1. Az önkormányzat a szociálisan rászorulók részére az alábbi szociális és gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Az önkormányzat a szociálisan rászorulók részére az alábbi szociális és gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja:"

Átírás

1 Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 60. (4) bekezdésében, 62. (2) bekezdésében, 92. (1) és (2) bekezdésében, 115. (3) bekezdésében, 117/C. (1) bekezdésében, és a 132. (4) bekezdés d) pontjában, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 20/C. (9) bekezdésében, 29. -ában, 32. (1) bekezdés d) pontjában, 131. (1) bekezdésében, 137. (1) bekezdésében, 148. (5) bekezdésében, és a 162. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat a szociálisan rászorulók részére az alábbi szociális és gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja: a) Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások: aa) étkeztetés, ab) házi segítségnyújtás, ac) családsegítés, és gyermekjóléti szolgáltatás, ad) nappali ellátás - időskorúak nappali ellátása, ae/ tanyagondnoki szolgáltatás, és. af) gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) b) Szociális szakosított ellátás: országos illetékességgel idősek otthona formájában biztosított. 2. (1) A rendeletben szabályozott ellátások igénylésekor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény (továbbiakban:gyvt), és ezek végrehajtási rendeletei, valamint a rendelet vonatkozó szabályai alapján kell eljárni. (2) A szociális alapszolgáltatások és a szakosított ellátás, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat az Önkormányzat az e célból létrehozott intézmények útján nyújtja. Az ellátás biztosítása iránti kérelmet az ellátást nyújtó intézmény vezetőjénél kell benyújtani az Szt., a Gyvt. és azok végrehajtási rendeleteiben meghatározott formában, és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon. Az ellátás jogszerű igénybevételét az intézmény vezetőjének intézkedése alapozza meg. (3) Az ellátást nyújtó intézmény vezetője köteles a tárgyévi költségvetés, beszámolók, zárszámadás elkészítéséhez, és a jogszabályban előírt adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat az Önkormányzat írásbeli megkeresésére a megkeresésben foglalt adattartalommal és határidőre szolgáltatni. 3. (1) A szociális alapszolgáltatás körébe tartozó valamennyi ellátást- a tanyagondnoki szolgáltatás kivételével -, és a gyermekjóléti alapellátás körébe tartozó gyermekjóléti szolgáltatást az Önkormányzat a fenntartásában lévő Dunaföldvár Alapszolgáltatási Központ, és a Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: Intézmény) útján nyújtja.

2 (2) A szociális alapszolgáltatás körébe tartozó tanyagondnoki szolgáltatást, és a szociális szakosított ellátás körébe tartozó idősek otthona ellátást az Önkormányzat a fenntartásában lévő Napsugár Integrált Szociális Intézmény (továbbiakban: Intézmény) útján nyújtja. (3) A szociális gyermekjóléti alapellátás körébe tartozó bölcsődei ellátást az Önkormányzat a fenntartásában lévő Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban: Intézmény) útján nyújtja. 4. (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk miatt. (2) Étkeztetésben részesíti az önkormányzat azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki jövedelmétől függetlenül kora, vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezéséről más módon gondoskodni. (3) Életkora miatt rászorulónak kell tekinteni: a) a nyugdíjban részesülő 65 év feletti, és b) az időskorúak járadékában részesülő személyt. (4) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról részben vagy egészben nem tud gondoskodni és ellátásának szükségességét a háziorvos javasolja. (5) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fogyatékossági támogatásban részesül. (6) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes és betegségét, egészségügyi állapotát az illetékes Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv szakvéleménye igazolja (7) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a) bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, b) aki településszintű bejelentett lakóhellyel rendelkezik, c) éjszakáit közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti. (8) Az étkeztetés biztosítása a) helyben fogyasztással, vagy b) házhoz szállítással, vagy c) az étel jogosult általi elvitelével történik. (9) Étkezést házhozszállítással kizárólag akkor lehet igényelni, ha a házhozszállításra az igénylő egészségi állapota, vagy mozgásképtelensége miatt rászorul, amelyet háziorvosi, vagy szakorvosi igazolással kell bizonyítani. 5. (1) A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételére Dunaföldvár Város külterületein bejelentett lakóhellyel rendelkezők jogosultak. (2) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében térítésmentesen ellátandó feladatok az alábbiak: a) étkeztetésben való közreműködés, b) házi segítségnyújtásban való közreműködés,

