SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA HÁZIREND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA HÁZIREND"

Átírás

1 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2013

2 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja A tanulói kötelezettségek. A kötelességek teljesítésével kapcsolatos, az iskola által elvárt viselkedés szabályai A munkarenddel kapcsolatos szabályok A tanév rendjének, a tanítás nélküli munkanapok felhasználásának általános szempontjai Nyitva tartás rendje, a nyitva tartás alatti folyamatos ügyelet, felügyelet biztosításának szabályai Tanórák, foglalkozások napi, heti rendjének kialakítási szabályai Szünetek rendje Tanórán kívüli foglalkozások rendjének kialakítási szabályai, közösségi szolgálat Az iskola által elvárt viselkedési normák a társas kapcsolatokban A tanórai rend, elvárt viselkedés a tanórákon A hetes feladatai A folyosói diákügyelet feladatai Az iskolán kívüli pedagógiai programhoz kapcsolódó rendezvényeken elvárt tanulói magatartás Rendezvények, ünnepélyek normatív rendje Az intézmény létesítményeinek, eszközeinek használatával kapcsolatos szabályok A helyiségek, a berendezési tárgyak, az iskolához tartozó területek használatának rendje A használat korlátai A létesítmény használatával kapcsolatos védı-óvó rendszabályok A tanulói jogok. A joggyakorlás módja az iskolában A tanulói jogok gyakorlásának módja A kérdezés-érdemi válasz rendje A véleménynyilvánítás gyakorlása A jogok gyakorlásához szükséges információkhoz való hozzájutás Jogorvoslati jog gyakorlása A diákönkormányzat iskolai támogatása Az egy tanítás nélküli munkanap felhasználásának szabályai Diákkörök létrehozása, mőködése A könyvtárhasználat joga Tantárgymódosítás, tantárgy-, foglalkozás- tanárválasztás rendje A tantárgyi, tanévi felmentések eljárási szabályai A felmentés feltételei Az osztályozó vizsgák A tanuló egészségének, biztonságának védelmével kapcsolatos intézkedések A szociális és normatív kedvezmények, támogatások elosztásának elvei, a kérelem elbírálás rendje Ingyenes tankönyv Egyéb kedvezmények A tankönyvellátás rendszere A vallási, etnikai, nemzeti, nemzetiségi diákjogok gyakorlásának rendje és garanciái

3 4. A tudásszint ellenırzésének formái Az iskolai írásbeli ellenırzések formái, rendje, korlátai A szóbeli feleltetés rendje és korlátai: Az otthoni felkészüléshez elıírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai, értékelése A házi feladat adásának céljai: A házi feladat adásának elvei A házi feladat ellenırzése és értékelése A házi dolgozat értékelése A házi dolgozatok íratásának rendje és korlátai A tanulók tudásszintjének, magatartásának, illetve szorgalmának osztályzattal történı értékelése A tanuló tudásszintjének osztályzattal történı értékelése A tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minısítésének követelményei, formái A tanulók jutalmazásának formái, rendje A tanulók fegyelmezésének elvei és formái A foglalkozásról történı távolmaradással kapcsolatos kérdések Távolmaradások engedélyezése, a hiányzások igazolása Az igazolatlan hiányzások A késések A hiányzások következményei Szülık hozzáférési lehetısége az elektronikus naplóhoz A tanuló által elkészített dologért járó díjazás A nyilvánossággal kapcsolatos szabályok Záró rendelkezések A rövidítések magyarázata NKTv: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrıl R: 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról TPR: évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjérıl 3

4 1. A házirend célja Az iskola házirendje állapítja meg a évi CXC. törvényben, továbbá a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül a kötelezettségek végrehajtásának módját, az iskola által elvárt viselkedés szabályait, továbbá az iskolai és tanulói munkarenddel, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjével, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használatával kapcsolatos szabályokat. A et a szülıi munkaközösség, továbbá az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével a nevelıtestület fogadja el. A nevelıtestület által elfogadott keretként szolgál az intézmény közösségi életének szervezéséhez, a pedagógiai programban foglalt célok megvalósításához, valamint az intézmény által képviselt értékek közvetítéséhez. A elısegíti az iskola oktató és nevelı feladatainak ellátását, ezért betartása az intézménnyel jogviszonyban álló minden személy tanuló, pedagógus és más alkalmazott számára egyaránt kötelezı. Jogszabályi háttér: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrıl 20/2012. EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésrıl szóló törvény végrehajtásáról évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjérıl 4

5 2. A tanulói kötelezettségek. A kötelességek teljesítésével kapcsolatos, az iskola által elvárt viselkedés szabályai. Tanulói kötelezettségek (NKTv pont): A tanuló kötelessége, hogy megtartsa az iskolai SZMSZ-ben, továbbá a ben foglaltakat. részt vegyen a kötelezı és a választott foglalkozásokon, a törvényben elıírt közösségi szolgálaton és gyakorlatokon. rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelıen eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének. életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai és kollégiumi elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett közremőködjön saját környezete és az általa alkalmazott eszközök rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények elıkészítésében, lezárásában. megtartsa a tanórai és egyéb iskolai foglalkozások rendjét, az iskola létesítményeit a helyi szabályozásoknak megfelelıen használja. óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülı hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szőrıvizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védı ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztetı állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt. megırizze, továbbá az elıírásoknak megfelelıen kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit. az iskola pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait A munkarenddel kapcsolatos szabályok A tanév rendjének, a tanítás nélküli munkanapok felhasználásának általános szempontjai A tanév szeptember 1-jétıl a következı év augusztus 31-ig, a szorgalmi idıszak június 30- ig tart. A tanév általános rendjérıl az állami oktatásirányítás évenként rendelkezik. A tanév 5

6 helyi rendjét, programjait a nevelıtestület határozza meg és rögzíti munkatervben az érintett közösségek véleményének figyelembevételével. A tanév helyi rendje tartalmazza az intézmény mőködésével kapcsolatos legfontosabb eseményeket és idıpontokat: a nevelıtestületi értekezletek idıpontjait, az intézményi rendezvények és ünnepségek módját és idıpontját, a tanítás nélküli munkanapok programját és idıpontját, a vizsgák (érettségi, osztályozó, javító, különbözeti) rendjét, a tanítási szünetek (ıszi, tavaszi, téli) idıpontját miniszteri rendelet keretein belül, a nyílt nap megtartásának rendjét és idejét. A tanítási szünetekre vonatkozó nyitva tartást, valamint a felügyelet éves munkatervben meghatározott idıpontjait az intézmény bejáratánál ki kell függeszteni Nyitva tartás rendje, a nyitva tartás alatti folyamatos ügyelet, felügyelet biztosításának szabályai Az iskola szorgalmi idıszakban hétfıtıl péntekig reggel 6 óra és este 19 óra között tart nyitva. Az ettıl eltérı nyitva tartásra az igazgató adhat engedélyt. Tanítási szünetek idejére az iskola nyitvatartási és ügyeleti rendjét az igazgató határozza meg, és errıl tájékoztatja az érintetteket. Az iskolában tanítási idı alatt a hivatalos ügyintézés idırendje a következı: Hétfıtıl csütörtökig: Igazgatósági Titkársági Pénteken: A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon a húszperces szünetben, vagy 14 óra után intézhetik. Az igazgatósági ügyelet ideje alatt az igazgató, vagy az igazgatóhelyettes az iskolában tartózkodik Tanórák, foglalkozások napi, heti rendjének kialakítási szabályai A tanítás heti rendjét órarend rögzíti. Az órarendet, a folyosóügyeleti és a helyettesítési rendet az igazgató hagyja jóvá. 6

7 A csengetési rend: 1. óra óra óra óra óra óra óra Rendkívüli esetekben (pl. ünnepség) a nap csengetési rendjét, az órák és a szünetek hosszát az igazgató másként is meghatározhatja. Az órákra történı becsengetés elıtt 2 perccel, kicsengetés elıtt 5 perccel jelzıcsengetés hívja fel a figyelmet az órák kezdésére, illetve befejezésére. Becsengetés elıtti jelzıcsengetéskor a tanulók a következı óra helyére mennek, legkésıbb csengetéskor bevonulnak a terembe, és fegyelmezetten várják az órát tartó tanárt. Iskolánkban az elsı (közismereti) óra 7.30-kor kezdıdik. A mindennapos testnevelés keretében zajló órák korábban is kezdıdhetnek. A tanítási napot kezdı és befejezı, valamint a délutáni dupla tanórák összevontan is tarthatók, de idıtartamuk akkor is 2x45 perc. A tömbösített szervezésben oktatott tantárgyak délutáni óráinak idıbeosztását, a pihenésre szánt szünetek rendjét az órát tartó tanár a pedagógiai szempontok, valamint a tanulók egészségi szükségleteinek figyelembe vételével állapítja meg. Délutáni foglalkozások csak úgy kezdıdhetnek, hogy a diákok számára biztosítva legyen legalább 30 perces ebédszünet a délelıtti órák után. Az iskola épületén kívül tartott tanítási órákra külön - az órát tartó tanár által a szabályainak megfelelıen meghatározott - munkarend vonatkozik Szünetek rendje Az órák között 10 perc szünet van, kivételt képez a 4. és 5. óra közötti 20 perces pihenıidı. A tanórák közötti szünetek a felfrissülést szolgálják. A tanároknak a tanóra pontos befejezésével kell támogatniuk ezt a célt, míg a diákoknak kulturált magaviselettel kell hozzájárulniuk ahhoz, hogy a szünetek mindenki számára egyformán biztosítsák a pihenés, kikapcsolódás lehetıségét. A folyosókat és a lépcsıket a közlekedés számára szabadon kell hagyni. Lépcsın, földön, ablakpárkányon, radiátoron ülni tilos! A szünetek rendjét a folyosóügyeletet ellátó tanár ellenırzi. 7

8 Tanórán kívüli foglalkozások rendjének kialakítási szabályai, közösségi szolgálat A nem tanórai foglalkozásokon (pl. szakkörök, színjátszó kör, tréningek, ISK, közösségi szolgálat, stb.) a foglakozás rendjét a foglalkozást vezetı szaktanár vagy egyéb szakember határozza meg az intézmény Pedagógiai Programjával összhangban lévı módon. Közösségi szolgálat A Nemzeti köznevelési törvény bevezette és az érettségi vizsga feltételéül szabta az iskolai közösségi szolgálatot, ami a tanulók készségeit és kompetenciáit fejlesztı pedagógiai eszköz, mely hozzájárul ahhoz, hogy a diákok megismerjék a közösségben való tevékenykedés erejét, az ily módon szerzett tudásukat életük során jól hasznosítsák. Az iskolai közösségi szolgálati program legnagyobb értéke, hogy a tanórán kívüli tevékenységgel, informális és nem formális eszközök felhasználásával erısíti a tanulók szociális érzékenységét. A közösségi szolgálat egyéni vagy csoportos tevékenységként az alábbi területeken teljesíthetı: a) egészségügyi b) szociális és jótékonysági c) oktatási d) kulturális és közösségi e) környezet- és természetvédelmi f) katasztrófavédelmi g) az óvodáskorú, sajátos nevelési igényő tanulókkal, az idıs emberekkel közös sport és szabadidıs tevékenysége. Az egészségügyi területen teljesített szolgálat esetén a fogadó helynek mentort kell biztosítania, amit az együttmőködési szerzıdésnek is tartalmaznia kell. A közösségi szolgálat szervezésének és lebonyolításának szabályai: - A közösségi szolgálatot a évfolyamos diákok számára 3 tanévre arányosan elosztva szervezzük meg. Amennyiben a tanuló sajátos élethelyzetébıl adódóan (pl. tartós betegség) a szabályzattól eltérı módon vesz részt a közösségi szolgálat teljesítésében, ezt a szülınek írásban kell kérnie, és jeleznie kell, hogy gyermeke mikor tud eleget tenni kötelezettségének. - A kötelezıen teljesítendı 50 órán belül max. 5 órás felkészítı és 5 órás zárófoglakozást tartunk. - A közösségi szolgálat teljesítését úgy szervezzük meg, hogy a - a 18. életévét be nem töltött tanuló este 20 óra és reggel 6 óra között tevékenységet nem vé- 8

9 gezhet, - a 16. életévét be nem töltött tanuló esetében a közösségi szolgálatra fordított idı nem haladhatja meg a) tanítási szünet ideje alatt a napi 3 órát és a heti 12 órát, b) tanítási idıben tanítási napon a napi 2, tanítási napon kívül a napi 3 órát és a heti 12 órát, - a 16. életévét betöltött, de 18. életévét be nem töltött tanuló esetén a napi 4 és fél órát és a heti 18 órát, - a 18. életévét betöltött tanuló esetén a tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább 14 óra pihenıidıt biztosítunk. A közösségi szolgálatban részt vevık feladatai: Az igazgató: - felelıs a közösségi szolgálat megszervezéséért, lebonyolításáért és fenntartásáért. - kijelöli az iskolai koordinátor(oka)t, aki(k)nek a személyével a tanulóknak egyet kell érteniük - jóváhagyja a programot, - együttmőködési megállapodást köt a fogadóhelyekkel, A koordinátor: - felelıs a tanulók felkészítésért, - a fogadó helyekkel való kapcsolattartásért, - nyomon követi a program lebonyolítását, - felkészítı és feldolgozó foglalkozásokat tart, - ellenırzi és aláírásával igazolja a tanulók teljesítését. Az osztályfınök: - tájékoztatja a tanulókat és a szülıket a közösségi szolgálat céljairól, szabályairól és a választási lehetıségekrıl, - a szolgálat teljesítését folyamatosan rögzíti az iskolai dokumentumokban (napló, bizonyítvány, törzslap). A tanuló: - jelentkezési lapot tölt ki, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülı egyetértı nyilatkozatát, - a közösségi szolgálat során naplót vezet, amelyben rögzíti, hogy hol, mikor, milyen idıkeretben és milyen tevékenységet folytatott, - a közösségi szolgálat teljesítése során is köteles betartani a elıírásait. 9

10 A közösségi szolgálat teljesítésérıl az iskola igazolást állít ki 2 példányban, amelybıl egy példány a tanulónál, egy példány az iskolánál marad. Ha a tanuló intézményt vált, az igazolásnak az addig teljesített szolgálatot kell tartalmaznia. Amennyiben a tanuló a közösségi szolgálatot nem teljesítette, érettségi vizsgára nem bocsátható Az iskola által elvárt viselkedési normák a társas kapcsolatokban Az emberi kapcsolatokban elvárjuk az udvariassági szabályok betartását, például a köszönéssel való tiszteletadást, a kulturált beszédmódot, melytıl idegen a durva, közönséges, trágár szavak, kifejezések használata. Az iskolában kerülendık a másokat zavarba hozó külsı megnyilvánulások. Az iskola munkahely: a tanórákon részt vevı tanulók megjelenése ennek megfelelıen legyen tiszta, rendes, ápolt A tanórai rend, elvárt viselkedés a tanórákon Az oktatás alapegysége a tanóra, amelynek védelmét a lehetı legnagyobb mértékben biztosítjuk. A tanítási órákon a részvétel kötelezı. Az iskola pedagógiai programjában nyújtott választható foglalkozások a tanuló és a szülı döntése alapján válnak kötelezıvé, a választást követıen ezekre az órákra is ugyanúgy vonatkoznak a távolmaradás következményei. A mulasztások igazolásának rendjét, a foglalkozásról történı távolmaradással kapcsolatos kérdéseket a 6. fejezete szabályozza. A tanítási óra menetét megszakítani, tanulót vagy tanárt a tanítási óráról kihívni csak igazgatói engedéllyel, vagy rendkívüli esetben (tőzriadó, egészségügyi okok, arra jogosult hatóság közbelépése stb.) szabad. A tanítási óráról tanulót kizárni, kiküldeni nem lehet. A tanórákra minden tanulónak felkészülten, elvégzett házi feladattal, a tanórán való eredményes részvételhez szükséges felszerelésekkel kell megérkeznie. A tanítási óra becsöngetéskor kezdıdik. Becsöngetéskor valamennyi tanulónak a tanteremben lévı helyén kell tartózkodnia. Testnevelés tantárgy esetén becsöngetésre el kell hagyni az öltözıt, a tornateremben, illetve az óra helyszínén kell sorakozni. A tanórákon a tanulóknak fegyelmezetten, figyelemmel, a tananyagra koncentrálva kell együttmőködniük az óra menetét irányító tanárral. Mind a tanár, mind a diáktársak munkájának fegyelmezetlenséggel történı megzavarása, akadályozása kötelességszegés, ezért a tanár által meghatározott büntetést von maga után. A tanítási órán csak a tanórák zavartalan megtartásához szükséges eszközöket használhatják a tanulók. Padjukon semmilyen elektronikus, kommunikációs eszköz, enni- vagy innivaló, iskolatáska stb. nem lehet. A terem- és iskolabútorok tisztaságának megırzése valamennyi tanuló feladata, ennek ellenırzése, betartatása valamennyi pedagógus kötelezettsége. 10

11 A tanítási óra kicsöngetésig tart, a tanulók a tanár egyértelmő jelzésére fejezhetik be órai munkájukat és hagyhatják el az óra helyszínét A hetes feladatai A tanítási órákon az órát tartó szaktanár elvárásainak megfelelı módon az osztályfınök által kijelölt hetesek, csoportbontás esetén a szaktanár által megbízott tanulók jelentik a pedagógusnak a hiányzókat. A hetes gondoskodik a tanterem rendjérıl. Minden óra elıtt letörli a táblát. Az osztályba belépı tanárt a diákok felállással köszöntik, és a hetes jelentését állva hallgatják. Ha az órát tartó tanár a becsöngetés után tíz perccel nem érkezik meg, a hetesnek értesítenie kell az iskolavezetést, hogy gondoskodhasson a megfelelı helyettesítésrıl, felügyeletrıl A folyosói diákügyelet feladatai A folyosói diákügyelet célja, hogy munkájával - az alább leírt feladatok elvégzésével - segítsen az iskolai rend fenntartásában. Az ügyeletesi feladatokat a diákok önként vállalják, és az osztályfınök beosztása alapján látják el. Az ügyelet reggel 7 óra 20 perctıl 14 óra 00 percig tart minden nap. Ez alól kivételt csak az Igazgatóság külön rendelkezése adhat. Az ügyeletes: Az ügyelet megkezdésekor a portástól felveszi az ügyeletesek feladatait tartalmazó leírást, a krétás dobozt és a tanári szoba elıterének kulcsát. Köszönti az iskolába érkezı látogatókat (szülık, tanárjelöltek stb.), és segíti ıket az iskolában való tájékozódásban. Köszönti a tanárokat, és szükség esetén kinyitja elıttük a tanári szoba elıterének ajtaját. A keresett tanárt a tanári szobából, ill. az igazgatóhelyettesi irodából kihívja. Elvégzi az Igazgatóság által rábízott egyéb feladatokat (igazgatói körözvény eljuttatása az osztálytermekbe, stb.). Jelent minden rendellenességet az Igazgatóságon. Az ügyelet leteltével a portásnak leadja az ügyeletesek feladatait tartalmazó leírást, a krétás dobozt és a tanári szoba elıterének kulcsát. 11

12 Az iskolán kívüli pedagógiai programhoz kapcsolódó rendezvényeken elvárt tanulói magatartás A szervezett iskolai programokon, vagy az iskolához kapcsolódó bármilyen eseményen, ahol a tanuló a tanulói jogviszonyából következıen van jelen, a elıírásai értelemszerően alkalmazva érvényesek. Ilyen rendezvények a munkatervben rögzített, a gimnázium pedagógusai által szervezett rendezvények az iskola teljes vagy széles tanulói körének (pl. szalagtőzı bál, sítábor, iskolai szervezéső orvosi ellátás), a gimnázium diákönkormányzata által szervezett rendezvények, melyekben a szervezık aktív szerepvállalása mellett pedagógusi részvétel is segíti a rendezvényt (pl. gólyaavató), osztályszintő vagy valamely kisebb iskolai közösség által szervezett programok rendezvények (pl. tanulmányi kirándulások, színház-, múzeumlátogatások stb.), az iskolai koordinátor által szervezett közösségi szolgálat. Ezeken a rendezvényeken is függetlenül azok helyszínétıl követni kell az iskola által elvárt viselkedés, az emberi együttélés alapvetı normáit. A rendezvények eltérı jellegébıl adódóan részletes viselkedési elvárások általánosságban nem fogalmazhatók meg, az adott foglalkozásért, programért felelıs pedagógus nevelési feladata, hogy pedagógiai eszközökkel meghatározza a követendı tanulói magatartást, és számon kérje annak betartását. A gimnázium pedagógiai céljainak megvalósítását szolgáló iskolán kívüli tanulmányi programok között legjelentısebb a tanulmányi osztálykirándulás. A tanulmányi kiránduláson a tanulókra a ben elıírt viselkedési normák érvényesek, a által szabályozott jutalmazási és fegyelmezési formák alkalmazhatók. A tanulók a tanulmányi kiránduláson a kísérı pedagógusok utasításai alapján kötelesek eljárni. A tanulmányi kirándulások programját, helyszíneit az osztályfınök a Pedagógiai Program elvárásaihoz igazodó saját nevelési és oktatási céljai alapján, a tanulókkal és a szülıkkel egyeztetve, véleményük figyelembevételével állítja össze költségtakarékos módon. A részletes programról a tanulókat és szülıket tájékoztatja, a kirándulás ideje alatt gondoskodik az osztály és önmaga elérhetıségérıl a szülık és az iskolavezetés számára. A tanulók súlyos kötelességszegése esetén (alapvetı emberi viselkedési normák megszegése, alkohol vagy más tiltott szerek használata, a tanulók engedély nélküli eltávozása a kirándulás helyszíneirıl) mihamarabb tájékoztatja a szülıket és az iskolavezetést. Az ilyen, másokat is veszélyeztetı súlyos kötelességszegés esetén a tanuló életkorának megfelelı módon eltiltható a tanulmányi kirándulás további részétıl. (Nem nagykorú tanuló csak pedagógusi vagy szülıi felügyelettel hagyhatja el a kirándulás helyszínét!) 12

13 Rendezvények, ünnepélyek normatív rendje Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bıvítése, valamint az intézmény jó hírnevének megırzése az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának kötelessége. Az ünnepélyeken a nevelıtestület és a tanulóifjúság minden tagjának megjelenése kötelezı. Az ünnepélyek rendezése, az elıkészítı munkában való részvétel, a megemlékezések megtartása (az iskola és a diákönkormányzat éves munkatervében foglaltak szerint) minden pedagógusnak kötelessége. Elvárjuk, hogy az iskolai ünnepségek, megemlékezések, közösségi rendezvények szervezésébe minden tanuló igyekezzék aktívan, tehetségéhez mérten alkotó módon bekapcsolódni, a lebonyolítás során pedig diákjaink a szervezık iránti empátiát, az iskola és az aktuális megemlékezés szellemiségét tükrözı viselkedést tanúsítsanak. A tanulók az iskolai rendezvényeken a nevelıtestület által elvárt öltözékben jelennek meg. A megtartott iskolai ünnepélyeket és megemlékezéseket az osztályfınök az e-naplóba bejegyzi Az intézmény létesítményeinek, eszközeinek használatával kapcsolatos szabályok A helyiségek, a berendezési tárgyak, az iskolához tartozó területek használatának rendje A vezetıség az illetékesek bevonásával gondoskodik arról, hogy az iskola épülete, udvara, kondicionáló terme, tornaterme a tanulmányi, nevelési és egészségi követelményeknek megfeleljen. Az iskola rendjérıl és tisztaságáról az iskola gazdasági vezetıje gondoskodik. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, és erre társait is figyelmeztesse. Az iskolai környezet szépítésére, rendbe hozására irányuló szervezett tevékenységekben minden diáknak kötelessége részt venni. A tanuló általános felelısséggel tartozik az intézmény általa használt vagyontárgyai, helyiségei iránt. A szándékosan, vagy akaratlanul/gondatlanságból okozott kárt (egészben vagy részben) meg kell téríteni. A károkozásról az iskola jegyzıkönyvet vesz fel, melynek alapján az iskola a szülıt írásban értesíti a döntésrıl. Ha a tanuló az intézménynek szándékosan kárt okoz, a kár értékének megállapítása után azt meg kell térítenie. A kártérítés gondatlan károkozásnál a kötelezı legkisebb munkabér egy havi összegének 50%-át, szándékos károkozás esetén a kötelezı legkisebb munkabér öt havi összegét nem haladhatja meg. A könyvtár használatának rendje 13

14 A könyvtár területén kulturáltan kell viselkedni, kerülni kell a hangos beszédet, az olvasást, tanulást zavaró tevékenységeket. Ügyelni kell a könyvtár rendjére és tisztaságára. A könyveket és egyéb dokumentumokat rendeltetésüknek megfelelıen szabad használni, vigyázni kell épségükre, tisztaságukra. A könyvtárból könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad kivinni. Az elveszített, vagy erısen megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal pótolni, vagy az árát megtéríteni. A könyvtárban lévı számítógépek használatára ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a számítógéptermekben lévıkre. A természettudományos szaktantermek használati rendje A kémia, fizika és biológia szaktantermekben laboratóriumi foglalkozásokat is tartunk, melyek fokozott balesetveszélyt hordoznak. Ezért ilyen foglalkozásokon részt vevı tanulók a tanteremben csak pedagógus felügyelete mellett tartózkodhatnak. Egészségvédelmi okok miatt ezekre a foglalkozásokra étel és ital nem hozható be a termekbe. A termek biztonságos használata érdekében a tanulók kötelessége a teremben található eszközökre és berendezési tárgyakra vigyázni, azokat rendeltetésüknek megfelelıen használni; bármilyen hiányt, rendellenességet, rongálást annak észlelésekor a tanárnak jelezni; a foglalkozás befejezése után rendet rakni, az ablakokat becsukni, a villanyt lekapcsolni. A számítógéptantermek használati rendje Számítógépet csak tanár felügyelete mellett lehet használni. A számítógéptermek biztonságos használata érdekében a tanulók kötelessége a teremben található gépekre, eszközökre és berendezési tárgyakra vigyázni, azokat rendeltetésüknek megfelelıen használni, bármilyen hiányt, rendellenességet, rongálást, mőködési zavart annak észlelésekor a tanárnak jelezni, az iskolai rendszerbe való belépést, az ott folytatott munkát és a kijelentkezést az erre vonatkozó szabályok szerint elvégezni, önmaga után rendet rakni. A gépterem állapotának megırzése érdekében tilos az asztalokat, a számítógépeket vagy azok részegységeit helyükrıl elmozdítani, a készülék belsejébe benyúlni, a teremben ételt, italt fogyasztani, valamint engedély nélkül tilos a gépteremben tartózkodni, a különbözı csatlakozókat engedély nélkül kihúzni, bedugni, külsı eszközt csatlakoztatni, 14

15 a gépeket ki- vagy bekapcsolni, a monitorokat elállítani, a tanári géphez vagy a szerverhez nyúlni. A tornatermek használati rendje A tornatermekben, kondicionáló teremben csak azok tartózkodhatnak, akiknek testnevelés órájuk, sportfoglalkozásuk (ISK, szakkör, egyéni felkészítés, stb.) van. A tanulók csak pedagógus jelenlétében használhatják a termeket. Az öltözıket 10 perccel a foglalkozás kezdete elıtt lehet elfoglalni. A testnevelés órákra az iskola kötelezı felszerelést határoz meg, ezeket a testnevelı tanárok minden év elsı tanítási óráján ismertetik (kilencedikes tanulók a beiratkozáskor kapnak tájékoztatást). A tornatermekben tartott foglalkozásokon a tanulók ebben a felszerelésben kötelesek megjelenni. A termek és felszereléseik, eszközeik épségét óvni, védeni kell, fokozottan ügyelni kell a tisztaságra. A tornacsarnokban és az öltözıkben tilos az étkezés. Az iskola az öltözıkben hagyott értéktárgyakért felelısséget nem vállal. A testnevelés óra alól felmentett tanulóknak a pedagógusok által kijelölt helyen kell tartózkodniuk. A tornatermek és a sportudvar használati rendjéért a testnevelési munkaközösség felel. A szakszertárak rendje A szakszertárak felszerelését a szaktanárok kezelik, és gondoskodnak rendben tartásukról, fejlesztésükrıl. A tanulók kérésre, elismervény aláírása mellett saját céljaikra (pl. önálló kutatómunka) igénybe vehetik az iskola bizonyos vagyontárgyait (audiovizuális eszközök, szertári berendezések, stb.). Átvételkor aláírásukkal tudomásul veszik, hogy egyúttal vagyonvédelmi felelısséget is vállalnak a kölcsönzött berendezésért. Az esetleges kárt meg kell téríteni. Az iskola helyiségei elsısorban az iskola tanulóinak nevelésére, oktatására szolgálnak. A tantermekben délután fıként a tanórán kívüli foglalkozások tarthatók. A termek felhasználását a gazdasági ügyintézı egyezteti. Az iskola helyiségeinek tanulók által szervezett programok céljából történı felhasználását a Diákönkormányzattal egyeztetve az iskolavezetés felnıtt felügyelet mellett engedélyezi. Felügyeletrıl a szervezınek kell gondoskodni A használat korlátai Az iskola épületében politikai rendezvényt nem lehet tartani A létesítmény használatával kapcsolatos védı-óvó rendszabályok Az iskola használatával kapcsolatos védı-óvó rendszabályokat az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzata, valamint a munkavédelmi és tőzvédelmi szabályzatok tartalmazzák. 15

16 A balesetvédelmi, munkavédelmi és tőzvédelmi szabályokat az osztályfınök ismerteti a tanulókkal minden tanév elején. A laboratóriumi gyakorlatokra, ill. a testnevelés órákra vonatkozó speciális szabályokat a szaktanárok ismertetik. Veszélyhelyzet, baleset észlelése esetén minden iskolahasználó köteles azonnal intézkedni. A tanuló a legközelebbi felnıttet, pedagógust értesítse. Szükség esetén a portán keresztül hívható segítség. Tanulók számára tilos az épületen belül a dohányzás minden formája, illetve minden olyan tevékenység, ami tőzveszéllyel jár. Tilos a szeszesital, bármilyen tudatmódosító szer fogyasztása, illetve az iskola területére való behozása. Veszélyes tárgyak, fegyvernek minısülı szúró, vágó eszközök, robbanószerek (pl. petárda) az iskolába nem hozhatók be, tanulónál történı megtalálásuk esetén az iskolavezetés a rendırségen keresztül szabálysértési eljárást kezdeményezhet. 16

17 3. A tanulói jogok. A joggyakorlás módja az iskolában. Tanulói jogok (NKTv pont): A tanuló joga, hogy képességeinek, érdeklıdésének, adottságainak megfelelı nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeit figyelembe véve továbbtanuljon, a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, iskolai tanulmányi rendjét pihenıidı, szabadidı, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetıség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelıen alakítsák ki, nemzetiségi hovatartozásának megfelelı nevelésben és oktatásban részesüljön, részére az állami iskola egész pedagógiai programjában és tevékenységében a nevelésoktatás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék, egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcsoktatásban vegyen részt, személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát a nevelési-oktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, valamint a mővelıdéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását, állapotának, személyes adottságának megfelelı megkülönböztetett ellátásban különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért, az oktatási jogok biztosához forduljon. kollégiumi ellátásban részesüljön, válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá pedagógusok közül, igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit és az iskolai könyvtári szolgáltatást, 17

18 rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen iskolai, mővelıdési, mővészeti, ismeretterjesztı, sport- és más köröknek, az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésrıl, az ıt nevelı és oktató pedagógus munkájáról, az iskola mőködésérıl, továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintı kérdésekrıl, valamint e körben javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen az iskola vezetıihez, pedagógusaihoz, a diákönkormányzathoz, és arra legkésıbb a megkereséstıl számított tizenöt napon belül érdemi választ kapjon, vallási, világnézeti vagy más meggyızıdését, nemzetiségi önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának gyakorlását, jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen, jogai megsértése esetén jogszabályban meghatározottak szerint eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot, személyesen vagy képviselıi útján jogszabályban meghatározottak szerint részt vegyen az érdekeit érintı döntések meghozatalában, kérje a foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését, kérelmére jogszabályban meghatározott eljárás szerint független vizsgabizottság elıtt adjon számot tudásáról, kérje az átvételét másik nevelési-oktatási intézménybe, választó és választható legyen a diákképviseletbe, a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, továbbá a NKTv-ben meghatározottak szerint kérje az ıt ért sérelem orvoslását, kérelmére, indokolt esetben szociális ösztöndíjban, szociális támogatásban részesüljön, amennyiben ilyen jellegő támogatásra a fedezet rendelkezésre áll. 18

19 A sajátos nevelési igényő gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelı pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdıdıen, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelı ellátást a szakértıi bizottság szakértıi véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggı közös tevékenységük megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelısségre nevelés érdekében diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és mőködését a nevelıtestület segíti (NKTv pont). A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait (NKTv pont). A tanulói jogok iskolánkban történı gyakorlásának módját a részletesen a következıkben szabályozza A tanulói jogok gyakorlásának módja A tanulókat közvetlenül érintı igazgatói, nevelıtestületi döntések elıkészítı szakaszában az iskolavezetés kikéri a Diákönkormányzat (DÖK) véleményét, javaslatát. Az iskola vezetése, ill. a tantestület véleményformálási jogot biztosít a DÖK-nek minden olyan értekezleten, melynek témája az iskolai közélet, a tanulói jogok és kötelességek teljesülése. Az iskolavezetés képviselıje csütörtökön órától ig az igazgatói irodában a DÖK rendelkezésére áll. A DÖK-öt a diákok nagyobb közösségét érintı intézményi döntésekbe a diákmozgalmat segítı pedagógus közvetítésével - véleményezési jogkörrel az intézményvezetı bevonja. A tanulók szervezett véleménynyilvánításának és tájékoztatásának fóruma a diákközgyőlés, melyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Megtartásának idejét a tanév helyi rendje tartalmazza, összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetıje kezdeményezi. A diákközgyőlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekő észrevételeit, javaslatait. A napirendet a közgyőlés rendezése elıtt 15 nappal az iskola honlapján nyilvánosságra kell hozni. A diákgyőlésen a diákönkormányzat vezetıje beszámol az elızı diákközgyőlés óta eltelt idıszak munkájáról, a tanulói jogok helyzetérıl, érvényesülésérıl. A közgyőlésen a tanulók kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat és az iskola vezetéséhez, kérhetik gondjaik, problémáik megoldását. A diákközgyőlésen felmerült kérdésekre, kérésekre az igazgatónak 15 napon belül írásban vagy a jegyzıkönyvben rögzített módon választ kell adnia. Rendkívüli diákközgyőlés is összehívható, ha ezt a diákönkormányzat vezetısége, vagy az iskola igazgatója kezdeményezi. 19

20 A kérdezés-érdemi válasz rendje A diákok problémás ügyeikkel bizalommal fordulhatnak a szaktanárokhoz, illetve az osztályfınökhöz, de amennyiben szükségesnek ítélik, felkereshetik az iskola vezetését. Ha úgy érzik, problémájuk nem nyert megnyugtató elrendezést, a Diákönkormányzathoz is fordulhatnak. Kérdésükre legkésıbb a megkereséstıl számított 15 napon belül érdemi választ kell kapniuk. A diáklétszám minimum 50%-át érintı tanulói kérdés esetén az iskolavezetés köteles az adott ügyben kikérni a Diákönkormányzat véleményét. A tanulók nagyobb közösséget érintı írásbeli kérdését az iskolavezetés kivizsgálja, arról 15 napon belül írásban döntést hoz. A döntésrıl és annak indoklásáról a közösséget írásban értesíti A véleménynyilvánítás gyakorlása A tanulók egyéni joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítsanak az iskolai élet ıket érintı valamennyi kérdésében. A diákok egyéni és csoportos véleményüket osztályképviselık által a Diákönkormányzaton keresztül is eljuttathatják az illetékeshez. A tanulók véleménynyilvánítási jogukat gyakorolhatják a diákönkormányzat vezetıségének ülésein, a rendszeres partneri elégedettség-mérések (pedagógus-értékelések) alkalmával, és a diákközgyőléseken A jogok gyakorlásához szükséges információkhoz való hozzájutás A tanulók írásos tájékoztatást kapnak az iskola házirendjérıl, és annak változásairól. Az iskolai életre és a tanulókra vonatkozó jogszabályok és az iskola mőködésének diákokat érintı területeirıl szóló dokumentumok a Könyvtárban és az iskola honlapján hozzáférhetık. Ezek mellett a tanuló az ıt illetı jogokról az osztályfınökétıl, ha érintettség miatt ez nem megoldható, akkor az igazgató helyettestıl, vagy a diákmozgalmat segítı tanártól kaphat információt Jogorvoslati jog gyakorlása Az iskola a jogsérelmek és az érdeksérelmek kezelésére belsı jogorvoslati fórumrendszert mőködtet. Ezek: diákközgyőlés, a DÖK rendszeres ülései, igazgatói fogadóóra. Ezen túlmenıen az osztályfınök köteles segíteni a tanulót jogorvoslati jogának gyakorlásában. 20

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom:

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom: HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Szeged 2009. Tartalom: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje....3 Felvétel, átvétel feltételei,

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE Bevezetés: 1. oldal HÁZIREND Az iskola neve: Weöres Sándor Általános Iskola Címe: 8500 Pápa, Teleki u.2. Telefon: Igazgató: 89/510-560 Gondnoki+fax: 89/510-561 Gondnoki: 89/510-562 Felsıs tanári: 89/510-563

Részletesebben

1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL

1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 26. A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség 45. (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája 2712 Nyársapát, József A. u. 6. Tel./ fax: 53/ 389 004 e-mail: iskola@erdei-nyapat.sulinet.hu HÁZIREND mely a Nyársapáti Általános Mővelıdési

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

2014/2015. tanév rendje

2014/2015. tanév rendje A tanulók bolti gyakorlati napjai: Eladóképzés 10. évfolyam: csütörtök, péntek 11. évfolyam: hétfı, kedd Kereskedıképzés 13. évfolyam: péntek 2014. szeptember 1. évnyitó 2014/2015. tanév rendje 2014. október

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje

A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvvé

Részletesebben

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet Kedves Szülők! Az alábbiakban tájékoztatót olvashatnak a 2016. január 1-je után érettségiző középiskolai diákok által kötelezően teljesítendő 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatban. A Köznevelési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2016.09.01-I HATÁLLYAL 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 6. (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi

Részletesebben

b) nemzeti, illetőleg etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön;

b) nemzeti, illetőleg etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön; A GYERMEK, A TANULÓ ÉS A SZÜLŐ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (részlet) 10. (1) A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy nevelési, illetőleg nevelési-oktatási intézményben biztonságban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

Házirend. Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája. OM azonosító: 201219. Készítette: Kiss Erika.

Házirend. Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája. OM azonosító: 201219. Készítette: Kiss Erika. Házirend Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika Igazgató Tápiószentmárton, 2013. Tartalomjegyzék Kubinyi Ágoston Általános

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola. Budapesti Tagintézménye 2016/2017.

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola. Budapesti Tagintézménye 2016/2017. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Budapesti Tagintézménye 1037 Budapest, Bécsi út 324. 2016/2017. (a 229/2012. (VIII.

Részletesebben

Oktatási alapismeretek

Oktatási alapismeretek TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Oktatási alapismeretek Előadó: dr. Jásper András gyermekjogi képviselő 2013. október 4.. Jogszabályi háttér

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium H Á Z I R E N D 2008 Készítette: Lászlóné Kovács Márta Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 3 1.2. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 3 1.3. Az intézmény

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat

Iskolai közösségi szolgálat Iskolai közösségi szolgálat Jogszabályi háttér 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2. 110/2012. (VI. 04.) Kormányrendelet ( a NAT kiadásáról, bevezetéséről és

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák A vizsgaszabályzat célja. Általános szabályok A vizsgaszabályzat célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

Általános Iskola, Torony HÁZIREND. I. A tanulók jogai

Általános Iskola, Torony HÁZIREND. I. A tanulók jogai 1 Általános Iskola, Torony HÁZIREND I. A tanulók jogai Az elsı tanév megkezdésétıl a tanuló joga, hogy adottságainak és képességeinek megfelelı nevelésben és oktatásban részesüljön, személyiségét, emberi

Részletesebben

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Nyíregyháza, 2014. március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet istvan.szabo@emmi.gov.hu Jogszabályi háttér Kötelező alkalmazandó 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról Miskolc Megyei Jogú

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben

A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben Az iskolai tankönyvellátás rendjének elkészítésénél a következő jogszabályokat vettük alapul: 2011. évi CXC.

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

A 2012/2013-as tanév rendje Az emberi erıforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérıl

A 2012/2013-as tanév rendje Az emberi erıforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérıl A 2012/2013-as tanév rendje Az emberi erıforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérıl A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdésének r) pontjában

Részletesebben

A kérdezés-érdemi válasz rendje A véleménynyilvánítás gyakorlása...16

A kérdezés-érdemi válasz rendje A véleménynyilvánítás gyakorlása...16 TARTALOMJEGYZÉK 1. A házirend célja... 3 2. A tanulói kötelezettségek. A kötelességek teljesítésével kapcsolatos, az iskola által elvárt viselkedés szabályai... 3 2.1. A munkarenddel kapcsolatos szabályok...

Részletesebben

JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN

JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN A tankönyvellátás rendjét iskolánk a következő jogszabályok alapján szabályozza: A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21. SZÁMÚ MELLÉKLET ISKOLÁNKBAN AZ INGYENESEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA: Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele,

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

Iskolai magatartási szabályok 2015.

Iskolai magatartási szabályok 2015. Iskolai magatartási szabályok 2015. Az Iskola Szakmai Programjának melléklete Hatályba lépett: 2015. I. Bevezetés Az intézetben tartózkodó fiatalok kortól és iskolai végzettségtől függetlenül általános

Részletesebben

Házirend Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola Zsombó 2014.

Házirend Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola Zsombó 2014. Házirend Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola Zsombó 2014. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2. A házirend célja és feladata... 3 2. A tanuló kötelességei, jogai... 4 2.1.

Részletesebben

DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS HELYI RENDJE

DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS HELYI RENDJE DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS HELYI RENDJE A Házirend 3. számú melléklete DEBRECEN 2015 1. A szabályzat az alábbi jogszabályok alapján készült : 2011.

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola. Tankönyvellátási szabályzata

Csongrád és Térsége Általános Iskola. Tankönyvellátási szabályzata Csongrád és Térsége Általános Iskola Tankönyvellátási szabályzata 2014. Összeállította: Váradi Gáborné intézményvezető A tankönyvellátással kapcsolatos legfontosabb hatályos jogszabályi előírások A 2001.

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

A Püspökhatvani Bene József Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje a 2014-2015-ös tanévre

A Püspökhatvani Bene József Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje a 2014-2015-ös tanévre A Püspökhatvani Bene József Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje a 2014-2015-ös tanévre A tankönyvellátás helyi rendjét az alábbi jogszabályok határozzák meg: a Nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 40 (7) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE

VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE 2013 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. (4) bekezdésének értelmében 2016. január 1-jétől az érettségi bizonyítvány kiadásának

Részletesebben

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13.

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok... 3 2.1. Kollégiumi

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján)

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján) Barcsa János Általános Iskola 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71.sz. Telefon: 52/ 570-748; 52/ 381-260 E-mail: barcsajanos@freemail.hu OM: 031023 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1.3. Hatálya a Festetics Kristóf Általános Iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, felnıtt dolgozójára és a tanulók szüleire vonatkozik.

1.3. Hatálya a Festetics Kristóf Általános Iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, felnıtt dolgozójára és a tanulók szüleire vonatkozik. A Festetics Kristóf Általános Iskola házirendje Székhely: 8648 Balatonkeresztúr Ady E. u.1. Az iskola pedagógiai hitvallása: Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskolaként mőködik, ahol elsıdleges célunk,

Részletesebben

2013. évi CCXXXII. törvény. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

2013. évi CCXXXII. törvény. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 4. (1) A költségvetésről szóló törvényben kell meghatározni a) az Nkt. 46. (5) bekezdésben meghatározott állami támogatás fedezetét.

Részletesebben

Felvehető létszám (fő) Gimnázium 0001 nappali Képzési forma

Felvehető létszám (fő) Gimnázium 0001 nappali Képzési forma A Wesley János óvoda, Általános iskola és Középiskola, Szeged közzétételi listája a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról alapján 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

HÁZIREND. Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros. A 2013. március 27-i módosításokkal kiegészített, egységes szerkezet

HÁZIREND. Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros. A 2013. március 27-i módosításokkal kiegészített, egységes szerkezet HÁZIREND Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros A 2013. március 27-i módosításokkal kiegészített, egységes szerkezet Dunaújváros, 2013. március 27. Szemenyei István igazgató

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

Az emberi erıforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjérıl M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 115.

Az emberi erıforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjérıl M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 115. Az emberi erıforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjérıl M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 115. szám A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1)

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014.

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. 1. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A Házirend szabályozási

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje

A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje A tanuló a beiratkozástól számítva a Fantázia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (továbbiakban iskola) növendéke, így vonatkoznak rá a Házirend

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A tankönyvellátás rendje

A tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás rendje Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendjének szabályozásának 23/2004. (VIII. 27) OM rendelet

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

Vecsési Zeneiskola. Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje

Vecsési Zeneiskola. Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje Iktatószám:.../2013 A Vecsési Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje OM azonosító: 040033 Székhely: 2220 Vecsés, Erzsébet tér 1. 1 Bevezetés A házirend szabályozza a jogok és kötelességek gyakorlásának

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 1. 1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 2. a; Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium tanulóinak érdekképviselete

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai 2.sz.melléklet A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai A könyvtár használata és szolgáltatásai A könyvtár legfőbb feladata, hogy a kölcsönzési időben lehetővé tegye a gyűjteménye

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE I. Általános rész 1. Az ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola házirendje a 2011. évi CXC. számú,

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 A BUDAKESZI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév

Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév Törvényi szabályozás: A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, A 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti

Részletesebben

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást.

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Köznevelési törvény 27. (1) Az iskolában a nevelés-oktatást ha e törvény másképp nem rendelkezik a nappali oktatás munkarendje

Részletesebben