magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság"

Átírás

1 12. szám 127. évfolyam május 18. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítás Oldal 28/2012. (V. 18. MÁV Ért. 12.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a vonatok pontosságának értékelésére és elemzésére, valamint a rendkívüli események információinak kezelésére és elemzésére. Egyéb közlemény: 433 Hirdetmény 464 Utasítások 28/2012. (V. 18. MÁV ÉRT. 12.) EVIG számú ELnök-VEzÉRIGAzGATóI UTAsíTÁs A VOnATOk pontosságának ÉRTÉkELÉsÉRE És ELEMzÉsÉRE, VALAMInT A REndkíVüLI EsEMÉnyEk InfORMÁcIóInAk kezelésére És ELEMzÉsÉRE. 1.0 Az UTAsíTÁs célja A vonatkésési- és rendkívüli esemény kódok, valamint a hozzájuk tartozó segédkódok meghatározása, továbbá e kódok alkalmazásának (tényadat közlésre, statisztikai elemzésre, értékelésre) szabályozása az üzemelő informatikai rendszerekben. 2.0 HATÁLy És felelősség MEGHATÁROzÁsA 2.1. Az Utasítás hatálya Területi hatály Az Utasítás a MÁV Zrt. által működtetett teljes vasúti pályahálózatra kiterjed személyi hatály Az Utasítás a MÁV Zrt. valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára kiterjed Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály vezetője.

2 434 A MÁV Zrt. Értesítője 12. szám 3.0 Az UTAsíTÁsBAn HAsznÁLT fogalmak MEGHATÁROzÁsA 3.1. Általános alapfogalmak üzemelő informatikai rendszerek Ezen utasítás szempontjából üzemelő informatikai rendszerek a következők: Pályahasználat Számlázási és Statisztikai rendszer, a továbbiakban PASS2. Ezen utasítás több helyen utal a PASS2 rendszer FOR00 naplózó alrendszerére, ahol tényadatokat rögzítenek. Pályavasúti Adattárház rendszer, a továbbiakban PÁVA. Rendkívüli Események információs Rendszere, a továbbiakban RES. Szállításirányítási Információs Rendszer, a továbbiakban SZIR Vonatkésés Az az esemény, amikor valamely vonat nem a menetvonal kiutalásához tartozó menetrendnek megfelelően közlekedik valamilyen okból/okokból, a menetvonalhoz tartozó menetrendben kijelölt helyeket későbbi időpontban érinti. A késés, a közlekedési tény időpont és a menetrendben tervezett időpont pozitív különbözete egész percekben mérve Elsődleges késés A vonatközlekedtetéshez kapcsolódóan két vasúti társaság, vagy pályahálózat működtető és valamely vasúti társaság viszonyában bekövetkezett zavartatás, amely közvetlenül valamelyik vasúti társaságnak, vagy a pályahálózat működtetőnek bizonyítottan felróható. Mivel ezek a késési események közvetlenül hatnak a közlekedő vonatra, elsődleges késéseknek nevezzük Másodlagos késés A vonatközlekedtetéshez kapcsolódóan két (vagy több) vasúti társaság, vagy a pályahálózat működtető és valamely vasúti társaság viszonyában bekövetkezett elsődleges késés következménye, de okozhatja egy társaság önmagának is. Ez a késés valamely kényszer következménye (pl.: egyvágányú pályán ellenkező irányban nem lehet vonatot indítani, amíg a késett vonat meg nem érkezik az állomásra; a meghirdetett csatlakozás miatt a késett vonat utasait, meg kell várni, vagy a kocsikat át kell sorozni stb.). A vizsgált közlekedő vonatnak egy másik késett vonat is okozhat késést,függetlenül attól, hogy ki a menetvonal tulajdonosa vagy eredetileg milyen okból késett meg. Az ilyen típusú késéseket másodlagos késéseknek nevezzük Mérési pontok A mérési pontok, a vonat közlekedési útvonalán elhelyezkedő, a pontosság regisztrálására szolgáló helyek. Mérési pontok mindazon pontok lehetnek, amelyek a vonat menetrendjében (menettervében) szerepelnek. A PASS2 rendszerbe a mérési pontokról származó információkat a jelentőpontokon rögzítik Vonatpontosság Minőségparaméter a személyszállító-, teher-, és egyéb vonatok közlekedésének időbeli megbízhatósága értékeléséhez. Alapvetően jellemzi a menetrend betartását. Meghatározott kiértékelések részére eltérés paramétert lehet megállapítani, ezen érték túllépéséig a vonat pontos. A pontossági határérték (eltérés paraméter) személyszállító vonatok esetén az UIC tagországokban egységesen 5 perc (beleértve az 5 perc értéket is), teher- és egyéb vonatok esetén 30 perc (beleértve a 30 perc értéket is) Menetrendszerűség Egy vonat menetrendszerű, ha a kiutalt/kiadott menetrendnek megfelelő, vagy korábbi időpontokban közlekedik Vonat Az alapfogalmat az F.2. sz. Forgalmi Utasítás, a vonatok különféle szempontú csoportosításait vonatkategóriákat, szegmenseket, vonatnemeket a MÁV Zrt-re vonatkozó mindenkor érvényes Hálózati Üzletszabályzat (továbbiakban HÜSZ) és a Menetrendi Utasítás tartalmazza Menetrend Tágabb értelemben véve: a vállalkozó és infrastruktúraüzemeltető vasúttársaságok fő tevékenységét jelentő, a vonatközlekedés lebonyolítása folyamatában részt vevők közötti munkafeladatok összehangolásának legfontosabb eszköze. Szűkebb értelemben véve: egy-egy vonat közlekedésének terve az indulási állomástól a végállomásig, meghatározott útvonalon Menetrendi adatok Az egy-egy vonat tervezett közlekedési adatainak öszszességét tartalmazó adatsor.

3 12. szám A MÁV Zrt. Értesítője Vonatközlekedési adatok A vonat közlekedése során bekövetkezett események rögzítése során előállt tényadatok UIc döntvény A döntvény meghatározza azokat a szempontokat, melyek lehetővé teszik az infrastruktúra üzemeltetőknek, valamint a nemzetközi forgalommal foglalkozó szervezeteknek, hogy egységes adatokat bocsássanak egymás rendelkezésére, a nemzetközi személyszállító-, és tehervonatok közlekedésében bekövetkezett zavartatások okairól Rendkívüli esemény Ezen utasítás értelmezésében rendkívüli eseménynek nevezünk minden előre nem látott, a vasútüzemben zavarokat okozó vagy a vonatközlekedést kizáró eseményt. Az ilyen eseményeket a következőkben felsoroltak szerint csoportosítjuk Rendkívüli eseménynek minősül: a baleset, a veszélyeztetés, a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztető gondatlan cselekmény, a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztető szándékos cselekmény, a tűzeset, a veszélyes áru ellenőrizetlen szabadba jutása, a forgalmi, vagy műszaki nehézmény, az elháríthatatlan külső ok közlekedő vonattal történt esemény: a közlekedő vonattal történt baleset, a közlekedő vonat veszélyeztetése, a tömegközlekedési jármű elütés, következménytől függetlenül, a halálos, vagy súlyos személyi sérüléssel járó elütés, a kormányzati, katonai illetve rendvédelmi személyek sérültek vagy meghaltak, vagy ezen szervekhez tartozó járművet ütöttek el, a veszélyes anyag szállítása során bekövetkezett baleset, ha annak következtében több személy megsérült, egészségkárosodást szenvedett, vagy jelentős forgalmi zavar, környezetszennyezés történt, a katonai szállítmánnyal történt baleset Vasútüzemet érintő fenyegetés, közveszélyes cselekmény: a jelentős forgalmi zavart okozó gondatlanságból vagy szándékosan elkövetett cselekmény illetve esemény, az üzemmenetet jelentősen befolyásoló esemény (pl.: fegyver használata, jármű jogellenes birtokba vétele, a vasútüzemet érintő közveszéllyel (pl. robbantással) fenyegetés, a vasúti szerelvényen, vagy objektumban túszszedéssel elkövetett esemény, a fegyver vagy robbanóanyag szállítmány sérelmére elkövetett lopás, a védett vezetők utazásával kapcsolatos rendkívüli esemény, vagy arra utaló információk vétele, a MÁV Zrt területén terrorcselekmény vagy más kiemelt bűncselekménnyel való közvetlen fenyegetés, bekövetkezett esemény, a kiemelt biztosítások és speciális szállítások esetén jelentkező, a biztonságot veszélyeztető információk, események, a minősített helyzetben a védelmi bizottság összehívására vonatkozó döntés vagy riasztás elrendelése vezérigazgatói utasítás alapján Munkabaleset Az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül. A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körben végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozásegészségügyi szolgáltatás és a munkavállaló által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri. (32/2009 (V.1. MÁV Ért. 15.) VIG számú Vezérigazgatói Utasítás 3.7 pont.) A munkabaleset lehet: a sérült halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodást okozó munkabaleset, valamely érzékszerv (vagy érzékelő képesség) és a reprodukciós képesség elvesztését, ill. jelentős mértékű károsodását okozó munkabaleset, orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülés, egészségkárosodás, súlyos csonkolás, hüvelykujj vagy kéz, láb vagy két vagy több ujja nagyobb részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek Egyéb baleset, illetve rendkívüli esemény elegyrendezés közben történt súlyos személyi sérülés következményű, illetve vonalelzárást okozó baleset,

4 436 A MÁV Zrt. Értesítője 12. szám tűzeset, robbanás, jelentős vegyianyag-szennyezés, vagy radioaktív sugárzás okozta veszély, egy adott vasútvonal, vagy terület forgalmát akadályozó síntörés, felsővezeték szakadás, biztosítóberendezési zavar, rendkívüli időjárás, vagy vontatójármű szolgálatképtelenség, amely 60 percet meghaladó késést okoz, távközlési rendszerekben bekövetkezett műszaki meghibásodások, amelyek nagymértékű, vagy jelentős üzemzavart, vagy kiesést okoznak, a vasút sérelmére elkövetett vagyon elleni cselekmény, vagy annak kísérlete, olyan elemi csapás (vis maior), amely a vonatforgalomban jelentős zavart okoz, vagy fenntartását jelentősen akadályozza, robbanóanyagot szállító tranzit szerelvények országba történő be, illetve kilépésének ideje, utas, vasutas sérelmére elkövetett vagyon elleni vagy más erőszakos cselekmény, ha halált vagy súlyos sérülést okoz, baleset vagy rendkívüli esemény miatt vagyonőrzés szükséges Egyéb rendkívüli események Az olyan előre nem látható balesetek, káresemények, amelyeket általában el lehet hárítani, de amelyek még a legnagyobb gondosság mellett is bekövetkezhetnek, vagy olyan előre nem látható baleset, káresemény, mely valamely személy, vagy szervezet vétkes közrehatására vezethető vissza, és a vasútüzem működését megzavarja Vis maior Minden olyan rendkívüli, előre nem látható tény, körülmény, amely a szerződésszegő fél érdekkörén kívül esik és elháríthatatlan. Így különösen vis maiornak minősülnek a természeti katasztrófák, háborús események, nemzetközi vagy nemzetvédelmi érdekből elrendelt csapatmozgások, országos szintű sztrájk ályavasúti Adattárház (továbbiakban páva) rendszer A PASS2 pályavasúti értékesítési, üzleti és közlekedési folyamat-orientált adatbázis PÁVA szerverre másolt adatain üzemeltetett információs rendszer. A rendszer célja a közlekedés-üzleti és közlekedtetési folyamatok, terv és tényadatok összevetésén alapuló statisztikai elemzése illetve vezetői döntéstámogatás. A PÁVA rendszer alrendszerei: IBM Cognos Business Intelligence (továbbiakban Cognos BI) PÁVA portál PÁVA portál admin PÁVA portál felhasználói levelezés IBM cognos Business Intelligence Speciálisan üzleti folyamatok elemzésére optimalizált fejlesztő és elemző eszköz-együttes páva portál A PÁVA rendszer, az IBM Cognos BI alrendszerben definiált és futtatott lekérdezéseket egy intraneten elérhető portálon publikálja. Ezt a portál PÁVA portálnak nevezzük. A PÁVA portál elérhetősége: páva portál admin A PÁVA portálhoz hozzáférési jogosultsággal rendelkező felhasználók, hozzáférési szintek, stb. karbantartására szolgáló alrendszer páva portál felhasználói levelezés A PÁVA rendszer működésével, a lekérdezések eredményeivel kapcsolatos felhasználói észrevételek gyűjtésére és válaszadásra létrehozott elektronikus üzenet fogadó-küldő fiók Riport A PÁVA rendszerben paraméterezhető manuális futtatású, vagy előre paraméterezett automatikus, ütemezett futtatású lekérdezés statisztikai alapfogalmak dinamikus statisztikai rendszer A PÁVA rendszer adatbázisának vonatforgalmi terv- és tényadatokkal történő frissítése naponta többször történik. Az adatbázisból tehát, ugyanaz a lekérdezés a napi többszöri frissítés következtében, más-más statisztikai eredményt produkálhat. Az ilyen dinamikusan változó adattartalmú adatbázison alapuló statisztikai rendszert, dinamikus statisztikai rendszernek nevezzük. Az adatbázisból készített riportokat verziószámmal különböztetjük meg. Minél magasabb egy riport verziószáma, annál frissebb annak adattartalma. Minden riport tartalmazza, a készítés időpontjában az utolsó adatbázis frissítés idejét ( Adatkör állapota ). A vonatközlekedési adatok véglegesnek tekinthetők a PASS2 rendszer egyik rendszerparaméterében meghatározott idő után. Abban az esetben, ha kezelési vagy adatátadási hiányosság miatt valamely adatok késve jelennek meg a PÁVA adatbázisban, azok beérkezésekor meghatározott riportok automatikusan újra generálódnak, magasabb verziószámmal.

5 12. szám A MÁV Zrt. Értesítője statisztikai elemzések A statisztikai elemzések különféle szempontú főként a menetrendi és vonatközlekedési elemi adatokon alapuló összehasonlító, elemző, csoportosító, döntéstámogató, strukturált, feldolgozott adathalmazok. Készülhetnek táblázatos és grafikus (diagram) formában. Az elemzések területenként (3.2.9 pont) és feldolgozási időszakonként ( pont) értelmezettek Menetrendtől való eltérés A mérési ponton, a menetrendi időtől való eltérés mértéke egész percekben kifejezve. A menetrendben megadott időpont betartásakor értéke: 0 (nem kerül külön jelölésre); negatív előjellel korábbi közlekedést, előjel nélkül késést jelent késésnövekmény Két mérési pont között, vagy egy mérési ponton keletkező késési érték növekedés közlekedési adatok rögzítése A vonatközlekedés során a mérési pontokon és közöttük is történhetnek késések, melyekkel kapcsolatos minden információt a forgalmi munkavállalók visznek be a FOR00 alrendszerbe, minden vonatkategória esetén (személyszállító-, teher-, egyéb vonatok) közlekedési helymeghatározás fogalmai: A késések (konkrét késési percek) önmagukban nem adnak elegendő információt a közlekedésről, ezért ki kell őket egészíteni helymeghatározási és az eseményre utaló fogalmakkal pontszerű: indulási (vonat-összeállító) állomás, középállomás, végállomás határ/csatlakozó állomás Területszerű: állomás, forgalmi csomópont, terület (Pályavasúti Területi Központ), vonal (vasútvonal a PASS2 rendszer vonalszámozása alapján), vonalszakasz (akár több vonalat érintő tetszőleges szakasz is) közlekedési esemény orientált: indulás, érkezés, áthaladás (a területen (3.2.9 pont) nincsen érkezési csak indulási esemény), lemondás ( pont) A határállomásokon/csatlakozó állomásokon alkalmazott: belépő késés: határállomási/csatlakozó állomási érkezési késés szomszéd/idegen vasút (infrastruktúra-üzemeltető) felől, kilépő késés: határállomási/csatlakozó állomási indulási késés szomszéd/idegen vasút (infrastruktúra-üzemeltető) felé Indulási késés Indulási késésnek nevezzük a vonatindító (kezdő) állomáson, valamint a vonat útvonalán a menetrend szerinti megállási állomásokon a késést, a vonat indulásakor Érkezési késés Érkezési késésnek nevezzük a végállomáson, valamint a vonat útvonalán a menetrend szerinti megállási állomásokon a késést, a vonat megérkezésekor Terület Statisztikai értékelésekben területként értelmezzük az alábbiakat: állomás forgalmi csomópont (minden mérési pontja) terület (Pályavasúti Területi Központ minden mérési pontja) hálózat (a MÁV Zrt. üzemeltetésében levő valamenynyi normál és széles nyomtávolságú nyílt hozzáférésű vonal összessége, minden mérési pontja) vonal (vasútvonal a PASS2 rendszer vonalszámozása alapján, a vonal minden mérési pontja), vonalszakasz (akár több vonalat érintő tetszőleges szakasz is, a vonalszakasz minden mérési pontja) viszonylat (a viszonylat a vonalszakasz speciális értelmezése, valamely kezdő-, és végpont közötti útvonalak, az útvonalakon levő mérési pontok összessége) A területen közlekedés szempontjából értékeljük a vonatot, ha: állomás, forgalmi csomópont, terület, hálózat esetén: a területen a FOR00 alrendszerben van legalább egy rögzített közlekedési tény eseménye, vonal, vonalszakasz, viszonylat esetén: a terület legalább két mérési pontján van közlekedési tény eseménye,

6 438 A MÁV Zrt. Értesítője 12. szám lemondott a vonat: mindkét, az előző bekezdésben felsorolt területi meghatározás esetén értékeljük ( pont); ha egy vonatnak a területen van közlekedési tény eseménye és lemondott is, a közlekedési és lemondási statisztikákban is szerepeltetjük. A felsorolt területekre területeken belül akár egyidejűleg több résztartományra (több állomásra, forgalmi csomópontra, stb.) egyidejűleg is külön-külön lehetséges az adatok statisztikai feldolgozása feldolgozási időszakok Az időszakok a következők: nap hét hónap negyedév félév év menetrendi időszak tetszőleges időszak (bármely év bármely napjának óra:percétől, bármely év bármely napjának óra:percéig; az óra:perc használata opcionális; a statisztikai igények megfogalmazásakor figyelembe kell venni, hogy a menetrendi időszakonként, azon belül nyári-téli menetrendenként változó adatok, nagyobb időszakra történő lekérdezése nem minden esetben rendelkezik információ tartalommal; a PÁVA rendszer től tartalmaz adatokat) A felsorolt időszakokra, akár időszakon belüli további bontással (negyedév-havonta, hónap-hetente, év-negyedévente, stb.) is lehetséges az adatok statisztikai feldolgozása Vonattovábbítás szolgáltatás elmaradása A vonattovábbítás szolgáltatás elmaradásának nevezzük, ha a menetrendben meghatározott útvonalon, vagy annak egy részén a vonat nem közlekedik Infrastruktúra-üzemeltető teljesítménye A teljesítményt az infrastruktúra-üzemeltető területén, a vonatok végállomásán utolsó közlekedési állomásán a vonatpontossági határértéken belül leközlekedett vonatok %-os aránya határozza meg, az összes leközlekedett vonathoz viszonyítva. A MÁV Zrt., teljesítményének értékelésére a pontossági határértékkel korrigált menettartamos pontossági mutatót használja Infrastruktúra-üzemeltető szolgáltatás minősége A vonatközlekedtetés szolgáltatást igénybe vevő vasúttársaságok és ügyfeleik szempontjainak figyelembevételével kialakított pontossági mutató, mely tartalmazza a határállomásokon/csatlakozási állomásokon mért, menetrendtől való eltéréseket is. Ez azt jelenti, hogy a határállomási/csatlakozási állomási be-, kilépési késések levonása nélkül, a vonatok végállomására történő érkezés, határállomási/csatlakozó állomási indulás, pontossági határértékkel korrigált értékét vesszük a pontossági mutatók számításának alapjául. Így meghatározható, hogy az utasok (fuvaroztatók) számára milyen az érzékelhető vonatpontosság Vonatazonosító Egy vasúttársaság egy kiutalt menetvonalán vagy annak egy részén közlekedésre tervezett vonat azonosítására használt technikai jellemző. A vonatazonosító részei a vonatszám és a vonat, vonatindító állomásról tervezett indulásának dátuma. Egy vonatazonosítót egy naptári napon kizárólag egy vasúttársaság, egy menetvonalán vagy annak egy részén szabad felhasználni Vonatok mennyisége A statisztikai mutatók képzésénél a vonatok mennyiségét, a vasúttársaságonként tervezett vonatazonosítók mennyiségével kell meghatározni. Minden vonatazonosító egy darab vonatnak minősül Megrendelt vonat A vonatközlekedtetés szolgáltatást igénybe vevő vasúttársaságok által közlekedésre igényelt, elfogadott és kiutalt menetvonalra tervezett vonat közlekedett vonat A megrendelt vonatok közül az a vonat, melynek van legalább egy közlekedési tényadata (legalább egy indulási adat, mely nem törölt és nem visszavont) Leközlekedett vonat A közlekedett vonatok közül az a vonat, amely a megrendelésben szereplő végállomásáig vagy bármely okból a menetvonal egy közbenső állomásáig közlekedett és ott lemondott vonat lett Lemondott vonat A megrendelt vonatok közül az a vonat, mely vagy egyáltalán nem közlekedett, vagy nem a tervezett végállomásáig, hanem egy közbenső utolsó közlekedési állomásig közlekedett, függetlenül annak okától. Vonatot lemondani csak állomáson (állomás típusú szolgálati helyen) szabad. Ha egy vonat két állomás között nem tud tovább közlekedni, azon az állomáson kell lemondani, melyig közlekedett (melyre betolták, vagy visszahúzták).

7 12. szám A MÁV Zrt. Értesítője 439 A lemondások típusai a PASS2 rendszer sajátosságait figyelembe véve a következők: Teljes lemondás: a megrendelő vasúttársaság által: a megrendelő vasúttársaság saját indoka miatt a kiutalt menetvonalat lemondta; a Pályavasút által 24 óra múlva automatikusan: ha a megrendelő vasúttársaság valamely ok miatt a kiutalt menetvonalon az elfogadott megrendelésben szereplő tervezett közlekedési dátumot és időpontot figyelembe véve 24 óra elteltével sem közlekedett, a Pályavasút automatikusan lemondja a tervezett vonatot (nem indult el a menetvonal első állomásáról); pályavasúti menetvonal visszavonás miatt: ha a Pályavasút veszélyhelyzeti kapacitáskorlátozás miatt a kiutalt menetvonalat visszavonta (a menetvonal vonata, vagy első vonata nem indult el). Részleges lemondás: pályavasúti menetvonal visszavonás miatt: ha a Pályavasút veszélyhelyzeti kapacitáskorlátozás miatt a kiutalt menetvonalat nem tudta visszavonni mert annak bármely vonata már elindult de a vonat a korlátozás miatt nem tudott a menetvonal egy mérési pontjától tovább közlekedni. PASS2 rendszerben Nkt nem közlekedik tovább esemény; ide tartozik az az eset is, ha egy menetvonalra több vonatazonosító lett betervezve, és bármely vonatot részlegesen visszavonták és a PASS2 rendszer automatikusan lemondta a további vonato(ka)t is; elmaradt közlekedés miatt: kizárólag személyszállító vonatok esetén, ha a vonat rendkívüli esemény miatt menetvonala valamely részén (részein) nem közlekedett; vonatpótló autóbusszal közlekedés miatt: kizárólag személyszállító vonatok esetén, ha a vonat rendkívüli esemény miatt menetvonala valamely részén (részein) nem közlekedett és az utasokat vonatpótló autóbusz szállította; vasúttársasági lemondás miatt: a megrendelő vasúttársaság saját indoka miatt a kiutalt menetvonalat részben lemondta; a Pályavasút által 48 óra múlva automatikusan: ha a megrendelő vasúttársaság valamely ok miatt a kiutalt menetvonal bármely pontján, a megrendelésben szereplő tervezett tartózkodási időtartamon túl, 48 óra elteltével sem közlekedett tovább, a Pályavasút automatikusan lemondja a vonatot pontos vonat A leközlekedett vonatok közül az a vonat, mely közlekedésének utolsó állomásán a menetrendtől való eltérése: személyszállító vonatok esetén 5 perc vagy kevesebb, nem személyszállító vonatok esetén 30 perc vagy kevesebb nem pontos vonat A leközlekedett vonatok közül az a vonat, mely közlekedésének utolsó állomásán a menetrendtől való eltérése: személyszállító vonatok esetén 5 percnél nagyobb, nem személyszállító vonatok esetén 30 percnél nagyobb nem késett vonat A leközlekedett vonatok közül az a vonat, mely közlekedésének utolsó állomásán a menetrendtől való eltérése: 0 perc vagy kevesebb (menetrend szerinti vagy korábbi közlekedés). A vonatok indulásának értékelése esetén: ha a vonat tervezett első indulási állomásáról tervezett indulási időtől való eltérés 0 perc vagy kevesebb (menetrend szerinti vagy korábbi indulás) késett vonat A leközlekedett vonatok közül az a vonat, mely közlekedésének utolsó állomásán a menetrendtől való eltérése: nagyobb, mint 0 perc. A vonatok indulásának értékelése esetén: ha a vonat tervezett első indulási állomásáról tervezett indulási időtől való eltérés nagyobb, mint 0 perc fajlagos késési perc Egy vonatra, vonatcsoportra számított késési perc. Többféle mutató esetén használható kalkuláció. Számítása: bizonyos kritériumoknak megfelelő vonatok késési perceinek összege / ugyanezen kritériumoknak megfelelő vonatok darabszáma (általában egy tizedes jegy pontossággal). Pl.: fajlagos pontossági késési perc: a nem pontosan leközlekedett vonatok összes késési perceinek egy vonatra számított késési perce; késett vonatok fajlagos késési perce: minden késéssel leközlekedett vonat összes késési perceinek egy vonatra számított késési perce, stb pontossági késési perc A nem pontos vonatok, közlekedésük utolsó állomásán értelmezett késési perceinek összege összes késési perc A késett vonatok, közlekedésük utolsó állomásán értelmezett késési perceinek összege pontossági mutatók A pontossági határértékkel korrigált vagy késésnövekmény nélkül leközlekedett vonatok százalékos aránya az összes leközlekedett indulási értékelés esetén köz-

8 440 A MÁV Zrt. Értesítője 12. szám lekedett vonathoz viszonyítva. Az értéket minden esetben két tizedes jegy pontossággal kell számítani. A mutatók típusai és számításuk: pontossági: (leközlekedett pontos vonatok mennyisége / összes leközlekedett vonat mennyisége) x 100 [%] késési: (leközlekedett nem késett vonatok mennyisége / összes leközlekedett vonat mennyisége) x 100 [%] indulási: (nem késetten indult vonatok mennyisége / összes közlekedett vonat mennyisége) x 100 [%] menettartamos: (pontossági határértéken belüli menettartam növekménnyel leközlekedett vonatok menynyisége / összes leközlekedett vonat mennyisége) x 100 [%] Vonatok közlekedési arányszámai Az arányszámok kifejezik, hogy a meghatározott paramétereknek megfelelő értékek, az összesített akár különböző paramétereknek megfelelő értékhez viszonyítottan milyen százalékos arányban állnak egymással. Arányszámok típusai és számításuk: nem pontos vonatok aránya: (leközlekedett nem pontos vonatok mennyisége / összes leközlekedett vonat mennyisége) x 100 [%] késett vonatok aránya: (leközlekedett késett vonatok mennyisége / összes leközlekedett vonat mennyisége) x 100 [%] késett indulás aránya: (késetten indult vonatok menynyisége / összes közlekedett vonat mennyisége) x 100 [%] menettartam növekménnyel közlekedett nem pontos vonatok aránya: (pontossági határértéken túli menettartam növekménnyel leközlekedett vonatok mennyisége / összes leközlekedett vonat mennyisége) x 100 [%] Megoszlási viszonyszámok A megoszlási viszonyszámok megmutatják, hogy meghatározott összesítő értékek, meghatározott csoportok szerinti részértékei, milyen mennyiségi vagy százalékos arányban viszonyulnak egymáshoz. Pl.: a késési okok (3.2.30) milyen arányban oszlanak meg az összes késési eseményen belül; a késések okozói milyen arányban részesednek az összes késést okozón belül, stb. A megoszlási viszonyszámok lehetnek mennyiségiek (darabszámos megoszlás) és százalékosak (százalékos megoszlás) késési okok A vonat, menetrendben meghatározott tervszerű közlekedését befolyásoló tényezők késési ok kódok A vonatközlekedési adatok rögzítésénél és az elemzéseknél, értékeléseknél a késési okokat kódolt formában kezeljük. A konkrét késési okokat a vonatoknál a késési ok táblázat alapján, un. Késési ok főkóddal jelöljük. A késést okozókat a segédkóddal különböztetjük meg. A késési ok főkódok és a késés okozóját meghatározó segédkódok menetrendi időszakonként kerülnek meghatározásra. Törekedni kell arra, hogy egy menetrendi időszakon belül, a késési ok főkódok és segédkódok ne változzanak. Egy menetrendi időszakon belül csak akkor változtathatók a késési fő-, és segédkódok, ha elkerülhetetlenül szükségessé válik a módosítás. Ilyen eset pl.: új vasúttársaság menetrendi időszakon belüli létrejötte, mely miatt részére segédkódot kell létrehozni, aktiválni. 4.0 Az UTAsíTÁs LEíRÁsA 4.1. A kódok használata, felépítése, értelmezése Az események kódjainak használata, kiadmányozása A késési eseményeket mindig bekövetkezésük helyére kell rögzíteni! Ha a késési esemény bekövetkezési helye nem mérési pont (két mérési pont közötti pályarész nyílt vonal szelvénye, stb.), a vonat haladási irányát tekintve következő első mérési ponthoz tartozó vonateseményhez kell rögzíteni a késési eseményt. Ebben az esetben a késési esemény indoklásában utalni kell a bekövetkezés helyére. Ha a következő mérési ponton nincsen adatrögzítési lehetőség, akkor a körzetileg a mérési pontra adatbevitelt végző jelentőponton kell, a bekövetkezés helyének megfelelő adatrögzítést elvégezni. A mérési pontokon rögzített késési eseményekhez hozzá kell rendelni a késés okát (késési főkód) és a késés okozóját (segédkód). Ha egy vonat késése két mérési pont között, vagy egy mérési ponton több ok miatt keletkezett, akkor késési okonként ha van, a hozzá tartozó okozókkal együtt külön-külön kell rögzíteni. A keletkezett késési perceket meg kell osztani az okok arányában. A vonatok késési okait késési főkódokkal jelöljük, a késési okokat és azok leírását késési kódtáblázatban foglaltak szerint használjuk. A vasútüzem közben bekövetkező olyan eseményeket, melyek egy meghatározott helyen következnek be, és a vasúti közlekedést, tevékenységet gátolják, zavarják mint rendkívüli esemény rendkívüli esemény főkódokkal kell azonosítani.a rendkívüli esemény főkódo-

9 12. szám A MÁV Zrt. Értesítője 441 kat és azok részletes leírását rendkívüli esemény kódtáblázat tartalmazza. A késési-, és rendkívüli események bekövetkezését okozót (vasúttársaságot, pályahálózat működtető vasúttársaság szervezeti egységét, stb.), a közös késési és rendkívüli esemény segédkódok határozzák meg. A segédkódokat külön táblázatban tartjuk nyilván. A segédkód táblázat olyan késési vagy rendkívüli események esetére is tartalmaz megfelelő kódokat, melyeknél nem jelölhető meg az esemény okozója (pl. időjárási ok, időszámítás változás, árvíz stb.). A késési és a rendkívüli esemény főkód, illetve a segédkód táblázatok kiadmányozásáért a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály vezetője a felelős. A késési-, rendkívüli esemény főkódokat, a segédkódokat illetve alkalmazásuk alapelveit mely esetekben milyen kódot kell alkalmazni a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály vezetője, menetrendi időszakonként szükség esetén menetrendi időszakon belül külön rendelkezésben szabályozza A késési főkód rendszer, főkód táblázat felépítése, értelmezése A késési főkód rendszer kialakításának alapelve, hogy a főkódok különféle csoportjai, utalnak a késési eseményeket okozó csoportokra is, azaz a főkódokhoz csak meghatározott okozók rendelhetők. Ezek a csoportok a következők: PV Pályavasúti tevékenységgel összefüggő késési ok (pl. síntörés), VV Vasútvállalati tevékenységgel összefüggő késési ok (pl. vontatójármű zavarai), M Másodlagos késési ok (pl. csatlakozásra várás), K Külső okból bekövetkezett késés (pl. árvíz). A késési okok két karakteres főkóddal vannak megjelölve. A késési főkód táblázat a következő oszlopokból áll: Főkód: az első karakter mindig szám, a második karakter lehet szám vagy betű, Megnevezés: a késési ok rövid, jellemző leírása, Magyarázat: a megnevezett késési okhoz tartozó, leggyakrabban előforduló késési események vagy tevékenységek összefoglalása, magyarázata (a kód egységes és helyes használata érdekében és a kódolást végzők munkájának megkönnyítésére). A főkódon belül az első számjegy utal a késési ok tevékenységekkel való kapcsolatára. A késési események kódcsoportba foglalása összefügg: 1 forgalommal, forgalmi tevékenységgel, 2 vasúttársasági tevékenységgel, 3 pályaépítéssel, karbantartással, 4 vontatással, vontatójárművekkel, 5 vontatott járművekkel, 6 műszaki berendezésekkel, 7 személyzeti tevékenységgel (infrastruktúra-üzemeltető, vasútvállalati és egyéb személyzet), 8 külső okokkal. A második karakter számjegye a megjegyezhetőség elősegítésére megegyezik a hasonló jellegű okoknál (pl.: előkészítés 10, 20, 30; Menetidő-túllépés 21, Ideiglenes sebességkorlátozás 31; stb.). A vonatkésési okok a 7.1. számú Mellékletben találhatók A rendkívüli események kódrendszere, kódtáblázat felépítése, értelmezése Míg a vonatkésési kódtáblázat egy vonat közlekedése során a késési okok meghatározásában nyújt segítséget, addig a rendkívüli események kódtáblázata a meghatározott helyen bekövetkezett, a vasúti tevékenységeket zavaró, gátló vagy vasúti területen bekövetkezett egyéb eseményeket azonosítja. A rendkívüli események kódtáblázatában az események (jellegüket tekintve) 9 főcsoportba vannak sorolva, melyek a következők: 1 Forgalomszabályozással összefüggő 2 Vasúttársasági tevékenységgel összefüggő 3 Pályaépítéssel, fenntartással összefüggő 4 Vontatójárművekkel összefüggő 5 Kocsikkal és más járművekkel összefüggő 6 Műszaki berendezésekkel összefüggő 7 Személyzettel összefüggő 8 Vegyes 9 Egyéb A vonatkésés oka és a rendkívüli esemény oka megegyezhet, ebben az esetben a késési főkódok és rendkívüli esemény főkódok is megegyeznek, a könnyebb megjegyezhetőség érdekében. A rendkívüli események kódtáblázatának felépítése: Főkód: a főkód számokat (0 9) és az ABC ékezet nélküli nagybetűit tartalmazhatja;az első kettő karakter mindig szám és a legelső karakter megegyezik a főcsoportot jelölő számmal;a harmadik karakter (ha van) mindig betű, amellyel kapcsolatban nincs megkötés, csupán az események (fő témakörön belüli) részletezését segíti elő;

10 442 A MÁV Zrt. Értesítője 12. szám Megnevezés: a rendkívüli esemény rövid, jellemző megjelölése, Magyarázat: a leggyakrabban előforduló rendkívüli események összefoglalása, magyarázata (a kód egységes és helyes használata érdekében és a kódoló munkájának a megkönnyítésére). A rendkívüli események főkódjait tartalmazó táblázat a 7.2. számú Mellékletben található meg A segédkód rendszer, segédkód táblázat felépítése, értelmezése A segédkód segítségével kell meghatároznia bekövetkezett vonatkésési-, illetve rendkívüli esemény okozóját. A segédkód két karakteres, mindegyik karaktere tartalmazhat számokat és ékezet nélküli nagybetűket. A segédkódok az azonos vagy hasonló szolgáltatást nyújtó szervezetek alapján (kivétel az egyéb körülmények és a nem jelölhető meg okozó ) kerültek csoportosításra a következők szerint: 0 Általános és kiegészítő szolgáltatók 1 Forgalom 2 Vasúttársaságok 3 Pálya 4 Vasúttársaságok (folytatás) 5 Biztonsági szolgálat 6 Vasúti infrastruktúra-fejlesztés/felújítás 7 Tartalék jelenleg nem használható kódok 8 Egyéb körülmények 9 Tartalék jelenleg nem használható kódok A Távközlés B Biztosítóberendezés C Erősáram D Vasúti segély- és vegyi elhárítási szolgálat K Közlekedési hatóság Z Nem jelölhető meg okozó Az egyes csoportokon belüli két karakteres kódok úgy kerültek kiosztásra, hogy a második karakter betűje megegyezik a szolgáltató szervezet ( egyéb körülmények és nem jelölhető meg okozó is) rövid jelének, teljes nevének vagy az általa végzett tevékenységnek rá jellemző betűjével («beszélő kódok»), a könnyebb megjegyezhetőség érdekében. Néhány példa: 2C RCH Rail Cargo Hungaria Zrt., 2N Nosztalgia MÁV Nosztalgia Kft.,4W WLB Wiener Lokal Bahnen Cargo GmbH, stb. Jelen utasítás kiadásakor a hálózati hozzáférési szerződéssel rendelkező,és pályahálózat-működtető vasúttársaságok szervezeti egységeit figyelembe véve, a segédkódok felsorolását tartalmazó táblázat a 7.3. számú Mellékletben található A fő-, és segédkódok hozzárendelése az eseményekhez A késési és rendkívüli esemény főkódok alkalmazása Minden eseményhez akár késési, akár rendkívüli két kódot kell rögzíteni: a főkódot (az esemény bekövetkezésének okaként) és a segédkódot (mint az esemény bekövetkezésének okozója). Kivétel ez alól azon késési főkódok esetében van, amely késési főkódok másodlagos, vagy külső ok miatti késést határoznak meg, mert ezekhez nem kell segédkódot meghatározni (pl. csatlakozásra várás, árvíz). A főkódok alkalmazásánál: ha vállalkozó vasút okoz késést, a többi vonat ebből származó késését másodlagos okként kell kódolni; például ha egy vasútvállalat vontatójárművének meghibásodása okoz más vonatnak késést, annál a megfelelő (pl. 12 Vonatforgalom szabályozás menetrendtől eltérő közlekedés miatt) másodlagos késési főkódot kell használni; ha pályavasút vagy külső behatás okoz késést, elsődleges okként kell kezelni. A késési főkódok meghatározásakor a következőket kell figyelembe venni: ha a vonatok késését pályavasúti vagy külső okú rendkívüli esemény okozza, a rendkívüli esemény időtartamán belül, a rendkívüli esemény miatt keletkező késési eseményeket, a rendkívüli eseményhez kapcsolható késési főkóddal kell rögzíteni. Pl.: RES: 80S Személy gázolása ; FOR00: 8S Személy gázolása esetén, amíg a rendkívüli esemény véget nem ér a pálya ismét igénybe nem vehető a közlekedésre addig a rendkívüli esemény miatt késést szenvedő valamennyi késési eseményt, a 8S főkóddal kell rögzíteni; ha a vonat késését nem rendkívüli esemény okozza, illetőleg egy korábban bekövetkezett rendkívüli esemény lezárása után, a késési főkódot a késést okozó esemény jellege határozza meg. Pl.: a rendkívüli esemény után a feltorlódott vonatok egymást késleltetik, ebben az esetben a vonatforgalom szabályozás miatti késéseket már a 12 Vonatforgalom szabályozás menetrendtől eltérő közlekedés miatt főkóddal kell ellátni; A rendkívüli események bekövetkezése után, az eseményről érkezett információ beérkezésekor a forgalmi vonalirányító az általa irányított vonal minden legalább a késési események rögzítésében érintett szolgálati helyét köteles értesíteni az eseményről. Az értesítésnek tartalmaznia kell, az esemény rövid ismertetésén kívül, a késések igazolására alkalmazandó ké-

11 12. szám A MÁV Zrt. Értesítője 443 sési főkódot. Abban az esetben, ha új információ jut a forgalmi vonalirányító tudomására, mely befolyásolja az alkalmazandó késési főkódot, erről köteles újabb értesítést adni. A késési események főkódjait rögzítő munkavállalók a forgalmi vonalirányítótól kapott rendelkezéseknek megfelelően kötelesek a továbbiakban az új információk alapján kódolni. A korábban rögzített az új információk alapján már nem megfelelően kódolt régebbi késési eseményeket, a forgalmi vonalirányítónak kell módosítania. A rendkívüli esemény lezárásakor, a forgalmi vonalirányító az előzőekben leírt állomásokat köteles értesíteni a rendkívüli esemény végéről A segédkódok alkalmazásának általános szempontjai A segédkódok kiválasztása, a késés okozója szerepének Teljesítmény-ösztönző Rendszer miatti megnövekedése folytán, összetett feladat. A segédkód rögzítés alapelve: egy eseményhez egy okozó rendelhető. Egy okozó alatt, több szervezet együttes közreműködését, illetve több önálló személy, szervezet együttes fellépését is érteni kell meghatározott esetekben. (Pl: sztrájk, stb.) A segédkódok hozzárendelése késési főkódokhoz A késési főkódok okozó csoportokba (4.1.2 pont) foglalása meghatározza, hogy egy késési eseményhez mely segédkódok rendelhetők. Az EU és az UIC alapelveknek megfelelően a menetvonal-tulajdonos vasúttársaság felelős a vonataival kapcsolatos események bekövetkezéséért. Ebből következik, hogy a közlekedő vonat (beleértve a vonat vontató/vontatott járműveit, a vonatszemélyzetet, stb.) által okozott késéseket, a menetvonal tulajdonosára kell kódolni. Kivétel képeznek azon események, amelyek az adott vasútvállalat tevékenységi körén kívül eső okok miatt keletkeznek. (pl: lopás, rongálás stb.) A segédkódok hozzárendelése a rendkívüli események főkódjaihoz Itt is érvényesek, a pontban foglaltak. Ezen túl, a rendkívüli események esetében külön kell vizsgálni, hogy: a közlekedő vonat okoz-e rendkívüli eseményt (vasúttársaságok az okozók) vagy más körülmény okozza (a kódtáblázat többi kódjából kell kiválasztani a ténylegeset) A késési adatok és a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos adatok összegyűjtése és rögzítése Alapelv: minden késési és rendkívüli eseményről az elsődleges információs helyről (forrásból) kell az információkat összegyűjteni! Elsődleges információs helyeknek minősülnek a mérési pontok, a közlekedő vonat személyzetének valamely tagja, a rendelkezésre álló kommunikációs csatornákon keresztül. A FOR00 alrendszerbe, azokról a jelentőpontokról kerül minden vonatközlekedéssel kapcsolatos adat, amelyeken állomási naplózó munkahely van. Ahol nincsen ilyen munkahely, egy kijelölt naplózó munkahellyel rendelkező körzeti rögzítési helyről kerülnek az alrendszerbe a megfelelő adatok. A SZIR rendszerbe a FOR00 alrendszerből vagy azokról az állomásokról kerülhet vonatközlekedési adat, amelyeken SZIR munkahely van. A RES rendszerrel kapcsolatos speciális adatgyűjtési és rögzítési feladatokat a 7.4. számú Melléklet tartalmazza A rögzített vonatkésési adatok és a rögzített rendkívüli eseményekkel kapcsolatos adatok ellenőrzése, módosításuk Az informatikai rendszerek adatbázisaiba rögzített adatok ellenőrzése több lépésben szükséges. A vizsgálat eredményeként a tényeknek megfelelően a téves, vagy hiányos információk alapján rögzített bejegyzést módosítani kell. A FOR00 és RES rendszerrel kapcsolatos részletes ellenőrzési és módosítási előírásokat a 7.5. számú Melléklet tartalmazza AREs rendszer új felhasználóinak felvétele és a meglévők törlése, valamint új segédkód felvétele ARES rendszer használatához hozzáférési jogosultság szükséges. A jogosultságot a szakmailag illetékes vezető kérheti munkatársai (esetleg önmaga) számára írásban (levél, , fax stb.). A RES rendszerben az új felhasználók felvételének és törlésének, valamint az új segédkódok felvételének folyamatát a 7.6. számú Melléklet tartalmazza A vonatpontossági értékelések, elemzések és a rendkívüli események elemzése A vonatok minősítése a pontosság szempontjából a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően (a es UIC

12 444 A MÁV Zrt. Értesítője 12. szám Döntvény szerint) a végállomási, vagy a vonat közlekedésének utolsó állomására vonatkoztatott késés alapján történik. Ha a vonat a végállomásra, vagy közlekedésének utolsó állomására menetrend szerint vagy a pontossági hibahatáron belüli késéssel érkezett meg, akkor pontosnak minősül. A MÁV Zrt. vonalhálózatát elhagyó vonatok esetében a kilépő határállomást/csatlakozóállomás végállomásként kell figyelembe venni, azonban ezeken az állomásokon az indulási (kilépési) időpont az értékelés alapja. Összhangban a 101/2007 (XII.22.) GKM rendelet a vasúti pályahálózathoz történő hozzáférés részletes szabályairól valamint a Teljesítmény Ösztönző Rendszer -ben foglalt alapelvekkel, az azonnali menetvonal megrendelés alapján közlekedtetett vonatokat, a MÁV Zrt. nem értékeli vonatpontosság szempontjából A RES rendszerben speciális adatgyűjtési és rögzítési feladatok 7.5. A FOR00 alrendszerben és a RES rendszerben a részletes ellenőrzési és módosítási tevékenység szabályozása 7.6. A RES rendszerben az új felhasználók felvételének és törlésének, valamint az új segédkódok felvételének folyamata Szarvas Ferenc s. k. elnök-vezérigazgató 5.0 HATÁLyOn kívül HELyEzÉsEk Ezen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályukat vesztik: a 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG. számú vezérigazgatói utasítás a vonatok pontosságának értékelésére és elemzésére, valamint a rendkívüli események információinak kezelésére és elemzésére; a 10/2010. (II.19. MÁV Ért. 5.) sz. EVIG. elnök-vezérigazgatói utasítás a vonatkésési, és a rendkívüli események kódtáblázataiba új kódok felvételéről; a 62/2010. (X.15. MÁV Ért. 29.) EVIG számú elnökvezérigazgatói utasítás a vonatok pontosságának értékelésére és elemzésére, valamint a rendkívüli események információinak kezeléséről és elemzéséről szóló 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG. számú vezérigazgatói utasítás 2. sz. módosításáról; mindazon helyi (Pályavasúti Területi Központi, Forgalmi Csomóponti, Állomási, stb.) rendelkezések, parancskönyvi rendeletek, amelyek az előzőekben felsorolt utasításokkal, vonatok pontosságának értékelésével, a vonatok késéseinek rögzítésével, kódolásával kapcsolatosak. 6.0 HATÁLyBALÉpÉs Jelen Utasítás közzététele napján lép hatályba. 7.0 MELLÉkLETEk jegyzéke 7.1. Vonatkésési okok táblázata 7.2. A rendkívüli események főkódjait tartalmazó táblázat 7.3. A segédkódok felsorolását tartalmazó táblázat

13 12. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet

14 446 A MÁV Zrt. Értesítője 12. szám

15 12. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet

16 448 A MÁV Zrt. Értesítője 12. szám

17 12. szám A MÁV Zrt. Értesítője 449

18 450 A MÁV Zrt. Értesítője 12. szám 7.3. sz. melléklet

19 12. szám A MÁV Zrt. Értesítője 451

20 452 A MÁV Zrt. Értesítője 12. szám

21 12. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet

22 454 A MÁV Zrt. Értesítője 12. szám

23 12. szám A MÁV Zrt. Értesítője 455

24 456 A MÁV Zrt. Értesítője 12. szám 7.5. sz. melléklet

25 12. szám A MÁV Zrt. Értesítője 457

26 458 A MÁV Zrt. Értesítője 12. szám

27 12. szám A MÁV Zrt. Értesítője 459

28 460 A MÁV Zrt. Értesítője 12. szám

29 12. szám A MÁV Zrt. Értesítője 461

30 462 A MÁV Zrt. Értesítője 12. szám 7.6. sz. melléklet

31 12. szám A MÁV Zrt. Értesítője 463

32 464 A MÁV Zrt. Értesítője 12. szám Hirdetmény A MÁV-Gépészet Zrt. KJK Szeged Területi Műhely Békéscsaba meghirdeti az alább felsorolt feleslegessé vált tárgyi eszközeit hasznosításra. - KL-300/32 ID (Cyclon) diesel motoros légsűrítő 1 db - MVE-340 egyetemes eszterga gép 1 db Az eszközök megtekinthetőek: Békéscsaba, Kertész utca 1. szám alatt. Érdeklődni az alábbi címen és telefonszámon lehet: Baukó György, eszközgazdálkodó Máv-Gépészet Zrt Területi Műhely, 5602 Békéscsaba, Kertész u Telefon: Mobil: ,

33 12. szám A MÁV Zrt. Értesítője 465

34 466 A MÁV Zrt. Értesítője 12. szám

35 12. szám A MÁV Zrt. Értesítője 467

36 468 A MÁV Zrt. Értesítője 12. szám Szerkeszti a MÁV Zrt. Szabályozás, etika és kockázatmenedzsment Budapest, Könyves Kálmán körút Telefon: Szerkesztésért felelős a Szerkesztőbizottság. Kiadja a MÁV Zrt. Felelős kiadó: Dr. Siska Judit. Terjeszti a MÁV Zrt. BKSzE (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút ) HU ISSN Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. Felelős vezető: Oláh Miklós vezérigazgató

21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú

21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú 21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a vonatok

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. TARTALOM. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 62/2010. (X. 15. MÁV Ért. 29.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a vonatok

Részletesebben

Vasúti Üzemirányítás 2.

Vasúti Üzemirányítás 2. Vasúti Üzemirányítás 2. peratívirányítás Tervező főirányítók Hálózati főüzemirányító Rendkívüli helyzeteket kezelő irányító Rendkívüli küldemény irányító Területi főüzemirányít ó BP Területi főüzemirányít

Részletesebben

Presentation Pályavasúti szolgáltatások Title igénybevétele és díjai

Presentation Pályavasúti szolgáltatások Title igénybevétele és díjai Presentation Pályavasúti szolgáltatások Title igénybevétele és díjai Vasútgazdaságtan dr. Farkas Gyula, Zrt. Győr, 2014. szeptember 25. Tartalom Pályavasúti szolgáltatások, Hálózati Üzletszabályzat 5.

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 123. évfolyam 2008. június 6. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 123. évfolyam 2008. június 6. TARTALOM. 16. szám 123. évfolyam 2008. június 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 25/2008. (VI. 6. MÁV Ért. 16.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az Oktatási Utasítás

Részletesebben

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalom BEVEZETÉS... 3 RÖVIDÍTÉSEK, FOGALMAK... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA... 6 1.1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 6 1.2. DÍJ ELLENÉBEN

Részletesebben

6. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő

6. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 6. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 15/2012. (V. 25.) CFO sz. Chief Financial Officer utasítás a Rail Cargo Hungaria Zrt.-nél működtetett Cargo-HÍD 2012 programról... 2 3/2012.(V. 25.) CEO sz. Chief Executive

Részletesebben

2015/9. SZÁM TARTALOM

2015/9. SZÁM TARTALOM 2015/9. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 9/2015. (II. 25. MÁV-START Ért. 9.) sz. vezérigazgatói utasítás a téli időjárás alkalmával követendő eljárásról szóló 4/2015. (II. 6. MÁV Ért. 2.) EVIG sz. D.4 sz.

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2010. ( XI.25.) Kgy. számú határozat melléklete KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (9400 Sopron, Fő Tér 1.), képviseli: Dr. Fodor Tamás polgármester,

Részletesebben

Vasúti tevékenységek önköltségszámítása

Vasúti tevékenységek önköltségszámítása Vasúti tevékenységek önköltségszámítása Győr, 2014. szeptember 11. Dr. Cserhalmi Dóra 1 Önköltségszámítás alapjai Az önköltségszámítás fogalma, tárgya 3 Önköltségszámítás célja, felhasználói 4 Jogszabályi,

Részletesebben

Hatálytalanítva: 2014.02.07

Hatálytalanítva: 2014.02.07 Hatálytalanítva: 2014.02.07 A NÓGRÁD VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2013. május 23-tól 2013.

Részletesebben

A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. 2. számú módosítás (tervezet)

A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. 2. számú módosítás (tervezet) Üzletszabályzat A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA 2. számú módosítás (tervezet) Hatályos: 2016. napjától Az Üzletszabályzatot

Részletesebben

29. szám 123. évfolyam 2008. december 5. TARTALOM

29. szám 123. évfolyam 2008. december 5. TARTALOM 29. szám 123. évfolyam 2008. december 5. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 40/2008. (XII. 5. MÁV Ért. 29.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a rendkívüli

Részletesebben

2014/46. SZÁM TARTALOM

2014/46. SZÁM TARTALOM 2014/46. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 84/2014. (XI. 13. MÁV-START Ért. 46.) sz. vezérigazgatói utasítás a járműkövetési rendszer működtetéséről és a vonatterhelési kimutatás előállításáról, kezeléséről...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA MELLÉKLETEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA MELLÉKLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA MELLÉKLETEK TARTALOM 1. sz. melléklet - DÍJSZABÁS... 3 2. sz. melléklet - SZOLGÁLTATÁSI TERÜLET... 7 3. sz. melléklet - ADATVÉDELMI

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra N-Telekom Kft Hatályba lépés: 2015.10.01. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:2015-08-26 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 1 / 60 TITEL Kft ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kábeltelevíziós szolgáltatás nyújtására Szolgáltatási terület: Budapest VIII. kerület (Tisztviselőtelep), Orczy út Vajda Péter u. Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. OKTATÁSI SEGÉDLET A Magyar Államvasutak Zrt. F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS 3. számú módosításának F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS 4. számú módosításának F.2. sz. FORGALMI

Részletesebben

Integrált közlekedés. Hálózat-menetrend 2015.10.07. 1

Integrált közlekedés. Hálózat-menetrend 2015.10.07. 1 Integrált közlekedés Hálózat-menetrend 2015.10.07. 1 Személyszállítási szolgáltatások integrációja 2. Hálózat-menetrend-ITF Levelező tagozat 2015 ősz Készítette: Prileszky István http://www.sze.hu/~prile

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 1. szám 127. évfolyam 2012. január 13. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal 1/2012. (I. 13. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a

Részletesebben

2015. évi... törvény a vasúti közlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet Bevezető rendelkezések. 1.

2015. évi... törvény a vasúti közlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet Bevezető rendelkezések. 1. 2015. évi... törvény a vasúti közlekedésről Az Országgyűlés a nemzeti közlekedéspolitikában meghatározott, valamint az európai uniós elvek érvényesítése, a magyar vasúti közlekedés hagyományai alapján

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8-85-3/2015. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSA

IKTATÓSZÁM: 08-8-85-3/2015. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSA IKTATÓSZÁM: 08-8-85-3/2015. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN HOZANDÓ DÖNTÉSEK MELLÉKLET: 6 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Általános szerződési feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) telefonszolgáltatásra

Általános szerződési feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) telefonszolgáltatásra BorsodWeb Internetszolgáltató Kft székhely: 3527 Miskolc, József Attila u. 27. 2/1. Általános szerződési feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) telefonszolgáltatásra SZJ 64.20.16 Előző módosítás kelte:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ Satelit Híradástechnikai Kft. Általános Szerződési Feltételek 2/49 1 A SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI... 5 1.1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE,

Részletesebben

file://c:\coeditor\data\local\course410\tmp.xml

file://c:\coeditor\data\local\course410\tmp.xml 1. oldal, összesen: 10 Tanulási célok: A lecke feldolgozása után Ön képes lesz: saját szavaival meghatározni az utastájékoztatás célját, módját és helyszíneit; kiválasztani az utastájékoztatás célját,

Részletesebben

1. melléklet: MÁV Zrt. 2008. és 2011. évi közvetlen költségei költségkategóriánként Költség 2008 (ezer Ft)

1. melléklet: MÁV Zrt. 2008. és 2011. évi közvetlen költségei költségkategóriánként Költség 2008 (ezer Ft) Mellékletjegyzék 1. melléklet: MÁV Zrt. 2008. és 2011. évi közvetlen költségei költségkategóriánként... 2 2. melléklet: MÁV Zrt. 2008. és 2011. évi megosztandó költségei költségkategóriánként 7 3. melléklet:

Részletesebben

3. sz. módosítás tervezet az F.2. sz. Forgalmi Utasításhoz

3. sz. módosítás tervezet az F.2. sz. Forgalmi Utasításhoz 3. sz. módosítás tervezet az F.2. sz. Forgalmi Utasításhoz Melléklet Az Utasítás 1. fejezetének 1.1. alfejezetében az 1.1.4.1. pontot pótlás nélkül törölni kell, továbbá az 1.1.1., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6.

Részletesebben

Díjképzési Módszertan

Díjképzési Módszertan Az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Díjképzési Módszertan Hatályos: 2009. június 17. Módosítások jegyzéke Módosítás Hatálybalépés idıpontja sorszáma tárgya száma 1. 1. sz. módosítás VPE4482009

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZLEKEDÉSI SZAKMAI TÁRSASÁG VIZSGÁLATI ANYAG SZIGETSZENTMIKLÓS-GYÁRTELEP HÉV ÁLLOMÁS SR1 JELZÉSŰ ÚTSOROMPÓJÁNAK FEJESZTÉSÉRE

ORSZÁGOS KÖZLEKEDÉSI SZAKMAI TÁRSASÁG VIZSGÁLATI ANYAG SZIGETSZENTMIKLÓS-GYÁRTELEP HÉV ÁLLOMÁS SR1 JELZÉSŰ ÚTSOROMPÓJÁNAK FEJESZTÉSÉRE ORSZÁGOS KÖZLEKEDÉSI SZAKMAI TÁRSASÁG VIZSGÁLATI ANYAG SZIGETSZENTMIKLÓS-GYÁRTELEP HÉV ÁLLOMÁS SR1 JELZÉSŰ ÚTSOROMPÓJÁNAK FEJESZTÉSÉRE Budapest, 2011 Urbán István, Blanár Bertalan, Csippán András Kiadásért

Részletesebben

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével

Részletesebben

Különleges nemzetközi szállítási feltételek. a helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyekre (SCIC-NRT) díjszabás

Különleges nemzetközi szállítási feltételek. a helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyekre (SCIC-NRT) díjszabás 101 / 2013. Díjszabási rendelkezés 58483 / 2013 Különleges nemzetközi szállítási feltételek a helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyekre (SCIC-NRT) díjszabás kiegészítve a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt.

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2008-0014-5 VASÚTI BALESET Hejőkeresztúr és Nyékládháza állomások között 2008. január 10. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események

Részletesebben

22. szám 124. évfolyam 2009. július 10. TARTALOM. Utasítások 49/2009. (VII. 10. MÁV Ért. 22.) VIG számú

22. szám 124. évfolyam 2009. július 10. TARTALOM. Utasítások 49/2009. (VII. 10. MÁV Ért. 22.) VIG számú 22. szám 124. évfolyam 2009. július 10. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 49/2009. (VII. 10. MÁV Ért. 22.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Magyar

Részletesebben

GROUPAMA GARANCIA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GROUPAMA GARANCIA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GROUPAMA GARANCIA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám:

Részletesebben

Díjnet Zrt. Általános szerződési feltételek. a Díjnet-rendszer felhasználói számára. Közzététel dátuma: 2016. március 10.

Díjnet Zrt. Általános szerződési feltételek. a Díjnet-rendszer felhasználói számára. Közzététel dátuma: 2016. március 10. Díjnet Zrt. Általános szerződési feltételek a Díjnet-rendszer felhasználói számára Közzététel dátuma: 2016. március 10. Hatálybalépés dátuma: 2016. április 9. 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1

Részletesebben

NEMZETKÖZI UTAZÁSI FELTÉTELEK (Nemzetközi üzletszabályzat)

NEMZETKÖZI UTAZÁSI FELTÉTELEK (Nemzetközi üzletszabályzat) NEMZETKÖZI UTAZÁSI FELTÉTELEK (Nemzetközi üzletszabályzat) Érvényes: 2012. január 3-tól 1. Az utazási feltételekben használt fogalmak 2. Általános szabályok o 2.1. Utazási feltételek o 2.2. Hatály o 2.3.

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2015-0320-5 vasúti baleset Nógrádszakál állomás 2015. április 8.

ZÁRÓJELENTÉS 2015-0320-5 vasúti baleset Nógrádszakál állomás 2015. április 8. ZÁRÓJELENTÉS 2015-0320-5 vasúti baleset Nógrádszakál állomás 2015. április 8. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, vasúti balesetek és váratlan vasúti események okának, körülményeinek feltárása

Részletesebben

b)6 Magyarország területén rendezett gépjárműversenyen (edzésen) részt vevő gépjárművekre kötött felelősségbiztosítási szerződésekre;

b)6 Magyarország területén rendezett gépjárműversenyen (edzésen) részt vevő gépjárművekre kötött felelősségbiztosítási szerződésekre; 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról1 Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott megalapozott

Részletesebben

GIROHÁLÓ SZOLGÁLTATÁS ÜZLETSZABÁLYZATA

GIROHÁLÓ SZOLGÁLTATÁS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2016. január 1. napjától GIROHÁLÓ SZOLGÁLTATÁS ÜZLETSZABÁLYZATA GIROHáló Szolgáltatási szerződés melléklete 1054 Budapest, Vadász utca 31. Telefon: (1) 428-5600, (1) 269-2270 Fax: (1) 269-5458

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-0190-5 VASÚTI BALESET Makó és Apátfalva állomások között 2010. április 29. 37015

ZÁRÓJELENTÉS. 2010-0190-5 VASÚTI BALESET Makó és Apátfalva állomások között 2010. április 29. 37015 ZÁRÓJELENTÉS 2010-0190-5 VASÚTI BALESET Makó és Apátfalva állomások között 2010. április 29. 37015 A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA hatályos: 2013. május 23. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság, mint közlekedési hatóság

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZEREK ALKALMAZÁSA A VASÚTI FORGALOMIRÁNYÍTÁSBAN. Közlekedéstudományi Konferencia Győr 2013

SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZEREK ALKALMAZÁSA A VASÚTI FORGALOMIRÁNYÍTÁSBAN. Közlekedéstudományi Konferencia Győr 2013 SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZEREK ALKALMAZÁSA A VASÚTI FORGALOMIRÁNYÍTÁSBAN Közlekedéstudományi Konferencia Győr 2013 Pártai Gábor MÁV Zrt., Forgalomirányítási Alosztály, Pécs, Fonyód KÖFI. 1970-es évek A vasúti

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 91/2003/EK RENDELETE (2002. december 16.) a vasúti közlekedés statisztikájáról (HL L 14., 2003.1.21., 1. o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 91/2003/EK RENDELETE (2002. december 16.) a vasúti közlekedés statisztikájáról (HL L 14., 2003.1.21., 1. o. 2003R0091 HU 01.01.2008 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 91/2003/EK RENDELETE

Részletesebben

ATLASZ KOMPÁNIA BIZTONSÁGI ÖV CSOPORTOSBALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2016)

ATLASZ KOMPÁNIA BIZTONSÁGI ÖV CSOPORTOSBALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2016) Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe Atlasz Kompánia- Biztonsági Öv ATLASZ KOMPÁNIA BIZTONSÁGI ÖV CSOPORTOSBALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2016)

Részletesebben

II. Fejezet 3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai

II. Fejezet 3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének../205. (II.) önkormányzati rendelete Pécs Város közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról, közlekedésszervező kijelöléséről Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Villamos fűtési lakatos forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi és saját

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet. A 2010.07.01. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet. A 2010.07.01. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés,

Részletesebben

2.3. A rendez pályaudvarok és rendez állomások vonat-összeállítási tervének kidolgozása...35 2.3.1. A vonatközlekedési terv modellje...37 2.3.2.

2.3. A rendez pályaudvarok és rendez állomások vonat-összeállítási tervének kidolgozása...35 2.3.1. A vonatközlekedési terv modellje...37 2.3.2. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 1. ÁRU ÉS KOCSIÁRAMLATOK TERVEZÉSE...6 1.1. A vonatközlekedési terv fogalma, jelent sége és kidolgozásának fontosabb elvei...6 1.2. A kocsiáramlatok és osztályozásuk...7 1.2.1.

Részletesebben

1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás

1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1. Mit nevezünk alakjelzőnek? a) Vonatforgalmat vagy tolatási mozgást szabályozó, a vasúti pálya mellett elhelyezett, helyhezkötött

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS. amely létrejött

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS. amely létrejött 1 amely létrejött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS egyrészről Bátonyterenye Város Önkormányzata 3070. Bátonyterenye,Városház út 2.., törzsszám:735364, pénzforgalmi jelzőszám: OTP Bank Nyrt. 11741048-15451017-

Részletesebben

Vagyonőr vállalkozások felelősségbiztosítási feltételei (VFF) Hatályos: 2015. szeptember 25. Nysz.: 17950

Vagyonőr vállalkozások felelősségbiztosítási feltételei (VFF) Hatályos: 2015. szeptember 25. Nysz.: 17950 Vagyonőr vállalkozások felelősségbiztosítási feltételei (VFF) Hatályos: 2015. szeptember 25. Nysz.: 17950 2 Tartalomjegyzék Általános felelősségbiztosítási szerződési feltételek (ÁFSZ)... 3 I. Biztosított....

Részletesebben

GROUPAMA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GROUPAMA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GROUPAMA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A Groupama Biztosító Zrt. a nála egyedi gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkező

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek A Szolgáltató megnevezése, címe: Kör-Kábeltelevíziós Szolgáltató Szövetkezet Körmend 9900 KÖRMEND, Rákóczi Ferenc utca 9-11. Általános Szerződési Feltételek Az ÁSZF készítésének:2009.01.12. utolsó módosításának:

Részletesebben

Rendszerhasználó Tagsági Megállapodás A Kapacitáslekötési Platform (Regional Booking Platform) Működési Szabályzat 1.

Rendszerhasználó Tagsági Megállapodás A Kapacitáslekötési Platform (Regional Booking Platform) Működési Szabályzat 1. A Kapacitáslekötési Platform (Regional Booking Platform) Működési Szabályzat 1. számú melléklete FGSZ Zrt. 1 Rendszerhasználó Tagsági Megállapodás a Kapacitáslekötési Platform (Regional Booking Platform)

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM TARTALOM Oldal Utasítások 12/2010. (V. 31. MÁV-START Ért. 6.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az üzletpolitikai kedvezmények nyújtásának szabályozásáról... 2 13/2010. (V. 31. MÁV-START

Részletesebben

A Rail Cargo Hungaria Zrt. Mozdonyszolgálati Utasítása

A Rail Cargo Hungaria Zrt. Mozdonyszolgálati Utasítása A Rail Cargo Hungaria Zrt. Mozdonyszolgálati Utasítása Jóváhagyta: Az Utasítást, mellékleteit, függelékeit a Nemzeti Közlekedési Hatóság hagyta jóvá, UVH/VF/NS/A/271/1/2014. számon, 2014. január 30-án.

Részletesebben

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA - TERVEZET - 2013. január Érvényes: 2013. március 1-jétıl Jóváhagyta:

Részletesebben

22. szám 125. évfolyam 2010. július 9. TARTALOM. 42/2010. (VII. 9. MÁV Ért. 22.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

22. szám 125. évfolyam 2010. július 9. TARTALOM. 42/2010. (VII. 9. MÁV Ért. 22.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 22. szám 125. évfolyam 2010. július 9. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 41/2010. (VII. 9. MÁV Ért. 22.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a kárnyilvántartási

Részletesebben

FORGALMI UTASÍTÁSA. Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával. Érvényes: 1999.

FORGALMI UTASÍTÁSA. Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával. Érvényes: 1999. BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZRT. A BUDAPESTI HELYI KÖZFORGALMÚ AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS FORGALMI UTASÍTÁSA Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával Érvényes: 1999. október

Részletesebben

A távolsági és elővárosi közlekedés, valamint a regionális integrált közlekedés. 2009/2010. évi menetrendi koncepciója

A távolsági és elővárosi közlekedés, valamint a regionális integrált közlekedés. 2009/2010. évi menetrendi koncepciója A távolsági és elővárosi közlekedés, valamint a regionális integrált közlekedés 2009/2010. évi menetrendi koncepciója 1 1. Cél- és helyzetfeltárás Magyarország helyközi közösségi közlekedésére fordított

Részletesebben

ÉPÍTÉS- ÉS SZERELÉS- BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

ÉPÍTÉS- ÉS SZERELÉS- BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ GB517 JELŰ ÉPÍTÉS- ÉS SZERELÉS- BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB517 JELŰ ÉPÍTÉS- ÉS SZERELÉSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

3.2.1 Internet vagy VPN hozzáférés Szolgáltatás...9 3.2.2 VoIP Szolgáltatás...9

3.2.1 Internet vagy VPN hozzáférés Szolgáltatás...9 3.2.2 VoIP Szolgáltatás...9 VENIEN INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. Általános Szerződési Feltételek Készült: 2005. szeptember 28. Hatályos: 2005. szeptember 30. napjától Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 1037 Budapest, Orbán

Részletesebben

Előterjesztés Kapuvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére. Tájékoztató a GYSEV Zrt. tevékenységéről

Előterjesztés Kapuvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére. Tájékoztató a GYSEV Zrt. tevékenységéről Előterjesztés Kapuvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére Tájékoztató a GYSEV Zrt. tevékenységéről 1 Tulajdonosi összetétel A GYSEV Zrt. magyar-osztrák tulajdonú vasúttársaság. A jelenlegi

Részletesebben

1.3.1.Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik

1.3.1.Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik 1 Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5., telefonszáma: 00-36-1-309-5900,

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-0157-5 VASÚTI BALESET Vámosgyörk állomás 2009. április 21. 53041

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-0157-5 VASÚTI BALESET Vámosgyörk állomás 2009. április 21. 53041 ZÁRÓJELENTÉS 2009-0157-5 VASÚTI BALESET Vámosgyörk állomás 2009. április 21. 53041 A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek

Részletesebben

Eszköztelen célok, céltalan eszközök? A felelős köz(lekedés)politika kihívásai 2010-ben

Eszköztelen célok, céltalan eszközök? A felelős köz(lekedés)politika kihívásai 2010-ben Eszköztelen célok, céltalan eszközök? A felelős köz(lekedés)politika kihívásai 2010-ben Dr. Dabóczi Kálmán vezető Közlekedési Szolgáltatások BKIK Konferencia Budapest, 2010. szeptember 14. Közlekedéspolitika

Részletesebben

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1.3. alfejezet Ellenőrző kérdések 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1. Hol kötelesek a dolgozók a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközöket tolatás, illetve vonatközlekedés közben tartani?

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

Page 1 of 12 32010R0913 Az Európai Parlament és a Tanács 913/2010/EU rendelete ( 2010. szeptember 22. ) a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról EGT-vonatkozású szöveg Hivatalos

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a külterületi közúthálózati fejlesztések költség-haszon vizsgálatához

ÚTMUTATÓ a külterületi közúthálózati fejlesztések költség-haszon vizsgálatához Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közúti Főosztály ÚTMUTATÓ a külterületi közúthálózati fejlesztések költség-haszon vizsgálatához I. 2002. december 2002. december 2. Útmutató a külterületi közúthálózati

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz Készítés dátuma: 2006. október 18. Utolsó módosítás dátuma: 2007. január 1.

Részletesebben

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13. Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u.

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13. Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. TREVOLKER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13 Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. 2 +36 40/666-252 ; +36 62/999-044 ;06-70/208-8569 Fax:+36 62/611-145 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető KTI-VVK 2013. február 20.

Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető KTI-VVK 2013. február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető KTI-VVK 2013. február 20.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város közigazgatási határain belül végzett menetrendszerinti-, helyi-, közforgalmú autóbusz-közlekedés

Részletesebben

Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei

Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei Hatályos: 2013. június 1-jétől Ny. sz.: 15799 Tartalomjegyzék Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei...............................................

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról 1 Hatályos: 2013.10.01-2013.12.31 Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal

Részletesebben

2009. évi LXII. törvény

2009. évi LXII. törvény 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott megalapozott

Részletesebben

www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek AHE-21020/1 1/21

www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek AHE-21020/1 1/21 www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek 1/21 HozamMax Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek I. Általános rendelkezések 1. A HozamMax egyszeri

Részletesebben

file://c:\coeditor\data\local\course410\tmp.xml

file://c:\coeditor\data\local\course410\tmp.xml 1. oldal, összesen: 16 Tanulási célok: A lecke feldolgozása után Ön képes lesz: saját szavaival meghatározni a menetrend fogalmát; saját szavaival meghatározni a menetrend tartalmának kötelező részeit;

Részletesebben

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat:

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Karbantartás Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Jelszó módosítása: A felhasználói jelszavunkat módosíthatjuk ebben a menüpontban, a régi jelszavunk megadása után. Általánosan

Részletesebben

Képzési program. Függőpálya kezelő képzési modul. Sífelvonó és függőpálya kezelők. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont

Képzési program. Függőpálya kezelő képzési modul. Sífelvonó és függőpálya kezelők. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont Képzési program Sífelvonó és függőpálya kezelők alapképzésére Függőpálya kezelő képzési modul 2015 Modul megnevezése: FÜGGŐPÁLYA KEZELŐ 1.

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 143. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás www.allianz.hu Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Terméktájékoztató és Általános szerzõdési feltételek Hatályos 2015. november 1-jétől 1 / 49 Tartalomjegyzék Köszöntő...............................................3

Részletesebben

2014/42. SZÁM TARTALOM

2014/42. SZÁM TARTALOM 2014/42. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 78/2014. (IX. 15. MÁV-START Ért. 42.) sz. vezérigazgatói utasítás az alapszemélyzeten felül a vonatok fedélzetére vezényelt személyzet általi, valamint a fokozott

Részletesebben

PANNÓNIA CSOPORTOS UTASBIZTOSÍTÁS

PANNÓNIA CSOPORTOS UTASBIZTOSÍTÁS PANNÓNIA CSOPORTOS UTASBIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Ez a biztosítás egy csoportos utasbiztosítás, amely az utasbiztosítási kockázatokon kívül, választható kiegészítésként, tartalmazza az utazások során,

Részletesebben

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. wnonitosito.hu. 8. sz. melléklet. Ügyféltájékoztató

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. wnonitosito.hu. 8. sz. melléklet. Ügyféltájékoztató 8. sz. melléklet Ügyféltájékoztató A Belügyminisztérium fejezet irányítása alá tartozó szervek kiemelt állománycsoportjai részére, valamint az Országgyűlési Őrség, az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes

Részletesebben

GTT-UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2005-GTT1)

GTT-UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2005-GTT1) GTT-UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2005-GTT1) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2013-035-5 VASÚTI BALESET Budapest, Bécsi út végállomás 2013. január 14. 17 sz. villamos

ZÁRÓJELENTÉS. 2013-035-5 VASÚTI BALESET Budapest, Bécsi út végállomás 2013. január 14. 17 sz. villamos ZÁRÓJELENTÉS 2013-035-5 VASÚTI BALESET Budapest, Bécsi út végállomás 2013. január 14. 17 sz. villamos A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek A biztosítótársaságra vonatkozó adatok H-1082 Budapest, Baross u. 1. H-1461 Bp., Pf. 131. Telefon: (+36-1) 486-4200 Cégjegyzékszám: 01-10-041566

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről (Az egyes VOLÁN társaságok által alkalmazott Utazási feltételek részletes

Részletesebben

2011. évi törvény a személyszállítási szolgáltatásokról

2011. évi törvény a személyszállítási szolgáltatásokról 2011. évi törvény a személyszállítási szolgáltatásokról A Magyar Köztársaság gazdasági fejlődésének és az állampolgárok életminőségének meghatározó eleme a közlekedési rendszer, ezen belül a közösségi

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2012-067-5 vasúti baleset Budapest, Nagykőrösi út 2012. február 1. 3-as viszonylatú villamos

ZÁRÓJELENTÉS. 2012-067-5 vasúti baleset Budapest, Nagykőrösi út 2012. február 1. 3-as viszonylatú villamos ZÁRÓJELENTÉS 2012-067-5 vasúti baleset Budapest, Nagykőrösi út 2012. február 1. 3-as viszonylatú villamos A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események

Részletesebben

Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz

Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz www.allianz.hu Élet- és utasbiztosítások Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek 1 / 19 Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

3527 Miskolc, Szondi György u. 1. (3502 Miskolc 2. Pf: 226.) tel.: + 36 46 514-900, fax: + 36 46 514-912 mail@mvkrt.hu, www.mvkrt.hu Iktató szám: 360-K15/03144 Dátum: 2015.05.28. Szolgáltatói jelentés

Részletesebben