Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének"

Átírás

1 Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének 15/1995. (XI.30.) rendelete Mátranovák községben a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról.

2 Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének 15/1995. (11.30.) İr. Mátranovák községben a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról. Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testülete az éves költségvetésrıl szóló rendeletben elkülönített önkormányzati lakáscélú alap felhasználásáról, mellyel a Mátranovák községben lakó polgárok lakásépítésének és lakásvásárlásának támogatását kívánja segíteni a következı rendeletet alkotja. I. Általános rendelkezések 1. / 1 / A rendelet hatálya Mátranovák község teljes közigazgatási területére kiterjed. / 2 / A Képviselı-testület minden évben a költségvetési rendeletben dönt az e rendeletben szabályozott támogatási formákra fordítható Önkormányzati lakáscélú Alap keretösszegérıl. II. A támogatás megállapításának feltételei 2. / 1 / A Képviselı-testület saját pénzügyi Alapja terhére támogatást nyújthat az önálló lakással nem rendelkezı azon személyeknek (családoknak), akik lakásproblémájukat saját erıbıl és elsı alkalommal kívánják megoldani. / 2 / Támogatás adható : a) lakásépitéshez, b) lakásvásárláshoz, c) toldalék építéséhez, tetıtér beépítéshez, emelet ráépítéshez, továbbá minden olyan pitéshez, amelynek eredményeként legalább két generáció elhelyezésére alkalmas önálló lakások keletkeznek,

3 d) régi, leromlott állapotú elsı lakás felújításához, amennyiben ennek során komfortfokozat növelésére, vagy a lakás állagának jelentıs javítására kerül sor. / 3 / Támogatásban részesíthetı a) az a házaspár, vagy gyermekét egyedül nevelı személy, aki(k) a kérelem benyújtásának és elbírálásának évében (a tárgyév december 31. napjáig) a 45. életévüket nem töltik be. Házaspár esetében elég, ha az egyik fél megfelel e feltételnek vagy b) az az egyedülálló, aki a kérelem benyújtásának és elbírálásának évében a 40. életévét nem tölti be és c) akiknek a családjában az egy fıre esı jövedelem a mindenkori minimálbér kétszeresét nem haladja meg. és a / 2 / bekezdés c)-d) pontjában szereplı igénylés esetén a saját tulajdonukban álló ingatlanhoz kérik a támogatást. 3. Nem adható támogatás azoknak az igénylıknek, akik a) nem folytatnak rendszeres keresı - jövedelmet biztosító - tevékenységet. (pl. munkanélküliek, munkanélküli jövedelempótló támogatásban részesülık, bedolgozók, alkalmi munkákból élık stb. ) b) a támogatást a lakásigény mértékének - e rendeletben megszabott - felsı határát meghaladó alapterülető lakásépítéséhez vagy vásárlásához kérik. c) a korábbi saját lakásukat a benyújtott igénylésüket megelızı 5 éven belül értékesítették, bérbe adták, vagy más módon hasznosították. d) a támogatásra irányuló kérelmükben olyan valótlan tényt állítanak, amely az Önkormányzat félrevezetésével részükre jogtalan elınyhöz jutást jelentene. e) vagyoni helyzetük, jövedelmi viszonyaik, életvitelük alapján vélelmezhetı, hogy lakásproblémájukat önkormányzati támogatás nélkül is képesek megoldani. f) aki olyan jellegő pitéshez, vásárláshoz kéri a támogatást, amely meghaladja a helyben szokásos általános igények kategóriáját és luxus minıségő kiadásokat takar. g) aki a 2. / 2 / bekezdésének a) ; c) és d) pontjában meghatározott támogatás elnyerése esetén a támogatás felvétele elıtt nem rendelkezik érvényes építési engedéllyel. 4. / 1 / A Képviselı-testület a támogatható lakás mértékének felsı határát egységesen 100 m 2 alapterületben határozza meg.

4 / 2 / Az alapterület számításánál figyelmen kívül kell hagyni az 1,90 m belmagasságot meg nem haladó területeket. 5. Önálló lakással nem rendelkezınek kell tekinteni a szolgálati, önkormányzati, vállalati, szövetkezeti lakás bérlıjét, ha a bérleti jogviszonyról történı lemondásért pénzbeli térítést nem kap. 6. / 1 / A támogatási formák a következık : a) visszatérítendı kamatmentes kölcsön, melynek összege legfeljebb ,- Ft-ig terjedhet, b) építési telek csökkentett vételárért történı juttatása (elidegenítése), c) ingyenes telek juttatás. / 2 / Az a) és b) pontokban szereplı támogatási formák együttesen is alkalmazhatók, a c) pontban szereplı támogatási forma azonban kizárja az a) pontban rögzített támogatást. 7. / 1 / A visszatérítendı kamatmentes kölcsön a) 40,- Eft összegig maximum 2 éves, b) 60,- Eft összegig maximum 3 éves, c) 80,- Eft összegig maximum 4 éves, d) 100,- Eft összegig maximum 5 éves idıtartamra adható. / 2 / A kölcsön törlesztésének kezdı idıpontja a támogatás felvételétıl számított 12. hónap 10. napja. / 3 / A kölcsön fizetését havonta a tárgyhó 10. napjáig kell teljesíteni. III. Eljárási rendelkezések 8. / 1 / A támogatási kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon a megfelelı mellékletek egyidejő csatolásával a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani minden év március 20. napjáig. / 2 / A kérelemhez mellékelni kell : a) az igénylınek, házastársának, valamint az együttlakó (költözı) hozzátartozók nettó jövedelmérıl szóló igazolást.

5 b) lakásvásárlás esetén a megvásárolni kívánt lakással kapcsolatos elı-adásvételi vagy adásvételi szerzıdést és a hivatalos tulajdoni lap másolatot. / 3 / A benyújtott kérelmeket a Polgármesteri Hivatal elıkészíti (környezettanulmány, kereseti igazolások, mőszaki indokoltság és javaslat), és ezt követıen a jegyzı döntési javaslattal a képviselı-testület áprilisi ülésére beterjeszti. / 4 / A támogatási kérelmekrıl a képviselı-testület minden évben egy alkalommal dönt a megállapított pénzkeret függvényében. 9. A képviselı-testület döntését követı 30 napon belül meg kell kötni az adóssal a kamatmentes hitelszerzıdést, amit az önkormányzat nevében a polgármester és a jegyzı ír alá. 10. A szerzıdésben rögzíteni kell az Önkormányzat javára - visszatérítendı kölcsöntámogatás esetén - a támogatás mértékéig és a visszafizetés idıpontjáig szóló jelzálogjogot, elidegenítési és terhelési tilalmat, melynek az ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyeztetésérıl a jegyzı gondoskodik 11. / 1 / A támogatásra irányuló szerzıdésrıl, annak megkötését követı nyolc napon belül az önkormányzat jegyzıje értesíti a kölcsönt folyósító pénzintézetet, egyidejőleg a támogatási összeg átutalásáról is gondoskodik. / 2 / Az Önkormányzat jegyzıje nyilvántartja a támogatásban részesítetteket, a támogatás összegét, valamint a megfizetett törlesztı részletek összegét. A hátralékok beszedésére intézkedik. 12. / 1 / A támogatást a mindenkori jegybanki kamattal terhelten egyösszegben köteles az adós visszafizetni. a) ha az ingatlant a támogatási idıszak alatt elidegeníti, b) ha a támogatási idıszak alatt kiderül, hogy az igénylı a támogatás megállapítása és kezelése szempontjából lényeges tényt elhallgatott, illetve valótlan tényt állított, és a támogatással kapcsolatos döntés ezen is alapult. c) ha a felvett támogatás felhasználásának ellenırzésekor kiderül, hogy a támogatás nem a döntésben meghatározott célra került felhasználásra a fennmaradó hátralék vonatkozásában. / 2 / Indokolt esetben a képviselı-testület az / 1 / bekezdés szerinti visszafizetést részletekben is engedélyezheti. 13. A képviselı-testület kérelemre kivételesen méltányosságból engedélyezheti a kölcsön visszafizetésének átütemezését akkor, ha a támogatásban részesített önhibáján kívül olyan anyagi és szociális körülmények közé kerül, hogy a kölcsöntörlesztés saját maga és családja megélhetését veszélyeztetné.

6 IV. Vegyes és záró rendelkezések 14. A képviselı-testület felhatalmazza a jegyzıt, hogy Hivatala útján a támogatás felvételét követı 3 éven belül ellenırizze, hogy azt a döntésben meghatározott célra használták-e fel. 15. A rendelet alkalmazása szempontjából a) jövedelem 1. a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényben jövedelemként meghatározott vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, valamint a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minısül. Nem minısül jövedelemnek a temetési segély és az alkalmanként adott átmeneti segély, a mozgássérültek közlekedési támogatása, 2. rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a saját jogú öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az állandó özvegyi nyugdíj kivéve a házastársa jogán legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját, a végkielégítés, a szülıi nyugdíj, az özvegyi járadék, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás kivéve a baleseti járadékot, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai; a gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, az ápolási díj; a rendszeres szociális segély; a rokkantsági járadék és a vakok személyi járadéka és a családi pótlék. b) vagyon minden ingatlan, ingó dolog, továbbá vagyoni értékő jog, amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori minimálbér összegének ötvenszeresét meghaladja, és amelynek hasznosítása nem veszélyezteti a vagyonnal rendelkezı lakhatási és megélhetési feltételeit; c) család az egy háztartásban életvitelszerően együtt lakó közeli hozzátartozók; d) közeli hozzátartozó a házastárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelıszülı; 16. / 1 / E rendelet december 1. napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekre is értelemszerően alkalmazni kell.

7 / 2 / A rendelet kihirdetésekor folyamatban lévı ügyeknél a 2. / 3 / bekezdésétıl eltérıen nem e kérelem benyújtásakor, hanem az elbíráláskor érvényes minimálbér összegét kell figyelembe venni. Mátranovák, november 30. dr. Laczkó Ilona sk. jegyzı Csikó István Béla sk. polgármester A rendelet kihirdetve! Mátranovák, november 30. Dr Laczkó Ilona jegyzı sk.

Csesznek községi Önkormányzat Képviselı testületének 15/2005. (XI.14.) rendelete az elsı lakáshoz jutás önkormányzati támogatásának feltételeirıl

Csesznek községi Önkormányzat Képviselı testületének 15/2005. (XI.14.) rendelete az elsı lakáshoz jutás önkormányzati támogatásának feltételeirıl Csesznek községi Önkormányzat Képviselı testületének 15/2005. (XI.14.) rendelete az elsı lakáshoz jutás önkormányzati támogatásának feltételeirıl Csesznek községi Önkormányzat képviselı testülete a helyi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 45/2006. (XII.13.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl és a lakbértámogatásról (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a helyi

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/1992. (II.24.) rendelete A helyi adókról 1 Mátranovák községi Önkormányzat Képviselıtestületének 1/1992. (02.24.) Ör. számú rendelete A helyi adókról

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VII.30.). számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek idıszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná

Részletesebben

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009.

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009. SEGÍTSÉG A BAJBAN A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző Mány, 2009. október I. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012.

Részletesebben

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!):

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!): KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Jövedelemre vonatkozó adatok -Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat,

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. I. Személyi adatok K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. (Átvétel: Szignó: ) KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁS

JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁS Az Önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁS iránti kérelem A kérelmezô személyére vonatkozó adatok: Neve:...TAJ:... Születési neve:... Születési helye, ideje

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához

K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok: 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 igazgatas@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfő 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs

Részletesebben

igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a III. Vagyonnyilatkozat nyomtatványt nem kell kitölteni, nem

igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a III. Vagyonnyilatkozat nyomtatványt nem kell kitölteni, nem II. JÖVEDELEMNYILATKOZAT Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... (itt azt a lakcímet

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 295/2009. (XII. 21.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. (1) bek. 73.500

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Érkezett: Átvevő: 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236 KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben