2011. ÉVI BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉS május 29.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. ÉVI BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉS. 2012. május 29."

Átírás

1 2011. ÉVI BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉS május 29.

2 Tartalom 1 Általános Információk A Pénztár bemutatása A pénztár szervezete Összehasonlító adatok A Pénztár tartalékainak alakulása évben Saját tőke Fedezeti tartalék Likviditási tartalék Pénzügyi helyzetünk Bevételek és kiadások alakulása Befektetési Politika A Pénztár személyi állománya stabil A mérleg fordulónapja után bekövetkezett események, folyamatok Létszámhelyzet Marketing tevékenység belső erőforrások felhasználásával Tagszervezés külső erőforrások felhasználásával Létszámbővítés beolvadással Bevételek A tagdíjbevételek Beszedési megbízás alkalmazás Befektetések január 01. és február. 28. közötti kifizetések: Az alábbi vállalkozásokkal kötöttünk munkáltatói szerződéseket: A Pénztár jövőbeni helyzetének megítélése A Pénztár célkitűzései A Pénztár 2012 évi várható gazdálkodási eredményei május 29. 2

3 1 Általános Információk 1.1 A Pénztár bemutatása A Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár alapítási időpontja augusztus 21. Tevékenységét a pénztárfelügyelet decemberében kiadott engedélye alapján végzi. Az alakulástól ig mint zárt munkahelyi pénztár szervezte, finanszírozta, illetve nyújtotta nyugdíj kiegészítő szolgáltatásait, a tagok rendszeres tagdíjbefizetéseiből, egyéni számlavezetés alapján. A Pénztár december 11-i Küldöttközgyűlése a K-PKNYP/2008/2/2 számú határozatával döntött a nyílt országos működésről. A pénztártagság bázisát a Magyar Posta Zrt. munkavállalói alkotják (70%), munkáltatói tagként képviselőjével a munkáltató jelen van a Pénztár Ellenőrzési Bizottságában. 1.2 A pénztár szervezete A Pénztár Küldöttközgyűlésén 53 küldött, illetve pótküldött képviseli a pénztártagságot. A küldöttválasztó egységeket a Pénztár Igazgatótanácsa jelölte ki, alapelvként a területi felosztást tartva szem előtt. Az MP ZRt állományában lévő pénztártagjaink 45 küldöttcsoportba sorolva, további 8 körzetben a nem postai állományban lévő tagjaink döntöttek pénztári képviselőjükről. Az Igazgatótanács, valamint az Ellenőrzőbizottság 5-5 fő tisztségviselőből áll, az ügyvezetési feladatokat 4 fős szervezet látja el. Könyvvizsgáló: KARANTA AUDIT Könyvszakértő, Adó- és Racionalizálási Tanácsadó Zrt., Dömötörfy Józsefné könyvvizsgáló A nyilvántartási feladatok ellátását a pénztár kiszervezte, külső partnerekkel áll szerződésben a vagyonkezelési tevékenység, valamint az informatikai ellátás és üzemeltetés biztosítására május 29. 3

4 2 Összehasonlító adatok Létszám helyzet Az önkéntes nyugdíjpénztárak taglétszámának alakulása: Forrás: PSZÁF Pénztári szektor idősorai A közel 31 ezer fős létszámcsökkenés annak ellenére következett be, hogy néhány nyugdíjpénztár sikeres tagszervezéssel a magánnyugdíjpénztári történtek miatt keletkezett öngondoskodási vákuumot kiaknázva - jelentősen növelni tudta az új tagok számát ben 30%-al több új belépőt regisztráltak a pénztárak, mint 2010-ben. Pénztárunk taglétszámának alakulása évben: A Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztári adatok és grafikon tanúsága szerint a taglétszám csökkenési tendenciák megegyeznek a szférában tapasztalt irányokkal és arányokkal. A taglétszám-csökkenési folyamat megállítása érdekében tett fáradozásaink - a sikerdíjas tagszervezési szerződés - ellenére a tagszervezés eredményeként belépők száma csupán 235 fő volt, míg fő tagsági viszonya szűnt meg a beszámolási évben május 29. 4

5 Már a decemberi Küldöttközgyűlésen beszámoltunk és értékeltük a évi taglétszám fejlesztésünk tervezetthez mért jelentős elmaradásának okairól, és a továbblépés irányairól. Erre alapozva az Igazgatótanács új tagszervezési partnerrel vette fel a kapcsolatot, valamint a belső marketing mellett az akvizíció lehetőségét is vizsgálta, ez utóbbi elképzelést a decemberi küldöttközgyűlésen tájékoztató jelleggel a küldöttekkel is ismertette. Tagdíjbevételek Forrás: PSZÁF Pénztári szektor idősorai A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének gyorselemzése szerint 2011 évben A munkáltatói hozzájárulás 6%-nyi csökkenése és a tagok saját tagdíjának 12,5%-os növekedése eredőjeként a tagdíjbevételek 1,1%-kal haladták meg az előző évit. A kisebb taglétszám mellett ez azt jelenti, hogy tagonként átlagosan 3,2%-al nőtt a tagdíjbevétel, ami elmarad a bruttó átlagos munkajövedelem 5,2%-os éves (nominális) növekedésétől. Az önkéntes nyugdíjpénztári szférában tapasztaltaktól eltérően Pénztárunknál a tagdíjbefizetések mindkét jogcím tekintetében a évi eredményektől elmaradtak. Tagdíjbevételeink közel 10%-al csökkentek a bázisévhez viszonyítottan. Jelentősen - 14% -, csökkent a munkáltatói tagdíjkiegészítés, míg a tagok által teljesített befizetések csökkenése nem éri el a 5%-ot. Az általános tendenciáktól való eltérés oka elsősorban a pénztári tagdíj-struktúra évi átalakítása volt. Az önkéntes nyugdíjpénztári szektorban alkalmazott tagdíj-struktúrákat és tagdíj-mértékeket áttekintve, valamint az ügyfélkapcsolaton keresztül érkező véleményeket is értékelve, a korábbi, már az forintot is meghaladó egységes tagdíj mértékét Ft/fő/hó értékben határoztuk meg, megtartva a Magyar Posta Zrt.-vel alakulástól meglévő tagdíj-kiegészítés módszerét, szellemiségét. A változtatás kockázati elemeinek mérlegelésekor ugyan számoltunk avval, hogy csökken a munkáltatói hozzájárulást választók száma, mértékét azonban kisebb súlyúnak ítéltük. Tervezéskor az előző évek tapasztalataira támaszkodtunk, és mivel akkor még a pontos cafetéria szabályok és mértékek nem voltak ismertek, nagyobb arányú munkáltatói hozzájárulással számoltunk május 29. 5

