EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásvásárlás, építés és építési munkák helyi támogatása, az elsı lakáshoz jutók támogatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásvásárlás, építés és építési munkák helyi támogatása, az elsı lakáshoz jutók támogatása"

Átírás

1 EGYSÉGES SZERKEZET 8. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2011. (I. 26.) ÖR, 43/2010. (X. 26.) ÖR, 1/2007. (II. 20.) ÖR., 27/2004. (V. 6.) ÖR, 5/2003. (II. 05.) ÖR, 22/2002. (VI. 24.) ÖR., 23/2001. (VI. 18.) ÖR, 12/2001. (IV. 17.) ÖR, 29/2000. (VII. 01.) ÖR, 23/1999. (VII. 09.) ÖR, 24/1998. (IX. 17.) ÖR, 30/1997. (XII. 22.) ÖR, 23/1994. (VI. 15.) ÖR, 24/1993. (VIII. 15.) ÖR és 7/1992. (IV. 10.) ÖR rendeletével módosított 5/1991. (III. 18.) ÖR számú rendelete a lakásvásárlás, építés és építési munkák helyi támogatása, az elsı lakáshoz jutók támogatása Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lakásvásárlás, -építés és építési munkák helyi támogatását, az elsı lakáshoz jutók támogatását a 12/2001. (I. 31.) sz. Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével szabályozza (1.) Egyösszegő támogatás adható a saját anyagi eszközök, a munkáltatói támogatás, az állami kölcsön kiegészítéseként a jövedelmi vagyoni helyzet alapján arra rászoruló elsısorban gyermekes, vagy gyermek/-ek/ születését vállaló családoknak, ha azok a városban 7 állandó lakosok és a /2/ bekezdésben említettek a város 7 közigazgatási területén valósulnak meg. (2.) A helyi támogatást - egy ízben a jogos lakásigény mértékének felsı határát meg nem haladó szobaszámú lakáshoz - adható: a) személyi tulajdonú lakás építéséhez, bıvítéséhez, felújításához, komfortosságot növelı korszerősítéshez, vásárláshoz, b) önerıbıl megvalósuló emeltráépítéshez, tetıtér-beépítéshez, és egyéb formában történı lakáslétesítéshez, korszerősítéshez. (3.) Támogatás az arra rászoruló saját megtakarítással rendelkezınek adható: 5, 10 a) ahol az egy fıre jutó átlagos havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj minimum kétszeresét nem haladja meg, 5,10 b) azoknál a családoknál, ahol az egy fıre jutó átlagos havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj minimum összegét nem éri el, vizsgálni kell a hitelképességet. 10 (4.) A kérelmek elbírálásakor elınyben kell részesíteni: a három, vagy több gyermekes családokat, a gyermeküket egyedül nevelı szülıket, azokat, akik önkormányzati bérlakásukat a lakásügyi hatóság rendelkezésére bocsátják és lakásproblémájukat öröklakás, családi ház vásárlásával, építésével oldják meg, fiatal házasokat, ha gyermek/ek/ születését vállalják. 9 23/2001. (VI. 18.) Hatálybalépés: június /2000. (VII. 01.) Hatálybalépés: 200. július /1998. (IX. 17.) Hatálybalépés: szeptember /2002. (VI. 24.) Hatálybalépés: június 24.

2 (5.) Nem adható támogatás annak a családnak: a) aki jövedelme, tevékenysége, életvitele folytán lakásgondját helyi támogatás nélkül is képes megoldani, vagy fizetési kötelezettségének eleget tenni, b) aki a lakását részbe, vagy egészben albérlet, ágybérlet, vagy más módon hasznosítja, c) aki elızı, tulajdonában álló legalább komfortos, lakásigény mértékének felsı határát meghaladó szobaszámú lakását 5 éven belül elidegenítette, kivéve: ha ezt a házassági vagyonközösség megszőntetése érdekében, illetıleg hatósági, vagy bírósági határozat alapján történt. d) aki a támogatásra irányuló kérelmében olyan valótlan adatokat közöl, amely számára jogosulatlan elınyt jelentene, e) annak a kérelmezınek, aki a támogatást felvett visszafizetésére kívánja felhasználni, f) aki vagy együtt élı munkaképes családtagja - saját hibájából nem folytat rendszeres keresı tevékenységet. (7.) A támogatás összegét egyéni elbírálás alapján a rászorultságtól, a meglévı év vállalt gyermekek számától, a családi vagyonának átlagjövedelmének az igénybe vehetı kedvezményes kamatozású munkáltatói támogatás összegének figyelembevételével kerül megállapításra. A kérelmezı készpénz-megtakarítása általában érje el az eladási ár/építési költség/ 10-15%-át. 2. (1.) A helyi kölcsön kamatmentes kölcsön. (2.) A kölcsönt havi egyenlı részletekben kell visszafizetni. A kölcsön visszafizetésének ideje: 10 év. (3.) A kölcsön visszafizetésére a képviselı-testület halasztást nem ad. Ha az OTP hitele, a munkáltatói támogatás és a helyi támogatás 10 éves fizetéssel számított havi törlesztı részleteinek együttes összege eléri, vagy meghaladja a család havi összjövedelmének 50 %-át - egyedi elbírálás alapján - a képviselı testület egykét évig terjedı csökkentett összegő havi törlesztı részletet állapíthat meg. (4.) A törlesztı részlet fizetése minden hónap 10. napjáig esedékes. Elsı alkalommal a támogatás utalását követı hónap. (5.) A visszatérített kölcsönt helyi támogatási célra kell felhasználni. (6.) A még vissza nem fizetett kölcsönt egy összegben vissza kell fizetni, ha: 4, 12 a) az ingatlant a tulajdonos elcseréli, vagy elidegeníti, 12 b) a vállalt gyermek/-ek/ a 4/8 éven belül nem született/-tek/ meg. Amennyiben a születés elmaradásának egészségügyi, vagy egyéb, önhibáján kívüli oka van - a képviselı-testület egyedi elbírálás alapján dönt a kamat összegérıl, 12 c) a kölcsönösszeget részben vagy egészben az önkormányzati határozatban foglalt céltól eltérıen használják fel. 12 (7.) A polgármesteri hivatal a tartozás és azok kamatainak visszafizetését bírósági úton érvényesítheti. 4 30/1997. (XII. 22.) Hatálybalépés: december /2004. /V. 6.) Hatálybalépés: május 6.

3 (8.) Az polgármester 11,13,14 a helyi támogatás felhasználását a helyszínen ellenırzi - mőszaki szempontból a Polgármesteri Hivatal 11,13,14, 15 bevonásával -: 6 a) korszerősítés, bıvítés, felújítás-építés, emeletráépítés, tetıtér-beépítés esetén az odaítéléstıl számított egy év múlva, 5 b) lakás vásárolása esetén - tulajdoni lap alapján - az odaítéléstıl számított fél év múlva (1.) Azt a fiatal házaspárt, akinek külön - külön vagy együttesen komfort nélküli vagy szükséglakást, illetıleg ármeneti elhelyezésként meghatározott idıszakra kapott bérlakást - kivéve lakástulajdona vagy résztulajdona, a határozott idıre szólót kivéve bérleti vagy bérlıtársi jogviszonya, illetıleg állandó használati joga soha nem volt az. 1../2/ bekezdésében említett lakásépítésre-vásárlásra vissza nem térítendı támogatás adható. (2.) Vissza nem térítendı támogatás nyújtható feltéve, hogy a lakás nem haladja meg a méltányolható lakásigény mértékét, az egy fıre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori minimálbér összegét nem haladja meg. 5, 8 A vissza nem térítendı támogatás közvetlenül, vagy használt lakás eladója útján közvetetten vehetı igénybe. 3 (3.) Méltányolható lakásigény mértéke az igénylı és a vele együttköltözı családtagok számától függıen: 2,3,10 egy-két személy esetében legalább egy és legfeljebb három lakószoba, 10 három személy esetében legalább másfél és legfeljebb három és fél lakószoba, 10 négy személy esetében legalább kettı és legfeljebb négy lakószoba. 10 Minden további személy esetében fél szobával nı a lakásigény mértékének felsı határa. Három vagy több gyermeket nevelı család esetében a lakásigény mértékének felsı határa minden további személy esetében egy lakószobával nı. Az együttlakó fiatal gyermektelen házaspár esetében a méltányolható lakásigény felsı határának meghatározásánál legfeljebb két születendı gyermeket, egygyermekes fiatal házaspárok esetében további egy születendı gyermeket is számításba kell venni. 10 (4.) Fiatal házaspár, ha a kölcsön- (adásvételi) szerzıdés megkötése idıpontjában a házastársak egyike sem töltötte be a 40. életévét. 1,8,12 (5.) A vissza nem térítendı támogatás összege Ft-ig. 3 (6.) A kedvezményezett a támogatással megszerzett ingatlanát 5 éven belül nem idegenítheti el /2010. (X. 26.) Hatálybalépés: október /2011. (I. 26.) Hatálybalépés: február /1999. (VII. 09.) Hatálybalépés: július /1998. (IX. 17.) Hatálybalépés: szeptember /2001. (IV. 17.) Hatálybalépés: április /1994. (VI. 15.) Hatálybalépés: június /1993. (VIII. 15.) Hatálybalépés: augusztus /2002. (VI. 24.) Hatálybalépés: június /1992. (IV. 10.) Hatálybalépés: április /2004. /V. 6.) Hatálybalépés: május 6.

4 (7.) Amennyiben a kedvezményezett a támogatást nem a támogatás céljának megfelelıen használja fel, vagy amennyiben a /6/ bekezdésben elıírt idın belül elidegeníti az ingatlant, úgy a támogatást azonnal egy összegben a mindenkori törvényes kamatával együtt vissza kell fizetni. 3 (8.) A 3. (6.) és (7.) bekezdésben foglaltak biztosítása céljából az önkormányzat az ingatlanra 5 évi elidegenítési tilalmat jegyeztet be. 3 3/A 2 (1.) Helyi támogatásban az a kérelmezı vagy kérelmezık részesülhet/nek/, aki vagy akik közül az egyik fél három éve a városban állandó lakóhellyel rendelkezik, és a támogatást az 1.. /2/ bekezdésében foglaltakra a város közigazgatási területén kívánják igénybe venni. 2 (2.) Elsı lakáshoz jutók támogatásában azok a fiatal házasok részesülhetnek, akik, vagy akik közül az egyik házastársa a város közigazgatási területén 3 éve állandó lakóhellyel rendelkezik, vagy rendelkeznek és a 3.. /2/ bekezdésében foglaltakra kívánják a támogatást igénybe venni A kamatmentes kölcsön és külön támogatás elbírálásának rendje (1.) A kérelmeket a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) Hatósági Irodához 11, 13 kell benyújtani, mellékelni kell: a) az érvényben lévı illetékjogszabályban meghatározott illetékbélyeget, b) az igénylı és házastársa /élettársa/ és a velük együtt költözı családtagok vagyoni és jövedelmi/kérelem beadását megelızı 12 teljes hónapra számított / viszonyaira vonatkozó egy hónapnál nem régebbi igazolást, c) igénylı és házastársa /élettársa/ munkáltatójának nyilatkozatát /ideértve a nemleges nyilatkozatot is/ az általa biztosított kölcsön összegérıl, törlesztés idejétıl, d) élettársak esetén nyilatkozatot az együttélésrıl, e) nappali tagozatos iskolán tanuló 14. életéven felüli gyermek iskolalátogatási igazolását, f) építés esetén építési engedélyt, g) más személy tulajdonában álló lakás vásárlása esetén az adásvételi szerzıdést, illetve más hiteles okmányt, amelybıl a vásárlás jogcíme, a lakás nagysága megállapítható, h) 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot, i) nyilatkozatot a készpénz-megtakarításról, vagyoni helyzetérıl, j) kölcsönszerzıdést. (2.) Vissza nem térítendı fiatal házasok támogatása esetén az illetékmentes kérelemhez mellékelni kell: nyilatkozat a tulajdonjogra vonatkozóan, egyéb vagyoni helyzetérıl adásvételi szerzıdést, 3 23/1994. (VI. 15.) Hatálybalépés: június /1993. (VIII. 15.) Hatálybalépés: augusztus 15.

5 építés esetén építési engedélyt, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot. (3.) A kérelmek ügyében az polgármester 13, 14 a részletes helyszíni vizsgálat után dönt. Az polgármester 11,13,14 döntésérıl a Hivatal Hatósági Irodája napon belül értesíti a támogatásban részesített családokat és 15 napon belül velük szerzıdést köt a kölcsön feltételeirıl és a kölcsön törlesztés elmaradásának következményeirıl. 6 (4.) A szerzıdés egy példányával a hivatal Hatósági Irodája 13 értesíti a helyi Pénzügyi Irodát. 13 (5.) A hivatal Pénzügyi Irodája: 13 a) a kölcsönt és a támogatást 8 napon belül az illetékes pénzintézeten keresztül utalja, b) intézkedik a telekkönyvi teherként történı bejegyzésrıl, c) nyilvántartja a kölcsönt és törlesztését, d) a kölcsön esetében intézkedik a hátralékos vagy egyébként esedékessé váló összeg beszedése iránt - bírósági végrehajtást kezdeményez. 5. (1.) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a még jogerısen el nem bírált, folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. (2.) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg az 5/1989. számú tanácsrendelet hatályát veszti. Budakeszi, január 25. Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília polgármester Majorné dr. Stahácz Éva jegyzı Közzétételi záradék: E rendeletet január 26-tól február 26-ig közzétettem. Majorné dr. Stahácz Éva jegyzı 14 43/2010. (X. 26.) Hatálybalépés: október /1999. (VII. 09.) Hatálybalépés: július 9.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2009. (IV. 28.) KT rendelete a fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2009. (IV. 28.) KT rendelete a fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatásáról Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2009. (IV. 28.) KT rendelete a fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatásáról Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a

Részletesebben

I. fejezet. Fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatása

I. fejezet. Fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatása Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének a lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 13/2008. (VI.18.) 6/2007. (II.23.), 42/2006. (XII.22.) rendelettel módosított 14/2006.(IV.19.)

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 1/2004. (I. 30.) rendelete. A helyi lakáscélú támogatásokról

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 1/2004. (I. 30.) rendelete. A helyi lakáscélú támogatásokról Tiszaszentimre Község Önkormányzat 1/2004. (I. 30.) rendelete A helyi lakáscélú támogatásokról Tiszaszentimre Község Önkormányzata a lakáscélú állami támogatásokról szóló többször módosított 12/2001. (I.

Részletesebben

Csesznek községi Önkormányzat Képviselı testületének 15/2005. (XI.14.) rendelete az elsı lakáshoz jutás önkormányzati támogatásának feltételeirıl

Csesznek községi Önkormányzat Képviselı testületének 15/2005. (XI.14.) rendelete az elsı lakáshoz jutás önkormányzati támogatásának feltételeirıl Csesznek községi Önkormányzat Képviselı testületének 15/2005. (XI.14.) rendelete az elsı lakáshoz jutás önkormányzati támogatásának feltételeirıl Csesznek községi Önkormányzat képviselı testülete a helyi

Részletesebben

Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének 15/1995. (XI.30.) rendelete Mátranovák községben a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról. Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

KÉRELEM hatósági bizonyítvány kiállításához

KÉRELEM hatósági bizonyítvány kiállításához A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: 1 KÉRELEM hatósági bizonyítvány kiállításához 1 A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz. L A K Á S C É L Ú Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Határozat száma: 9/8-4/2009. Hatálybalépés idıpontja: 2009.október 01. Módosítva:

Részletesebben

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról.

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról. 1 Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról Módosítások: a) 14/1995. (VI. 6.) ör. b) 23/1995. (IX. 14.) ör.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról (Egységes

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról (Egységes

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK...

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... 5 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 13/1999. /IV.22./

Részletesebben

Mórahalom város Képviselőtestülete 6/1996./ IV.11./ Ör rendelete a lakásépítés-, vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról *

Mórahalom város Képviselőtestülete 6/1996./ IV.11./ Ör rendelete a lakásépítés-, vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról * Mórahalom város Képviselőtestülete 6/1996./ IV.11./ Ör rendelete a lakásépítés-, vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról * Mórahalom város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

7/1997. (IV.3O.) Orosházi Önkormányzati rendelet. a lakáscélú helyi támogatásokról. egységes szerkezetben a módosítására kiadott

7/1997. (IV.3O.) Orosházi Önkormányzati rendelet. a lakáscélú helyi támogatásokról. egységes szerkezetben a módosítására kiadott 7/1997. (IV.3O.) Orosházi Önkormányzati rendelet a lakáscélú helyi támogatásokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 12/1997. (IX.20.) Orosházi Önkormányzati, 12/1999. (X.05.) Orosházi Önkormányzati,

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 45/2006. (XII.13.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl és a lakbértámogatásról (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a helyi

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2011. október 22-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2003. (X. 17.) számú

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Lakástörvény és a Ptk. rendelkezései az irányadóak. II.

A rendelet hatálya. (2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Lakástörvény és a Ptk. rendelkezései az irányadóak. II. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselıtestületének a 3/2007. (II.26.) Ök.sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 54//2010. (XII.20.) önkormányzati. r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 54//2010. (XII.20.) önkormányzati. r e n d e l e t e Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 54//2010. (XII.20.) önkormányzati r e n d e l e t e a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról Várpalota város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e. a lakástámogatás helyi szabályairól

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e. a lakástámogatás helyi szabályairól NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e a lakástámogatás helyi szabályairól (A 36/2008. (V.28.) Önk., 1/2009. (I.30.) Önk, 17/2009.(IV.24.) Önk., 12/2010. (III.31.) Önk, 6/2011.

Részletesebben

Első fejezet Általános rendelkezések

Első fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2009. (XII.15.) Kgy. rendelete az első lakást szerzők támogatásáról, és a lakás korszerűsítéséhez nyújtott támogatásról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásokról *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásokról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Bakonyoszlop községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról

Bakonyoszlop községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Bakonyoszlop községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Bakonyoszlop községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

1/12 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelete

1/12 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelete 1/12 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelete a dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatásának odaítéléséről a 20/2003. (V.30.) számú önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben