A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE"

Átírás

1 Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola Hunyadi János Kollégiuma Kalocsa A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Nem szavak teszik vitézzé az embert, a csatasorban ismerszik meg, ki mit ér. / Hunyadi /

2 2 A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Az intézmény neve: Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola Hunyadi János Kollégiuma Címe: Kalocsa, Asztrik tér 7. Kunszt J. u.1. Tel: 78/ Tel.: / Fax: 78/ fre . hu 1. Általános rendelkezések 1.1. A házirend a kollégiumi élet törvénye, ezért az abban foglalt kötelezettségek, jogok a kollégium minden alkalmazottjára, lakójára, azok szüleire, törvényes képviselőire, egyaránt vonatkoznak. A házirend területi hatálya a kollégiumi lakhatási idő alatt az intézményen kívülre is kiterjed, meghatározza a kollégiumon kívüli elvárt tanulói magatartást is A házirend kialakításában a kollégium lakói, illetve azok képviselői, a nevelőtestület, a nevelő-oktató munkát segítő dolgozók, a kollégiumi szülői szervezet képviselői, valamint a kollégium vezetői vettek részt A házirend a nevelőtestület elfogadásával és a fenntartó önkormányzat jóváhagyásával emelkedik törvényerőre és a záradékban meghatározott időtartamtól lép hatályba A kollégium lakójává az válik, aki az adott tanévre felvételt nyert. A kollégiumi tagság egy tanévre szól, a felvételről a kollégiumvezető dönt. Az első éves tanulóknak az iskolai beiratkozással egy időben személyesen ill. a szülő képviseletével kell a kollégiumban kérni a felvételt. A felsőbb éves kollégisták a tanév szorgalmi időszakának utolsó hetében írásban kérhetik felvételüket. A kollégiumi felvételnél, amennyiben a jelentkezők száma meghaladja a férőhelyek számát, elsőbbséget élveznek

3 3 azok, akik elhelyezését a gyámhivatal kéri, ill. akiknek az iskolai tanulásához elengedhetetlen a kollégiumi elhelyezés A kollégium minden lakójának joga van véleményét, észrevételeit szabadon kifejteni az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett, a kollégiumi életet érintő kérdésekben az intézmény fórumrendszerén keresztül. Évente egy alkalommal kötelező kollégiumi közgyűlést tartani melyen a diákönkormányzat és az intézményvezetés beszámol a diákjogok érvényesüléséről, és a tagság ez irányú kérdéseire érdemi választ ad A kollégium minden lakója választó és választható a kollégium diákönkormányzata, illetve a csoportok tisztségeire, - minden egyénnek és csoportnak joga van védelmet, képviseletet kérni a diákönkormányzattól, a kollégium vezetésétől. A kollégiumban csoport alatt az egy nevelőtanárhoz tartozó diákokat ( tanuló csoport ) ill. az egy szakkörben, diákkörben, érdeklődési körben tevékenykedőket értjük. A tanulók nagyobb csoportja: a kollégium össz. tagságának 25 %- a, vagy attól több diák A diákokról adatok csak a törvény által kötelezően előírt nyilvántartás(törzskönyv, foglalkozási napló,étkezési nyilvántartás) céljára gyűjthetők. Ezek módosítására csak a tanuló beleegyezésével kerülhet sor. Az iskolai eredmények és más, a tanuló teljesítményével, életmódjával, tevékenységével kapcsolatos információk kezelésére a pedagógusokra vonatkozó etikai szabályok vonatkoznak. 2. A kollégium belső életének szabályai 2.1. A kollégium minden lakójának elsőrendű joga a tanuláshoz való jog. A szilenciumi idő alatt, nyugodt körülmények között, csendben a nevelőtanár által meghatározott helyen elkészíti a házi feladatait, felkészül az iskolai tanórákra, a gyakorlati foglalkozásokra. A tanulmányi munkája sikerének érdekében a kollégistának joga van a nevelőtanári segítséghez. A szilenciumi időn kívül is joga van mindenkinek a nevelőtanárától segítséget kérni a tanuláshoz, illetve az ahhoz meglévő kollégiumi eszközöket, helyiségeket igénybe venni. A könyvtár és a számítástechnika terem használata a működési rendnek megfelelően történhet a nyitvatartási időkeretben. Minden

4 4 kollégista alanyi jogon, ingyenesen használhatja a könyvtárat, az ott lévő eszközöket: - külön beiratkozni nem kell. Minden kollégistának jogában áll szabadidejében térítés mentesen használni az intézmény sporteszközeit. Az Internet használatnál elsőbbséget élveznek azok, akik az iskolai feladatok elkészítéséhez kívánják igénybe venni. Takarodó után, szükség esetén csak a társak (alvó, pihenő) nyugalma zavarása nélkül nevelőtanári engedéllyel lehet tanulni az erre kijelölt helyen. Aki mások tanulását zavarja, munkáját hátráltatja, vagy a szilenciumi idő alatt mással foglalkozik, annak nincs joga takarodó után engedélyt kérni utótanulásra. Minden tanuló behozhatja a kollégiumba a mobiltelefonját, rádióját, CD lejátszóját, hajszárítóját,( melynek műszaki állapota kifogástalan legyen) azonban köteles gondoskodni arról, hogy amennyiben nem használja, akkor a szekrényébe zárja és a kulcsot magánál tartja. Tűzveszélyességi és balesetvédelmi okok miatt más elektromos eszközöket a tanulók nem hozhatnak be a kollégiumba, viszont a kollégium ilyen jellegű eszközeit tanári engedéllyel, felügyelettel használhatják. Takarodó után és kötelező foglalkozások, rendezvények alatt mobiltelefont és olyan eszközöket, amivel mások nyugalmát zavarja nem használhat senki A kollégium minden lakójának joga van az egységes, nyugodt, megfelelő időtartamú pihenéshez. A kollégiumban óráig a hálószobákban a pihenés feltételeit biztosítani kell (lámpaoltás, csend). A kötelező és választható foglalkozásokon kívüli szabadidőben is joga van mindenkinek a hálószobában a nyugodt, csendes pihenéshez. A kollégistának kötelessége a csoport nevelési programjában és az évfolyam szintű foglalkozási tervekben tervezett foglalkozásokon részt venni. A szilenciumi foglalkozások alól felmentést kaphatnak a Kiváló kollégisták a cím visszavonásáig. A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjában meghatározott évfolyam szintű foglalkozások egy-egy témaköre alól felmentést kaphatnak azok, akik azzal összefüggő kollégiumi tevékenységet végeznek ( érdeklődési körön,előadáson,rendezvényen vesznek részt).

5 5 A kollégistának joga van részt venni a kollégiumban szervezett bármely szakkör, érdeklődési kör tevékenységében, azok létrehozását kezdeményezheti a diákönkormányzatnál és a kollégiumvezetésnél. A kollégium a vonatkozó költségeket részben, vagy egészben átvállalhatja, - a nevelőtestület véleményének figyelembevételével. A diákkörök, érdeklődési körök csak a kollégiumi kötelező foglalkozások időkeretén kívül működtethetők A kollégium lakójának kötelessége a kollégiumi étkezési térítési díjat minden hónap l0-ig befizetni. A Közoktatási Törvény értelmében a kollégiumi tagság megszűnését vonhatja maga után a térítési díj nem fizetése. Hiányzás esetén (az étkezési jegyek leadásával) van csak lehetősége a diáknak az étkezési térítési díj következő havi átütemezésére. Távollétének tényét és okát a kollégista köteles a lehető legrövidebb időn belül (pl. telefonon) az ügyeletes tanárnak, nevelő tanárának jelezni. A lemondási igényt betegség esetén azonnal, ill. a hiányzás előtti nap 9 óráig kell jelenteni a gondnoki irodában A kollégium lakója köteles a kollégium berendezését, felszerelési tárgyait rendeltetésszerűen használni és azok állagának megóvásáért felelősséget vállalni. Gondot fordít az energiatakarékos felhasználására. A kollégiumi lakókat véletlen rongálás, illetve károkozás esetén egyedi elbírálás alapján terheli anyagi felelősség, szándékos rongálás esetén viszont teljes körű anyagi felelősséggel tartoznak, amennyiben a kollégium tulajdonában okoznak kárt. A kollégiumból az intézmény tulajdonát képező tárgyakat, eszközöket kivinni csak az illetékes felelős( nevelőtanár, gondnok, kollégiumvezető) engedélyével szabad. A kollégista köteles közvetlen környezetét, személyes használati tárgyait ágy, szekrény, polc, szék, asztal - rendben és tisztán tartani. Lehetőségeihez mérten az otthonérzetet javítani (virág, dekoráció). A nevelőtestület tagjainak munkaköri kötelessége a fentiek ellenőrzése, melynek időpontjáról, rendszerességéről, módjáról a diákokat előre tájékoztatni kell. A szekrények rendjét kizárólag a tanuló jelenlétében ellenőrizheti a nevelőtanár. Takarodótól ébresztőig csak rendkívüli esetben (pl. lopás) lehet ilyen jellegű ellenőrzést tartani.

6 6 A kollégista, tanulói ügyeleti feladatok ellátásával közreműködik a házirend, napirend betartatásában A kollégium minden lakójának joga van az egészségügyi ellátáshoz. Betegség, rosszullét esetén az ügyeletes nevelőtanár vagy a csoportvezető nevelőtanár engedélyével a körzeti orvos vagy a házi orvosi látja el. Éjszakai rosszullét esetén az ügyeletes tanár értesíti az ügyeletes orvost, illetve mentőt hív. (Amennyiben a tanuló kórházi ápolásra szorul, akkor a szülőt azonnal értesíteni kell).az orvos által kiírt beteg a kollégiumban nem tartózkodhat, - köteles az orvos utasításait betartani és a legközelebbi közlekedési eszközzel, hazautazni. (Betegszobát, ápolót nem tudunk biztosítani, ezért kötelező a hazautazás betegség esetén) Köteles mindenki betartani saját és társai testi épségének megóvása érdekében a következőket: - konnektorokat, elektromos vezetékeket, lámpatesteket, kapcsolókat nem szerelhet, az engedélyezett ( az előzőekben felsorolt) személyes használatú elektromos eszközön kívül mást nem tarthat a kollégiumban - a folyosókon, lépcsőkön, mellékhelyiségekben nem szaladgálhat, lökdösődhet, mások testi épségét semmilyen módon nem veszélyeztetheti - az ablakban ülni, állni tilos és életveszélyes 2.8. A kollégiumban a nappali tagozatos oktatásban résztvevő diákoknak dohányozni nem szabad. A kollégium dolgozói is csak a kijelölt dohányzóhelyen dohányozhatnak, - kötelesek betartani a nem dohányzók védelméről szóló törvényt A kollégiumba szeszesitalt és kábítószert behozni és fogyasztani tilos! A kollégiumi lakhatás ideje alatt (a kollégiumba utazás kezdetétől a hazaérkezésig ) a kollégiumon kívül is tilos a tanulóknak szeszesitalt és a kábítószert fogyasztani Minden kollégistának joga van vendéget fogadni. A szülőt bármikor fogadhatja, más látogatókat pedig a kimenő idő végéig, a kollégium által kijelölt helyen. (Indokolt esetben ettől eltérni az ügyeletes nevelőtanár engedélyével lehet).

7 Tanítási időben a kollégista tanulók az iskolában, vagy az iskola által szervezett helyen tartózkodnak. Amennyiben nem megoldott az iskolában történő tartózkodási lehetőség úgy a kollégium I. emeletén lévő teremben az ügyeletes tanár engedélyével tartózkodhatnak ig. 3. A jutalmazások és fegyelmező intézkedések elvei és formái 3.1. Minden kollégistának joga van ahhoz, hogy nevelőtanárai rendszeresen értékeljék és elismerjék tanulmányi, közösségi munkáját, magatartását. A diákönkormányzat vezetőinek jogukban áll az általuk adott feladat elvégzését értékelni, elismerni és javaslattal élni a tantestület felé. A jutalmazás fő elve, hogy a kollégista diák képességeihez és lehetőségeihez mérten milyen szinten végzi a tanulmányi, közösségi munkáját, magatartása, mindennapi tevékenysége mennyiben felel meg a házirendben előírtaknak. - Nevelőtanári dicséret - Kollégiumvezetői dicséret - Nevelőtestületi dicséret Dicséretek formái Az egyes dicséretekhez tartozó kedvezményeket a kollégium Dicséretek és fegyelmezések rendje tartalmazza. A tantestület és a diákönkormányzat a tanulmányi munka javítása,a tanulók ösztönzése érdekében félévente minősíti a kollégisták össz. tevékenységét, melynek alapján az alábbi címet lehet elérni: - Kiváló kollégista A cím elnyerésének feltételeit és a velejáró kedvezményeket a kollégium Minősítési rendszere tartalmazza Azok,akik a kollégiumi együttélés szabályait, - a házirendben foglaltakat megsértik fegyelmező intézkedésben, fegyelmi büntetésben részesülnek. A fegyelmező intézkedések fő célja, hogy védelmet biztosítson minden kollégista

8 8 számára,- lehetővé tegye az alapvető emberi és diákjogok gyakorlását. A fegyelmező intézkedés gyakorlásának fő elve, hogy a cselekmény és a büntetés súlya összhangban legyen és mind az egyénre, mind pedig a közösségre nevelő hatást fejtsen ki. Minden fegyelmi ügyet ki kell vizsgálni. A kollégiumvezetői szintű fegyelmi vétségek esetén a fegyelmi bizottság és a diákönkormányzat véleményének kikérésével hoz döntést a tantestület. A diákönkormányzat a saját hatáskörébe tartozó feladatok hanyag vagy nem megfelelő végzéséért fegyelmező intézkedést javasolhat a tantestület felé. A fokozatosság elve alapján a következő fegyelmi formák kerülnek alkalmazásra: - Nevelőtanári figyelmeztetés - Nevelőtanári megrovás - Kollégiumvezetői megrovás - Kollégiumvezetői szigorú megrovás - Kizárás a kollégiumból Az egyes fokozatokkal járó kedvezmény megvonásokat a kollégium Dicséretek és fegyelmezések rendje tartalmazza. 4. Eltávozások és távolmaradások rendje 4.1. A tanulóknak az iskolából a kollégiumba a kötelező foglalkozások kezdete előtt 15 perccel kell beérkezni.(ez alól kivétel az iskolai elfoglaltság) A kollégiumból minden tanuló bármely hétvégén, (tanítási szünetekben) és a többnapos ünnepekre hazautazhat. ( A hazautazás megvonása nem lehet fegyelmezési eszköz.) Az itt maradó tanulók napirendjét az ügyeletes tanár úgy határozza meg, hogy a hétfői tanórákra a felkészülési idő biztosítva legyen A tanuló, ha a szülő kérésére ill. tudtával hét közben hazautazik, azt köteles az utazás megkezdése előtt a kollégiumnak bejelenteni. ( nevelőtanárának, ügyeletes tanárnak) 4.4. Kimenő idő alatt tilos a város területét elhagyni a kollégium engedélye nélkül.

9 9 4.5 Hazautazásról vasárnap du ig érkezhet vissza a tanuló a kollégiumba és köteles azonnal az ügyeletes nevelőtanárnál jelentkezni A csoport felelős nevelőtanár engedélyével hétfőn reggel is vissza lehet érkezni, amennyiben pontosan meg tud jelenni a diák az első tanítási órán. 5. A kollégium napirendje ig ébresztő ig reggeli tisztálkodás, ágyazás, takarítás, hálószemle, reggeli ig ebéd ig kimenő tól előre tanulás, korrepetálás, szakköri foglalkozások ig szilencium I szünet II től vacsora tól csoportfoglalkozás, szakköri foglalkozás, szabad program,kimenő nincs ig felkészülés a takarodóra (közös helyiségekben rendrakás, tisztálkodás) villanyoltás ig egyéni utótanulás külön engedéllyel a kijelölt helyeken.

10 10 A napirend pontos betartásáról az ügyeletes nevelőtanár a napos szolgálatot ellátó tanulókkal együtt gondoskodik. A szilencium, azaz az iskolai tanórákra való felkészülés ideje alatt csendről, zavartalan tanulásról a csoportfelelős nevelőtanárok kiemelten kötelesek gondoskodni. 5. A kollégiumi házirenddel kapcsolatos eljárási szabályok Jelen házirend az évi LXXIX. törvény évi módosítását is fegyelembe véve, és a 11 / 1994.MKM rendeletnek megfelelően készült. A házirend tantestületi elfogadásakor, módosításakor ki kell kérni a kollégiumi szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét: - biztosítani kell, hogy gyakorolja az egyetértési jogát. A kollégium házirendje, mint a szakmailag önálló intézményegység működésének belső törvénye, az iskola házirendjével azonos módon, a fenntartó önkormányzat jóváhagyásával vezethető be. A kollégium házi rendjének mindenkor koherensnek kell lenni az iskola házirendjében megfogalmazott nevelési-oktatási elvekkel. A házirend egy példányát a kollégium könyvtárában, a tanári szobában és a diákönkormányzat által használt helyiségekben, mindenki által hozzáférhető módon kell elhelyezni. A beiratkozó elsős és új tanulók szüleit tájékoztatni kell a házirendről és egy példányt a beköltözéskor át kell adni számukra. A házirend módosítására a közoktatási törvény hatályos részeinek változása esetén, illetve az aláíró felek kezdeményezésére kerülhet sor. A házirendet a kollégiumi diákönkormányzat 2010.szeptember 1-i ülésén megtárgyalta és egyetértett vele. A házirendet a szülői szervezet megtárgyalta és egyetértett vele. Jelen házirendet a fenntartó önkormányzat az iskola házirendjével együtt megtárgyalta és elfogadta. Vikker József Gulyás Béla Boldizsár Béla igazgató koll.vez DÖ. elnök

11 11 A rend megtartja az embert,ha az ember megtartja a rendet.

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium DEBRECEN, 2013. 1. PREAMBULUM Ez a házirend a debreceni Bárczi Gusztáv

Részletesebben

A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Deák Ferenc Kollégium OM azonosító: 040556 4024 Debrecen, Tímár u. 1. Tel.: 52-534-949, Fax: 52-534-948 www.deakkoli.sulinet.hu, e-mail: deakkoli@freemail.hu, deak@kollegium.debrecen.hu A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium. Térségi Integrált Szakképző Központ. Kollégiumi házirend 2011.

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium. Térségi Integrált Szakképző Központ. Kollégiumi házirend 2011. Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Térségi Integrált Szakképző Központ Kollégiumi házirend Az intézmény székhelye: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14. OM azonosító: 200914 2011. 1/12

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. 2013. szeptember 5.

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. 2013. szeptember 5. KOLLÉGIUMI HÁZIREND 2013. szeptember 5. 1 TARTALOM 1 A kollégiumi felvétel elvei 3 1.1. A kollégiumi tagságot kérhetik 3 1.2. A kollégiumi tagság megszűnése: 3 2. Térítési díj 3 3. A kollégiumi heti rendje

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

2007/08-as tanév. A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje.

2007/08-as tanév. A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje. A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje 2007/08-as tanév A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Kollégiumának házirendje. 2 1.A házirend

Részletesebben

H Á Z I R E N D. b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,

H Á Z I R E N D. b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, H Á Z I R E N D A kollégium házirendje A Kollégiumi Házirendet a kollégiumi nevelőtanárok alkották meg, egyetértési jogát a Kollégiumi Diákönkormányzat gyakorolta. 1. Tanulók véleménynyilvánításának, a

Részletesebben

HÁZIREND. I. Általános rendelkezések

HÁZIREND. I. Általános rendelkezések Hajnóczy József Kollégium Pécs, Türr István u. 2. Pécs, Kodály Z. út 20/a Pécs, Puskin tér 17. Tel: -72-255-770; Fax: - 72-255-723 Tel: -72-510-906 Tel / Fax: -72-243-838 I. Általános rendelkezések HÁZIREND

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE

A BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE A BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE 2015 Tartalom 1 A házirend célja 3 2 A házirend hatálya 3 3 A házirend nyilvánossága

Részletesebben

NOSZLOPY GÁSPÁR GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016.

NOSZLOPY GÁSPÁR GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. NOSZLOPY GÁSPÁR GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A SZMSZ feladata, a jogszabályok által biztosított keretek között, megállapítsa

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND 1

KOLLÉGIUMI HÁZIREND 1 KOLLÉGIUMI HÁZIREND 1 TARTALOM A kollégiumi házirend a kollégiumban elhelyezett tanulók, a kollégiumi közösség életrendjének szabályait foglalja magában... 1 A kollégiumi felvétel elvei... 3 1.1 A kollégiumi

Részletesebben

Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Kollégiumi Házirend 2014.

Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Kollégiumi Házirend 2014. Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Kollégiumi Házirend 2014. Tartalom 1.A kollégiumi házirend célja 2.A házirend szabályozási köre 3.A házirend megtekinthető

Részletesebben

Házirend. Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola, Kollégium 2009/2010. mi teremtünk szép okos lányt. és bátor,értelmes fiút

Házirend. Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola, Kollégium 2009/2010. mi teremtünk szép okos lányt. és bátor,értelmes fiút Házirend Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola, Kollégium 2009/2010 mi teremtünk szép okos lányt és bátor,értelmes fiút ki őriz belőlünk egy foszlányt József Attila BEVEZETÉS A Közoktatásról

Részletesebben

3. A kollégium valamennyi tanulója választó és választható az ifjúsági diákönkormányzat szerveibe.

3. A kollégium valamennyi tanulója választó és választható az ifjúsági diákönkormányzat szerveibe. 1 A KTKT Kollégium,Petőfi Sándor Kollégiuma Házirendje 1.1.a. A tanulók jogai 1. Azok a tanulók, akik a kollégiumban nyertek elhelyezést a meghatározott tanévre, jogosultak a kollégiumban lakni. 2. Minden

Részletesebben

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337 5/1. sz. függelék (az intézmény házirendjének 1. sz. melléklete) Iktatószám:. /2015. ügyintéző: Bekő Zsuzsánna koll.vez. A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

Balaton Kollégium. Fonyód. Házirend 2016.

Balaton Kollégium. Fonyód. Házirend 2016. Balaton Kollégium Fonyód Házirend 2016. I. Általános rendelkezések 1. A házirend előírásai a kollégiumi tanulókra, dolgozókra, a kollégiumban tartózkodó szülőkre, látogatókra és vendégekre vonatkoznak.

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség és a

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata A Svetits Katolikus Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési 2011 1 Tartalomjegyzék I. Az SZMSZ célja, jogi alapjai...3 II. A diákönkormányzat szerepe, feladatai, jogai...3 1. A diákönkormányzat

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. 2.1. A nap rendje: 06:00 06:30 általános ébresztő (tisztálkodás, takarítás, szobarend, a szobák szellőztetése);

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. 2.1. A nap rendje: 06:00 06:30 általános ébresztő (tisztálkodás, takarítás, szobarend, a szobák szellőztetése); I. Bevezető Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND 1.1. Ez a Házirend a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012 EMMI rendelet elő-írásaira alapján készült.

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4.

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4. Levelezési cím: 2890 Tata, Tanoda tér 5. KOLLÉGIUMI HÁZIREND Érvényes: 2015. szeptember 1-től OM azonosító: 201173 * Telefon: (34) 587-560, fax:

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND Általános információk a kollégiumról: Az intézmény neve: Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16.

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16. Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, 2008. október 16. A diákönkormányzat jogszabályi háttere Gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezmény a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény (Ktv.) 11/1994.

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakközépiskola és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND

Farkas Edit Római Katolikus Szakközépiskola és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND Farkas Edit Római Katolikus Szakközépiskola és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség és a

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 2015.

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 2015. 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 2015. Készítette: Elfogadta a nevelőtestület: Jóváhagyta: Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2 Tartalomjegyzék I. A házirend tartalma és annak hatálya

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Dunaújváros, Bocskai út 1/a

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Dunaújváros, Bocskai út 1/a KOLLÉGIUMI HÁZIREND 2013 Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros, Bocskai út 1/a 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető. 3 Általános rendelkezések... 3 A házirendben alkalmazott jogszabályok.....

Részletesebben

1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok

1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM HÁZI RENDJE 1 1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 229/2012.

Részletesebben

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A számítógép hálózat nagy anyagi és szellemi értéket képviselő rendszer. Felhasználóinak vállalniuk kell a használattal járó kötöttségeket

Részletesebben

Pécsi Hajnóczy József Kollégium HÁZIREND

Pécsi Hajnóczy József Kollégium HÁZIREND 1 Pécsi Hajnóczy József Kollégium HÁZIREND Székhely: Pécs, Türr István u. 2. Tel:72-255-770 Fax:72-255-723 Tagintézmény: Pécs, Kodály Z. út 20/a. Tel:72-326-611 2 I. Általános rendelkezések A Házirend

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

A Kiskunhalasi SZC Vári Szabó István Szakképző Iskolája és Kollégiuma

A Kiskunhalasi SZC Vári Szabó István Szakképző Iskolája és Kollégiuma 6. 1. számú melléklet A Kiskunhalasi SZC Vári Szabó István KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE Készítette: kollégiumi munkaközösség vezető Hatályba lépés időpontja:2016. augusztus 31. Házirend Bevezető rendelkezések

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉSMŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/F melléklet A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE

Részletesebben

I. Bevezetőrendelkezések

I. Bevezetőrendelkezések JászNagykunSzolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM azonosító: 038 402 Kollégiumi Házirend SZÉKHELYINTÉZMÉNY

Részletesebben

H Á Z I R E N D A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA

H Á Z I R E N D A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4700. Mátészalka, Kazinczy u. 5. Tel./fax: 44-312-103. E-mail: szatmari.szakszolg@businesstel.hu H Á Z I R E

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND /Kivonat /

KOLLÉGIUMI HÁZIREND /Kivonat / KOLLÉGIUMI HÁZIREND /Kivonat / Az Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium kollégiumának házirendje a kollégiumi élet tanulókra vonatkozó szabályainak alapdokumentuma. Megjelöli azokat a

Részletesebben

A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje

A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje A tanuló a beiratkozástól számítva a Fantázia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (továbbiakban iskola) növendéke, így vonatkoznak rá a Házirend

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29.

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29. STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. augusztus 29. I. A kollégium célja (1) A kollégium célja, hogy elhelyezést nyújtson az Edutus Főiskolán tanulmányokat folytató hallgatók számára,

Részletesebben

HÁZIREND. Kikötő Gyermekotthon 8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.

HÁZIREND. Kikötő Gyermekotthon 8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5. Kikötő Gyermekotthon 8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5. Telefon: 85/554-120 (igazgató), 85/550-374 (ig.h.), 85/550-373 (gazd.iroda); Fax: 85/554-119 E-mail: titkarsag@kikotogyermekotthon.hu www.boglarigyermekotthon.hu

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium I. fejezet 1. A kollégiumban történő elhelyezés szabályai A CXXV. törvény értelmében minden kollégista tanuló elhelyezésében

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND

Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND Általános rendelkezések 1. A házirend célja biztosítani a kollégium törvényes működését, a kollégiumi nevelőmunka zavartalan

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata 2016. 0 Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának SzMSz-e tartalmazza a diákönkormányzat szervezeti felépítését

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. A szervezet neve: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Katona József Műszaki,

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Orosháza 2015.

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Orosháza 2015. KOLLÉGIUMI HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 II. A KOLLÉGIUMI ÉLET RENDJE... 3 1. Kollégiumi tagsági viszony... 3 2. A tanulók jogai... 4 3. A tanulók kötelességei... 5 4. A szilenciumok

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Hollán Ernő Kollégium Házirend

Hollán Ernő Kollégium Házirend Hollán Ernő Kollégium Házirend 1. Bevezető A kollégium házirendjének jogszabályi alapja a 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésrl, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

HÁZIREND KOLLÉGIUM EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER, POZSONYI ÚT 4-6.

HÁZIREND KOLLÉGIUM EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER, POZSONYI ÚT 4-6. EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER, POZSONYI ÚT 4-6. HÁZIREND KOLLÉGIUM 2013 Érvényes: Véleményezte: Elfogadta: Nyilvánosságra hozatal helye: Jogszabályi

Részletesebben

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009.

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. IGAZGATÓSÁG PÉLDÁNYA A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. Tartalomjegyzék 1 A sportkör és tagsága... 3 1.1 A sportkör neve: Péterfy Sándor Általános Iskola Sportköre...

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 3100 Salgótarján, József Attila u.2/a OM azonosítója:039959 Elfogadásának, hatályba lépésének dátuma: 2010. szeptember 7. 2010. - 0 -

Részletesebben

1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok

1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM HÁZI RENDJE 1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 229/2012.

Részletesebben

A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családok Átmeneti Otthona HÁZIRENDJE

A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családok Átmeneti Otthona HÁZIRENDJE 15. melléklet A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Családok Átmeneti Otthona HÁZIRENDJE A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Tanácsa sz. határozatával

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

HÁZIREND. 2013. március 27.

HÁZIREND. 2013. március 27. HALLÁSSÉRÜLTEK EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 4031 DEBRECEN, SZÉCHENYI U.60. TELEFON:(52) 531-766 FAX:(52) 412-191 HÁZIREND 2013. március 27. 2 HÁZIREND

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ARANYPART KOLLÉGIUM DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 2. A diákönkormányzat felépítése és működése...3 3. A diákönkormányzat választási szabályai és megbízatási

Részletesebben

Kollégiumi házirend Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium

Kollégiumi házirend Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium Kollégiumi házirend Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. A házirend célja és feladata... 3 3. A házirend hatálya... 3 4. A házirend nyilvánossága... 3 5.

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE I. Általános rész 1. Az ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola házirendje a 2011. évi CXC. számú,

Részletesebben

Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája KOLLÉGIUMI HÁZIREND

Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája KOLLÉGIUMI HÁZIREND Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája KOLLÉGIUMI HÁZIREND 2013 2 1. BEVEZETŐ... 3 1. 1. A HÁZIREND KÉSZÍTÉSEKOR FIGYELEMBE VETT RENDELKEZÉSEK, DOKUMENTUMOK...

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

KESTHELYI ASBÓTH SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY KOLLÉGIUMI HÁZIREND

KESTHELYI ASBÓTH SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY KOLLÉGIUMI HÁZIREND KESTHELYI ASBÓTH SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY KOLLÉGIUMI HÁZIREND 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Általános rendelkezések A kollégium belső életének szabályai I. A tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

HÁZIREND SIÓFOK VÁROS KOLLÉGIUMA

HÁZIREND SIÓFOK VÁROS KOLLÉGIUMA EL/Felv./K/1.-Ny/5. HÁZIREND SIÓFOK VÁROS KOLLÉGIUMA Szépvölgyi út 2. Szám alatti Intézmény adatai Név: Siófok Város Kollégiuma Web oldal: www.siofokvaroskollegiuma.sulinet.hu E-mail cím: varosikollegium@freemail.sulinet.hu

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 40 (7) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes

Részletesebben

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM HÁZIREND. Készült: 2013 Balassagyarmat

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM HÁZIREND. Készült: 2013 Balassagyarmat MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM HÁZIREND Készült: 2013 Balassagyarmat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 3 1. A Házirend jogszabályi alapja... 3 2. A Házirend célja... 3 3. Az intézmény adatai... 3 4.

Részletesebben

Kollégiumi házirend 2013.

Kollégiumi házirend 2013. Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Térségi Integrált Szakképző Központ Kollégiumi házirend Az intézmény székhelye: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14. OM azonosító: 200914 2013. Általános

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

HÁZIRENDJE (2014) 1 Bevezető rendelkezések. 2 Jogok és kötelességek. Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

HÁZIRENDJE (2014) 1 Bevezető rendelkezések. 2 Jogok és kötelességek. Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 1 Bevezető rendelkezések Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE (2014) Ezen házirend: a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA HÁZIRENDJE

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA HÁZIRENDJE KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA HÁZIRENDJE 1. Házirend célja: hogy, az ellátás zavartalan biztosítása érdekében közös erőfeszítéssel elősegítsük az otthonban a nyugodt,

Részletesebben

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA 1/1. A házirend célja A házirend biztosítja a működés kereteit: az oktató és nevelő feladatok ellátásához, a közösségi élet szervezéséhez és lebonyolításához,

Részletesebben

VM ASzK - Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium, Mátrafüred, Kollégiumi házirend

VM ASzK - Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium, Mátrafüred, Kollégiumi házirend VM ASzK - Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium, Mátrafüred, Kollégiumi házirend A hivatalosan elfogadott házirendet köteles betartani minden kollégiumi diák,

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ROTH GYULA GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ROTH GYULA GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ROTH GYULA GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM MŰKÖDÉSI RENDJE 1. FELVÉTEL A KOLLÉGIUMBA, TANULÓSZOBAI FOGLALKOZÁSRA, EXTERNÁTUSBA A kollégiumi

Részletesebben

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata A diákönkormányzat (a továbbiakban DÖK) a közoktatásban illetékes minisztérium rendeletei, valamint a Közoktatási Törvény által megszabott keretek

Részletesebben