A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE"

Átírás

1 Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola Hunyadi János Kollégiuma Kalocsa A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Nem szavak teszik vitézzé az embert, a csatasorban ismerszik meg, ki mit ér. / Hunyadi /

2 2 A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Az intézmény neve: Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola Hunyadi János Kollégiuma Címe: Kalocsa, Asztrik tér 7. Kunszt J. u.1. Tel: 78/ Tel.: / Fax: 78/ fre . hu 1. Általános rendelkezések 1.1. A házirend a kollégiumi élet törvénye, ezért az abban foglalt kötelezettségek, jogok a kollégium minden alkalmazottjára, lakójára, azok szüleire, törvényes képviselőire, egyaránt vonatkoznak. A házirend területi hatálya a kollégiumi lakhatási idő alatt az intézményen kívülre is kiterjed, meghatározza a kollégiumon kívüli elvárt tanulói magatartást is A házirend kialakításában a kollégium lakói, illetve azok képviselői, a nevelőtestület, a nevelő-oktató munkát segítő dolgozók, a kollégiumi szülői szervezet képviselői, valamint a kollégium vezetői vettek részt A házirend a nevelőtestület elfogadásával és a fenntartó önkormányzat jóváhagyásával emelkedik törvényerőre és a záradékban meghatározott időtartamtól lép hatályba A kollégium lakójává az válik, aki az adott tanévre felvételt nyert. A kollégiumi tagság egy tanévre szól, a felvételről a kollégiumvezető dönt. Az első éves tanulóknak az iskolai beiratkozással egy időben személyesen ill. a szülő képviseletével kell a kollégiumban kérni a felvételt. A felsőbb éves kollégisták a tanév szorgalmi időszakának utolsó hetében írásban kérhetik felvételüket. A kollégiumi felvételnél, amennyiben a jelentkezők száma meghaladja a férőhelyek számát, elsőbbséget élveznek

3 3 azok, akik elhelyezését a gyámhivatal kéri, ill. akiknek az iskolai tanulásához elengedhetetlen a kollégiumi elhelyezés A kollégium minden lakójának joga van véleményét, észrevételeit szabadon kifejteni az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett, a kollégiumi életet érintő kérdésekben az intézmény fórumrendszerén keresztül. Évente egy alkalommal kötelező kollégiumi közgyűlést tartani melyen a diákönkormányzat és az intézményvezetés beszámol a diákjogok érvényesüléséről, és a tagság ez irányú kérdéseire érdemi választ ad A kollégium minden lakója választó és választható a kollégium diákönkormányzata, illetve a csoportok tisztségeire, - minden egyénnek és csoportnak joga van védelmet, képviseletet kérni a diákönkormányzattól, a kollégium vezetésétől. A kollégiumban csoport alatt az egy nevelőtanárhoz tartozó diákokat ( tanuló csoport ) ill. az egy szakkörben, diákkörben, érdeklődési körben tevékenykedőket értjük. A tanulók nagyobb csoportja: a kollégium össz. tagságának 25 %- a, vagy attól több diák A diákokról adatok csak a törvény által kötelezően előírt nyilvántartás(törzskönyv, foglalkozási napló,étkezési nyilvántartás) céljára gyűjthetők. Ezek módosítására csak a tanuló beleegyezésével kerülhet sor. Az iskolai eredmények és más, a tanuló teljesítményével, életmódjával, tevékenységével kapcsolatos információk kezelésére a pedagógusokra vonatkozó etikai szabályok vonatkoznak. 2. A kollégium belső életének szabályai 2.1. A kollégium minden lakójának elsőrendű joga a tanuláshoz való jog. A szilenciumi idő alatt, nyugodt körülmények között, csendben a nevelőtanár által meghatározott helyen elkészíti a házi feladatait, felkészül az iskolai tanórákra, a gyakorlati foglalkozásokra. A tanulmányi munkája sikerének érdekében a kollégistának joga van a nevelőtanári segítséghez. A szilenciumi időn kívül is joga van mindenkinek a nevelőtanárától segítséget kérni a tanuláshoz, illetve az ahhoz meglévő kollégiumi eszközöket, helyiségeket igénybe venni. A könyvtár és a számítástechnika terem használata a működési rendnek megfelelően történhet a nyitvatartási időkeretben. Minden

4 4 kollégista alanyi jogon, ingyenesen használhatja a könyvtárat, az ott lévő eszközöket: - külön beiratkozni nem kell. Minden kollégistának jogában áll szabadidejében térítés mentesen használni az intézmény sporteszközeit. Az Internet használatnál elsőbbséget élveznek azok, akik az iskolai feladatok elkészítéséhez kívánják igénybe venni. Takarodó után, szükség esetén csak a társak (alvó, pihenő) nyugalma zavarása nélkül nevelőtanári engedéllyel lehet tanulni az erre kijelölt helyen. Aki mások tanulását zavarja, munkáját hátráltatja, vagy a szilenciumi idő alatt mással foglalkozik, annak nincs joga takarodó után engedélyt kérni utótanulásra. Minden tanuló behozhatja a kollégiumba a mobiltelefonját, rádióját, CD lejátszóját, hajszárítóját,( melynek műszaki állapota kifogástalan legyen) azonban köteles gondoskodni arról, hogy amennyiben nem használja, akkor a szekrényébe zárja és a kulcsot magánál tartja. Tűzveszélyességi és balesetvédelmi okok miatt más elektromos eszközöket a tanulók nem hozhatnak be a kollégiumba, viszont a kollégium ilyen jellegű eszközeit tanári engedéllyel, felügyelettel használhatják. Takarodó után és kötelező foglalkozások, rendezvények alatt mobiltelefont és olyan eszközöket, amivel mások nyugalmát zavarja nem használhat senki A kollégium minden lakójának joga van az egységes, nyugodt, megfelelő időtartamú pihenéshez. A kollégiumban óráig a hálószobákban a pihenés feltételeit biztosítani kell (lámpaoltás, csend). A kötelező és választható foglalkozásokon kívüli szabadidőben is joga van mindenkinek a hálószobában a nyugodt, csendes pihenéshez. A kollégistának kötelessége a csoport nevelési programjában és az évfolyam szintű foglalkozási tervekben tervezett foglalkozásokon részt venni. A szilenciumi foglalkozások alól felmentést kaphatnak a Kiváló kollégisták a cím visszavonásáig. A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjában meghatározott évfolyam szintű foglalkozások egy-egy témaköre alól felmentést kaphatnak azok, akik azzal összefüggő kollégiumi tevékenységet végeznek ( érdeklődési körön,előadáson,rendezvényen vesznek részt).

5 5 A kollégistának joga van részt venni a kollégiumban szervezett bármely szakkör, érdeklődési kör tevékenységében, azok létrehozását kezdeményezheti a diákönkormányzatnál és a kollégiumvezetésnél. A kollégium a vonatkozó költségeket részben, vagy egészben átvállalhatja, - a nevelőtestület véleményének figyelembevételével. A diákkörök, érdeklődési körök csak a kollégiumi kötelező foglalkozások időkeretén kívül működtethetők A kollégium lakójának kötelessége a kollégiumi étkezési térítési díjat minden hónap l0-ig befizetni. A Közoktatási Törvény értelmében a kollégiumi tagság megszűnését vonhatja maga után a térítési díj nem fizetése. Hiányzás esetén (az étkezési jegyek leadásával) van csak lehetősége a diáknak az étkezési térítési díj következő havi átütemezésére. Távollétének tényét és okát a kollégista köteles a lehető legrövidebb időn belül (pl. telefonon) az ügyeletes tanárnak, nevelő tanárának jelezni. A lemondási igényt betegség esetén azonnal, ill. a hiányzás előtti nap 9 óráig kell jelenteni a gondnoki irodában A kollégium lakója köteles a kollégium berendezését, felszerelési tárgyait rendeltetésszerűen használni és azok állagának megóvásáért felelősséget vállalni. Gondot fordít az energiatakarékos felhasználására. A kollégiumi lakókat véletlen rongálás, illetve károkozás esetén egyedi elbírálás alapján terheli anyagi felelősség, szándékos rongálás esetén viszont teljes körű anyagi felelősséggel tartoznak, amennyiben a kollégium tulajdonában okoznak kárt. A kollégiumból az intézmény tulajdonát képező tárgyakat, eszközöket kivinni csak az illetékes felelős( nevelőtanár, gondnok, kollégiumvezető) engedélyével szabad. A kollégista köteles közvetlen környezetét, személyes használati tárgyait ágy, szekrény, polc, szék, asztal - rendben és tisztán tartani. Lehetőségeihez mérten az otthonérzetet javítani (virág, dekoráció). A nevelőtestület tagjainak munkaköri kötelessége a fentiek ellenőrzése, melynek időpontjáról, rendszerességéről, módjáról a diákokat előre tájékoztatni kell. A szekrények rendjét kizárólag a tanuló jelenlétében ellenőrizheti a nevelőtanár. Takarodótól ébresztőig csak rendkívüli esetben (pl. lopás) lehet ilyen jellegű ellenőrzést tartani.

6 6 A kollégista, tanulói ügyeleti feladatok ellátásával közreműködik a házirend, napirend betartatásában A kollégium minden lakójának joga van az egészségügyi ellátáshoz. Betegség, rosszullét esetén az ügyeletes nevelőtanár vagy a csoportvezető nevelőtanár engedélyével a körzeti orvos vagy a házi orvosi látja el. Éjszakai rosszullét esetén az ügyeletes tanár értesíti az ügyeletes orvost, illetve mentőt hív. (Amennyiben a tanuló kórházi ápolásra szorul, akkor a szülőt azonnal értesíteni kell).az orvos által kiírt beteg a kollégiumban nem tartózkodhat, - köteles az orvos utasításait betartani és a legközelebbi közlekedési eszközzel, hazautazni. (Betegszobát, ápolót nem tudunk biztosítani, ezért kötelező a hazautazás betegség esetén) Köteles mindenki betartani saját és társai testi épségének megóvása érdekében a következőket: - konnektorokat, elektromos vezetékeket, lámpatesteket, kapcsolókat nem szerelhet, az engedélyezett ( az előzőekben felsorolt) személyes használatú elektromos eszközön kívül mást nem tarthat a kollégiumban - a folyosókon, lépcsőkön, mellékhelyiségekben nem szaladgálhat, lökdösődhet, mások testi épségét semmilyen módon nem veszélyeztetheti - az ablakban ülni, állni tilos és életveszélyes 2.8. A kollégiumban a nappali tagozatos oktatásban résztvevő diákoknak dohányozni nem szabad. A kollégium dolgozói is csak a kijelölt dohányzóhelyen dohányozhatnak, - kötelesek betartani a nem dohányzók védelméről szóló törvényt A kollégiumba szeszesitalt és kábítószert behozni és fogyasztani tilos! A kollégiumi lakhatás ideje alatt (a kollégiumba utazás kezdetétől a hazaérkezésig ) a kollégiumon kívül is tilos a tanulóknak szeszesitalt és a kábítószert fogyasztani Minden kollégistának joga van vendéget fogadni. A szülőt bármikor fogadhatja, más látogatókat pedig a kimenő idő végéig, a kollégium által kijelölt helyen. (Indokolt esetben ettől eltérni az ügyeletes nevelőtanár engedélyével lehet).

7 Tanítási időben a kollégista tanulók az iskolában, vagy az iskola által szervezett helyen tartózkodnak. Amennyiben nem megoldott az iskolában történő tartózkodási lehetőség úgy a kollégium I. emeletén lévő teremben az ügyeletes tanár engedélyével tartózkodhatnak ig. 3. A jutalmazások és fegyelmező intézkedések elvei és formái 3.1. Minden kollégistának joga van ahhoz, hogy nevelőtanárai rendszeresen értékeljék és elismerjék tanulmányi, közösségi munkáját, magatartását. A diákönkormányzat vezetőinek jogukban áll az általuk adott feladat elvégzését értékelni, elismerni és javaslattal élni a tantestület felé. A jutalmazás fő elve, hogy a kollégista diák képességeihez és lehetőségeihez mérten milyen szinten végzi a tanulmányi, közösségi munkáját, magatartása, mindennapi tevékenysége mennyiben felel meg a házirendben előírtaknak. - Nevelőtanári dicséret - Kollégiumvezetői dicséret - Nevelőtestületi dicséret Dicséretek formái Az egyes dicséretekhez tartozó kedvezményeket a kollégium Dicséretek és fegyelmezések rendje tartalmazza. A tantestület és a diákönkormányzat a tanulmányi munka javítása,a tanulók ösztönzése érdekében félévente minősíti a kollégisták össz. tevékenységét, melynek alapján az alábbi címet lehet elérni: - Kiváló kollégista A cím elnyerésének feltételeit és a velejáró kedvezményeket a kollégium Minősítési rendszere tartalmazza Azok,akik a kollégiumi együttélés szabályait, - a házirendben foglaltakat megsértik fegyelmező intézkedésben, fegyelmi büntetésben részesülnek. A fegyelmező intézkedések fő célja, hogy védelmet biztosítson minden kollégista

8 8 számára,- lehetővé tegye az alapvető emberi és diákjogok gyakorlását. A fegyelmező intézkedés gyakorlásának fő elve, hogy a cselekmény és a büntetés súlya összhangban legyen és mind az egyénre, mind pedig a közösségre nevelő hatást fejtsen ki. Minden fegyelmi ügyet ki kell vizsgálni. A kollégiumvezetői szintű fegyelmi vétségek esetén a fegyelmi bizottság és a diákönkormányzat véleményének kikérésével hoz döntést a tantestület. A diákönkormányzat a saját hatáskörébe tartozó feladatok hanyag vagy nem megfelelő végzéséért fegyelmező intézkedést javasolhat a tantestület felé. A fokozatosság elve alapján a következő fegyelmi formák kerülnek alkalmazásra: - Nevelőtanári figyelmeztetés - Nevelőtanári megrovás - Kollégiumvezetői megrovás - Kollégiumvezetői szigorú megrovás - Kizárás a kollégiumból Az egyes fokozatokkal járó kedvezmény megvonásokat a kollégium Dicséretek és fegyelmezések rendje tartalmazza. 4. Eltávozások és távolmaradások rendje 4.1. A tanulóknak az iskolából a kollégiumba a kötelező foglalkozások kezdete előtt 15 perccel kell beérkezni.(ez alól kivétel az iskolai elfoglaltság) A kollégiumból minden tanuló bármely hétvégén, (tanítási szünetekben) és a többnapos ünnepekre hazautazhat. ( A hazautazás megvonása nem lehet fegyelmezési eszköz.) Az itt maradó tanulók napirendjét az ügyeletes tanár úgy határozza meg, hogy a hétfői tanórákra a felkészülési idő biztosítva legyen A tanuló, ha a szülő kérésére ill. tudtával hét közben hazautazik, azt köteles az utazás megkezdése előtt a kollégiumnak bejelenteni. ( nevelőtanárának, ügyeletes tanárnak) 4.4. Kimenő idő alatt tilos a város területét elhagyni a kollégium engedélye nélkül.

9 9 4.5 Hazautazásról vasárnap du ig érkezhet vissza a tanuló a kollégiumba és köteles azonnal az ügyeletes nevelőtanárnál jelentkezni A csoport felelős nevelőtanár engedélyével hétfőn reggel is vissza lehet érkezni, amennyiben pontosan meg tud jelenni a diák az első tanítási órán. 5. A kollégium napirendje ig ébresztő ig reggeli tisztálkodás, ágyazás, takarítás, hálószemle, reggeli ig ebéd ig kimenő tól előre tanulás, korrepetálás, szakköri foglalkozások ig szilencium I szünet II től vacsora tól csoportfoglalkozás, szakköri foglalkozás, szabad program,kimenő nincs ig felkészülés a takarodóra (közös helyiségekben rendrakás, tisztálkodás) villanyoltás ig egyéni utótanulás külön engedéllyel a kijelölt helyeken.

10 10 A napirend pontos betartásáról az ügyeletes nevelőtanár a napos szolgálatot ellátó tanulókkal együtt gondoskodik. A szilencium, azaz az iskolai tanórákra való felkészülés ideje alatt csendről, zavartalan tanulásról a csoportfelelős nevelőtanárok kiemelten kötelesek gondoskodni. 5. A kollégiumi házirenddel kapcsolatos eljárási szabályok Jelen házirend az évi LXXIX. törvény évi módosítását is fegyelembe véve, és a 11 / 1994.MKM rendeletnek megfelelően készült. A házirend tantestületi elfogadásakor, módosításakor ki kell kérni a kollégiumi szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét: - biztosítani kell, hogy gyakorolja az egyetértési jogát. A kollégium házirendje, mint a szakmailag önálló intézményegység működésének belső törvénye, az iskola házirendjével azonos módon, a fenntartó önkormányzat jóváhagyásával vezethető be. A kollégium házi rendjének mindenkor koherensnek kell lenni az iskola házirendjében megfogalmazott nevelési-oktatási elvekkel. A házirend egy példányát a kollégium könyvtárában, a tanári szobában és a diákönkormányzat által használt helyiségekben, mindenki által hozzáférhető módon kell elhelyezni. A beiratkozó elsős és új tanulók szüleit tájékoztatni kell a házirendről és egy példányt a beköltözéskor át kell adni számukra. A házirend módosítására a közoktatási törvény hatályos részeinek változása esetén, illetve az aláíró felek kezdeményezésére kerülhet sor. A házirendet a kollégiumi diákönkormányzat 2010.szeptember 1-i ülésén megtárgyalta és egyetértett vele. A házirendet a szülői szervezet megtárgyalta és egyetértett vele. Jelen házirendet a fenntartó önkormányzat az iskola házirendjével együtt megtárgyalta és elfogadta. Vikker József Gulyás Béla Boldizsár Béla igazgató koll.vez DÖ. elnök

11 11 A rend megtartja az embert,ha az ember megtartja a rendet.

EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUM HÁZIREND Elfogadva: Jóváhagyva: Kollégiumi házirend 2008-2009. tanév Bevezetés: A házirend a kollégium diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat

Részletesebben

Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium. Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium. Házirendje 2013.

Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium. Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium. Házirendje 2013. Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium Házirendje 2013. Tartalomjegyzék I. Preambulum...3 1. A házirend célja...3 2. A házirend feladata...4 3. A házirend jogszabályi alapjai...4 4. A házirend hatálya...4

Részletesebben

SZENT BENEDEK GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BALATONFÜREDI SZÉCHÉNYI FERENC TAGINTÉZMÉNYE. 8230. Balatonfüred, Hősök tere 1.

SZENT BENEDEK GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BALATONFÜREDI SZÉCHÉNYI FERENC TAGINTÉZMÉNYE. 8230. Balatonfüred, Hősök tere 1. SZENT BENEDEK GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BALATONFÜREDI SZÉCHÉNYI FERENC TAGINTÉZMÉNYE 8230. Balatonfüred, Hősök tere 1. KOLLÉGIUMI HÁZIREND 2015/2016 tanév KOLLÉGIUMI HÁZIREND A házirend

Részletesebben

A FÁBRY ZOLTÁN KÖZÉPISKOLÁS LEÁNYKOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A FÁBRY ZOLTÁN KÖZÉPISKOLÁS LEÁNYKOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A FÁBRY ZOLTÁN KÖZÉPISKOLÁS LEÁNYKOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Készítette: Veres Katalin Beosztása: igazgató Jóváhagyta: Beosztása: Aláírás: Aláírás: Dátum: Budapest, 2010. február 25 Dátum:Budapest, 2010. február

Részletesebben

Nyíregyházi Széchenyi István. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola. és Kollégium HÁZIREND

Nyíregyházi Széchenyi István. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola. és Kollégium HÁZIREND Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium HÁZIREND 2014 1 BEVEZETÉS A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt.) 25. (2) bekezdése értelmében az

Részletesebben

Házirend Középiskolai Leánykollégium Budapest, Uzsoki u 34/a.

Házirend Középiskolai Leánykollégium Budapest, Uzsoki u 34/a. Tartalomjegyzék Házirend Középiskolai Leánykollégium Budapest, Uzsoki u 34/a. 1.. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok...2 1.Az első tanév megkezdésével járó jogok, a kollégiumi jogviszony...2

Részletesebben

2.2 Az igazgató képviseli a kollégiumot az állami és társadalmi szervek, valamint a vállalatok előtt.

2.2 Az igazgató képviseli a kollégiumot az állami és társadalmi szervek, valamint a vállalatok előtt. TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 3910 TOKAJ, BODROGKERESZTÚRI ÚT.5. OM:029333 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOLLÉGIUM 2013 1 A működési szabályzat hatálya

Részletesebben

Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Kisvárda, Iskola tér 2. 4600 OM: 033648

Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Kisvárda, Iskola tér 2. 4600 OM: 033648 Kisvárda, Iskola tér 2. 4600 OM: 033648 K i s v á r d a 2013. T a r t a l o m j e g y z é k 1 Bevezetés... 4 2 A gimnázium házirendje... 4 2.1 Általános rendelkezések... 4 2.2 A gyermek, tanuló távolmaradásának,

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2015. TARTALOM I. Bevezető II III. IV. A tanulók jogai A tanulók kötelezettségei Késés-, mulasztás-, távolmaradás

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Óvoda,Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Házirendje

Komárom-Esztergom Megyei Óvoda,Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Házirendje Komárom-Esztergom Megyei Óvoda,Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Házirendje 2012. Az intézmény adatai Neve: Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális

Részletesebben

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

A Szent Orsolya Iskola Házirendje (2011.) A Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium. Házirendje

A Szent Orsolya Iskola Házirendje (2011.) A Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium. Házirendje 1 A Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Házirendje 2011 A SOPRONI SZENT ORSOLYA RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM és KOLLÉGIUM 2 HÁZIRENDJE Elfogadta: A Szent

Részletesebben

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE HÁZIREND mely a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A HÁZIREND CÉLJA,

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELY/TAGINTÉZMÉNYEIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK... 4 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HÁZIRENDJE 2013. 1 Tartalom A házirend jogszabályi alapja

Részletesebben

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE 1 Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A tanulók lelki- és testi egészségének megőrzését szolgáló szabályok...

Részletesebben

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola HÁZIRENDJE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola : 1033 Bp., Szérűskert u. 40. /Fax: 367-3399; 367-1429 @: szeruskert-a@kszki.obuda.hu : www.drszentgyorgyi.hu

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje Jóváhagyva a tantestület által: 2013. a fenntartó által: 2013. I. Általános házirend mely a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium tanulói jogviszonyra

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 HÁZIRENDJE 2014. Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések 2 2.1.Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola HÁZIREND 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA... 5 II.1. A tanuló jogai... 5 II.2.

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

A Káldor Miklós Közgazdasági Szakkollégium szabályai a 2012/2013-es tanévben

A Káldor Miklós Közgazdasági Szakkollégium szabályai a 2012/2013-es tanévben A Káldor Miklós Közgazdasági Szakkollégium szabályai a 2012/2013-es tanévben I. A kollégium házirendje Kollégium célja A Káldor Miklós Kollégium legfontosabb feladata, hogy segítse a diákokat reális céljaik

Részletesebben

EURÓPA Szakképző Iskola

EURÓPA Szakképző Iskola AZ EURÓPA SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 1. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje... 4 2. A munkarenddel kapcsolatos szabályok... 5 3. Az intézmény

Részletesebben

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE 2013 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása HÁZIREND mely a ceglédi Református Általános Iskola és kőröstetétleni tagintézményének tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján 1 A Ceglédi Református

Részletesebben

Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264. 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125

Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264. 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 HÁZIREND Érvényes: 2014. 09. 15-től visszavonásig

Részletesebben

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon HÁZIREND 2013. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya 4.o. 3.

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben