TISZTSÉGVISELİI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZTSÉGVISELİI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG TISZTSÉGVISELİI SZABÁLYZAT A JÁTÉKVEZETİK ÉS VERSENYBÍRÓK (DÖNTNÖKÖK) KÉPZÉSÉRİL, TOVÁBBKÉPZÉSÉRİL ÉS MINİSÍTÉSI KÖVETELMÉNYEIRİL Budapest

2 A Magyar Tollaslabda Szövetség (a továbbiakban: MTLSz) Elnöksége az E.H. 21/2003 ( VIII.15. ) sz. határozatával (módosítva az E.H 3/2006 ( I.13. ) sz. határozattal, a Játékvezetıi-versenybírói (döntnöki) Bizottság (a továbbiakban: JVB) elıterjesztése alapján az alábbiakban szabályozza a tollaslabda versenyeken közremőködı tisztségviselık képzését, minısítését, továbbképzését, díjazását és nyilvántartását. 1 Tollaslabda versenyeken közremőködı tisztségviselık 1.1 Versenybíróság elnöke vagy döntnök, 1.2 Versenybíróság elnökhelyettese vagy döntnök helyettes, 1.3 Versenybíróság titkára (i), 1.4 Játékvezetık, 1.5 Adogatás bírók, 1.6 Vonalbírók A tisztségviselık feladatköreit és a mőködésükkel szemben támasztott követelményeket a játék- és versenyszabályzat tartalmazza. 2 Versenyek tisztségviselıinek képzése 2.1 A tisztségviselık képzése tanfolyami oktatás keretében történik. 2.2 Tanfolyamokat, - az MTLSZ JVB által e Szabályzat 2.4 pontjában jóváhagyott tematika alapján - a területileg illetékes sportági szakszövetségek szervezhetnek, amennyiben nincs ilyen, akkor az Országos Szövetség. 2.3 A tanfolyamot a szervezı hirdeti meg. A tanfolyamra írásbeli jelentkezés alapján felvehetı az, aki mőködésre testileg, szellemileg és erkölcsileg alkalmas és betöltötte 14. életévét. ( A sikeres vizsgát tett fiatalkorú tisztségviselık foglalkoztatása lehetıség szerint a saját korosztályuk vagy legfeljebb eggyel magasabb korosztály versenyein történjék) 2.4 A játékvezetıi tanfolyam tematikája: a tollaslabdázás játékszabályai a játékvezetés szabályai gyakorló játékvezetés kijelölt versenyen 2.5 A versenybírói (döntnöki) tanfolyam további tematikája a tollaslabdázás versenyszabályai a tollaslabdázás csapatbajnoki szabályai igazolási, rangsorolási, szervezési, sportegészségügyi és gazdasági ismeretek 2.6 A tanfolyam vizsgával zárul. 6 óra 1 óra Elméleti vizsga: az MTLSZ JVB által kidolgozott feladatlap megoldásával. Gyakorlati vizsga: önálló játékvezetés kijelölt versenyen, vizsgáztató ellenırzése mellett. 2.7 A tanfolyam helyszínét, idıpontjait, elıadóit, gyakorlatvezetıit, vizsgáztatóit, részvételi díját a rendezı szakszövetség határozza meg. 1

3 3 Versenyek tisztségviselıinek minısítése 3.1 III. osztályú minısítést kap az, aki a 2.6. pontban meghatározott elméleti és gyakorlati vizsgát sikeresen teljesíti. III. osztályú minısítéssel rendelkezı játékvezetı helyi utánpótlás versenyeken történı részvételre jogosult. 3.2 II. osztályú minısítést kaphat az a III. o. tisztségviselı, aki legalább négy versenyen, jelentısebb hibák nélkül mőködött. Kiemelkedıen jó mőködéssel a II. o. minısítés hamarabb is elérhetı. A II. osztályú minısítést a játékvezetı kérésére a MTLSz JVB adja meg. II. osztályú minısítéssel rendelkezı játékvezetı helyi felnıtt és országos utánpótlás versenyeken történı részvételre jogosult. 3.3 I. osztályú minısítést kaphat az a II. o. tisztségviselı, aki legalább hat versenyen jelentısebb hibák nélkül mőködött. Kiemelkedıen jó (8-10 versenyen teljesített) mőködéssel az I. o. minısítés hamarabb is elérhetı. Az I. osztályú minısítést a játékvezetı kérésére a MTLSz JVB adja meg. I. osztályú minısítéssel rendelkezı játékvezetı országos versenyeken történı részvételre jogosult. 3.4 Nemzetközi címet kaphat az, aki teljesíti a Nemzetközi Tollaslabda Szövetség (BE) által elıírt követelményeket, és társalgási szinten angol nyelvismerettel rendelkezik. Nemzetközi minısítéssel rendelkezı játékvezetı nemzetközi versenyeken történı részvételre jogosult. 3.5 BE - játékvezetı címet kaphat az a Nemzetközi címmel rendelkezı játékvezetı, akit az MTLSz kérésére, az Európai Tollaslabda Szövetség (BE) vizsgára meghív, és azt sikeresen teljesíti. 3.6 BWF - játékvezetı címet kaphat az BE - játékvezetı, akit az MTLSz kérésére és/vagy az BE Technikai Bizottságának javaslatára az BWF vizsgára meghív, és azt sikeresen teljesíti. 3.7 Bármilyen minısítéső tisztségviselı két évi nem mőködés után minısítését elveszti. Visszatéréséhez új elméleti és gyakorlati vizsgát kell tennie, melynek sikeres teljesítése esetén a JVB tesz javaslatot az új minısítésre a pontok alapján. 4 Tisztségviselık versenyen történı közremőködése 4.1 Az a tisztségviselı, aki valamilyen szerepben (döntnök, játékvezetı, stb.) egy versenyen részt vesz, az ugyanazon a versenyen semmilyen más szerepkört nem tölthet be. 5 Versenyek tisztségviselıinek továbbképzése 5.1 A versenyek tisztségviselıinek évenként kötelezı továbbképzésen kell részt venniük. 5.2 A kötelezı továbbképzés helyét, idejét és tematikáját az MTLSz JVB feladata megadni. 5.3 A továbbképzést elıadások, gyakorlati bemutatók, egy-két napos sporttá-borok formájában lehet megszervezni. 2

4 6 Versenyek tisztségviselıinek tiszteletdíja 6.1 A versenybíróság elnökét vagy döntnökét, elnökhelyettesét vagy döntnök-helyettesét, titkárait versenyenként pótlék (verseny elıkészítés, sorsolás, jelentés tevékenységekért) illeti meg. 6.2 Egy napos napi 8 órát meghaladó versenyeken történı mőködés esetén a tisztségviselıket napidíj illeti meg. 6.3 Egy napos napi 8 órát meg nem haladó versenyeken történı mőködés esetén a tisztségviselıket óradíj illeti meg. 6.4 Több napos versenyeken történı mőködés esetén minden ott tartózkodott napra a tisztségviselıket napidíj illeti meg. 6.5 Az egy napos napi 8 órát meghaladó, valamint a több napos versenyeken történı mőködés esetén a tisztségviselıknek fıétkezés (ebéd, vacsora) biztosítása, vagy annak költségtérítése szükséges. 6.6 Több napos versenyeken történı mőködés esetén a tisztségviselıknek reggeli (második naptól), ebéd, vacsora biztosítása, vagy annak költségtérítése szükséges. 6.7 Nem helyi tisztségviselıket utazási költségtérítés (autóbusz, vasút II. osztály, személygépkocsi-költség, szükség szerint IC helyjegy, autópálya használati díj) és szállásbiztosítás vagy szállásköltség-elszámolás illeti meg. A fenti összegek bruttó összegek, melyet a kifizetésnél a mindenkori Szja., Tbj., Eb. Törvény elıírásai szerint a járulékokat le kell vonni. 7 Versenyek tisztségviselıinek nyilvántartása 7.1 A tanfolyamot szervezı területi szakszövetség a vizsgáról jegyzıkönyvet készítsen, melyet a tanfolyam vezetıje és vizsgáztatója hitelesítsen. 7.2 A sikeres vizsgát tett tisztségviselıkrıl a melléklet szerinti" Nyilvántartó lap "-ot kell két példányban kitölteni, melynek egyik példányát a területi szakszövetség ırizzen meg, a másik példányt pedig központi nyilvántartás céljából küldjön meg az MTLSz JVB részére. 7.3 A tanfolyamot elvégzett tisztségviselık részére a szervezı területi szakszövetség "Játékvezetıi és versenybírói Igazolvány"-t adjon, amelyben a személyi adatokon túlmenıen a minısítést, továbbképzéseket, szükség szerint egyéb bejegyzéseket lehet alkalmazni. 7.4 A sikeres vizsgát tett játékvezetık megkapják a"játékvezetıi emblémát", melynek ábrája tollaslabda és serpenyıs mérleg, arany színnel. A kiküldött játékvezetık minden hivatalos játékvezetıi mőködésük alatt az emblémát viselni tartoznak. 7.5 A versenybírósági elnökök (döntnökök) 48 órán belül adjanak írásbeli jelentést a versenyszervezıknek, mely a közremőködı tisztségviselık mőködésére is térjen ki. Az illetékes szakszövetségek a jelentések alapján vezessék a versenyek tisztségviselıinek mőködési kimutatását. 3

5 8 Játékvezetık utazása külföldre 8.1 A Nemzetközi Tollaslabda Szövetség (BWF), az Európai Tollaslabda Szövetség (BE), valamint a külföldi tagszövetségek meghívására az MTLSz játékvezetıket delegálhat, a Játékvezetıi Bizottság vezetıjének javaslatára az Elnökség jóváhagyásával. 8.2 Abban az esetben kaphat magyar játékvezetı az MTLSz-tıl költségtérítést nemzetközi eseményen való részvételre, amennyiben az MTLSZ által rendezett hazai versenyekbıl legalább 6 eseményen játékvezetıként közremőködött, a külföldre történı utazást megelızı egy évben. Több versenyen való részvétel esetén lehetıség van többszöri nemzetközi eseményeken való részvételre. 8.3 Az MTLSz által rendezett hazai események: Magyar Nemzetközi Bajnokság, Magyar Nemzetközi Ifjúsági Bajnokság Országos Csapatbajnokság I Országos Csapatbajnokság II Országos csapatbajnokság osztályozó Felnıtt egyéni országos bajnokság Felnıtt A kategóriás versenyek, Utánpótlás országos bajnokságok Utánpótlás A kategóriás versenyek, Utánpótlás Csapatbajnokság Diákolimpia. 8.4 A JVB a külföldre történı utazás hozzájárulását a Játékvezetık külföldi utazásai -ra meghatározott összegfigyelembe vételével dönti el. 9 Hatály 9.1 Az MTLSz Elnöksége által elfogadva augusztus 7 én E.H. 23/2013(VIII.07) számú határozatával. 9.2 Ez a Szabályzat Szeptember 1-én lép hatályba. 9.3 Ezzel egyidıben érvényét veszíti minden korábbi játékvezetıi-versenybírói szabályzat. Budapest, Július 10. Magyar Tollaslabda Szövetség Melléklet: Nyilvántartó lap minta 4

6 TOLLASLABDA JÁTÉKVEZETİI-VERSENYBÍRÓI (DÖNTNÖKI) NYILVÁNTARTÓ LAP Név (leánykori név) : Anyja neve : Születési hely, idı : Lakcím : Telefon (fax, e.mail) : Igazolvány száma : Játékvezetıi-versenybírói (döntnöki) minısítés : III. osztály sz. határozattal II. osztály sz. határozattal I. osztály sz. határozattal Nemzetközi cím sz. határozattal kiállító 5

7 Továbbképzések Kelte Megjegyzés Aláírás Mőködési kimutatás Kelte Verseny Megjegyzés Aláírás 6

hatályos: 2011.12.30 -

hatályos: 2011.12.30 - 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezık folyamatos továbbképzésérıl hatályos: 2011.12.30 - Az egészségügyrıl

Részletesebben

MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA

MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA Budapest 2014 A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA 1 Hatálya Jelen szabályzat hatálya kiterjed minden, a Magyarország területén a Magyar

Részletesebben

MAGYAR RÁDIÓAMATŐR SZÖVETSÉG VERSENYBÍRÓI SZABÁLYZATA

MAGYAR RÁDIÓAMATŐR SZÖVETSÉG VERSENYBÍRÓI SZABÁLYZATA MAGYAR RÁDIÓAMATŐR SZÖVETSÉG VERSENYBÍRÓI SZABÁLYZATA 1. A MRASZ Bírói Bizottsága. A MRASZ Bírói Bizottsága a MRASZ Elnöksége által megbízott testület. Feladatait a MRASZ Elnöksége felügyelete mellett

Részletesebben

DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008

DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008 DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Egységes szerkezetben a 2008. december 18-án, 2009. február 26-án, 2009. október 1-én, 2009. november 12-én, 2010. október 7-én és 2012. február

Részletesebben

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól:

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól: 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól: A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 71/b/2013. (V. 30.) számú H A T Á R O Z A T A. a Semmelweis Egyetem Doktori Szabályzatáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 71/b/2013. (V. 30.) számú H A T Á R O Z A T A. a Semmelweis Egyetem Doktori Szabályzatáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 71/b/2013. (V. 30.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem Doktori Szabályzatáról A Semmelweis Egyetem Szenátusa a nemzeti felsıoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA És VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA És VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA És VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 2007. június 29. (frissítésekkel) A Magyar Vízilabda Szövetség Elnöksége az Alapszabály 6.. 1.1. bekezdés

Részletesebben

Szabályzat a sportolók Nyilvántartásáról, Igazolásáról és Átgazolásáról

Szabályzat a sportolók Nyilvántartásáról, Igazolásáról és Átgazolásáról Magyar Úszó Szövetség Szabályzat a sportolók Nyilvántartásáról, Igazolásáról és Átgazolásáról Készítették: Sass Katalin MÚSZ elnökségi tag, a NYÁB elnöke, Dr. Szabó Tünde MÚSZ elnökségi tag NYÁB összekötő

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség Igazolási- (nyilvántartási-) és Átgazolási Szabályzat

Magyar Úszó Szövetség Igazolási- (nyilvántartási-) és Átgazolási Szabályzat Magyar Úszó Szövetség Igazolási- (nyilvántartási-) és Átgazolási Szabályzat 2014. szeptember A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) Elnöksége a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 23. (1) b) pontja,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a játékvezetıi elszámolásokra és a kapcsolódó adózásra vonatkozó, 2011-re érvényes jogszabályokról. Tisztelt Játékvezetı Sporttárs!

TÁJÉKOZTATÓ. a játékvezetıi elszámolásokra és a kapcsolódó adózásra vonatkozó, 2011-re érvényes jogszabályokról. Tisztelt Játékvezetı Sporttárs! TÁJÉKOZTATÓ a játékvezetıi elszámolásokra és a kapcsolódó adózásra vonatkozó, 2011-re érvényes jogszabályokról Tisztelt Játékvezetı Sporttárs! Az elmúlt években több alkalommal adtunk tájékoztatást körlevél

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ SZMSZ HATÁLYA Az intézmény meghatározása: A Hansági Ferenc

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS POLGÁRİR SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS POLGÁRİR SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS POLGÁRİR SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Az Országos Polgárır Szövetség Szervezeti és Mőködési Szabályzatát jóváhagyta az OPSZ Elnöksége a 2012.november 23. napján az ELN/103/2012

Részletesebben

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelet - a pedagógusok elımeneteli rends... http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a300326.kor / 6 204.03.20. 3:23 A jogszabály mai napon (204.III.20.) hatályos állapota

Részletesebben

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. (1) A Magyar Mőugró Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. Törvényben

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Az MLSZ Elnöksége 58/2009.(04.16.) számú határozatával elfogadta, a 125/2009. (06.25.) és a 68/2010. (04.14.) számú határozatával

Részletesebben

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Közbeszerzési Szabályzat célja:... 3 2. A Szabályzat hatálya:... 3 3. Alkalmazott fıbb jogszabályok... 3 4. Közbeszerzési alapelvek... 4 5. Közbeszerzési

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG 2015/2016. évi Nemzeti csapatbajnokságok VERSENYKIÍRÁSA 1.) SZERVEZŐ: a Magyar Bowling és Teke Szövetség, Teke Szakági Szövetség (továbbiakban MATESZ) a Nemzeti felnőtt csapatbajnokságokat és a felnőtt

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS 2015/2016.

VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. VERSENYKIÍRÁS BUDAPESTI ASZTALITENISZ CSAPATBAJNOKSÁG 2015/2016. Budapesti Asztalitenisz Szövetség 1053 Budapest, Curia u. 3.; e-mail: bpatsz@bpatsz.hu; honlap: www.bpatsz.hu A 2015/2016. ÉVI BUDAPESTI

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzata

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzata Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzata A köztisztviselık jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT. Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT. Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék A hatálya... 4 Egyéb értelmező rendelkezések... 4 Amatőr labdarúgó... 6 Amatőr sportolói sportszerződés...

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT. Jóváhagyta az MLSZ elnöksége 74/2005. (06.30.) számú határozatával.

VERSENYSZABÁLYZAT. Jóváhagyta az MLSZ elnöksége 74/2005. (06.30.) számú határozatával. VERSENYSZABÁLYZAT Jóváhagyta az MLSZ elnöksége 74/2005. (06.30.) számú határozatával. BEVEZETŐ A versenyszabályzat a versenyrendszer keretében folytatott sporttevékenységre és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2009 TARTALOM 1. A gyakornoki szabályzatban használt fogalmak...3 2. A gyakornoki szabályzat hatálya...4 3. A gyakornoki idı kikötése...4

Részletesebben

LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA ÉS CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETEKRE

LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA ÉS CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETEKRE LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA ÉS CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETEKRE Jóváhagyta az MLSZ elnöksége 203./2006. (07.04) számú határozatával. BEVEZET...5 A versenyszabályzat célja...5 A versenyszabályzat

Részletesebben

A CTIF ÜGYRENDJE. Függelék: 1. CTIF rendezvények, feladatok listája 2. Pénzügyek

A CTIF ÜGYRENDJE. Függelék: 1. CTIF rendezvények, feladatok listája 2. Pénzügyek A ÜGYRENDJE 1 Jóváhagyta a Végrehajtó Bizottság 2002. szeptember 18-án illetve a Küldöttértekezlet 2002. szeptember 19-én Bécsben, Ausztriában. Ezen Ügyrend felváltja az elızı, az Állandó Tanács 1982.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. 2005. december 6. Az Egyesület megnevezése: Bányavállalkozók Országos Egyesülete

ALAPSZABÁLY. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. 2005. december 6. Az Egyesület megnevezése: Bányavállalkozók Országos Egyesülete ALAPSZABÁLY a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2005. december 6. Az Egyesület megnevezése: Bányavállalkozók Országos Egyesülete Az Egyesület székhelye: 8394 Alsópáhok, Dózsa György u. 8. Az

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA FELVÉTELI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 10. sz. melléklete) Elfogadva: 2009. szeptember 29., hatályba lép: 2009. szeptember 30-án Utolsó módosítás: 2015.

Részletesebben

AZ MNASZ SPORTBÍRÓK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2012

AZ MNASZ SPORTBÍRÓK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2012 2012.08.29. AZ MNASZ SPORTBÍRÓK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2012 I. Meghatározások Ezen kódex az MNASZ alapszabálya alapján létrehozott Sportbírói Kollégium működésére vonatkozik. A kódex az FIA sportszabályai

Részletesebben

A MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Repülő Szövetség elnöksége az Alapszabály 4.3 pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a légi sportokban tevékenykedő

Részletesebben