MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA"

Átírás

1 MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA A felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági versenyhez Jóváhagyom! Készítette: Dr. Endrődi István ny.pv.ezds. MPVSZ elnöke Petró Tibor ny.pv.alez

2 Tartalomjegyzék: Bevezetı:... 3 I.ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A versenyszámok, a cspat létszáma, az életkor meghatározása A versenyt irányítók szervezeti felépítése és tagjai A versenypálya Értékelés:... 7 II.VERSENYSZÁMOK LEÍRÁSA Elméleti versenyszám: Ár és belvíz, helyi vízkárelhárítás: Elsısegélynyújtás, sérültek ellátása, kimentése: A kimenekítéshez, kitelepítéshez túlélı csomag összeállítása: Tőz megelızés, tőzoltás Menekülési utak kiválasztása, tájékozódás Veszélyes anyagot szállító eszköz baleseti helyszínén való tevékenység Komplex mentési ügyességi feladat(ok): Környezetvédelem, környezetbiztonság Közlekedésbiztonsági feladatok, teszt Térlátást segítı ügyességi verseny, szimbólumok felismerése Tálcatőz oltása Tájékozódás sötét sátorban, menekülési útvonal felismerése térképismeretei, helymeghatározási feladat Párbajfeladat: III.A JELENTKEZÉS MÓDJA ÉS AZ ÉRTÉKELÉS A megérkezés bejelentése és jelentkezés a versenyre Értékelés IV.Záradék: V.Mellékletek:... 10

3 Bevezető: A Magyar Polgári Védelmi Szövetség (továbbiakban: MPVSZ) döntésre jogosult testülete az ifjúság veszélyhelyzeti felkészítésének keretei között felmenı rendszerő katasztrófavédelmi versenyt (továbbiakban: verseny) szervez. Az évenként megszervezésre kerülı versennyel lehetıség nyílik a települési,- megyei önkormányzatok, civil szervezetek által mőködtetett intézmények, klubok, szakkörök keretei között felkészített csapatok ügyességének, felkészültségének összemérésére. A verseny kialakítása és meghirdetése a BM Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) iránymutatásával, egyetértésével és támogatásával, valamint a vonatkozó jogszabályok 13/1998. (III. 6.) BM rendelet, 1996 évi XXXVII. Tv. - alapján történik. A Verseny Szabályzat (továbbiakban: szabályzat) hatálya a MPVSZ és megyei tagszervezetei által szervezett felmenı rendszerő országos katasztrófavédelmi ifjúsági versenyekre terjed ki. A szabályzat tiszteletben tartja a MPVSZ tagszervezeteinek akaratát, és ezért nem határozza meg kötelezı érvénnyel más versenyeken, e szabályok alkalmazását. A szabályzatban nem szereplı, de a verseny szempontjából fontos információkat a versenyszervezı által kiadott versenykiírás tartalmazza. A versenyek kiírását, a tárgyévet megelızı december hó 31.-ig a MPVSZ és tagszervezetei, illetve az érintett személyek a megfelelı elıkészítés érdekében úgy kapják meg, hogy azt a MPVSZ felelıs testületi ülései megvitatták és elfogadták. Az MPVSZ a verseny fıvédnökének a Belügyminisztert kéri fel, ill. a BM Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság részére egyetértési jogot ajánl fel. A felmenı rendszerő katasztrófavédelmi ifjúsági verseny feladatainak megosztásához helyi szinten igénybe veszi, és kéri a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok, és az alárendeltségében mőködı polgári védelmi kirendeltségek, irodák szakmai segítségét, ahol ık közremőködnek a felkészítésben és a verseny lebonyolításában. Ugyanezt kéri a Magyar Tőzoltó Szövetségtıl (továbbiakban: MTSZ), és a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesülettıl (Továbbiakban: RSOE) is. Helyi és területi szinten, a versenyek megszervezése és lebonyolítása az MPVSZ megyei szervezeteinek a feladata a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok, kirendeltségek, és irodák szoros együttmőködése mellett. Az országos döntı megszervezéséért az MPVSZ a felelıs. A verseny eredményes lebonyolítása érdekében a megkötött külön megállapodás szerint az MPVSZ

4 együttmőködik a BM OKF illetékes szerveivel, a Magyar Tőzoltó Szövetséggel, a veszélyelhárítás során együttmőködı szakmai szervezetek illetékes vezetı szerveivel. A verseny logisztikai biztosításában az OKF GEK és alárendelt szervezetei közremőködnek. A versenyek értékelése - fontosságának megfelelıen a MPVSZ testületi ülések rendjében szerepel, melyrıl a verseny befejezését követı 30 napon belül írásos értékelı anyagot készít az BM OKF Fıigazgatójának. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. A versenyszámok, a csapatok létszáma, az életkor meghatározása, a feladat-végrehajtás 1.1. Versenyszámok A veszélyhelyzetekre való felkészülés komplex jellegét elıtérbe helyezve, a hagyományos polgári védelmi és tőzmegelızési, tőzoltási feladatok mellett, a verseny helyt ad a közlekedés biztonságnak, a környezetbiztonságnak, az élhetı környezet megteremtésének, az önmentés képesség növelésének, és a biztonság komplex értelmezésének. A versenyeken a csapatok elméleti és gyakorlati feladat-végrehajtás során polgári védelmi, katasztrófavédelmi, tőzoltási, közlekedésbiztonsági, egészségügyi feladatokat hajtanak végre az érvényes szabályok szerint Versenyre jelentkezés, verseny idıpontja, általános tudnivalók: A versenyre jelentkezı csapatok a nevezési lap pontos kitöltésével és határidıre történı megküldésével jelentkezhetnek. A jelentkezési lapot, annak kitöltési útmutatóját, a határidıket a versenykiírás tartalmazza, mely az MPVSZ és az BM OKF honlapjáról tölthetı le. A csapatok a felmenı rendszerő katasztrófavédelmi ifjúsági versenyre a jelentkezésüket az MPVSZ megyei tagszervezetei részére, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság polgári védelmi (továbbiakban: pv.) kirendeltségei útján tudják benyújtani. AZ MPVSZ a verseny szellemiségével, illetve hagyományaival ellentétes csapatok jelentkezését elutasíthatja. A versenyeket az adott tanév második félévében érdemes megtartani. A versenyidıpontok további pontosítását a versenykiírás tartalmazza Verseny szintjei, részt vevıi: Helyi szintő: iskolai, pv. irodai, pv. kirendeltségi; versenyfelhívásra történı jelentkezés alapján Területi szintő: megyei, fıvárosi; a kirendeltségi, irodai versenyek gyıztesei, meghívottjai Országos szintő: megyei és a fıvárosi versenyek gyıztesei ill. a meghívott NK csapatok

5 1.3. A csapat létszáma A versenyzı csapatok létszáma 5 fı. A verseny során a csapatokat kísérık érdemi tevékenységet nem fejtenek ki Az életkor-meghatározása A verseny résztvevıi (versenyezık) az 5. évfolyamos általános iskolai diákoktól a 11. évfolyamos középiskolás diákokig (10-17 év közötti életkor) terjedhet. A verseny lebonyolítása során két korosztály (5-8 osztály; ill. középiskola 9-11 osztály) külön versenyeztetésérıl gondoskodni kell A versenyen való részvétel szempontjából az adott tanév számít, ill. az adott az adott év, melyben a fenti életkort betöltötte. Pontosabb adatot a mindenkori verseny kiírásban lehet megadni A feladat-végrehajtás A feladat végrehajtás, ill. feladatok közötti váltás jele a parancsnok által jelzısípból adott sípjel, vagy az egész versenypályán jól hallható, jól érzékelhetı hangjelzı eszközzel leadott jel. (pld. duda, sziréna.) 2. A versenyt irányítók szervezeti felépítése és tagjai 2.1. A versenyt irányítók szervezeti felépítése Versenybizottság A versenyt kiíró által kijelölt személyekbıl áll. Feladata: a verseny elıkészítése, a végrehajtás megszervezése. A versenybizottság tagja a versenyvezetıség is Versenyvezetıség A versenyvezetı áll az egész verseny élén. Felel a verseny szabályszerő végrehajtásáért és az értékelésért. A versenyvezetı irányítja az Értékelı Bizottság, az Állomásvezetık valamint a Rendezı és a Logisztikai Csoport tevékenységét. Tagjai: MPVSZ képviselıje BM OKF ill. alárendeltjének képviselıje MTSZ, RSOE, vagy egyéb szervezet képviselıje A versenyeredmények miatt kialakult véleménykülönbségekben a versenyvezetıség dönt Értékelı Bizottság Az Értékelı Bizottság a versenybírókból áll. A versenybírók ellenırzési, felvezetıi, versenyszám értékelıi, összesítıi feladatokat látnak el. Szabályzat szerinti tevékenységüket a versenyvezetıség irányítása mellett látják el. A bizottság tagjait a versenyvezetıség a verseny szervezése során jelöli ki Állomásvezetık

6 Az állomásvezetık a feladatok szakszerő elvégzését irányítják és ellenırzik. A versenyzık által elvégzett feladatok értékelése során, feladattól függıen, az értékelést pontokkal ill. idıeredményekkel illetik. Az állomásvezetık személyét a versenyvezetıség a verseny szervezése során jelöli ki Rendezı és Logisztikai Csoport A Rendezı és Logisztikai Csoportot az országos versenyen az MPVSZ és az OKF GEK állománya adja. A csoport közvetlenül a versenyvezetı alárendeltje. Felelıs a versenypálya felállításáért, annak verseny közbeni üzemeltetésért, versenypálya rendjének biztosításáért A versenyen a verseny-, értékelı-, rendezıbizottság és technika csoport tagjai karszalagot, vagy kitőzıt viselnek, rajta a bizottság nevének kezdıbetőjével, vagy megnevezésével. (Pl: értékelı bizottság: ÉB) A versenyfelszerelések meghibásodása esetén a verseny vezetıje dönt a versenybírók meghallgatását követıen a gyakorlat megismétlésérıl A versenybírók, állomásvezetık feladatai: A versenybírók a verseny helyszínén ellenırzik a versenyzı csapatokat. Pl. ruházat, cipı, szükség esetén védıfelszerelés. Hitelt érdemlı módon ellenırizhetik (diák,- személyazonossági igazolvány, útlevél alapján) az életkort a verseny megkezdése elıtt. A versenycsapatok részére átadják az értékelı lapokat tartalmazó borítékot és gondoskodnak a versenycsapatok folyamatos pályára vezetésérıl. Összesítik az értékelı lapok beérkezése után az eredményeket és kiállítják az okleveleket. A versenykiírásnak és a Szabályzatnak nem megfelelı felszerelés, illetve hitelesen nem igazolt életkor esetén a versenycsapatot ki kell zárni. Az állomásvezetık e versenyszabályzat szerint felügyelik a feladatvégrehajtást, értékelnek és feljegyzik az eredményt az értékelı lapokra. Az állomásvezetık saját megyéjük, kirendeltségük csapatait nem értékelhetik. 3. A versenypálya 3.1. A versenypálya kialakítása A verseny megkezdése elıtt a Versenyvezetı és az Értékelı bizottság bejárja a versenypályát, úgy hogy a versenybírók a versenyvezetıvel a versenypálya Szabályzat szerinti megfelelısségét megállapíthassák A versenybizottság a versenyállomások számát a nevezett csapatok száma alapján állapítja meg úgy, hogy a II. fejezetben szereplı versenyszámok közül legalább 8 szerepeljen. Törekedni kell, hogy egy-egy korosztály versenye lehetıleg 3-4 óra alatt végrehajtható legyen. Célszerő a versenypálya kialakításáról a versenykiírásban vagy a levezetési tervben rajzos mellékletet kialakítani.

7 4. Értékelés: A verseny minden egyes állomásán elérhetı max. pontszám 30 pont. Az állomásvezetı a feladat elvégzésének minısége és a feladat elvégzéshez felhasznált idı alapján állapítja meg az elért pontszámot. A feladat elvégzésre biztosított maximált idı átlépésekor az idıtényezıre 0 pont adandó, ebben az esetben a részfeladat végrehajtási minısége értékelendı. A pontok kiszámításának módját, a pontlevonások részletes szabályait a versenyszámok részletes leírása (melléklet), ill. a verseny szervezése során elkészített levezetési terv szabályozza Holtverseny: Amennyiben pontszámösszesítés után holtverseny alakul ki, a sorrendet párbaj feladattal kell eldönteni. A párbaj során a szakszerő feladatelvégzésben jobb idıeredményt elért csapatot illeti a magasabb helyezés. Vitás kérdésekben a versenybizottság határozata a döntı Óvás: Óvást a csapatok az adott állomáson jelenthetnek be, utólag nem. Az óvás bejelentése után a csapatnak a következı állomáson folytatnia kell a versenyt. Az óvásról jegyzıkönyvet kell felvenni a versenybíró és a csapatkapitány aláírásával. Az óvás jogosságát az értékelı bizottság az óvást követıen azonnal elbírálja, döntés után kifogásnak helye nincs. 5. Felkészülés során használható felkészülési anyagok: A versenyfelkészülés az MPVSZ és megyei tagszervezetei, a BM OKF és alárendeltjei, az MTSZ és az RSOE szakmai segítsége és támogatása mellett valósulhat meg. A felkészülés elméleti szakmai anyagait az MPVSZ saját honlapján is megjeleníti. II. VERSENYSZÁMOK LEÍRÁSA A verseny egységes lebonyolítása, ill. a versenyzık közel azonos felkészülésének biztosítása érdekében a versenyszámok közül min. hetet kötelezıen alkalmazni kell a helyi, a területi és az országos döntı során. Ezekbıl kell kiválasztani a pontnak leghatékonyabban megfelelı számokat. A versenyszámok részletes leírását a szabályzat melléklete tartalmazza. A kötelezıen választandó versenyszámok a következıek: 1. elméleti versenyszám: A versenyzık számot adnak elméleti ismereteikbıl, felkészültségükbıl. Teszt formában polgári védelmi ismereteiket, tőzvédelmi ismereteiket, katasztrófavédelmi ismereteiket lehet felmérni. 2. Ár és belvíz, helyi vízkárelhárítás: A feladat végrehajtása során az állomásvezetı által meghatározott árvízvédelmi feladatot kell a versenyzıknek végrehajtaniuk. A versenyszám értékelése során

8 az ügyesség mellett a korábban tanult, a védmő helyes megépítése is fontos szemponttá válik. 3. Elsısegélynyújtás, sérültek ellátása, felderítése, szennyezett terepszakaszról történı kimentése: a gyakorlati feladat a sebellátásban szerzett elméleti és gyakorlati készséget méri. A feladat végrehajtását komplexebbé teszi a szennyezett terepszakaszon való mozgás, az onnan történı mentés, a védıeszköz használat ismerete. 4. A kimenekítéshez, kitelepítéshez túlélı csomag összeállítása: A kitelepítés során a lakosság részére meghatározott csomag összeállításának szabályait méri a versenyszám. A versenyfeladat gyakorlatiasabbá tétele érdekében a feladatot ügyességi feladattal kombináltuk, így játékosabbá válik. 5. Tőz megelızés, tőzoltás: A játékosan végrehajtandó feladatvégzés során a gyerekek megmutathatják a füstszint alatti területen mozgásképességüket, ill. a puttonyfecskendı alkalmazásának fogásait. 6. Menekülési utak kiválasztása, tájékozódás, korlátozott látási viszonyok között épületekben, lakásban (sötétben, éjszaka áramszünet esetén): A feladat végrehajtása során fel lehet mérni a versenyzık készségét és ügyességét a korlátozott látási viszonyok közötti tájékozódásban, az ott lévı akadályok felismerésében és leküzdésében, a mozgáskoordinációban. 7. Veszélyes anyagot szállító eszköz baleseti helyszínén való tevékenység: Veszélyes anyag felhasználása, szállítása közben bekövetkezı balesetek helyszínén a helyes magatartási szabályok felmérése történik e versenyszám végrehajtása során. A versenyzık e versenyszám során megmutatják, hogyan viselkednek egy ilyen helyszínen, felismerik-e az ott található táblákat, bárcákat. 8. Komplex mentési ügyességi feladat: A feladat végrehajtása a nonverbális kommunikáció alapján a csapategységet méri, mennyire képes a csapat egységes módon együttdolgozni. A feladat végrehajtásának végén kötéstechnikai ismeret kerül felmérésre néhány egyszerő csomó kialakításával. 9. Környezetvédelem, környezetbiztonság: Ügyesség feladat végrehajtása mellett kívánja a versenyfeladat felmérni a csapattagok hulladékkezelés, háztartási veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatos ismereteit.

9 10. Közlekedésbiztonsági feladatok, teszt: A kerékpár, ill. tesztlap segítségével a közlekedés szabályainak ismeretét, a versenyzık ügyességét, magatartását lehet felmérni. Tudást adhatnak a teendıkrıl egy közlekedési balest észlelése esetén. 11. Térlátást segítı ügyességi verseny, szimbólumok felismerése: A jelzések, szimbólumok ismeretének felmérése érdekében olyan nagymérető kockát kell a versenyzıknek összeraknia, mely a térben való látásmódot is mérni tudja. A feladat végrehajtása során puzzle szerően kell a fent nevezett kockát a versenyzıknek összeállítania. 12. Tálcatőz ill. egyéb tőzoltás: A kezdeti tüzek oltásának elsajátítása érdekében, a feladat végrehajtása során fel kell ismerni a tőzoltásra alkalmas eszközöket és azok alkalmazási korlátait. A feladat végrehajtása során a versenyzık megmutatják a tőzoltásban szerzett jártasságukat, a tőzbejelentés szabályait. 13. Tájékozódás sötét sátorban, menekülési útvonal felismerése: A versenyzıknek a feladat teljesítésekor rossz látási körülmények között kell a feladatot teljesíteniük. A feladat végrehajtás során fel kell ismerniük a menekülési útvonalon található jelzéseket, ill. az állomásvezetı által meghatározott tárgyakat. 14. Térképismeretei, helymeghatározási feladat: A versenyfeladat a diákok térképismeretét méri, hogyan tudnak tájékozódni térkép segítségével, mennyire ismerik a térképi jeleket, jelzéseket. Ennek érdekében az állomásvezetı által meghatározott pontokat be kell rajzolni, koordinátákat kell leolvasni térképrıl, tájékozódást segítı eszközöket (tájoló, vonalzó, stb.) kell használni. 15. Párbajfeladat: A párbaj során a versenyzık alapvezetéket szerelnek. A végrehajtás pontossága és gyorsasága dönti el egyenlı versenypontszám esetén az adott csapat helyezését.

10 III. A BEJELENTKEZÉS MÓDJA ÉS AZ ÉRTÉKELÉS 1. A megérkezés bejelentése és jelentkezés a versenyre 1.1. Bejelentkezés A verseny helyszínére való megérkezés után a csoportok kísérıi jelentkeznek a versenybizottságnál, hogy csapatuk érkezését bejelentsék és megkapják a szükséges eligazítást, és az okmányokat Jelentkezés a versenyre A verseny levezetési tervében rögzített kezdési idı elıtt fél órával elıírt felszerelésben és a személyazonosításhoz szükséges okmánnyal megjelenik a raj a versenybizottságnál. A résztvevık pontosítják névsorukat és átveszik az értékelı lapot. 2. Értékelés Az állomások részletes értékelését az állomások leírása tartalmazza. Az összesített pontszám alapján a versenyvezetıség az értékelı bizottsággal közösen, korosztályonként értékeli az elért eredmények, ill. ismerteti a csapatok által elért eredményeket. A területi és országos verseny hivatalos eredményei az MPVSZ ill. tagszervezetei által mőködtetett honlapon 10 napon belül megtekinthetı. A verseny összeértékelését az MPVSZ honlapján a versenyt követı 30 napon belül megjeleníti. IV. Záradék: Ezen Versenyszabályzatot a Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos Elnöksége 2010 december 30.-i ülésén hagyta jóvá. A Versenyszabályzatot a Magyar Polgári Védelmi Szövetség (MPVSZ) véleményezésre felterjesztette a BM OKF részére. V. Melléklet, függelékek: Melléklet: A MPVSZ versenyszabályzatának feladatleírása 1) számú függelék: A versenypálya leírása 2) számú függelék: Értékelı lap 3) számú függelék: kötésformák

11 MELLÉKLET A MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATÁNAK FELADATLEÍRÁSA Felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny 2011.

12 1. Elméleti versenyszám: Elérendı célok: Felmérni a versenyzık katasztrófavédelmi, polgári védelmi ismeret, jogszabály ismeretét. Polgári védelmi teszt Katasztrófavédelmi teszt, ill. veszélyes anyag ismeret Tőzvédelmi tőzmegelızési teszt A tesztek kitöltése során 3X10 kérdésre kell helyesen válaszolni, melybıl minden egyes helyes válasz 1 pontot ér. A tesztek tetszıleges sorrendben kitölthetık, melyre max. 10 perc áll rendelkezésre. Mérhetı teljesítmény: jogszabály ismeret, szakmai ismeret, eljárási ismeretek. 2. Ár és belvíz, helyi vízkárelhárítás: Elérendı cél: Elsajátítatni és gyakoroltatni a csapatokkal az ideiglenes védmő készítés fogásait, a homokzsákok megtöltését, szakszerő elhelyezését, korosztálytól függıen. Feladat végrehajtása: a rendelkezésre álló anyagok segítségével az állomásvezetı által meghatározott terepszakasz bevédése érdekében nyúlgát építését kell elvégezni. Értékelendı: a végrehajtás szakszerősége, a feladat-végrehajtásra felhasznált idı. Max. pontszám: 30 pont pont (gyorsaság 10 pont, védmő helyes felépítése 20 pont)

13 Mérhetı teljesítmény: homokzsákból szakszerő elhelyezéssel nyúlgát építés, homokzsákok szakszerő megtöltése, az idıtényezı. 3. Elsősegélynyújtás, sérültek ellátása, felderítése, szennyezett terepszakaszról történő kimentése: Elérendı cél: a versenyzık elsısegély nyújtási ismereteinek, készségének felmérése. Feladat végrehajtása: A versenyzık a startnál elhelyezett védıruhát (GV2, TYVEK, stb.) szakszerően felveszik, a szennyezett terepszakaszon tartózkodó sérültet hordágyon kimenekítik, majd a sérült részére elsısegély nyújtanak. A feladat elvégzése során 2 fı vegyi védelmi védıruhát, gázálarcot magára veszi, majd hordágy segítségével kimenti a földön fekvı sérültet a szennyezett terepszakaszról. A védıruha fel és levételét a csapattagok segíthetik. A kiszállított sérült elsısegélyben történı ellátását a feltételezett szennyezéssel nem érintett csapattagnak kell elvégeznie. Értékelendı: a végrehajtás szakszerősége, a feladat-végrehajtásra felhasznált idı. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 10 pont, vegyi ruha szakszerő fel és levétele 10 pont, egészségügyi ellátás hibátlan teljesítése 10 pont) Mérhetı teljesítmény: baleset helyszínén való tevékenység, a sérült kezelés, a sérülés jellegének felismerése az ellátáshoz való szakszerő elhelyezése, a hordágyra helyezés, szállítása, különbözı kötözési módok gyakorlati végrehajtása, a feladat végrehajtásához felhasznált idı

14 4. A kimenekítéshez, kitelepítéshez túlélő csomag összeállítása: Elérendı cél: A versenyzık azon készségének felmérése, mennyire ismerik a túlélı csomag összeállításának szabályait, melyek azok a legszükségesebb anyagok, amelyeket magukkal kell vinni, miként kell ingatlanunkat hátrahagyni. Feladat végrehajtása: A csapat minden egyes tagja együtt a kijelölt pályán - 7 db 50*50 cm-es deszkalap segítségével (mocsárjárás csapatban) halad végig, a pálya végén található túlélı csomag összeállításához. A csapattagok a szabadon álló deszkalapot elıreadják így tudnak haladni a kijelölt pályán. A célnál elhelyezett anyagok, eszközök, használati tárgyak közül kiválasztanak 10-et, melyet a túlélı csomagban magukkal kell vinniük egy esetleges kitelepítés során. Értékelendı: a végrehajtás szakszerősége, a feladat-végrehajtásra felhasznált idı. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 10 pont, túlélı csomag helyes összeállítása 10 pont, mocsárjárás hibátlan teljesítése 10 pont) Mérhetı teljesítmény: a kirakott tárgyakból túlélı csomag készítése, a felhasznált idı mocsárjárás során vétett hibák (lelépés a deszkalapokról)

15 5. Tűz megelőzés, tűzoltás. Elérendı cél: A versenyzık készségének felmérése, a háztartásban, iskolában, szabadban, közlekedés során bekövetkezı tőzveszélyes helyzetek kezelésében. Menekülés füstszint alatti korlátakadályok között. Puttonyfecskendı használata. Feladat végrehajtása: A versenyhelyen kiépített akadálypálya egy lakást szimbolizál, melyben tőz keletkezik. A pálya bejáratánál lévı kúszócsövön (kúszópályán) keresztülhalad a csapat (amennyiben szükséges a védısisak használata kötelezı). A pályán elhelyezett bábukat hajlított járásban, vagy guggoló járásban kézen fogva összegyőjtik, majd a célnál lévı puttonyfecskendıhöz futnak, ahol az összegyőjtött bábukat lerakják. Használatba veszik a puttonyfecskendıt és beletöltik az odakészített vizet, majd célban álló gúlára locsolnak az állomásvezetı által meghatározott helyrıl. A locsolás során a gúlába rakott dobozokat kell ledönteniük. Értékelendı: a végrehajtás szakszerősége, a feladat-végrehajtásra felhasznált idı. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 10 pont, ledöntött dobozok, puttonyfecskendı használat 10 pont, akadálypálya leküzdés, füstszint alatti mozgás 10 pont) Mérhetı teljesítmény: A feladat elvégzéshez felhasznált idı Puttonyfecskendı használata, Mozgás füsttel telített szakaszokon 6. Menekülési utak kiválasztása, tájékozódás, korlátozott látási viszonyok között épületekben, lakásban (sötétben, éjszaka áramszünet esetén). Elérendı cél: Felmérni a versenyzık készségét és ügyességét a korlátozott látási viszonyok közötti tájékozódás, az ott lévı akadályok felismerése és leküzdése, esetleges sérültek részére segítségnyújtás a menekülésben.

16 Feladat végrehajtás: Szalagokkal kijelölt pályán bekötött szemmel, vagy leragasztott szemüvegő gázálarcban, kámzsában irányítással kell a kihelyezett akadályok között végigmenni. A csapat 2db 2 fıs egységet alkot. Az irányító személy az állomásvezetı által meghatározott helyrıl irányítja csapattársát, aki felkutatja a labirintusban elhelyezett bábut, majd visszatér a startvonalra, ahol váltószerően átadja a bábut a csapat következı egysége részére, aki visszaviszi a bábut a helyére. A feladat végrehajtása során minden szalaghoz érés hibaként értékelendı. Értékelendı: a végrehajtás szakszerősége, a feladat-végrehajtásra felhasznált idı. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 20 pont, hibamentes végrehajtás 10 pont) Mérhetı teljesítmény: Mozgás koordinálása, akadályok leküzdése, Irányítás szakszerősége, érthetısége gyorsaság 7. Veszélyes anyagot szállító eszköz baleseti helyszínén való tevékenység Elérendı cél: a versenyzık ismereteinek felmérése a helyszín felismerése, az ottani tevékenység felmérése. Feladat végrehajtása: Veszélyes áruszállító gépjármő balesete során megsérült edényzetekbıl veszélyes anyag szivároghat. A versenyzık feladata, hogy ismerjék a veszélyes-anyag szállító jármő jelzéseit, a táblákat és bárcákat, azok feliratait. Nevezzék meg, mit jelentenek a számok, piktogramok. Mondják el a helyes magatartási szabályokat ebben a helyzetben, adjanak riasztást a beavatkozó szervek részére. Szőrıbetét bemutatásakor ismerjék fel a szőrıbetét milyen veszélyes környezetben használható. Értékelendı: a csapatok elméleti és gyakorlati felkészültsége.

17 Max. pontszám: 30 pont (az állomásvezetı által feltett kérdésekre adott helyes válaszok alapján 30 pont) Mérhetı teljesítmény: háztartásban elıforduló veszélyes anyagok felismerése, illetve egyes nem veszélyes anyagok különbözı viszonyok közötti veszélyessé válásának lehetıségei, esetleges hatása az élı szervezetre. A háztartásban fellelhetı veszélyes anyagok felismerése, kiválasztása, győjtése, (gyógyszerek is). Egyes veszélyes anyagok jelzései (általános, gépjármővön) felismerése táblák, bárcák alapján. Baleset bejelentésének szabályai. Szőrıbetétek használathatóságának korlátai. 8. Komplex mentési ügyességi feladat(ok): Elérendı cél: Felmérni a versenyzık gyakorlati készségét az akadályok felderítése, leküzdése, bajbajutottak mentése, segítségnyújtása terén. Feladat végrehajtása: A csapattagoknak végig kell menniük az akadályokkal nehezített, kijelölt pályaszakaszon, úgy hogy egymás mögött állnak, nyújtott kezeikkel egymás vállát fogják. A csapat elsı 4 tagjának bekötik a szemét (vagy szemrészénél letakart álarcot vesznek fel) így csak a sor végén álló személy láthatja a pályát. Az utolsó helyen álló csapattagnak a csapat irányítását szöveg nélkül csak kézjelekkel kell végrehajtania, így kell végighaladniuk a kijelölt pályán. Amennyiben eltévesztenek egy kaput, vagy rosszul teljesítik az akadályt, azt meg kell ismételniük, addig nem mehetnek tovább. A csapatoknak a célba érés után, az állomásvezetı által meghatározott, - a tőzoltóság (katasztrófavédelem) által használt kötésmódok közül - 3 alapkötést kell bemutatniuk. Mérhetı teljesítmény: A csapatmunka egysége, a nonverbális kommunikáció hatása, Az akadály leküzdésének ideje, pontossága, a biztonsági kötésmódok ismerete, kivitelezés minısége.

18 Értékelendı: a végrehajtás szakszerősége, a feladat-végrehajtásra felhasznált idı. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 20 pont, nonverbális kommunikáció és kötésmódok szakszerősége 10 pont) 9. Környezetvédelem, környezetbiztonság. Elérendı célok: Felmérni a versenyzık ismereteit és készségét a hulladékkezelés, háztartási veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatban. Feladat végrehajtása: A versenyzıknek a kijelölt pályaszakaszon található hulladékok közül ki kell válogatniuk és össze kell szedniük és az állomásvezetı által meghatározott szelektív hulladéktípust, majd azt a győjtıhelyre kell győjteniük. A feladat végrehajtása során a csapat sítalp segítségével halad a pályán, így győjti össze a hulladékot. A győjtendı hulladék meghatározásához elegendı a hulladékgyőjtı színét meghatározni, melybıl a csapatoknak meg kell tudni határozni az összegyőjtendı hulladék fajtáját. Értékelendı: a végrehajtás szakszerősége, a feladat-végrehajtásra felhasznált idı. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 10 pont, összegyőjtött anyagok 20 pont) Mérhetı teljesítmény: A csapatmunka egysége, a hulladékok ismerete, Az akadály leküzdésének ideje, pontossága,

19 10. Közlekedésbiztonsági feladatok, teszt. Elérendı célok: Felmérni a versenyzık közlekedési (kerékpáron, segédmotoros, gyalogos közlekedés) szabályok ismeretét, magatartás közlekedési balest észlelése estén. Feladat végrehajtása: A rajt jelére a csapat tagjai elkezdhetik egy 10 pontos tesztlap kitöltését. A teszt kitöltése után a csapatoknak egy elıre kiépített szlalom pályán kell végigmenni, ahol minden versenyzınek teljesíteni kell a pályát. Kerékpározni nem tudó versenyzı helyett versenytársa teljesíti a pályát. A pálya kijelölt vonalán kell az akadályok között, a bójákat megkerülve végigkerékpározni, majd a célhelyre kerékpározni úgy, hogy a kerékpár hátsó kerekének át kell haladni a felfestett vonalon. Váltásra ekkor kerülhet sor. Kihagyott bója vagy akadály esetén vissza kell menni, és onnan újra teljesíteni. Értékelendı: a végrehajtás szakszerősége, a feladat-végrehajtásra felhasznált idı. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 20 pont, tesztlap 10 pont) Mérhetı teljesítmény: A biztonságos közlekedésre való felkészültség, Gyakorlati jártasság a kerékpáros közlekedésben, ügyesség 11. Térlátást segítő ügyességi verseny, szimbólumok felismerése Elérendı célok: Feladat végrehajtása: Az állomásvezetı által meghatározott helyen található 9 részletelembıl (40x40 cm-es kockákból) kell kirakni egy teljes kockát úgy, hogy a rajta lévı képek teljes egészet mutassanak. A rajt jelére a csapat tagjai elkezdhetik a célterületre hordani a kockaelemeket, majd ott összeállítani. Minden elem, mely a helyére kerül, egy-egy pontot érhet, míg a teljes összeállítás 10 pontot ér. Értékelendı: a végrehajtás szakszerősége, a feladat-végrehajtásra felhasznált idı. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 20 pont, teljes kép(ek) 10 pont)

20 Mérhetı teljesítmény: Jelzések, szimbólumok ismerete, Gyorsaság, együttmőködés 12. Tálcatűz ill. egyéb tűzoltás Elérendı célok: Felmérni a versenyzık kezdeti tőzoltási ismereteit. Feladat végrehajtása: Az állomásvezetı által meghatározott helyen, a rajt jelére a csapat tagjai közül egy fı felveszi az elıre elıkészített védıruhát, majd elkezdi a tálcatőz vagy egyéb módon kialakított tőz oltását, porral oltó, gyorsbeavatkozó vagy egyéb rendelkezésre álló tőzoltó eszköz segítségével. A sikeres tőzoltás után az állomásvezetı szóban meggyızıdik a versenyzık felkészültségrıl: jelek jelzések az oltókészüléken, kezdeti tőzoltás legfontosabb feladatai, tőz jelzésének szabályai. Értékelendı: a végrehajtás szakszerősége, a feladat-végrehajtásra felhasznált idı. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 20 pont, szakmai felkészültség 10 pont) Mérhetı teljesítmény: Jelek jelzések ismerete Tőzjelzés, tőzoltás szabályainak ismerete, Tőzoltás végrehajtása, ideje

21 13. Tájékozódás sötét sátorban, menekülési útvonal felismerése Elérendı célok: Feladat végrehajtása: Egy teljesen besötétített sátorban különbözı, a mozgást nehezítı tárgyakat helyezünk el. A csapattagok mozgását utánvilágító táblák segítik a menekülési útvonal megtalálásában és használatában. A menekülési útvonalon elhelyezett tárgyak közül az állomásvezetı által meghatározott tárgyakat a versenyzıknek tapogatással fel kell ismerniük és össze kell győjteniük. Az értékelés során az állomásvezetı a megtalált és kihozott tárgyakat valamint a végrehajtáshoz felhasznált idıt értékeli. A rosszul felismert és kihozott tárgyak pontvesztéssel járnak. Értékelendı: a végrehajtás szakszerősége, a feladat-végrehajtásra felhasznált idı. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 10 pont, feladat végrehajtás, felismert tárgyak 20 pont) Mérhetı teljesítmény: Tájékozódás sötétben, menekülési útvonalat jelzı táblák segítségével, Az akadály leküzdésének ideje, pontossága, Eszközök, tárgyak ismerete. 14. Térképismeretei, helymeghatározási feladat. Elérendı cél: Felmérni a versenyzık térképolvasási, tájékozódási képességét. Feladat végrehajtás: Az állomásvezetı által kiosztott térképszelvényen be kell jelölni a közelben lévı nevezetes pont(ok) helyét. A versenyszám során az állomásvezetı felméri térképi jelek ismeretét, a tájoló használatát, egy meghatározott pont koordinátáinak ismeretét.

22 Értékelendı: a végrehajtás szakszerősége, a feladat-végrehajtásra felhasznált idı. Max. pontszám: 30 pont (20 pont szakszerőség, pontos helymeghatározás, nevezetes pont felismerés, 10 pont a feladat végrehajtáshoz felhasznált idı) Mérhetı teljesítmény: térképismeret, helymeghatározás, feladat végrehajtásához felhasznált idı eszközhasználat 15. Párbajfeladat: Feladat végrehajtása: A párbajozó csapatok 4-4 tagja egy fecskendı mögött, a rajtvonalnál felsorakozik. Csapatonként 1 db B és 2 db C tömlıt, 1 db osztót és 1 db sugárcsövet helyeznek el a rajtvonalnál. A start elhangzása után alapvezeték szerelést hajtanak végre, melyet a fecskendıhöz (tőzcsaphoz) csatlakoztatnak. A célvonalnál elhelyezett bója vízsugárral történı feldöntésekor (száraz szerelés esetén az összeszerelt alapvezeték végén lévı sugárcsıvel való feldöntésekor) kell a stoppert megállítani. Amelyik csapat gyorsabban teljesíti a feladatot és borítja fel a bóját az a nyertes. Több párbajozó csapat esetén a sorrendet az elért idıeredmény alapján kell megállapítani.

23 FÜGGELÉK A MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATÁHOZ Felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny 2011.

24 1) Versenypálya leírása: (verseny szervezésekor kerül pontosításra)

25 2) Értékelőlap Iskola/település megnevezése: Csapat neve: Fsz. Feladat megnevezése Feladat végrehajtás során elért pontszám idő Állomásvezető aláírása

26 3) Verseny során alkalmazandó kötésformák: Középcsomó vagy Hurokcsomó Egyszerően és gyorsan megköthetı, kötélgyőrők végtelenítésére kötelek toldására használják. Ha a csomóból nem lóg ki megfelelıen hosszú kötélvég, könnyen magától is kibomolhat. Megköthetı a kötél közepén is. Nagy hátránya, hogy kis terhelés után is nehezen oldható! Ezért ritkán használjuk, mivel más csomóval helyettesíthetı. Hevedercsomó vagy Laposcsomó Hurokcsomó Kinézetre megegyezik a középcsomóval, de más a terhelés iránya. Kötélgyőrők, hevederek végtelenítésére és kötelek toldására, összekötésére használatos. / Heveder, csomóval való összekötésekor csak ez a csomó használható. / Különbözı átmérıjő kötelek összekötésére is alkalmazható. Terhelés után nehezen oldható. /Hevederrel történı rögzítéshez munkavégzés, mentés során csak varrott heveder használható! / Hevedercsomó hevederbıl és kötélbıl kötve

27 Pereccsomó vagy Nyolcas csomó Kötélvég rögzítéséhez vagy testhevederzetbe való bekötéséhez, kötélre fülek készítéséhez, kötélgyőrő végtelenítéséhez használjuk. Nagy teherbírású és terhelés után is viszonylag könnyen oldható. A kötél karabinerbe való rögzítéséhez a legalkalmasabb csomó. Pereccsomó duplán kötve Pereccsomó vagy nyolcas csomó Bulin-csomó vagy Bekötı csomó Pereccsomó befőzése hevederbe Kötelek nagyobb tárgyakhoz való rögzítéséhez használjuk, -pl. fák, oszlopok, liftházak -. Teherbírása nagy, erıs igénybevétel után is könnyen oldható. / Autó vontatásához is jól használható. / A csomó egyenlıtlen terhelés hatására kioldódhat, ezért a terheletlen szár legyen minél hosszabb és mindenképpen lebiztosított! Csak az elmenı szár felöl terhelhetı, a hurok részébe beleterhelni tilos! / Ha önmagában terheljük a hurkot, a csomó már 1-2 kn ( kp) erı hatására is kioldódhat! /

28 Bulin-csomó bekötésének egyik módja Szorítónyolcas csomó vagy Farkas hurokcsomó Önbiztosításra vagy valaminek a rögzítésére használatos csomó. Könnyen állítható a kötélbıl kilógó kötélhossz. Lényegesen csökkenti a kötél teherbírását. Egyenletes terhelést igényel, mivel változó terhelésnél a csomó eltorzul, a karabiner nyelvrészére kerülhet a terhelés /a karabinernek sokkal kisebb a teherbírása keresztirányban/ Szorítónyolcas karabínerbe téve Félszorító nyolcas csomó vagy Fékcsomó Előremászó biztosításához, személyek, tárgyak leengedéséhez, ereszkedéshez használható. A terheléssel szemközti irányban fogva a kötelet nagy erőknek ellentarthatunk. Terhelés nélkül a kötelet könnyen csúsztathatjuk. A kötél mindkét irányban mozgatható a karabinerben való átfordítással. Erre csak csavaros HMS, úgynevezett körte alakú karabiner használható! A Fékcsomó nagyobb kb. 3-4 kn erőnél megcsúszik. Használata csak végszükség esetén ajánlatos mivel ezekre a funkciókra bevizsgált biztosító és ereszkedő eszközök! Valamint nagyon betekeri macskásítja a kötelet!

MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA

MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG HUNGARIAN CIVIL PROTECTION ASSOCIATION : 1131 Budapest, XIII. Zsinór u. 8-12. 1555 Pf.43. /Fax: 340-21-25 www.mpvsz.hu E-mail:pvszovetseg@katved.gov.hu MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI

Részletesebben

PP INVENT KFT. -2010-

PP INVENT KFT. -2010- PP INVENT KFT. -2010- PP INVENT KFT. - 1 - TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezetı rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról

Részletesebben

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY NYILVÁNOS VÁLTOZAT Készítette KITE Zrt. megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2012. DECEMBER 15. VERZIÓ 1.0 Megrendelı:

Részletesebben

Egri KvK KvK. Pétervásárai Kvİ

Egri KvK KvK. Pétervásárai Kvİ BEVEZETÉS A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Heves MKI) a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetrendszer területi szerve. Megyei hatáskörő rendvédelmi szervként a magyarországi

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya Az Országgyőlés az Alaptörvénybıl és a nemzetközi szerzıdésekbıl eredı feladatok teljesítése érdekében, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı tüzek megelızése, a tőzeseteknél, a mőszaki mentéseknél

Részletesebben

A katasztrófa megelızés- és а védekezés lehetséges irányai. Az árvíz elleni védekezés

A katasztrófa megelızés- és а védekezés lehetséges irányai. Az árvíz elleni védekezés ABV- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM ÜRMÖSI KÁROLY tő. százados MILYEN LEHETİSÉGEK VANNAK A KATASZTRÓFÁK MEGELİZÉSÉRE, VÉDEKEZÉSRE, ELİREJELZÉSÉRE? WHAT KIND OF OPPORTUNITIES THERE ARE ON TO THE PREVENTION, THE

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Közbeszerzési Szabályzat célja:... 3 2. A Szabályzat hatálya:... 3 3. Alkalmazott fıbb jogszabályok... 3 4. Közbeszerzési alapelvek... 4 5. Közbeszerzési

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

Busz és vonat ütközött Siófokon

Busz és vonat ütközött Siófokon Busz és vonat ütközött Siófokon A 2003. május 8.án Siófok Darnay téren lévı közúti vasúti átjáróban hazánk eddigi legtöbb halálos áldoaztot követelı balesetérıl készített összefoglaló jelentés rövidített

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések 1 RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Formázott: Balra

Részletesebben

AZ MNASZ SPORTBÍRÓK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2012

AZ MNASZ SPORTBÍRÓK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2012 2012.08.29. AZ MNASZ SPORTBÍRÓK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2012 I. Meghatározások Ezen kódex az MNASZ alapszabálya alapján létrehozott Sportbírói Kollégium működésére vonatkozik. A kódex az FIA sportszabályai

Részletesebben

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium. 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium. 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE Hatályba lépés idıpontja:. Tartalomjegyzék Bevezetı rendelkezések... 4 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Készült 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdése alapján (Tv), illetve 2. A

Részletesebben

ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI ELEMZÉS

ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI ELEMZÉS BIZTONSÁGI ELEMZÉS KESELYŐSI ÚT 120. ALATTI TELEP NYÍLVÁNOS VÁLTOZAT Készítette az ALISCA AGRÁRHÁZ Kft megbízásából. a HVESZ KFT. BUDAPEST 2012. JÚLIUS 31. VERZIÓ 1.0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával

Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Készült: A Gyır-Sopron-Moson megyei Pedagógiai Intézettel együttmőködve

Részletesebben

PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége

PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK Szerkesztette: Szécsi György személy- és vagyonır alelnök 2004. május 2 Tartalom

Részletesebben

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg.

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl 1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betős szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) szövege, a normál

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:...

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 AZ ISKOLA ALAPADATAI... 6 Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

Munka és tőzvédelmi oktatás

Munka és tőzvédelmi oktatás Munka és tőzvédelmi oktatás Kövér Tamás környezetgazdálkodási és munkavédelmi szakmérnök Tőzvédelmi elıadó Ajánlott irodalom Dr. Kósa Csaba, Munkavédelem egészségvédelem, Dr. Varga László, A munkavédelmi

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA 6721 Szeged, Bocskai u. 14. A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Munkavédelmi, és tőzvédelmi feladatok, valamint munkahelyi

Részletesebben

SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság HORVÁTH JÓZSEF MUNKAVÉDELEM. SZTÁV Rt.

SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság HORVÁTH JÓZSEF MUNKAVÉDELEM. SZTÁV Rt. SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság HORVÁTH JÓZSEF MUNKAVÉDELEM 2004 Munkav delem Tartalomjegyzék 1. A MUNKAVÉDELEM FOGALMA, CÉLJA, ALAPKÉRDÉSEI... 3 1.1. A munkavédelem

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Tőzvédelmi Szabályzat Az AVKF szervezeti és mőködési szabályzatának V. 3. 16. sz. melléklete. 2006. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...2 2. A LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Biztonsági Szabályzat

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Biztonsági Szabályzat Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Biztonsági Szabályzat 2011 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM: 1146

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE

KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE KŐRÖSHEGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Szám: J ó v á h a g y o m!.., 2013. július.-n..... HVB Elnök KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE E g y e t é r t e k! K é s z í t e t t e! Siófok, 2013. július.-n..

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben