MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA"

Átírás

1 MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA A felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági versenyhez Jóváhagyom! Készítette: Dr. Endrődi István ny.pv.ezds. MPVSZ elnöke Petró Tibor ny.pv.alez

2 Tartalomjegyzék: Bevezetı:... 3 I.ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A versenyszámok, a cspat létszáma, az életkor meghatározása A versenyt irányítók szervezeti felépítése és tagjai A versenypálya Értékelés:... 7 II.VERSENYSZÁMOK LEÍRÁSA Elméleti versenyszám: Ár és belvíz, helyi vízkárelhárítás: Elsısegélynyújtás, sérültek ellátása, kimentése: A kimenekítéshez, kitelepítéshez túlélı csomag összeállítása: Tőz megelızés, tőzoltás Menekülési utak kiválasztása, tájékozódás Veszélyes anyagot szállító eszköz baleseti helyszínén való tevékenység Komplex mentési ügyességi feladat(ok): Környezetvédelem, környezetbiztonság Közlekedésbiztonsági feladatok, teszt Térlátást segítı ügyességi verseny, szimbólumok felismerése Tálcatőz oltása Tájékozódás sötét sátorban, menekülési útvonal felismerése térképismeretei, helymeghatározási feladat Párbajfeladat: III.A JELENTKEZÉS MÓDJA ÉS AZ ÉRTÉKELÉS A megérkezés bejelentése és jelentkezés a versenyre Értékelés IV.Záradék: V.Mellékletek:... 10

3 Bevezető: A Magyar Polgári Védelmi Szövetség (továbbiakban: MPVSZ) döntésre jogosult testülete az ifjúság veszélyhelyzeti felkészítésének keretei között felmenı rendszerő katasztrófavédelmi versenyt (továbbiakban: verseny) szervez. Az évenként megszervezésre kerülı versennyel lehetıség nyílik a települési,- megyei önkormányzatok, civil szervezetek által mőködtetett intézmények, klubok, szakkörök keretei között felkészített csapatok ügyességének, felkészültségének összemérésére. A verseny kialakítása és meghirdetése a BM Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) iránymutatásával, egyetértésével és támogatásával, valamint a vonatkozó jogszabályok 13/1998. (III. 6.) BM rendelet, 1996 évi XXXVII. Tv. - alapján történik. A Verseny Szabályzat (továbbiakban: szabályzat) hatálya a MPVSZ és megyei tagszervezetei által szervezett felmenı rendszerő országos katasztrófavédelmi ifjúsági versenyekre terjed ki. A szabályzat tiszteletben tartja a MPVSZ tagszervezeteinek akaratát, és ezért nem határozza meg kötelezı érvénnyel más versenyeken, e szabályok alkalmazását. A szabályzatban nem szereplı, de a verseny szempontjából fontos információkat a versenyszervezı által kiadott versenykiírás tartalmazza. A versenyek kiírását, a tárgyévet megelızı december hó 31.-ig a MPVSZ és tagszervezetei, illetve az érintett személyek a megfelelı elıkészítés érdekében úgy kapják meg, hogy azt a MPVSZ felelıs testületi ülései megvitatták és elfogadták. Az MPVSZ a verseny fıvédnökének a Belügyminisztert kéri fel, ill. a BM Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság részére egyetértési jogot ajánl fel. A felmenı rendszerő katasztrófavédelmi ifjúsági verseny feladatainak megosztásához helyi szinten igénybe veszi, és kéri a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok, és az alárendeltségében mőködı polgári védelmi kirendeltségek, irodák szakmai segítségét, ahol ık közremőködnek a felkészítésben és a verseny lebonyolításában. Ugyanezt kéri a Magyar Tőzoltó Szövetségtıl (továbbiakban: MTSZ), és a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesülettıl (Továbbiakban: RSOE) is. Helyi és területi szinten, a versenyek megszervezése és lebonyolítása az MPVSZ megyei szervezeteinek a feladata a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok, kirendeltségek, és irodák szoros együttmőködése mellett. Az országos döntı megszervezéséért az MPVSZ a felelıs. A verseny eredményes lebonyolítása érdekében a megkötött külön megállapodás szerint az MPVSZ

4 együttmőködik a BM OKF illetékes szerveivel, a Magyar Tőzoltó Szövetséggel, a veszélyelhárítás során együttmőködı szakmai szervezetek illetékes vezetı szerveivel. A verseny logisztikai biztosításában az OKF GEK és alárendelt szervezetei közremőködnek. A versenyek értékelése - fontosságának megfelelıen a MPVSZ testületi ülések rendjében szerepel, melyrıl a verseny befejezését követı 30 napon belül írásos értékelı anyagot készít az BM OKF Fıigazgatójának. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. A versenyszámok, a csapatok létszáma, az életkor meghatározása, a feladat-végrehajtás 1.1. Versenyszámok A veszélyhelyzetekre való felkészülés komplex jellegét elıtérbe helyezve, a hagyományos polgári védelmi és tőzmegelızési, tőzoltási feladatok mellett, a verseny helyt ad a közlekedés biztonságnak, a környezetbiztonságnak, az élhetı környezet megteremtésének, az önmentés képesség növelésének, és a biztonság komplex értelmezésének. A versenyeken a csapatok elméleti és gyakorlati feladat-végrehajtás során polgári védelmi, katasztrófavédelmi, tőzoltási, közlekedésbiztonsági, egészségügyi feladatokat hajtanak végre az érvényes szabályok szerint Versenyre jelentkezés, verseny idıpontja, általános tudnivalók: A versenyre jelentkezı csapatok a nevezési lap pontos kitöltésével és határidıre történı megküldésével jelentkezhetnek. A jelentkezési lapot, annak kitöltési útmutatóját, a határidıket a versenykiírás tartalmazza, mely az MPVSZ és az BM OKF honlapjáról tölthetı le. A csapatok a felmenı rendszerő katasztrófavédelmi ifjúsági versenyre a jelentkezésüket az MPVSZ megyei tagszervezetei részére, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság polgári védelmi (továbbiakban: pv.) kirendeltségei útján tudják benyújtani. AZ MPVSZ a verseny szellemiségével, illetve hagyományaival ellentétes csapatok jelentkezését elutasíthatja. A versenyeket az adott tanév második félévében érdemes megtartani. A versenyidıpontok további pontosítását a versenykiírás tartalmazza Verseny szintjei, részt vevıi: Helyi szintő: iskolai, pv. irodai, pv. kirendeltségi; versenyfelhívásra történı jelentkezés alapján Területi szintő: megyei, fıvárosi; a kirendeltségi, irodai versenyek gyıztesei, meghívottjai Országos szintő: megyei és a fıvárosi versenyek gyıztesei ill. a meghívott NK csapatok

5 1.3. A csapat létszáma A versenyzı csapatok létszáma 5 fı. A verseny során a csapatokat kísérık érdemi tevékenységet nem fejtenek ki Az életkor-meghatározása A verseny résztvevıi (versenyezık) az 5. évfolyamos általános iskolai diákoktól a 11. évfolyamos középiskolás diákokig (10-17 év közötti életkor) terjedhet. A verseny lebonyolítása során két korosztály (5-8 osztály; ill. középiskola 9-11 osztály) külön versenyeztetésérıl gondoskodni kell A versenyen való részvétel szempontjából az adott tanév számít, ill. az adott az adott év, melyben a fenti életkort betöltötte. Pontosabb adatot a mindenkori verseny kiírásban lehet megadni A feladat-végrehajtás A feladat végrehajtás, ill. feladatok közötti váltás jele a parancsnok által jelzısípból adott sípjel, vagy az egész versenypályán jól hallható, jól érzékelhetı hangjelzı eszközzel leadott jel. (pld. duda, sziréna.) 2. A versenyt irányítók szervezeti felépítése és tagjai 2.1. A versenyt irányítók szervezeti felépítése Versenybizottság A versenyt kiíró által kijelölt személyekbıl áll. Feladata: a verseny elıkészítése, a végrehajtás megszervezése. A versenybizottság tagja a versenyvezetıség is Versenyvezetıség A versenyvezetı áll az egész verseny élén. Felel a verseny szabályszerő végrehajtásáért és az értékelésért. A versenyvezetı irányítja az Értékelı Bizottság, az Állomásvezetık valamint a Rendezı és a Logisztikai Csoport tevékenységét. Tagjai: MPVSZ képviselıje BM OKF ill. alárendeltjének képviselıje MTSZ, RSOE, vagy egyéb szervezet képviselıje A versenyeredmények miatt kialakult véleménykülönbségekben a versenyvezetıség dönt Értékelı Bizottság Az Értékelı Bizottság a versenybírókból áll. A versenybírók ellenırzési, felvezetıi, versenyszám értékelıi, összesítıi feladatokat látnak el. Szabályzat szerinti tevékenységüket a versenyvezetıség irányítása mellett látják el. A bizottság tagjait a versenyvezetıség a verseny szervezése során jelöli ki Állomásvezetık

6 Az állomásvezetık a feladatok szakszerő elvégzését irányítják és ellenırzik. A versenyzık által elvégzett feladatok értékelése során, feladattól függıen, az értékelést pontokkal ill. idıeredményekkel illetik. Az állomásvezetık személyét a versenyvezetıség a verseny szervezése során jelöli ki Rendezı és Logisztikai Csoport A Rendezı és Logisztikai Csoportot az országos versenyen az MPVSZ és az OKF GEK állománya adja. A csoport közvetlenül a versenyvezetı alárendeltje. Felelıs a versenypálya felállításáért, annak verseny közbeni üzemeltetésért, versenypálya rendjének biztosításáért A versenyen a verseny-, értékelı-, rendezıbizottság és technika csoport tagjai karszalagot, vagy kitőzıt viselnek, rajta a bizottság nevének kezdıbetőjével, vagy megnevezésével. (Pl: értékelı bizottság: ÉB) A versenyfelszerelések meghibásodása esetén a verseny vezetıje dönt a versenybírók meghallgatását követıen a gyakorlat megismétlésérıl A versenybírók, állomásvezetık feladatai: A versenybírók a verseny helyszínén ellenırzik a versenyzı csapatokat. Pl. ruházat, cipı, szükség esetén védıfelszerelés. Hitelt érdemlı módon ellenırizhetik (diák,- személyazonossági igazolvány, útlevél alapján) az életkort a verseny megkezdése elıtt. A versenycsapatok részére átadják az értékelı lapokat tartalmazó borítékot és gondoskodnak a versenycsapatok folyamatos pályára vezetésérıl. Összesítik az értékelı lapok beérkezése után az eredményeket és kiállítják az okleveleket. A versenykiírásnak és a Szabályzatnak nem megfelelı felszerelés, illetve hitelesen nem igazolt életkor esetén a versenycsapatot ki kell zárni. Az állomásvezetık e versenyszabályzat szerint felügyelik a feladatvégrehajtást, értékelnek és feljegyzik az eredményt az értékelı lapokra. Az állomásvezetık saját megyéjük, kirendeltségük csapatait nem értékelhetik. 3. A versenypálya 3.1. A versenypálya kialakítása A verseny megkezdése elıtt a Versenyvezetı és az Értékelı bizottság bejárja a versenypályát, úgy hogy a versenybírók a versenyvezetıvel a versenypálya Szabályzat szerinti megfelelısségét megállapíthassák A versenybizottság a versenyállomások számát a nevezett csapatok száma alapján állapítja meg úgy, hogy a II. fejezetben szereplı versenyszámok közül legalább 8 szerepeljen. Törekedni kell, hogy egy-egy korosztály versenye lehetıleg 3-4 óra alatt végrehajtható legyen. Célszerő a versenypálya kialakításáról a versenykiírásban vagy a levezetési tervben rajzos mellékletet kialakítani.

7 4. Értékelés: A verseny minden egyes állomásán elérhetı max. pontszám 30 pont. Az állomásvezetı a feladat elvégzésének minısége és a feladat elvégzéshez felhasznált idı alapján állapítja meg az elért pontszámot. A feladat elvégzésre biztosított maximált idı átlépésekor az idıtényezıre 0 pont adandó, ebben az esetben a részfeladat végrehajtási minısége értékelendı. A pontok kiszámításának módját, a pontlevonások részletes szabályait a versenyszámok részletes leírása (melléklet), ill. a verseny szervezése során elkészített levezetési terv szabályozza Holtverseny: Amennyiben pontszámösszesítés után holtverseny alakul ki, a sorrendet párbaj feladattal kell eldönteni. A párbaj során a szakszerő feladatelvégzésben jobb idıeredményt elért csapatot illeti a magasabb helyezés. Vitás kérdésekben a versenybizottság határozata a döntı Óvás: Óvást a csapatok az adott állomáson jelenthetnek be, utólag nem. Az óvás bejelentése után a csapatnak a következı állomáson folytatnia kell a versenyt. Az óvásról jegyzıkönyvet kell felvenni a versenybíró és a csapatkapitány aláírásával. Az óvás jogosságát az értékelı bizottság az óvást követıen azonnal elbírálja, döntés után kifogásnak helye nincs. 5. Felkészülés során használható felkészülési anyagok: A versenyfelkészülés az MPVSZ és megyei tagszervezetei, a BM OKF és alárendeltjei, az MTSZ és az RSOE szakmai segítsége és támogatása mellett valósulhat meg. A felkészülés elméleti szakmai anyagait az MPVSZ saját honlapján is megjeleníti. II. VERSENYSZÁMOK LEÍRÁSA A verseny egységes lebonyolítása, ill. a versenyzık közel azonos felkészülésének biztosítása érdekében a versenyszámok közül min. hetet kötelezıen alkalmazni kell a helyi, a területi és az országos döntı során. Ezekbıl kell kiválasztani a pontnak leghatékonyabban megfelelı számokat. A versenyszámok részletes leírását a szabályzat melléklete tartalmazza. A kötelezıen választandó versenyszámok a következıek: 1. elméleti versenyszám: A versenyzık számot adnak elméleti ismereteikbıl, felkészültségükbıl. Teszt formában polgári védelmi ismereteiket, tőzvédelmi ismereteiket, katasztrófavédelmi ismereteiket lehet felmérni. 2. Ár és belvíz, helyi vízkárelhárítás: A feladat végrehajtása során az állomásvezetı által meghatározott árvízvédelmi feladatot kell a versenyzıknek végrehajtaniuk. A versenyszám értékelése során

8 az ügyesség mellett a korábban tanult, a védmő helyes megépítése is fontos szemponttá válik. 3. Elsısegélynyújtás, sérültek ellátása, felderítése, szennyezett terepszakaszról történı kimentése: a gyakorlati feladat a sebellátásban szerzett elméleti és gyakorlati készséget méri. A feladat végrehajtását komplexebbé teszi a szennyezett terepszakaszon való mozgás, az onnan történı mentés, a védıeszköz használat ismerete. 4. A kimenekítéshez, kitelepítéshez túlélı csomag összeállítása: A kitelepítés során a lakosság részére meghatározott csomag összeállításának szabályait méri a versenyszám. A versenyfeladat gyakorlatiasabbá tétele érdekében a feladatot ügyességi feladattal kombináltuk, így játékosabbá válik. 5. Tőz megelızés, tőzoltás: A játékosan végrehajtandó feladatvégzés során a gyerekek megmutathatják a füstszint alatti területen mozgásképességüket, ill. a puttonyfecskendı alkalmazásának fogásait. 6. Menekülési utak kiválasztása, tájékozódás, korlátozott látási viszonyok között épületekben, lakásban (sötétben, éjszaka áramszünet esetén): A feladat végrehajtása során fel lehet mérni a versenyzık készségét és ügyességét a korlátozott látási viszonyok közötti tájékozódásban, az ott lévı akadályok felismerésében és leküzdésében, a mozgáskoordinációban. 7. Veszélyes anyagot szállító eszköz baleseti helyszínén való tevékenység: Veszélyes anyag felhasználása, szállítása közben bekövetkezı balesetek helyszínén a helyes magatartási szabályok felmérése történik e versenyszám végrehajtása során. A versenyzık e versenyszám során megmutatják, hogyan viselkednek egy ilyen helyszínen, felismerik-e az ott található táblákat, bárcákat. 8. Komplex mentési ügyességi feladat: A feladat végrehajtása a nonverbális kommunikáció alapján a csapategységet méri, mennyire képes a csapat egységes módon együttdolgozni. A feladat végrehajtásának végén kötéstechnikai ismeret kerül felmérésre néhány egyszerő csomó kialakításával. 9. Környezetvédelem, környezetbiztonság: Ügyesség feladat végrehajtása mellett kívánja a versenyfeladat felmérni a csapattagok hulladékkezelés, háztartási veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatos ismereteit.

9 10. Közlekedésbiztonsági feladatok, teszt: A kerékpár, ill. tesztlap segítségével a közlekedés szabályainak ismeretét, a versenyzık ügyességét, magatartását lehet felmérni. Tudást adhatnak a teendıkrıl egy közlekedési balest észlelése esetén. 11. Térlátást segítı ügyességi verseny, szimbólumok felismerése: A jelzések, szimbólumok ismeretének felmérése érdekében olyan nagymérető kockát kell a versenyzıknek összeraknia, mely a térben való látásmódot is mérni tudja. A feladat végrehajtása során puzzle szerően kell a fent nevezett kockát a versenyzıknek összeállítania. 12. Tálcatőz ill. egyéb tőzoltás: A kezdeti tüzek oltásának elsajátítása érdekében, a feladat végrehajtása során fel kell ismerni a tőzoltásra alkalmas eszközöket és azok alkalmazási korlátait. A feladat végrehajtása során a versenyzık megmutatják a tőzoltásban szerzett jártasságukat, a tőzbejelentés szabályait. 13. Tájékozódás sötét sátorban, menekülési útvonal felismerése: A versenyzıknek a feladat teljesítésekor rossz látási körülmények között kell a feladatot teljesíteniük. A feladat végrehajtás során fel kell ismerniük a menekülési útvonalon található jelzéseket, ill. az állomásvezetı által meghatározott tárgyakat. 14. Térképismeretei, helymeghatározási feladat: A versenyfeladat a diákok térképismeretét méri, hogyan tudnak tájékozódni térkép segítségével, mennyire ismerik a térképi jeleket, jelzéseket. Ennek érdekében az állomásvezetı által meghatározott pontokat be kell rajzolni, koordinátákat kell leolvasni térképrıl, tájékozódást segítı eszközöket (tájoló, vonalzó, stb.) kell használni. 15. Párbajfeladat: A párbaj során a versenyzık alapvezetéket szerelnek. A végrehajtás pontossága és gyorsasága dönti el egyenlı versenypontszám esetén az adott csapat helyezését.

10 III. A BEJELENTKEZÉS MÓDJA ÉS AZ ÉRTÉKELÉS 1. A megérkezés bejelentése és jelentkezés a versenyre 1.1. Bejelentkezés A verseny helyszínére való megérkezés után a csoportok kísérıi jelentkeznek a versenybizottságnál, hogy csapatuk érkezését bejelentsék és megkapják a szükséges eligazítást, és az okmányokat Jelentkezés a versenyre A verseny levezetési tervében rögzített kezdési idı elıtt fél órával elıírt felszerelésben és a személyazonosításhoz szükséges okmánnyal megjelenik a raj a versenybizottságnál. A résztvevık pontosítják névsorukat és átveszik az értékelı lapot. 2. Értékelés Az állomások részletes értékelését az állomások leírása tartalmazza. Az összesített pontszám alapján a versenyvezetıség az értékelı bizottsággal közösen, korosztályonként értékeli az elért eredmények, ill. ismerteti a csapatok által elért eredményeket. A területi és országos verseny hivatalos eredményei az MPVSZ ill. tagszervezetei által mőködtetett honlapon 10 napon belül megtekinthetı. A verseny összeértékelését az MPVSZ honlapján a versenyt követı 30 napon belül megjeleníti. IV. Záradék: Ezen Versenyszabályzatot a Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos Elnöksége 2010 december 30.-i ülésén hagyta jóvá. A Versenyszabályzatot a Magyar Polgári Védelmi Szövetség (MPVSZ) véleményezésre felterjesztette a BM OKF részére. V. Melléklet, függelékek: Melléklet: A MPVSZ versenyszabályzatának feladatleírása 1) számú függelék: A versenypálya leírása 2) számú függelék: Értékelı lap 3) számú függelék: kötésformák

11 MELLÉKLET A MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATÁNAK FELADATLEÍRÁSA Felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny 2011.

12 1. Elméleti versenyszám: Elérendı célok: Felmérni a versenyzık katasztrófavédelmi, polgári védelmi ismeret, jogszabály ismeretét. Polgári védelmi teszt Katasztrófavédelmi teszt, ill. veszélyes anyag ismeret Tőzvédelmi tőzmegelızési teszt A tesztek kitöltése során 3X10 kérdésre kell helyesen válaszolni, melybıl minden egyes helyes válasz 1 pontot ér. A tesztek tetszıleges sorrendben kitölthetık, melyre max. 10 perc áll rendelkezésre. Mérhetı teljesítmény: jogszabály ismeret, szakmai ismeret, eljárási ismeretek. 2. Ár és belvíz, helyi vízkárelhárítás: Elérendı cél: Elsajátítatni és gyakoroltatni a csapatokkal az ideiglenes védmő készítés fogásait, a homokzsákok megtöltését, szakszerő elhelyezését, korosztálytól függıen. Feladat végrehajtása: a rendelkezésre álló anyagok segítségével az állomásvezetı által meghatározott terepszakasz bevédése érdekében nyúlgát építését kell elvégezni. Értékelendı: a végrehajtás szakszerősége, a feladat-végrehajtásra felhasznált idı. Max. pontszám: 30 pont pont (gyorsaság 10 pont, védmő helyes felépítése 20 pont)

13 Mérhetı teljesítmény: homokzsákból szakszerő elhelyezéssel nyúlgát építés, homokzsákok szakszerő megtöltése, az idıtényezı. 3. Elsősegélynyújtás, sérültek ellátása, felderítése, szennyezett terepszakaszról történő kimentése: Elérendı cél: a versenyzık elsısegély nyújtási ismereteinek, készségének felmérése. Feladat végrehajtása: A versenyzık a startnál elhelyezett védıruhát (GV2, TYVEK, stb.) szakszerően felveszik, a szennyezett terepszakaszon tartózkodó sérültet hordágyon kimenekítik, majd a sérült részére elsısegély nyújtanak. A feladat elvégzése során 2 fı vegyi védelmi védıruhát, gázálarcot magára veszi, majd hordágy segítségével kimenti a földön fekvı sérültet a szennyezett terepszakaszról. A védıruha fel és levételét a csapattagok segíthetik. A kiszállított sérült elsısegélyben történı ellátását a feltételezett szennyezéssel nem érintett csapattagnak kell elvégeznie. Értékelendı: a végrehajtás szakszerősége, a feladat-végrehajtásra felhasznált idı. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 10 pont, vegyi ruha szakszerő fel és levétele 10 pont, egészségügyi ellátás hibátlan teljesítése 10 pont) Mérhetı teljesítmény: baleset helyszínén való tevékenység, a sérült kezelés, a sérülés jellegének felismerése az ellátáshoz való szakszerő elhelyezése, a hordágyra helyezés, szállítása, különbözı kötözési módok gyakorlati végrehajtása, a feladat végrehajtásához felhasznált idı

14 4. A kimenekítéshez, kitelepítéshez túlélő csomag összeállítása: Elérendı cél: A versenyzık azon készségének felmérése, mennyire ismerik a túlélı csomag összeállításának szabályait, melyek azok a legszükségesebb anyagok, amelyeket magukkal kell vinni, miként kell ingatlanunkat hátrahagyni. Feladat végrehajtása: A csapat minden egyes tagja együtt a kijelölt pályán - 7 db 50*50 cm-es deszkalap segítségével (mocsárjárás csapatban) halad végig, a pálya végén található túlélı csomag összeállításához. A csapattagok a szabadon álló deszkalapot elıreadják így tudnak haladni a kijelölt pályán. A célnál elhelyezett anyagok, eszközök, használati tárgyak közül kiválasztanak 10-et, melyet a túlélı csomagban magukkal kell vinniük egy esetleges kitelepítés során. Értékelendı: a végrehajtás szakszerősége, a feladat-végrehajtásra felhasznált idı. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 10 pont, túlélı csomag helyes összeállítása 10 pont, mocsárjárás hibátlan teljesítése 10 pont) Mérhetı teljesítmény: a kirakott tárgyakból túlélı csomag készítése, a felhasznált idı mocsárjárás során vétett hibák (lelépés a deszkalapokról)

15 5. Tűz megelőzés, tűzoltás. Elérendı cél: A versenyzık készségének felmérése, a háztartásban, iskolában, szabadban, közlekedés során bekövetkezı tőzveszélyes helyzetek kezelésében. Menekülés füstszint alatti korlátakadályok között. Puttonyfecskendı használata. Feladat végrehajtása: A versenyhelyen kiépített akadálypálya egy lakást szimbolizál, melyben tőz keletkezik. A pálya bejáratánál lévı kúszócsövön (kúszópályán) keresztülhalad a csapat (amennyiben szükséges a védısisak használata kötelezı). A pályán elhelyezett bábukat hajlított járásban, vagy guggoló járásban kézen fogva összegyőjtik, majd a célnál lévı puttonyfecskendıhöz futnak, ahol az összegyőjtött bábukat lerakják. Használatba veszik a puttonyfecskendıt és beletöltik az odakészített vizet, majd célban álló gúlára locsolnak az állomásvezetı által meghatározott helyrıl. A locsolás során a gúlába rakott dobozokat kell ledönteniük. Értékelendı: a végrehajtás szakszerősége, a feladat-végrehajtásra felhasznált idı. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 10 pont, ledöntött dobozok, puttonyfecskendı használat 10 pont, akadálypálya leküzdés, füstszint alatti mozgás 10 pont) Mérhetı teljesítmény: A feladat elvégzéshez felhasznált idı Puttonyfecskendı használata, Mozgás füsttel telített szakaszokon 6. Menekülési utak kiválasztása, tájékozódás, korlátozott látási viszonyok között épületekben, lakásban (sötétben, éjszaka áramszünet esetén). Elérendı cél: Felmérni a versenyzık készségét és ügyességét a korlátozott látási viszonyok közötti tájékozódás, az ott lévı akadályok felismerése és leküzdése, esetleges sérültek részére segítségnyújtás a menekülésben.

16 Feladat végrehajtás: Szalagokkal kijelölt pályán bekötött szemmel, vagy leragasztott szemüvegő gázálarcban, kámzsában irányítással kell a kihelyezett akadályok között végigmenni. A csapat 2db 2 fıs egységet alkot. Az irányító személy az állomásvezetı által meghatározott helyrıl irányítja csapattársát, aki felkutatja a labirintusban elhelyezett bábut, majd visszatér a startvonalra, ahol váltószerően átadja a bábut a csapat következı egysége részére, aki visszaviszi a bábut a helyére. A feladat végrehajtása során minden szalaghoz érés hibaként értékelendı. Értékelendı: a végrehajtás szakszerősége, a feladat-végrehajtásra felhasznált idı. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 20 pont, hibamentes végrehajtás 10 pont) Mérhetı teljesítmény: Mozgás koordinálása, akadályok leküzdése, Irányítás szakszerősége, érthetısége gyorsaság 7. Veszélyes anyagot szállító eszköz baleseti helyszínén való tevékenység Elérendı cél: a versenyzık ismereteinek felmérése a helyszín felismerése, az ottani tevékenység felmérése. Feladat végrehajtása: Veszélyes áruszállító gépjármő balesete során megsérült edényzetekbıl veszélyes anyag szivároghat. A versenyzık feladata, hogy ismerjék a veszélyes-anyag szállító jármő jelzéseit, a táblákat és bárcákat, azok feliratait. Nevezzék meg, mit jelentenek a számok, piktogramok. Mondják el a helyes magatartási szabályokat ebben a helyzetben, adjanak riasztást a beavatkozó szervek részére. Szőrıbetét bemutatásakor ismerjék fel a szőrıbetét milyen veszélyes környezetben használható. Értékelendı: a csapatok elméleti és gyakorlati felkészültsége.

17 Max. pontszám: 30 pont (az állomásvezetı által feltett kérdésekre adott helyes válaszok alapján 30 pont) Mérhetı teljesítmény: háztartásban elıforduló veszélyes anyagok felismerése, illetve egyes nem veszélyes anyagok különbözı viszonyok közötti veszélyessé válásának lehetıségei, esetleges hatása az élı szervezetre. A háztartásban fellelhetı veszélyes anyagok felismerése, kiválasztása, győjtése, (gyógyszerek is). Egyes veszélyes anyagok jelzései (általános, gépjármővön) felismerése táblák, bárcák alapján. Baleset bejelentésének szabályai. Szőrıbetétek használathatóságának korlátai. 8. Komplex mentési ügyességi feladat(ok): Elérendı cél: Felmérni a versenyzık gyakorlati készségét az akadályok felderítése, leküzdése, bajbajutottak mentése, segítségnyújtása terén. Feladat végrehajtása: A csapattagoknak végig kell menniük az akadályokkal nehezített, kijelölt pályaszakaszon, úgy hogy egymás mögött állnak, nyújtott kezeikkel egymás vállát fogják. A csapat elsı 4 tagjának bekötik a szemét (vagy szemrészénél letakart álarcot vesznek fel) így csak a sor végén álló személy láthatja a pályát. Az utolsó helyen álló csapattagnak a csapat irányítását szöveg nélkül csak kézjelekkel kell végrehajtania, így kell végighaladniuk a kijelölt pályán. Amennyiben eltévesztenek egy kaput, vagy rosszul teljesítik az akadályt, azt meg kell ismételniük, addig nem mehetnek tovább. A csapatoknak a célba érés után, az állomásvezetı által meghatározott, - a tőzoltóság (katasztrófavédelem) által használt kötésmódok közül - 3 alapkötést kell bemutatniuk. Mérhetı teljesítmény: A csapatmunka egysége, a nonverbális kommunikáció hatása, Az akadály leküzdésének ideje, pontossága, a biztonsági kötésmódok ismerete, kivitelezés minısége.

18 Értékelendı: a végrehajtás szakszerősége, a feladat-végrehajtásra felhasznált idı. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 20 pont, nonverbális kommunikáció és kötésmódok szakszerősége 10 pont) 9. Környezetvédelem, környezetbiztonság. Elérendı célok: Felmérni a versenyzık ismereteit és készségét a hulladékkezelés, háztartási veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatban. Feladat végrehajtása: A versenyzıknek a kijelölt pályaszakaszon található hulladékok közül ki kell válogatniuk és össze kell szedniük és az állomásvezetı által meghatározott szelektív hulladéktípust, majd azt a győjtıhelyre kell győjteniük. A feladat végrehajtása során a csapat sítalp segítségével halad a pályán, így győjti össze a hulladékot. A győjtendı hulladék meghatározásához elegendı a hulladékgyőjtı színét meghatározni, melybıl a csapatoknak meg kell tudni határozni az összegyőjtendı hulladék fajtáját. Értékelendı: a végrehajtás szakszerősége, a feladat-végrehajtásra felhasznált idı. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 10 pont, összegyőjtött anyagok 20 pont) Mérhetı teljesítmény: A csapatmunka egysége, a hulladékok ismerete, Az akadály leküzdésének ideje, pontossága,

19 10. Közlekedésbiztonsági feladatok, teszt. Elérendı célok: Felmérni a versenyzık közlekedési (kerékpáron, segédmotoros, gyalogos közlekedés) szabályok ismeretét, magatartás közlekedési balest észlelése estén. Feladat végrehajtása: A rajt jelére a csapat tagjai elkezdhetik egy 10 pontos tesztlap kitöltését. A teszt kitöltése után a csapatoknak egy elıre kiépített szlalom pályán kell végigmenni, ahol minden versenyzınek teljesíteni kell a pályát. Kerékpározni nem tudó versenyzı helyett versenytársa teljesíti a pályát. A pálya kijelölt vonalán kell az akadályok között, a bójákat megkerülve végigkerékpározni, majd a célhelyre kerékpározni úgy, hogy a kerékpár hátsó kerekének át kell haladni a felfestett vonalon. Váltásra ekkor kerülhet sor. Kihagyott bója vagy akadály esetén vissza kell menni, és onnan újra teljesíteni. Értékelendı: a végrehajtás szakszerősége, a feladat-végrehajtásra felhasznált idı. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 20 pont, tesztlap 10 pont) Mérhetı teljesítmény: A biztonságos közlekedésre való felkészültség, Gyakorlati jártasság a kerékpáros közlekedésben, ügyesség 11. Térlátást segítő ügyességi verseny, szimbólumok felismerése Elérendı célok: Feladat végrehajtása: Az állomásvezetı által meghatározott helyen található 9 részletelembıl (40x40 cm-es kockákból) kell kirakni egy teljes kockát úgy, hogy a rajta lévı képek teljes egészet mutassanak. A rajt jelére a csapat tagjai elkezdhetik a célterületre hordani a kockaelemeket, majd ott összeállítani. Minden elem, mely a helyére kerül, egy-egy pontot érhet, míg a teljes összeállítás 10 pontot ér. Értékelendı: a végrehajtás szakszerősége, a feladat-végrehajtásra felhasznált idı. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 20 pont, teljes kép(ek) 10 pont)

20 Mérhetı teljesítmény: Jelzések, szimbólumok ismerete, Gyorsaság, együttmőködés 12. Tálcatűz ill. egyéb tűzoltás Elérendı célok: Felmérni a versenyzık kezdeti tőzoltási ismereteit. Feladat végrehajtása: Az állomásvezetı által meghatározott helyen, a rajt jelére a csapat tagjai közül egy fı felveszi az elıre elıkészített védıruhát, majd elkezdi a tálcatőz vagy egyéb módon kialakított tőz oltását, porral oltó, gyorsbeavatkozó vagy egyéb rendelkezésre álló tőzoltó eszköz segítségével. A sikeres tőzoltás után az állomásvezetı szóban meggyızıdik a versenyzık felkészültségrıl: jelek jelzések az oltókészüléken, kezdeti tőzoltás legfontosabb feladatai, tőz jelzésének szabályai. Értékelendı: a végrehajtás szakszerősége, a feladat-végrehajtásra felhasznált idı. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 20 pont, szakmai felkészültség 10 pont) Mérhetı teljesítmény: Jelek jelzések ismerete Tőzjelzés, tőzoltás szabályainak ismerete, Tőzoltás végrehajtása, ideje

21 13. Tájékozódás sötét sátorban, menekülési útvonal felismerése Elérendı célok: Feladat végrehajtása: Egy teljesen besötétített sátorban különbözı, a mozgást nehezítı tárgyakat helyezünk el. A csapattagok mozgását utánvilágító táblák segítik a menekülési útvonal megtalálásában és használatában. A menekülési útvonalon elhelyezett tárgyak közül az állomásvezetı által meghatározott tárgyakat a versenyzıknek tapogatással fel kell ismerniük és össze kell győjteniük. Az értékelés során az állomásvezetı a megtalált és kihozott tárgyakat valamint a végrehajtáshoz felhasznált idıt értékeli. A rosszul felismert és kihozott tárgyak pontvesztéssel járnak. Értékelendı: a végrehajtás szakszerősége, a feladat-végrehajtásra felhasznált idı. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 10 pont, feladat végrehajtás, felismert tárgyak 20 pont) Mérhetı teljesítmény: Tájékozódás sötétben, menekülési útvonalat jelzı táblák segítségével, Az akadály leküzdésének ideje, pontossága, Eszközök, tárgyak ismerete. 14. Térképismeretei, helymeghatározási feladat. Elérendı cél: Felmérni a versenyzık térképolvasási, tájékozódási képességét. Feladat végrehajtás: Az állomásvezetı által kiosztott térképszelvényen be kell jelölni a közelben lévı nevezetes pont(ok) helyét. A versenyszám során az állomásvezetı felméri térképi jelek ismeretét, a tájoló használatát, egy meghatározott pont koordinátáinak ismeretét.

22 Értékelendı: a végrehajtás szakszerősége, a feladat-végrehajtásra felhasznált idı. Max. pontszám: 30 pont (20 pont szakszerőség, pontos helymeghatározás, nevezetes pont felismerés, 10 pont a feladat végrehajtáshoz felhasznált idı) Mérhetı teljesítmény: térképismeret, helymeghatározás, feladat végrehajtásához felhasznált idı eszközhasználat 15. Párbajfeladat: Feladat végrehajtása: A párbajozó csapatok 4-4 tagja egy fecskendı mögött, a rajtvonalnál felsorakozik. Csapatonként 1 db B és 2 db C tömlıt, 1 db osztót és 1 db sugárcsövet helyeznek el a rajtvonalnál. A start elhangzása után alapvezeték szerelést hajtanak végre, melyet a fecskendıhöz (tőzcsaphoz) csatlakoztatnak. A célvonalnál elhelyezett bója vízsugárral történı feldöntésekor (száraz szerelés esetén az összeszerelt alapvezeték végén lévı sugárcsıvel való feldöntésekor) kell a stoppert megállítani. Amelyik csapat gyorsabban teljesíti a feladatot és borítja fel a bóját az a nyertes. Több párbajozó csapat esetén a sorrendet az elért idıeredmény alapján kell megállapítani.

23 FÜGGELÉK A MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATÁHOZ Felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny 2011.

24 1) Versenypálya leírása: (verseny szervezésekor kerül pontosításra)

25 2) Értékelőlap Iskola/település megnevezése: Csapat neve: Fsz. Feladat megnevezése Feladat végrehajtás során elért pontszám idő Állomásvezető aláírása

26 3) Verseny során alkalmazandó kötésformák: Középcsomó vagy Hurokcsomó Egyszerően és gyorsan megköthetı, kötélgyőrők végtelenítésére kötelek toldására használják. Ha a csomóból nem lóg ki megfelelıen hosszú kötélvég, könnyen magától is kibomolhat. Megköthetı a kötél közepén is. Nagy hátránya, hogy kis terhelés után is nehezen oldható! Ezért ritkán használjuk, mivel más csomóval helyettesíthetı. Hevedercsomó vagy Laposcsomó Hurokcsomó Kinézetre megegyezik a középcsomóval, de más a terhelés iránya. Kötélgyőrők, hevederek végtelenítésére és kötelek toldására, összekötésére használatos. / Heveder, csomóval való összekötésekor csak ez a csomó használható. / Különbözı átmérıjő kötelek összekötésére is alkalmazható. Terhelés után nehezen oldható. /Hevederrel történı rögzítéshez munkavégzés, mentés során csak varrott heveder használható! / Hevedercsomó hevederbıl és kötélbıl kötve

27 Pereccsomó vagy Nyolcas csomó Kötélvég rögzítéséhez vagy testhevederzetbe való bekötéséhez, kötélre fülek készítéséhez, kötélgyőrő végtelenítéséhez használjuk. Nagy teherbírású és terhelés után is viszonylag könnyen oldható. A kötél karabinerbe való rögzítéséhez a legalkalmasabb csomó. Pereccsomó duplán kötve Pereccsomó vagy nyolcas csomó Bulin-csomó vagy Bekötı csomó Pereccsomó befőzése hevederbe Kötelek nagyobb tárgyakhoz való rögzítéséhez használjuk, -pl. fák, oszlopok, liftházak -. Teherbírása nagy, erıs igénybevétel után is könnyen oldható. / Autó vontatásához is jól használható. / A csomó egyenlıtlen terhelés hatására kioldódhat, ezért a terheletlen szár legyen minél hosszabb és mindenképpen lebiztosított! Csak az elmenı szár felöl terhelhetı, a hurok részébe beleterhelni tilos! / Ha önmagában terheljük a hurkot, a csomó már 1-2 kn ( kp) erı hatására is kioldódhat! /

28 Bulin-csomó bekötésének egyik módja Szorítónyolcas csomó vagy Farkas hurokcsomó Önbiztosításra vagy valaminek a rögzítésére használatos csomó. Könnyen állítható a kötélbıl kilógó kötélhossz. Lényegesen csökkenti a kötél teherbírását. Egyenletes terhelést igényel, mivel változó terhelésnél a csomó eltorzul, a karabiner nyelvrészére kerülhet a terhelés /a karabinernek sokkal kisebb a teherbírása keresztirányban/ Szorítónyolcas karabínerbe téve Félszorító nyolcas csomó vagy Fékcsomó Előremászó biztosításához, személyek, tárgyak leengedéséhez, ereszkedéshez használható. A terheléssel szemközti irányban fogva a kötelet nagy erőknek ellentarthatunk. Terhelés nélkül a kötelet könnyen csúsztathatjuk. A kötél mindkét irányban mozgatható a karabinerben való átfordítással. Erre csak csavaros HMS, úgynevezett körte alakú karabiner használható! A Fékcsomó nagyobb kb. 3-4 kn erőnél megcsúszik. Használata csak végszükség esetén ajánlatos mivel ezekre a funkciókra bevizsgált biztosító és ereszkedő eszközök! Valamint nagyon betekeri macskásítja a kötelet!

Az ifjúsági katasztrófavédelmi versenyek megújításának elgondolása

Az ifjúsági katasztrófavédelmi versenyek megújításának elgondolása Az ifjúsági katasztrófavédelmi versenyek megújításának elgondolása Petró Tibor ny.pv.alez. pvszovetseg@katved.hu www.mpvsz.hu 1 .Minden állampolgárnak, illetve személynek joga van megismerni az őt körülvevő

Részletesebben

MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA

MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG HUNGARIAN CIVIL PROTECTION ASSOCIATION : 1131 Budapest, XIII. Zsinór u. 8-12. 1555 Pf.43. /Fax: 340-21-25 www.mpvsz.hu E-mail:pvszovetseg@katved.gov.hu MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI

Részletesebben

MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA

MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG HUNGARIAN CIVIL PROTECTION ASSOCIATION : 1131 Budapest, XIII. Zsinór u. 8-12. 1555 Pf.43. /Fax: 340-21-25 www.mpvsz.hu E-mail:pvszovetseg@katved.gov.hu MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI

Részletesebben

MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA

MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG HUNGARIAN CIVIL PROTECTION ASSOCIATION : 1131 Budapest, XIII. Zsinór u. 8-12. 1555 Pf.43. /Fax: 340-21-25 www.mpvsz.hu E-mail:pvszovetseg@katved.gov.hu MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI

Részletesebben

MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA

MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG HUNGARIAN CIVIL PROTECTION ASSOCIATION : 1131 Budapest, XIII Zsinór u 8-12 1555 Pf43 /Fax: 340-21-25 wwwmpvszhu E-mail:pvszovetseg@katvedgovhu MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség KATASZTRÓFAVÉDELMI SEGÉDLET

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség KATASZTRÓFAVÉDELMI SEGÉDLET Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség KATASZTRÓFAVÉDELMI SEGÉDLET az általános és középiskolás tanulók veszélyhelyzetekre történı felkészüléséhez 2010. A segédlet összeállítását a Jász-

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

FORGATÓKÖNYVE ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI IFJÚSÁGI VERSENY MEGYEI DÖNTŐJÉNEK. 2014. április 2014. április. Kemény József nyá. pv.

FORGATÓKÖNYVE ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI IFJÚSÁGI VERSENY MEGYEI DÖNTŐJÉNEK. 2014. április 2014. április. Kemény József nyá. pv. ZALA MEGYE POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉGE ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Készítette: Egyetértek! 2014. április 2014. április Kemény József nyá. pv. ezredes elnökó Egri Gyula tű. ezredes főtanácsos,

Részletesebben

TŰZOLTÓ-KAPOCSKUPA VERSENYSZABÁLYZAT

TŰZOLTÓ-KAPOCSKUPA VERSENYSZABÁLYZAT MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG BUDAPEST TŰZOLTÓ-KAPOCSKUPA VERSENYSZABÁLYZAT 2014.DECEMBER 16. 1/5 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék... 1 1. Általános Leírás... 2 1.1 Célkitűzések és háttér... 2 1.2 Lebonyolítás...

Részletesebben

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet az önkéntes tőzoltóság létesítésérıl, mőködésének feltételeirıl és feladatáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

műveletirányítási főosztályvezető LEVEZETÉSI TERV

műveletirányítási főosztályvezető LEVEZETÉSI TERV Magyar Polgári Védelmi Szövetség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Jóváhagyom! Budapest, 2015. február...n Egyetértek! Budapest, 2015. február...n Dr. Endrődi István tű. ezredes MPVSZ elnöke

Részletesebben

4. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

4. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 4. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. június 7. Újra vasutasnap Záhonyban A Záhony-Port aktív közremőködésével újra Záhony lesz a vasutas élet központja

Részletesebben

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013 ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013 A verseny idıpontja: V-VI. korcsoport: 2013. január 9. Helyszín: Pápai Termálfürdı uszodája A verseny kezdési idıpontja: V-VI. korcsoport: 15:00 Bemelegítés: 14.30-tól

Részletesebben

A JÁSZSÁGI ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA

A JÁSZSÁGI ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA A JÁSZSÁGI ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: TÖRİCSIK TAMÁS JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY KÖZSÉG TŐZOLTÓ EGYESÜLET 2007. április 12. A VERSENY CÉLJA: Az önkéntes tőzoltó egyesületek és

Részletesebben

Versenykiírás. Futónaptár.hu. Idıpontja: szeptember 17. szombat, 10 óra. A verseny rendezıje:

Versenykiírás. Futónaptár.hu. Idıpontja: szeptember 17. szombat, 10 óra. A verseny rendezıje: Versenykiírás Futónaptár.hu Idıpontja: 2016. szeptember 17. szombat, 10 óra A verseny rendezıje: Vergo Kft. 7100 Szekszárd, Napfény u. 20. Borvidék Futóegyesület 7100, Szekszárd, Mátyás király u. 66. Táv:

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés Tőz-, munka-, környezetvédelem modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés Tőz-, munka-, környezetvédelem modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig minısítı neve: Vízvári László minısítı beosztása: fıigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

34. számú elıterjesztés

34. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 34. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. március 22-én, 15,30 órakor megtartandó ülésére a Bátaszéki Önkéntes

Részletesebben

V E R S E N Y K I Í R Á S

V E R S E N Y K I Í R Á S Magyar Tűzoltó Szövetség Békés Megyei Tűzoltó Szövetség Szám: 7-3/2012. V E R S E N Y K I Í R Á S A Magyar Tűzoltó Szövetség Országos Tanácsa 2012. április 26-án megtartott ülése határozatának megfelelően

Részletesebben

Versenyszabályzat. a 2013. évi 42. Felmenő Rendszerű Elsősegélynyújtó Versenyre. Kardos István Dr. Mártai István Dr.

Versenyszabályzat. a 2013. évi 42. Felmenő Rendszerű Elsősegélynyújtó Versenyre. Kardos István Dr. Mártai István Dr. Versenyszabályzat a 2013. évi 42. Felmenő Rendszerű Elsősegélynyújtó Versenyre Jóváhagyta: Kardos István Dr. Mártai István Dr. Göndöcs Zsigmond főigazgató főigazgató elnök Magyar Vöröskereszt Országos

Részletesebben

FORGATÓKÖNYVE ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI IFJÚSÁGI VERSENY MEGYEI DÖNTŐJÉNEK. 2015. április. 2015. április. főtanácsos, igazgató

FORGATÓKÖNYVE ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI IFJÚSÁGI VERSENY MEGYEI DÖNTŐJÉNEK. 2015. április. 2015. április. főtanácsos, igazgató ZALA MEGYE POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉGE ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Készítette: Egyetértek! 2015. április. 2015. április. Kemény József nyá. pv. ezredes elnökó Egri Gyula tű. ezredes főtanácsos,

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008. május 29. Határozat

Részletesebben

0620 Nullahathúsz Futókapcsolatok

0620 Nullahathúsz Futókapcsolatok 0620 Nullahathúsz Futókapcsolatok Versenykiírás futónaptár.hu Idıpontja: 2017. június 25. vasárnap Verseny helyszíne: Törökbálint ( Rajt/ cél: Sportközpont 2045 Törökbálint, Óvoda u.6.) Rendezvény célja:

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2326-06 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2326-06 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Korlátozott terjesztéső! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013 A verseny idıpontja: I-IV. korcsoport: 2012. december 18. Helyszín: Pápai Termálfürdı uszodája A verseny kezdési idıpontja: I-IV. korcsoport: 14:00 Bemelegítés: 13.00-tól

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A TŐZOLTÓ SZAKKÉPZÉS RÉSZTVEVİINEK GYAKORLATI FELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ A TŐZOLTÓ SZAKKÉPZÉS RÉSZTVEVİINEK GYAKORLATI FELKÉSZÍTÉSÉHEZ KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT 1033. Budapest, Laktanya u. 33. Tel: 06(1)436-1500, BM 27-500, Fax:436-1505 ÚTMUTATÓ A TŐZOLTÓ SZAKKÉPZÉS RÉSZTVEVİINEK GYAKORLATI FELKÉSZÍTÉSÉHEZ 2 Az 5186101 0000

Részletesebben

2014. évi AMPHORA KUPA versenykiírása

2014. évi AMPHORA KUPA versenykiírása 2014. évi AMPHORA KUPA versenykiírása 1. Célja: Versenyzési és minősítési lehetőség biztosítása a felnőtt és ifjúsági tájékozódási sportolók részére, a sportág népszerűsítése, vándorkupa elnyerése 2. Rendező:

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

V. RÁBAKÖZ KUPA LÁNY KÉZILABDA TORNA

V. RÁBAKÖZ KUPA LÁNY KÉZILABDA TORNA 2016. évi versenykiírás 1. A Kupa célja A kézilabdázás megismertetése, megszerettetése és széles körben történő elterjesztése. Rábaköz és környéke lány kézilabda utánpótlás sportélet felpezsdítése. A Kupa

Részletesebben

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2011-2012

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2011-2012 1 ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2011-2012 A verseny idıpontja: I.-IV. korcsoport: 2012. január 18. V.-VI. korcsoport: 2012. február 16. Helyszín: Pápai Termálfürdı uszodája A versenyek kezdési idıpontja: 14:00.

Részletesebben

1. Engedélyezett eszközök: 1.1 STEEL szakág:

1. Engedélyezett eszközök: 1.1 STEEL szakág: A Budapesti Darts Szövetség, mint a Nemzeti Sportszövetség és azon belül a Magyar Darts Szövetség erre jogosult szervezete a Magyar Darts Szövetség versenyszabályzata alapján kiírja a 2008-2009. évi, Budapest

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László

Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László biztosításának jogi háttere Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László Rendezvények biztosításának szabályozása A jogi hátteret az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet adja Ez a rendelet

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. IX. Nyílt Gyermek, Ifjúsági, Kadet, Junior, U21 és Felnıtt Súlycsoportos Egyéni WKF Karate Magyar Bajnokság

VERSENYKIÍRÁS. IX. Nyílt Gyermek, Ifjúsági, Kadet, Junior, U21 és Felnıtt Súlycsoportos Egyéni WKF Karate Magyar Bajnokság VERSENYKIÍRÁS A verseny megnevezése: A verseny célja: Idıpont: IX. Nyílt Gyermek, Ifjúsági, Kadet, Junior, U21 és Felnıtt Súlycsoportos Egyéni WKF Karate Magyar Bajnokság A 2009. évi WKF egyéni Kata és

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI FELNİTT AMATİR KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA

SZOLNOK VÁROSI FELNİTT AMATİR KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA SZOLNOK VÁROSI FELNİTT AMATİR KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Tartalomjegyzék 1. Bajnokság célja 2. Bajnokság rendezıje 3. Társadalmi versenybizottság 4. A Bajnokság rendszere, ideje, helyszíne 5.

Részletesebben

TISZTSÉGVISELİI SZABÁLYZAT

TISZTSÉGVISELİI SZABÁLYZAT MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG TISZTSÉGVISELİI SZABÁLYZAT A JÁTÉKVEZETİK ÉS VERSENYBÍRÓK (DÖNTNÖKÖK) KÉPZÉSÉRİL, TOVÁBBKÉPZÉSÉRİL ÉS MINİSÍTÉSI KÖVETELMÉNYEIRİL Budapest A Magyar Tollaslabda Szövetség (a

Részletesebben

Maraton versenyszabályzat

Maraton versenyszabályzat Nevezési feltételek: Maraton versenyszabályzat Egy mőszakilag biztonságos, a verseny szabályainak megfelelı kerékpár,+ biztonsági felszerelés 14-18 éves kor között szülıi beleegyezı nyilatkozat szükséges.

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Versenyszabályzat. felmenő rendszerű HIV/AIDS prevenciós verseny szervezéséhez és lebonyolításához. Budapest 2016.

Versenyszabályzat. felmenő rendszerű HIV/AIDS prevenciós verseny szervezéséhez és lebonyolításához. Budapest 2016. Versenyszabályzat felmenő rendszerű HIV/AIDS prevenciós verseny szervezéséhez és lebonyolításához Budapest 2016. 1 Versenyszabályzat felmenő rendszerű HIV/AIDS prevenciós Verseny szervezésére és lebonyolításához

Részletesebben

I. A kamarai vizsgabizottsági képviselık kiválasztása:

I. A kamarai vizsgabizottsági képviselık kiválasztása: Az SzVMSzK Pest Megyei Szervezete pályázatot hirdet szakmai vizsgabizottsági képviselıi feladatok ellátására. A pályázatok folyamatosan benyújthatók, elbírálásuk minden év április hónapjában, április 30-ig

Részletesebben

2. számú melléklet KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS

2. számú melléklet KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS 2. számú melléklet Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar épületeiben a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet értelmében az 50 fınél nagyobb befogadóképességő helyiségek megengedett maximális befogadóképességének

Részletesebben

A Nyílzápor Célja: - A magyar íjászhagyományok felelevenítése, ápolása, népszerősítése

A Nyílzápor Célja: - A magyar íjászhagyományok felelevenítése, ápolása, népszerősítése A Nyílzápor Célja: - A magyar íjászhagyományok felelevenítése, ápolása, népszerősítése - A történelmi íjakat használó, úgynevezett hagyományırzı, vagy történelmi íjászat témakörén belül, a X. századi magyarság

Részletesebben

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes mőszaki termékek tőzvédelmi megfelelıségét vizsgáló, ellenırzı és tanúsító szervezetek kijelölésérıl A mőszaki

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

Aknák, szakadékok leküzdése Csomók

Aknák, szakadékok leküzdése Csomók Aknák, szakadékok leküzdése Csomók A köteleket, kötélgyűrűket és hevedereket különböző csomókkal lehet teljes értékű felszereléssé alakítani. A jó csomót a következő tulajdonságok jellemzik: helyes kötélvezetés

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és M. S Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Határidı 2013. április 15.

Részletesebben

IX. BALZER SHIRASU - MACONKA PERGETİ KUPA Maconkai kvalifikációs fordulók Versenykiírás

IX. BALZER SHIRASU - MACONKA PERGETİ KUPA Maconkai kvalifikációs fordulók Versenykiírás IX. BALZER SHIRASU - MACONKA PERGETİ KUPA Maconkai kvalifikációs fordulók Versenykiírás Verseny jellege: Nyílt, csónakos, kétfıs csapatverseny Verseny idıpontja: 2010-11-6. Szombat 2010-11-7. Vasárnap

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. Mecsek Meghívásos Terepfutó OB

VERSENYKIÍRÁS. Mecsek Meghívásos Terepfutó OB Jóváhagyom! Budapest, 2013. augusztus 14. Bittmann Tibor tű. ezredes sk. BM OKF Humán Szolgálat szolgálatvezető VERSENYKIÍRÁS Mecsek Meghívásos Terepfutó OB Felterjesztem! Pécs, 2013. augusztus 13-án Mácsai

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a -es tanévre Osztályterem-díszítı verseny A -es tanévben a Diákönkormányzat bevezeti a pontozásos rendszerő osztályterem-díszítı

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

A VERSENYEZTETÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSA 2008.

A VERSENYEZTETÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSA 2008. Magyar Öttusa Szövetség A VERSENYEZTETÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSA 2008. 1./ Hivatalos versenyt valamennyi versenyszámban és korosztályban csak a MÖSZ által jóváhagyott versenykiírás szerint lehet rendezni.a

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Felvonók bontása. tudományos fımunkatárs ÉMI FMF 2012. június 7.

Felvonók bontása. tudományos fımunkatárs ÉMI FMF 2012. június 7. Felvonók bontása Kovács Zoltán MFSZ konferencia tudományos fımunkatárs Siófok ÉMI FMF 2012. június 7. Tartalom 1. Elıírások 3. Balesetek 1. Elıírások BONTÁSI ENGEDÉLYEZÉS 113/1998. (VI. 10.) Kormányrendelet

Részletesebben

Melléklet az 1/2003. (I. 9.) BM rendelethez

Melléklet az 1/2003. (I. 9.) BM rendelethez A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1/2003. (I. 9.) BM rendelet a tőzoltóság tőzoltási és mőszaki mentési tevékenységének szabályairól A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

2008. Március 22-23. ÉCS, RÁBARING VERSENYKIÍRÁS

2008. Március 22-23. ÉCS, RÁBARING VERSENYKIÍRÁS Dunántúli Rally Trophy I. FUTAM /MNASZ által regisztrált/ 2008. Március 22-23. ÉCS, RÁBARING VERSENYKIÍRÁS IDİBEOSZTÁS 2008. március 17. Hétfı 24:00 Nevezési zárlat 2008. március 19. Szerda 20:00 Nevezések

Részletesebben

A bordányi Árubemutató Csarnok házirendje és mőködési rendje

A bordányi Árubemutató Csarnok házirendje és mőködési rendje A bordányi Árubemutató Csarnok házirendje és mőködési rendje H Á Z I R E N D T-98/2012 1. A házirendben foglalt szabályok betartása a Bordány Községi Önkormányzat tulajdonában álló Bordány belterület 522/1

Részletesebben

VI. Rábaköz MKSZ Kupa Lány Kézilabda Torna

VI. Rábaköz MKSZ Kupa Lány Kézilabda Torna 2017. évi versenykiírás 1. A Kupa célja A kézilabdázás megismertetése, megszerettetése és széles körben történő elterjesztése. Rábaköz és környéke lány kézilabda utánpótlás sportélet felpezsdítése. A Kupa

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség

Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség Szám: /2015. V E R S E N Y K I Í R Á S A ( továbbiakban: MTSZ ) a 2015. évi VI. Országos Hagyományos Tűzoltó Versenyt a Tolna Megyei

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat módosítása. zárt ülés

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat módosítása. zárt ülés Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 133-../2014. ELİTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés 1974-06 Üzleti terv készítése 5. vizsgarész 1. vizsgafeladatában meghatározott záródolgozat védéséhez Szóbeli vizsgatevékenység:

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS MNASZ RALLYCROSS ORSZÁGOS BAJNOKI FUTAM NYIRÁDI MOTORSPORT CENTRUM, NYIRÁD 2009. JÚLIUS 18-19. (RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT)

VERSENYKIÍRÁS MNASZ RALLYCROSS ORSZÁGOS BAJNOKI FUTAM NYIRÁDI MOTORSPORT CENTRUM, NYIRÁD 2009. JÚLIUS 18-19. (RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT) VERSENYKIÍRÁS MNASZ RALLYCROSS ORSZÁGOS BAJNOKI FUTAM NYIRÁDI MOTORSPORT CENTRUM, NYIRÁD 2009. JÚLIUS 18-19. (RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT) Ez a Rövidített Változat a jelenleg érvényes MNASZ Rallycross Országos

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének Elıterjesztı: Dr. Kovács Beáta jegyzı Tárgy: Szabályzat az országos és helyi választási valamint politikai rendezvények sándorfalvi

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM 7. 6. verzió BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE Budapest, 2009. február november A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

7. Tolle Borvidék Félmaraton utcai futóverseny Szekszárd

7. Tolle Borvidék Félmaraton utcai futóverseny Szekszárd Versenykiírás Futónaptár.hu 7. Tolle Borvidék Félmaraton utcai futóverseny Szekszárd Idıpontja 2016. május 7. szombat A verseny rendezıje Borvidék Futóegyesület Szekszárd, Mátyás király u. 66. Vergo Kft.,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

2011. évi FTC Curling Kupa, nyílt ranglista verseny. FTC Curling Szakosztály rendezésében

2011. évi FTC Curling Kupa, nyílt ranglista verseny. FTC Curling Szakosztály rendezésében 2011. évi FTC Curling Kupa, nyílt ranglista verseny FTC Curling Szakosztály rendezésében 1 A VERSENY CÉLJA : versenyzési lehetıség biztosítása az MCSZ tagegyesületeinek csapatai számára, külföldi csapatok

Részletesebben

XLVI. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG

XLVI. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG Magyar Repülő Szöveség Ejtőernyős Szakbizottság MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG XLVI. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG IFJÚSÁGI ÉS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG MESTER BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Nyíregyháza,

Részletesebben

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek 6-. sz. melléklet Bevezetve a 2008/2009-es tanévtıl szakiskolai évfolyamokon A szakképzésbıl lehozott elméleti és gyakorlati ismeretszerzés elfogadásának

Részletesebben

Ultrakék Trail. futónaptár.hu. A fáradhatatlanok ösvénye. Menj el a tőréshatárig! augusztus Táv: 148 km, 4765 m D+ Szintidı: 27 óra

Ultrakék Trail. futónaptár.hu. A fáradhatatlanok ösvénye. Menj el a tőréshatárig! augusztus Táv: 148 km, 4765 m D+ Szintidı: 27 óra Ultrakék Trail futónaptár.hu A fáradhatatlanok ösvénye. Menj el a tőréshatárig! 2016. augusztus 27-28. Táv: 148 km, 4765 m D+ Szintidı: 27 óra Rajt: Kékestetı, sípálya, 00:00 Cél: Vác, Március 15. tér

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

Versenykiírás Rendező. Verseny időpontja. A verseny helyszíne. Nevezés

Versenykiírás Rendező. Verseny időpontja. A verseny helyszíne. Nevezés Versenykiírás Rendező Soproni Rendészeti Sportegyesület, Soproni Atlétikai Klub, SMJV Polgármesteri Hivatal Sportfelügyeleti Csoport Csuka Zsolt SRSE elnök csuka.zsolt2@gmail.com Verseny időpontja 2015.szeptember

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyakorló ápoló szakképesítés Gondozás modul. 1. vizsgafeladat június 16.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyakorló ápoló szakképesítés Gondozás modul. 1. vizsgafeladat június 16. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

XLIX. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG

XLIX. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG Magyar Repülő Szövetség MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG XLIX. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG IFJÚSÁGI ÉS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG MESTER BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Nyíregyháza, 2011. 07. 28 07.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

VIII. MOZGÁSJAVÍTÓ KUPA. Ügyességi verseny. Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége. és a. Magyar Paralimpiai Bizottság.

VIII. MOZGÁSJAVÍTÓ KUPA. Ügyességi verseny. Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége. és a. Magyar Paralimpiai Bizottság. VIII. MOZGÁSJAVÍTÓ KUPA Ügyességi verseny A Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége és a Magyar Paralimpiai Bizottság meghirdeti a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium,

Részletesebben

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet A növényvédelemrıl szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel, valamint a környezetvédelmi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 235. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a légimentı bázis létrehozására vonatkozó megállapodás módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

HONVÉDELMI JÁRŐR VERSENY általános leírása

HONVÉDELMI JÁRŐR VERSENY általános leírása HONVÉDELMI JÁRŐR VERSENY általános leírása Résztvevők: Magyarország felsőoktatási intézmények hallgatói, középiskolák diákjai, MH Ludovika Zászlóalj tisztjelöltjei, tiszthelyettes képző intézet hallgatói

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır, Sportmasszır szakképesítés. 2392-06 Masszır szakmai szolgáltatás modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır, Sportmasszır szakképesítés. 2392-06 Masszır szakmai szolgáltatás modul Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

VIII. Hollós Kupa & XXVI. Országos Egyéni Tájékozódási Túraverseny

VIII. Hollós Kupa & XXVI. Országos Egyéni Tájékozódási Túraverseny Versenykiírás VIII. Hollós Kupa & XXVI. Országos Egyéni Tájékozódási Túraverseny Gyalogos természetjáró tájékozódási túraverseny az Országos Természetjáró Tájékozódási Egyéni Bajnokság 2. fordulója Cserépfalu,

Részletesebben

: + 36 (70) 378-0544 Fax: + 36 (62) 541-670 6728 Szeged, Bajai út, Repülőtér Levélcím: : H-6701 Szeged, Pf.: 1014.

: + 36 (70) 378-0544 Fax: + 36 (62) 541-670 6728 Szeged, Bajai út, Repülőtér Levélcím: : H-6701 Szeged, Pf.: 1014. : + 36 (70) 378-0544 Fax: + 36 (62) 541-670 6728 Szeged, Bajai út, Repülőtér Levélcím: : H-6701 Szeged, Pf.: 1014. XIV. MATASZ Kupa Nemzetközi Ejtőernyős Célbaugró Verseny Szeged, 2013. augusztus 30. szeptember

Részletesebben

IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév

IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév VERSENY KATEGÓRIA: EGYÉNI A verseny célja: a belügyi rendészeti tantárgyat tanulók közül a tehetségek kiválasztása és motiválása

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰRE ÉPÍTHETŐ DARUK MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben