ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az tanévben. Rektor: Prorektor: Dékánok:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az 1886 87. tanévben. Rektor: Prorektor: Dékánok:"

Átírás

1 ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az tanévben. LIPTHAY SÁNDOR. Rektor: KRIESCH JÁNOS. Prorektor: Dékánok: KÖNIG GYULA, az építészi és mérnöki szakosztályban. SCHULLER ALAJOS, a gépészmérnöki szakosztályban. ILOSVAY LAJOS, az egyetemes és vegyészi szakosztályban. Prodékánok: KLIMM MIHÁLY, az épitészi és mérnöki szakosztályban. NAGY DEZSŐ, a gépészmérnöki szakosztályban. KRENNER JÓZSEF SÁNDOR, az egyetemes és vegyészi szakosztályban. 2. Nyilvános rendes tanárok. DR. SZTOCZEK JÓZSEF, kir. tanácsos, a főrendiház tagja, a HL osztályu vaskorona-rend lovagja, okleveles mérnök, a bölcsészet tiszteletbeli tudora, a királyi József-műegyetem érdemesült igazgatója és rektora, a műszaki természettan ny. r. tanára, a magyar tud. akadémia alelnöke, az orsz. közoktatási tanács alelnöke, a közeptanodai tanárképezde igazgatója, a magyar kir. középiskolai tanárvizsgáló bizottság elnöke, a magyar mérnök- és építészegylet, a kir. magyar természettudományi társulat, a délmagyarországi természettudományi társulat és az országos közeptanodai tanár-egylet tiszteletbeli tagja. IX. Üllői-út 7. sz. KRUSPÉR ISTVÁN, kir. tanácsos, a III. osztályu vaskorona-rend lovagja és a szerb Takova-rend középkeresztese, a kir. József-műegyetem

2 mérnöki és építészi szakosztályának érdemesült dékánja, a geodézia ny. r. tanára, a magy. tud. akadémia rendes tagja, az állami középponti m. kir. mértékhitelesítő bizottság ideiglenes igazgatója, a Párisban székelő»comité international des poids et mesures«, a magyar mérnök- és építész-egylet, a kir. magy. természettudományi társulat tagja. VIII. Bodzafa-utcza 21. sz. SCHNEDÁR JÁNOS, építész, a száraz-, mű- és diszépitéstan ny. r. tanára, a temesvári vasút igazgatótanácsosa, a magyar mérnök- és építészegylet, a m. orsz. iparegyesület tagja. VII. Dohány-utcza 7. sz. DR. GERLÓCZY GYULA, (Alsóviszokai), jogtudor, köz- és váltóügyvéd, a mérnöki és építészi szakosztály érdemesült dékánja, a nemzetgazdaságtan, jog- és törvényisme ny. r. tanára, a m. tud. akadémia nemzetgazdasági és statisztikai állandó bizottságának tagja. VIII. Zerge-utcza 6. sz. KRIESCH JÁNOS, az állattan ny. r. tanára, az egyetemes osztály volt dékánja, a m. tud. akadémia levelező tagja, az orsz. középiskolai tanár-vizsgáló bizottság tagja, az orsz. közoktatási tanács váltakozó tagja, az orsz. középiskolai tanár-egylet, a délmagyarországi természettudományi társulat, a délmagyarországi,az erdélyrészi, a tiszafüredi méhészegyletek tiszteleti, a kir. m. természettudományi társ. választmányi, és a bécsi zoologischbotanischer Verein rendes tagja ; a magyar országos méhészeti egyesület és az országos halászati egyesület igazgató alelnöke. VIII. Nap-utcza 13. sz. BIELEK MIKSA, a gépész-mérnöki szakosztály érdemesült dékánja, okleveles gépészmérnök, a gépszerkezettan ny. r. tanára, a gőzkazán-vizsgáló bizottság műszaki tagja, a magyar mérnök- és építész-egylet, a német mérnök-egylet, valamint a»hütte«berlini egylet tagja. V. Hold-utcza 29. sz. DR. HUNYADY JENŐ, bölcsészettudor, a mennyiségtan ny. r. tanára, egyszersmind tanár a középiskolai tanárképzőn, a magy. tudom, akadémia rendes és az orsz. középisk. tanárvizsgáló bizottság tagja. IV. Só-utcza 7. sz. WÁGNER. LÁSZLÓ (Zólyomi), a mezőgazdaságtan és erdészeti encziklopédia ny. r. tanára, a III. osztályú vaskorona-rend és a Ferencz-József - rend lovagja, a spanyol Izabella-rend csillagos commandeurje, a portugalli királyi»nosso Senhor Jesu Christo«katona-rend középkeresztese, a braziliai csász. Rózsa-rend tiszt-lovagja, a franczia becsület-rend és az olasz kir. szent Móricz- és Lázár-rend lovagja, a franczia arany»grande Médaille d'honneur«tulajdonosa; a franczia»société zoologique d'acclimatation«magyarországi kültanácsosa és a»société des agriculteurs de France«osztrák-magyar tiszteletbeli képviselője, a magyar országos gazdasági egyesület igazgatósági tagja, a bajorországi kir. gazdasági egyesület tiszteletbeli tagja, a budapesti kereskedelmi- és iparkamara, a franczia»société nationale d'agriculture de France«, a lyoni»société d'agricultűre, d'histoire naturelle et des arts utiles«, továbbá a madridi és valenciai spanyol gazdasági egyletek és a Rió-Janeiróban székelő»sociedade ameliadora da industria nácional«levelező tagja. V. Erzsébet-tér 19. sz. DR. SZILY KÁLMÁN (Nagyszigethi), a philosophia tiszteleti doktora, kir. tanácsos, a III. osztályú vaskorona-rend lovagja, a kir. József-műegyetem

3 érdemesült rektora és dékánja, a mathematikai természettan és analitikai mechanika ny. r. tanára, a m. tud. akadémia rendes- és igazgató-tagja, a kir. természettudományi társulat elnöke, a délmagyarországi természettudományi társulat tiszteletbeli tagja, az orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizottság és az orsz. közoktatási tanács váltakozó tagja. VI. Andrássy-út 108. sz. FÖLSER ISTVÁN, okleveles mérnök, az ábrázoló geometria ny. r. tanára, egyszersmind tanár a középiskolai tanárképzőn, az orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, az orsz. rajztanárvizsgáló bizottság külső és az orsz. közoktatási tanács váltakozó tagja. IX. Üllői-út 21. sz. KHERNDL ANTAL, okleveles mérnök, a víz- és híd-, út- és vasútépitéstan ny. r. tanára, a m. tud. akadémia 1. tagja és a mérnöki szakosztály volt dékánja. VIII. Mária-utcza 29. sz. DR. WARTHA VINCZE, bölcsészettudor, okleveles vegyész, a gépészmérnöki szakosztály érdemesült dékánja, a chemiai technologia ny. r. tanára, egyszersmind tanár a középiskolai tanárképzőn, a m. tud. akadémia levelező, a kir. természettudományi társulat választmányi tagja, ez idő szerint műegyetemi könyvtárnok. VIII. Stáczió-utcza 44. sz. STEINDL IMRE, műépítész, a műépitéstan ny. r. tanára, a Ferencz József-rend lovagja, a franczia Akadémia tisztje, az orsz. rajztanárvizsgáló bizottság kültagja, az orsz. iparegyesület igazgató-tagja, a magyarorsz. műemlékek igazgató bizottságának beltagja. IV. Kigyó-utcza 3. sz. NAGY DEZSŐ. okleveles gépészmérnök, a műszaki mechanika és elméleti géptan ny. r. tanára, a Ferencz József-rend lovagja. VIII. Máriautcza 23. sz. DR. KRENNER JÓZSEF SÁNDOR, az ásvány- és földtan ny. r. tanára, a természettudományok tudora, az orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, a m. tud. akadémia és a statisztikai tanács rendes, a kir. természettudományi társulat választmányi tagja, a nemzeti muzeum ásványtani gyűjteményének őre. Muzeum-épület. PILCH ÁGOSTON, gépészmérnök, a mechanikai technologia ny. r. tanára. IX. Kálvin-tér 8. sz. HAUSZMANN ALAJOS, műépítész, a száraz-, mű- és diszépitéstan ny. r. tanára, a. mérnöki és építészi szakosztály érdemesült dékánja, a III. oszt. vaskorona-rend és a kir. belga Lipót-rend lovagja. IV. Zöldfa-utcza 32. sz. KLEIN GYULA, a növénytan ny. r. tanára, a m. tud. akadémia levelező tagja, az országos középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, a kir. term. tud. társulat választmányi tagja, a bécsi»k. k. Grartenbau- Gesellschaft«levelező tagja. IX. Pipa-utcza 6. sz. SCHULLER ALAJOS, a kisérleti természettan ny. r. tanára, a m. tud. akadémia levelező tagja, az orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizottság, a kir. term. tud. társulat választmányi tagja. IX. Soroksári-utcza 19. sz. DR. KÖNIG GYULA, bölcsészettudor, a mennyiségtan ny. r. tanára, a m. tud. akadémia levelező tagja, tanár a középiskolai tanárképzőn, az orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja. VI. Andrássy-út 47. sz.

4 6 LIPTHAY SÁNDOR (Kisfaludi), okl. mérnök, az út- és vasútépitéstan ny. r. tanára, a mérnöki és építészi szakosztály volt dékánja. VII. Kerepesi-út 14. sz. KLIMM MIHÁLY, okleveles mérnök, a vizépitéstan ny. r. tanára. IX. Imre-utcza 9. sz. ASBÓTH EMIL (Nemes-csói), a Ferencz József-rend lovagja, okleveles gépészmérnök,a gépszerkezettan ny. r. tanára. VI. Andrássy--út 100. sz. DR. ILOSVAY LAJOS, bölcsészettudor, a chemia ny. r. tanára, a kir. magyar term. tud. társ. választmányi tagja. Ősz-utcza 18. sz. K. JÓNÁS ÖDÖN, okleveles gépészmérnök, a leiró géptan és géprajz ny. r. tanára. IX. Lónyay-utcza 12. sz. RAUSCHER LAJOS, a szabadkézi rajz ny. r. tanára, az országos rajztanárvizsgáló bizottság tagja, az iparmüvészeti társulat választmányi tagja. II. Jégverem-utcza 2. sz. DR. CSIKY KÁLMÁN (Alsó-Csernátoni), a jog- és államtudományok tndora, a magyar közigazgatási jog- és magánjog ny. r. tanára, tudomány-. egyetemi magántanár, Budapest főváros törvényhatósági bizottságának tagja..ix. Pipa-utcza 6. sz. LÓCZY LAJOS (Lóczi), okleveles mérnök, a geologia ny. rk. tanára. VII. Damjanich-utcza 51. sz. DR. GHYCZY GÉZA, kir. tanácsos, a kereskedelmi akadémia igazgatója, meghivott szakférfiu a könyvviteltan előadására. DR. MÜLLER KÁLMÁN, orvos-, sebésztudor, szülészmester, a hasbetegségek kór- és gyógytanának ny. rk. tanára a kir. tud. egyetemen és közkórházi főorvos, az egészségtan megbízott tanára a kir. tud. egyetem bölcsészeti karánál és a k. József-műegyetemen, az orsz. közegészségi tanács rk. tagja, Pozsony- és Vasmegye tb. főorvosa, a budapesti kir. orvos-egyesület alapító, a magyar orvosi könyvkiadó társulat rendes és igazgató, a kir. magy. természettudományi társulat örökítő, a kolozsvári orvos-természettudományi társulat rendes tagja, a párisi»société de médecine pratique«levelező és a párisi»société de médecine publique et d'hygiéne professionelle«külföldi tagja. IV. Váczi-utcza 25. szám. Nb. A mennyiségtan egyik tanszéke, és a borászati chemikus állomása üresedésben van. 3. Magántanárok. MAURER MÓR, okleveles mérnök, főmérnök a m. kir. államvasutak építési osztályában, az épitéstani mechanika és vasfödelek szerkezettanának magántanára. VII. Király-utcza 69. sz. GONDA BÉLA, okleveles mérnök, főmérnök a közmunka- és közlekedésügyi ministerium műszaki tanácsában, a»gazdasági Mérnök és a»vizügyi Közlöny«szerkesztője, a magyarországi hírlapírók nyugdíj intézetének felügyelő bizottsági tagja, a mezőgazdasági vizműtan magántanára, a műszaki közigazgatás előadója. IV. Só-utcza 6. sz.

5 PFAFF FERENCZ, okleveles építész, a középitéstan és távlattan magántanára, főmérnök a m. kiv. államvasutaknál. IV. Vámház-körút 2. sz. TŐTÖSSY BÉLA (Zepethneki), műegyetemi repetitor, a mathematika magántanára. VIII. József-körút 51. sz.. PECZ SAMU, okl. épitész, az ókori építészet magántanára. IV. Muzeum-körút 9. sz. KISS ISTVÁN, okleveles épitész, a középitéstan magántanára. RADOS GUSZTÁV, a mathematika magántanára s műegyetemi repetitor. VII. Kazinczy-utcza 9. sz. LÁZÁR L. PÁL, okleveles gépészmérnök, a gazdasági géptan magántanára és tanár a lokomobil és cséplőgéplő-kezelők tanfolyamán. IX. Csillagutcza 10. sz. REJTÖ SÁNDOR, okleveles gépészmérnök, k. ipari felügyelő, a textilipari technologia magántanára. 4. Repetitorok. TÖTÖSSY BÉLA, ábrázoló geometriából. RADOS GUSZTÁV, mathematikából. 5. Tanitók. FRITSCH VILMOS, a franczia nyelv s irálytan tanítója. Hungáriaszálloda. GRISZA LÁSZLÓ, az angol nyelv és irálytan tanítója. SZANDHÁZ KÁROLY, gyakorló szobrász, a mintázat tanítója. VII. Nagy-Akáczfa-utcza 34. sz. GREGUSS JÁNOS, minta-rajztanodai tanár, az alak- és tájrajz tanítója. IX. Üllői-út 9. sz. 6. Tanársegédek. ALPÁR IGNÁCZ, épitész, műépitéstanra. BODOLA LAJOS, okl. mérnök, hídépitéstanra. ZIMÁNYI KÁROLY, oklev. középiskolai tanár, ásvány- és földtanra. FERTIG VILMOS, okl. középisk. tanár, ábrázoló geometriára. SZILASSI JAKAB, okl. vegyész, chem. technologiára. GRITTNER ALBERT, okl. vegyész, borászatra. MENCZER ÁRPÁD, okl. gépészmérnök, gépszerkezettanra. LENDL ADOLF, okl. középiskolai tanár, állattanra. NAGY VIRGIL, okl. épitész, műépitéstanra. PAVLICSEK SÁNDOR, okl. középisk. tanár, a növénytanra. PECZ KORNÉL, okl. gépészmérnök, mechanikai technologiára. PECZ SÁMUEL, okl. épitész, középitéstanra. SCHADEN FRIGYES, okl. gépészmérnök, gépszerkezettanra. DR. MURAKÖZY KÁROLY, okl. középisk. tanár, chemiára. VATER JÓZSEF, okl. középisk. tanár, kísérleti fizikára.

A királyi József-műegyetem személyzete.

A királyi József-műegyetem személyzete. A királyi József-műegyetem személyzete. Tanárok. Conlegner Károly, kir. tanácsos, a Ferencz József-rend lovagkeresztjének tulajdonosa, a kir. József-műegyetem érdemesült rektora, a német irály, kereskedelmi

Részletesebben

A királyi József-műegyetem személyzete.

A királyi József-műegyetem személyzete. A királyi József-műegyetem személyzete. Rektor. Vész János Ármin, okleveles mérnök, a felsőbb mennyiségtan rendes tanára, egyszersmind tanár a középtanodai tanárképezdén, a magyar tud. akademia rendes-,

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Tiszti kar az 1891/92. tanévben. Rektor: Dékánok:

ELSŐ RÉSZ. Tiszti kar az 1891/92. tanévben. Rektor: Dékánok: ELSŐ RÉSZ. Tiszti kar az 1891/92. tanévben. P r o r e k t o r: KÖNIG GYULA. KLIMM MIHÁLY. Rektor: Dékánok: CZIGLER GYÖZÖ, az építészi és mérnöki szakosztályban. ASBÓTH EMIL, a gépészmérnöki szakosztályban.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Tiszti kar az tanévben. Rektor: P r o r e k t o r: Dékánok:

ELSŐ RÉSZ. Tiszti kar az tanévben. Rektor: P r o r e k t o r: Dékánok: ELSŐ RÉSZ. Tiszti kar az 1887 88. tanévben. LIPTHAY SÁNDOR. Rektor: KRIESCH JÁNOS. P r o r e k t o r: Dékánok: KÖNIG GYULA, az építészi és mérnöki szakosztályban.. FÖLSER ISTVÁN, a gépészmérnöki szakosztályban.

Részletesebben

A királyi József-műegyetem tanácsa az tanévben. Sztoczek József. Vész János Armin.

A királyi József-műegyetem tanácsa az tanévben. Sztoczek József. Vész János Armin. A királyi József-műegyetem tanácsa az 187 8 9. tanévben. Sztoczek József. Vész János Armin. R e c t o r: Prorector: Dékánok: Kriesch János, az egyetemes osztály és műszaki vegyészi szakosztály dékánja.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Tiszti kar az tanévben. Rektor: Prorektor: Dékánok:

ELSŐ RÉSZ. Tiszti kar az tanévben. Rektor: Prorektor: Dékánok: ELSŐ RÉSZ. KRENNER JÓZSEF SÁNDOR, az egyetemes és vegyészi szakosztályban. Tiszti kar az 1888 89. tanévben. LIPTHAY SÁNDOR. KRIESCH JÁNOS. Rektor: Prorektor: Dékánok: KÖNIG GYULA, az építészi és mérnöki

Részletesebben

ELSŐ KÉSZ. Tiszti kar az 1890/91. tanévben. Rektor: P r o r e k t o r: Dékánok: CZIGLER GYŐZŐ, az építészi és mérnöki szakosztályban.

ELSŐ KÉSZ. Tiszti kar az 1890/91. tanévben. Rektor: P r o r e k t o r: Dékánok: CZIGLER GYŐZŐ, az építészi és mérnöki szakosztályban. ELSŐ KÉSZ. Tiszti kar az 1890/91. tanévben. KLIMM MIHÁLY. Rektor: LIPTHAY SÁNDOR. P r o r e k t o r: KRENNER JÓZSEF SÁNDOR, az egyetemes és vegyészi szakosztályban. Dékánok: CZIGLER GYŐZŐ, az építészi

Részletesebben

A királyi József-műegyetem személyzete.

A királyi József-műegyetem személyzete. A királyi József-műegyetem személyzete. Rektor. Sztoczek József, kir. tanácsos, okleveles mérnök, a kir. József-műegyetem érdemesült igazgatója és rektora, a műszaki természettan rendes tanára, a magy.

Részletesebben

A MÛEGYETEM AKADÉMIKUSAI

A MÛEGYETEM AKADÉMIKUSAI A MÛEGYETEM AKADÉMIKUSAI Ádám József (1950), mérnök, egyetemi tanár Alexits György (1899 1978), matematikus, egyetemi tanár levelezõ tag: 1948, Arenstein József (1816 1892), matematikus, ipartanodai tanár

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Bibliográfiák Gáspár Margit: A magyar kémiai irodalom bibliográfiája. 1901 1925. Bp., 1931. Egy. ny. XII, 334 p. Gáspár Margit: A

Részletesebben

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II.

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. II. KÖTET TARTALOMJEGYZÉKE Kölcsey Ferenc 5 509. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1811 - Kölcsey m. m. IX. 58-60. r 6 510. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1813 - Kölcsey

Részletesebben

Tudományos intézetek és egyletek.

Tudományos intézetek és egyletek. 8 Bányahatóságok. Szatmár-németi kir. törvényszék. Hatásköre kiterjed a következő törvényszékek területeire: Szatmár- Németi, Arad, Beregszász, Békés-Gyula, Debreczen, Mármaros-Sziget, Nagy- Várad, Nyiregyháza,

Részletesebben

Jogászképzés Pécsett a 20. században

Jogászképzés Pécsett a 20. században Jogászképzés Pécsett a 20. században Dr. Schmelczer-Pohánka Éva osztályvezető, főkönyvtáros Pécsi Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjtemények Osztálya Történelmi előzmények A középkori pécsi egyetem (1367)

Részletesebben

(l055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8.) O R S Z Á G O S V Á L A S Z T O T T B Í R Ó I N É V J E G Y Z É K (2011. június 1-2014. május 31.

(l055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8.) O R S Z Á G O S V Á L A S Z T O T T B Í R Ó I N É V J E G Y Z É K (2011. június 1-2014. május 31. M A G Y A R K E R E S K E D E L M I É S I P A R K A M A R A M E L L E T T S Z E R V E Z E T T V Á L A S Z T O T T B Í R Ó S Á G A R B I T R A T I O N C O U R T A T T A C H E D T O T H E H U N G A R I A

Részletesebben

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN 1896 1944 (A kiállítások időpontjának sorrendjében. Zárójelben a raktári szakjel.) 1896 1896. ezredéves országos kiállítás Budapesten. Az Országos Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Tiszti kar az 1894/95. tanévben. Rektor: Pro rektor: Dékánok:

ELSŐ RÉSZ. Tiszti kar az 1894/95. tanévben. Rektor: Pro rektor: Dékánok: ELSŐ RÉSZ. Tiszti kar az 1894/95. tanévben. ENTZ GÉZA. Rektor: KŐNIG GYULA. Pro rektor: KRENNER JÓZSEF SÁNDOR, az egyetemes és vegyészi szakosztályban. Dékánok: ILOSVAY LAJOS, az építészi és mérnöki szakosztályban.

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

LOTZ KÁROLY ERNST-MUZEÜM EMLÉKKIÁLLÍTÁST. legközelebb

LOTZ KÁROLY ERNST-MUZEÜM EMLÉKKIÁLLÍTÁST. legközelebb f I MZ ERNST-MUZEÜM legközelebb LOTZ KÁROLY EMLÉKKIÁLLÍTÁST rendez. Tiz év múlott el azóta, hogy a Képzőművészeti Társulat a Lotz-kiállitást rendezte. Azóta a nagy magyar mester oly sok elfeledett ismeretlen

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E

SZEGEDI MŰSZAKI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E P r o g r a m : A U G U S Z T U S 23 9.00 Alakuló értekezlet 24. 8.00

Részletesebben

Építőipari konferencia Építők Napja

Építőipari konferencia Építők Napja Építőipari konferencia Építők Napja 2014. május 30. Ybl Miklós és Székesfehérvár kapcsolata Megemlékezés Ybl Miklós születésének 200. évfordulójára Igari Antal megyei főépítész Fejér Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Kiss Márton. Dallos Györgyi. Kiss Márton Osváth Zsolt Szabó Ilona. Molnár Klára. Rumi Tamás. Lévay Csaba. Rubesch Andrea

Kiss Márton. Dallos Györgyi. Kiss Márton Osváth Zsolt Szabó Ilona. Molnár Klára. Rumi Tamás. Lévay Csaba. Rubesch Andrea MILLENNIUMI ÉVKÖNYV Szerkesztette és a bevezetõt írta: Kiss Márton A szerkesztésben közremûködött: Dallos Györgyi Adatgyûjtõ: Kiss Márton Osváth Zsolt Szabó Ilona Adatrögzítõ: Molnár Klára Kiadvány szerkesztõ:

Részletesebben

V.A. Osztályfõnök : Bencze Mária Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek. román. Borsos Magdolna. technika. angol. Szabó Éva. történelem.

V.A. Osztályfõnök : Bencze Mária Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek. román. Borsos Magdolna. technika. angol. Szabó Éva. történelem. V.A Osztályfõnök : 08:00-08:0 Borsos Magdolna 0:00-0:0 :0 - :00 Péter Endre V.Sbs Osztályfõnök : 08:00-08:0 0:00-0:0 :0 - :00 Borsos Magdolna V.C Osztályfõnök : 08:00-08:0 0:00-0:0 Csiki Boglárka :0 -

Részletesebben

A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004)

A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) Magyar Országos Levéltár Budapest, 2006 A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) Összeállította: Nagy Gábor Magyar

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ 2013. augusztus 12. II. évfolyam 14. szám Kedves Ügyfelünk! Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ Az Önök véleménye továbbra is fontos számunkra, így ha bármilyen észrevételük, kérdésük, javaslatuk

Részletesebben

Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján

Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján NAGY Adrienn Pécsi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézet adrienn.n.z@gmail.com A középfokú kereskedelmi iskolák

Részletesebben

Szemináriumok, intézetek, klinikák vezetői és szakelőadók a Debreceni Tudományegyetemen (1914 1950) 1

Szemináriumok, intézetek, klinikák vezetői és szakelőadók a Debreceni Tudományegyetemen (1914 1950) 1 adattár 123 mudrák józsef Szemináriumok, intézetek, klinikák vezetői és szakelőadók a Debreceni Tudományegyetemen (1914 1950) 1 Református Hittudományi Kar Ószövetségi Tudományok Szemináriuma igazgató

Részletesebben

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 Terjedelem: 2,00 fm, 20 doboz, 20 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. terem, 116-119. polc Az iratokat Dr. Feldmáyer György nagykőrösi

Részletesebben

Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Kód Tantárgyak Előfeltételek I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. T. A001 Exegetikai alapdolgozat B040

Részletesebben

titkár. A jegyzőkönyv hileléül: Jegyzőkönyv.

titkár. A jegyzőkönyv hileléül: Jegyzőkönyv. körmöczbányai osztály ezen indokolásával a központi elnök ur nagybányai kiküldetéséről való beszámolójára és az ezzel kapcsolatos memorandum ügyre czélzott. Ha ezen fellevésünk helyes, kimondja osztályülésünk,

Részletesebben

J " 7 MAGYAR IPARMŰVÉSZETI

J  7 MAGYAR IPARMŰVÉSZETI érem. Horváth Jolán, 1904. St. Louisi kiállítás arany-érem. Horváth Károly, 1905. kaposvári kiállítás kereskedelmi miniszter iparművészeti érme. Izabella háziipar egylet, 1904. évi karácsonyi kiállítás

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Kossuth L u 19-21, Magyar u 2-6, 26 ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) Övezeti besorolás (SZT) VK-V VK-V VK-V

Kossuth L u 19-21, Magyar u 2-6, 26 ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) Övezeti besorolás (SZT) VK-V VK-V VK-V Déli Belváros 6 TÖMB tömbszám 6 6 6 HRSZ 2421 24213 24215 közterület név Kossuth Lajos utca Múzeum körút Magyar utca házszám 19-21 7 12-14 többes cím Kossuth L u 19-21, Magyar u 2-6, Magyar utca 12-14,

Részletesebben

SZAKOSZTÁLYI ÉRTESÍTŐ.

SZAKOSZTÁLYI ÉRTESÍTŐ. SZAKOSZTÁLYI ÉRTESÍTŐ. VU. szakülés 1S89. november 16-án. Elnökölt: Dr. Szamosi János, szakosztályi elnök. A szakülés tárgyai: 1. Dr. Széchy Károly szakoszt tag felolvadta: Kazinczy és Döbrentei, régi

Részletesebben

Állatorvos, bölcsészdoktor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes és tiszteleti

Állatorvos, bölcsészdoktor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes és tiszteleti 204-391 Biographia 2007.12.04 10:07 Page 379 DR. ZIMMERMANN ÁGOSTON 1875 1963 379 Állatorvos, bölcsészdoktor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes és tiszteleti tagja, Kossuth-díjas, az anatómia és fejlôdéstan

Részletesebben

Székhely Irsz. Székhely címe. 12 Cégénydányád 4742 Dózsa Gy. u. 11. Kovácsné. 12 Cégénydányád 4742 Dózsa Gy. u. 13. Kovácsné

Székhely Irsz. Székhely címe. 12 Cégénydányád 4742 Dózsa Gy. u. 11. Kovácsné. 12 Cégénydányád 4742 Dózsa Gy. u. 13. Kovácsné MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ GYERMEKOTTHONOK, LAKÁSOTTHONOK, NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZATOK ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZABOLCSSZATMÁRBEREG MEGYÉBEN 2009. II. félév Sz. Gyermek,, nevelőszülői

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem Név: Baladincz Jenő Születési hely, idő: Zalaegerszeg, 1960. július 26. 2002 MBA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar 1987 Kutató- fejlesztő-tervező szakmérnök

Részletesebben

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató 2014. április 28. Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató Névváltozata Marius Oszkár Budapesti egyetemen jogi

Részletesebben

VIII. 55. ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM, ZALAEGERSZEG IRATAI

VIII. 55. ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM, ZALAEGERSZEG IRATAI ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 55. ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM, ZALAEGERSZEG IRATAI 1895 1980 Elnevezésbeli változások: 1895-1923: Zalaegerszegi M. Kir. Áll. Főgimnázium

Részletesebben

HEVES ÉS KÜLSŐ-SZOLNOK VÁRMEGYE TISZTIKARA 1867 1872 1

HEVES ÉS KÜLSŐ-SZOLNOK VÁRMEGYE TISZTIKARA 1867 1872 1 HEVES ÉS KÜLSŐ-SZOLNOK VÁRMEGYE TISZTIKARA 1867 1872 1 Országgyűlési képviselők 2 1865. december 14. 1866. április 30. Borbély Miklós (ismeretlen pártállás) törökszentmiklósi 1865. december 14. 1868. december

Részletesebben

RÉCSEI BALÁZS: Jelentősebb Somogy megyében bejegyzett egyéni cégek adatbázisa 1876 1948. Kutatási segédlet

RÉCSEI BALÁZS: Jelentősebb Somogy megyében bejegyzett egyéni cégek adatbázisa 1876 1948. Kutatási segédlet RÉCSEI BALÁZS: Jelentősebb Somogy megyében bejegyzett egyéni cégek adatbázisa 1876 1948 Kutatási segédlet Az adatbázis a Somogy Vármegyei Törvényszék, mint Cégbíróság 6 egyéni cégnyilvántartó könyve alapján

Részletesebben

MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS

MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS 118. 2012/1. 265. tétel m ee Budapest, 2012. május 5. 10.00 óra JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Tagsági száma: Kibocsátó No. Ország Országrész

Részletesebben

PÁLYÁZATOK. 263 PÁLYÁZATOK 263

PÁLYÁZATOK. 263 PÁLYÁZATOK 263 263 PÁLYÁZATOK 263 Sváb Sándor, Szíklay Jenő, Strasser Zelma, Strasser Herbert Elemér és gróf "Teleki Sándorné. A kiállítás november negyedikén nyílik meg a múzeum földszinti nagy csarnokában s körülbelül

Részletesebben

Impresszum. Fõszerkesztõ: Süveges Péter BME Diákközpont. Támpont Iroda. Felelõs kiadó: Veres Gábor igazgató BME Diákközpont.

Impresszum. Fõszerkesztõ: Süveges Péter BME Diákközpont. Támpont Iroda. Felelõs kiadó: Veres Gábor igazgató BME Diákközpont. Felvételi Kalauz Impresszum Fõszerkesztõ: Süveges Péter BME Diákközpont. Támpont Iroda Felelõs kiadó: Veres Gábor igazgató BME Diákközpont Szerkesztették: Diákközpont Támpont Iroda Oktatási Igazgatóság,

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 329-4/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra

FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra Moderátor: Dr. Cser János c. egyetemi tanár 1 FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra KATONAI FELHÍVÓJEL! Vámos Gábor koncertmester Tisztelt Óvári Gazdászok, Kedves Kollegák,

Részletesebben

Kiss Márton. Dallos Györgyi. Kiss Márton Osváth Zsolt Szabó Ilona. Molnár Klára. Rumi Tamás. Lévay Csaba. Rubesch Andrea

Kiss Márton. Dallos Györgyi. Kiss Márton Osváth Zsolt Szabó Ilona. Molnár Klára. Rumi Tamás. Lévay Csaba. Rubesch Andrea MILLENNIUMI ÉVKÖNYV Szerkesztette és a bevezetõt írta: Kiss Márton A szerkesztésben közremûködött: Dallos Györgyi Adatgyûjtõ: Kiss Márton Osváth Zsolt Szabó Ilona Adatrögzítõ: Molnár Klára Kiadvány szerkesztõ:

Részletesebben

A BIZOTTSÁGOK FELADATA ÉS HATÁSKÖRE. Általános feladatok

A BIZOTTSÁGOK FELADATA ÉS HATÁSKÖRE. Általános feladatok 37/2006. (XII.14.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete A BIZOTTSÁGOK FELADATA ÉS HATÁSKÖRE I. Általános feladatok 1. Döntés a hatáskörébe tartozó ügyekben. 2. A testületi döntések előkészítése érdekében

Részletesebben

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat Megrendelés szám:30005/7269/2016 2016.01.25 Szektor : 53

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat Megrendelés szám:30005/7269/2016 2016.01.25 Szektor : 53 Veszprém 8201, Vörösmarty tér 9. Pf.121. Oldal: 1 / 9 I. R É S Z 1. Az ingatlan adatai: alrészlet adatok terület kat.t.jöv. alosztály adatok mûvelési ág/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jöv

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt Aczél Jenő Az anyagi bünetőjog mai alakjában a törvényhelyek megjelőlésével / összeáll. Aczél Jenő. - Debrecen : Pannónia Ny., 194. - B5/139 8 194 A magyar anyagi büntetőjog hatályos jogszabályai /, Rácz

Részletesebben

MInden élménnyel több leszel. Turizmus Magyarországon 2014. végleges adatokkal

MInden élménnyel több leszel. Turizmus Magyarországon 2014. végleges adatokkal MInden élménnyel több leszel Turizmus Magyarországon 2014 végleges adatokkal Tények és adatok A nemzetközi turistaérkezések száma (millió fő; 2014/2013) Európa (581,7; +2,7%) Afrika (55,8; +2,6%) Amerika

Részletesebben

HEVES VÁRMEGYE TISZTIKARA A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG IDEJÉN 1 1919. március 21. 1919. augusztus 1.

HEVES VÁRMEGYE TISZTIKARA A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG IDEJÉN 1 1919. március 21. 1919. augusztus 1. HEVES VÁRMEGYE TISZTIKARA A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG IDEJÉN 1 1919. március 21. 1919. augusztus 1. Tanácsok Országos Gyűlésének küldöttei 1919. június 14. 1919. június 23. Schvartz Zoltán, Eger 1919. június 14.

Részletesebben

1851-ben még ezt írta a városról Fényes Elek Magyarország Geográfiai

1851-ben még ezt írta a városról Fényes Elek Magyarország Geográfiai A Mecsek Egyesület 120 éves Baronek Jenő 1851-ben még ezt írta a városról Fényes Elek Magyarország Geográfiai Szótára című művében: Pécs igen régi nevezetes királyi város Baranya megyében a szőlőkkel,

Részletesebben

óvoda-bölcsőde energetikai korszerűsítése című pályázat műszaki ellenőri feladatok

óvoda-bölcsőde energetikai korszerűsítése című pályázat műszaki ellenőri feladatok A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 48. -a alapján a normatív határozatokat

Részletesebben

A katonai repülő-egészségügyi szolgálat intézményei és vezetői 1920-1995. Összeállította: Dr. Remes Péter orvos ezredes

A katonai repülő-egészségügyi szolgálat intézményei és vezetői 1920-1995. Összeállította: Dr. Remes Péter orvos ezredes A katonai repülő-egészségügyi szolgálat intézményei és vezetői 1920-1995 Összeállította: Dr. Remes Péter A magyar repülő-egészségügyi szolgálat alárendeltségei 1920-1945 Időpont Alárendeltség Megnevezés

Részletesebben

Családfa. Anya Klein Emilné (szül. Bein Regina) 1893-1979. Apa Klein Emil (1883-1944?) Testvérek Klein Kornél (1918-1943) Házastárs Interjúalany

Családfa. Anya Klein Emilné (szül. Bein Regina) 1893-1979. Apa Klein Emil (1883-1944?) Testvérek Klein Kornél (1918-1943) Házastárs Interjúalany Családfa Apai nagyapa Klein Ábrahám (1856-1922) Apai nagyanya Klein Ábrahámné (szül. Kuczmandl Karolina) 1883? Anyai nagyapa Bein Béni (1845-1897) Anyai nagyanya Bein Béniné (szül. Liebermann Janka)?-1892

Részletesebben

Íme a 2010-es matematika érettségi megoldásai

Íme a 2010-es matematika érettségi megoldásai 1. oldal, összesen: 25 Délmagyarország, www.delmagyar.hu Minden jog fenntartva. Íme a 2010-es matematika érettségi megoldásai DELMAGYAR.HU 2010.05.04. 13:15 Rendben lezajlottak a matematika írásbelik kedden

Részletesebben

Névsor 2012.02.26 1/6

Névsor 2012.02.26 1/6 1 Ács Péter Kisbér, Szent Imre u. 71. 2 Alapi László Kisbér,, Kincsem u. 62/a 3 Andrási János Kisbér, Szent Imre u. 41/A. 4 Babos Béla Tárkány, Kossuth u. 76. 5 Babos Ferenc Kisbér, Rákóczi F. u. 31. 6

Részletesebben

Bolberitz Pál Freund Tamás: HIT ÉS TUDOMÁNY - A REMÉNYSÉG VÉGTELEN ÚTJAIN c. könyvének ismertetése

Bolberitz Pál Freund Tamás: HIT ÉS TUDOMÁNY - A REMÉNYSÉG VÉGTELEN ÚTJAIN c. könyvének ismertetése Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter könyvajánlója Bolberitz Pál Freund Tamás: HIT ÉS TUDOMÁNY - A REMÉNYSÉG VÉGTELEN ÚTJAIN c. könyvének ismertetése A könyv egy beszélgetés története, amelybe KLP (Kovács Lajos

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 42. Gazda István Feladataink id. Szinnyei József tudományos életműve további feltárása érdekében Íródott halálának centenáriumán Megjelent 2014-ben

Részletesebben

Magyar Erdőbirtokosok Faértékesítő Részvénytársasága

Magyar Erdőbirtokosok Faértékesítő Részvénytársasága Az Erdészeti Lapok" 1931. évi V. füzetének HIRDETÉSEI. Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési dijért a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm)

Részletesebben

Előterjesztés. a Baptista Szeretetszolgálat bérleti jogviszonyának módosításáról

Előterjesztés. a Baptista Szeretetszolgálat bérleti jogviszonyának módosításáról Előterjesztés a Baptista Szeretetszolgálat bérleti jogviszonyának módosításáról 1. előterjesztés száma: 6/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 3. előterjesztés készítésében közreműködő

Részletesebben

1. oldal, összesen: 4

1. oldal, összesen: 4 1. számú melléklet KULTURÁLIS ALAP 2009. I. KATEGÓRIA MŰVÉSZETI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TUDOMÁNYOS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA 1. Sz. Pályázó neve, képviselője Pályázat témája Támogatás A Csokonai Gimnázium Olasz Tagozatáért

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

A Veszprémi Piarista Gimnázium, mint szellemi és kulturális örökség Települési Értéktárba történő felterjesztése

A Veszprémi Piarista Gimnázium, mint szellemi és kulturális örökség Települési Értéktárba történő felterjesztése A Veszprémi Piarista Gimnázium, mint szellemi és kulturális örökség Települési Értéktárba történő felterjesztése 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. Rendelethez Javaslat A Veszprémi Piarista Gimnázium,

Részletesebben

A szerkesztőség postája. aranykönyv.

A szerkesztőség postája. aranykönyv. 68 aranykönyv. A szerkesztőség postája. Jé key Aladár urnák. Teke. Szives köszönet a szép költeményért. Adni fogjuk, csak társat várunk neki. Rédiger Géza urnák Szabéd. Éppeivonnan. Péter fi Albert urnák,

Részletesebben

Okleveles mezôgazda, állatorvos, miniszteri tanácsos, a Magyar Tudományos

Okleveles mezôgazda, állatorvos, miniszteri tanácsos, a Magyar Tudományos 204-391 Biographia 2007.12.04 10:00 Page 351 TORMAY BÉLA (nádudvari) 1839 1906 351 Okleveles mezôgazda, állatorvos, miniszteri tanácsos, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, az állattenyésztési tanszék

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

1989-es év. 1989. Január. 1989. Február. 1989. Március. 1989. Április. 1989. Május. 06. Pt Elsőpéntek Ú. 03. Pt Elsőpéntek. 03.

1989-es év. 1989. Január. 1989. Február. 1989. Március. 1989. Április. 1989. Május. 06. Pt Elsőpéntek Ú. 03. Pt Elsőpéntek. 03. 1989-es év 1989. Január 06. Pt Elsőpéntek Ú 1989. Február 1989. Március 1989. Április 07. Pt Elsőpéntek 1989. Május 01. Ht Délután 2 órakor volt az ünnepi szentmise, melyet Marosi Izidor váci megyéspüspök

Részletesebben

Ssz. Szabó Balázs 392 Szabó Imre

Ssz. Szabó Balázs 392 Szabó Imre Szabó Balázs 392 Szabó Imre Ssz Szabó Balázs, volt nemzetgyűlési képviselő. 1881-ben született Gödöllőn. Tanulmányai elvégzése után, 1906-ban szentelték lelkésszé. Tevékeny munkásságot fejtett ki szociális

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT polgári jogi összefoglaló művek (válogatás 1945 után)

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT polgári jogi összefoglaló művek (válogatás 1945 után) Adorján Lívia, Anka Tibor Aradi Frigyes et al. Asztalos László Asztalos László Öröklési eljárások / Adorján Lívia, Anka Tibor. - Budapest : HVG-ORAC, 2002. - 392 p. : ill. ; 20 cm Tárgy: öröklési jog *

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal Tiszavárkonyi Kirendeltsége............ önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl A nyilvántartás

Részletesebben

2.6. 3.6. 3.9. 225 éves a Magy. Szénbányászat Tatabánya - Eszetergom Csop. Ag, br 42,5 mm 1973. 1-1 2 2 000 Ft 3.11.

2.6. 3.6. 3.9. 225 éves a Magy. Szénbányászat Tatabánya - Eszetergom Csop. Ag, br 42,5 mm 1973. 1-1 2 2 000 Ft 3.11. Kisárverés 2015. Szeptember 19.. tételsz. megnevezés tartás db kikiált.ár 1. 1.1. Kína br 2-2 3 500 Ft 1.2. Mo.T.V. 1866 br; 5 kop 1789, főúri gomb 3-3 3 500 Ft 1.3. 2 fill 1940 br 1-3 36 500 Ft 1.4. Német

Részletesebben

Táj(gyümölcs)fajták jelentősége, a 27/2012 (III.24.)VM rendelet tükrében

Táj(gyümölcs)fajták jelentősége, a 27/2012 (III.24.)VM rendelet tükrében Táj(gyümölcs)fajták jelentősége, a 27/2012 (III.24.)VM rendelet tükrében Dr. Szani Zsolt Komárom, 2012.augusztus.11. Táj(gyümölcs)fajták jelentősége, a 27/2012 (III.24.)VM rendelet tükrében 27/2012 VM

Részletesebben

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r,

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r, REPERTÓRIUM. Abonyi Lajos. (1843-1898.) (Képpel). Vasár, Ujs., 18. sz.' t /,... Ábrányi Emil, Garay János emlékezete. Budap. Napló "155. -sz. Ábrányi Emil. Abonyi Lajos. Budáp. Napló 118. sz, Ambrus Zoltán.

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 2010. ÉVI HATÁROZATAI

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 2010. ÉVI HATÁROZATAI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 2010. ÉVI HATÁROZATAI SOPRON 2010 1/2010. (I.20.) sz. HATÁROZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa elektronikusan történt

Részletesebben

TERVEZÉSI PROGRAM ARCHIDIGIT SZOLGÁLTATÓ ÉS TERVEZŐ KFT. 1164 BUDAPEST, SZABADFÖLD ÚT 66. KÉSZÍTETTE: Takács András okl. építészmérnök É 01-2167

TERVEZÉSI PROGRAM ARCHIDIGIT SZOLGÁLTATÓ ÉS TERVEZŐ KFT. 1164 BUDAPEST, SZABADFÖLD ÚT 66. KÉSZÍTETTE: Takács András okl. építészmérnök É 01-2167 TERVEZÉSI PROGRAM KÉSZÍTETTE: ARCHIDIGIT SZOLGÁLTATÓ ÉS TERVEZŐ KFT. 1164 BUDAPEST, SZABADFÖLD ÚT 66. Takács András okl. építészmérnök É 01-2167 TERVEZÉSI PROGRAM 266/2013(VII.11.) Korm. Rendelet az építésügyi

Részletesebben

Pedagógiai Program 1-1

Pedagógiai Program 1-1 Pedagógiai Program 2013 Lassanként észrevétlenül kedveltessük meg a tudományokat, s neveljünk a kultúrának, az európai ivilizációnakegy új, életre való,er t l éseredetiségt lduzzadó népethazánk javára

Részletesebben

A Nemzeti Színház tervei

A Nemzeti Színház tervei A Nemzeti Színház tervei Gróf Széchenyi István 1832-ben A magyar játékszínrül című röpiratában foglalta össze, hogy az országnak szüksége van egy olyan színházra, ahol a németül nem tudó egyszerű emberek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Általános tájékoztatók:... 3

Tartalomjegyzék. Általános tájékoztatók:... 3 OROSHÁZI TÁNCSICS MIHÁLY TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZÉKHELYINTÉZMÉNY Érettségi, szakmai és szintfelmérő vizsgák OROSHÁZA 2013-2014. 1 Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25 - i ülésére 1523-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25 - i ülésére Tárgy: Kerekegyháza 471 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétel

Részletesebben

KÜLÖNFÉLÉK. Püspöki vizsgálat. Főt. Ferencz József püspök ur folyó évi julius hó 6-án a toroczkói egyházba száll ki vizsgálatra.

KÜLÖNFÉLÉK. Püspöki vizsgálat. Főt. Ferencz József püspök ur folyó évi julius hó 6-án a toroczkói egyházba száll ki vizsgálatra. KÜLÖNFÉLÉK. Miiiisteri látogatás Kolozsvárt. Gróf Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi minister városunkat f. évi junius hó 16-án dr. Markuschowszky min. tanácsos kíséretében látogatásával szerencséltetvén,

Részletesebben

V Á L A S Z T O T T B Í R Ó S Á G I T A G O Z A T O K N É V J E G Y Z É K E I (2011. június 1. 2014. május 31.)

V Á L A S Z T O T T B Í R Ó S Á G I T A G O Z A T O K N É V J E G Y Z É K E I (2011. június 1. 2014. május 31.) 1 V Á L A S Z T O T T B Í R Ó S Á G I T A G O Z A T O K N É V J E G Y Z É K E I (2011. június 1. 2014. május 31.) Bács-Kiskun megye: Dr. Balázs Katalin Dr. Bernschütz Sándor Dr. Bodóczky László Dr. Cserpák

Részletesebben

Kovács István Gábor. Elitek és iskolák, felekezetek és etnikumok Társadalom- és kultúratörténeti tanulmányok

Kovács István Gábor. Elitek és iskolák, felekezetek és etnikumok Társadalom- és kultúratörténeti tanulmányok Kovács István Gábor Elitek és iskolák, felekezetek és etnikumok Társadalom- és kultúratörténeti tanulmányok A múlt ösvényén Sorozatszerkesztő Gyáni Gábor A sorozatban eddig megjelent kötetek: Laczkó Mihály:

Részletesebben

KAJTÁR ISTVÁN A PÉCSI ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNETE (1923-2002)

KAJTÁR ISTVÁN A PÉCSI ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNETE (1923-2002) KAJTÁR ISTVÁN A PÉCSI ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNETE (1923-2002) Az egyetemi szintű jogászképzés 1923. október közepén indult Pécsett. A városban azonban a felsőoktatás gyökerei sokkal messzebbre,

Részletesebben

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Belvárosi I. István Középiskola Belvárosi I. István Középiskola középiskolai angol szakos nyelvtanár határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Várkörút 35. angol nyelv

Részletesebben

SOR NB 18 139/8 hétfő-csütörtök

SOR NB 18 139/8 hétfő-csütörtök SOR NB 18 139/8 hétfő-csütörtök Gazdagréti tér 6:40 7:37 8:40 9:56 11:06 12:06 13:02 13:57 14:56 15:58 17:04 18:11 19:26 20:21 21:21 22:21 23:15 Tűzkő utca 6:41 7:38 8:41 9:57 11:07 12:07 13:03 13:58 14:57

Részletesebben

Egyed István élete és munkái

Egyed István élete és munkái 2016. évi 12. szám Koi Gyula Egyed István élete és munkái Nemzeti Közszolgálati Egyetem National University of Public Service Budapest ISSN 2498-5627 www.allamtudomany.hu Koi Gyula 1 Egyed István élete

Részletesebben

Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Erem- és Régiségtárának 1942. évi működéséről

Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Erem- és Régiségtárának 1942. évi működéséről 43 a hatósági levéltárak rdélyben nem maradtak meg, tehát a magánlevéltári anyag forrásértéke jóval jelentősebb. A levéltárak lajstromozott állagait szintén teljes egészében leszállítjuk. A Levéltár egy

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Seidenfeld Lipót? 1933/34. Interjúalany. Farkas Mariann (szül. Bozóky Marianna) 1930. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Seidenfeld Lipót? 1933/34. Interjúalany. Farkas Mariann (szül. Bozóky Marianna) 1930. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Stein József 1850-es évek 1937/38 Apai nagyanya Stein Józefné (szül.? Gizella) 1867 1927 Anyai nagyapa Seidenfeld Lipót? 1933/34 Anyai nagyanya Seidenfeld Lipótné (szül. Lőrincz Gizella)?

Részletesebben

2011 évi I. mód/2011. évi eredeti. 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód

2011 évi I. mód/2011. évi eredeti. 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód 2011. évi 2011. évi I. mód 2011. évi 2011. évi I. mód 2011. évi 2011. évi I. mód 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. összesen ( 1-4 ) 1 500 1 500 100,0% 8 000 8 000 100,0% 1 500 1 500 100,0% 8 000 8 000 100,0%

Részletesebben

Az Alapító Okirat 1. mellékletében szereplő köznevelési intézmények és azok feladatellátási helyei: Okirat száma: 1490/2016. 1. melléklet Megye Tankerület OM azonosító Intézmény neve Helység Utca / házszám

Részletesebben

2 / :17

2 / :17 2 / 16 2017.03.10. 0:17 ***A 4 évfolyamos gimnáziumok adatai még feltöltés alatt!! *** Iskola ker. OM az. tanulmányi terület évf. Kód Szóbeli ponthatár/pontok Felvételi ponthatár/pontok KIFIR adatok 2017

Részletesebben

MEGHÍVÓ VALÉTÁLÁSRA 2003-2008

MEGHÍVÓ VALÉTÁLÁSRA 2003-2008 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság-és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár MEGHÍVÓ VALÉTÁLÁSRA 2003-2008 190 éves a mosonmagyaróvári felsőoktatás A búcsúzónak minden emlék drága, Egy száraz

Részletesebben

Újpesti Torna Egylet Labdarúgó Szakosztály negyedéves előrehaladási jelentése

Újpesti Torna Egylet Labdarúgó Szakosztály negyedéves előrehaladási jelentése Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 Tárgy: negyedéves előrehaladási jelentés Újpesti Torna Egylet Labdarúgó Szakosztály negyedéves előrehaladási jelentése Egyesületünk sportfejlesztési

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. Hagyományos élelmiszerek. 1/2003/HKT számú termékleírás SZIKVÍZ

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. Hagyományos élelmiszerek. 1/2003/HKT számú termékleírás SZIKVÍZ MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus Hagyományos élelmiszerek 1/2003/HKT számú termékleírás SZIKVÍZ Jóváhagyta az Élelmiszer Tanúsítási Szakbizottság, 2003. A termékleírást az MSZT Szabványbolt

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: A Szent Mór Óvodával szoros, hatékony kapcsolat kiépítése A nyílt napok, Iskolanyitogatók megszervezése A pedagógus kulcskompetenciák

Részletesebben