2011. ÉVI BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉS május 29.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. ÉVI BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉS. 2012. május 29."

Átírás

1 2011. ÉVI BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉS május 29.

2 Tartalom 1 Általános Információk A Pénztár bemutatása A pénztár szervezete Összehasonlító adatok A Pénztár tartalékainak alakulása évben Saját tőke Fedezeti tartalék Likviditási tartalék Pénzügyi helyzetünk Bevételek és kiadások alakulása Befektetési Politika A Pénztár személyi állománya stabil A mérleg fordulónapja után bekövetkezett események, folyamatok Létszámhelyzet Marketing tevékenység belső erőforrások felhasználásával Tagszervezés külső erőforrások felhasználásával Létszámbővítés beolvadással Bevételek A tagdíjbevételek Beszedési megbízás alkalmazás Befektetések január 01. és február. 28. közötti kifizetések: Az alábbi vállalkozásokkal kötöttünk munkáltatói szerződéseket: A Pénztár jövőbeni helyzetének megítélése A Pénztár célkitűzései A Pénztár 2012 évi várható gazdálkodási eredményei május 29. 2

3 1 Általános Információk 1.1 A Pénztár bemutatása A Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár alapítási időpontja augusztus 21. Tevékenységét a pénztárfelügyelet decemberében kiadott engedélye alapján végzi. Az alakulástól ig mint zárt munkahelyi pénztár szervezte, finanszírozta, illetve nyújtotta nyugdíj kiegészítő szolgáltatásait, a tagok rendszeres tagdíjbefizetéseiből, egyéni számlavezetés alapján. A Pénztár december 11-i Küldöttközgyűlése a K-PKNYP/2008/2/2 számú határozatával döntött a nyílt országos működésről. A pénztártagság bázisát a Magyar Posta Zrt. munkavállalói alkotják (70%), munkáltatói tagként képviselőjével a munkáltató jelen van a Pénztár Ellenőrzési Bizottságában. 1.2 A pénztár szervezete A Pénztár Küldöttközgyűlésén 53 küldött, illetve pótküldött képviseli a pénztártagságot. A küldöttválasztó egységeket a Pénztár Igazgatótanácsa jelölte ki, alapelvként a területi felosztást tartva szem előtt. Az MP ZRt állományában lévő pénztártagjaink 45 küldöttcsoportba sorolva, további 8 körzetben a nem postai állományban lévő tagjaink döntöttek pénztári képviselőjükről. Az Igazgatótanács, valamint az Ellenőrzőbizottság 5-5 fő tisztségviselőből áll, az ügyvezetési feladatokat 4 fős szervezet látja el. Könyvvizsgáló: KARANTA AUDIT Könyvszakértő, Adó- és Racionalizálási Tanácsadó Zrt., Dömötörfy Józsefné könyvvizsgáló A nyilvántartási feladatok ellátását a pénztár kiszervezte, külső partnerekkel áll szerződésben a vagyonkezelési tevékenység, valamint az informatikai ellátás és üzemeltetés biztosítására május 29. 3

4 2 Összehasonlító adatok Létszám helyzet Az önkéntes nyugdíjpénztárak taglétszámának alakulása: Forrás: PSZÁF Pénztári szektor idősorai A közel 31 ezer fős létszámcsökkenés annak ellenére következett be, hogy néhány nyugdíjpénztár sikeres tagszervezéssel a magánnyugdíjpénztári történtek miatt keletkezett öngondoskodási vákuumot kiaknázva - jelentősen növelni tudta az új tagok számát ben 30%-al több új belépőt regisztráltak a pénztárak, mint 2010-ben. Pénztárunk taglétszámának alakulása évben: A Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztári adatok és grafikon tanúsága szerint a taglétszám csökkenési tendenciák megegyeznek a szférában tapasztalt irányokkal és arányokkal. A taglétszám-csökkenési folyamat megállítása érdekében tett fáradozásaink - a sikerdíjas tagszervezési szerződés - ellenére a tagszervezés eredményeként belépők száma csupán 235 fő volt, míg fő tagsági viszonya szűnt meg a beszámolási évben május 29. 4

