SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA HÁZIREND

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA HÁZIREND"

Átírás

1 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2013

2 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja A tanulói kötelezettségek. A kötelességek teljesítésével kapcsolatos, az iskola által elvárt viselkedés szabályai A munkarenddel kapcsolatos szabályok A tanév rendjének, a tanítás nélküli munkanapok felhasználásának általános szempontjai Nyitva tartás rendje, a nyitva tartás alatti folyamatos ügyelet, felügyelet biztosításának szabályai Tanórák, foglalkozások napi, heti rendjének kialakítási szabályai Szünetek rendje Tanórán kívüli foglalkozások rendjének kialakítási szabályai, közösségi szolgálat Az iskola által elvárt viselkedési normák a társas kapcsolatokban A tanórai rend, elvárt viselkedés a tanórákon A hetes feladatai A folyosói diákügyelet feladatai Az iskolán kívüli pedagógiai programhoz kapcsolódó rendezvényeken elvárt tanulói magatartás Rendezvények, ünnepélyek normatív rendje Az intézmény létesítményeinek, eszközeinek használatával kapcsolatos szabályok A helyiségek, a berendezési tárgyak, az iskolához tartozó területek használatának rendje A használat korlátai A létesítmény használatával kapcsolatos védı-óvó rendszabályok A tanulói jogok. A joggyakorlás módja az iskolában A tanulói jogok gyakorlásának módja A kérdezés-érdemi válasz rendje A véleménynyilvánítás gyakorlása A jogok gyakorlásához szükséges információkhoz való hozzájutás Jogorvoslati jog gyakorlása A diákönkormányzat iskolai támogatása Az egy tanítás nélküli munkanap felhasználásának szabályai Diákkörök létrehozása, mőködése A könyvtárhasználat joga Tantárgymódosítás, tantárgy-, foglalkozás- tanárválasztás rendje A tantárgyi, tanévi felmentések eljárási szabályai A felmentés feltételei Az osztályozó vizsgák A tanuló egészségének, biztonságának védelmével kapcsolatos intézkedések A szociális és normatív kedvezmények, támogatások elosztásának elvei, a kérelem elbírálás rendje Ingyenes tankönyv Egyéb kedvezmények A tankönyvellátás rendszere A vallási, etnikai, nemzeti, nemzetiségi diákjogok gyakorlásának rendje és garanciái

3 4. A tudásszint ellenırzésének formái Az iskolai írásbeli ellenırzések formái, rendje, korlátai A szóbeli feleltetés rendje és korlátai: Az otthoni felkészüléshez elıírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai, értékelése A házi feladat adásának céljai: A házi feladat adásának elvei A házi feladat ellenırzése és értékelése A házi dolgozat értékelése A házi dolgozatok íratásának rendje és korlátai A tanulók tudásszintjének, magatartásának, illetve szorgalmának osztályzattal történı értékelése A tanuló tudásszintjének osztályzattal történı értékelése A tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minısítésének követelményei, formái A tanulók jutalmazásának formái, rendje A tanulók fegyelmezésének elvei és formái A foglalkozásról történı távolmaradással kapcsolatos kérdések Távolmaradások engedélyezése, a hiányzások igazolása Az igazolatlan hiányzások A késések A hiányzások következményei Szülık hozzáférési lehetısége az elektronikus naplóhoz A tanuló által elkészített dologért járó díjazás A nyilvánossággal kapcsolatos szabályok Záró rendelkezések A rövidítések magyarázata NKTv: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrıl R: 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról TPR: évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjérıl 3

4 1. A házirend célja Az iskola házirendje állapítja meg a évi CXC. törvényben, továbbá a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül a kötelezettségek végrehajtásának módját, az iskola által elvárt viselkedés szabályait, továbbá az iskolai és tanulói munkarenddel, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjével, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használatával kapcsolatos szabályokat. A et a szülıi munkaközösség, továbbá az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével a nevelıtestület fogadja el. A nevelıtestület által elfogadott keretként szolgál az intézmény közösségi életének szervezéséhez, a pedagógiai programban foglalt célok megvalósításához, valamint az intézmény által képviselt értékek közvetítéséhez. A elısegíti az iskola oktató és nevelı feladatainak ellátását, ezért betartása az intézménnyel jogviszonyban álló minden személy tanuló, pedagógus és más alkalmazott számára egyaránt kötelezı. Jogszabályi háttér: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrıl 20/2012. EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésrıl szóló törvény végrehajtásáról évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjérıl 4

5 2. A tanulói kötelezettségek. A kötelességek teljesítésével kapcsolatos, az iskola által elvárt viselkedés szabályai. Tanulói kötelezettségek (NKTv pont): A tanuló kötelessége, hogy megtartsa az iskolai SZMSZ-ben, továbbá a ben foglaltakat. részt vegyen a kötelezı és a választott foglalkozásokon, a törvényben elıírt közösségi szolgálaton és gyakorlatokon. rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelıen eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének. életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai és kollégiumi elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett közremőködjön saját környezete és az általa alkalmazott eszközök rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények elıkészítésében, lezárásában. megtartsa a tanórai és egyéb iskolai foglalkozások rendjét, az iskola létesítményeit a helyi szabályozásoknak megfelelıen használja. óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülı hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szőrıvizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védı ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztetı állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt. megırizze, továbbá az elıírásoknak megfelelıen kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit. az iskola pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait A munkarenddel kapcsolatos szabályok A tanév rendjének, a tanítás nélküli munkanapok felhasználásának általános szempontjai A tanév szeptember 1-jétıl a következı év augusztus 31-ig, a szorgalmi idıszak június 30- ig tart. A tanév általános rendjérıl az állami oktatásirányítás évenként rendelkezik. A tanév 5

6 helyi rendjét, programjait a nevelıtestület határozza meg és rögzíti munkatervben az érintett közösségek véleményének figyelembevételével. A tanév helyi rendje tartalmazza az intézmény mőködésével kapcsolatos legfontosabb eseményeket és idıpontokat: a nevelıtestületi értekezletek idıpontjait, az intézményi rendezvények és ünnepségek módját és idıpontját, a tanítás nélküli munkanapok programját és idıpontját, a vizsgák (érettségi, osztályozó, javító, különbözeti) rendjét, a tanítási szünetek (ıszi, tavaszi, téli) idıpontját miniszteri rendelet keretein belül, a nyílt nap megtartásának rendjét és idejét. A tanítási szünetekre vonatkozó nyitva tartást, valamint a felügyelet éves munkatervben meghatározott idıpontjait az intézmény bejáratánál ki kell függeszteni Nyitva tartás rendje, a nyitva tartás alatti folyamatos ügyelet, felügyelet biztosításának szabályai Az iskola szorgalmi idıszakban hétfıtıl péntekig reggel 6 óra és este 19 óra között tart nyitva. Az ettıl eltérı nyitva tartásra az igazgató adhat engedélyt. Tanítási szünetek idejére az iskola nyitvatartási és ügyeleti rendjét az igazgató határozza meg, és errıl tájékoztatja az érintetteket. Az iskolában tanítási idı alatt a hivatalos ügyintézés idırendje a következı: Hétfıtıl csütörtökig: Igazgatósági Titkársági Pénteken: A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon a húszperces szünetben, vagy 14 óra után intézhetik. Az igazgatósági ügyelet ideje alatt az igazgató, vagy az igazgatóhelyettes az iskolában tartózkodik Tanórák, foglalkozások napi, heti rendjének kialakítási szabályai A tanítás heti rendjét órarend rögzíti. Az órarendet, a folyosóügyeleti és a helyettesítési rendet az igazgató hagyja jóvá. 6

7 A csengetési rend: 1. óra óra óra óra óra óra óra Rendkívüli esetekben (pl. ünnepség) a nap csengetési rendjét, az órák és a szünetek hosszát az igazgató másként is meghatározhatja. Az órákra történı becsengetés elıtt 2 perccel, kicsengetés elıtt 5 perccel jelzıcsengetés hívja fel a figyelmet az órák kezdésére, illetve befejezésére. Becsengetés elıtti jelzıcsengetéskor a tanulók a következı óra helyére mennek, legkésıbb csengetéskor bevonulnak a terembe, és fegyelmezetten várják az órát tartó tanárt. Iskolánkban az elsı (közismereti) óra 7.30-kor kezdıdik. A mindennapos testnevelés keretében zajló órák korábban is kezdıdhetnek. A tanítási napot kezdı és befejezı, valamint a délutáni dupla tanórák összevontan is tarthatók, de idıtartamuk akkor is 2x45 perc. A tömbösített szervezésben oktatott tantárgyak délutáni óráinak idıbeosztását, a pihenésre szánt szünetek rendjét az órát tartó tanár a pedagógiai szempontok, valamint a tanulók egészségi szükségleteinek figyelembe vételével állapítja meg. Délutáni foglalkozások csak úgy kezdıdhetnek, hogy a diákok számára biztosítva legyen legalább 30 perces ebédszünet a délelıtti órák után. Az iskola épületén kívül tartott tanítási órákra külön - az órát tartó tanár által a szabályainak megfelelıen meghatározott - munkarend vonatkozik Szünetek rendje Az órák között 10 perc szünet van, kivételt képez a 4. és 5. óra közötti 20 perces pihenıidı. A tanórák közötti szünetek a felfrissülést szolgálják. A tanároknak a tanóra pontos befejezésével kell támogatniuk ezt a célt, míg a diákoknak kulturált magaviselettel kell hozzájárulniuk ahhoz, hogy a szünetek mindenki számára egyformán biztosítsák a pihenés, kikapcsolódás lehetıségét. A folyosókat és a lépcsıket a közlekedés számára szabadon kell hagyni. Lépcsın, földön, ablakpárkányon, radiátoron ülni tilos! A szünetek rendjét a folyosóügyeletet ellátó tanár ellenırzi. 7

8 Tanórán kívüli foglalkozások rendjének kialakítási szabályai, közösségi szolgálat A nem tanórai foglalkozásokon (pl. szakkörök, színjátszó kör, tréningek, ISK, közösségi szolgálat, stb.) a foglakozás rendjét a foglalkozást vezetı szaktanár vagy egyéb szakember határozza meg az intézmény Pedagógiai Programjával összhangban lévı módon. Közösségi szolgálat A Nemzeti köznevelési törvény bevezette és az érettségi vizsga feltételéül szabta az iskolai közösségi szolgálatot, ami a tanulók készségeit és kompetenciáit fejlesztı pedagógiai eszköz, mely hozzájárul ahhoz, hogy a diákok megismerjék a közösségben való tevékenykedés erejét, az ily módon szerzett tudásukat életük során jól hasznosítsák. Az iskolai közösségi szolgálati program legnagyobb értéke, hogy a tanórán kívüli tevékenységgel, informális és nem formális eszközök felhasználásával erısíti a tanulók szociális érzékenységét. A közösségi szolgálat egyéni vagy csoportos tevékenységként az alábbi területeken teljesíthetı: a) egészségügyi b) szociális és jótékonysági c) oktatási d) kulturális és közösségi e) környezet- és természetvédelmi f) katasztrófavédelmi g) az óvodáskorú, sajátos nevelési igényő tanulókkal, az idıs emberekkel közös sport és szabadidıs tevékenysége. Az egészségügyi területen teljesített szolgálat esetén a fogadó helynek mentort kell biztosítania, amit az együttmőködési szerzıdésnek is tartalmaznia kell. A közösségi szolgálat szervezésének és lebonyolításának szabályai: - A közösségi szolgálatot a évfolyamos diákok számára 3 tanévre arányosan elosztva szervezzük meg. Amennyiben a tanuló sajátos élethelyzetébıl adódóan (pl. tartós betegség) a szabályzattól eltérı módon vesz részt a közösségi szolgálat teljesítésében, ezt a szülınek írásban kell kérnie, és jeleznie kell, hogy gyermeke mikor tud eleget tenni kötelezettségének. - A kötelezıen teljesítendı 50 órán belül max. 5 órás felkészítı és 5 órás zárófoglakozást tartunk. - A közösségi szolgálat teljesítését úgy szervezzük meg, hogy a - a 18. életévét be nem töltött tanuló este 20 óra és reggel 6 óra között tevékenységet nem vé- 8

9 gezhet, - a 16. életévét be nem töltött tanuló esetében a közösségi szolgálatra fordított idı nem haladhatja meg a) tanítási szünet ideje alatt a napi 3 órát és a heti 12 órát, b) tanítási idıben tanítási napon a napi 2, tanítási napon kívül a napi 3 órát és a heti 12 órát, - a 16. életévét betöltött, de 18. életévét be nem töltött tanuló esetén a napi 4 és fél órát és a heti 18 órát, - a 18. életévét betöltött tanuló esetén a tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább 14 óra pihenıidıt biztosítunk. A közösségi szolgálatban részt vevık feladatai: Az igazgató: - felelıs a közösségi szolgálat megszervezéséért, lebonyolításáért és fenntartásáért. - kijelöli az iskolai koordinátor(oka)t, aki(k)nek a személyével a tanulóknak egyet kell érteniük - jóváhagyja a programot, - együttmőködési megállapodást köt a fogadóhelyekkel, A koordinátor: - felelıs a tanulók felkészítésért, - a fogadó helyekkel való kapcsolattartásért, - nyomon követi a program lebonyolítását, - felkészítı és feldolgozó foglalkozásokat tart, - ellenırzi és aláírásával igazolja a tanulók teljesítését. Az osztályfınök: - tájékoztatja a tanulókat és a szülıket a közösségi szolgálat céljairól, szabályairól és a választási lehetıségekrıl, - a szolgálat teljesítését folyamatosan rögzíti az iskolai dokumentumokban (napló, bizonyítvány, törzslap). A tanuló: - jelentkezési lapot tölt ki, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülı egyetértı nyilatkozatát, - a közösségi szolgálat során naplót vezet, amelyben rögzíti, hogy hol, mikor, milyen idıkeretben és milyen tevékenységet folytatott, - a közösségi szolgálat teljesítése során is köteles betartani a elıírásait. 9

10 A közösségi szolgálat teljesítésérıl az iskola igazolást állít ki 2 példányban, amelybıl egy példány a tanulónál, egy példány az iskolánál marad. Ha a tanuló intézményt vált, az igazolásnak az addig teljesített szolgálatot kell tartalmaznia. Amennyiben a tanuló a közösségi szolgálatot nem teljesítette, érettségi vizsgára nem bocsátható Az iskola által elvárt viselkedési normák a társas kapcsolatokban Az emberi kapcsolatokban elvárjuk az udvariassági szabályok betartását, például a köszönéssel való tiszteletadást, a kulturált beszédmódot, melytıl idegen a durva, közönséges, trágár szavak, kifejezések használata. Az iskolában kerülendık a másokat zavarba hozó külsı megnyilvánulások. Az iskola munkahely: a tanórákon részt vevı tanulók megjelenése ennek megfelelıen legyen tiszta, rendes, ápolt A tanórai rend, elvárt viselkedés a tanórákon Az oktatás alapegysége a tanóra, amelynek védelmét a lehetı legnagyobb mértékben biztosítjuk. A tanítási órákon a részvétel kötelezı. Az iskola pedagógiai programjában nyújtott választható foglalkozások a tanuló és a szülı döntése alapján válnak kötelezıvé, a választást követıen ezekre az órákra is ugyanúgy vonatkoznak a távolmaradás következményei. A mulasztások igazolásának rendjét, a foglalkozásról történı távolmaradással kapcsolatos kérdéseket a 6. fejezete szabályozza. A tanítási óra menetét megszakítani, tanulót vagy tanárt a tanítási óráról kihívni csak igazgatói engedéllyel, vagy rendkívüli esetben (tőzriadó, egészségügyi okok, arra jogosult hatóság közbelépése stb.) szabad. A tanítási óráról tanulót kizárni, kiküldeni nem lehet. A tanórákra minden tanulónak felkészülten, elvégzett házi feladattal, a tanórán való eredményes részvételhez szükséges felszerelésekkel kell megérkeznie. A tanítási óra becsöngetéskor kezdıdik. Becsöngetéskor valamennyi tanulónak a tanteremben lévı helyén kell tartózkodnia. Testnevelés tantárgy esetén becsöngetésre el kell hagyni az öltözıt, a tornateremben, illetve az óra helyszínén kell sorakozni. A tanórákon a tanulóknak fegyelmezetten, figyelemmel, a tananyagra koncentrálva kell együttmőködniük az óra menetét irányító tanárral. Mind a tanár, mind a diáktársak munkájának fegyelmezetlenséggel történı megzavarása, akadályozása kötelességszegés, ezért a tanár által meghatározott büntetést von maga után. A tanítási órán csak a tanórák zavartalan megtartásához szükséges eszközöket használhatják a tanulók. Padjukon semmilyen elektronikus, kommunikációs eszköz, enni- vagy innivaló, iskolatáska stb. nem lehet. A terem- és iskolabútorok tisztaságának megırzése valamennyi tanuló feladata, ennek ellenırzése, betartatása valamennyi pedagógus kötelezettsége. 10

11 A tanítási óra kicsöngetésig tart, a tanulók a tanár egyértelmő jelzésére fejezhetik be órai munkájukat és hagyhatják el az óra helyszínét A hetes feladatai A tanítási órákon az órát tartó szaktanár elvárásainak megfelelı módon az osztályfınök által kijelölt hetesek, csoportbontás esetén a szaktanár által megbízott tanulók jelentik a pedagógusnak a hiányzókat. A hetes gondoskodik a tanterem rendjérıl. Minden óra elıtt letörli a táblát. Az osztályba belépı tanárt a diákok felállással köszöntik, és a hetes jelentését állva hallgatják. Ha az órát tartó tanár a becsöngetés után tíz perccel nem érkezik meg, a hetesnek értesítenie kell az iskolavezetést, hogy gondoskodhasson a megfelelı helyettesítésrıl, felügyeletrıl A folyosói diákügyelet feladatai A folyosói diákügyelet célja, hogy munkájával - az alább leírt feladatok elvégzésével - segítsen az iskolai rend fenntartásában. Az ügyeletesi feladatokat a diákok önként vállalják, és az osztályfınök beosztása alapján látják el. Az ügyelet reggel 7 óra 20 perctıl 14 óra 00 percig tart minden nap. Ez alól kivételt csak az Igazgatóság külön rendelkezése adhat. Az ügyeletes: Az ügyelet megkezdésekor a portástól felveszi az ügyeletesek feladatait tartalmazó leírást, a krétás dobozt és a tanári szoba elıterének kulcsát. Köszönti az iskolába érkezı látogatókat (szülık, tanárjelöltek stb.), és segíti ıket az iskolában való tájékozódásban. Köszönti a tanárokat, és szükség esetén kinyitja elıttük a tanári szoba elıterének ajtaját. A keresett tanárt a tanári szobából, ill. az igazgatóhelyettesi irodából kihívja. Elvégzi az Igazgatóság által rábízott egyéb feladatokat (igazgatói körözvény eljuttatása az osztálytermekbe, stb.). Jelent minden rendellenességet az Igazgatóságon. Az ügyelet leteltével a portásnak leadja az ügyeletesek feladatait tartalmazó leírást, a krétás dobozt és a tanári szoba elıterének kulcsát. 11

12 Az iskolán kívüli pedagógiai programhoz kapcsolódó rendezvényeken elvárt tanulói magatartás A szervezett iskolai programokon, vagy az iskolához kapcsolódó bármilyen eseményen, ahol a tanuló a tanulói jogviszonyából következıen van jelen, a elıírásai értelemszerően alkalmazva érvényesek. Ilyen rendezvények a munkatervben rögzített, a gimnázium pedagógusai által szervezett rendezvények az iskola teljes vagy széles tanulói körének (pl. szalagtőzı bál, sítábor, iskolai szervezéső orvosi ellátás), a gimnázium diákönkormányzata által szervezett rendezvények, melyekben a szervezık aktív szerepvállalása mellett pedagógusi részvétel is segíti a rendezvényt (pl. gólyaavató), osztályszintő vagy valamely kisebb iskolai közösség által szervezett programok rendezvények (pl. tanulmányi kirándulások, színház-, múzeumlátogatások stb.), az iskolai koordinátor által szervezett közösségi szolgálat. Ezeken a rendezvényeken is függetlenül azok helyszínétıl követni kell az iskola által elvárt viselkedés, az emberi együttélés alapvetı normáit. A rendezvények eltérı jellegébıl adódóan részletes viselkedési elvárások általánosságban nem fogalmazhatók meg, az adott foglalkozásért, programért felelıs pedagógus nevelési feladata, hogy pedagógiai eszközökkel meghatározza a követendı tanulói magatartást, és számon kérje annak betartását. A gimnázium pedagógiai céljainak megvalósítását szolgáló iskolán kívüli tanulmányi programok között legjelentısebb a tanulmányi osztálykirándulás. A tanulmányi kiránduláson a tanulókra a ben elıírt viselkedési normák érvényesek, a által szabályozott jutalmazási és fegyelmezési formák alkalmazhatók. A tanulók a tanulmányi kiránduláson a kísérı pedagógusok utasításai alapján kötelesek eljárni. A tanulmányi kirándulások programját, helyszíneit az osztályfınök a Pedagógiai Program elvárásaihoz igazodó saját nevelési és oktatási céljai alapján, a tanulókkal és a szülıkkel egyeztetve, véleményük figyelembevételével állítja össze költségtakarékos módon. A részletes programról a tanulókat és szülıket tájékoztatja, a kirándulás ideje alatt gondoskodik az osztály és önmaga elérhetıségérıl a szülık és az iskolavezetés számára. A tanulók súlyos kötelességszegése esetén (alapvetı emberi viselkedési normák megszegése, alkohol vagy más tiltott szerek használata, a tanulók engedély nélküli eltávozása a kirándulás helyszíneirıl) mihamarabb tájékoztatja a szülıket és az iskolavezetést. Az ilyen, másokat is veszélyeztetı súlyos kötelességszegés esetén a tanuló életkorának megfelelı módon eltiltható a tanulmányi kirándulás további részétıl. (Nem nagykorú tanuló csak pedagógusi vagy szülıi felügyelettel hagyhatja el a kirándulás helyszínét!) 12

13 Rendezvények, ünnepélyek normatív rendje Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bıvítése, valamint az intézmény jó hírnevének megırzése az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának kötelessége. Az ünnepélyeken a nevelıtestület és a tanulóifjúság minden tagjának megjelenése kötelezı. Az ünnepélyek rendezése, az elıkészítı munkában való részvétel, a megemlékezések megtartása (az iskola és a diákönkormányzat éves munkatervében foglaltak szerint) minden pedagógusnak kötelessége. Elvárjuk, hogy az iskolai ünnepségek, megemlékezések, közösségi rendezvények szervezésébe minden tanuló igyekezzék aktívan, tehetségéhez mérten alkotó módon bekapcsolódni, a lebonyolítás során pedig diákjaink a szervezık iránti empátiát, az iskola és az aktuális megemlékezés szellemiségét tükrözı viselkedést tanúsítsanak. A tanulók az iskolai rendezvényeken a nevelıtestület által elvárt öltözékben jelennek meg. A megtartott iskolai ünnepélyeket és megemlékezéseket az osztályfınök az e-naplóba bejegyzi Az intézmény létesítményeinek, eszközeinek használatával kapcsolatos szabályok A helyiségek, a berendezési tárgyak, az iskolához tartozó területek használatának rendje A vezetıség az illetékesek bevonásával gondoskodik arról, hogy az iskola épülete, udvara, kondicionáló terme, tornaterme a tanulmányi, nevelési és egészségi követelményeknek megfeleljen. Az iskola rendjérıl és tisztaságáról az iskola gazdasági vezetıje gondoskodik. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, és erre társait is figyelmeztesse. Az iskolai környezet szépítésére, rendbe hozására irányuló szervezett tevékenységekben minden diáknak kötelessége részt venni. A tanuló általános felelısséggel tartozik az intézmény általa használt vagyontárgyai, helyiségei iránt. A szándékosan, vagy akaratlanul/gondatlanságból okozott kárt (egészben vagy részben) meg kell téríteni. A károkozásról az iskola jegyzıkönyvet vesz fel, melynek alapján az iskola a szülıt írásban értesíti a döntésrıl. Ha a tanuló az intézménynek szándékosan kárt okoz, a kár értékének megállapítása után azt meg kell térítenie. A kártérítés gondatlan károkozásnál a kötelezı legkisebb munkabér egy havi összegének 50%-át, szándékos károkozás esetén a kötelezı legkisebb munkabér öt havi összegét nem haladhatja meg. A könyvtár használatának rendje 13

14 A könyvtár területén kulturáltan kell viselkedni, kerülni kell a hangos beszédet, az olvasást, tanulást zavaró tevékenységeket. Ügyelni kell a könyvtár rendjére és tisztaságára. A könyveket és egyéb dokumentumokat rendeltetésüknek megfelelıen szabad használni, vigyázni kell épségükre, tisztaságukra. A könyvtárból könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad kivinni. Az elveszített, vagy erısen megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal pótolni, vagy az árát megtéríteni. A könyvtárban lévı számítógépek használatára ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a számítógéptermekben lévıkre. A természettudományos szaktantermek használati rendje A kémia, fizika és biológia szaktantermekben laboratóriumi foglalkozásokat is tartunk, melyek fokozott balesetveszélyt hordoznak. Ezért ilyen foglalkozásokon részt vevı tanulók a tanteremben csak pedagógus felügyelete mellett tartózkodhatnak. Egészségvédelmi okok miatt ezekre a foglalkozásokra étel és ital nem hozható be a termekbe. A termek biztonságos használata érdekében a tanulók kötelessége a teremben található eszközökre és berendezési tárgyakra vigyázni, azokat rendeltetésüknek megfelelıen használni; bármilyen hiányt, rendellenességet, rongálást annak észlelésekor a tanárnak jelezni; a foglalkozás befejezése után rendet rakni, az ablakokat becsukni, a villanyt lekapcsolni. A számítógéptantermek használati rendje Számítógépet csak tanár felügyelete mellett lehet használni. A számítógéptermek biztonságos használata érdekében a tanulók kötelessége a teremben található gépekre, eszközökre és berendezési tárgyakra vigyázni, azokat rendeltetésüknek megfelelıen használni, bármilyen hiányt, rendellenességet, rongálást, mőködési zavart annak észlelésekor a tanárnak jelezni, az iskolai rendszerbe való belépést, az ott folytatott munkát és a kijelentkezést az erre vonatkozó szabályok szerint elvégezni, önmaga után rendet rakni. A gépterem állapotának megırzése érdekében tilos az asztalokat, a számítógépeket vagy azok részegységeit helyükrıl elmozdítani, a készülék belsejébe benyúlni, a teremben ételt, italt fogyasztani, valamint engedély nélkül tilos a gépteremben tartózkodni, a különbözı csatlakozókat engedély nélkül kihúzni, bedugni, külsı eszközt csatlakoztatni, 14

15 a gépeket ki- vagy bekapcsolni, a monitorokat elállítani, a tanári géphez vagy a szerverhez nyúlni. A tornatermek használati rendje A tornatermekben, kondicionáló teremben csak azok tartózkodhatnak, akiknek testnevelés órájuk, sportfoglalkozásuk (ISK, szakkör, egyéni felkészítés, stb.) van. A tanulók csak pedagógus jelenlétében használhatják a termeket. Az öltözıket 10 perccel a foglalkozás kezdete elıtt lehet elfoglalni. A testnevelés órákra az iskola kötelezı felszerelést határoz meg, ezeket a testnevelı tanárok minden év elsı tanítási óráján ismertetik (kilencedikes tanulók a beiratkozáskor kapnak tájékoztatást). A tornatermekben tartott foglalkozásokon a tanulók ebben a felszerelésben kötelesek megjelenni. A termek és felszereléseik, eszközeik épségét óvni, védeni kell, fokozottan ügyelni kell a tisztaságra. A tornacsarnokban és az öltözıkben tilos az étkezés. Az iskola az öltözıkben hagyott értéktárgyakért felelısséget nem vállal. A testnevelés óra alól felmentett tanulóknak a pedagógusok által kijelölt helyen kell tartózkodniuk. A tornatermek és a sportudvar használati rendjéért a testnevelési munkaközösség felel. A szakszertárak rendje A szakszertárak felszerelését a szaktanárok kezelik, és gondoskodnak rendben tartásukról, fejlesztésükrıl. A tanulók kérésre, elismervény aláírása mellett saját céljaikra (pl. önálló kutatómunka) igénybe vehetik az iskola bizonyos vagyontárgyait (audiovizuális eszközök, szertári berendezések, stb.). Átvételkor aláírásukkal tudomásul veszik, hogy egyúttal vagyonvédelmi felelısséget is vállalnak a kölcsönzött berendezésért. Az esetleges kárt meg kell téríteni. Az iskola helyiségei elsısorban az iskola tanulóinak nevelésére, oktatására szolgálnak. A tantermekben délután fıként a tanórán kívüli foglalkozások tarthatók. A termek felhasználását a gazdasági ügyintézı egyezteti. Az iskola helyiségeinek tanulók által szervezett programok céljából történı felhasználását a Diákönkormányzattal egyeztetve az iskolavezetés felnıtt felügyelet mellett engedélyezi. Felügyeletrıl a szervezınek kell gondoskodni A használat korlátai Az iskola épületében politikai rendezvényt nem lehet tartani A létesítmény használatával kapcsolatos védı-óvó rendszabályok Az iskola használatával kapcsolatos védı-óvó rendszabályokat az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzata, valamint a munkavédelmi és tőzvédelmi szabályzatok tartalmazzák. 15

16 A balesetvédelmi, munkavédelmi és tőzvédelmi szabályokat az osztályfınök ismerteti a tanulókkal minden tanév elején. A laboratóriumi gyakorlatokra, ill. a testnevelés órákra vonatkozó speciális szabályokat a szaktanárok ismertetik. Veszélyhelyzet, baleset észlelése esetén minden iskolahasználó köteles azonnal intézkedni. A tanuló a legközelebbi felnıttet, pedagógust értesítse. Szükség esetén a portán keresztül hívható segítség. Tanulók számára tilos az épületen belül a dohányzás minden formája, illetve minden olyan tevékenység, ami tőzveszéllyel jár. Tilos a szeszesital, bármilyen tudatmódosító szer fogyasztása, illetve az iskola területére való behozása. Veszélyes tárgyak, fegyvernek minısülı szúró, vágó eszközök, robbanószerek (pl. petárda) az iskolába nem hozhatók be, tanulónál történı megtalálásuk esetén az iskolavezetés a rendırségen keresztül szabálysértési eljárást kezdeményezhet. 16

17 3. A tanulói jogok. A joggyakorlás módja az iskolában. Tanulói jogok (NKTv pont): A tanuló joga, hogy képességeinek, érdeklıdésének, adottságainak megfelelı nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeit figyelembe véve továbbtanuljon, a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, iskolai tanulmányi rendjét pihenıidı, szabadidı, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetıség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelıen alakítsák ki, nemzetiségi hovatartozásának megfelelı nevelésben és oktatásban részesüljön, részére az állami iskola egész pedagógiai programjában és tevékenységében a nevelésoktatás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék, egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcsoktatásban vegyen részt, személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát a nevelési-oktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, valamint a mővelıdéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását, állapotának, személyes adottságának megfelelı megkülönböztetett ellátásban különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért, az oktatási jogok biztosához forduljon. kollégiumi ellátásban részesüljön, válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá pedagógusok közül, igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit és az iskolai könyvtári szolgáltatást, 17

18 rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen iskolai, mővelıdési, mővészeti, ismeretterjesztı, sport- és más köröknek, az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésrıl, az ıt nevelı és oktató pedagógus munkájáról, az iskola mőködésérıl, továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintı kérdésekrıl, valamint e körben javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen az iskola vezetıihez, pedagógusaihoz, a diákönkormányzathoz, és arra legkésıbb a megkereséstıl számított tizenöt napon belül érdemi választ kapjon, vallási, világnézeti vagy más meggyızıdését, nemzetiségi önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának gyakorlását, jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen, jogai megsértése esetén jogszabályban meghatározottak szerint eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot, személyesen vagy képviselıi útján jogszabályban meghatározottak szerint részt vegyen az érdekeit érintı döntések meghozatalában, kérje a foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését, kérelmére jogszabályban meghatározott eljárás szerint független vizsgabizottság elıtt adjon számot tudásáról, kérje az átvételét másik nevelési-oktatási intézménybe, választó és választható legyen a diákképviseletbe, a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, továbbá a NKTv-ben meghatározottak szerint kérje az ıt ért sérelem orvoslását, kérelmére, indokolt esetben szociális ösztöndíjban, szociális támogatásban részesüljön, amennyiben ilyen jellegő támogatásra a fedezet rendelkezésre áll. 18

19 A sajátos nevelési igényő gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelı pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdıdıen, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelı ellátást a szakértıi bizottság szakértıi véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggı közös tevékenységük megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelısségre nevelés érdekében diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és mőködését a nevelıtestület segíti (NKTv pont). A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait (NKTv pont). A tanulói jogok iskolánkban történı gyakorlásának módját a részletesen a következıkben szabályozza A tanulói jogok gyakorlásának módja A tanulókat közvetlenül érintı igazgatói, nevelıtestületi döntések elıkészítı szakaszában az iskolavezetés kikéri a Diákönkormányzat (DÖK) véleményét, javaslatát. Az iskola vezetése, ill. a tantestület véleményformálási jogot biztosít a DÖK-nek minden olyan értekezleten, melynek témája az iskolai közélet, a tanulói jogok és kötelességek teljesülése. Az iskolavezetés képviselıje csütörtökön órától ig az igazgatói irodában a DÖK rendelkezésére áll. A DÖK-öt a diákok nagyobb közösségét érintı intézményi döntésekbe a diákmozgalmat segítı pedagógus közvetítésével - véleményezési jogkörrel az intézményvezetı bevonja. A tanulók szervezett véleménynyilvánításának és tájékoztatásának fóruma a diákközgyőlés, melyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Megtartásának idejét a tanév helyi rendje tartalmazza, összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetıje kezdeményezi. A diákközgyőlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekő észrevételeit, javaslatait. A napirendet a közgyőlés rendezése elıtt 15 nappal az iskola honlapján nyilvánosságra kell hozni. A diákgyőlésen a diákönkormányzat vezetıje beszámol az elızı diákközgyőlés óta eltelt idıszak munkájáról, a tanulói jogok helyzetérıl, érvényesülésérıl. A közgyőlésen a tanulók kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat és az iskola vezetéséhez, kérhetik gondjaik, problémáik megoldását. A diákközgyőlésen felmerült kérdésekre, kérésekre az igazgatónak 15 napon belül írásban vagy a jegyzıkönyvben rögzített módon választ kell adnia. Rendkívüli diákközgyőlés is összehívható, ha ezt a diákönkormányzat vezetısége, vagy az iskola igazgatója kezdeményezi. 19

20 A kérdezés-érdemi válasz rendje A diákok problémás ügyeikkel bizalommal fordulhatnak a szaktanárokhoz, illetve az osztályfınökhöz, de amennyiben szükségesnek ítélik, felkereshetik az iskola vezetését. Ha úgy érzik, problémájuk nem nyert megnyugtató elrendezést, a Diákönkormányzathoz is fordulhatnak. Kérdésükre legkésıbb a megkereséstıl számított 15 napon belül érdemi választ kell kapniuk. A diáklétszám minimum 50%-át érintı tanulói kérdés esetén az iskolavezetés köteles az adott ügyben kikérni a Diákönkormányzat véleményét. A tanulók nagyobb közösséget érintı írásbeli kérdését az iskolavezetés kivizsgálja, arról 15 napon belül írásban döntést hoz. A döntésrıl és annak indoklásáról a közösséget írásban értesíti A véleménynyilvánítás gyakorlása A tanulók egyéni joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítsanak az iskolai élet ıket érintı valamennyi kérdésében. A diákok egyéni és csoportos véleményüket osztályképviselık által a Diákönkormányzaton keresztül is eljuttathatják az illetékeshez. A tanulók véleménynyilvánítási jogukat gyakorolhatják a diákönkormányzat vezetıségének ülésein, a rendszeres partneri elégedettség-mérések (pedagógus-értékelések) alkalmával, és a diákközgyőléseken A jogok gyakorlásához szükséges információkhoz való hozzájutás A tanulók írásos tájékoztatást kapnak az iskola házirendjérıl, és annak változásairól. Az iskolai életre és a tanulókra vonatkozó jogszabályok és az iskola mőködésének diákokat érintı területeirıl szóló dokumentumok a Könyvtárban és az iskola honlapján hozzáférhetık. Ezek mellett a tanuló az ıt illetı jogokról az osztályfınökétıl, ha érintettség miatt ez nem megoldható, akkor az igazgató helyettestıl, vagy a diákmozgalmat segítı tanártól kaphat információt Jogorvoslati jog gyakorlása Az iskola a jogsérelmek és az érdeksérelmek kezelésére belsı jogorvoslati fórumrendszert mőködtet. Ezek: diákközgyőlés, a DÖK rendszeres ülései, igazgatói fogadóóra. Ezen túlmenıen az osztályfınök köteles segíteni a tanulót jogorvoslati jogának gyakorlásában. 20

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium. 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium. 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE Hatályba lépés idıpontja:. Tartalomjegyzék Bevezetı rendelkezések... 4 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

1. Általános információk az iskoláról. 2.Szabályozási kérdések

1. Általános információk az iskoláról. 2.Szabályozási kérdések HÁZIREND 1. Általános információk az iskoláról Az iskola neve: Kerek Világ Általános Iskola Az iskola OM azonosítója: 101204 Székhelye: 7627 Pécs, Gesztenyés utca 2. igazgatója: Bergmann Éva ( elérhetı

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága)

H Á Z I R E N D. Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága) H Á Z I R E N D Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága) A Vegyipari Szakközépiskola házirendje az érvényben lévı törvények és rendeletek alapján, az iskola helyi pedagógiai

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola HÁZIREND 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA... 5 II.1. A tanuló jogai... 5 II.2.

Részletesebben

A Jókai Mór Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Házirendje

A Jókai Mór Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Házirendje 1 A Jókai Mór Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Házirendje homo noster intus est renovatus de die in diem a mi belsı emberünk napról napra megújul A házirend célja, hogy

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium HÁZIRENDJE

A Herman Ottó Gimnázium HÁZIRENDJE A Herman Ottó Gimnázium HÁZIRENDJE Készült a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ának felhatalmazása alapján a Miskolci Herman Ottó Gimnáziumban (Miskolc, Tízeshonvéd 21.). Az iskola

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE. (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.)

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE. (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 ISKOLAI HÁZIRENDJE TARTALOM 1. Bevezet... 1.1. Jogszabályi háttér... 1.2. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015.

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015. Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2015. Tartalom Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly... 0 1039 BUDAPEST... 0 I. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK...

Részletesebben

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE HÁZIREND mely a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A HÁZIREND CÉLJA,

Részletesebben

Kémia... 50 ETIKA... 50 Földrajz... 51 Testnevelés... 52 Ének zene... 54 Informatika... 54

Kémia... 50 ETIKA... 50 Földrajz... 51 Testnevelés... 52 Ének zene... 54 Informatika... 54 1 2 Tartalom BEVEZETŐ... 4 A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK... 5 HÁZIRENDJÉRE... 5 VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK... 5 A HÁZIREND ELKÉSZÍTÉSÉHEZ, ELFOGADÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK, JOGKÖRÖK... 12 AZ ISKOLAI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 HÁZIRENDJE 2014. Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések 2 2.1.Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézménye (6724 Szeged, Mars tér 14.) HÁZIREND

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézménye (6724 Szeged, Mars tér 14.) HÁZIREND Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézménye (6724 Szeged, Mars tér 14.) HÁZIREND Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk! 2012. PREAMBULUM Az emberi együttélést a felnőtt

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján...

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján... Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A tanulók jogai... 3 A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések... 5 Az osztályozó vizsgák követelményei évfolyamonként,

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013 A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola Há zirendje 2013 1 TAR TAL O M Oldal A köznevelési intézmények házirendjére vonatkozó jogszabályi előírások 3 Az iskolai házirend célja és feladata 3 A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Nyíregyházi Széchenyi István. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola. és Kollégium HÁZIREND

Nyíregyházi Széchenyi István. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola. és Kollégium HÁZIREND Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium HÁZIREND 2014 1 BEVEZETÉS A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt.) 25. (2) bekezdése értelmében az

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

Házirend 2015.május 01-től

Házirend 2015.május 01-től Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2015.május 01-től Tartalomjegyzék I. Az intézmény adatai... 3 II. Bevezetés... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. A házirend

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje Jóváhagyva a tantestület által: 2013. a fenntartó által: 2013. I. Általános házirend mely a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium tanulói jogviszonyra

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola, Szakiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. HÁZIREND

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola, Szakiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. HÁZIREND Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola, Szakiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. HÁZIREND Érvényes: 2014. szeptember 1-től Tartalomjegyzék BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... - 4 - I.

Részletesebben