6 Egy főre jutó átlagos havi befizetés értéke: évben Ft/fő/hó évi terv Ft/fő/hó évi tény Ft/fő/hó Portfolió adatok piaci értéken az időszak végén: Forrás: PSZÁF Pénztári szektor idősorai A portfoliók értéke az önkéntes nyugdíjpénztári szférában évről évre mintegy 3%-al esett vissza. Pénztárunknál ez a csökkenés nem éri el az 1%-ot. A nyugdíjpénztári portfolió értékek alakulására évben kedvezőtlenül hatott, hogy alacsonyak voltak a hozamlehetőségek. A PSZÁF honlapján is megjelent adatok alapján az összes önkéntes nyugdíjpénztár nettó hozamainak 0,98%-os átlaga, valamint a választható portfoliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárak nettó hozamainak 1,11%-os átlaga részben magyarázza, hogy a befizetések kismértékű emelkedése ellenére a nyugdíjpénztári vagyon piaci értéke csökkent. A Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár által évben elért 3,32% bruttó hozamráta és 2,91% nettó hozamráta jelentősen magasabb, mint az átlag, ez pozitív irányban hatott a vagyon piaci értékének év végi alakulására. Működési eredmény A pénztári adatszolgáltatások alapján készült PSZÁF gyorselemzés megállapítása szerint, a szférában a működési eredmény negatív, és a kiadási oldalon egyedül a pénztári alkalmazottak bértömege nőtt. Pénztárunk ugyan minimális - 27 e Ft de pozitív működési eredménnyel zárta a évet, míg a bérköltségek éves mértéke alatta marad a évinek. (97%) május 29. 6

7 Összegezve: A magyarországi pénztárszféra jellemző tendenciái fellelhetők a Postás Nyugdíjpénztár évi eredményeinek és nehézségeinek hátterében is. Érzékelhető az alacsony megtakarítási hajlandóság, és lehetőség, valamint, hogy az öngondoskodás még nem része az általános közgondolkodásnak. Legmarkánsabb jele az előzőknek a taglétszám csökkenése. Ezt a kedvezőtlen folyamatot felismerve a évi, ötéves stratégiánk legfontosabb kérdésének a létszámhelyzet stabilizálását, esetleges bővítését tekintjük. Eredményességünk lehetőségét látjuk alátámasztani az az összehasonlító elemzésben is említett megállapítás, mely szerint nő az új belépő önkéntes nyugdíjpénztári tagok száma. 3 A Pénztár tartalékainak alakulása évben Tartalékaink évi változása Megnevezés Saját tőke (halmozott működési eredmény) Fedezeti tartalék adatok e Ft-ban Likviditási tartalék Nyitó Bevételek összesen Kiadások összesen változás Záró Saját tőke A sajáttőke évi záró-állománya e Ft, évi növekménye e Ft., melynek fő összetevői : működési tevékenység eredménye 27 e Ft költséglevonás nem fizető tagoktól e Ft átcsoportosítás likvid tartalékból e Ft A évi terv elfogadásával egyidejűleg döntött a küldöttközgyűlés arról is, hogy a tagszervezési feladatok ellátásával kapcsolatosan felmerülő ráfordítások fedezetére elkülönített kezelés mellett e Ft-t csoportosítunk át likvid tartalék terhére. 3.2 Fedezeti tartalék A teljes fedezeti tartalékból: a szolgáltatási tartalék záró állománya az egyéni számlák összességének záró állománya e Ft e Ft e Ft május 29. 7

8 Egyéni számlák e Ft Nyitó állománya: Szolgáltatási célú bevételek: (+) Átlépők hozott fedezete: (+) Hozam jellegű bevételek: (+) Átvezetés szolgáltatás kifizetésére (-) Átlépők elvitt fedezete: (-) Befektetési ráfordítások: (-) Egyéb ráfordítás és változás: (-) Visszatérítések: (-) Egyéb változás (-) Záró állomány: Tagsági viszony megszűnése miatti kifizetések mértéke e Ft több mint 460 millió forinttal volt több, mint a szolgáltatási célú bevételek értéke, ezért a Pénztár tőke felszabadításból biztosította a szükséges pénzeszközt. 3.3 Likviditási tartalék A évi terv elfogadásakor az átcsoportosítás mellett döntött a küldöttközgyűlés arról is, hogy a tartalékok közötti tagdíj megosztás módosításával a likviditási tartalék folyamatos feltöltését szünetelteti, így e tartalék növekményének forrása a befektetések eredménye. 4. Pénzügyi helyzetünk A Pénztár pénzügyi helyzete a korábbi évekhez hasonlóan stabil. Kifizetési kötelezettségeinket évben is határidőre teljesítettük, mind a szolgáltatások mind a működés területén. Vagyonkezelőink az év során tőkebefizetésben nem részesültek, tekintettel arra, hogy az év során a beérkező bevételekből és a 3.2 pontban említett tőke felszabadítással biztosítottunk fedezetet a kifizetésekhez. Működési bevételeink is folyamatosan fedezték az év során szükséges működési ráfordításainkat. 5. Bevételek és kiadások alakulása Megnevezés év év Tagdíj Hozam Szolgáltatás +kifizetés Működési folyó kiadás adatok ezer forintban május 29. 8

9 A bázisévi adatokkal összevetve a évi értékeket, arányaiban jelentős eltérést csak a hozambevételek területén tapasztalhatunk, a visszaesés mértéke mintegy 60%- os. A tagdíjbevétel, valamint a szolgáltatások és kifizetések évben az előző év értékeinek 93 97%-a. A működési folyó kiadások is közel bázis szinten maradtak. 6. Befektetési Politika A Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa az évenkénti befektetési politikát a rendelkezésre álló magyar- és világgazdasági információk, előrejelzések, bel- és külpolitikai tényezők, valamint a tagság rövid- és hosszú távú érdekei, korösszetétele, hozamelvárása figyelembevételével határozza meg Pénztárunk tagságának korösszetétele, jövedelmi helyzete, valamint a folyamatosan jelentkező kifizetési igények alapján a tagság elvárása a pénztári befektetésekkel szemben az, hogy rövidtávon is lehetőleg pozitív hozamot, hosszú távon pedig reálhozamot biztosítsanak. Ezen elvárásoknak való megfelelés céljából, és az elmúlt évek kedvező abszolút hozamos portfoliókezelési eredményei alapján, a Pénztár Igazgatótanácsa az évek során fokozatosan növelte az abszolút hozamos vagyonkezelés arányát a pénztári portfolión belül ben a teljes pénztári vagyonnak 75%-a követett abszolút hozamra törekvő befektetési stratégiát. Az elmúlt évben a széleskörű befektetési eszközök alkalmazása, a magyar állampapírok átlagos futamidejének röviden tartása ellensúlyozni tudta a magyar és külföldi részvénypiacokon jelentkező veszteségeket. A pénztár összes eszközeinek évi bruttó hozamrátája 3,32%, nettó hozamrátája 2,91% lett. A Pénztár 10 éves hozamalakulása és reálhozama: Átlaghozam Átlagos infláció Reálhozam 7,11% 5,08% 2,03% 7. A Pénztár személyi állománya stabil. A pénztár személyi állománya év júniusa óta 4 fő. Egy fő szakmai képzésben vesz részt, illetve rendszeresen látogatjuk a szakmai rendezvényeket és más, a gazdálkodást érintő továbbképzéseket május 29. 9

10 8. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett események, folyamatok 8.1. Létszámhelyzet A pénztári taglétszám-stratéga megvalósítása érdekében három területre összpontosítva fejtjük ki tevékenységünket, más-más erőforrás és technika felhasználásával Marketing tevékenység belső erőforrások felhasználásával A Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár éves létszám-helyzetének alakulása szempontjából jelentős szerepe van annak, hogy a postás pénztártagok az év első hónapjaiban lezajló cafetéria - postai elnevezése VBKJ választás során milyen döntést hoznak. Üdvözölhetünk-e új tagokat, lesznek-e akik nem választják a munkáltatói tagdíj-kiegészítés lehetőségét, esetleg kilépési szándék miatt az egységes tagdíj bérből történő levonásáról sem rendelkeznek. Postai munkavállalókra fókuszált saját szervezésű marketing akciókkal - melyet a VBKJ választás idejére szerveztünk - keltettünk érdeklődést az új belépés, valamint a munkáltatói hozzájárulás választása érdekében. A nyereményjáték sorsolására, közjegyző jelenlétében március 20-án került sor. Összegezve a legfontosabb adatokat: új tagsági jogviszonyt létesített postai munkavállalók száma 231 fő nyilvántartásunk szerint a postai munkavállalók közül 306 fő szüntette meg tagságát a várakozási idő leteltét követően a negyedévben Tagszervezés külső erőforrások felhasználásával Tagszervezési szerződésünk eredményeként a negyedévben 329 fő új pénztártagot regisztrálhattunk Létszámbővítés beolvadással Ez év első hónapjaiban két pénztárral vettük fel a kapcsolatot és kezdtünk tárgyalásokat esetleges fúzió megvalósítására. Az egyik pénztár az egyesülésre kiírt pályázattal kapcsolatos végső döntést egy évvel elhalasztotta, így ebben az esetben bizonytalan ideig további tennivaló nincs. Az Évgyűrűk Önkéntes Nyugdíjpénztárral való egyesülés előkészítésével az Igazgatótanács ülésein elemzések, és tájékoztatók foglalkoztak, majd döntés született az egyesülési javaslat küldöttközgyűlés elé terjesztéséről Bevételek A tagdíjbevételek A tagdíjbevételek első negyedévi alakulását befolyásoló tényező volt, hogy a Magyar Posta Zrt. előzetes értesítését követően az első két havi tagdíj utalását, a VBKJ választás május

11 szabályozási okok miatti elhúzódása miatt egyben utalta, március 5-én, mely likviditási-, forráshiány, vagy más működési fennakadást nem okozott Beszedési megbízás alkalmazás Egyéni tagjaink körében, akik készpénz-átutalási megbízással teljesítik a tagdíjfizetést, nyeremény-akció keretében népszerűsítettük a beszedési megbízás választás előnyeit. Megkeresésünk alapján e tagsági körből közel 7% - 80 fő tért át a beszedési megbízás alapján történő tagdíjfizetésre. A nyereményjáték sorsolására, közjegyző jelenlétében február 20-án került sor Befektetések első negyedéve pozitív fordulatot hozott a globális tőkepiacokon, a őszi pánikszerű eladások után teljesen más forgatókönyvet kezdtek el árazni a befektetők. A hangulatváltozáshoz az vezetett, hogy az Európai Központi Bank is elkezdte a pénznyomtatást, 3 éves refinanszírozási programjának bevezetésével. Ezzel érzékelhetően javult a bankközi piacok likviditása, így sikerült egy jelentős pénzpiaci válságot elkerülni. A korábbi kockázati faktorok közül a görög pénzügyi krízis megoldásában is sikerült némi előrelépést elérni a magánhitelezők többségével történt megállapodással az adósság leírásáról, illetve átütemezéséről. Az Európai Központi bank által teremtett likviditási bőség mellett a piacok fellendüléséhez hozzájárultak az Amerikai Egyesült Államokban megjelenő, elemzői várakozásokat felülmúló makrogazdasági adatok. Ezek alapján úgy tűnik, hogy elmúlt a recessziós veszély, a gazdaság egy alacsony növekedési pályára áll, a munkaerőpiacon tendenciaszerű folyamatos javulás látszik végén, illetve elején a nemzetközi hitelminősítő intézetek befektetésre nem ajánlott, bóvli kategóriába sorolták a magyar államadósságot, ami jelentős állampapír piaci árfolyameséshez és forint leértékelődéshez vezetett. A helyzet komolyságát érzékelve a kormány békülékenyebb hangnemre váltott, hangsúlyozva a megegyezési szándékát, kompromisszum készségét az EU-IMF hitelkeret megállapodással kapcsolatban. Ez, valamint a javuló globális befektetői környezet a hazai piacokon is árfolyam erősödést eredményezett. Összességében az év első két hónapjában a nemzetközi részvénypiacokon, valamint a hazai tőzsdén és kötvénypiacon is jelentősen emelkedtek az árfolyamok. Márciustól azonban a globális rally már kifulladni látszik, a kockázatos eszközök gyengülni kezdtek. Ismét felerősödtek az euró-zóna adósságválságának rendezésével kapcsolatos félelmek, miután romlott Spanyolország megítélése. A befektetőket aggasztja a kínai gazdaság növekedésének lassulása, valamint a világgazdaság kettészakadása: az amerikai mérsékelt növekedés mellett Európában csak stagnálás mutatkozik. Magyarországon a külföldi befektetők egyre nehezebben tolerálják, hogy tovább húzódik a magyar kormány és az IMF közötti hiteltárgyalások kezdete, aminek következtében március végére emelkedtek az állampapírpiacon elvárt hozamok, azaz csökkentek az árfolyamok, és a forint is gyengült május

12 január 01. és február. 28. közötti kifizetések: Jogcím Időszakban induló Időszakban végelszámolt összesen fő ezer Ft fő ezer Ft egyösszegű nyugdíjszolgáltatás (öregségi) örökösök, kedvezményezettek részére történt kifizetések átlépő tag után az átvevő pénztár részére történt kifizetések év utáni kivét járadék szolgáltatás (átlag létszám) Összesen Az egyösszegű nyugdíjszolgáltatást igénybevevők száma és a kifizetések értéke a tervezettől eltér, melynek oka, hogy a munkaképesség csökkenés jogcímen - törvényi előírások változása következtében - már kifizetést a Pénztár nem teljesíthet. A változás létszámában kevesebb, de átlag értékében magasabb szolgáltatásteljesítést eredményezett. A január-február havi, 10 év utáni kifizetésekhez kapcsolódóan a Pénztár 18 millió forint személyi jövedelemadót vont le és fizetett be a NAV-hoz. A várakozási idő után tagsági viszonyukat megszüntetők száma 262 fő volt Az alábbi vállalkozásokkal kötöttünk munkáltatói szerződéseket: 1. P-KONTÓ KFT 2. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 3. IRON MOUNTAIN MAGYARORSZÁG KFT 4. KELLY SERVICES HUNGARY KFT 5. POSTA INIT INFORMATIKAI INFRASTUKTÚRA SZOLGÁLTATÓ ZRT. 6. BALATONFÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 7. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 8. FOTOCOPY KFT 9. KŐOLAJVEZETÉKÉPÍTŐ ZRT. 10. IGAZZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI ÉS KUTATÓ INTÉZETEK 11. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 12. ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET 13. NAGYIGMÁND NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA 14. SZATMÁRI MALOM KFT 15. MYLAN HUNGARY KFT 16. CELEBI GROUND HANDLING HUNGARY KFT 17. SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 18. ROYAL CONSULTING ÉS SERVICES SZOLGÁLTATÓ KFT 19. MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSÚ NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA május

13 9. A Pénztár jövőbeni helyzetének megítélése 9.1. A Pénztár célkitűzései Pénztárunk középtávú és éves terveinek, valamint operatív cselekvési programjainak vezérfonala a Pénztár a decemberi terv-tárgyaló küldöttközgyűlésén jóváhagyott, a évekre megfogalmazott Stratégia, melynek legfontosabb elemei: A munkáltatói kapcsolatok bővítése, fejlesztése, a taglétszám bővítése, a marketing és kommunikációs tevékenység fejlesztése, partneri kapcsolatok minőségi fejlesztése, tudatos törekvés az öngondoskodás kultúrájának terjesztésére A Pénztár 2012 évi várható gazdálkodási eredményei évi terv tervszámai két jelentős döntés hatását tükrözik: a taglétszám csökkenésének megállítása; a működési ráfordítások csak a gazdasági környezet árváltozásának hatásait tükröző emelkedést tartalmazzák. A tagszervezés évi eredményességének megítéléséhez még csak az első negyedév tapasztalati állnak rendelkezésre, így a várható eredmények csak a kockázati tényezők figyelembe vételével prognosztizálhatók. Mindezek ellenére a tagszervezést végző vállalkozóval történt értékelés és a beolvadási szándéknyilatkozat birtokában, várhatóan a 2012 évi létszámtervünk megvalósítható, bár ütemezésében feltehetően jelentősebb eredmény csak a második félévre várható. E tényezők figyelembevételével a Pénztár ügyvezetésének, tisztségviselőinek folyamatos feladata a gazdálkodási eredmények folyamatos értékelése. A felhalmozási tartalék tekintetében a Magyar Posta VBKJ választási metódusa és a postai munkavállaló pénztártagok részére évben rendelkezésre álló VBKJ keret mértéke, valamint a létszám helyzet miatt számítanunk kell a tagdíjbevételek kismértékű tervtől való elmaradására. Megítélésünk szerint mindaddig számítanunk kell a számla megszüntetésekre, amíg jelentősebb javulás nem gyűrűzik át a gazdaság teljes vertikumán. A Pénztár jelentős működési tartalékkal rendelkezik ugyan de, folyamatosan értékeljük a működési források képzésének és felhasználásának kockázati elemeit. Már a tervezés során számoltunk annak lehetőségével, hogy az évet veszteséggel zárjuk, ennek ellenére törekszünk működési tartalékunk szinten tartására, lehetőség szerinti növelésére május

14 A folyamatos működtetés szokásos költségei mellett a legjelentősebb tervezett ráfordítás a már évben a tagszervezés elkülönített 50 millió forintos összeg felhasználása. A évi befektetések, hozamok tervezésekor a globális értékpapír piacok teljesítményét két problémakör, a világszerte magas DGP arányos államadósságok, és a gazdasági növekedés lassulása miatti kockázatkerülés határozta meg. A hazai piacok árfolyam alakulását a külső tényezők mellett a gazdaságpolitikai kinyilatkoztatások és nem szokványos intézkedések is befolyásolták. A fenti körülmények alapján továbbra is az óvatos befektetői magatartás tűnt célszerűnek, így a pénztár Igazgatótanácsa nem csökkentette az abszolút hozamos vagyonkezelés 75%-os arányát a pénztári portfolión belül első negyedévben a pénztár hozama bruttó 2,62%, (éves szinten 10,54%), öszszegszerűen pedig mintegy 402 millió Ft lett, ami jelentősen meghaladja a tervezett éves szintű hozam (6,50%) időarányos részét. Reményeink szerint az eddigi kockázatok (az európai adósságválság megoldatlansága, a világgazdaság növekedésnek kettészakadása, ezen belül Európa lemaradása, valamint a magyar államadósság finanszírozása IMF hitel nélkül) fennmaradása és a piacok volatilitása esetén is teljesíthető lesz az éves hozamcélkitűzés az abszolút hozamra törekvő befektetési stratégia túlsúlyával. Pénztárunk tagságának meghatározó jellegét - taglétszám bővítési törekvésünk mellett is- a postai munkavállalók alkotják. Ez meghatározza a Pénztár és a tagság kapcsolati rendszerét, kommunikációs sajátosságait. Különös hangsúlyt helyezünk ez stratégiai céljaink egyike - a tagok korrekt tájékoztatására, melyre felhasználjuk mindazt a kommunikációs eszközt, melyet egy a munkáltatóhoz kötődő pénztár előnyösen igénybe vehet, így a munkahelyi lapokban való megjelenés, intranet, küldött-hálózat, munkatársi kapcsolatok. A pénztári taglétszám alakulása a biztonságos és színvonalas működés egyik alapköve. Hosszútávon továbbra is számolnunk kell - A postai szolgáltatás liberalizációjának következményeivel; - A legnagyobb munkáltatói tag stratégiai elképzeléseinek várható bevételi- és létszámkövetkezményeivel; - A társadalombiztosítási változások hatásaival; - Továbbra is számolnunk kell a várakozási idő utáni számla megszüntetésre; - Bár a magánnyugdíjpénztári változások okozta bizalomvesztés hullámai elültek, a tagság és a lakosság érzékenyen reagál minden a pénztárszférát érintő hírre, információra. A Pénztár vezetése folyamatosan keresi rövid-, közép- és hosszú távon egyaránt azokat a megoldásokat, melyekkel továbbra s biztosítható a pénztár fejlődése, megtartva az alakulás óta követett takarékos gazdálkodás gyakorlatát, valamint az egyenletes - lehetőség szerinti - reálhozam elérését május

15 A Pénztár kapcsolati rendszere a tagsággal, a munkáltatókkal kiemelten a legnagyobb munkáltatóval, a Magyar Posta Zrt.-vel - és a szolgáltatókkal egyaránt kiegyensúlyozott és eredményes. Jövőbeni helyzetünket megalapozza az évek óta stabil, kiegyensúlyozott, körültekintő, a pénztártagok érdekeit szolgáló működés. A stratégiai célok között szerepel az, hogy Pénztárunk megtartsa az alakulás óta stabil piaci pozícióját, különösen a létszám és a kiegyensúlyozott vagyon növekedés tekintetében. Összefoglalva Pénztárunk vagyoni, pénzügyi, jövedelmi, kockázati helyzete a megváltozott működési feltételek ellenére is stabil, fejlődése megalapozott, működése zökkenőmentes. Budapest, május május

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató 12. a) sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár 2012-2013. évi tevékenységéről, a Pénztár előtt álló 2013-2014.évi feladatokról

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196 2014.07.01-2015.06.30 időszak Elfogadó közgyűlés időpontja: 20 14.05.27 A pénztár közgyűlése által elfogadva: I ~MQÁd~ -t~~---~ 2014.05.27.

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2014. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TEMPO NYUGDÍJPÉNZTÁR BEVÉTELEINEK

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

2009. ÉVI BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉS. 2010. május 26.

2009. ÉVI BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉS. 2010. május 26. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉS 2010. május 26. 1 Általános Információk 1.1 A Pénztár bemutatása A Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár alapítási időpontja 1996. augusztus 21. Tevékenységét a pénztárfelügyelet

Részletesebben

Nyugdíjmentés öngondoskodás

Nyugdíjmentés öngondoskodás Nyugdíjmentés öngondoskodás A postások szolgálatában a 15 éves önkéntes nyugdíjpénztár Postások Szakmai Egyesülete 2011.06.23. A PÉNZTÁR KÜLDETÉSE 2 Célunk, hogy az öngondoskodás megvalósításában felelős

Részletesebben

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2004. 1 Az EGÉSZSÉGPÉNZTÁR bemutatása A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

75EA1 Fedezeti tartalék

75EA1 Fedezeti tartalék Nagyságrend: forint 001 75EA11 Nyitó állomány 530 623,00 644 115,00 645 754,00 627 653,00 002 75EA12 Bevételek összesen 501 345,00 493 619,00 392 802,00 492 089,00 1 879 855,00 003 75EA121 Tagdíjbevétel

Részletesebben

A Pannónia Önsegélyező Pénztár tájékoztatója az 2012. november 27-én tartandó EVDSZ Kongresszusa részére

A Pannónia Önsegélyező Pénztár tájékoztatója az 2012. november 27-én tartandó EVDSZ Kongresszusa részére A Pannónia Önsegélyező Pénztár tájékoztatója az 2012. november 27-én tartandó EVDSZ Kongresszusa részére 2012. évi események Pannónia Önsegélyező Pénztár, az önsegélyező pénztárak élvonalában Az önsegélyező

Részletesebben

75EB1 Fedezeti tartalék

75EB1 Fedezeti tartalék Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 001 75EB11 Év 2015 2016 2017 002 75EB111 Nyitó állomány 2 433 343,00 645 754,00 843 301,00 003 75EB112 Bevételek összesen 1 891 592,00 1 892 993,00 1 922 028,00 5 706 613,00

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz Jószív Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyező Pénztár 9024 Győr, Szauter u. 12. Email: joszivp@axelero.hu Adószám: 18529777-1-08 Pénztárfelügy.nyilv.szám: E/97/95 Bírósági nyilv.végzés szám: Pk.NyP.4/1995

Részletesebben

2015-2017. évi hároméves Pénzügyi terv

2015-2017. évi hároméves Pénzügyi terv Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugduj)iénztár 2015-2017. évi hároméves Pénzügyi terv Elfogadó közgyűlés időpontja: 2015.05.28 A pénztár közgyűlése által elfogadva: 2015.05.28. 750B1 Fedezeti tartalék Nagyságrend:

Részletesebben

A Pannónia Nyugdíjpénztár tájékoztatója az EVDSZ 2012. november 27-i Kongresszusa részére

A Pannónia Nyugdíjpénztár tájékoztatója az EVDSZ 2012. november 27-i Kongresszusa részére A Pannónia Nyugdíjpénztár tájékoztatója az EVDSZ 2012. november 27-i Kongresszusa részére 2012. évi események Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat: bővülés és nyilvántartó rendszer váltás a Mobilitás Önkéntes

Részletesebben

2014-2016. évi hároméves Pénzügyi terv szöveges értékelése

2014-2016. évi hároméves Pénzügyi terv szöveges értékelése Postás Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196 2014-2016. évi hároméves Pénzügyi terv szöveges értékelése 2014.05.27. Bevezetés A Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa ás Ügyvezetése

Részletesebben

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év 1. A pénztár általános jellemzői A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár (rövidített nevén: Generali Egészségpénztár)

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban és Ellenőrző Bizottságban Az Igazgatótanács

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2012. év

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2012. év Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2012. év 1. A pénztár általános jellemzői A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár (rövidített nevén: Generali Egészségpénztár)

Részletesebben

Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat

Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat A Hozamfelosztási és Hozamelszámolási

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Székhely: Budapest, XIII., Lehel utca 10/a 1540 Budapest Igazgatótanács Elnöke: Kövesdi Ferencné Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr. Morvay Miklós Tagjai: Kállay

Részletesebben

3. A mérleghez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3. A mérleghez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2005.

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (ezer Ft), illetve kötvény esetében árfolyam (%) Darab, illetve kötvény esetében név Könyv szerinti Piaci Darab, illetve kötvény esetében

Részletesebben

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE 1 A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE Az Mpt. 70. (6)-(8) bekezdése, a 222/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése, a 223/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2008. január 1. 2008. december 31. Taglétszám (fı) 32 696 31 928 2. A

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/C, 2/39. Tel: (1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Bp., Pf.5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap: www.tvep.hu

Részletesebben

Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi beszámolójához

Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi beszámolójához Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi beszámolójához 1. 1 A pénztár általános jellemzői Önkéntes pénztári ágazat alakulása A Generali (korábban Évgyűrűk) Önkéntes

Részletesebben

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár. Üzleti jelentés a 2014. évről

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár. Üzleti jelentés a 2014. évről Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár Üzleti jelentés a 2014. évről I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban és Ellenőrző Bizottságban Az Igazgatótanács tagjai: Tenke Gábor (elnök),

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2013. ÉV T A R T A L O M 1. AZ ÚJ PILLÉR 2013-BAN SZÉDÜLETES NÖVEKEDÉST PRODUKÁLT... 2 2. AZ ÚJ PILLÉR EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

Részletesebben

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19.

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A nyugdíjrendszerek típusai A járadékok / kifizetések finanszírozásának módja

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 1 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 0 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1

Részletesebben

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal A magánnyugdíjpénztárak által a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapnak átadott portfóliókkal kapcsolatos gazdálkodás jogszerűségének és hatékonyságának ellenőrzése Az ellenőrzés folyamata 2011. május

Részletesebben

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843 A ot a Nyugdíjpénztár Igazgató Tanácsa 2006. július 14-i ülésén fogadta el. 1. Bevezetés

Részletesebben

Átalakulás (egyesülés, szétválás) I.

Átalakulás (egyesülés, szétválás) I. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 2/2001. számú ajánlása az önkéntes pénztárak átalakulása (egyesülése: beolvadás, összeolvadás; szétválása: különválás, kiválás) és végelszámolása esetén

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Befektetési Politika Kivonata A Befektetési Politikát a Honvéd Közszolgálati Önkéntes

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 5 0 3 2

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége beszámoló beszámoló 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 0 0 0 6 0 6 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 0 0 0 6 0 6 003

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Időszak: 2013.01.01.-2013.12.31. Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi Megállapított eltérések (+, -) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések

Részletesebben

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke A Winterthur Nyugdíjpénztár az Mpt. 70. (6) és (8) bekezdésében valamint a 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 21. -ában foglalt rendelkezések alapján a magánnyugdíjpénztári tevékenységéről a következő

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 673 0 673 779 0 779 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 755 0 755 1,001 0 1,001 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt 304 0 304 359 0 359 004 73OA04 Utólag

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2005. évi ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2005. évi ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ MEZŐ NYUGDIJPÉNZTÁR PÉCS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2005. évi ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ Annak érdekében, hogy a MEZŐ Nyugdíjpénztár tevékenységéről, az alapszabályban és pénzügyi tervben meghatározott feladatok

Részletesebben

Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél. A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját

Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél. A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját SAJTÓKÖZLEMÉNY Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját Budapest 2007. október 31. Az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár a kötelező

Részletesebben

Beszámoló a BME 2010. évi befektetési tevékenységéről

Beszámoló a BME 2010. évi befektetési tevékenységéről BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Átfogó szervezeti egység: Kaszásné Mészáros Éva főigazgató Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság E LŐTERJESZTÉS A Szenátus 2011.

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévı

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2009. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2009. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2009. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2009. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS AZ OTP BANK NYRT. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ. Budapest, 2013. január 28.

ÜZLETI JELENTÉS AZ OTP BANK NYRT. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ. Budapest, 2013. január 28. OTP Magánnyugdíjpénztár ÜZLETI JELENTÉS AZ OTP BANK NYRT. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Budapest, 2013. január 28. Az OTP Magánnyugdíjpénztár 2012. évi éves beszámolójának e 2 Az OTP

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Ingatlan Befektetési Alap: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű

Részletesebben

DR. JUHÁSZ ISTVÁNNÉ NYUGDÍJBA KÜLDÖTT PÉNZTÁRAK?

DR. JUHÁSZ ISTVÁNNÉ NYUGDÍJBA KÜLDÖTT PÉNZTÁRAK? DR. JUHÁSZ ISTVÁNNÉ NYUGDÍJBA KÜLDÖTT PÉNZTÁRAK? 2010. december 7. A Nemzeti Együttműködés Programja ITT AZ IDŐ, HOGY MEGTEREMTSÜK A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGOT! Nem engedjük, hogy az állami nyugdíjak mellett

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai

A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai Szűcs József főosztályvezető-helyettes dátum Az előadás rövid tartalma Minden pénztártípust érintő változás Nyugdíjpénztárakat érintő változás Önkéntes

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el előtakarékossági piacon Előadó: dr. Hardy Ilona Előadó: az Aranykor

Részletesebben

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI VAGYONKEZELÉSÉRŐL Dátum: Budapest, 2011. május 20. 1 Az OTP Alapkezelő Zrt. a 2004. november 15. napján kelt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Jószív Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyezo Pénztár 9024 Gyor, Szauter u. 12. KIEGÉSZÍTO MELLÉKLET 2004.évi éves pénztári beszámolóhoz

Jószív Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyezo Pénztár 9024 Gyor, Szauter u. 12. KIEGÉSZÍTO MELLÉKLET 2004.évi éves pénztári beszámolóhoz Jószív Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyezo Pénztár 9024 Gyor, Szauter u. 12. KIEGÉSZÍTO MELLÉKLET 2004.évi éves pénztári beszámolóhoz Gyor, 2005.május 6. Az 2004.évi tevékenységünkhöz az alábbi kiegészítést

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Nyugdíjpénztári hozamok (2004-2013)

Nyugdíjpénztári hozamok (2004-2013) i hozamok A Magyar Nemzeti Bank jogszabályi kötelezettségének eleget téve (281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 24. (2) bekezdés, illetve 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 20. (2) bekezdés), ezúton teszi

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I.

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I. APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 2009.03.17. 10:22 A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF Előadó: dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank Magyarország a lakossági megtakarítási

Részletesebben

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010.

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. (korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves tájékoztató 2010. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma

Részletesebben

Forintban Denominált Modell Portfoliók Átmeneti portfolió 45% 10% Átmeneti portfolió 45% Pénzpiaci Kötvény Abszolút hozamú A befektetési stratégia célja: A tőke reálértékének megőrzése és egy stabil kamatjövedelem

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (eft) illetve árfolyam (%) Darabszám illetve kötvény névértéke 72OA Portfólió állomány választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

A pénztárakkal kapcsolatos 2006-2007. évi törvénymódosítások

A pénztárakkal kapcsolatos 2006-2007. évi törvénymódosítások A pénztárakkal kapcsolatos 2006-2007. évi törvénymódosítások Szikszainé dr. Bérces Anna Pénzügyminisztérium IX. Pénztárkonferencia, 2006. november 8-9. Járulék - tagdíj A magánnyugdíj- illetve önkéntes

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi beszámolójához A pénztár neve: Gyöngyház Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (volt FERRRUM Nyugdíjpénztár) Székhelye: Honlap:

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához. az Igazgatótanács elnöke

ÜZLETI JELENTÉS. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához. az Igazgatótanács elnöke ÜZLETI JELENTÉS A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

Nyugdíjpénztári hozamok (2005-2014)

Nyugdíjpénztári hozamok (2005-2014) i hozamok A Magyar Nemzeti Bank jogszabályi kötelezettségének eleget téve (281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 24. (2) bekezdés, illetve 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 20. (2) bekezdés), ezúton teszi

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2003. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2003. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2003. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓJÁHOZ BUDAPEST, 2004. MÁJUS I. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító

Részletesebben

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. EQUILOR EQUITY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Befektetési Alap megnevezése Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alapot április 1-én nyíltvégű értékpapír

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Nyugdíjpénztári hozamok (2002-2011)

Nyugdíjpénztári hozamok (2002-2011) i hozamok A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jogszabályi kötelezettségének eleget téve (281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 24. (2) bekezdés, illetve 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 20. (2)

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Budapest, 2006. november 21. 2006. szeptember végére a forintban denominált állampapírok piaci értékes állománya átlépte a 10 ezer milliárd

Részletesebben

Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi beszámolójához

Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi beszámolójához Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi beszámolójához 1. 1 A pénztár általános jellemzői Önkéntes pénztári ágazat alakulása A Generali (korábban Évgyűrűk) Önkéntes

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2012. évi beszámolójához A pénztár neve: Gyöngyház Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár Székhelye: 2400 Dunaújváros, Építők útja 2. Alapítás

Részletesebben

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK kivonat az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésének jegyzőkönyvéből Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52. Időpont: 2014. december 18 11 10 óra Az Igazgatótanács

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi beszámolójához A pénztár neve: Gyöngyház Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (volt FERRRUM Nyugdíjpénztár) Székhelye: Honlap:

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/A, fszt. 3. Tel: (+36 1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Budapest, Pf. 5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII.

Részletesebben

18518148-8559-569-13 13-01-0003609 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

18518148-8559-569-13 13-01-0003609 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ 1 18518148-8559-569-13 13-01-0003609 statisztikai számjel nyilvántartási szám KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ Beszámolási időszak kezdete: 2014.

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 10/2000. számú ajánlása az önkéntes nyugdíjpénztárak által a tag számára küldött egyéni számlaértesítő minimális formai és tartalmi (sztenderd) elemeire

Részletesebben

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 I. Általános szabályok 1. Jelen Alapkezelési szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) a Befektető-védelmi Alap (továbbiakban:

Részletesebben

Az államháztartás finanszírozása tapasztalatok az államháztartás ellenőrzésében Domokos László az Állami Számvevőszék elnökének előadása

Az államháztartás finanszírozása tapasztalatok az államháztartás ellenőrzésében Domokos László az Állami Számvevőszék elnökének előadása Az államháztartás finanszírozása tapasztalatok az államháztartás ellenőrzésében Domokos László az Állami Számvevőszék elnökének előadása Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Előző évi beszámoló Tárgyévi beszámoló c d e f g h 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 1150286 0 1150286 1105814 0 1105814 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 934065 0 934065 784303 0 784303

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben