 29/2000.(X.30.) MÖK sz. r. 1. -ával megállapított szöveg. Hatályos kihirdetésétıl, a folyamatban lévı 2 Hatályon kívül helyezte a 29/2000. (X. 30.) MÖK sz. r. 4. -a. Hatályos kihirdetésétıl.

3 3 b)akinek lakáshelyzete a kérelem benyújtásakor teljes egészében megoldatlan c.)a gyermekét egyedül nevelı igénylıt, valamint a három vagy többgyermeket nevelı családot d)azokat a Mezıberényben letelepedni kívánó szakembereket, akiknek a városban való letelepedéséhez fontos érdek főzıdik e)aki önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogáról mond le 5. (1)Lakástámogatásra csak az az igénylı jogosult- akinek magának,vele együtt élı házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének nincs a tulajdonában lakás, lakóingatlan Mezıberény közigazgatási területén, illetve akinek tulajdonában az arra illetékes építésügyi hatóság által életveszélyessé nyilvánított lakás, illetve lakóingatlan van Az az igénylı, aki maga, vagy fent nevezett hozzátartozói közül bárki rész-ingatlannal rendelkezik, csak akkor jogosult támogatásra, ha az adott lakás nem elégíti ki méltányolható lakásigényét, illetve annak használatában akadályozva van (haszonélvezettel terhelt az ingatlan és a haszonélvezı benne lakik) (2)Nem nyújtható támogatás annak az igénylınek aki nem a jogos méltányolható lakásigénye kielégítése céljából igényli a támogatást, illetve aki jövedelmi helyzete alapján önkormányzati támogatás nélkül is képes megoldani lakásgondját, továbbá az sem részesülhet önkormányzati támogatásban aki a lakást üzleti célra kívánja megszerezni, illetve továbbértékesíteni. (3)Nem nyújtható támogatás az igénylınek abban az esetben sem, ha egyébként a feltételeknek megfelel, abban az esetben, ha Mezıberény Város Önkormányzata felé bármilyen jellegő hátralékos köztartozása van. Eljárási szabályok 6.. (1) 3 A lakástámogatást igénylık kérelmüket folyamatosan beadhatják. A tárgyévben március 31-ig beérkezett kérelmek elbírálására áprilisban, a július 31-ig beérkezett kérelmek elbírálása az augusztusban, ülésszünet esetén a szeptemberben esedékes Képviselı-testületi ülésen történik meg. Amennyiben az Önkormányzat adott évre tervezett lakástámogatási kerete még nem merült ki, az október 31-ig beérkezett kérelmek elbírálása a november hónapban esedékes ülésen történik meg. Képviselı-testület rendkívüli körülmények, vis maior fennállása esetén, vagy fontos önkormányzati érdeket érintı ügyben ettıl eltérı idıpontban is dönthet. 3 A 29/2000.(X.30.) MÖK sz. r. 2. -ával megállapított szöveg. Hatályos kihirdetésétıl, a folyamatban lévı

4 4 (2)A képviselıtestület a felosztható támogatási összeget az éves költségvetést megállapító rendeletében határozza meg, melyet közzé kell tenni. (3) A kérelmeket a benyújtási határidıt követıen a polgármesteri hivatal környezettanulmánynyal ellátva a szociális és pénzügyi-gazdasági bizottság soron következı együttesen tartandó ülése elé köteles terjeszteni,elızetes véleményezés és támogatási sorrendre javaslattétel céljából. Az életveszélyes lakóház illetve lakás helyreállítására vonatkozó kérelem mellé csatolni kell az illetékes építésügyi hatóság szakvéleményét a lakás állapotáról. (4)A polgármesteri hivatal a környezettanulmány során köteles meggyızıdni az igénylı által leírtak valódiságáról, és a jogosultság feltételei meglétérıl. A környezettanulmánynak alkalmasnak kell lenni a kérelmezı valós helyzetének megismerésére a döntést hozó számára. (5)A képviselıtestület egyszerő szótöbbséggel hoz döntést a támogatás elbírálásáról, a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett, - zárt ülésen - a két önkormányzati bizottság javaslata alapján. 7. (1) A támogatásra jogosult, a képviselıtestületi döntést követı 6 hónapon belül veheti igénybe a támogatást. A támogatás igénybevételére legkorábban a döntés meghozatalától számított 15. napon kerülhet sor. A támogatott köteles a részére nyújtott támogatásra a Polgármesteri Hivatalban szerzıdést kötni, melyet az önkormányzat nevében a polgármester ír alá. 4 Indokolt esetben, kérelemre az igénybevételi határidı egy ízben további 6 hónappal meghoszszabbítható. A meghosszabbítást a polgármester engedélyezheti. 5 ( 2) A támogatás felhasználása vásárlás esetén egy összegben történik úgy, hogy a támogatás feletti vételárrész saját erı - az eladónak kifizetésre kerül, és ezt követıen történhet a támogatás kifizetése. ( 3 )A támogatás felhasználása építés esetén ide értve a vállalkozó által eladásra épített vásárolt lakást is az építkezés legalább 60 %-os ( tetı alatti állapot, válaszfalak és nyílászárók is beépítve) készültségi foka után kezdıdhet meg, az építés folyamatát követve több részletben. A támogatás cél szerinti felhasználásáról a kérelem beadását követıen kiállított névre szóló számlával kell elszámolni, eladásra épített lakás vásárlása esetén az adás-vételi szerzıdés benyújtásával. ( 4 )Lakásvásárlási támogatás esetén amennyiben a kérelem beadását követıen a kérelem elbírálását megelızıen pénzintézeti többlet hitel felvételével az adás-vétel létrejön, a támogatás a hitel összegének csökkentésére használható fel. ( 5 )A támogatás kifizetése lakásépítési kedvezmény vagy kiegészítı kamattámogatás igénybe vétele esetén a kedvezményt, vagy a kölcsönt nyújtó pénzintézet útján történik. Egyéb esetben az adás-vételi szerzıdést kötı ügyvéd útján, építés esetén közvetlenül a polgármesteri hivatal útján. ( 6 ) A támogatott köteles viselni a támogatással összefüggı jogügylet kapcsán felmerülı minden költséget, beleértve a pénzintézeti kezelési költséget, és az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetésével, módosításával vagy megszüntetésével összefüggı költségeket is. 4 A 29/2000.(X.30.) MÖK sz. r. 1. -ával megállapított szöveg. Hatályos kihirdetésétıl, a folyamatban lévı 5 Megállapította a 9/2000.(III.27.)MÖK sz. rendelet 1. -a. Hatályos kihirdetésétıl, a rendelkezést a folyamatban lévı

5 5 8. (1)Az önkormányzati támogatással vásárolt, épített, felújított, ill. helyreállított lakás ingatlanra a nyújtott támogatás összegének erejéig jelzálogjogot és a kölcsön visszafizetésének biztosítására- a teljes összeg kiegyenlítéséig elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba. A szerzıdésben ki kell kötni, hogy az ingatlan elidegenítése esetén a kedvezményezett a részére nyújtott kamatmentes kölcsönt az adásvételi szerzıdés megkötésével egyidejőleg egy összegben visszafizetni köteles. Késedelembe esés esetén az összeget a törvényes kamatokkal növelni kell. (2)Amennyiben a támogatott a kamatmentes kölcsön teljes összegét visszafizeti, úgy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett terhelést töröltetni kell. (3)A támogatás ismételt felhasználását a képviselıtestület csak kivételesen indokolt esetben engedélyezi, akkor, ha az a támogatott méltányolható lakásigénye kielégítését szolgálja és nem üzleti, vagy minıségileg jobb lakás megszerzését. Ez esetben az elidegenítési és terhelési tilalmat az új ingatlanra be kell jegyezni. 9.. E rendelet március 1-én lép hatályba, de rendelkezéseit az önkormányzat 1999 évi költségvetése elfogadása után lehet alkalmazni. Mezıberény,1999 február 26. Cservenák Pál Miklós sk Polgármester Dr. Hantos Katalin sk. jegyzı

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2009. (IV. 28.) KT rendelete a fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2009. (IV. 28.) KT rendelete a fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatásáról Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2009. (IV. 28.) KT rendelete a fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatásáról Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a

Részletesebben

I. fejezet. Fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatása

I. fejezet. Fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatása Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének a lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 13/2008. (VI.18.) 6/2007. (II.23.), 42/2006. (XII.22.) rendelettel módosított 14/2006.(IV.19.)

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 1/2004. (I. 30.) rendelete. A helyi lakáscélú támogatásokról

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 1/2004. (I. 30.) rendelete. A helyi lakáscélú támogatásokról Tiszaszentimre Község Önkormányzat 1/2004. (I. 30.) rendelete A helyi lakáscélú támogatásokról Tiszaszentimre Község Önkormányzata a lakáscélú állami támogatásokról szóló többször módosított 12/2001. (I.

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz. L A K Á S C É L Ú Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Határozat száma: 9/8-4/2009. Hatálybalépés idıpontja: 2009.október 01. Módosítva:

Részletesebben

Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének 15/1995. (XI.30.) rendelete Mátranovák községben a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról. Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Csesznek községi Önkormányzat Képviselı testületének 15/2005. (XI.14.) rendelete az elsı lakáshoz jutás önkormányzati támogatásának feltételeirıl

Csesznek községi Önkormányzat Képviselı testületének 15/2005. (XI.14.) rendelete az elsı lakáshoz jutás önkormányzati támogatásának feltételeirıl Csesznek községi Önkormányzat Képviselı testületének 15/2005. (XI.14.) rendelete az elsı lakáshoz jutás önkormányzati támogatásának feltételeirıl Csesznek községi Önkormányzat képviselı testülete a helyi

Részletesebben

Mórahalom város Képviselőtestülete 6/1996./ IV.11./ Ör rendelete a lakásépítés-, vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról *

Mórahalom város Képviselőtestülete 6/1996./ IV.11./ Ör rendelete a lakásépítés-, vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról * Mórahalom város Képviselőtestülete 6/1996./ IV.11./ Ör rendelete a lakásépítés-, vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról * Mórahalom város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 16/1997. (VII.1.) rendelete AZ ÁLLAMPOLGÁROK LAKÁSHOZ JUTÁSÁNAK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁRÓL

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 16/1997. (VII.1.) rendelete AZ ÁLLAMPOLGÁROK LAKÁSHOZ JUTÁSÁNAK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁRÓL Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 16/1997. (VII.1.) rendelete AZ ÁLLAMPOLGÁROK LAKÁSHOZ JUTÁSÁNAK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁRÓL Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testülete a helyi

Részletesebben

Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakáscélú támogatásokról

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e lakásvásárláshoz nyújtható helyi támogatásról 1 ( a módosítással egységes szerkezetben ) Csorvás Város önkormányzatának

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2011. október 22-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2003. (X. 17.) számú

Részletesebben

1/12 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelete

1/12 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelete 1/12 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelete a dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatásának odaítéléséről a 20/2003. (V.30.) számú önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról.

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról. 1 Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról Módosítások: a) 14/1995. (VI. 6.) ör. b) 23/1995. (IX. 14.) ör.

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

KÉRELEM hatósági bizonyítvány kiállításához

KÉRELEM hatósági bizonyítvány kiállításához A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: 1 KÉRELEM hatósági bizonyítvány kiállításához 1 A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 54//2010. (XII.20.) önkormányzati. r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 54//2010. (XII.20.) önkormányzati. r e n d e l e t e Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 54//2010. (XII.20.) önkormányzati r e n d e l e t e a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról Várpalota város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

7/1997. (IV.3O.) Orosházi Önkormányzati rendelet. a lakáscélú helyi támogatásokról. egységes szerkezetben a módosítására kiadott

7/1997. (IV.3O.) Orosházi Önkormányzati rendelet. a lakáscélú helyi támogatásokról. egységes szerkezetben a módosítására kiadott 7/1997. (IV.3O.) Orosházi Önkormányzati rendelet a lakáscélú helyi támogatásokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 12/1997. (IX.20.) Orosházi Önkormányzati, 12/1999. (X.05.) Orosházi Önkormányzati,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 8/2001. (III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 8/2001. (III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2001. (III.1.) számú r e n d e l e t e a lakáscélú helyi támogatásokról (egységes szerkezetben a 36/2001. (VII.1.) számú rendelettel) A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e. a lakástámogatás helyi szabályairól

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e. a lakástámogatás helyi szabályairól NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e a lakástámogatás helyi szabályairól (A 36/2008. (V.28.) Önk., 1/2009. (I.30.) Önk, 17/2009.(IV.24.) Önk., 12/2010. (III.31.) Önk, 6/2011.

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Bakonyoszlop községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról

Bakonyoszlop községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Bakonyoszlop községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Bakonyoszlop községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet 24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat által lakás vásárlásához, illetve tetőtér beépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön feltételeiről Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított 10./2000 (X. 19.) számú rendelete A LAKÁSÉPÍTÉS ÉS VÁSÁRLÁS HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a helyi

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Lakástörvény és a Ptk. rendelkezései az irányadóak. II.

A rendelet hatálya. (2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Lakástörvény és a Ptk. rendelkezései az irányadóak. II. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselıtestületének a 3/2007. (II.26.) Ök.sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakáshoz jutók helyi támogatásáról

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakáshoz jutók helyi támogatásáról SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakáshoz jutók helyi támogatásáról Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a

Részletesebben