HÁZIREND. Dunaújváros, március 1. KOLLÉGIUMI - 1 -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. Dunaújváros, 2013. március 1. KOLLÉGIUMI - 1 -"

Átírás

1 H i l d J ó z s e f S z a k k ö z é p i s k o l a, S z a k i s k o l a, S p e c i á l i s S z a k i s k o l a é s K o l l é g i u m KOLLÉGIUMI HÁZIREND T a n u l ó i n k l e g f o n t o s a b b k ö t e l e s s é g e, h o g y f e l e l ő s s é g t e l j e s h o z z á á l l á s s a l, f e g y e l m e z e t t m a g a t a r t á s s a l, k é p e s s é g e i k s z e r i n t a l e g j o b b a n t a n u l j a n a k. I g y e k e z z e n e k i s k o l á n k h a g y o m á n y a i t m e g i s m e r n i, á p o l n i, ö r e g b í t e n i j ó h í r n e v é t. T i s z t e l e t e t t a n ú s í t s a n a k e g y m á s é s a z i s k o l a d o l g o z ó i é s a z o k m u n k á j a i r á n t. Dunaújváros, március

2 T A R T A L O M Bevezető...3 A működés rendje a tárgyi feltételekkel összefüggő szabályozások...4 I.1 Az intézmény munkarendje...4 I.2 Hazautazás, kimenő...4 I.3 Napirend és a termek használatának rendje a mellékletek alapján...5 I.4 A tanulók étkeztetésének megszervezése...5 I.5 A tanulók hivatalos ügyeinek intézése...5 A működés rendje a tanulókkal összefüggő szabályozások...6 III.1. A térítési díj befizetésére vonatkozó szabályok...6 III.2. Az étkezési díjkedvezmény igénybevételének szabályozása...6 III.3. A kollégiumba való jelentkezés szabályai...6 III.4. A kollégiumi tagság megszűnése...7 III.5. Az egészség és testi épség védelmével összefüggő rendelkezések...7 III.6. A tanuló balesetek...7 III.7. Védő óvó előírások, bombariadó esetén a tanulók tennivalója...7 IV. A tanulók jogai és kötelességei...14 Munka és foglalkozási rend:...19 A csoportfoglalkozások rendje az alagsori faliújságon látható...19 A Ktv. 53 -a szerint minden kollégiumi csoport számára heti 14 óra szervezett foglalkozás kötelező, amely áll a 12 óra szilenciumból és 1 óra csoportfoglalkozásból, és 1 óra szabadidős programból...19 Helység és területhasználati rend:...19 A létesítmények használata csak pedagógus felügyelete mellett lehet...19 Lakószobát a tanulónak rendben kell tartani...19 Engedéllyel behozott rádiót, magnót csak ig mások zavarása nélkül lehet működtetni...19 Szobák falára, bútorokra dekorációt ragasztani tilos!...19 Záró rendelkezések...20 Számítástechnika terem rendje...25 A tanulók adatkezelésének szabályai

3 Bevezető A Házirendre vonatkozó szabályozások A házirend szabályai mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, (tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra) és a szülőkre egyaránt. A kollégium feladata megteremteni a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához azoknak, akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez, nemzeti vagy etnikai kisebbségi nyelven, illetve gyógypedagógiai nevelési oktatási intézményben való tanulásukhoz a lakóhelyükön nincs lehetőségük. Valamint azoknak, akiknek a tanuláshoz a megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani. A házirendet a kollégiumi nevelőtestület fogadja el a diákönkormányzat egyetértésével, a szülői munkaközösség véleményének meghallgatásával. A csoportvezető nevelők minden tanév első foglalkozásán kötelesek feldolgoztatni a Házirend szövegét, és megismertetni a tanulókat, azokkal szabályokkal, amelyek a tanulói jogokkal foglalkoznak. Valamennyi tanuló az intézménybe történt beiratkozása után a Házirend egy példányát kézhez kapja, ennek átvételét a szülő aláírásával igazolja. Az iskola nagyobb tanulóközösségei a tanulók nagyobb közössége a tanuló létszám 25%-a A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt a kollégium vezetése kikéri a Diákönkormányzat véleményét, javaslatát, lehetővé teszi az ilyen témájú nevelőtestületi értekezleteken való részvételüket. Intézményi adatok Neve: Hild József Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Székhelye: 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 8. Telephelye: 2400 Dunaújváros, Erdősor 37/a. Az alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának jogelődje: Városi Tanács Dunaújváros, Lenin tér 1-2. Felügyeleti szerve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Székesfehérvár) - 3 -

4 A kollégium maximálisan felvehető tanulólétszáma az Alapító okirat szerint: 96 fő A kollégiummal kapcsolatban álló oktatási intézmények felsorolása: Dunaferr Szakközép- és Szakiskola; Széchenyi István Gimnázium; Rosti Pál Gimnázium; Általános és Szakképző Iskola; Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola; Rudas Közgazdasági Szakközépiskola; Szakiskola és Kollégium; Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola; ADU Oktatási Központ Dunaújvárosi Iskolája; Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola; Szakiskola és Kollégium; Arany János Általános Iskola mind dunaújvárosi székhellyel. A működés rendje a tárgyi feltételekkel összefüggő szabályozások I.1 Az intézmény munkarendje A kollégium a tanulói felügyeletről az alábbi időpontok között gondoskodik: Nappal: ig; éjszaka: ig. A foglalkozásokat naponta ig tartjuk (szilencium) A foglalkozások hossza: 3 x 45 perc A kollégiumban a tanulók az alábbi helyiségeket használhatják: szervezett formában - számítástechnika terem - kondi terem - Aula es TV szoba, vetítőterem - Mosókonyha - Udvari sportpálya - konditerem egyénileg - TV szoba - Tanulószoba - Teakonyha I.2 Hazautazás, kimenő A tanuló minden hétvégén hazautazhat a családhoz: máshová - barátokhoz, rokonokhoz - utazni csak a szülő előzetes írásbeli engedélyével lehet. Hétközi hazautazás a kollégiumvezető, vagy a nevelőtanár engedélyével történhet - 4 -

5 Az általános kimenő időpontjait a napirend tartalmazza. A napirend a tanulószobákban és a hálószobákban ki van függesztve. Ezen kívül jutalomkimenőben részesülhet a kiemelkedő tanulmányi, közösségi, sport-kultúrmunkát végző diák. Kimenő-hosszabbítást pl óráig csak főügyeletes, vagy a kollégiumvezető engedélyezhet. Ha a tanuló a megadott időre nem érkezik vissza a kollégiumba, 24 órán belül köteles értesítést küldeni távollétének okáról és várható időtartamáról. I.3 Napirend és a termek használatának rendje a mellékletek alapján 1. sz. melléklet: Napirend 2. sz. melléklet: Informatika terem használati rendje 3. sz. melléklet: Kondi terem használati rendje 4. sz. melléklet: Tornaterem és sportudvar használati rendje 5. sz. melléklet: Műfüves pálya használati rendje I.4 A tanulók étkeztetésének megszervezése A kollégium tanulói étkezését vállalkozó biztosítja. Kollégiumi étkezési rend az étteremben: Reggeli Ebéd Vacsora I.5 A tanulók hivatalos ügyeinek intézése A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon, a pénztárban, a nevelői szobában, intézhetik. Rendkívüli esetben a kollégiumvezetőt és a főügyeletest azonnal is megkereshetik. Telefonhívás vagy fogadás ig, vagy óra között engedélyezett. Látogatót a tanulóidőn kívül lehet fogadni a földszinten, vagy az aulában nevelői felügyelettel. Szobába csak a szülő, a testvér és közeli hozzátartozó mehet fel kollégiumvezetői, főügyeletes tanári, illetve portás engedélyével

6 A működés rendje a tanulókkal összefüggő szabályozások III.1. A térítési díj befizetésére vonatkozó szabályok A térítési díjat a pénztáros által kifüggesztett időpontokban kell fizetni. Az igénybe nem vett szolgáltatást, a bejelentést követő 3 nap után téríti vissza az intézet. A befizetés indokolatlan elmulasztása a kollégiumi tagság felfüggesztését vonhatja maga után. III.2. Az étkezési díjkedvezmény igénybevételének szabályozása A kedvezményt a csoport nevelőtanárhoz benyújtott írásbeli kérvénnyel lehet kérni, melyhez mellékelni kell: - Rendszeres Gyermekvédelmi Támogatásról szóló határozatot - 3,vagy több gyermeket igazoló dokumentumot, lehet munkáltató által kiadott igazolás a családi pótlék kifizetésről, vagy a családi pótlék folyósítását igazoló bankszámlakivonat, vagy postai utalvány, vagy önkormányzati igazolás is. - tartós beteg gyermekről orvosi igazolás. A kedvezmény visszamenőleg nem érvényes. A törvény által biztosított étkezési térítési díjkedvezmény igénylése a leendő kollégistáknak a beiratkozásakor történik Az ehhez szükséges dokumentumokat, a tanévkezdést megelőző beköltözési napon kell leadni. A térítési díjkedvezmény jogosultságának megszűnését 15 napon belül be kell jelenteni. A kedvezmény a bejelentést követő hónap első napján szűnik meg. III.3. A kollégiumba való jelentkezés szabályai A kollégiumba való felvétel felvételi kérelem alapján történik. A jelentkező tanulót a szülő, vagy gondviselő írásbeli kérelme alapján vesszük fel, beköltözését a számára megjelölt napon biztosítjuk. A kollégiumi elhelyezésnél az elbírálás sorrendjének elvei: - A Hild József Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégiummal létrejövő, vagy már létező tanulói jogviszony - Szociális helyzet - Az állandó lakhely távolsága Dunaújvárostól - tanulmányi és sporteredmény - 6 -

7 Kiköltözés: a tanév rendje szerinti utolsó tanítási napon. Szorgalmi idő alatt lehetőleg mindig hó 1-jén A kollégium lakója júniusban kérheti az újrafelvételét. A beadott felvételi kérelmet tanév vége után 8 napon belül bírálja el a kollégium vezetője. Elsős újonnan érkező kollégisták a felvételi lapjukon megjelölve kérik felvételüket, melyről 8 napon belül kapnak írásos értesítést. III.4. A kollégiumi tagság megszűnése A tanulói jogviszony megszűnik: 1. a tanév utolsó napján; 2. ha a kollégiumi díjat felszólítás után sem fizeti 2 hónapig. A szociális rászorultságot figyelembe kell venni; 3. ha fegyelmi határozattal kizárják a tanulót; 4. ha a tanuló lemond kollégiumi tagságáról (18 év alattinál szülői beleegyezés szükséges). III.5. Az egészség és testi épség védelmével összefüggő rendelkezések A tanulók rendszeres orvosi ellátását az iskola orvosa a saját rendelési idejében látja el. A kollégiumi igazolványon keresztül kap tájékoztatást a szülő az orvosi vizsgálatokról. Az orvosi ellátás biztosított. A beteg diákoknak reggel kor kell jelentkezni az ügyeletes nevelőnél, vagy az ápolónőnél, aki orvoshoz irányítja őket. Az ápolónő utasításait be kell tartani, a társadalombiztosítási kártyakötelező. Betegség megállapítása után, az ápolónőírásban értesíti a szülőt, az iskolát és a nevelőtanárt. Tartós betegségnél, a tanuló szüleit telefonon értesíti az ápolónő, hogy gyermeke hazautazik, a sportoló diákok elkülönítése a betegszobában történik. III.6. A tanuló balesetek A tanuló balesete esetén az ápolónő, vagy az ügyeletes nevelő értesíti a szülőt, az iskolát, a tanuló orvosát és az intézmény fenntartóját. III.7. Védő óvó előírások, bombariadó esetén a tanulók tennivalója - 7 -

8 Teendők bombariadó esetén 1. Gondoskodni kell az illetékes szervek értesítéséről a) Mivel hívás a kollégiumban kizárólag a portán keresztül érkezhet, ezért a portás kötelessége értesíteni a rendőrséget. b) Az értesítés módja a rendőrség által előírtak szerint kell, hogy történjen. c) Az Önkormányzat értesítéséért a kollégiumvezető, vagy a főügyeletes nevelő a felelős. 2. Gondoskodni kell az intézmény gyors, szakszerű kiürítéséről a) A vészjelzés leadása stúdión keresztül történik (ennek hiányában meghatározott csengő jelzéssel). b) Lényeges a rend és a nyugalom megtartása, amiért az adott tanár a felelős. c) Az termet a tanár hagyja el utoljára. d) Ezt követően köteles biztosítani az épület mielőbbi kiürítését. e) Bombariadó esetében mindenki a kijáratot használja a kollégiumban. f) Az udvarra ért tanulók fegyelmezett magatartását a pedagógusok biztosítják. g) Az esetleges sérülteket a felnőttek elsősegélyben kell, hogy részesítsék. h) Lehetőség szerint menteni kell a fontos iratokat. Tűz- és balesetvédelmi okok miatt nagyteljesítményű elektromos készülék nem használható, így: rezsó, merülőforraló, elektromos fűtő, kenyérpirító. Tilos a szobai barkácsolás, pl. rádiójavítás. III.8. A dohányzás szabályozása A kollégium rendezvényein a dohányzás tilos (disco, közgyűlés, ünnepi megemlékezés). Megszegése kollégiumvezetői büntetéssel jár. Nagykorú kollégista az épületen kívül az erre kijelölt helyen dohányozhat

9 III.9. Vagyonvédelem, kártérítés, a tanuló anyagi felelőssége A tanuló a kollégiumi tagságával összefüggésben, a kollégiumban okozott károkért anyagi felelősséggel tartozik. A kollégiumvezető köteles a károkozás körülményeit megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni. Erről a tanulót, illetve kiskorú tanuló esetén a szülőt haladéktalanul tájékoztatni kell. A tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az okozott kár megtérítésére. Ha a felszólítás nem vezet eredményre, vagy a szülő a károkozás tényét, mértékét nem ismeri el, a kollégium vezetője polgári pert indíthat a szülő ellen. A kollégiumban csak szülői engedéllyel és saját felelősséggel hozható be kifogástalan állapotban lévő elektromos híradástechnikai eszköz Az elveszett tárgyakért a kollégium felelősséget nem vállal. Indokolatlanul sok pénzt, értéktárgyakat a tanuló csak saját felelősségére hozhat magával. A foglalkozásokon, mobiltelefont csak kikapcsolt állapotban szabad bevinni, s azt az óra alatt bekapcsolni tilos. III.10. A tanulói dokumentumokra vonatkozó előírások A kollégiumi igazolvány egyben kimenő füzet a tanulónál van. Kimenőt a nevelőtanár engedélyezhet, melyet a portán kell bemutatnia. Elveszett igazolvány - térítés ellenében pótolható (100,- Ft/db). Szülői aláírások heti gyakorisággal kerülnek ellenőrzésre. III.11. A tanulók kollégiumon belüli értékelése A tanulók kollégiumi teljesítményét a foglalkozáson, rendezvényeken, szakkörökben és klubokban végzett tevékenységét, a tanulmányi munka, a közösségi munka és a fegyelmi helyzet figyelembevételével negyedévenként értékelni kell. Az értékelést a csoportvezető nevelőtanár és a csoport diákvezetősége együttesen végzik. Az értékelést minden esetben differenciáltan kell alkalmazni, figyelembe véve a kollégista: a.) képességeit, b.) korábbi teljesítményéhez képest nyújtott fejlődését, c.) viszonyát a kollégiumi közösséghez. A tanuló fegyelmi büntetését az értékelésnél csak abban a tanévben lehet figyelembe venni, amelyben a határozat jogerőre emelkedett

10 Az egyes tanulók értékelését a tanuló jelenlétében, csoportfoglalkozás keretében kell ismertetni és elfogadtatni. Az összegző értékelések mellett folyamatosan figyelemmel kell kísérni és meg kell beszélni a tanuló kollégiumi tevékenységének pozitív és negatív oldalait (dicséret, elmarasztalás). A tanuló kollégiumi értékelését a kiskorú szüleivel, illetve törvényes képviselővel is ismertetni kell szóban, vagy írásban. III.12. A választható foglakozásokra vonatkozó szabályok A választható foglalkozásokra minden évben szeptember 15-ig jelentkezhet a kollégista tanuló. A foglalkozások 75%-án köteles megjelenni, melyet a jelenléti íven regisztrál a foglalkozás vezetője. Három igazolatlan hiányzás esetén a foglalkozásvezető figyelmeztetésben részesíti a diákot. A foglalkozás leadását romló tanulmányi teljesítmény, vagy más fontos rendszeres elfoglaltság esetén mondhatja le év közben a diák. III.13. A tanulónak ill. tanulóközösségeknek adható elismerések Kollégiumvezetői dicséret jár: a) A 4,5-ös tanulmányi átlagot elérő diák tanulmányi teljesítményéért. b) Kiemelkedő sportteljesítményért, országos bajnokságban elért I-VI. helyezéséért, foci bajnokság pl. U19-es kiemelt országos bajnokságban való rendszeres szereplésért, válogatott keretbe való meghívásért, diákolimpia országos döntőbe jutásért. c) Kulturális rendezvényeken való kiemelkedő szereplésért. Nevelőtanári dicséret jár: a) a kollégiumi csoportban végzett példamutató tanulmányi munkáért. b) a csoportban végzett kiemelkedő közösségi és szabadidős tevékenységért. A dicséretet írásba kell foglalni, és arról a szülőt tájékoztatni szükséges. III.14. A tanulók elmarasztalására, fegyelmi felelősségére vonatkozó szabályok

11 Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján indokolt írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a kötelezettségszegéstől számított 3 hónap eltelt. A fegyelmi tárgyalás nyilvános. A nyilvánosságot a tanuló és képviselője kérésére korlátozhatják, kizárhatják. A fegyelmi eljárás indításáról és a fegyelmi tárgyalásokról a kiskorú szülőjét is értesíteni kell. A tanuló a következő büntetéseket kaphatja: nevelőtanári figyelmeztetés nevelőtanári intés nevelőtanári megrovás kollégiumvezetői figyelmeztetés kollégiumvezetői intés kollégiumvezetői megrovás tantestületi figyelmeztetés tantestületi intés tantestületi megrovás meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, ill. megvonása (a döntést a kollégiumvezető hozhatja) áthelyezés másik csoportba, vagy kollégiumba (a döntést a kollégiumvezető hozhatja) szigorú megrovás (a döntést a nevelőtestület fegyelmi eljárás alapján hozhatja) kizárás a kollégiumból (a döntést a nevelőtestület fegyelmi eljárás alapján hozhatja) Az utolsó fokozatot - a nem tanköteles tanulóra - lehet kiszabni. A szakközépiskola és a szakiskola tanulója ellen folytatott fegyelmi eljárásba, ha a tanuló munkaszerződést kötött, be kell vonni a gazdasági kamarát. Fegyelmi tárgyalás lefolytatását megelőző egyeztető eljárás A kollégiumi szülői szervezet és a kollégiumi diákönkormányzat közös kezdeményezésére biztosítja az intézmény, hogy ez a két szervezet közösen működtesse a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást, amelynek szabályozásánál egyetértési joguk van. Célja: a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében

12 - Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett, kiskorú sértett esetén a szülő, valamint a kötelességszegő, kiskorú kötelességszegő esetén a szülő egyetért. - A fegyelmi eljárás megindításáról a Kollégiumi Szülői Szervezet a DÖK-kel együtt a kollégiumon keresztül értesíti a kötelezettségszegő tanuló, ha a kötelezettségszegő kiskorú, akkor a szülőt, hogy lehetősége van az egyeztető eljárás igénybevételére, ha ehhez a sértett, ha a sértett kiskorú a szülő hozzájárult. - A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban bejelentheti, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. - A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a bejelentés kollégiumban történő megérkezéstől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. - Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett, kiskorú esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. - A sérelem orvoslására a felek az ISZSZ, a DÖK és a kollégiumot képviselő legalább egy fő pedagógus (lehetőség szerint a DÖK patronáló tanár) jelenlétében írásbeli megállapodást kötnek. - Ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, illetve a házirendben meghatározott nagyobb közösségben nyilvánosságra lehet hozni. A szülők joga, hogy: III.15. A szülők jogai és kötelességei Megismerje kollégium pedagógiai programját, házirendjét és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. Gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen és részletesen érdemi tájékoztatást, nevelési tanácsokat, segítséget kapjon. A kollégium életét érintő kérdésekben tett írásbeli javaslatait az igazgató, a nevelőtestület, a szülői testület és a pedagógus megvizsgálja, arra 30 napon belül választ kap

13 Kezdeményezze szülői munkaközösség létrehozását, és részt vegyen annak munkájában. Gyermeke tanárát a kollégiumi igazolványban megjelölt időpontban és előzetesen írásban egyeztetve megkeresheti. Igényelheti, hogy gyermeke számára a hit- és vallásoktatást lehetővé tegyék. A szülők kötelessége, hogy: Gondoskodjon arról, hogy gyermeke tanulmányi kötelezettségének eleget tegyen. Minden tőle telhetőt megtegyen gyermeke fejlődése érdekében rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal. Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. Részt vegyen a fogadóórákon, szülői értekezleteken, a tanuló ellenőrzőjét rendszeresen figyelje és kézjegyével ellássa. A szülők tájékoztatásának fórumai: Év elejei összevont szülői értekezlet Kollégiumvezetői, nevelőtanári fogadó óra Rendkívüli szülői értekezlet Iskolai szülői értekezleten való kollégiumi részvétel III.16. Elvárt magatartási normák A) Intézményen belül Tilos a közösségi vagy személyi tulajdonban szándékosan kárt tenni. Tilos a kollégium területén szemetelni, liftet használni, dohányozni. Tilos drogot és szeszes italt fogyasztani, és ilyen állapotban a kollégiumba belépni. Tilos a hazárdjáték, bármilyen pénzbeli játék, fogadás. Tilos verekedni, durván viselkedni és a trágár beszéd. Tilos fiatal kollégisták kihasználása, emberi jogainak megsértése Az ablakba kiülni, kihajolni, szemetet, vizes zacskót az utcára kidobni tilos. A kollégiumban papucs használata kötelező B) Intézményen kívül A kollégiumon kívül elvárt magatartás részben feleljen meg a kollégiumban elvárt magatartásnak, és az intézmény hírnevéhez méltó módon viselkedjen

14 IV. A tanulók jogai és kötelességei IV.1. Kollektív jogok IV.1.1. Diákközösségek, diákkörök Kollégiumi nagyobb közösségek: Minimum 20 fő, vagy egy kollégiumi csoport. Diákkörök: Létszáma minimum 6 fő. A végzett tevékenység illeszkedjen a Pedagógiai Programhoz A kollégiumban alapítható diákkörök a következők: testépítő informatika teke sakk kispályás foci asztali tenisz kollégiumi újság szerkesztő kollégiumi rádiót működtető film club természet filmek vita clubja környezeti kultúraépítő dekorációs szakkör Megalapításuk év elején történik tanári, vagy diák kezdeményezésre. A felsoroltak költségeit a kollégium fedezi a feltételekkel együtt. Diákok kötelezettségei a foglalkozási időpont megválasztása, a felszerelés megóvása, karbantartása. Jelentkezés év elején szeptember 15-ig történhet. Megszűnhet a diákkör akkor, ha az induló létszám a felére csökken. IV.1.2. A diákképviselet fórumai, a DÖK A tanulók a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy segíti, aki - a diákönkormányzat megbízása alapján eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is. A kollégiumban több diákönkormányzat is választható. (pl. Sportolói DÖK )

15 A kollégium egészét érintő ügyekben az a DÖK járhat el, amelyik megválasztásában a legtöbb tanuló vett részt és ily módon a tanulók több mint 25%-ának képviselete biztosított. A DÖK - a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt: saját működéséről anyagi eszközeinek felhasználásáról hatáskörei gyakorlásáról A DÖK szervezeti és működési szabályzatát (SZMSZ) a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. Az SZMSZ jóváhagyásáról a nevelőtestületnek a beterjesztést követő harminc napon belül nyilatkoznia kell. A DÖK véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a kollégium működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A DÖK feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja a kollégium helységeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza a kollégium működését. A kollégiumban évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést kell szervezni, a DÖK működésének és a tanulói jogok érvényesülése céljából. A kollégiumi DÖK egyetértési jogot gyakorol: jogszabályban meghatározott ügyekben a kollégiumi SZMSZ elfogadásakor, módosításakor az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásáról a házirend elfogadásakor, módosításakor egy tanítás nélküli munkanap programjáról IV.1.3. Kollégiumi diákmédia A kollégiumi DÖK dönt a kollégium diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről, valamint e rendszer - kollégiumi újság, kollégiumrádió - szerkesztősége, tanulói vezetőjének (felelős szerkesztőjének), munkatársainak megbízásáról. IV.1.4. A kollégisták szervezett véleménynyilvánításának, valamint rendszeres tájékoztatásának formái, színterei A kollégistát megilleti az egyéni véleménynyilvánítási jog, véleményét bármilyen kérdésről elmondhatja úgy, hogy azzal mások emberi méltóságát ne sértse. Joga van ahhoz, hogy személyét érintő kérdésekben tájékoztatást kapjon, kérdéseket tegyen föl, javaslatokat fogalmazzon meg. A kollégisták szervezett véleménynyilvánításának és tájékoztatásának színterei:

16 a kollégiumi küldöttgyűlés emeleti diákközgyűlés, (fórum, minden kedd 20.30) negyedéves nevelőtanári értékelés heti rendszeresség csoportfoglalkozások IV.1.5. A diákközösség jogorvoslati lehetőségei A tanulók joga, hogy jogaik megsértése esetén a jogszabályban meghatározottak szerint eljárást indítsanak, továbbá igénybe vegyék a nyilvánosságot. IV.2. Egyéni jogok A tanuló joga, hogy kollégiumi ellátásban részesüljön 1. Válasszon a választható foglalkozások között. 2. Igénybe vegye a kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket, létesítményeket (pl. konditerem, társalgó, TV szoba). 3. Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 4. Hozzájusson jogai gyakorlásához szükséges információhoz. 5. Részt vegyen a diákkörök munkájában, kezdeményezze azok létrehozását. 6. Tagja legyen iskolán kívüli társadalmi szervezetnek. 7. Vallási világnézeti meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, feltéve, ha e jogának gyakorlása nem korlátozza társai tanuláshoz való jogának gyakorlását. 8. A levelezéshez, továbbá kollégiumban a lakáshoz való jogát tiszteletben tartsák. 9. Jogai megsértése esetén eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot. 10.Személyesen vagy képviselője útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. 11.Választó és választható legyen diákképviseletben. 12.A diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért ill. a törvény szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását. 13. Kérelmére indokolt esetben szociális ösztöndíjban, ill. szociális támogatásban részesüljön. 14.A tanulóknak joga van, hogy tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, kérdést intézzen a kollégium vezetőihez, pedagógusaihoz, kollégiumi székhez, s arra legkésőbb a

17 megkereséstől számított harminc napon belül kollégiumi széktől a harmincadik napot követő első ülésen érdemi választ kapjon. Érdemi válasznak tekinthető az a válasz, amely a probléma megoldását elősegíti, vagy egyértelmű választ ad rá. 15. Az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthat minden kérdésről, az őt nevelő pedagógus munkájáról, a kollégium működéséről. 16. A tanulónak joga van a pihenéshez és ezt a jogot kölcsönösen biztosítani kell óra között csak a saját szobájukban tartózkodhatnak. IV.3. A kollégisták kötelezettségei A tanuló kötelessége, hogy 1. Részt vegyen a kötelező (csoportfoglalkozás, szilencium) és a választott foglalkozásokon, a megjelenés kötelező. Felmentést a csoportnevelő adhat a következők alapján: - 4,0 feletti tanulmányi eredmény esetén, - 3,7 feletti tanulmányi eredmény esetén mérlegelés alapján, - tanulmányhoz kapcsolódó iskolai elfoglaltság alapján, - Versenysportolóknak, az edzés verseny idejére, szülői nyilatkozat mellett, - Érettségizett, vagy szakmunkás vizsgát tett 18 éven felüli tanulóknak. A fenti kedvezmények tanév közben visszavonhatók. Minden tanuló köteles részt venni heti egy csoportfoglalkozáson, ez alól felmentés nem adható 2. Eleget tegyen rendszeres munkával és fegyelmezett magatartásával, képességeinek megfelelően tanulmányi kötelezettségének. 3. Megtartsa a kollégiumi foglalkozások, kollégiumi helyiségek, kollégiumhoz tartozó területek használati rendjét, a kollégium szabályzatának előírásait. 4. Óvja saját, és társai testi épségét. 5. Elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket. 6. Haladéktalanul jelentse, ha saját magát, társait vagy bárkit veszélyeztető állapotban észlelt, vagy sérültnek találja. 7. Megőrizze, illetve az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott eszközöket, óvja a kollégium létesítményeit, felszereléseit. 8. A kollégium vezetői, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa

18 A kollégista köteles közreműködni saját környezetének és az általa használt eszközök rendben tartásában, a kollégiumi foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában. Előbbiek alapján konkrét feladatai: - ágyneműjének napi rendberakása, beágyazás - szekrény rendjének fenntartása - romlandó élelmiszerek időbeni eltávolítása - hűtőszekrény rendszeres leolvasztása, fertőtlenítése - szobai szemét összeszedése, eltávolítása - elektromos eszközök eltávozáskor való kikapcsolása IV.3.1. A kollégiumi ügyeletesek feladatai órakor jelentkezik az ügyeletes naplóért, vagy az ügyeletes lapért - ellenőrzi és beírja a hiányzókat és a későn jövőket - felírja a tanuló idő alatt csatangoló diákokat - minden rendellenességet feljegyez közötti időszakban segíti a tanuláshoz szükséges csend biztosítását - jelenti a rádiót hangosan hallgatókat, hangoskodókat és egyéb rendetlenkedőket a főügyeletes tanárnak - vacsora idején a helyén marad órakor aláírja az ügyeletes naplót, vagy lapot, és leadja a főügyeletes tanárnak - ügyelete alatt végig az ügyeletes számára kijelölt helyen marad

19 Munka és foglalkozási rend: A csoportfoglalkozások rendje az alagsori faliújságon látható. A Ktv. 53 -a szerint minden kollégiumi csoport számára heti 14 óra szervezett foglalkozás kötelező, amely áll a 12 óra szilenciumból és 1 óra csoportfoglalkozásból, és 1 óra szabadidős programból. Helység és területhasználati rend: A létesítmények használata csak pedagógus felügyelete mellett lehet. Lakószobát a tanulónak rendben kell tartani. Engedéllyel behozott rádiót, magnót csak ig mások zavarása nélkül lehet működtetni. Szobák falára, bútorokra dekorációt ragasztani tilos!

Nyíregyházi Széchenyi István. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola. és Kollégium HÁZIREND

Nyíregyházi Széchenyi István. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola. és Kollégium HÁZIREND Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium HÁZIREND 2014 1 BEVEZETÉS A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt.) 25. (2) bekezdése értelmében az

Részletesebben

Házirend Középiskolai Leánykollégium Budapest, Uzsoki u 34/a.

Házirend Középiskolai Leánykollégium Budapest, Uzsoki u 34/a. Tartalomjegyzék Házirend Középiskolai Leánykollégium Budapest, Uzsoki u 34/a. 1.. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok...2 1.Az első tanév megkezdésével járó jogok, a kollégiumi jogviszony...2

Részletesebben

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS HÁZIRENDJE

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS HÁZIRENDJE IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2014. március 3. Bevezető rendelkezések Iskolánk 8 osztályos általános iskolaként működik, ahol

Részletesebben

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE 2013 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR. Paks, 2014. március 31.

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR. Paks, 2014. március 31. A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR Paks, 2014. március 31. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 a. Az intézmény adatai... 4 b. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...

Részletesebben

Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HÁZIRENDJE 2013. 1 Tartalom A házirend jogszabályi alapja

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

SZENT BENEDEK GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BALATONFÜREDI SZÉCHÉNYI FERENC TAGINTÉZMÉNYE. 8230. Balatonfüred, Hősök tere 1.

SZENT BENEDEK GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BALATONFÜREDI SZÉCHÉNYI FERENC TAGINTÉZMÉNYE. 8230. Balatonfüred, Hősök tere 1. SZENT BENEDEK GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BALATONFÜREDI SZÉCHÉNYI FERENC TAGINTÉZMÉNYE 8230. Balatonfüred, Hősök tere 1. KOLLÉGIUMI HÁZIREND 2015/2016 tanév KOLLÉGIUMI HÁZIREND A házirend

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 HÁZIRENDJE 2014. Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések 2 2.1.Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend

Részletesebben

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Készítette: Dr. Dömötörné Papp Hargita... Hatályba lépés időpontja:... Házirend BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 2 A TANULÓK JOGAI... 2 A TANULÓK

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola HÁZIREND 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA... 5 II.1. A tanuló jogai... 5 II.2.

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

A FÁBRY ZOLTÁN KÖZÉPISKOLÁS LEÁNYKOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A FÁBRY ZOLTÁN KÖZÉPISKOLÁS LEÁNYKOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A FÁBRY ZOLTÁN KÖZÉPISKOLÁS LEÁNYKOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Készítette: Veres Katalin Beosztása: igazgató Jóváhagyta: Beosztása: Aláírás: Aláírás: Dátum: Budapest, 2010. február 25 Dátum:Budapest, 2010. február

Részletesebben

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. HÁZIREND

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. HÁZIREND KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. HÁZIREND Tartalomjegyzék BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 I. TANULÓI JOGOK... 5 I.1. SZEMÉLYISÉGI JOGOK... 5 I.2. A

Részletesebben

Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium. Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium. Házirendje 2013.

Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium. Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium. Házirendje 2013. Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium Házirendje 2013. Tartalomjegyzék I. Preambulum...3 1. A házirend célja...3 2. A házirend feladata...4 3. A házirend jogszabályi alapjai...4 4. A házirend hatálya...4

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola, Szakiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. HÁZIREND

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola, Szakiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. HÁZIREND Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola, Szakiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. HÁZIREND Érvényes: 2014. szeptember 1-től Tartalomjegyzék BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... - 4 - I.

Részletesebben

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE HÁZIREND mely a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A HÁZIREND CÉLJA,

Részletesebben

A Pilisborosjenői. Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje

A Pilisborosjenői. Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje A Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2015 Tartalomjegyzék Az általános iskolai tagozat házirendje 2 1. Bevezető 2 2. Általános rendelkezések 2 3.

Részletesebben

2.2 Az igazgató képviseli a kollégiumot az állami és társadalmi szervek, valamint a vállalatok előtt.

2.2 Az igazgató képviseli a kollégiumot az állami és társadalmi szervek, valamint a vállalatok előtt. TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 3910 TOKAJ, BODROGKERESZTÚRI ÚT.5. OM:029333 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOLLÉGIUM 2013 1 A működési szabályzat hatálya

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézménye (6724 Szeged, Mars tér 14.) HÁZIREND

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézménye (6724 Szeged, Mars tér 14.) HÁZIREND Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézménye (6724 Szeged, Mars tér 14.) HÁZIREND Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk! 2012. PREAMBULUM Az emberi együttélést a felnőtt

Részletesebben

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium. 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium. 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE Hatályba lépés idıpontja:. Tartalomjegyzék Bevezetı rendelkezések... 4 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium HÁZIRENDJE

A Herman Ottó Gimnázium HÁZIRENDJE A Herman Ottó Gimnázium HÁZIRENDJE Készült a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ának felhatalmazása alapján a Miskolci Herman Ottó Gimnáziumban (Miskolc, Tízeshonvéd 21.). Az iskola

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A házirendbe foglalt előírások

Részletesebben

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola HÁZIRENDJE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola : 1033 Bp., Szérűskert u. 40. /Fax: 367-3399; 367-1429 @: szeruskert-a@kszki.obuda.hu : www.drszentgyorgyi.hu

Részletesebben

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon HÁZIREND 2013. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya 4.o. 3.

Részletesebben

OM 029374 Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola 3800 Szikszó, Miskolci út 9. Házirend

OM 029374 Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola 3800 Szikszó, Miskolci út 9. Házirend OM 029374 Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola 3800 Szikszó, Miskolci út 9. Házirend Módosításokkal egybeszerkesztett szöveg Utolsó módosítás: 2013. március 27. Elfogadás,

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben