Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2009. (IV. 28.) KT rendelete a fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2009. (IV. 28.) KT rendelete a fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatásáról"

Átírás

1 Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2009. (IV. 28.) KT rendelete a fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatásáról Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletét alkotja abból a célból, hogy azoknak a fiatal házasoknak, akik lakásproblémájukat saját erıbıl Sajószentpéteren kívánják megoldani - rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásával - a lakáshoz jutás feltételeit javítsa. I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed azokra a fiatal házasokra, akik a rendelet értelmében elsı lakáshoz jutónak minısülnek és legalább az egyik fél a kérelem benyújtásakor Sajószentpéter közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik. 2. (1) A rendelet szempontjából azok a házaspárok tekinthetık fiatal házasnak, akiknél a kérelem benyújtásakor a házastársak egyike sem töltötte be a 40. életévét. (2) Elsı lakáshoz jutók azok a házaspárok, ahol: a) A házastársak egyike sem rendelkezik, illetve nem rendelkezett lakó- és lakásingatlan tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogával (ide nem értve a résztulajdont, illetve az öröklés útján szerzett és haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan), b) A házastársak egyike sem rendelkezik, illetve nem rendelkezett bérleti jogviszonnyal (kivéve az ideiglenes vagy határozott idıre szóló bérleti jogviszonyt). II. fejezet A támogatás általános feltételei 3. (1) Támogatás nyújtható annak a fiatal házaspárnak, aki: a) megfelel a jövedelmi és vagyoni feltételeknek, b) nem esik a kizáró feltételek alá, c) az e rendeletben szabályozott mértékő lakásigény (10. ) megoldásához kér támogatást, d) rendelkezik a rendeletben meghatározott saját megtakarítással.

2 A támogatás jövedelmi feltételei 4. (1) Támogatásra jogosult az a fiatal házaspár, akinek családjában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át. (2) A jövedelem számításánál a kérelem benyújtását megelızı 3 hónapot kell figyelembe venni. E rendelet alkalmazásában jövedelemnek minısül az évi III. tv. 4. (1) bekezdésének a.) pontjában meghatározottak. A támogatás vagyoni feltételei 5. (1) A támogatás feltétele, hogy a kérelmezık a kérelem elbírálásakor ne rendelkezzenek olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250-szeresét. (2) Az (1) bekezdés alkalmazása során vagyonként kell figyelembe venni: a) üdülési funkciójú belterületi és zártkerti ingatlant, b) termıföldet, erdıt, c) bérlet vagy más jogcímen használatra átadott ingatlanokat, eszközöket, d) üzletrészeket, részvényeket, értékpapírokat, e) nagy értékő győjteményeket, f) gépjármővet. Az (1) bekezdés alkalmazásában vagyonként nem lehet figyelembe venni: a) személyes használatú tárgyakat, b) a családtag keresıképességéhez saját maga által szükségszerően használt eszközöket, ingatlanokat, c) a lakásépítési telket, amelynek beépítéséhez kérik a támogatást, d) azt a lakástulajdont, amelyre a ráépítést, tetıtér-beépítést, bıvítést és átalakítást kérik. (3) A (2) bekezdésben felsorolt vagyontárgyak értékérıl a támogatást kérı házaspárnak együttesen kell nyilatkoznia. Nemleges nyilatkozatot is tenni kell. A támogatást kizáró általános feltételek 6. (1) Nem nyújtható támogatás annak a kérelmezınek, aki a támogatást kedvezményesen megvásárolható bérlakások vételéhez igényli (önkormányzati, vállalati, stb.). (2) Nem adható támogatás annak a kérelmezınek, akinek helyi adótartozása van. (3) Nem nyújtható támogatás annak a kérelmezınek, aki bármely önkormányzattól vagy jogelıdjétıl már kapott támogatást.

3 A jövedelmi és vagyoni, valamint az általános kizáró feltételekre vonatkozó közös szabályok 7. (1) A okban meghatározott feltételeket a kérelmezı és vele együttköltözı házastársa esetében kell vizsgálni. (2) A már nyújtott támogatások közül figyelmen kívül kell hagyni azt, amelyet a házaspár egyik tagja már megszőnt házassága idején kapott. (1) Támogatás nyújtható: III. fejezet A támogatott építések és lakásszerzések A támogatás jogcímei 8. a) magán tulajdonú lakás építéséhez (ide értve a tetıtér-beépítéssel, emelet-ráépítéssel, bıvítéssel és nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történı átalakításával önálló lakás építését) akkor, ha jogerıs építési engedéllyel rendelkeznek, kivéve, ha a kérelem benyújtásának napját megelızı egy évnél korábban kezdıdött el a lakásépítés és annak folytatásához, vagy befejezéséhez igénylik a támogatást, b) értékesítés céljára épített és építtetett lakás megvásárlásához, c) magán tulajdonú lakás megvásárlásához, kivéve a résztulajdon tulajdonjogának megszerzését, továbbá a közeli hozzátartozótól történı tulajdonjog megszerzését. (2) Magán tulajdonú lakás vásárlása esetén akkor nyújtható támogatás, ha a lakás: a) per-, teher- és igénymentes, b) nem életveszélyes és állaga legalább 20 évig fenntartható, c) tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban rendezett. A támogatásnál méltányolható lakásigények 9. Lakásépítéshez és vásárláshoz akkor adható támogatás, ha a felépítendı, illetve megszerzendı lakás nem haladja meg az együttköltözı családtagok lakásigénye mértékének felsı határát. A lakásigény mértéke 10. (1) A rendelet alkalmazása során a lakásigény mértékének felsı határa:

4 a) két- és három személy esetén: két és fél lakószoba, b) négy személy esetén: három lakószoba, c) négy személy felett minden további családtagnál a szobaszám felsı határa fél szobával emelkedik. (2) A lakásigény mértékének számításánál a kérelmezıt és a vele együtt költözı családtagokat kell figyelembe venni. IV. fejezet A támogatások és mértékük 11. (1) A támogatás kamatmentes kölcsön formájában nyújtható. (2) Támogatás akkor nyújtható, ha a házaspár rendelkezésére álló saját erı eléri az építési költség, illetve a vételár 20 %-át, amelyet az igényléskor hitelt érdemlı módon igazolni kell. (3) A készpénz-megtakarításba az alapítványi-, az állami-, a munkáltatói támogatás, a fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatása és a pénzintézeti hitel nem számít bele. (4) Támogatás egy házaspárnak egy esetben nyújtható. A támogatás mértéke 12. (1) A támogatás mértéke: a) építkezés esetén maximum Ft, b) magán tulajdonú lakás vásárlása esetén a vételár 30 %-a, de maximum Ft. (2) A kamatmentes kölcsön törlesztési idıtartama legfeljebb 10 év. V. fejezet Eljárási szabályok A támogatás igénylésének rendje 13. (1) A támogatásra irányuló kérelmet az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál lehet benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, mely ezen rendelet mellékletét képezi. (2) A kérelemhez mellékelni kell: a) a kérelmezık jövedelmérıl a kérelem benyújtását megelızı 3 hónapról szóló igazolást,

5 b) a kérelmezık vagyonnyilatkozatát, c) igazolást arról, hogy kérelmezıknek helyi adótartozása nincs, d) házassági anyakönyvi kivonatot, e) gyermek esetén születési anyakönyvi kivonatot, f) adásvételi szerzıdést (a Földhivatal iktató bélyegzıjével ellátva), g) jogerıs építési engedélyt, az építkezés költségvetését, h) az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját. 14. (1) A támogatási szerzıdésben az igénylı kötelezettséget vállal a támogatás még vissza nem térített összegének azonnali egyösszegő visszafizetésére és a Ptk-ban megállapított mindenkori kamatnak a folyósítás idıpontjáig visszamenıleges megtérítésére, ha a támogatással épített vagy vásárolt lakást: a) cserelakás nélkül elidegeníti, b) új, tulajdonába kerülı lakás építése, vásárlása érdekében elidegeníti, de az új lakás szobaszáma meghaladja a lakásigénye mértékének felsı határát, c) javára kikötött értékkülönbözettel elcseréli, d) a támogatás felhasználását a támogatási szerzıdés megkötését követı 1 éven belül hitelt érdemlı módon (használatbavételi engedély bemutatásával) nem igazolja, e) a lakást nem lakás céljára használja, a lakást másnak lakás vagy vendéglátás céljára bérbe adja, f) nem a valóságnak megfelelıen nyilatkozott a támogatás elbírálásához szükséges adatokról, g) visszafizetési kötelezettségét elmulasztja és azt felszólításra sem teljesíti. (2) A kérelmezı tulajdonában álló vagy a tulajdonába kerülı ingatlanra a támogatás erejéig jelzálogjog kerül bejegyzésre az Önkormányzat javára a visszafizetés idıtartamára az ingatlan-nyilvántartásba. A kérelem elbírálása 15. (1) A kérelmeket a Képviselı-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottság elızetes állásfoglalását követıen bírálja el. (2) A kérelmek elbírálására a beérkezés sorrendjében a rendelkezésre álló keretösszeg figyelembe vételével a tárgyév március, június, szeptember és december havi munkaterv szerinti testületi ülésen kerül sor. (3) A határozatban rögzíteni kell: a) a kérelmezı nevét és lakcímét, b) a támogatás összegét és jogcímét, c) az ingatlan címét és helyrajzi számát.

6 (4) A tárgyévre vonatkozó felhasználható keretösszeget a költségvetési rendelet határozza meg. A támogatási szerzıdés 16. (1) A Képviselı-testület határozatának megfelelıen a Polgármesteri Hivatal a szerzıdéskötést elıkészíti. A támogatási szerzıdés megkötésére a polgármester jogosult. (2) A támogatási szerzıdésben rögzíteni kell: a) a támogatásban részesülık nevét, b) az ingatlan pontos megjelölését, c) a támogatás összegét, d) a támogatás jogcímét, e) a támogatás visszafizetésének kezdı idıpontját, f) a havonta esedékes törlesztés összegét, g) a törlesztés idıtartamát, h) a támogatás azonnali, egy összegő visszafizetésére vonatkozó kötelezettség kimondásának feltételeit, i) a támogatásban részesülı hozzájárulását a jelzálogjog bejegyzéséhez az Önkormányzat javára a támogatás visszafizetéséig. (3) Ha a támogatásban részesített a támogatási szerzıdést a határozat kézhezvételétıl számított 30 napon belül saját hibájából nem köti meg, a határozat hatályát veszti. A támogatás folyósítása 17. (1) A támogatást egy összegben a támogatási szerzıdés aláírását követı 15 napon belül kell átutalni. (2) A támogatást az Önkormányzat számláját vezetı pénzintézet útján kell folyósítani. A kölcsön visszafizetése 18. (1) A támogatás visszafizetését annak folyósítását követı hónap 10. napjáig kell megkezdeni. A törlesztı részletek minden hónap 10. napjáig esedékesek. (2) A támogatott kérelmére a támogatás visszafizetését a GYES idıtartamára a Polgármesteri Hivatal elıkészítése alapján a Szociális és Egészségügyi Bizottság egy évre felfüggesztheti. Egyéb esetben a Képviselı-testület dönt a felfüggesztésrıl. (3) A (2) bekezdésben szabályozott döntés esetén a támogatási szerzıdést módosítani kell.

7 A támogatás visszafizetésével kapcsolatos sajátos rendelkezések 19. (1) A 14. (1) bekezdésében meghatározott azonnali egyösszegő visszafizetés mellızhetı, ha a lakást a támogatásban részesített: a) házasság felbontása esetén a vagyonközösség megszüntetése érdekében, illetıleg hatósági határozat vagy bírósági határozat alapján idegeníti el, b) kisajátítási cél megvalósulása érdekében az Önkormányzatnak vagy az államnak idegeníti el. (2) Az azonnali egyösszegő visszafizetési kötelezettség kimondásáról és a visszafizetési kötelezettség alóli felmentésrıl a Képviselı-testület határoz. Adatvédelem 20. Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a törvény keretei között jogosult nyilvántartani és kezelni mindazokat a személyi adatokat, amelyeket e rendelet alapján a támogatás biztosításához igényelhet. Záró és hatályba léptetı rendelkezések 21. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekre is alkalmazni kell. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 12/1997. (III.20.) KT rendelet hatályát veszti. Sajószentpéter, április 23. Dr. Márton Kinga jegyzı Dr. Faragó Péter polgármester Kihirdetési záradék: Ezen rendeletet április 28-án kihirdettem. Sajószentpéter, április 28. Dr. Márton Kinga jegyzı

8 Melléklet a 13/2009. (IV. 28.) KT rendelethez K É R E L E M Fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatására 1. Kérelmezı adatai: Házastárs adatai: Neve: Leánykori neve: Anyja neve: Születési helye: Születési ideje: Lakóhelye: Bejelentés idıpontja: Személyi szám: Személyi igazolvány szám: Telefon: Neve: Leánykori neve: Anyja neve: Születési helye: Születési ideje: Lakóhelye: Bejelentés idıpontja: Személyi szám: Személyi igazolvány szám: Telefon: 2. Mihez kéri a támogatást? a) Magánszemély tulajdonában álló lakás építéséhez (tetıtér-beépítéshez, emeletráépítéshez, lakásbıvítéshez és átalakításához). b) Értékesítés céljára épített vagy építtetett lakás megvásárlásához. c) Magánszemély tulajdonában álló lakás megvásárlásához. 3. A felépítendı, illetve megvásárolandó lakás adatai: a) Címe: b) Helyrajzi szám: c) Alapterülete: d) Tulajdoni hányad: e) Szobák száma: f) Együttköltözık felsorolása: név szül. év rokoni kapcsolat

9 2 4. A felépítendı illetve megvásárolandó lakás építési költsége vagy vételára:.. Ft A fenti összeg várható fedezete: a) Alapítványi támogatás: Ft b) Munkáltatói támogatás:.. Ft c) Pénzintézeti hitel:.. Ft d) Gyermekek után kérhetı szociálpolitikai kedvezmény: Ft e) Lakáscélú megtakarítás: Ft f) Saját készpénz megtakarítás: Ft összesen: támogatás igényelt összege: Ft...Ft 5. A kérelem indokolása: Büntetıjogi felelısségünk tudatában kijelentjük, hogy: Elsı lakáshoz jutók vagyunk. Egyikünk sem rendelkezik vagy rendelkezett lakó- és lakásingatlan tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogával. Egyikünk sem rendelkezik vagy rendelkezett bérleti jogviszonnyal. Helyi adótartozásunk nincs. A kérelem benyújtását megelızıen önkormányzattól vagy jogelıdjétıl lakásépítéshez/vásárláshoz támogatásban nem részesültünk. A kérelemben és a nyilatkozatokban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Sajószentpéter, év hónap.. nap. Kérelmezı.. Házastárs

10 3 A kérelemhez mellékelni kell: A kérelmezı és családja jövedelmérıl a kérelem benyújtását megelızı 3 hónapról szóló igazolást. A kérelmezı és családja vagyoni viszonyaira vonatkozó vagyonnyilatkozatot. Igazolást arról, hogy a kérelmezıknek helyi adótartozása nincs. Házassági anyakönyvi kivonatot. Gyermek esetén születés anyakönyvi kivonatot. Lakásvásárlás esetén a Földhivatal iktató bélyegzıjével ellátott adásvételi szerzıdést. Lakásépítés esetén a jogerıs építési engedélyt, az építkezés költségvetését. Az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját. Amennyiben az ingatlant egyéb hitel igénybevételével vásárolják/építik a jelzálogjog jogosultjának írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát az önkormányzati támogatás biztosítására szolgáló jelzálogjog bejegyzéséhez. Az igazolások 30 napnál nem lehetnek régebbiek!

11 4 J Ö V E D E L E M K I M U T A T Á S Igazoljuk, hogy. nevő dolgozónk, aki.. szám alatt lakik, legutóbbi 3 havi nettó jövedelme (munkabér, prémium, táppénz stb. együtt) a következı volt: év hónap Ft 2. év hónap Ft 3. év hónap Ft Eszerint nevezettnek a 3 hónap adatai alapján számított egy havi nettó jövedelme: Ft Nevezett dolgozónk családi pótlék összege: Ft Letiltás jogcíme:.. összege Ft Kelt:. munkáltató

12 5 VAGYONNYILATKOZAT Alulírottak büntetıjogi felelısségünk tudatában kijelentjük, hogy az alábbiakban felsorolt vagyonnal rendelkezünk: 1. Üdülıtulajdon és üdülıtelektulajdon: Címe: Alapterülete: Becsült forgalmi értéke:. 2. Termıföld és erdıtulajdon: Megnevezése.. Címe Alapterülete. Becsült forgalmi értéke 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-tulajdon: Megnevezése (mőhely, mőterem, rendelı, garázs). Alapterülete.. Becsült forgalmi értéke 4. Üzletrész, értékpapír, részvény tulajdon: Megnevezése Becsült forgalmi értéke. 5. Győjtemény tulajdon: Megnevezése (festmény, bélyeg). Becsült forgalmi értéke. 6. Gépjármő tulajdon: Személygépkocsi, autóbusz, tehergépjármő típusa Rendszáma.. Becsült forgalmi értéke.. Sajószentpéter, év...hónap..nap Kérelmezı. Házastárs

I. fejezet. Fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatása

I. fejezet. Fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatása Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének a lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 13/2008. (VI.18.) 6/2007. (II.23.), 42/2006. (XII.22.) rendelettel módosított 14/2006.(IV.19.)

Részletesebben

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról.

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról. 1 Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról Módosítások: a) 14/1995. (VI. 6.) ör. b) 23/1995. (IX. 14.) ör.

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csesznek községi Önkormányzat Képviselı testületének 15/2005. (XI.14.) rendelete az elsı lakáshoz jutás önkormányzati támogatásának feltételeirıl

Csesznek községi Önkormányzat Képviselı testületének 15/2005. (XI.14.) rendelete az elsı lakáshoz jutás önkormányzati támogatásának feltételeirıl Csesznek községi Önkormányzat Képviselı testületének 15/2005. (XI.14.) rendelete az elsı lakáshoz jutás önkormányzati támogatásának feltételeirıl Csesznek községi Önkormányzat képviselı testülete a helyi

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

KÉRELEM hatósági bizonyítvány kiállításához

KÉRELEM hatósági bizonyítvány kiállításához A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: 1 KÉRELEM hatósági bizonyítvány kiállításához 1 A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról (Egységes

Részletesebben

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet 24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat által lakás vásárlásához, illetve tetőtér beépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön feltételeiről Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 54//2010. (XII.20.) önkormányzati. r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 54//2010. (XII.20.) önkormányzati. r e n d e l e t e Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 54//2010. (XII.20.) önkormányzati r e n d e l e t e a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról Várpalota város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének 15/1995. (XI.30.) rendelete Mátranovák községben a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról. Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásokról *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásokról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról (Egységes

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz. L A K Á S C É L Ú Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Határozat száma: 9/8-4/2009. Hatálybalépés idıpontja: 2009.október 01. Módosítva:

Részletesebben

Első fejezet Általános rendelkezések

Első fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2009. (XII.15.) Kgy. rendelete az első lakást szerzők támogatásáról, és a lakás korszerűsítéséhez nyújtott támogatásról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

Bakonyoszlop községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról

Bakonyoszlop községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Bakonyoszlop községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Bakonyoszlop községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 14. napirendhez. Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete. az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról

Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete. az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Vitnyéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2001.(I.31.) Kormányrendelet

Részletesebben

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos.

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos. 12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl /Egységes szerkezetbe foglalva a jelen rendeletet módosító 2/2001. (I.29.) Ör. sz. rendelet, a 15/2002. (VI.27.) Ör sz. rendelet, a 20/2003.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2011. október 22-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2003. (X. 17.) számú

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a helyi

Részletesebben

KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ete Község Képviselőtestülete 19/2007.(XI.5.) sz. rendelete A fiatalok első lakáshoz jutásának, Ete községben történő letelepedésének önkormányzati támogatásáról Ete Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e. a lakástámogatás helyi szabályairól

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e. a lakástámogatás helyi szabályairól NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e a lakástámogatás helyi szabályairól (A 36/2008. (V.28.) Önk., 1/2009. (I.30.) Önk, 17/2009.(IV.24.) Önk., 12/2010. (III.31.) Önk, 6/2011.

Részletesebben