3 c) közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában, és d) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása Dunaföldvár 30 km-es körzetében, és e) Dunaföldvár Város közigazgatási területén az óvodáskorú, és iskoláskorú gyermekek szállítása. (3) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében ellátandó feladatokat a tanyagondnok - a szolgálat rendelkezésére álló gépjármű segítségével - látja el. A tanyagondnoknak a feladatait a munkaköri leírásában, valamint az intézményvezető utasításának megfelelő személyzeti iratban meghatározott munkarend szerinti időben kell ellátnia. 6. (1) A szociális alapszolgáltatás, a gyermekjóléti alapellátás, és a szakosított ellátás keretében biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért az Szt., a Gyvt, és azok végrehajtási rendeletei szerint az intézményvezető által megállapított személyi térítési díjat kell fizetni. (2) A személyi térítési díjat a jogszabályban, illetve a megállapodásban meghatározott személy köteles megfizetni. (3) A fenntartó a szakosított ellátás kivételével - ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik. (4) Az önkormányzat az emelt szintű idősotthoni férőhelyek vonatkozásában egyszeri hozzájárulás, vagy személyi térítési díj pótlék megfizetését írja elő, amelyeknek összegét az 1. melléklet tartalmazza. (5) A személyi térítési díjszámítás alapját képező intézményi térítési díjat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. (6) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. (7) Térítés díjat a házi segítségnyújtás kivételével - a tárgyhónap 10. napjáig kell megfizetni. (8) A jövedelemmel nem rendelkező szociális alapszolgáltatást igénybevevő ellátottak részére az Intézmény a szolgáltatást ingyenesen biztosítja. 7. Az intézményvezető és az ellátást igénybevevő között kötendő megállapodás valamennyi intézményi ellátás esetén tartalmazza a jogszabályokban meghatározottakon felül a) a panasztételi és az érdekképviseleti jog gyakorlásának részletes tartalmi és eljárási szabályait, és b) az intézményi jogviszony megszűnése, illetve megszüntetése esetén annak jogszabály szerinti módját, eljárási és jogorvoslati szabályait. 8. Az intézményvezető alapszolgáltatás körében külön eljárás nélkül ellátást nyújt: a) természeti katasztrófában, vis major helyzetben érintett személy, b) tűzeset miatt létfenntartási helyzetét veszélyeztető személy, és c) bűncselekmény áldozata részére. 9. ((1) A Képviselő-testület helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre a helyi szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának és végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. (2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai: a) az önkormányzat működési területén szociális, köznevelési intézményeket működtető fenntartók képviselői, intézményvezetők, b) vezető védőnő, c) bölcsőde vezetője,

4 d) a Képviselő-testület Oktatási- Kulturális- Egészségügyi -Szociális és Ifjúsági Bizottságának elnöke, e) Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjának képviselője, f) Magyar Vöröskereszt helyi csoportjának képviselője, g) a településen működő egyházi közösségek képviselői, h) Nagycsaládosok Egyesülete helyi szervezetének képviselője, i) dunaföldvári roma nemzetiségi önkormányzat elnöke, és j) a Mozgáskorlátozottak Egyesülete helyi szervezetének képviselője. (3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente megtartott üléséről készült feljegyzést a Képviselő-testület soron következő ülésén tájékoztatóként napirendjére felveszi és megtárgyalja azt. 10. Ez a rendelet március 01. napján lép hatályba. Dunaföldvár, február 24. Horváth Zsolt polgármester Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző Záradék: A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Dunaföldvár, február 27. Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

5 1. melléklet a 10/2015(II.27.) önkormányzati rendelethez Személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított szociális ellátások intézményi térítési díjai 1. Étkeztetés 1.1. Az étkezés térítési díj: jövedelem nélkül: 0 Ft/adag jövedelem az önym.100%-ig 150 Ft/adag jövedelem önym.100%-a felett 580 Ft/adag 1.2. Az étkezés intézményi térítési díja kiszállítással jövedelem nélkül: 0 Ft/adag jövedelem az önym.100%-ig 190 Ft/adag jövedelem önym.100%-a felett 620Ft/adag Az étkezési térítési díjak 60% rezsi költség felszámításával kerültek megállapításra, és 27%- os Áfa-t tartalmaznak! 2. Házi segítségnyújtás ÁFA mentes A 3/2009.(III.01.) rendelet 17..(3) bekezdésben felsorolt tevékenységek a takarítás kivételével 0 Ft/óra 2.2. Takarítás 350 Ft/óra 3. Nappali ellátás (idősek részére) 3.1. Intézményi térítési díj csak ott tartózkodás esetén 0 Ft/nap 3.2 Intézményi térítési díj ellátást igénybevevőknek A 3/2009.(III.01) rendelet 20..(4) bekezdésben felsorolt alapszolgáltatással 0 Ft/nap Étkezés Jövedelem az önym.100%-ig 150 Ft/adag (áfás) Jövedelem önym.100%-a felett 580 Ft/adag (áfás) Mosás az önym. 250%-a felett 550 Ft/kg (áfás) az önym. 250%-a alatt 127 Ft/kg (áfás)

6 4. Napsugár Integrált Szociális Intézmény Idősek Otthona személyi térítési díjai (áfa mentes) 4.1.Emelt szintű ellátás térítési díja Ft/fő/hó Ft/fő/nap 4.2.Átlagos szintű ellátás térítési díja Ft/fő/hó Ft/fő/nap 4.3. Személyi térítési díj pótlék belépési hozzájárulás nem fizetésekor emelt szintű ellátások esetén Egy ágyas apartman esetén: Ft/fő/hó térítési díj Ft /fő/hó pótlék= Ft/fő/hó Ft/fő/nap 735 Ft/fő/nap Ft/fő/nap Két ágyas apartman esetén: fdt/hó térítési díj Ft/fő/hó pótlék= Ft/fő/hó Ft/fő/nap 565 Ft/fő/nap Ft/fő/nap 4.4. Egyszeri hozzájárulás emelt szintű ellátás esetén: egy ágyas apartman esetén Ft/apartman két ágyas apartman esetén Ft/apartman

7 2. melléklet a 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez A gyermekintézményi étkeztetés intézményi térítési díjának mértéke 1. bölcsődében: ( vásárolt ) 1.1.reggeli 62.- Ft/ adag + Áfa 1.2. ebéd + tízórai Ft/ adag + Áfa 1.3. uzsonna: 62.- Ft / adag + Áfa 1.4. Egész napra: Ft /fő/ nap + Áfa 1.5. Gondozási díj: 0.- Ft /fő/ nap +Áfa 2. az óvodában: 2.1. tízórai 70.- Ft/adag +Áfa 2.2. ebéd Ft/adag +Áfa 2.3. uzsonna 66.- Ft/adag +Áfa 2.4. Egész napra Ft/fő/nap + Áfa 3. az általános iskolában: 3.1. tízórai 82.-Ft/adag +Áfa 3.2. ebéd Ft/adag +Áfa 3.3. uzsonna: 82.-Ft/adag +Áfa 3.4. Egész napra Ft /fő/nap + Áfa 4. a gimnáziumban és szakiskolában diákétkeztetés : 4.1. ebéd Ft/ adag + Áfa 5. felnőtt saját dolgozó: 5.1. ebéd Ft/ adag + Áfa 6. felnőtt nem saját dolgozó: 7. Rezsiköltség: 6.1. ebéd Ft/ adag + Áfa pontban foglalt térítési díjaknak 60 %-a kerül rezsi költségként megállapításra pontban foglalt térítési díjaknak 78 %-a kerül rezsi költségként megállapításra.

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képvisel

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képvisel Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014.(XII.31.) önkormányzati rendeletével módosított 25/2013.(XII.05.) önkormányzati rendelete a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer

Részletesebben

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról Jászszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. október

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 26/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról (egységes szerkezetben) Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja 1 Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

7.. 1 Hatályon kívül helyezve: 12/2010. (III.26.) önk. rendelettel

7.. 1 Hatályon kívül helyezve: 12/2010. (III.26.) önk. rendelettel Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 14/2007. (III. 30.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól A rendelet célja, hogy

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és alapelvei

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és alapelvei Szihalom Település Önkormányzata Képviselő-testületének egységes szerkezetű 1/2012. (I. 25.) önkormányzati rendelete Az egységes szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 4/2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben