J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a október 15-én tartott alakuló ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. VARGA IMRE korelnök köszönti a megválasztott polgármestert, a képviselő-testületi tagokat és a meghívottakat. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 fő képviselő-testületi tagból mind a 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg. N A P I R E N D I P O N T O K : 1.) Az ülés megnyitása. Megnyitja: Varga Imre korelnök 2.) A Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása. Előadó: Sziki Irma a Helyi Választási Bizottság elnöke 3.) Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele. Előolvassa: Sziki Irma a HVB elnöke 4.) A polgármesteri program ismertetése. Előadó: Módos Imre polgármester 5.) A polgármester tiszteletdíjának megállapítása. Előadó: Varga Imre korelnök 6.) Alpolgármester megválasztása titkos szavazással, - szükség szerint zárt ülésen -, és eskütétele. Előadó: Módos Imre polgármester 7.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. Előadó: Módos Imre polgármester 8.) SZMSZ módosítása, bizottságok megválasztása. Előadó: Módos Imre polgármester 9.) A képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjának, egyéb juttatásainak megállapítása. Előadó: Petrucz Sándor jegyző 1

2 10.) Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára (azokban a ké rdéseken, amelyek módosításáról az alakuló ülésen nem döntött a képviselő-testület.) Előadó: Petrucz Sándor jegyző 11.) Különfélék. II. N A P I R E N D I P O N T : A Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület azt egyhangúlag elfogadta. SZIKI IRMA gratulál a polgármesternek és a megválasztott képviselőknek és átadja a megbízóleveleket. III. N A P I R E N D I P O N T : Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele. SZIKI IRMA tájékoztatja a megjelenteket, hogy a évi XCVI. Törvény alapján a képviselő megválasztását követő ülésen esküt tesz. A képviselők, majd a polgármester leteszik az esküt. IV. N A P I R E N D I P O N T : A polgármesteri program ismertetése. MÓDOS IMRE elmondja, hogy a polgármesteri programját mindenki megismerhette a kampány során. Úgy gondolja, hogy a programban megfogalmazottakat közösen meg tudják valósítani. Feladatuk lesz bőven. Amit az elődjével Dr. Szabó Józseffel és az előző képviselőtestülettel végre lett hajtva megőrzik állagát és megpróbálnak előrébb menni. Próbálnak egy kis életet vinni Bihartordába, és meg fognak becsülni mindent, élnek a lehetőségekkel. A 4 év programjával kapcsolatban elmondja, hogy kisebb terheket, vállalkozásbarát Önkormányzatot szeretne. Tervei között szerepel az egyedül élő idős emberek kommunális adójának csökkentése, valamint szemétszállítási díj csökkentése. Idős emberek segítése a közterületek rendben tartásában (fűnyírás, csapadékvíz elvezető árkok rendbe tétele). A főutca parkosítása, mellékutak fásítása. (dísznövény, gyümölcsfa). Tervei között szerepel, hogy a Bihartordai Református Egyháztól átvállalják a temető fenntartási költségeit, a temető kegyeleti parkká alakítását. Szeretné bővíteni az idősek segélyező rendszerét. Az egészségügyi ellátás támogatása, közgyógyellátás kiszélesítése. A Bihartordai Általános Iskola és Óvoda működtetése kiemelt szerepet kapjon az Önkormányzat életében. Az intézményt vissza kell hozni a Bihartordai Önkormányzat hatáskörébe. (önálló intézmény) A falu jövőjével kapcsolatban a fiatalok jövőjének biztosítása, munkahelyteremtés, letelepedés segítése. Minden esetben ki kell kérni a véleményüket, elképzeléseiknek pedig teret adni, a törvényes és anyagi források figyelembevételével. Azt szeretné, ha a településen mennél több fiatal lelné meg boldogulását. A fiatalok letelepedésével az ingatlanok értéke növekedni fog, így a környező településekhez képest vonzóbb lesz Bihartorda. Ifjúsági körök megszervezése. Kapcsolatok ápolása az Ezüstkalász-2000 Kft-vel, a település legnagyobb 2

3 munkaadójával. Tervei között szerepel, hogy az élelmiszer előállításához, zöldségtermeléshez konyhakertet hozzanak létre. A zöldségtermelés munkahelyteremtéssel jár, valamint friss és olcsóbb alapanyaggal tudják ellátni az önkormányzati konyhát. Közétkeztetés minőségi javítása önkormányzati támogatással (konyha korszerűsítése, bővítésé nek megvalósítása szükséges.) Polgárvédelem számára szolgálati gépjármű beszerzése. Térfigyelő kamerák felszerelése, 24 órás rendőrségi jelenlét, közterület felügyelet. Az építkezésekkel, felújításokkal kapcsolatban elmondja, hogy az Általános Iskola megtervezett szárnyának megvalósítása, építése, az iskolai konyha és étkező bővítése fontos lenne. Bihartorda-Nagyrábé kerékpárút építése. Bihartordai Református templom felújítása, a ravatalozó felújítása, esőbeálló építése. Meglévő épületek folyamatos karbantartása, felújítása. Helyi vállalkozói fórum létrehozása, közmunka program. Erdészet, kertészet, vízszabályozás mezőgazdasági munkák. Közművelődés, kultúra: A Népház a kultúra, az ifjúság, a szórakozás központja legyen. Nem törődhetnek bele abba, hogy a fiatalok az utcán, veszélyeztetve töltsék az idejüket. Népdalkör támogatása, hagyományok visszaállítása. (cigányzenekar, színjátszó kör, hagyományőrző csoportok) néprajz. Nemzeti ünnepek megtartása. Augusztus 20-i rendezvények visszaállítása. Kihasználatlan épület, vagy helyiség bérbe adása. (pl. Leader iroda). Sportélet: A községben csak egy sportosztály működik, a futball. Teljes támogatásra van szükségük (elsősorban anyagi segítségre gondol.) A sportolás lehetőségét szélesíteni kell. Kézilabda, iskolai atlétika, asztali tenisz, stb. Amennyiben a polgármesteri programmal kapcsolatban kérdés merül fel, szívesen válaszol a kérdésekre. SERDÜLT LAJOS gratulál a polgármester úrnak és a képviselő-testület tagjainak. Kívánja, hogy álmaik, vágyaik teljesüljenek és kívánja, hogy minden bihartordai használja és élvezze ennek gyümölcsét. A polgármester úr programjával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. V. N A P I R E N D I P O N T : A polgármester tiszteletdíjának megállapítása. VARGA IMRE javaslatot tesz Módos Imre tiszteletdíjának megállapítására. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Kéri képviselőtársait, hogy az előterjesztésben foglaltakkal mondják el észrevételüket, javaslataikat. MÓDOS IMRE személyes érintettsége miatt nem vesz részt ebben a szavazásban és elhagyja az üléstermet. Így a képviselő-testület 6 fővel ülésezik tovább. LUCZÁS TÜNDE úgy gondolja, hogy az előterjesztett tiszteletdíj méltányos, az előző polgármester úrnak is ennyi volt megállapítva, a törvényi feltételeknek eleget tesz és véleménye szerint az Önkormányzat anyagi helyzete sem engedi meg, hogy magasabb összeget állapítsanak meg. 3

4 Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetért, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 73/2010.(X. 15.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 4. (2) bekezdése alapján a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 43. -ának (1) bekezdésére hivatkozással Módos Imre polgármester illetményét október 3-tól - az önkormányzati illetményalap ,-Ft 4,5-ös szorzóval - bruttó Ft / hó-ban állapítja meg. Megbízza a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj megállapításáról készült értesítést a HBm-i MÁK-hoz küldje meg. Határidő: október 22. Felelős: jegyző PETRUCZ SÁNDOR elmondja, hogy korábban a polgármester úrnak volt költségátalány is megállapítva. Javasolja, hogy Módos Imre polgármester úr részére is állapítsa meg a testület. A költségátalány összegét tiszteletdíjának 30 %-ában, azaz Ft összegben javasolja megállapítani. JÁMBOR MIHÁLYNÉ kérdésére válaszolva PETRUCZ SÁNDOR elmondja, hogy ez a mérték eddig is ennyi volt. Az elhangzottakkal kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 74/2010.(X. 15.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 18. (2) bekezdése alapján Módos Imre polgármester részére október 3-tól költségátalányt állapít meg. Egy havi költségátalányát az illetménye 30 %-ában határozza meg, azaz Ft/hó összegben. Megbízza a jegyzőt, hogy a költségátalány havonkénti kifizetéséről gondoskodjon. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző VI-VII. N A P I R E N D I P O N T : Alpolgármester választás és eskütétele, és alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 4

5 MÓDOS IMRE polgármester elmondja, hogy az alpolgármester személyére a polgármester tesz javaslatot. A választás titkos szavazással történik szükség szerint zárt ülésen és alpolgármester az lehet, akire a megválasztott képviselők több mint fele igennel szavaz. Elmondja továbbá, hogy a törvény lehetőséget ad 2 alpolgármester megválasztására is, így ő 2 személyt javasol: Serdült János Csabát és Varga Imrét. Azért őket gondolta, mert mind a 2 személy úgy áll a település dolgaihoz, hogy azokat előrébb vigye. Úgy gondolja nagy segítség lesz, hisz mind a két személy vállalkozó és olyan vállalkozó, hogy sok esetben bér nélkül tudják majd itt megoldani a feladatokat. Elmondja, hogy eddig az alpolgármester tiszteletdíja Ft volt, javasolja, hogy a két alpolgármester tiszteletdíja fejenként Ft legyen. Megkérdezi a jelölteket, hogy nyílt vagy zárt ülést kérnek? SERDÜLT JÁNOS CSABA ÉS VARGA IMRE nem kéri a zárt ülés lefolytatását. ( nyilatkozatok csatolva. ) PETRUCZ SÁNDOR 3 tagú szavazatszámláló bizottságot javasol választani, mivel még ügyrendi bizottság nem működik. Elnökének Herczegh Imrét, tagjainak Jámbor Mihálynét és Luczás Tündét javasolja. Kéri a testület tagjait, hogy ezzel kapcsolatban mondják el véleményüket. A képviselő-testület a bizottság tagjaival egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 75/2010.(X.15.) Önk. sz. határozat Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete az alpolgármester választás lebonyolítására mivel Ügyrendi Bizottság még nem működik - 3 tagú szavazatszámláló bizottságot választ. Elnökének Herczeg Imrét, tagjainak Jámbor Mihályné és Luczás Tünde képviselő-testületi tagokat választja meg. Megbízza a bizottságot, hogy az alpolgármester választás lebonyolításáról gondoskodjon. Határidő: azonnal MÓDOS IMRE felkéri Herczegh Imrét, hogy gondoskodjon a szavazólapok elkészítéséről és a szavazás lebonyolításáról. A szavazás idejére szünetet rendel el. HERCZEGH IMRE kiosztja a szavazólapokat és ismerteti a szavazás menetét. S z ü n e t u t á n HERCZEGH IMRE a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismerteti a szavazás eredményét. Elmondja, hogy mind a 7 képviselő szavazott mind a két jelöltre és 5

6 mind a két jelöltre a 7 szavazat érvényes volt. Megállapítja, hogy Serdült János Csaba és Varga Imre 7 igen szavazatot kapott. ( külön jegyzőkönyv csatolva. ) A polgármester úr által előterjesztett tiszteletdíjak összegével a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 76/2010.(X. 15.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete Serdült János Csaba és Varga Imre képviselő-testületi tagokat alpolgármesternek megválasztja. Tiszteletdíjukat Ft összegben állapítja meg. Megbízza a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj megállapításáról készült értesítés továbbításáról a MÁK felé gondoskodjon. Határidő: október 22. Az alpolgármester megválasztását követően a képviselő-testület előtt letette az esküt. PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a testület tagjait, hogy korábban az alpolgármesternek költségátalány is volt megállapítva. Az alpolgármester költségátalánya a tiszteletdíjának % közötti összeg lehet. Korábban az alpolgármester úrnak Ft költségátalány lett megállapítva. MÓDOS IMRE javasolja, hogy a költségátalány összegét 5-5 ezer Ft-ban állapítsa meg a testület. VARGA IMRE tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy ő a költségátalány megállapításától eltekint, nem tart rá igényt. SERDÜLT JÁNOS CSABA is csatlakozik Varga Imre hozzászólásához, ő sem tart igényt a költségátalány megállapítására. VIII. N A P I R E N D I P O N T : SZMSZ módosítása, bizottságok megválasztása MÓDOS IMRE elmondja, hogy az előző ciklusban az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatkezelő Bizottság, Gazdasági Bizottság és Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottság működött eddig. Az Ügyrendi és a Vagyonnyilatkozat kezelő Bizottság elnökének Herczegh Imrét, tagjainak Martin Károlyt és Jakabné Sugár Esztert javasolja. A Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottság elnökének Luczás Tündét javasolja továbbra is, hisz ő mint családgondozó szociális ügyekben a szakma képviselője, tagjainak Jámbor Mihálynét és Martin Károlyt, külső tagjainak: Fegyverné Gyarmati Évát és Kéringer Józsefet javasolja. Elmondja, hogy az érintettekkel egyeztetett, vállalják a bizottsági tagságot. Elmondja, hogy az előző ciklusban Gazdasági Bizottság is működött, de úgy gondolja nem szükséges, mert ugyanazok lennének a tagjai, mint a másik két bizottságnak és várható, hogy minden hónapban ülésezni fog a testület, mert 2 havonta van a rendes ülés, de havonta biztos lesz rendkívüli ülés és minden gazdasági jellegű ügyet meg fognak tudni tárgyalni. 6

7 Kéri a testület tagjait, hogy a javaslatokkal kapcsolatban mondják el véleményeiket. Az elhangzott javaslatokkal a képviselő-testület egyetért. A képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 77/2010.(X.15.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete 3 tagú Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat kezelő Bizottságot választ. Elnökének Herczegh Imrét, képviselő tagjának: Martin Károlyt, külsős tagnak: Jakabné Sugár Esztert megválasztja. Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 tagú Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottságot választ. Elnökének Luczás Tündét, képviselő tagjainak: Jámbor Mihálynét és Martin Károlyt, külső tagjainak Fegyverné Gyarmati Évát és Kéringer Józsefet megválasztja. Megbízza a polgármestert, hogy a bizottság működését biztosítsa. Határidő: folyamatos A bizottság nem képviselő tagjai leteszik az esküt. PETRUCZ SÁNDOR elmondja, hogy a jelenlegi SZMSZ tartalmazza a Gazdasági Bizottságot is, mivel a bizottság tagjaiban és a képviselő-testület tagjaiban is változás történt az SZMSZ-t módosítani kell. Módosítani kell továbbá azért is, mert az Államigazgatási Hivatal elnevezése Közigazgatási Hivatalra változott. Javasolja, hogy az általa elmondottaknak megfelelően az SZMSZ módosítását fogadja el a képviselő-testület. Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(X. 15. ) Önk. sz. RENDELETE az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Bihartorda Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat és 7

8 Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 5/2007.(IV.20.) Önk. sz. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.. Az SZMSZ 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület tagjainak száma a polgármesterrel együtt 7 fő. A képviselőtestület tagjainak névsorát és lakcímét az 1. sz. függelék tartalmazza. (2) A 3.. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Évente 6 alkalommal a munkatervben meghatározott időpontban rendes, szükség esetén rendkívüli ülést tart. A képviselő-testületi ülések időpontja 16 óra és csütörtök. Helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. 2.. A 4.. 7/c bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az alábbi előterjesztések az illetékes bizottság véleményével nyújthatók be: A Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottság önkormányzati hatósági ügyekkel kapcsolatos előterjesztések Ügyrendi Bizottság önkormányzati rendeletek módosításával, összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozattal kapcsolatos előterjesztés 3.. A rendelet 12.. (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: A jegyzőkönyv másolati példányát mellékleteivel együtt az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a Hajdú-Bihar megyei Közigazgatási Hivatalhoz. 4.. A rendelet 14.. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az alábbi bizottságokat hozza létre: - Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság A bizottság 3 tagú, elnöke és 1 tagja képviselő, 1 tagja kívülálló - Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottság A bizottság 5 tagú, 3 tagja képviselő, 2 tagja kívülálló. 5.. A rendelet 17.. (1) bekezdését hatályon kívül helyezi. 8

9 6.. A rendelet 19.. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület a polgármester helyettesítésére alpolgármestert választhat. Alpolgármesternek olyan személy is megválasztható, aki nem tagja a képviselő-testületnek, de a polgármestert a képviselő-testület elnökeként csak olyan alpolgármester helyettesítheti, aki a képviselő-testület tagja. 7.. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit október 15-től kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. IX. N A P I R E N D I P O N T : A képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjának, egyéb juttatásainak megállapítása. PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy korábban a képviselői alapdíj Ft/hó, a bizottsági tag képviselő az alapdíjon felül jogosult az alapdíj 45 %-ára, ennek összege Ft volt, a nem képviselő bizottsági tag az alapdíj 45 %-ára jogosult, ennek összege szintén Ft-ban volt megállapítva, a bizottságok elnökei pedig az alapdíj 70 %-ára jogosultak, ennek összege Ft volt. Figyelembe véve az önkormányzat anyagi helyzetét indítványozza, hogy az általa ismertetett összegekben kerüljön megállapításra a képviselők, bizottsági tagok, bizottsági elnökök tiszteletdíja.. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy az általa elmondottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket, javaslatukat. Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010.(X. 15.) Önk. sz. RENDELETE Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni juttatásokról Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselő-testületete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított az évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdése, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló többször módosított évi LXIV. Törvény 17.. (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1.. 9

10 (1) A képviselő-testület tiszteletdíjat és természetbeni juttatást állapít meg a polgármester és az alpolgármester kivételével Bihartorda község önkormányzata képviselő-testülete tagjainak (a továbbiakban: képviselő), valamint a bizottságok képviselő és nem képviselő tagjainak. (2) A bizottsági elnök vagy tag e minőségében akkor is csak egy tiszteletdíjra jogosult, ha két vagy több bizottságnak is tagja. (1) A tiszteletdíj mértéke: 2.. a) A képviselő tiszteletdíja (alapdíj) Ft/hó b) A bizottsági tag képviselő az alapdíjon felül jogosult az alapdíj 45%-ára, amelynek összege Ft/hó c) Nem képviselő bizottsági tag az alapdíj 45%-ára jogosult, összege Ft/hó d) A bizottságok elnökei az alapdíj 70 %-ára jogosultak, ennek összege Ft/hó (2) A tiszteletdíj minden tárgyhót követő 5. napjáig esedékes, kifizetéséről a jegyző gondoskodik. 3.. (1) Ha a tiszteletdíjban részesített személy önhibájából, előzetes bejelentés nélkül nem vesz részt a testületi, vagy bizottsági ülésen, vagy üléseken a képviselő-testület döntése alapján a havi tiszteletdíj legfeljebb 25 %-ára maximum 1 évre csökkenhet. (2) Az (1) bekezdés szerinti tiszteletdíj -megvonásra bármely képviselő, illetőleg bizottsági elnök vagy a polgármester javaslatára a képviselő-testület dönt. 4.. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit október 4-től kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. X. N A P I R E N D I P O N T : Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára (azokban a kérdésekben, amelyek módosításáról az alakuló ülésen nem döntött a képviselő-testület). PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a testület tagjait, hogy az Önkormányzati törvény előírja, hogy az újonnan megválasztott képviselő-testület 6 hónapon belül módosítja az SZMSZ-t. A két új képviselő-testületi tag meg fogja kapni a jelenleg hatályos SZMSZ-t, a régi képviselőknek van. Azt javasolja, hogy a februári testületi ülésen módosítsák. Kéri addig a javaslatokat a testület tagjaitól. Az elmondottakkal a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 10

11 78/2010.(X. 15.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete megbízza az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy az SZMSZ módosítására tegyen javaslatot és azt terjessze a testület elé. Határidő: február 28. Felelős: Herczegh Imre ÜB elnök XI. N A P I R E N D I P O N T : KÜLÖNFÉLÉK: VARGA IMRE megköszöni Martin Károly volt alpolgármester úr munkáját és a továbbiakban jó munkát és sok sikert kíván az új testületben is. MÓDOS IMRE megköszöni Dr. Szabó József volt polgármester úrnak az előző évek munkáját. Elmondja, hogy igyekeznek méltóan végezni dolgukat. Tájékoztatja továbbá a testület tagjait, hogy az Általános Iskolában felmerült az a probléma, hogy a régi iskolarész nincs összekötve a vegyes tüzeléses rendszerrel. Köztudott, hogy a gázfűtés milyen sokba kerül, ezért javasolja, hogy járuljon hozzá a képviselő-testület, hogy ezt a rendszert összeköttesse. Szakemberrel megvizsgáltatta a rendszert, aki azt mondta, hogy meg lehet ezeket a munkálatokat oldani, ennek költsége Ft. Biztos mindenki hallott már róla, hogy Romániából lehet olcsón tűzifát vásárolni, 1400 Ft mázsája ideszállítva. Egyenlőre nem ez lenne a főmegoldás, a vegyes tüzeléses rendszerrel rásegítenének a fűtésre, hogy ne legyen olyan magas a gázfogyasztás. VARGA IMRE kérdésére válaszolva MÓDOS IMRE elmondja, hogy az APEH-nál bent járt, felvette velük a kapcsolatot, állásfoglalást kért a Romániából való vásárlás kivitelezésével kapcsolatban és a jövő héten erre meg fogja kapni a választ. SERDÜLT JÁNOS CSABA kérdésére válaszolva MÓDOS IMRE elmondja, hogy a tüzelő tárolása zárt helyen fog történni, legrosszabb esetben betonhálóból építenek egy fészert és akkor abból nem tudják ellopni a fát. LUCZÁS TÜNDE felvetésével kapcsolatban elmondja, ha fával tüzelnek akkor tudnak spórolni a gázszámlával. MARTIN KÁROLY elmondja, hogy ő már régóta dolgozik az Önkormányzatnál és már akkor is ott dolgozott, amikor először a vegyes tüzeléses kazánnal megépült ez a rendszer. Azután lett gázkazán. Egy pár éve megépült az új iskola az aulával. Akkor a gázszerelő azt mondta, ez a rendszer tovább nem bővíthető. Attól tart, hogy nem fogja bírni a fűtést ez a rendszer. Javasolja, hogy nézze meg másik szerelő is. Van egy nagy teljesítményű szivattyú és van még egy másik szivattyú is a rendszerhez. Nem tudja, hogy az a csőkeresztmetszet képes-e felhozni a régi iskolarészre a meleget. Ehhez szakember kell mindenképpen. LUCZÁS TÜNDE elmondja, hogy neki tetszik az ötlet, de honnan lesz erre pénz? MÓDOS IMRE elmondja, hogy a fűtéskorszerűsítést minél előbb meg kell oldani, a fűtési szezon itt van, ha más nem lesz, meghitelezi a tiszteletdíjából. 11

12 LUCZÁS TÜNDE elmondja még, hogy véleménye szerint az iskolában is fel kellene hívni a figyelmet a fűtéssel kapcsolatban a spórolásra, mert sokszor előfordult, hogy az ablak egész nap nyitva volt. Otthon sem engedheti meg ezt az ember, hogy az utcát fűtse. SERDÜLT CSABA véleménye szerint a radiátorokra fel lehetne szereltetni a termo fejeket, ezzel komoly pénzösszegeket lehet megspórolni. Most erre már rövid az idő, de véleménye szerint a jövőben ezen is gondolkodni kell, hogy hogy lehet racionalizálni és jó legyen a fűtés mindenütt, ne az eget fűtsék. MÓDOS IMRE véleménye szerint az iskolaudvaron lévő vagont értékesíteni kellene, és akkor a befolyt összegből meg lehetne oldani a fűtéskorszerűsítést az iskolában és még tűzifát is tudnának vásárolni. A képviselő-testület a Módos Imre által elmondottakkal egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 79/2010.(X. 15.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a Bihartorda Általános Iskola udvarán található vagon értékesítéséről gondoskodjon. Megbízza továbbá, hogy a vagon értékesítéséből befolyt összeget az Általános Iskola fűtéskorszerűsítésére, illetve tűzifa beszerzésére fordítsa. Határidő: november 30. PETRUCZ SÁNDOR kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a évi közszolgáltatás műszaki tartalmával kapcsolatban mondják el véleményüket, javaslatukat. (A levél a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) LUCZÁS TÜNDE véleménye szerint a Petőfi utcán a 90 %-os ürítés nem igaz, nem fedi a valóságot. De ez csak egy utca. Van olyan is, aki 3-4 hetente teszi ki a kukát ürítésre, mert egyedül él és nem telik meg az edény. PETRUCZ SÁNDOR a felvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy a műszaki tartalom módosítása a 60 literes edényzetekre irányult volna. Véleménye szerint ha a 60 literes edényzeteket bevezetnék nem kerülne kevesebbe, mint a jelenlegi 120 literes. A 60 literes edényzeteket először meg kell vásárolni. Amortizációját meg kell képezni. Ez mind beépül a hulladékszállítás díjába. LUCZÁS TÜNDE véleménye szerint nehéz lenne behatárolni, hogy ki jogosult 60 literes kukára. Elmondja továbbá, hogy a lakosság reklamált a lomtalanítás miatt. Jó lenne, ha lehetőség lenne rá legalább egy évben egyszer, hogy a feleslegessé vált holmikat ne kelljen rakosgatni. PETRUCZ SÁNDOR elmondja, hogy a Hulladékgazdálkodó Kft nem zárkózott el ettől. A testületnek kell a lomtalanítás költségeit biztosítani. MÓDOS IMRE nem érti, hogy vannak olyan személyek, főleg egyedülállók, akiknek hetente a kuka ¼-e telik meg és mégis egész számlát kapnak. 12

13 DR. SZABÓ JÓZSEF elmondj, mióta ez a szervezet megalakult mindig gond van a szolgáltatás árával. Az Önkormányzatnak ezt a szolgáltatást meg kell oldani, a központosított szervezetnek pedig működni kell. A működtetés költsége a társult önkormányzatok költségvetését terheli. Ez egy önkormányzati tulajdonú cég, amit az önkormányzatoknak kell fenntartani. Ez a rendszer határozza meg a szolgáltatás díját. Pereskedett az Önkormányzat egy bihartordai lakossal, de mind a két alkalommal az Önkormányzat nyert. Nem lehet kibújni a szolgáltatás alól, kötelező igénybe venni. Ha elkezdi a testület, hogy mérni kell a szemét mennyiségét, akkor senkinek nem lesz többet tele a kukája. Új gépkocsit kell vásárolni, ami fel van szerelve mérleggel. A rendszer működtetéséhez x összeg kell, de ebből a kevesebb összegből kell működtetni. Hova lesz téve a fél kuka? Miből fogják működtetni? Ebből az lenne, hogy felemelnék a díjat. Ki fogja felmérni, hogy kinek kell 60 literes kuka? A heti ürítés a törvény szerint kötelező. Majd szembesülni fog vele a képviselő-testület és polgármester úr is, hogy lehetetlen ebben okos és igazságos döntést hozni. Amit meg lehetne valósítani a polgármester úr programjában is szerepel, hogy a szociálisan rászorulók és minimál nyugdíjban részesülők valamilyen segítséget kapjanak, de a különbözetet akkor is az Önkormányzatnak ki kell fizetni. Véleménye szerint a polgármester úrnak be kell menni a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft-hez, és utána kell járni, hogy lehetne valamilyen költségcsökkentő rendszer kialakítani. Még a komposztáló rész működtetéséről sem kell elfeledkezni. MÓDOS IMRE véleménye szerint csak kell valamilyen megoldást találni, mert igazságtalan szolgáltatást fizetnek ki egyedülállók és kis nyugdíjasok. Ebbe nem lehet belenyugodni, tűzön-vízen ebben menni kell. VARGA IMRE javasolja, hogy bízzák meg a polgármester urat és a jegyzőt, hogy tárgyaljon a céggel. A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület a évi közszolgáltatás műszaki tartalmát nem kívánja módosítani. PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az előző képviselőtestületi ülésen augusztus 12-én a képviselő-testület a köztisztviselők béren kívüli juttatásának kifizetését felfüggesztette az önhibáján kívül fizetőképtelenné vált önkormányzatok támogatására benyújtott pályázat elbírálásáig. Elmondja, hogy a döntés meghozatala előtt tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a testületnek ebben az ügyben hatásköre, illetve illetékessége nincs. A köztisztviselők cafeteria keretét a hivatal vezetője állapítja meg, melyet a minimális összegben 193 ezer Ft-ban állapított meg, melyet a képviselő-testület a költségvetés elfogadásakor tudomásul vett. Ennek felfüggesztése nem a képviselő-testület hatásköre, ezt törvény szabályozza, ez a döntés így törvényellenes és mihelyt a jegyzőkönyv elkészül és beküldik a Közigazgatási Hivatalba jelezni fogják a törvénysértést. Ez meg is történt, október 14-ig kapott határidőt a törvénysértés megszüntetésére, de egyeztetett a területi referenssel, hogy október 15-én lesz az alakuló ülés és akkor majd a testület elé fogja vinni. Az egy nap haladékot megkapta, de most erről dönteni kell. A Közigazgatási Hivatal is megállapította, hogy el lett vonva a jegyző szabályozási jogköre. Javasolja a köztisztviselők béren kívüli juttatás kifizetésének visszaállítását, mert ezt törvény szabályozza és ezt ki kell fizetni a dolgozóknak. Munkaügyi Bírósághoz is fordulhatnak a dolgozók és a bírósági pernek még plusz költsége is van. Ki fogja képviselni a Bíróságon a képviselő-testület álláspontját? 13

14 LUCZÁS TÜNDE elmondja, hogy ez valóban el lett akkor mondva a testületi ülésen, a jegyző úr is és a polgármester úr is elmondta. MÓDOS IMRE elmondja, hogy a Közigazgatási Hivatalban is azt mondták, hogy ezt ki kell fizetni a dolgozóknak. JAKABNÉ SUGÁR ESZTER véleménye szerint mindenképpen vissza kell vonni ezt a döntést, ne kezdje úgy a testület a munkáját, hogy a bíróságra szaladgál és egyébként is 4 hónapról van szó. Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 80/2010.(X. 15.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 67/2010.(VIII. 12.) Önk. sz. határozatát visszavonja. Megbízza a jegyzőt, hogy a köztisztviselők béren kívüli juttatásának kifizetésének visszamenőleges teljesítéséről intézkedjen. Megbízza továbbá, hogy a törvénysértés megszüntetéséről a Közigazgatási Hivatalt értesítse. Határidő: október 31. PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a testület tagjait, hogy megvizsgálták a Polgármesteri Hivatalban a jelenlegi telefonköltségeket, melyek elég magasak. Van egy olyan lehetőség, hogy 10 mobiltelefon megvásárlása esetén Ft előfizetéssel Ft-ot lehetne lebeszélni, azaz 100 percet 12 Ft-os percdíjon és egymás között ingyen beszélhetnének és másodperc alapú a számlázás. A 10 telefon előfizetési díja Ft, a választáskor és az idősek napközi otthonának felújítása idején szinte csak az ő telefonköltsége volt ennyi. Javasolja, hogy vegyék meg a 10 telefont az alábbiak szerint: 1 db a polgármester úré, 1 db az iskoláé, 1 db a hivatalé, 1 db a polgárőrségé, 2 db a két alpolgármester úré, 1 db Martin Lászlóé, és van még 3 db szolgálati telefon a hivatalban és ezt is belevennék a csomagba. Kéri, hogy az elmondottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket. A képviselő-testület az elhangzottakkal egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 81/2010.(X. 15.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a 10 db mobiltelefont megvásárolja, melynek előfizetési díja Ft. Megbízza a jegyzőt, hogy a telefonnal kapcsolatos szerződések megkötéséről, illetve a telefonok kiosztásáról gondoskodjon. Határidő: október 31. MÓDOS IMRE elmondja, hogy kint volt a temetőben Martin Károllyal. Mindenki előtt ismert, hogy egyházi a temető, de az Önkormányzat tartja karban. Eljött az az idő, hogy 14

15 ahova jelenleg is temetkeznek az a hely megtelt. A jelenlegi WC-t meg kívánják szüntetni az Egyházzal közösen és hátrébb viszik onnan, az a rész feltételezhetően soká fog megtelni. Kéri a testület tagjait, hogy járuljanak hozzá, hogy Önkormányzati munkával, az Egyház költségével el tudják végezni a WC áthelyezését. Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 82/2010.(X. 15.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy az Egyházi temetőben a WC áthelyezésével kapcsolatos munkák elvégzéséről gondoskodjon úgy, hogy a munkálatokkal kapcsolatos költségeket (anyagköltség, stb.) az Egyház vállalja. Határidő: április 30. LUCZÁS TÜNDE tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy megkereste polgármester urat, hogy több embernek van olyan problémája, hogy vagy kikötötték a villanyt, vagy folyamatban van annak kikötése. Serdült Csaba utánajárt a dolgoknak és ha valaki igazolja, hogy szociálisan rászorult, akkor nem kötik ki a villanyát, hanem szerelnek fel egy kártyás mérőt és úgy működik, mint a mobiltelefon. A Családsegítő Szolgálat kérhet kódot az E.ONtól. Véleménye szerint a lakosságot tájékoztatni kellene erről a lehetőségről, mert akinél gondok vannak a díjfizetéssel keressék meg őt, és kitöltik a nyomtatványt a kártyás mérőóra felszerelésével kapcsolatba. Elmondja, hogy a szórólapot elkészíti és eljuttatják a lakossághoz. SERDÜLT CSABA elmondja, hogy ha valaki nem fizeti be a villanyszámla tartozást kikötik a villanyt és a visszakötés már úgy működik, mint egy új épületbe. Amennyiben a kártyásmérő felszerelését megigénylik 30 napon belül felszerelik akkor is, ha tartozás van és nem kötik ki legalább a villanyt. PETRUCZ SÁNDOR elmondja, hogy az Idősek Napközi otthonának vezetője megkereste az idősek napjának megrendezésével kapcsolatban, hogy mi az elképzelés, lehet-e megrendezni. Véleménye szerint továbbra is rábízhatják a megszervezését az intézményvezetőre. HERCZEGH IMRE véleménye szerint ez egy szép hagyomány és ezt meg kell tartani. DR. SZABÓ JÓZSEF elmondja, hogy október 1. az Idősek Világnapja és novemberben szokták az idősek napját megrendezni. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy az Idősek Napjának megtartásának hagyománya megmaradjon és a megszervezése továbbra is az intézményvezető feladata legyen. PETRUCZ SÁNDOR kéri a testület tagjait, hogy az október 23-i ünnepséggel kapcsolatban mondják el véleményüket. 15

16 MÓDOS IMRE tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az Általános Iskola tagintézmény vezetőjével egyeztetett és úgy beszélték meg, hogy október 22-én délután 2 órakor tartanának egy szerény megemlékezést. Az iskolás gyerekek műsora a Népházban lenne, majd ezt követően koszorúzás a Kossuth emlékműnél. Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 83/2010.(X. 15.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete október 22-én 14 órai kezdettel a Népházban ünnepi megemlékezést tart, majd ezt követően a Kossuth emlékműnél koszorúzást. Megbízza a polgármestert, hogy az ünnepi megemlékezés megtartásáról gondoskodjon. Határidő: október 23. MÓDOS IMRE tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a vörös iszap által elöntött települések megsegítésére a Sárréti kistérségben segélyakciót szerveztek és a hivatalban munkaidőben várják az adományokat. (élelmiszer, ruhanemű és pénzbeni felajánlás.) Mivel az Önkormányzat tulajdonában van még kb. 10 építési telek, javasolja, hogy méltányos áron 5 Ft-ért ajánlják fel menekülés céljából a károsultaknak. JÁMBOR MIHÁLYNÉ véleménye szerint vonzó lehet azoknak az embereknek is, akik árvíz sújtotta helyeken laknak. Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 84/2010.(X. 15.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a vörös iszap által elöntött települések károsultjainak építkezés céljára 5 Ft-ért építési telket biztosít. Megbízza a polgármestert, hogy döntést tegye közzé, hogy a károsultakhoz eljusson. Határidő: folyamatos PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a testület tagjait, hogy az előző képviselő-testület a munkatervet elfogadta, mely szerint novemberben és decemberben lesz még testületi ülés. A novemberi testületi ülésre közmeghallgatást tervezett az előző testület. Az ülés időpontját nem határozták meg. Napirendi pontként a III. n. éves költségvetés teljesítéséről készült tájékoztatót kell megtárgyalni, és a évi költségvetési koncepciót kell elfogadni. Javasolja, hogy az állami költségvetéstől tegyék függővé az ülés időpontját, hogy a koncepciót is tudják a testület elé terjeszteni. November 25-ét javasolja és a kezdési időpontra elmondja, hogy tegyenek javaslatot, eddig ugyanis 13 órakor kezdődtek a testületi ülések. SERDÜLT JÁNOS CSABA javasolja, hogy a testületi ülések késő délután 5 órakor kezdődjenek. 16

17 MÓDOS IMRE is egyetért az 5 órás kezdéssel. LUCZÁS TÜNDE úgy gondolja, hogy most is 3 órakor kezdődött a testületi ülés és eltelt az idő mégis, azért aki egész nap dolgozik 5 órakor beül egy testületi ülésre és óráig itt ül ne mondja senki sem, hogy ugyanúgy forog az agya, mint ha délután lenne. Itt felelős döntéseket kell hozni. Az 5 órai időpontot nagyon későnek találja, még ha 4 órakor kezdődik akkor lesz 10 óra mire végeznek. HERCZEGH IMRE véleménye szerint sem jó az 5 óra, főleg télen. JÁMBOR MIHÁLYNÉ elmondja, hogy az előző ciklusban működött a Gazdasági Bizottság is és hiába tárgyalta meg a napirendi pontot a bizottság a testületi ülések mégis elhúzódtak. Az elhangzottakkal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 85/2010.(X. 15.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete az alábbi munkatervet fogadta el: A képviselő-testületi ülés időpontja és napirendje: november 25. csütörtök 16 óra közmeghallgatás 1.) A polgármester tájékoztatója a képviselő-testület két ülése között tett intézkedésekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, fontosabb eseményekről. Előadó: Módos Imre polgármester 2.) Beszámoló a évi költségvetés III. n. évi teljesítéséről. Előadó: Módos Imre polgármester 3.) A évi költségvetési koncepció elfogadása. Előadó: Módos Imre polgármester 4.) Beszámoló a település közrend közbiztonságáról. Előadó: Dr. Krocsek Zoltán Püspökladány Város Rendőrkapitánya 5.) Különfélék. Megbízza a polgármestert, hogy az ülés megtartásáról gondoskodjon. Határidő: november 25. PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a testület tagjait, hogy a vagyonnyilatkozatot az eskütételtől számított 30 napon belül kell leadni. Aki nem adja be vagyonnyilatkozatát, nem gyakorolhatja képviselői jogait. A csomagot megrendelték, az Ügyrendi Bizottság elnöke majd mindenkinek átadja és a bizottságnak kell majd visszahozni, aki gondoskodik az 17

18 őrzéséről. A láda kulcsa, melyben el lesznek zárva a bizottság elnökénél és egy tagjánál lesz. A polgármesteré és a képviselőké nyilvános, a hozzátartozóké viszont nem. Amennyiben bárki részéről kifogás merül fel a hitelességet jelölő iratot be kell mutatni. HERCZEGH IMRE kéri a képviselő-testület tagjait, hogy mindenki pontosan adja majd le a bizottság által meghatározott időpontban a vagyonnyilatkozatokat. LUCZÁS TÜNDE elmondja, hogy a pedagógusok, konyhai dolgozók és az ÖNO-s dolgozók részére évre béren kívüli juttatásként megállapított nettó Ft/fő/hó meleg étkeztetési hozzájárulás kifizetését azok részére, akik az étkezést Bihartordán a Napközi konyháján igénybe vették a júliusi testületi ülésen a képviselő-testület felfüggesztette. Elmondja, hogy az étkezési hozzájárulás megvonása a konyhai dolgozókat érintette a legdrasztikusabban, hisz az ő fizetésük Ft. PETRUCZ SÁNDOR elmondja, hogy ha csak a konyhai dolgozóknak adják vissza az Ft melegétkezési hozzájárulást, akkor ez a döntés a többi közalkalmazottal szemben tisztességtelen. Milyen hangulatot fog kelteni? Véleménye szerint a novemberi testületi ülésen a kis ÖNHIKI elbírálása után meglátják milyen összegű támogatást kap az Önkormányzat és majd akkor visszatérnek az újratárgyalására. DR. SZABÓ JÓZSEF köszöni a meghívást, hogy itt lehetett a képviselő-testület alakuló ülésén. Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a hivatal átadás-átvétele október 7-én kulturált légkörben megtörtént. Mindenkinek jó egészséget, eredményes munkát kíván és gratulál mindenkinek a választáson elért eredményekhez. Elmondja továbbá, hogy véleményt fogalmazott meg az átadás-átvételi jegyzőkönyvben. Azt mondta, hogy jogi erkölcsi felelőssége nem szűnt meg az átadással, bármikor szívesen segít, ha erre szükség lesz. Köszöni, hogy ilyen hosszú ideig vezetője lehetett a testületnek, amit nem jól csinált azt ki lehet javítani, ami jó azt meg nem szükséges háborgatni. Köszöni mégegyszer, hogy itt lehetett és bármikor igényt tartanak a segítségére szívesen segít. A helyi nyugdíjas klubba kérni fogja felvételét és ott fog ezentúl tevékenykedni. JAKABNÉ SUGÁR ESZTER gratulál mint régi képviselő azoknak, akik elnyerték ezt a magas megtiszteltetést, ami felelősség is egyben. Reméli tisztában van vele minden képviselő-testületi tag, polgármester úr, alpolgármester urak, hogy egy falu van rájuk hagyva. Amit az előző képviselő-testülettel elkezdtek azt vigyék tovább, újítani természetesen kell és kívánja, hogy ezzel a fiatalos hévvel a falu javát szolgálják. MÓDOS IMRE megköszöni a szép szavakat és elismerést. Elmondja, hogy élni fognak azzal, hogy a faluért minél többet tegyenek. Elmondja továbbá, hogy a település címerének úgy gondolta egy kicsit heraldikusabbnak kellene lenni és körül kellene díszíteni levelekkel. Nem tudja van-e ennek valami jogszabálya, hogy ezen változtassanak. PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a testületet, hogy a képviselő-testület által elfogadott 9/1996.(VIII. 6.) Önk. sz. rendelet - mely a helyi címer és zászlóhasználatról szól - módosítására szintén sort kell keríteni ahhoz, ha a címerkép változtatásra kerül. Körül kell járni, hogy a címer változtatásának milyen feltételei vannak. 18

19 A nyílt ülésnek több napirendi pontja nem volt, kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el. A polgármester az önkormányzati hatósági ügyek intézésére zárt ülést rendelt el, a nyílt ülést pedig berekesztette. k.m.f. Módos Imre Petrucz Sándor polgármester jegyző 19

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 12- án tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-4/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. augusztus 9-én tartott nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-12/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2014.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 108/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. október 30-án 13,00 órakor a művelődési ház középső termében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Bizottságok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. szeptember 25. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Tárgy: Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület rendes ülése. Az ülést vezeti:

Részletesebben

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 9 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 60/2011. (VIII.4.) kt. határozat: A 2011. augusztus 4-ei ülés napirendjének elfogadása 61/2011. (VIII.4.)

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-21 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 21.-i

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2012. január 31-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2012. január 31-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 248 / 1 /2012 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2012. január 31-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 1/2012.(I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat Vagyonnyilatkozatokat kezelő ad-hoc

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 10-én tartott rendkívüli ülésének 8-17/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (50-52/2007.) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A Bentlakásos Idősek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 17-én 16.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza Nagyterme (Békés, Petőfi u. 2.) Jelen vannak:, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

NAPIRENDI PONT: 1. Jegyzői munkakör betöltésére beadott pályázatok elbírálása (írásos előterjesztés) Előterjesztő: a polgármester

NAPIRENDI PONT: 1. Jegyzői munkakör betöltésére beadott pályázatok elbírálása (írásos előterjesztés) Előterjesztő: a polgármester Képviselő-testületének 2011. január 10-én megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 5-14/2010. (I. 10.) számú határozatok d. rendeletek: - Ügyiratszám: Határozatok: - 5/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Bököny Község Képviselő-testülete 2007. szeptember 13-án tartott ülésének 8-37/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (87-94/2007;18/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról 176 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. december 18-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 71/2014. (XII.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 150. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-9/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő

Részletesebben

Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án 17,00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal - Pusztavám Pusztavám Község Önkormányzat

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. december 20-án 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-8/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott ülésén folytatólagosan.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott ülésén folytatólagosan. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott ülésén folytatólagosan. Jelen vannak: Boros Zoltán polgármester,

Részletesebben

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Készült: Madaras község Önkormányzatnak Képviselő-testülete 2008. április 2-án 15 órai kezdettel tartott rendes, nyílt ülésén. Ülés helye:

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Görög László polgármester

Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. november 11-én megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

Készült: 2 példányban. Példány. a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata

Készült: 2 példányban. Példány. a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata 93 6/2010.sz. Készült: 2 példányban. Példány Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 17-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata Napirend:

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-14/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. szeptember 17- én (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: -, - Dankó József, Jozó Tamás, Kenyér Endre, Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész Zoltán, Sipos Zoltán képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. 1 Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. augusztus 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. február 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Szám: 110-6/2015. UGOD. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 110-6/2015. UGOD. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 110-6/2015. UGOD Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8564 Ugod, Kossuth u. 32. Szám:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester,

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. április 7- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés. 2 0 1 4. a u g u s z t u s 12.

P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés. 2 0 1 4. a u g u s z t u s 12. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés 2 0 1 4. a u g u s z t u s 12. Készült: Veresegyház Város Polgármesteri

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről Ikt. sz.: 13-16/2015 Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Je gyz őkönyv Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. 11/2007. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Szám: K/204-3/2014. Kőszegszerdahely, 2014. június 24. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. június 24-én ( kedden ) 18 órakor a Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely, Velem községek Önkormányzati

Részletesebben

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 2/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. február 12.-én (kedd) napján 19 00 órai

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. J E GYZŐ KÖNYV Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26-án 14.00 órakor, a hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Fekete Csaba alpolgármester Havanecz

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Rendeletek: 27/2011.(XII.14.) A települési szilárd-hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 7-én 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 7-én 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: V/100-19/2015. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 7-én 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y. Készült: Sajóbábony Nagyközség Polgármesteri Hivatalában 2008. április 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y. Készült: Sajóbábony Nagyközség Polgármesteri Hivatalában 2008. április 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről. SAJÓBÁBONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SAJÓBÁBONY, BOCSKAI ÚT 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y Készült: Sajóbábony Nagyközség Polgármesteri Hivatalában 2008. április 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző. 227 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. január 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben