HÁZIREND. Dunaújváros, március 1. KOLLÉGIUMI - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. Dunaújváros, 2013. március 1. KOLLÉGIUMI - 1 -"

Átírás

1 H i l d J ó z s e f S z a k k ö z é p i s k o l a, S z a k i s k o l a, S p e c i á l i s S z a k i s k o l a é s K o l l é g i u m KOLLÉGIUMI HÁZIREND T a n u l ó i n k l e g f o n t o s a b b k ö t e l e s s é g e, h o g y f e l e l ő s s é g t e l j e s h o z z á á l l á s s a l, f e g y e l m e z e t t m a g a t a r t á s s a l, k é p e s s é g e i k s z e r i n t a l e g j o b b a n t a n u l j a n a k. I g y e k e z z e n e k i s k o l á n k h a g y o m á n y a i t m e g i s m e r n i, á p o l n i, ö r e g b í t e n i j ó h í r n e v é t. T i s z t e l e t e t t a n ú s í t s a n a k e g y m á s é s a z i s k o l a d o l g o z ó i é s a z o k m u n k á j a i r á n t. Dunaújváros, március

2 T A R T A L O M Bevezető...3 A működés rendje a tárgyi feltételekkel összefüggő szabályozások...4 I.1 Az intézmény munkarendje...4 I.2 Hazautazás, kimenő...4 I.3 Napirend és a termek használatának rendje a mellékletek alapján...5 I.4 A tanulók étkeztetésének megszervezése...5 I.5 A tanulók hivatalos ügyeinek intézése...5 A működés rendje a tanulókkal összefüggő szabályozások...6 III.1. A térítési díj befizetésére vonatkozó szabályok...6 III.2. Az étkezési díjkedvezmény igénybevételének szabályozása...6 III.3. A kollégiumba való jelentkezés szabályai...6 III.4. A kollégiumi tagság megszűnése...7 III.5. Az egészség és testi épség védelmével összefüggő rendelkezések...7 III.6. A tanuló balesetek...7 III.7. Védő óvó előírások, bombariadó esetén a tanulók tennivalója...7 IV. A tanulók jogai és kötelességei...14 Munka és foglalkozási rend:...19 A csoportfoglalkozások rendje az alagsori faliújságon látható...19 A Ktv. 53 -a szerint minden kollégiumi csoport számára heti 14 óra szervezett foglalkozás kötelező, amely áll a 12 óra szilenciumból és 1 óra csoportfoglalkozásból, és 1 óra szabadidős programból...19 Helység és területhasználati rend:...19 A létesítmények használata csak pedagógus felügyelete mellett lehet...19 Lakószobát a tanulónak rendben kell tartani...19 Engedéllyel behozott rádiót, magnót csak ig mások zavarása nélkül lehet működtetni...19 Szobák falára, bútorokra dekorációt ragasztani tilos!...19 Záró rendelkezések...20 Számítástechnika terem rendje...25 A tanulók adatkezelésének szabályai

3 Bevezető A Házirendre vonatkozó szabályozások A házirend szabályai mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, (tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra) és a szülőkre egyaránt. A kollégium feladata megteremteni a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához azoknak, akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez, nemzeti vagy etnikai kisebbségi nyelven, illetve gyógypedagógiai nevelési oktatási intézményben való tanulásukhoz a lakóhelyükön nincs lehetőségük. Valamint azoknak, akiknek a tanuláshoz a megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani. A házirendet a kollégiumi nevelőtestület fogadja el a diákönkormányzat egyetértésével, a szülői munkaközösség véleményének meghallgatásával. A csoportvezető nevelők minden tanév első foglalkozásán kötelesek feldolgoztatni a Házirend szövegét, és megismertetni a tanulókat, azokkal szabályokkal, amelyek a tanulói jogokkal foglalkoznak. Valamennyi tanuló az intézménybe történt beiratkozása után a Házirend egy példányát kézhez kapja, ennek átvételét a szülő aláírásával igazolja. Az iskola nagyobb tanulóközösségei a tanulók nagyobb közössége a tanuló létszám 25%-a A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt a kollégium vezetése kikéri a Diákönkormányzat véleményét, javaslatát, lehetővé teszi az ilyen témájú nevelőtestületi értekezleteken való részvételüket. Intézményi adatok Neve: Hild József Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Székhelye: 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 8. Telephelye: 2400 Dunaújváros, Erdősor 37/a. Az alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának jogelődje: Városi Tanács Dunaújváros, Lenin tér 1-2. Felügyeleti szerve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Székesfehérvár) - 3 -

4 A kollégium maximálisan felvehető tanulólétszáma az Alapító okirat szerint: 96 fő A kollégiummal kapcsolatban álló oktatási intézmények felsorolása: Dunaferr Szakközép- és Szakiskola; Széchenyi István Gimnázium; Rosti Pál Gimnázium; Általános és Szakképző Iskola; Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola; Rudas Közgazdasági Szakközépiskola; Szakiskola és Kollégium; Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola; ADU Oktatási Központ Dunaújvárosi Iskolája; Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola; Szakiskola és Kollégium; Arany János Általános Iskola mind dunaújvárosi székhellyel. A működés rendje a tárgyi feltételekkel összefüggő szabályozások I.1 Az intézmény munkarendje A kollégium a tanulói felügyeletről az alábbi időpontok között gondoskodik: Nappal: ig; éjszaka: ig. A foglalkozásokat naponta ig tartjuk (szilencium) A foglalkozások hossza: 3 x 45 perc A kollégiumban a tanulók az alábbi helyiségeket használhatják: szervezett formában - számítástechnika terem - kondi terem - Aula es TV szoba, vetítőterem - Mosókonyha - Udvari sportpálya - konditerem egyénileg - TV szoba - Tanulószoba - Teakonyha I.2 Hazautazás, kimenő A tanuló minden hétvégén hazautazhat a családhoz: máshová - barátokhoz, rokonokhoz - utazni csak a szülő előzetes írásbeli engedélyével lehet. Hétközi hazautazás a kollégiumvezető, vagy a nevelőtanár engedélyével történhet - 4 -

5 Az általános kimenő időpontjait a napirend tartalmazza. A napirend a tanulószobákban és a hálószobákban ki van függesztve. Ezen kívül jutalomkimenőben részesülhet a kiemelkedő tanulmányi, közösségi, sport-kultúrmunkát végző diák. Kimenő-hosszabbítást pl óráig csak főügyeletes, vagy a kollégiumvezető engedélyezhet. Ha a tanuló a megadott időre nem érkezik vissza a kollégiumba, 24 órán belül köteles értesítést küldeni távollétének okáról és várható időtartamáról. I.3 Napirend és a termek használatának rendje a mellékletek alapján 1. sz. melléklet: Napirend 2. sz. melléklet: Informatika terem használati rendje 3. sz. melléklet: Kondi terem használati rendje 4. sz. melléklet: Tornaterem és sportudvar használati rendje 5. sz. melléklet: Műfüves pálya használati rendje I.4 A tanulók étkeztetésének megszervezése A kollégium tanulói étkezését vállalkozó biztosítja. Kollégiumi étkezési rend az étteremben: Reggeli Ebéd Vacsora I.5 A tanulók hivatalos ügyeinek intézése A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon, a pénztárban, a nevelői szobában, intézhetik. Rendkívüli esetben a kollégiumvezetőt és a főügyeletest azonnal is megkereshetik. Telefonhívás vagy fogadás ig, vagy óra között engedélyezett. Látogatót a tanulóidőn kívül lehet fogadni a földszinten, vagy az aulában nevelői felügyelettel. Szobába csak a szülő, a testvér és közeli hozzátartozó mehet fel kollégiumvezetői, főügyeletes tanári, illetve portás engedélyével

6 A működés rendje a tanulókkal összefüggő szabályozások III.1. A térítési díj befizetésére vonatkozó szabályok A térítési díjat a pénztáros által kifüggesztett időpontokban kell fizetni. Az igénybe nem vett szolgáltatást, a bejelentést követő 3 nap után téríti vissza az intézet. A befizetés indokolatlan elmulasztása a kollégiumi tagság felfüggesztését vonhatja maga után. III.2. Az étkezési díjkedvezmény igénybevételének szabályozása A kedvezményt a csoport nevelőtanárhoz benyújtott írásbeli kérvénnyel lehet kérni, melyhez mellékelni kell: - Rendszeres Gyermekvédelmi Támogatásról szóló határozatot - 3,vagy több gyermeket igazoló dokumentumot, lehet munkáltató által kiadott igazolás a családi pótlék kifizetésről, vagy a családi pótlék folyósítását igazoló bankszámlakivonat, vagy postai utalvány, vagy önkormányzati igazolás is. - tartós beteg gyermekről orvosi igazolás. A kedvezmény visszamenőleg nem érvényes. A törvény által biztosított étkezési térítési díjkedvezmény igénylése a leendő kollégistáknak a beiratkozásakor történik Az ehhez szükséges dokumentumokat, a tanévkezdést megelőző beköltözési napon kell leadni. A térítési díjkedvezmény jogosultságának megszűnését 15 napon belül be kell jelenteni. A kedvezmény a bejelentést követő hónap első napján szűnik meg. III.3. A kollégiumba való jelentkezés szabályai A kollégiumba való felvétel felvételi kérelem alapján történik. A jelentkező tanulót a szülő, vagy gondviselő írásbeli kérelme alapján vesszük fel, beköltözését a számára megjelölt napon biztosítjuk. A kollégiumi elhelyezésnél az elbírálás sorrendjének elvei: - A Hild József Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégiummal létrejövő, vagy már létező tanulói jogviszony - Szociális helyzet - Az állandó lakhely távolsága Dunaújvárostól - tanulmányi és sporteredmény - 6 -

7 Kiköltözés: a tanév rendje szerinti utolsó tanítási napon. Szorgalmi idő alatt lehetőleg mindig hó 1-jén A kollégium lakója júniusban kérheti az újrafelvételét. A beadott felvételi kérelmet tanév vége után 8 napon belül bírálja el a kollégium vezetője. Elsős újonnan érkező kollégisták a felvételi lapjukon megjelölve kérik felvételüket, melyről 8 napon belül kapnak írásos értesítést. III.4. A kollégiumi tagság megszűnése A tanulói jogviszony megszűnik: 1. a tanév utolsó napján; 2. ha a kollégiumi díjat felszólítás után sem fizeti 2 hónapig. A szociális rászorultságot figyelembe kell venni; 3. ha fegyelmi határozattal kizárják a tanulót; 4. ha a tanuló lemond kollégiumi tagságáról (18 év alattinál szülői beleegyezés szükséges). III.5. Az egészség és testi épség védelmével összefüggő rendelkezések A tanulók rendszeres orvosi ellátását az iskola orvosa a saját rendelési idejében látja el. A kollégiumi igazolványon keresztül kap tájékoztatást a szülő az orvosi vizsgálatokról. Az orvosi ellátás biztosított. A beteg diákoknak reggel kor kell jelentkezni az ügyeletes nevelőnél, vagy az ápolónőnél, aki orvoshoz irányítja őket. Az ápolónő utasításait be kell tartani, a társadalombiztosítási kártyakötelező. Betegség megállapítása után, az ápolónőírásban értesíti a szülőt, az iskolát és a nevelőtanárt. Tartós betegségnél, a tanuló szüleit telefonon értesíti az ápolónő, hogy gyermeke hazautazik, a sportoló diákok elkülönítése a betegszobában történik. III.6. A tanuló balesetek A tanuló balesete esetén az ápolónő, vagy az ügyeletes nevelő értesíti a szülőt, az iskolát, a tanuló orvosát és az intézmény fenntartóját. III.7. Védő óvó előírások, bombariadó esetén a tanulók tennivalója - 7 -

8 Teendők bombariadó esetén 1. Gondoskodni kell az illetékes szervek értesítéséről a) Mivel hívás a kollégiumban kizárólag a portán keresztül érkezhet, ezért a portás kötelessége értesíteni a rendőrséget. b) Az értesítés módja a rendőrség által előírtak szerint kell, hogy történjen. c) Az Önkormányzat értesítéséért a kollégiumvezető, vagy a főügyeletes nevelő a felelős. 2. Gondoskodni kell az intézmény gyors, szakszerű kiürítéséről a) A vészjelzés leadása stúdión keresztül történik (ennek hiányában meghatározott csengő jelzéssel). b) Lényeges a rend és a nyugalom megtartása, amiért az adott tanár a felelős. c) Az termet a tanár hagyja el utoljára. d) Ezt követően köteles biztosítani az épület mielőbbi kiürítését. e) Bombariadó esetében mindenki a kijáratot használja a kollégiumban. f) Az udvarra ért tanulók fegyelmezett magatartását a pedagógusok biztosítják. g) Az esetleges sérülteket a felnőttek elsősegélyben kell, hogy részesítsék. h) Lehetőség szerint menteni kell a fontos iratokat. Tűz- és balesetvédelmi okok miatt nagyteljesítményű elektromos készülék nem használható, így: rezsó, merülőforraló, elektromos fűtő, kenyérpirító. Tilos a szobai barkácsolás, pl. rádiójavítás. III.8. A dohányzás szabályozása A kollégium rendezvényein a dohányzás tilos (disco, közgyűlés, ünnepi megemlékezés). Megszegése kollégiumvezetői büntetéssel jár. Nagykorú kollégista az épületen kívül az erre kijelölt helyen dohányozhat

9 III.9. Vagyonvédelem, kártérítés, a tanuló anyagi felelőssége A tanuló a kollégiumi tagságával összefüggésben, a kollégiumban okozott károkért anyagi felelősséggel tartozik. A kollégiumvezető köteles a károkozás körülményeit megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni. Erről a tanulót, illetve kiskorú tanuló esetén a szülőt haladéktalanul tájékoztatni kell. A tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az okozott kár megtérítésére. Ha a felszólítás nem vezet eredményre, vagy a szülő a károkozás tényét, mértékét nem ismeri el, a kollégium vezetője polgári pert indíthat a szülő ellen. A kollégiumban csak szülői engedéllyel és saját felelősséggel hozható be kifogástalan állapotban lévő elektromos híradástechnikai eszköz Az elveszett tárgyakért a kollégium felelősséget nem vállal. Indokolatlanul sok pénzt, értéktárgyakat a tanuló csak saját felelősségére hozhat magával. A foglalkozásokon, mobiltelefont csak kikapcsolt állapotban szabad bevinni, s azt az óra alatt bekapcsolni tilos. III.10. A tanulói dokumentumokra vonatkozó előírások A kollégiumi igazolvány egyben kimenő füzet a tanulónál van. Kimenőt a nevelőtanár engedélyezhet, melyet a portán kell bemutatnia. Elveszett igazolvány - térítés ellenében pótolható (100,- Ft/db). Szülői aláírások heti gyakorisággal kerülnek ellenőrzésre. III.11. A tanulók kollégiumon belüli értékelése A tanulók kollégiumi teljesítményét a foglalkozáson, rendezvényeken, szakkörökben és klubokban végzett tevékenységét, a tanulmányi munka, a közösségi munka és a fegyelmi helyzet figyelembevételével negyedévenként értékelni kell. Az értékelést a csoportvezető nevelőtanár és a csoport diákvezetősége együttesen végzik. Az értékelést minden esetben differenciáltan kell alkalmazni, figyelembe véve a kollégista: a.) képességeit, b.) korábbi teljesítményéhez képest nyújtott fejlődését, c.) viszonyát a kollégiumi közösséghez. A tanuló fegyelmi büntetését az értékelésnél csak abban a tanévben lehet figyelembe venni, amelyben a határozat jogerőre emelkedett

10 Az egyes tanulók értékelését a tanuló jelenlétében, csoportfoglalkozás keretében kell ismertetni és elfogadtatni. Az összegző értékelések mellett folyamatosan figyelemmel kell kísérni és meg kell beszélni a tanuló kollégiumi tevékenységének pozitív és negatív oldalait (dicséret, elmarasztalás). A tanuló kollégiumi értékelését a kiskorú szüleivel, illetve törvényes képviselővel is ismertetni kell szóban, vagy írásban. III.12. A választható foglakozásokra vonatkozó szabályok A választható foglalkozásokra minden évben szeptember 15-ig jelentkezhet a kollégista tanuló. A foglalkozások 75%-án köteles megjelenni, melyet a jelenléti íven regisztrál a foglalkozás vezetője. Három igazolatlan hiányzás esetén a foglalkozásvezető figyelmeztetésben részesíti a diákot. A foglalkozás leadását romló tanulmányi teljesítmény, vagy más fontos rendszeres elfoglaltság esetén mondhatja le év közben a diák. III.13. A tanulónak ill. tanulóközösségeknek adható elismerések Kollégiumvezetői dicséret jár: a) A 4,5-ös tanulmányi átlagot elérő diák tanulmányi teljesítményéért. b) Kiemelkedő sportteljesítményért, országos bajnokságban elért I-VI. helyezéséért, foci bajnokság pl. U19-es kiemelt országos bajnokságban való rendszeres szereplésért, válogatott keretbe való meghívásért, diákolimpia országos döntőbe jutásért. c) Kulturális rendezvényeken való kiemelkedő szereplésért. Nevelőtanári dicséret jár: a) a kollégiumi csoportban végzett példamutató tanulmányi munkáért. b) a csoportban végzett kiemelkedő közösségi és szabadidős tevékenységért. A dicséretet írásba kell foglalni, és arról a szülőt tájékoztatni szükséges. III.14. A tanulók elmarasztalására, fegyelmi felelősségére vonatkozó szabályok

11 Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján indokolt írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a kötelezettségszegéstől számított 3 hónap eltelt. A fegyelmi tárgyalás nyilvános. A nyilvánosságot a tanuló és képviselője kérésére korlátozhatják, kizárhatják. A fegyelmi eljárás indításáról és a fegyelmi tárgyalásokról a kiskorú szülőjét is értesíteni kell. A tanuló a következő büntetéseket kaphatja: nevelőtanári figyelmeztetés nevelőtanári intés nevelőtanári megrovás kollégiumvezetői figyelmeztetés kollégiumvezetői intés kollégiumvezetői megrovás tantestületi figyelmeztetés tantestületi intés tantestületi megrovás meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, ill. megvonása (a döntést a kollégiumvezető hozhatja) áthelyezés másik csoportba, vagy kollégiumba (a döntést a kollégiumvezető hozhatja) szigorú megrovás (a döntést a nevelőtestület fegyelmi eljárás alapján hozhatja) kizárás a kollégiumból (a döntést a nevelőtestület fegyelmi eljárás alapján hozhatja) Az utolsó fokozatot - a nem tanköteles tanulóra - lehet kiszabni. A szakközépiskola és a szakiskola tanulója ellen folytatott fegyelmi eljárásba, ha a tanuló munkaszerződést kötött, be kell vonni a gazdasági kamarát. Fegyelmi tárgyalás lefolytatását megelőző egyeztető eljárás A kollégiumi szülői szervezet és a kollégiumi diákönkormányzat közös kezdeményezésére biztosítja az intézmény, hogy ez a két szervezet közösen működtesse a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást, amelynek szabályozásánál egyetértési joguk van. Célja: a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében

12 - Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett, kiskorú sértett esetén a szülő, valamint a kötelességszegő, kiskorú kötelességszegő esetén a szülő egyetért. - A fegyelmi eljárás megindításáról a Kollégiumi Szülői Szervezet a DÖK-kel együtt a kollégiumon keresztül értesíti a kötelezettségszegő tanuló, ha a kötelezettségszegő kiskorú, akkor a szülőt, hogy lehetősége van az egyeztető eljárás igénybevételére, ha ehhez a sértett, ha a sértett kiskorú a szülő hozzájárult. - A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban bejelentheti, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. - A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a bejelentés kollégiumban történő megérkezéstől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. - Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett, kiskorú esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. - A sérelem orvoslására a felek az ISZSZ, a DÖK és a kollégiumot képviselő legalább egy fő pedagógus (lehetőség szerint a DÖK patronáló tanár) jelenlétében írásbeli megállapodást kötnek. - Ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, illetve a házirendben meghatározott nagyobb közösségben nyilvánosságra lehet hozni. A szülők joga, hogy: III.15. A szülők jogai és kötelességei Megismerje kollégium pedagógiai programját, házirendjét és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. Gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen és részletesen érdemi tájékoztatást, nevelési tanácsokat, segítséget kapjon. A kollégium életét érintő kérdésekben tett írásbeli javaslatait az igazgató, a nevelőtestület, a szülői testület és a pedagógus megvizsgálja, arra 30 napon belül választ kap

13 Kezdeményezze szülői munkaközösség létrehozását, és részt vegyen annak munkájában. Gyermeke tanárát a kollégiumi igazolványban megjelölt időpontban és előzetesen írásban egyeztetve megkeresheti. Igényelheti, hogy gyermeke számára a hit- és vallásoktatást lehetővé tegyék. A szülők kötelessége, hogy: Gondoskodjon arról, hogy gyermeke tanulmányi kötelezettségének eleget tegyen. Minden tőle telhetőt megtegyen gyermeke fejlődése érdekében rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal. Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. Részt vegyen a fogadóórákon, szülői értekezleteken, a tanuló ellenőrzőjét rendszeresen figyelje és kézjegyével ellássa. A szülők tájékoztatásának fórumai: Év elejei összevont szülői értekezlet Kollégiumvezetői, nevelőtanári fogadó óra Rendkívüli szülői értekezlet Iskolai szülői értekezleten való kollégiumi részvétel III.16. Elvárt magatartási normák A) Intézményen belül Tilos a közösségi vagy személyi tulajdonban szándékosan kárt tenni. Tilos a kollégium területén szemetelni, liftet használni, dohányozni. Tilos drogot és szeszes italt fogyasztani, és ilyen állapotban a kollégiumba belépni. Tilos a hazárdjáték, bármilyen pénzbeli játék, fogadás. Tilos verekedni, durván viselkedni és a trágár beszéd. Tilos fiatal kollégisták kihasználása, emberi jogainak megsértése Az ablakba kiülni, kihajolni, szemetet, vizes zacskót az utcára kidobni tilos. A kollégiumban papucs használata kötelező B) Intézményen kívül A kollégiumon kívül elvárt magatartás részben feleljen meg a kollégiumban elvárt magatartásnak, és az intézmény hírnevéhez méltó módon viselkedjen

14 IV. A tanulók jogai és kötelességei IV.1. Kollektív jogok IV.1.1. Diákközösségek, diákkörök Kollégiumi nagyobb közösségek: Minimum 20 fő, vagy egy kollégiumi csoport. Diákkörök: Létszáma minimum 6 fő. A végzett tevékenység illeszkedjen a Pedagógiai Programhoz A kollégiumban alapítható diákkörök a következők: testépítő informatika teke sakk kispályás foci asztali tenisz kollégiumi újság szerkesztő kollégiumi rádiót működtető film club természet filmek vita clubja környezeti kultúraépítő dekorációs szakkör Megalapításuk év elején történik tanári, vagy diák kezdeményezésre. A felsoroltak költségeit a kollégium fedezi a feltételekkel együtt. Diákok kötelezettségei a foglalkozási időpont megválasztása, a felszerelés megóvása, karbantartása. Jelentkezés év elején szeptember 15-ig történhet. Megszűnhet a diákkör akkor, ha az induló létszám a felére csökken. IV.1.2. A diákképviselet fórumai, a DÖK A tanulók a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy segíti, aki - a diákönkormányzat megbízása alapján eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is. A kollégiumban több diákönkormányzat is választható. (pl. Sportolói DÖK )

15 A kollégium egészét érintő ügyekben az a DÖK járhat el, amelyik megválasztásában a legtöbb tanuló vett részt és ily módon a tanulók több mint 25%-ának képviselete biztosított. A DÖK - a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt: saját működéséről anyagi eszközeinek felhasználásáról hatáskörei gyakorlásáról A DÖK szervezeti és működési szabályzatát (SZMSZ) a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. Az SZMSZ jóváhagyásáról a nevelőtestületnek a beterjesztést követő harminc napon belül nyilatkoznia kell. A DÖK véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a kollégium működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A DÖK feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja a kollégium helységeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza a kollégium működését. A kollégiumban évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést kell szervezni, a DÖK működésének és a tanulói jogok érvényesülése céljából. A kollégiumi DÖK egyetértési jogot gyakorol: jogszabályban meghatározott ügyekben a kollégiumi SZMSZ elfogadásakor, módosításakor az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásáról a házirend elfogadásakor, módosításakor egy tanítás nélküli munkanap programjáról IV.1.3. Kollégiumi diákmédia A kollégiumi DÖK dönt a kollégium diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről, valamint e rendszer - kollégiumi újság, kollégiumrádió - szerkesztősége, tanulói vezetőjének (felelős szerkesztőjének), munkatársainak megbízásáról. IV.1.4. A kollégisták szervezett véleménynyilvánításának, valamint rendszeres tájékoztatásának formái, színterei A kollégistát megilleti az egyéni véleménynyilvánítási jog, véleményét bármilyen kérdésről elmondhatja úgy, hogy azzal mások emberi méltóságát ne sértse. Joga van ahhoz, hogy személyét érintő kérdésekben tájékoztatást kapjon, kérdéseket tegyen föl, javaslatokat fogalmazzon meg. A kollégisták szervezett véleménynyilvánításának és tájékoztatásának színterei:

16 a kollégiumi küldöttgyűlés emeleti diákközgyűlés, (fórum, minden kedd 20.30) negyedéves nevelőtanári értékelés heti rendszeresség csoportfoglalkozások IV.1.5. A diákközösség jogorvoslati lehetőségei A tanulók joga, hogy jogaik megsértése esetén a jogszabályban meghatározottak szerint eljárást indítsanak, továbbá igénybe vegyék a nyilvánosságot. IV.2. Egyéni jogok A tanuló joga, hogy kollégiumi ellátásban részesüljön 1. Válasszon a választható foglalkozások között. 2. Igénybe vegye a kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket, létesítményeket (pl. konditerem, társalgó, TV szoba). 3. Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 4. Hozzájusson jogai gyakorlásához szükséges információhoz. 5. Részt vegyen a diákkörök munkájában, kezdeményezze azok létrehozását. 6. Tagja legyen iskolán kívüli társadalmi szervezetnek. 7. Vallási világnézeti meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, feltéve, ha e jogának gyakorlása nem korlátozza társai tanuláshoz való jogának gyakorlását. 8. A levelezéshez, továbbá kollégiumban a lakáshoz való jogát tiszteletben tartsák. 9. Jogai megsértése esetén eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot. 10.Személyesen vagy képviselője útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. 11.Választó és választható legyen diákképviseletben. 12.A diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért ill. a törvény szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását. 13. Kérelmére indokolt esetben szociális ösztöndíjban, ill. szociális támogatásban részesüljön. 14.A tanulóknak joga van, hogy tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, kérdést intézzen a kollégium vezetőihez, pedagógusaihoz, kollégiumi székhez, s arra legkésőbb a

17 megkereséstől számított harminc napon belül kollégiumi széktől a harmincadik napot követő első ülésen érdemi választ kapjon. Érdemi válasznak tekinthető az a válasz, amely a probléma megoldását elősegíti, vagy egyértelmű választ ad rá. 15. Az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthat minden kérdésről, az őt nevelő pedagógus munkájáról, a kollégium működéséről. 16. A tanulónak joga van a pihenéshez és ezt a jogot kölcsönösen biztosítani kell óra között csak a saját szobájukban tartózkodhatnak. IV.3. A kollégisták kötelezettségei A tanuló kötelessége, hogy 1. Részt vegyen a kötelező (csoportfoglalkozás, szilencium) és a választott foglalkozásokon, a megjelenés kötelező. Felmentést a csoportnevelő adhat a következők alapján: - 4,0 feletti tanulmányi eredmény esetén, - 3,7 feletti tanulmányi eredmény esetén mérlegelés alapján, - tanulmányhoz kapcsolódó iskolai elfoglaltság alapján, - Versenysportolóknak, az edzés verseny idejére, szülői nyilatkozat mellett, - Érettségizett, vagy szakmunkás vizsgát tett 18 éven felüli tanulóknak. A fenti kedvezmények tanév közben visszavonhatók. Minden tanuló köteles részt venni heti egy csoportfoglalkozáson, ez alól felmentés nem adható 2. Eleget tegyen rendszeres munkával és fegyelmezett magatartásával, képességeinek megfelelően tanulmányi kötelezettségének. 3. Megtartsa a kollégiumi foglalkozások, kollégiumi helyiségek, kollégiumhoz tartozó területek használati rendjét, a kollégium szabályzatának előírásait. 4. Óvja saját, és társai testi épségét. 5. Elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket. 6. Haladéktalanul jelentse, ha saját magát, társait vagy bárkit veszélyeztető állapotban észlelt, vagy sérültnek találja. 7. Megőrizze, illetve az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott eszközöket, óvja a kollégium létesítményeit, felszereléseit. 8. A kollégium vezetői, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa

18 A kollégista köteles közreműködni saját környezetének és az általa használt eszközök rendben tartásában, a kollégiumi foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában. Előbbiek alapján konkrét feladatai: - ágyneműjének napi rendberakása, beágyazás - szekrény rendjének fenntartása - romlandó élelmiszerek időbeni eltávolítása - hűtőszekrény rendszeres leolvasztása, fertőtlenítése - szobai szemét összeszedése, eltávolítása - elektromos eszközök eltávozáskor való kikapcsolása IV.3.1. A kollégiumi ügyeletesek feladatai órakor jelentkezik az ügyeletes naplóért, vagy az ügyeletes lapért - ellenőrzi és beírja a hiányzókat és a későn jövőket - felírja a tanuló idő alatt csatangoló diákokat - minden rendellenességet feljegyez közötti időszakban segíti a tanuláshoz szükséges csend biztosítását - jelenti a rádiót hangosan hallgatókat, hangoskodókat és egyéb rendetlenkedőket a főügyeletes tanárnak - vacsora idején a helyén marad órakor aláírja az ügyeletes naplót, vagy lapot, és leadja a főügyeletes tanárnak - ügyelete alatt végig az ügyeletes számára kijelölt helyen marad

19 Munka és foglalkozási rend: A csoportfoglalkozások rendje az alagsori faliújságon látható. A Ktv. 53 -a szerint minden kollégiumi csoport számára heti 14 óra szervezett foglalkozás kötelező, amely áll a 12 óra szilenciumból és 1 óra csoportfoglalkozásból, és 1 óra szabadidős programból. Helység és területhasználati rend: A létesítmények használata csak pedagógus felügyelete mellett lehet. Lakószobát a tanulónak rendben kell tartani. Engedéllyel behozott rádiót, magnót csak ig mások zavarása nélkül lehet működtetni. Szobák falára, bútorokra dekorációt ragasztani tilos!

20 Záró rendelkezések A Házirend nyilvános, a nevelői szobákban és a tanulószobákban mindenki számára hozzáférhető. A Házirend minden évben felülvizsgálatra, igény szerint módosításra kerül. A módosítást elrendelheti az iskola igazgatója, kérheti a tanulók nagyobb csoportja. A módosítás legitimációjára az elfogadás szabályai érvényesek. A Házirend szeptember 1-jén lép hatályba. A Házirendet a nevelőtestület augusztus 28.. elfogadta. Egyetértési jogunkkal éltünk:... Intézményvezető Véleményezési jogunkkal éltünk: DÖK képviseletében Szülői Szervezet képviseletében Mellékletek 1. sz. melléklet: Napirend 2. sz. melléklet: Számítástechnika terem 3. sz. melléklet: Konditerem használati rendje 4. sz. melléklet: Tornaterem használati rendje 5. sz. melléklet: Műfüves pálya használati rendje 6. sz. melléklet: A tanulók adatkezelésének szabályai

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/B. melléklete A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE Gödöllő, 2006. augusztus 1.

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Dunaújváros, Bocskai út 1/a

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Dunaújváros, Bocskai út 1/a KOLLÉGIUMI HÁZIREND 2013 Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros, Bocskai út 1/a 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető. 3 Általános rendelkezések... 3 A házirendben alkalmazott jogszabályok.....

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium HÁZIREND. a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben

József Attila Középiskolai Kollégium HÁZIREND. a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben József Attila Középiskolai Kollégium HÁZIREND 2014 a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 2 I. A házirendben alkalmazott jogszabályok.. 2 1.2. A jelentkezés módja 2 3

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Kollégiumi Házirend 2014.

Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Kollégiumi Házirend 2014. Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Kollégiumi Házirend 2014. Tartalom 1.A kollégiumi házirend célja 2.A házirend szabályozási köre 3.A házirend megtekinthető

Részletesebben

A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Deák Ferenc Kollégium OM azonosító: 040556 4024 Debrecen, Tímár u. 1. Tel.: 52-534-949, Fax: 52-534-948 www.deakkoli.sulinet.hu, e-mail: deakkoli@freemail.hu, deak@kollegium.debrecen.hu A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Orosháza 2015.

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Orosháza 2015. KOLLÉGIUMI HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 II. A KOLLÉGIUMI ÉLET RENDJE... 3 1. Kollégiumi tagsági viszony... 3 2. A tanulók jogai... 4 3. A tanulók kötelességei... 5 4. A szilenciumok

Részletesebben

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE A KTKT Általános Iskola és Középiskola BORÓKA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE 2010. Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A számítógép hálózat nagy anyagi és szellemi értéket képviselő rendszer. Felhasználóinak vállalniuk kell a használattal járó kötöttségeket

Részletesebben

Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája KOLLÉGIUMI HÁZIREND

Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája KOLLÉGIUMI HÁZIREND Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája KOLLÉGIUMI HÁZIREND 2013 2 1. BEVEZETŐ... 3 1. 1. A HÁZIREND KÉSZÍTÉSEKOR FIGYELEMBE VETT RENDELKEZÉSEK, DOKUMENTUMOK...

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

2.1 A kollégium felelős vezetője a tagintézmény vezető. Pedagógiai és egyéb feladatait a kollégiumvezetővel együttműködve látja el.

2.1 A kollégium felelős vezetője a tagintézmény vezető. Pedagógiai és egyéb feladatait a kollégiumvezetővel együttműködve látja el. SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KERESKEDELMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 3910 TOKAJ, BODROGKERESZTÚRI ÚT.5. OM:203055 ÉS IDEGENFORGALMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOLLÉGIUM 2015

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4.

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4. Levelezési cím: 2890 Tata, Tanoda tér 5. KOLLÉGIUMI HÁZIREND Érvényes: 2015. szeptember 1-től OM azonosító: 201173 * Telefon: (34) 587-560, fax:

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok

1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM HÁZI RENDJE 1 1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 229/2012.

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE B E M J Ó Z S E F Á L T A L Á N O S I S K O L A H E R M A N O T T Ó T A G I S K O L Á J A 4551 Nyíregyháza Oros, F ő u. 60. Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677 E mail: suli@herman oros.sulinet.hu

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola Hunyadi János Kollégiuma Kalocsa A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Nem szavak teszik vitézzé az embert, a csatasorban ismerszik meg, ki mit ér. / Hunyadi

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16.

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16. Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, 2008. október 16. A diákönkormányzat jogszabályi háttere Gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezmény a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény (Ktv.) 11/1994.

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013. 1 Bevezető A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének jogszabályi háttere:

Részletesebben

Mezőberényi Evangélikus Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium. Házirend. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium.

Mezőberényi Evangélikus Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium. Házirend. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Mezőberényi Evangélikus Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Hatályos: 2013. szeptember 1. 1 Mezőberényi Evangélikus Petőfi Sándor Gimnázium

Részletesebben

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013.

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. Iskola neve: Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola Iskola címe: 8741 ZALAAPÁTI, Deák Ferenc u. 2. OM azonosító: 037541 Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember

Részletesebben

H Á Z I R E N D. b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,

H Á Z I R E N D. b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, H Á Z I R E N D A kollégium házirendje A Kollégiumi Házirendet a kollégiumi nevelőtanárok alkották meg, egyetértési jogát a Kollégiumi Diákönkormányzat gyakorolta. 1. Tanulók véleménynyilvánításának, a

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Bereczki Máté Szakképző Iskola és Sportiskola Házirend 2012 BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Bereczki Máté Szakképző Iskola és Sportiskola Házirend 2012 BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE Baja, 2012 1 Tartalom A házirend hatálya...3 A házirend nyilvánossága...3 1. A tanulók jogai...3 2. A

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalom

Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék Tartalom 1. Házirend fogalma... 4 2. A házirend hatálya... 4 3. Tanulók véleménynyilvánítási joga, a házirend elfogadása... 4 4. A házirend nyilvános... 5 5. A gyermekek, a tanulók kötelességei...

Részletesebben

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337 5/1. sz. függelék (az intézmény házirendjének 1. sz. melléklete) Iktatószám:. /2015. ügyintéző: Bekő Zsuzsánna koll.vez. A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG

Részletesebben

HÁZIRENDJE (2014) 1 Bevezető rendelkezések. 2 Jogok és kötelességek. Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

HÁZIRENDJE (2014) 1 Bevezető rendelkezések. 2 Jogok és kötelességek. Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 1 Bevezető rendelkezések Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE (2014) Ezen házirend: a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium. Térségi Integrált Szakképző Központ. Kollégiumi házirend 2011.

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium. Térségi Integrált Szakképző Központ. Kollégiumi házirend 2011. Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Térségi Integrált Szakképző Központ Kollégiumi házirend Az intézmény székhelye: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14. OM azonosító: 200914 2011. 1/12

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 14. SZÁMÚ MELLÉKLET A TANULÓI FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYZAT

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 14. SZÁMÚ MELLÉKLET A TANULÓI FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYZAT A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 14. SZÁMÚ MELLÉKLET A TANULÓI FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYZAT 2013 2 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Értesítés... 3 3. Egyeztető

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata 2016. 0 Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának SzMSz-e tartalmazza a diákönkormányzat szervezeti felépítését

Részletesebben

HÁZIREND. I. Általános rendelkezések

HÁZIREND. I. Általános rendelkezések Hajnóczy József Kollégium Pécs, Türr István u. 2. Pécs, Kodály Z. út 20/a Pécs, Puskin tér 17. Tel: -72-255-770; Fax: - 72-255-723 Tel: -72-510-906 Tel / Fax: -72-243-838 I. Általános rendelkezések HÁZIREND

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIREND Hatályba lép: 2007. szeptember 1. Horváth Zoltán igazgató I. A HÁZIREND CÉLJA Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályokban meghatározott

Részletesebben

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20.

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. H Á Z I R E N D Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2012. december 19-én. Hatályos: 2013. január 1-jétől. A

Részletesebben

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31.

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31. NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE Napkor, 2015. augusztus 31. Készítette: Tudlik Ferenc igazgató Házirend mely a Napkori Jósika Miklós

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

NOSZLOPY GÁSPÁR GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016.

NOSZLOPY GÁSPÁR GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. NOSZLOPY GÁSPÁR GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A SZMSZ feladata, a jogszabályok által biztosított keretek között, megállapítsa

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember T A R T A L O M J E G

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

Pécsi Hajnóczy József Kollégium HÁZIREND

Pécsi Hajnóczy József Kollégium HÁZIREND 1 Pécsi Hajnóczy József Kollégium HÁZIREND Székhely: Pécs, Türr István u. 2. Tel:72-255-770 Fax:72-255-723 Tagintézmény: Pécs, Kodály Z. út 20/a. Tel:72-326-611 2 I. Általános rendelkezések A Házirend

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Az I. István Általános Iskola házirendje

Az I. István Általános Iskola házirendje Az I. István Általános Iskola házirendje A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI Az I. István Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda iskolára vonatkozó házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

b) nemzeti, illetőleg etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön;

b) nemzeti, illetőleg etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön; A GYERMEK, A TANULÓ ÉS A SZÜLŐ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (részlet) 10. (1) A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy nevelési, illetőleg nevelési-oktatási intézményben biztonságban

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE

A BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE A BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE 2015 Tartalom 1 A házirend célja 3 2 A házirend hatálya 3 3 A házirend nyilvánossága

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK P E T Ő F I S Á N D O R G I M N Á Z I U M HÁZIREND KÉSZÍTETTE: ENDRŐDI GÁBOR IGAZGATÓ, 2010. 02. 26. JÓVÁHAGYVA: A 29. OLDALON TARTALOM AZ INTÉZMÉNY ADATAI 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A HÁZIREND HATÁLYA

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

HÁZIRENDJE. igazgató. Hatálybalépés időpontja: 2011. augusztus 01.

HÁZIRENDJE. igazgató. Hatálybalépés időpontja: 2011. augusztus 01. HÁZIRENDJE Készítette: Lachata István igazgató Hatálybalépés időpontja: 2011. augusztus 01. 1 T a r t a l o m j e g y z é k Bevezető rendelkezések... 3. oldal Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 4. oldal

Részletesebben

Hollán Ernő Kollégium Házirend

Hollán Ernő Kollégium Házirend Hollán Ernő Kollégium Házirend 1. Bevezető A kollégium házirendjének jogszabályi alapja a 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésrl, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND

Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND Általános rendelkezések 1. A házirend célja biztosítani a kollégium törvényes működését, a kollégiumi nevelőmunka zavartalan

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. 2.1. A nap rendje: 06:00 06:30 általános ébresztő (tisztálkodás, takarítás, szobarend, a szobák szellőztetése);

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. 2.1. A nap rendje: 06:00 06:30 általános ébresztő (tisztálkodás, takarítás, szobarend, a szobák szellőztetése); I. Bevezető Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND 1.1. Ez a Házirend a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012 EMMI rendelet elő-írásaira alapján készült.

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 3100 Salgótarján, József Attila u.2/a OM azonosítója:039959 Elfogadásának, hatályba lépésének dátuma: 2010. szeptember 7. 2010. - 0 -

Részletesebben

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13.

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok... 3 2.1. Kollégiumi

Részletesebben

HÁZIREND. I. Bevezető

HÁZIREND. I. Bevezető Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolája 8734 Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta Ady E. u. 8. OM azonosító: 034190 HÁZIREND I. Bevezető 1. A Kt. 40 (1) a közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben