A JÁSZSÁGI ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A JÁSZSÁGI ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA"

Átírás

1 A JÁSZSÁGI ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: TÖRİCSIK TAMÁS JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY KÖZSÉG TŐZOLTÓ EGYESÜLET április 12.

2 A VERSENY CÉLJA: Az önkéntes tőzoltó egyesületek és létesítményi tőzoltók rendszeres versenyeztetésének biztosítása. A résztvevık szakmai felkészítésének javítása, kapcsolataik erısítése. A VERSENY RÉSZTVEVİI: Gyermek leány - fiú: korcsoportban versenyezhet az a raj, amelynek tagjai a verseny évében 15. életévüket nem töltik be Ifjúsági leány fiú: korcsoportban versenyezhet az a raj, amelynek tagjai a verseny évében 19. életévüket nem töltik be Felnıtt nıi férfi: korcsoportban versenyezhet az a raj, amelynek tagjai a verseny évében 19. életévüket betöltötték, illetve betöltik. VERSENYFELADATOK: A Verseny alkalmával minden résztvevı csapatnak teljesíteni kell a 800 liter/perces kismotorfecskendı szerelést, és a váltófutást. 800 LITER /PERCES KISMOTORFECSKENDİ SZERELÉS: A pálya leírása, tartozékai: A szerelés céljára egy 105 méter hosszú, 20 méter széles pályát kell kialakítani. A pálya talaja lehet salakos, füves, vagy földes, de minden esetben sima, egyenletes legyen. 2

3 A pálya elején keresztirányban egy 10 méter hosszú, 10 centiméter széles feltőnı színő startvonalat kell képezni. A startvonaltól 10 méterre a cél irányában egy 2 2 méteres alapterülető 10 centiméter magas fadobogón kell elhelyezni a gyakorlat végrehajtásához szükséges és a raj által helyszínre szállított felszereléseket. A 2 2 méteres fadobogó szélétıl balra 2,5 méter távolságra 1 darab (1000 literes őrtartalmú nyitott tartályt) mőanyag kádat kell a talajra helyezni úgy, hogy a tartály felsı pereme a talaj szintjétıl 80 centiméter magasságban legyen. A startvonaltól 100 méterre egymástól 5 méter oldaltávolságra a pálya képzeletbeli középvonalától 2,5-2,5 méterre) egy-egy darab 2 méter hosszú falécet kell elhelyezni. A startvonaltól 105 méterre, egymástól 5 méter oldaltávolságra egy-egy darab céltáblát kell felállítani. A jelzıtábla egy jelzıkoronggal ellátott centiméter nagyságú lemezbıl áll, melynek közepén egy 50 mm átmérıjő kör alakú nyílást képeztek ki. A céltábla mögött egy 15 liter őrtartalmú edényt kell elhelyezni. Ha az edénybe a nyíláson át 10 liter víz folyik, a beépített úszóberendezés mőködésbe lép és a céltábla mögött megjelenik egy piros jelzıfény. Felszerelések: - 1 darab 800 liter/perces kismotorfecskendı. A kismotorfecskendı bármilyen típusú lehet, de a verseny során önindítóval nem indítható, - 3 darab egyenként méter hosszú 75 mm átmérıjő gumizott mőszálas B tömlı, - 4 darab egyenként méter hosszú 52 mm átmérıjő gumizott mőszálas C tömlı - 2 darab egyenként 2 méter hosszú 110 mm átmérıjő szívótömlı - 1 darab lábszeleppel ellátott 110 mm átmérıjő szőrıkosár, - 1 darab forgatható szeleporsóval ellátott négyágú osztó, - 2 darab alumíniumból készült bármilyen típusú 13 mm-es lövıkenyílású sugárcsı, hosszúsága minimum 30, maximum 50 centiméter lehet, - 2 darab egyetemes kapocskulcs A tömlık, a kismotorfecskendı, az osztó és a sugárcsövek storz kapcsoló elemekkel vannak ellátva. A versenyfeladat végrehajtása: A raj felszereléseit elhelyezi a 2 2 méteres fadobogón. A felszerelések elhelyezése tetszés szerint történik, de azok a szívótömlık kivételével a 2 2 méteres terület szélén nem nyúlhatnak túl és az egyes felszerelési tárgyak nem lehetnek összekapcsolva. A felszerelések kapcsolóelemeit egymással szembe lehet forgatni, de a kapocspárok között legalább egy papírlap elférjen. A felszerelések elhelyezése alatt a motort bemelegítés céljából 3 percig járatni kell. A felszerelések elhelyezése, ellenırzése után az indító Felkészülni! felszólításra a raj elfoglalja a helyét a startvonal mögött. Vigyázz! vezényszó után starthelyzetben áll. Az indítójelre a raj megkezdi a versenyfeladat végrehajtását. A versenyfeladatot a raj tetszés szerint hajtja végre. 3

4 Feladat: 2 darab szívótömlıbıl és 1 darab szőrıkosárból álló szívóvezetékkel a tartályban lévı vizet felvenni és a 3 darab B tömlıbıl álló alapvezetéken és 2-2 darab C tömlıbıl álló 2 darab sugáron keresztül vízsugár célbalövéssel a céltáblákat vízzel feltölteni. A raj a feladatot akkor hajtja végre, amikor mindkét céltábla piros jelzıfénye a céltábla fölött megjelenik. A sugárvezetık célbalövést szabadkézbıl végzik. A raj tagjai segíthetnek a sugarak irányításában, de a faléc és a céltáblák közötti területre nem léphetnek MÉTERES TŐZOLTÓ VÁLTÓ A pálya leírása: A pálya szélessége legalább 2,5 méter, hossza 385 méter. Talaja salakos, füves, vagy simára döngölt föld. A pályát szaggatott vonalakkal 7 darab 55 méteres résztávra kell osztani, ezek a váltó szakaszai. A második, harmadik, stb. résztávnál a váltási zóna kezdetét, illetve végét a résztáv határvonala elıtt és mögött 5-5 méterre, a pálya teljes szélességében 10 centiméter széles feltőnı színő vonallal kell jelölni. 4

5 A pálya tartozékai: - Az elsı, harmadik és ötödik résztávon pálya tartozékot nem helyeznek el. - A második résztávon a résztáv kezdetétıl 23,5 méterre van elhelyezve a 8 méter hosszú 70 centiméter átmérıjő kúszócsı eleje. - A negyedik résztáv kezdetétıl 27,5 méterre 1 darab 150 centiméter magas 2 méter széles palánk áll. - A hatodik résztávon a résztáv kezdetétıl 24,5 méterre (60 centiméterrel a talaj szintje felett) a résztáv közepére 6 méter hosszú 20 centiméter széles futógerendát kell elhelyezni. - A hetedik résztávon a résztáv kezdetétıl 10 méterre a talajra 2 darab C tömlıt, 20 méterre 1 darab 4 ágú osztót helyeznek. Megjegyzés: Leány és nıi csapatok versenyzésekor a negyedik résztávon a palánkot nem kell elhelyezni. A felszerelések adatai: A C tömlık m hosszúak és storz kapcsoló elemmel vannak ellátva. A 2 darab C tömlı összsúlya 5 kilogrammnál kevesebb nem lehet. A tömlıket a versenyzık bármilyen módon feltekercselhetik. 1 darab alumíniumból készült bármilyen típusú sugárcsı, amely 30 centiméternél rövidebb és 50 centiméternél hosszabb nem lehet. A sugárcsı vitelére hordheveder alkalmazható. 1 darab storz kapcsoló elemekkel ellátott 4 ágú osztó, melyet 1 darab 1 méter hosszú 75 mm átmérıjő tömlı végéhez csatlakoztatva a talajhoz kell rögzíteni. A versenyfeladat végrehajtása: A raj tagjai elfoglalják helyeiket a rajparancsnokok által részükre kijelölt résztávokban, a váltási zóna kezdetét jelzı vonalnál. Az elsı résztáv kezdeténél helyet foglaló versenyzı magához veszi a váltótárgyként szolgáló sugárcsövet. Az indító Felkészülni! vezényszavára elfoglalja a starthelyzetet. A versenyzı bármilyen helyzetbıl indulhat, startgépet, startfát, startgödröt használhat. Az indító Vigyázz! vezényszavára felkészül, majd az indítási jelre a versenyzı rajtol. Amikor a versenyzı a második résztávhoz ér a váltásra kijelölt 10 méteres szakaszon belül átadja a sugárcsövet a következı versenyzınek. A második résztávon futó versenyzı átveszi a sugárcsövet, átkúszik a kúszócsövön, majd a harmadik réstáv kezdetén kijelölt váltási zónában átadja azt a harmadik résztávon futó versenyzınek. A feladat végrehajtása így folytatódik tovább egészen a hetedik résztávig, de közben a negyedik résztávon futó versenyzı a palánk oldaltámaszának érintése nélkül áthatol az 1,5 méteres palánkon, a hatodik résztávon futó versenyzı végigfut a 6 méter hosszú gerendán. 5

6 Ha a versenyzı a gerendáról annak vége elıtt leesik, meg kell ismételnie a gyakorlatot. A hetedik résztávon futó versenyzı miután a váltási zónában átvette a sugárcsövet a két C tömlıhöz fut. Felveszi azokat, futás közben kigurítja, egymáshoz kapcsolja a tömlıket. Az összekapcsolt tömlık egyik végét az osztóra, másik végét a sugárcsıhöz csatlakoztatja és átfut a célvonalon. A tömlık egymáshoz, valamint a sugárcsıhöz való kapcsolása helyben és futás közben is történhet. Ha a versenyzı a feladat közben a tömlıket nem kapcsolja össze vagy nem csatlakoztatja az osztóhoz és a sugárcsıhöz, illetve a kapcsolóelemek a célvonalon való áthaladás elıtt szétesnek és azokat a versenyzı nem kapcsolja újra össze, a raj eredményét a versenybizottság megsemmisíti. A sugárcsı és a tömlı összekapcsolása végrehajtásának egyértelmő megállapítása érdekében a versenyzınek: - hordhevederrel ellátott sugárcsı alkalmazása esetén mindkét kezét széttárva, - a hordheveder nélküli sugárcsı használata esetén pedig a sugárcsövet egy kézzel feltartva kell a célvonalon áthaladnia. Ha a raj tagjai közül a feladat végrehajtása közben valamelyik versenyzı az elıírt feladatot nem hajtja végre, vagy a versenyzık nem az elıírt 10 méteres váltási zónában váltanak, a raj eredményét a versenybizottság megsemmisíti. A feladat végrehajtása közben elejtett sugárcsövet csak az a versenyzı veheti fel, aki azt elejtette. Megjegyzés: A versenyszabályzat az állami, az önkéntes és a vállalati tőzoltóságok, valamint az úttörı tőzoltók versenyszabályzatáról szóló Belügyminisztérium Tőzoltóság Országos Parancsnokának 3/1977. (H.21.) BM TOP számú általános érvényő intézkedése, valamint a Jászságban kialakult hagyományok figyelembe vételével került összeállításra. Jászalsószentgyörgy, április 12. Törıcsik Tamás Elérhetıségek: telefon: 30/

A RÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2011-2012

A RÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2011-2012 A RÖPLABDÁZÁS HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYAI 2011-2012 Elfogadva az FIVB XXXII.kongresszusán 2010-ben Rómában Magyar Röplabda Szövetség 2010.december 1 Készítette a Magyar Röplabda Szövetség Játékvezetői Testület

Részletesebben

TŰZOLTÓ-KAPOCSKUPA VERSENYSZABÁLYZAT

TŰZOLTÓ-KAPOCSKUPA VERSENYSZABÁLYZAT MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG BUDAPEST TŰZOLTÓ-KAPOCSKUPA VERSENYSZABÁLYZAT 2014.DECEMBER 16. 1/5 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék... 1 1. Általános Leírás... 2 1.1 Célkitűzések és háttér... 2 1.2 Lebonyolítás...

Részletesebben

Vizsgaszabályzat. Jelen vizsgarendszer kidolgozásában közremûködtek: K3 Kinológia Egyesület. K99 Egyesület

Vizsgaszabályzat. Jelen vizsgarendszer kidolgozásában közremûködtek: K3 Kinológia Egyesület. K99 Egyesület Vizsgaszabályzat 2010 Jelen vizsgarendszer kidolgozásában közremûködtek: K3 Kinológia Egyesület K99 Egyesület A vizsgarendszer összeállításában felhasználásra került az FCI IPO szabályzata. A K99 címû

Részletesebben

ATLÉTIKAI SZABÁLYKÖNYV

ATLÉTIKAI SZABÁLYKÖNYV ATLÉTIKAI SZABÁLYKÖNYV 2010 A Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából az IAAF Competition Rules 2008, 2009, 2010-2011, valamint a korábbi hazai kiadások alapján összeállította: ifj. Mátraházi Imre és a

Részletesebben

Obedience Hungary Team Sportegyesület Obedience Kezdő osztály verseny és vizsgaszabályzata

Obedience Hungary Team Sportegyesület Obedience Kezdő osztály verseny és vizsgaszabályzata Obedience Hungary Team Sportegyesület Obedience Kezdő osztály verseny és vizsgaszabályzata Az obedience kiképzés a kutyának egy együttműködő és kontrollált viselkedést tanít. Hangsúlyt kell fektetni a

Részletesebben

A tenisz játékszabályai

A tenisz játékszabályai Elfogadva a Nemzetközi Tenisz Szövetség közgyűlésén, hatályba lép 2006. január l-jén. A tenisz játékszabályai ELŐSZÓ A Nemzetközi Tenisz Szövetség (International Tennis Federation, ITF) a te nisz sport

Részletesebben

HAJDU. Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47. Beüzemelési útmutató

HAJDU. Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47. Beüzemelési útmutató HAJDU Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47 Beüzemelési útmutató Mielıtt a készüléket beüzemelné és alkalmazná, olvassa el gondosan a beüzemelési útmutatót. A beüzemelési útmutatót tartsa

Részletesebben

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KOMBI FALI GÁZKAZÁN RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KEZELÉSI -, SZERELÉSI ÚTMUTATÓ, KARBANTARTÁS, ELLENİRZÉS Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556

Részletesebben

I., II. korcsoportos atlétika diákolimpia

I., II. korcsoportos atlétika diákolimpia I., II. korcsoportos atlétika diákolimpia Budapesti Honvéd SE XIII. ker. Dózsa György út 53. 2015. május 5. kedd www.bpdiaksport.hu 1. A bajnokság célja: Budapest 2015. évi Diákolimpia Bajnoka cím. Az

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGAINAK VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014. Digitally signed by Bodnár Péter László Date: 2013.05.05 20:32:16 +02'00'

MAGYARORSZÁG NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGAINAK VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014. Digitally signed by Bodnár Péter László Date: 2013.05.05 20:32:16 +02'00' MAGYARORSZÁG NEMZETI UTÁNPÓTLÁS BAJNO OKSÁGAINAK VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

2. VÍVÁS SZABÁLYAI A RÉSZ

2. VÍVÁS SZABÁLYAI A RÉSZ 2. VÍVÁS SZABÁLYAI A RÉSZ 2.1 Alkalmazás területe Az alábbi szabályokat kell alkalmazni a vívó számban, amelyet egy csoportban, elektromos párbajtőrrel és minden hivatalos UIPM versenyen teremben kell

Részletesebben

Az atlétika gyakorlata és módszertana. Távolugrás általános iskola

Az atlétika gyakorlata és módszertana. Távolugrás általános iskola NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Művészeti, Nevelés és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Az atlétika gyakorlata és módszertana (SMALTE 2202)

Részletesebben

Rövidpályás Fém Sziluett Lövészet

Rövidpályás Fém Sziluett Lövészet Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Szabálykönyvei Rövidpályás Fém Sziluett Lövészet Összeállította: Vass Zoltán, Dr. Gombos László, Faller István, Ivanov Bajcsev Béla, Huszti Róbert Érvényes: 2013

Részletesebben

16/2001. (III. 3.) FVM rendelet

16/2001. (III. 3.) FVM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 16/2001. (III. 3.) FVM rendelet a Mezıgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Használati útmutató. Magyarország. BRICON nv. Horizont-Alfa Kft. HU-05 verzió

Használati útmutató. Magyarország. BRICON nv. Horizont-Alfa Kft. HU-05 verzió S P E E D Y Használati útmutató Magyarország HU-05 verzió BRICON nv Europark Oost 15C, 9100 Sint-Niklaas, Belgium. Tel: +32 3 777 39 74 Fax: +32 3 778 07 35 Website: www.bricon.be email: bricon@bricon.be

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŐTİKÉSZÜLÉK TU.E 17 23 36 TU.E 23C 36C MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2009.01.16. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK FIGYELMEZTETÉS MŐSZAKI ELİÍRÁSOK 3. oldal 4. oldal

Részletesebben

LÁBTENISZ SZABÁLYOK AZ IFTA 2003. ÉVI ZÁGRÁBI KONGRESSZUSÁNAK MÓDOSÍTÁSA SZERINT

LÁBTENISZ SZABÁLYOK AZ IFTA 2003. ÉVI ZÁGRÁBI KONGRESSZUSÁNAK MÓDOSÍTÁSA SZERINT LÁBTENISZ SZABÁLYOK AZ IFTA 2003. ÉVI ZÁGRÁBI KONGRESSZUSÁNAK MÓDOSÍTÁSA SZERINT ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A szabályoknak az a része, mely minden szakágnál Egyéni, Páros-A, Páros-B, Hármas - közös. 1.1 Egyéni,

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok 2015 évi Versenykiírása

Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok 2015 évi Versenykiírása Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok 2015 évi Versenykiírása 1. A VERSENYEK CÉLJA A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) által szervezett legmagasabb szintű versenyeken Magyarország 2015. évi

Részletesebben

32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet

32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet 32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet Építıipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat kiadásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. -ában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel

Részletesebben

A Labdarúgás Játékszabályai

A Labdarúgás Játékszabályai A Labdarúgás Játékszabályai 2012/2013 Fédération Internationale de Football Association Elnök: Joseph S. Blatter (Switzerland) Fõtitkár: Jérôme Valcke (France) Cím: FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich

Részletesebben

Az égés és a tőz fogalma. Különbségek és jellegzetességek

Az égés és a tőz fogalma. Különbségek és jellegzetességek 1 1. Az égés és a tőz fogalma. Különbségek és jellegzetességek Az égés legáltalánosabb értelemben oxidáció (tőzvédelmi szempontból a levegı oxigénjével történı egyesülés). Minden tőz égés, de nem minden

Részletesebben

ROMÁNIAI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG BELSŐ SZABÁLYZAT

ROMÁNIAI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG BELSŐ SZABÁLYZAT ROMÁNIAI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG BELSŐ SZABÁLYZAT ALAKISÁGOKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK Szabályzatot készítette: Borka Botond sv. Molnár Szilárd csv. Vitek Norbert sv. Köszönet mindazon személyeknek akik hozzászólásukkal

Részletesebben

A TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS SPORTÁG BAJNOKI RENDSZER

A TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS SPORTÁG BAJNOKI RENDSZER A TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS SPORTÁG BAJNOKI RENDSZER A tájékozódási futás sportághoz 4 szakág tartozik. Ezek az alábbiak: - tájékozódási futó (tájfutó) szakág - tájékozódási kerékpár (tájkerékpár) szakág - sítájfutó

Részletesebben

A LABDARÚGÁS JÁTÉKSZABÁLYAI 2014/2015

A LABDARÚGÁS JÁTÉKSZABÁLYAI 2014/2015 A LABDARÚGÁS JÁTÉKSZABÁLYAI 2014/2015 Fax: -222 7878 Internet: www.fifa.com A labdarúgás játékszabályai 2014/2015 Készült a FIFA és az International Football Association Board 2014. évi szabálykönyve alapján

Részletesebben

A Kormány 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról

A Kormány 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 185. szám 45257 III. Kormányrendeletek A Kormány 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról

Részletesebben

Szeretettel hívjuk és várjuk intézményük diákjait!

Szeretettel hívjuk és várjuk intézményük diákjait! Versenykiírás XIII. Országos Kapkodd a lábad! sor- és váltóverseny értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulói részére 2014. Kecskeméti Gyógypedagógiai Általános Iskola

Részletesebben

Hány éves a kapitány? MEGOLDÁSOK

Hány éves a kapitány? MEGOLDÁSOK Hány éves a kapitány? MEGOLDÁSOK 1. Els fejtör Te vezeted az utasszállító repülıt, a kapitány tehát annyi éves, ahány Te vagy. 2. Szabálykitalálós 2 3. Útveszt k Itt csak egy megoldást mutatunk be; egy-egy

Részletesebben

45/2013. (X. 14.) NGM rendeletel módosított, 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról

45/2013. (X. 14.) NGM rendeletel módosított, 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról 45/2013. (X. 14.) NGM rendeletel módosított, 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról (A 45/2013. (X. 14.) NGM rendelet módosításait piros színnel lettek

Részletesebben

Nováki Gyula 5.1. A Sándorfi György-féle terepfelmérési módszer

Nováki Gyula 5.1. A Sándorfi György-féle terepfelmérési módszer Nováki Gyula Nováki Gyula 5.1. A Sándorfi György-féle terepfelmérési módszer Bevezetés Ez a terepfelmérési módszer Sándorfi György várkutató mérnök (1932 1993) nevéhez fűződik, aki 1969-ben kapcsolódott

Részletesebben

MUNKAANYAG. Varga János. Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai; alakzatok járművek

MUNKAANYAG. Varga János. Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai; alakzatok járművek Varga János Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai; alakzatok járművek nélkül, a járműről és a járműre szállás rendje A követelménymodul megnevezése: Katonai alapfeladatok A követelménymodul

Részletesebben