5 Már a decemberi Küldöttközgyűlésen beszámoltunk és értékeltük a évi taglétszám fejlesztésünk tervezetthez mért jelentős elmaradásának okairól, és a továbblépés irányairól. Erre alapozva az Igazgatótanács új tagszervezési partnerrel vette fel a kapcsolatot, valamint a belső marketing mellett az akvizíció lehetőségét is vizsgálta, ez utóbbi elképzelést a decemberi küldöttközgyűlésen tájékoztató jelleggel a küldöttekkel is ismertette. Tagdíjbevételek Forrás: PSZÁF Pénztári szektor idősorai A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének gyorselemzése szerint 2011 évben A munkáltatói hozzájárulás 6%-nyi csökkenése és a tagok saját tagdíjának 12,5%-os növekedése eredőjeként a tagdíjbevételek 1,1%-kal haladták meg az előző évit. A kisebb taglétszám mellett ez azt jelenti, hogy tagonként átlagosan 3,2%-al nőtt a tagdíjbevétel, ami elmarad a bruttó átlagos munkajövedelem 5,2%-os éves (nominális) növekedésétől. Az önkéntes nyugdíjpénztári szférában tapasztaltaktól eltérően Pénztárunknál a tagdíjbefizetések mindkét jogcím tekintetében a évi eredményektől elmaradtak. Tagdíjbevételeink közel 10%-al csökkentek a bázisévhez viszonyítottan. Jelentősen - 14% -, csökkent a munkáltatói tagdíjkiegészítés, míg a tagok által teljesített befizetések csökkenése nem éri el a 5%-ot. Az általános tendenciáktól való eltérés oka elsősorban a pénztári tagdíj-struktúra évi átalakítása volt. Az önkéntes nyugdíjpénztári szektorban alkalmazott tagdíj-struktúrákat és tagdíj-mértékeket áttekintve, valamint az ügyfélkapcsolaton keresztül érkező véleményeket is értékelve, a korábbi, már az forintot is meghaladó egységes tagdíj mértékét Ft/fő/hó értékben határoztuk meg, megtartva a Magyar Posta Zrt.-vel alakulástól meglévő tagdíj-kiegészítés módszerét, szellemiségét. A változtatás kockázati elemeinek mérlegelésekor ugyan számoltunk avval, hogy csökken a munkáltatói hozzájárulást választók száma, mértékét azonban kisebb súlyúnak ítéltük. Tervezéskor az előző évek tapasztalataira támaszkodtunk, és mivel akkor még a pontos cafetéria szabályok és mértékek nem voltak ismertek, nagyobb arányú munkáltatói hozzájárulással számoltunk május 29. 5

6 Egy főre jutó átlagos havi befizetés értéke: évben Ft/fő/hó évi terv Ft/fő/hó évi tény Ft/fő/hó Portfolió adatok piaci értéken az időszak végén: Forrás: PSZÁF Pénztári szektor idősorai A portfoliók értéke az önkéntes nyugdíjpénztári szférában évről évre mintegy 3%-al esett vissza. Pénztárunknál ez a csökkenés nem éri el az 1%-ot. A nyugdíjpénztári portfolió értékek alakulására évben kedvezőtlenül hatott, hogy alacsonyak voltak a hozamlehetőségek. A PSZÁF honlapján is megjelent adatok alapján az összes önkéntes nyugdíjpénztár nettó hozamainak 0,98%-os átlaga, valamint a választható portfoliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárak nettó hozamainak 1,11%-os átlaga részben magyarázza, hogy a befizetések kismértékű emelkedése ellenére a nyugdíjpénztári vagyon piaci értéke csökkent. A Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár által évben elért 3,32% bruttó hozamráta és 2,91% nettó hozamráta jelentősen magasabb, mint az átlag, ez pozitív irányban hatott a vagyon piaci értékének év végi alakulására. Működési eredmény A pénztári adatszolgáltatások alapján készült PSZÁF gyorselemzés megállapítása szerint, a szférában a működési eredmény negatív, és a kiadási oldalon egyedül a pénztári alkalmazottak bértömege nőtt. Pénztárunk ugyan minimális - 27 e Ft de pozitív működési eredménnyel zárta a évet, míg a bérköltségek éves mértéke alatta marad a évinek. (97%) május 29. 6

7 Összegezve: A magyarországi pénztárszféra jellemző tendenciái fellelhetők a Postás Nyugdíjpénztár évi eredményeinek és nehézségeinek hátterében is. Érzékelhető az alacsony megtakarítási hajlandóság, és lehetőség, valamint, hogy az öngondoskodás még nem része az általános közgondolkodásnak. Legmarkánsabb jele az előzőknek a taglétszám csökkenése. Ezt a kedvezőtlen folyamatot felismerve a évi, ötéves stratégiánk legfontosabb kérdésének a létszámhelyzet stabilizálását, esetleges bővítését tekintjük. Eredményességünk lehetőségét látjuk alátámasztani az az összehasonlító elemzésben is említett megállapítás, mely szerint nő az új belépő önkéntes nyugdíjpénztári tagok száma. 3 A Pénztár tartalékainak alakulása évben Tartalékaink évi változása Megnevezés Saját tőke (halmozott működési eredmény) Fedezeti tartalék adatok e Ft-ban Likviditási tartalék Nyitó Bevételek összesen Kiadások összesen változás Záró Saját tőke A sajáttőke évi záró-állománya e Ft, évi növekménye e Ft., melynek fő összetevői : működési tevékenység eredménye 27 e Ft költséglevonás nem fizető tagoktól e Ft átcsoportosítás likvid tartalékból e Ft A évi terv elfogadásával egyidejűleg döntött a küldöttközgyűlés arról is, hogy a tagszervezési feladatok ellátásával kapcsolatosan felmerülő ráfordítások fedezetére elkülönített kezelés mellett e Ft-t csoportosítunk át likvid tartalék terhére. 3.2 Fedezeti tartalék A teljes fedezeti tartalékból: a szolgáltatási tartalék záró állománya az egyéni számlák összességének záró állománya e Ft e Ft e Ft május 29. 7

8 Egyéni számlák e Ft Nyitó állománya: Szolgáltatási célú bevételek: (+) Átlépők hozott fedezete: (+) Hozam jellegű bevételek: (+) Átvezetés szolgáltatás kifizetésére (-) Átlépők elvitt fedezete: (-) Befektetési ráfordítások: (-) Egyéb ráfordítás és változás: (-) Visszatérítések: (-) Egyéb változás (-) Záró állomány: Tagsági viszony megszűnése miatti kifizetések mértéke e Ft több mint 460 millió forinttal volt több, mint a szolgáltatási célú bevételek értéke, ezért a Pénztár tőke felszabadításból biztosította a szükséges pénzeszközt. 3.3 Likviditási tartalék A évi terv elfogadásakor az átcsoportosítás mellett döntött a küldöttközgyűlés arról is, hogy a tartalékok közötti tagdíj megosztás módosításával a likviditási tartalék folyamatos feltöltését szünetelteti, így e tartalék növekményének forrása a befektetések eredménye. 4. Pénzügyi helyzetünk A Pénztár pénzügyi helyzete a korábbi évekhez hasonlóan stabil. Kifizetési kötelezettségeinket évben is határidőre teljesítettük, mind a szolgáltatások mind a működés területén. Vagyonkezelőink az év során tőkebefizetésben nem részesültek, tekintettel arra, hogy az év során a beérkező bevételekből és a 3.2 pontban említett tőke felszabadítással biztosítottunk fedezetet a kifizetésekhez. Működési bevételeink is folyamatosan fedezték az év során szükséges működési ráfordításainkat. 5. Bevételek és kiadások alakulása Megnevezés év év Tagdíj Hozam Szolgáltatás +kifizetés Működési folyó kiadás adatok ezer forintban május 29. 8

9 A bázisévi adatokkal összevetve a évi értékeket, arányaiban jelentős eltérést csak a hozambevételek területén tapasztalhatunk, a visszaesés mértéke mintegy 60%- os. A tagdíjbevétel, valamint a szolgáltatások és kifizetések évben az előző év értékeinek 93 97%-a. A működési folyó kiadások is közel bázis szinten maradtak. 6. Befektetési Politika A Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa az évenkénti befektetési politikát a rendelkezésre álló magyar- és világgazdasági információk, előrejelzések, bel- és külpolitikai tényezők, valamint a tagság rövid- és hosszú távú érdekei, korösszetétele, hozamelvárása figyelembevételével határozza meg Pénztárunk tagságának korösszetétele, jövedelmi helyzete, valamint a folyamatosan jelentkező kifizetési igények alapján a tagság elvárása a pénztári befektetésekkel szemben az, hogy rövidtávon is lehetőleg pozitív hozamot, hosszú távon pedig reálhozamot biztosítsanak. Ezen elvárásoknak való megfelelés céljából, és az elmúlt évek kedvező abszolút hozamos portfoliókezelési eredményei alapján, a Pénztár Igazgatótanácsa az évek során fokozatosan növelte az abszolút hozamos vagyonkezelés arányát a pénztári portfolión belül ben a teljes pénztári vagyonnak 75%-a követett abszolút hozamra törekvő befektetési stratégiát. Az elmúlt évben a széleskörű befektetési eszközök alkalmazása, a magyar állampapírok átlagos futamidejének röviden tartása ellensúlyozni tudta a magyar és külföldi részvénypiacokon jelentkező veszteségeket. A pénztár összes eszközeinek évi bruttó hozamrátája 3,32%, nettó hozamrátája 2,91% lett. A Pénztár 10 éves hozamalakulása és reálhozama: Átlaghozam Átlagos infláció Reálhozam 7,11% 5,08% 2,03% 7. A Pénztár személyi állománya stabil. A pénztár személyi állománya év júniusa óta 4 fő. Egy fő szakmai képzésben vesz részt, illetve rendszeresen látogatjuk a szakmai rendezvényeket és más, a gazdálkodást érintő továbbképzéseket május 29. 9

10 8. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett események, folyamatok 8.1. Létszámhelyzet A pénztári taglétszám-stratéga megvalósítása érdekében három területre összpontosítva fejtjük ki tevékenységünket, más-más erőforrás és technika felhasználásával Marketing tevékenység belső erőforrások felhasználásával A Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár éves létszám-helyzetének alakulása szempontjából jelentős szerepe van annak, hogy a postás pénztártagok az év első hónapjaiban lezajló cafetéria - postai elnevezése VBKJ választás során milyen döntést hoznak. Üdvözölhetünk-e új tagokat, lesznek-e akik nem választják a munkáltatói tagdíj-kiegészítés lehetőségét, esetleg kilépési szándék miatt az egységes tagdíj bérből történő levonásáról sem rendelkeznek. Postai munkavállalókra fókuszált saját szervezésű marketing akciókkal - melyet a VBKJ választás idejére szerveztünk - keltettünk érdeklődést az új belépés, valamint a munkáltatói hozzájárulás választása érdekében. A nyereményjáték sorsolására, közjegyző jelenlétében március 20-án került sor. Összegezve a legfontosabb adatokat: új tagsági jogviszonyt létesített postai munkavállalók száma 231 fő nyilvántartásunk szerint a postai munkavállalók közül 306 fő szüntette meg tagságát a várakozási idő leteltét követően a negyedévben Tagszervezés külső erőforrások felhasználásával Tagszervezési szerződésünk eredményeként a negyedévben 329 fő új pénztártagot regisztrálhattunk Létszámbővítés beolvadással Ez év első hónapjaiban két pénztárral vettük fel a kapcsolatot és kezdtünk tárgyalásokat esetleges fúzió megvalósítására. Az egyik pénztár az egyesülésre kiírt pályázattal kapcsolatos végső döntést egy évvel elhalasztotta, így ebben az esetben bizonytalan ideig további tennivaló nincs. Az Évgyűrűk Önkéntes Nyugdíjpénztárral való egyesülés előkészítésével az Igazgatótanács ülésein elemzések, és tájékoztatók foglalkoztak, majd döntés született az egyesülési javaslat küldöttközgyűlés elé terjesztéséről Bevételek A tagdíjbevételek A tagdíjbevételek első negyedévi alakulását befolyásoló tényező volt, hogy a Magyar Posta Zrt. előzetes értesítését követően az első két havi tagdíj utalását, a VBKJ választás május

11 szabályozási okok miatti elhúzódása miatt egyben utalta, március 5-én, mely likviditási-, forráshiány, vagy más működési fennakadást nem okozott Beszedési megbízás alkalmazás Egyéni tagjaink körében, akik készpénz-átutalási megbízással teljesítik a tagdíjfizetést, nyeremény-akció keretében népszerűsítettük a beszedési megbízás választás előnyeit. Megkeresésünk alapján e tagsági körből közel 7% - 80 fő tért át a beszedési megbízás alapján történő tagdíjfizetésre. A nyereményjáték sorsolására, közjegyző jelenlétében február 20-án került sor Befektetések első negyedéve pozitív fordulatot hozott a globális tőkepiacokon, a őszi pánikszerű eladások után teljesen más forgatókönyvet kezdtek el árazni a befektetők. A hangulatváltozáshoz az vezetett, hogy az Európai Központi Bank is elkezdte a pénznyomtatást, 3 éves refinanszírozási programjának bevezetésével. Ezzel érzékelhetően javult a bankközi piacok likviditása, így sikerült egy jelentős pénzpiaci válságot elkerülni. A korábbi kockázati faktorok közül a görög pénzügyi krízis megoldásában is sikerült némi előrelépést elérni a magánhitelezők többségével történt megállapodással az adósság leírásáról, illetve átütemezéséről. Az Európai Központi bank által teremtett likviditási bőség mellett a piacok fellendüléséhez hozzájárultak az Amerikai Egyesült Államokban megjelenő, elemzői várakozásokat felülmúló makrogazdasági adatok. Ezek alapján úgy tűnik, hogy elmúlt a recessziós veszély, a gazdaság egy alacsony növekedési pályára áll, a munkaerőpiacon tendenciaszerű folyamatos javulás látszik végén, illetve elején a nemzetközi hitelminősítő intézetek befektetésre nem ajánlott, bóvli kategóriába sorolták a magyar államadósságot, ami jelentős állampapír piaci árfolyameséshez és forint leértékelődéshez vezetett. A helyzet komolyságát érzékelve a kormány békülékenyebb hangnemre váltott, hangsúlyozva a megegyezési szándékát, kompromisszum készségét az EU-IMF hitelkeret megállapodással kapcsolatban. Ez, valamint a javuló globális befektetői környezet a hazai piacokon is árfolyam erősödést eredményezett. Összességében az év első két hónapjában a nemzetközi részvénypiacokon, valamint a hazai tőzsdén és kötvénypiacon is jelentősen emelkedtek az árfolyamok. Márciustól azonban a globális rally már kifulladni látszik, a kockázatos eszközök gyengülni kezdtek. Ismét felerősödtek az euró-zóna adósságválságának rendezésével kapcsolatos félelmek, miután romlott Spanyolország megítélése. A befektetőket aggasztja a kínai gazdaság növekedésének lassulása, valamint a világgazdaság kettészakadása: az amerikai mérsékelt növekedés mellett Európában csak stagnálás mutatkozik. Magyarországon a külföldi befektetők egyre nehezebben tolerálják, hogy tovább húzódik a magyar kormány és az IMF közötti hiteltárgyalások kezdete, aminek következtében március végére emelkedtek az állampapírpiacon elvárt hozamok, azaz csökkentek az árfolyamok, és a forint is gyengült május

12 január 01. és február. 28. közötti kifizetések: Jogcím Időszakban induló Időszakban végelszámolt összesen fő ezer Ft fő ezer Ft egyösszegű nyugdíjszolgáltatás (öregségi) örökösök, kedvezményezettek részére történt kifizetések átlépő tag után az átvevő pénztár részére történt kifizetések év utáni kivét járadék szolgáltatás (átlag létszám) Összesen Az egyösszegű nyugdíjszolgáltatást igénybevevők száma és a kifizetések értéke a tervezettől eltér, melynek oka, hogy a munkaképesség csökkenés jogcímen - törvényi előírások változása következtében - már kifizetést a Pénztár nem teljesíthet. A változás létszámában kevesebb, de átlag értékében magasabb szolgáltatásteljesítést eredményezett. A január-február havi, 10 év utáni kifizetésekhez kapcsolódóan a Pénztár 18 millió forint személyi jövedelemadót vont le és fizetett be a NAV-hoz. A várakozási idő után tagsági viszonyukat megszüntetők száma 262 fő volt Az alábbi vállalkozásokkal kötöttünk munkáltatói szerződéseket: 1. P-KONTÓ KFT 2. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 3. IRON MOUNTAIN MAGYARORSZÁG KFT 4. KELLY SERVICES HUNGARY KFT 5. POSTA INIT INFORMATIKAI INFRASTUKTÚRA SZOLGÁLTATÓ ZRT. 6. BALATONFÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 7. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 8. FOTOCOPY KFT 9. KŐOLAJVEZETÉKÉPÍTŐ ZRT. 10. IGAZZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI ÉS KUTATÓ INTÉZETEK 11. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 12. ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET 13. NAGYIGMÁND NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA 14. SZATMÁRI MALOM KFT 15. MYLAN HUNGARY KFT 16. CELEBI GROUND HANDLING HUNGARY KFT 17. SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 18. ROYAL CONSULTING ÉS SERVICES SZOLGÁLTATÓ KFT 19. MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSÚ NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA május

13 9. A Pénztár jövőbeni helyzetének megítélése 9.1. A Pénztár célkitűzései Pénztárunk középtávú és éves terveinek, valamint operatív cselekvési programjainak vezérfonala a Pénztár a decemberi terv-tárgyaló küldöttközgyűlésén jóváhagyott, a évekre megfogalmazott Stratégia, melynek legfontosabb elemei: A munkáltatói kapcsolatok bővítése, fejlesztése, a taglétszám bővítése, a marketing és kommunikációs tevékenység fejlesztése, partneri kapcsolatok minőségi fejlesztése, tudatos törekvés az öngondoskodás kultúrájának terjesztésére A Pénztár 2012 évi várható gazdálkodási eredményei évi terv tervszámai két jelentős döntés hatását tükrözik: a taglétszám csökkenésének megállítása; a működési ráfordítások csak a gazdasági környezet árváltozásának hatásait tükröző emelkedést tartalmazzák. A tagszervezés évi eredményességének megítéléséhez még csak az első negyedév tapasztalati állnak rendelkezésre, így a várható eredmények csak a kockázati tényezők figyelembe vételével prognosztizálhatók. Mindezek ellenére a tagszervezést végző vállalkozóval történt értékelés és a beolvadási szándéknyilatkozat birtokában, várhatóan a 2012 évi létszámtervünk megvalósítható, bár ütemezésében feltehetően jelentősebb eredmény csak a második félévre várható. E tényezők figyelembevételével a Pénztár ügyvezetésének, tisztségviselőinek folyamatos feladata a gazdálkodási eredmények folyamatos értékelése. A felhalmozási tartalék tekintetében a Magyar Posta VBKJ választási metódusa és a postai munkavállaló pénztártagok részére évben rendelkezésre álló VBKJ keret mértéke, valamint a létszám helyzet miatt számítanunk kell a tagdíjbevételek kismértékű tervtől való elmaradására. Megítélésünk szerint mindaddig számítanunk kell a számla megszüntetésekre, amíg jelentősebb javulás nem gyűrűzik át a gazdaság teljes vertikumán. A Pénztár jelentős működési tartalékkal rendelkezik ugyan de, folyamatosan értékeljük a működési források képzésének és felhasználásának kockázati elemeit. Már a tervezés során számoltunk annak lehetőségével, hogy az évet veszteséggel zárjuk, ennek ellenére törekszünk működési tartalékunk szinten tartására, lehetőség szerinti növelésére május

14 A folyamatos működtetés szokásos költségei mellett a legjelentősebb tervezett ráfordítás a már évben a tagszervezés elkülönített 50 millió forintos összeg felhasználása. A évi befektetések, hozamok tervezésekor a globális értékpapír piacok teljesítményét két problémakör, a világszerte magas DGP arányos államadósságok, és a gazdasági növekedés lassulása miatti kockázatkerülés határozta meg. A hazai piacok árfolyam alakulását a külső tényezők mellett a gazdaságpolitikai kinyilatkoztatások és nem szokványos intézkedések is befolyásolták. A fenti körülmények alapján továbbra is az óvatos befektetői magatartás tűnt célszerűnek, így a pénztár Igazgatótanácsa nem csökkentette az abszolút hozamos vagyonkezelés 75%-os arányát a pénztári portfolión belül első negyedévben a pénztár hozama bruttó 2,62%, (éves szinten 10,54%), öszszegszerűen pedig mintegy 402 millió Ft lett, ami jelentősen meghaladja a tervezett éves szintű hozam (6,50%) időarányos részét. Reményeink szerint az eddigi kockázatok (az európai adósságválság megoldatlansága, a világgazdaság növekedésnek kettészakadása, ezen belül Európa lemaradása, valamint a magyar államadósság finanszírozása IMF hitel nélkül) fennmaradása és a piacok volatilitása esetén is teljesíthető lesz az éves hozamcélkitűzés az abszolút hozamra törekvő befektetési stratégia túlsúlyával. Pénztárunk tagságának meghatározó jellegét - taglétszám bővítési törekvésünk mellett is- a postai munkavállalók alkotják. Ez meghatározza a Pénztár és a tagság kapcsolati rendszerét, kommunikációs sajátosságait. Különös hangsúlyt helyezünk ez stratégiai céljaink egyike - a tagok korrekt tájékoztatására, melyre felhasználjuk mindazt a kommunikációs eszközt, melyet egy a munkáltatóhoz kötődő pénztár előnyösen igénybe vehet, így a munkahelyi lapokban való megjelenés, intranet, küldött-hálózat, munkatársi kapcsolatok. A pénztári taglétszám alakulása a biztonságos és színvonalas működés egyik alapköve. Hosszútávon továbbra is számolnunk kell - A postai szolgáltatás liberalizációjának következményeivel; - A legnagyobb munkáltatói tag stratégiai elképzeléseinek várható bevételi- és létszámkövetkezményeivel; - A társadalombiztosítási változások hatásaival; - Továbbra is számolnunk kell a várakozási idő utáni számla megszüntetésre; - Bár a magánnyugdíjpénztári változások okozta bizalomvesztés hullámai elültek, a tagság és a lakosság érzékenyen reagál minden a pénztárszférát érintő hírre, információra. A Pénztár vezetése folyamatosan keresi rövid-, közép- és hosszú távon egyaránt azokat a megoldásokat, melyekkel továbbra s biztosítható a pénztár fejlődése, megtartva az alakulás óta követett takarékos gazdálkodás gyakorlatát, valamint az egyenletes - lehetőség szerinti - reálhozam elérését május

15 A Pénztár kapcsolati rendszere a tagsággal, a munkáltatókkal kiemelten a legnagyobb munkáltatóval, a Magyar Posta Zrt.-vel - és a szolgáltatókkal egyaránt kiegyensúlyozott és eredményes. Jövőbeni helyzetünket megalapozza az évek óta stabil, kiegyensúlyozott, körültekintő, a pénztártagok érdekeit szolgáló működés. A stratégiai célok között szerepel az, hogy Pénztárunk megtartsa az alakulás óta stabil piaci pozícióját, különösen a létszám és a kiegyensúlyozott vagyon növekedés tekintetében. Összefoglalva Pénztárunk vagyoni, pénzügyi, jövedelmi, kockázati helyzete a megváltozott működési feltételek ellenére is stabil, fejlődése megalapozott, működése zökkenőmentes. Budapest, május május

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. március 31.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. március 31. ELŐTERJESZTÉS a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2015. március 31. M E G H Í V Ó A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. március 31-én (kedden) 10 00 órakor

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

952/2015. Kiegészítő melléklet

952/2015. Kiegészítő melléklet 952/2015. Kiegészítő melléklet Általános rész A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár a gazdálkodását az 1993. évi XCVI. törvény, a 223/2000.(XII.19), a 281/2001.(XII.26.) kormányrendeletek, az Alapszabály,

Részletesebben

2. sz. napirendi pont. Az Alapszabály módosítása.

2. sz. napirendi pont. Az Alapszabály módosítása. 2. sz. napirendi pont Az Alapszabály módosítása. (MOD140401) Javaslat a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabályának a módosítására 1.) Az Alapszabály 2.1. c). pontjában az 1959. évi IV.

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA Budapest, 2013. május 29. 2012 évi éves beszámoló kiegészítő melléklete KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Részletesebben

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő

Részletesebben

Üzleti jelentés a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához

Üzleti jelentés a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához Üzleti jelentés a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához VIT Nyugdíjpénztár Üzleti jelentés 2006. (nem végleges) 2 A Pénztár bemutatása A VIT Nyugdíjpénztár 1994. decemberében alakult a villamosenergia-ipari

Részletesebben

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA 2004 1068 Budapest Dózsa György út 84/a. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Mérleg 4 Kiegészítő melléklet 7 1. Általános rész 8 1.1 A bemutatása 8 1.2 Az Alap létrehozása

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2013. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2013. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2013. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2013. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2014. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

A Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BESZÁMOLÓJA a 2012. év gazdálkodásáról, az IT munkájáról. Vokony János IT elnök

A Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BESZÁMOLÓJA a 2012. év gazdálkodásáról, az IT munkájáról. Vokony János IT elnök A Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BESZÁMOLÓJA a 2012. év gazdálkodásáról, az IT munkájáról. Vokony János IT elnök 1 BEVEZETŐ Az Igazgatótanács operatív irányítása mellett a Pannónia Nyugdíjpénztár

Részletesebben

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december JELENTÉS a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről 1034 2010. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2005-036/2010.

Részletesebben

A GÁDOROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2013 ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A GÁDOROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2013 ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A GÁDOROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2013 ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti jelentése A Takarékszövetkezeti Integráció jelentős változásokon ment keresztül a 2013-as esztendő

Részletesebben

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg.

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg. Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03 Üzleti jelentés 2014. Cg.: 03-02-000284 Tartalomjegyzék 1. MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZET... 3 2. GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

KSH: 10044348-6419-122-08 Cégjegyzék szám: 08-02-000928 PANNONHALMA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu 2013. évi Kiegészítő melléklet Pannonhalma, 2014.

Részletesebben

JELENTÉS. a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciavállalási tevékenysége eredményességének értékeléséről. 1284 2012. május

JELENTÉS. a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciavállalási tevékenysége eredményességének értékeléséről. 1284 2012. május JELENTÉS a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciavállalási tevékenysége eredményességének értékeléséről 1284 2012. május Állami Számvevőszék Iktatószám: V-2021-091/2011-2012. Témaszám: 1006 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Előszó. Szarvas Ferenc vezérigazgató

Előszó. Szarvas Ferenc vezérigazgató 1 Előszó Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban ÁKK) éves adósságkezelési beszámolója az elmúlt egy naptári év finanszírozásának, az államadósság alakulásának

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

MENTŐ Nyugdíjpénztár Alapszabály 2015.05.27. A MENTŐ Nyugdíjpénztár. Alapszabálya 1

MENTŐ Nyugdíjpénztár Alapszabály 2015.05.27. A MENTŐ Nyugdíjpénztár. Alapszabálya 1 A MENTŐ Nyugdíjpénztár Alapszabálya 1 Alulírottak az 1995. április 19-én megtartott alakuló közgyűlésen, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján elhatározták

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár. Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata. Önkéntes Ágazat

Pannónia Nyugdíjpénztár. Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata. Önkéntes Ágazat Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Önkéntes Ágazat A Szabályzatot kibocsátotta: A Szabályzat jóváhagyója: a Pénztár Küldöttközgyűlése a 2015. január 23-án hozott /2015.01.23.

Részletesebben

Választható portfolió szabályzata

Választható portfolió szabályzata Választható portfolió szabályzata A rendszer ötödik módosítását elfogadta a 2013. június 27-én megtartott küldöttközgyűlése a 8 /2013. (VI. 27.) küldöttközgyűlési határozattal. Hatályos 2013. augusztus

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS - BWM MEGGYŐZŐEN KOCKÁZATOS SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2009. Forgalmazó:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012 2010.01.27. MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012 Budapest, 2010. január Tartalom 1. Gazdaságpolitikai célok... 2 2. Makrogazdasági folyamatok és előrejelzés... 4 2.1. Külső feltételek...

Részletesebben

Túl a válságon, emelkedő pályán

Túl a válságon, emelkedő pályán PÉNZTÁRI XI. évfolyam, 1. szám 2010. június A TULAJDONOSOK HÍRMAGAZINJA Küldöttközgyűlés 2010 május Túl a válságon, emelkedő pályán Letétkezelõnk: A HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár május 25-én tartotta

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

Kötvény Kibocsátá si Isme r t e t ő

Kötvény Kibocsátá si Isme r t e t ő Kötvény Kibocsátá si Isme r t e t ő a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kötvény Kibocsátási Programjáról 2012/2013. Budapest, 2012. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék Általános információk 3 I. A kibocsátó

Részletesebben

Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. ÉVES JELENTÉS 2011

Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. ÉVES JELENTÉS 2011 Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. ÉVES JELENTÉS 2011 ÉVES JELENTÉS 2011 KELER Éves Jelentés 2011 Tartalom 4. TARTALOM 1. Elnöki köszöntő 3 2. Piaci környezet 4 3. Szabályozói környezet

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

KSH: 10117358-6419-122-08 Cg.: 08-02-000926 LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET (9461 Lövő, Fő út. 203.) 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - 2 - I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót

Részletesebben

Éves jelentés 2012. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

Éves jelentés 2012. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Éves jelentés 2012. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. MAGYAR SZÉNHIDROGÉN KÉSZLETEZŐ SZÖVETSÉG ÜZLETI JELENTÉS A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4 1.1. A Magyar Szénhidrogén

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/11

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/11 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2014 1/11 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: CIB

Részletesebben