Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 8/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 8/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések"

Átírás

1 Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról. Balatonederics települési Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. (1), 26., 37. (1) d), 37/A. (3), 38. (9), 43/B. (1) és (3), 45. (1), 46. (1), 47. (2 a), 48. (4), 50. (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. Törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat által biztosított ellátások: a) Pénzbeli ellátások: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendeletben szabályozott ellátási formák aa) rendszeres szociális segély; ab) ápolási díj; ac) átmeneti segély; ad) születési támogatás; ae) temetési segély, af) temetési támogatás, b./ Természetben nyújtott szociális ellátások: ba) méltányosságból megállapított közgyógyellátás bb) pénzbeli ellátás helyett természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható ellátások: bc) átmeneti segély, bd) születési be) temetési segély. c./ Szociális szolgáltatások: Alapszolgáltatások: ca)étkeztetés cb) házi segítségnyújtás cc) családsegítés,

2 II. Fejezet Eljárási szabályok, általános rendelkezések 2. Az eljárás megindítása, az ügyintézés szabályai 2. (1) Az eljárás megindítása történhet kérelemre, bejelentése, melyet írásban a Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal (8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 91.) címére kell eljuttatni, szóban a Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatalban, illetve az ügyfélfogadási helyeken lehet előterjeszteni. (2) bejelentésre indult eljárásoknál az eljárást kezdeményezheti a) a települési képviselő; b) a polgármester; c) a jegyző; d) egészségügyi szerv; e) társadalmi szervezet 3. (1) A kérelmező köteles együttműködni a hivatallal szociális helyzetének feltárásában. Az aktív korúak ellátása, az ápolási díj, a lakásfenntartási támogatás valamint a közgyógyellátás megállapítására irányuló kérelmet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendeletben meghatározott formanyomtatványon és meghatározott mellékletekkel együtt kell benyújtani. (2) A bejelentésre indult eljárásoknál az (1) bekezdésben meghatározott, a kérelemhez csatolandó iratokat az ügyféltől, az eljárás megindításától számított 8 napon belül kéri be a jegyző. 4. Ha a kérelmező létfenntartását veszélyeztető körülmény áll fenn, a szociális ellátás bizonyítási eljárás nélkül az igénylő nyilatkozata alapján is megállapítható. Ilyen esetben a jegyző a határozat kiadását követően 5 napon belül helyszíni ellenőrzéssel vizsgálja meg a nyilatkozat valódiságát. Az esetlegesen jogtalanul felvett összeg visszafizetésére a hatáskör gyakorlójának 8 napon belül javaslatot tesz. 3. A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása 5. (1) A rendszeres pénzbeli ellátásokat a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig házipénztárból készpénzben, banki átutalással, lakcímre vagy folyószámlára való átutalással fizeti ki a hivatal. (2) Az eseti (temetési, átmeneti, stb.) segélyek illetve támogatások nyújtása a hatáskörrel rendelkező szerv döntését követően legfeljebb 15 napon belül házipénztárból készpénzben történik 4. Az együttműködési eljárás 6. (1) A rendszeres szociális segélyezett személy részére az egészségkárosodott kivételével - megállapított rendszeres szociális segély folyósításának feltétele, hogy együttműködjön az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal (a továbbiakban: Szolgálat), melynek székhelye: 8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 91. (2) A rendszeres szociális segélyben részesülő az ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedéséről számított 15 napon belül köteles felvenni a kapcsolatot a Szolgálattal, és nyilvántartásba veteti magát. 7. (1) Köteles a szolgálattal beilleszkedési programot készíteni és a programban foglalt feladatokat teljesíteni. (2) A Szolgálat a beilleszkedési program másolatának megküldésével értesíti az ellátást megállapító körjegyzőt az együttműködés megkezdésétől számított 15 napon belül és soron kívül legfeljebb 5 munkanapon belül tájékoztatást ad arról, ha az együttműködésre kötelezett az együttműködést elmulasztja. Szolgálat a határozat kézhezvételét követő egy éven belül értékeli az együttműködést.

3 (3) A beilleszkedést segítő program a következőkre terjed ki a) foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítés aa) motiváció és készség fejlesztés ab) képzettség erősítése ac) egyéni tanácsadás esetkezelésen belül személyes megerősítéssel ad) pályakorrekciós tanácsadás ae) képzésbe eljuttatás af) mentálhigiénés tanácsadás ag) szociális problémák kezelése / esetkezelés b) szinten tartás karbantartás társadalmi integráció erősítése c) más ellátásba juttatás ba) egészségügyi szociális mentális állapotot javító re szocializáció elősegítése bb) szociális esetkezelés, családgondozás bc) intézményi kapcsolódás megőrzése ca) egészségi állapot felmérése, munkaképesség csökkenés megállapításának előkészítése cb) TB tanácsadás, ügyintézés segítése cc) Információnyújtás az ellátásokról, munkaerő piaci kapcsolódásokról. (4) Az együttműködés megszegésének minősül, ha az ellátásban részesülő önhibájából a) nem jelenik meg az együttműködésre kijelölt szervnél, vagy nem az előirt időpontban jelenik meg és távolmaradását nem igazolja, b) nem vesz részt a számára előirt foglalkozáson, tanácsadáson c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben oktatásban nem vesz részt. d) A beilleszkedési programban meghatározottakat nem hajtja végre. (5) Ha az ellátásban részesülő az együttműködési kötelezettségét neki fel nem róható okból szegi meg azt a szolgálathoz az mulasztást követő 5 napon belül benyújtott nyilatkozatával igazolhatja. Az igazoláshoz csatolni kell az akadályozó tényezőt bizonyító okiratot az alábbiak szerint a. egészségügyi ok esetén orvosi igazolást b. családi esemény esetén az előre nem látható eseményt bizonyító iratot c. kötelező képzésen, felkészítésen vagy egyéb állampolgári kötelezettség soron kívüli teljesítése esetén az elrendelő iratot d. alkalmazásával; munkavégzésével kapcsolatos soron kívüli állásinterjú meghívóját, az interjút tartó személy, szervezet igazolását (6) Az igazolást az együttműködésre kijelölt szervezet vezetőjének kell benyújtani, aki annak elfogadásáról 8 napon belül dönt. (7) Amennyiben az együttműködésre kötelezett kötelezettségét az együttműködés megkezdésétől számított kettő éven belül ismételten neki felróható okból megszegi, az együttműködésre kijelölt szerv a második esettől számított 15 napon belül írásban tájékoztatja az ellátást megállapító szervet. A tájékoztató részletesen tartalmazza az együttműködésre kijelölt személy együttműködési kötelezettség megszegését megvalósító tényállást, a benyújtott igazolási nyilatkozat, továbbá azt, hogy annak elutasításáról milyen indokok alapján döntött.

4 5. Aktív korúak ellátására és a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételei 8. (1) Az aktív korúak ellátására és a normatív lakásfenntartási támogatásra jogosulttá váló személy (A továbbiakban: Jogosult) köteles a lakókörnyezete rendezettségének biztosítása érdekében a) Az általa életvitelszerűen lakott ingatlanak háztartásonként 1 db szeméttároló edényt elhelyezni és azt rendeltetésszerűen használni, a heti szemétszállítás alkalmával a közszolgáltatást igénybe venni. b) A tulajdonában lévő lakáshoz tartozó udvart, kertet, földterületet, szántót, legelőt stb. műveléssel, illetve gyepesítéssel rendezett állapotában tartani. A terület gyomtalanításáról minden évszakban a növényvédelmi előírások betartása mellett gondoskodni. Továbbá e területen építési törmelék, lom, veszélyes, illetve kommunális hulladék (pl. roncs autó, gépjármű, elhasznált bútor, háztartási szemét) szeméttároló edényzetben kívüli tárolásáról tartózkodni c) Állattartásból származó trágyát, trágyalét az engedélyezett, illetve az erre a célra épített és a vonatkozó előírásoknak megfelelő tárgya illetve trágyalé tárolóban tárolni. (2) A Jogosult az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság időtartama alatt és azt követően is köteles fenntartani. (3) Meg kell szüntetni az ellátását annak a jogosultnak, aki az (1) és (2) bekezdésben foglalt kötelezettségét felhívás ellenére, határidőre sem teljesíti. III. Fejezet Szociális ellátások és szociális szolgáltatások 6. Ápolási díj 9. (1) Ápolási díj állapítható meg az Szt (1) bekezdésén túl, annak a Ptk b) szerinti hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátás tekintetében a jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, egyedülálló esetén annak 150%-a. (3) Az ápolási díj összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a. 10. Az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ha a. Nem gondoskodik az ápolt rendszeres étkezésének biztosításáról b. Nem nyújt segítséget a tisztálkodási, öltözködési, illemhely használati igények kielégítésében, nem gondoskodik a rendszeres tiszta ruhanemű biztosításáról c. Nem gondoskodik az ápolt környezetének rendszeres takarításáról, tisztántartásáról. 11 Az önkormányzati társulás keretében fenntartott Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti szolgálat, mint házi segítségnyújtást biztosító intézmény eseti megbízás alapján helyszíni vizsgálatra jogosult a 9. -ban foglalt kötelezettség ellenőrzése tekintetében. 7. Rendszeres szociális segély 11/A. (1) Rendszeres szociális segélyre jogosult az az aktív korúak ellátására jogosult kérelmező, akinek az egészségkárosodásának a mértéke a 35 %-ot meghaladja és cselekvőképessége korlátozott.

5 8. Átmeneti segély 12. (1) Átmeneti segélyben részesíti az önkormányzat kérelemre az Szt. 45. (1) és (4) bekezdésében meghatározott esetekben azt a személyt, akinél az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150%-át nem haladja meg. (2) Különös méltánylást érdemlő esetben - pl. elemi kár, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, lopás, rablás, két hónapot meghaladó tartós betegség, kórházi ápolás - jövedelemhatártól függetlenül átmeneti segélyt állapit meg az önkormányzat, ha a kérelmező a rendkívüli körülményt igazolja, arra vonatkozóan nyilatkozatot tesz, illetőleg, ha az köztudomású. (3) Az átmeneti segély nyújtható alkalmanként és havi rendszerességgel. (4) Az átmeneti segély mértéke legalább Ft, és alkalmanként, illetve a havi rendszerességgel nyújtott ellátás esetében havonta - a 13. (1) bekezdése kivételével nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át. 13. (1) Az átmeneti segélyre vonatkozó szabály alkalmazásával az átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, legfeljebb Ft összeghatárig. A kölcsönként folyósított átmeneti segélyt legfeljebb 12 hónap alatt kell visszafizetni. (2) Az első törlesztő részlet visszafizetése az ellátás kifizetésének hónapját követő második hónaptól esedékes. A törlesztő részleteket minden hó 5-ig kell, a hatáskörrel rendelkező döntésének megfelelően, az önkormányzat házipénztárába vagy számlájára megfizetni. 9. Temetési segély 14. (1) Az önkormányzat kérelemre az Szt. 46. (1) bekezdésében meghatározott temetési segélyt állapit meg, ha a jogosultság szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át nem haladja meg. (2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeként Ft-ot kell figyelembe venni. 10. Temetési támogatás 15. (1) A 14. -ban foglaltakon túl, az önkormányzat kérelemre, temetési támogatást nyújt annak aki Balatonedericsi elhunyt eltemettetéséről gondoskodott, feltéve, hogy a támogatott családjában az egy főre jutó jövödelem a kérelem benyújtását megelőző 1 hónapon belül a nyugdíjminimum 10-szeresét nem haladja meg. A kérelemhez be kell mutatni a halotti anyakönyvi kivonatot, valamint a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számlát. (2) A temetési támogatás összegét az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza. 11. Születési támogatás 16. (1) Az önkormányzat kérelemre születési támogatást nyújt az újszülött családjának, az újszülött szüleivel együtt a gyermek születésekor balatonedericsi lakcímmel rendelkezik, feltéve, hogy a támogatott családjában az egy főre jutó jövedelme a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapon belül a nyugdíjminimum 10-szeresét nem haladja meg (2) A támogatásra vonatkozó kérelmet a gyermek születésének napjától számított 60 napon belül lehet benyújtani a hivatalhoz. A kérelemhez be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. (3) A szülési támogatás összegét az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza.

6 12. Köztemetés 17. A települési önkormányzat a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben, vagy egészben mentesíti az eltemettetésre kötelezett személyt, ha a) a temetési költségek hagyatéki teherként történő érvényesítésére hagyaték hiányában nem kerülhetett sor, továbbá, b) az eltemettető családjában az egy főre jutó havi jövődelem a mindenkori nyugdíjminimum összegét nem haladja meg. 13. Természetben nyújtott szociális ellátások 18. (1) A hatáskörrel rendelkező döntése alapján a célszerű felhasználás érdekében pénzbeli ellátás helyett, a pénzbeli ellátásra vonatkozó szabályozás alkalmazásával, természetbeni szociális ellátásként adható: a. rendszeres szociális segély b. az átmeneti segély; c. a szülési támogatás, d. temetési segély. (2) Természetbeni juttatásként a rendszeres szociális segély akkor nyújtható, ha a családban védelembe vett gyermek él. (3) A rendszeres szociális segély természetbeni juttatásként folyósított összege védelembe vett gyermekenként a megállapított ellátás 20%-a, de maximum a folyósított rendszeres szociális segély 60 %-a. 14. Közgyógyellátás 19. (1) Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot lehet megállapítani annak a kérelmezőnek, aki arra szociális rászorul. (2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, akinek egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legalább 25%-a. 15. Étkeztetés 20.. A települési önkormányzat társulás útján, az Szt ában meghatározott szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri étkeztetéséről szociális étkezés keretében gondoskodik A Társulás neve: Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat székhelye: Lesencetomaj, Kossuth u Házi segítségnyújtás 21. Balatonederics Települési önkormányzat az Szt ában meghatározott házi segítségnyújtást társulás keretében biztosítja. A Társulás neve: Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Székhelye: 8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 91.

7 17. Családsegítés 22. Balatonederics Települési Önkormányzat az Szt ában meghatározott családsegítést tárulás útján, ellátási szerződés alapján biztosítja. A Társulás neve: Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Székhelye: 8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 91. IV. Fejezet Záró rendelkezések 18. Hatálybalépés 23. (1) Ez a rendelet június 1. napján lép hatályba. (2) A Rendelet hatályballépésekor folyamatban lévő ügyekben e rendelet rendelkezéseit akkor kel alkalmazni, ha az az ügyfél számára kedvezőbb elbírálást tesz lehetővé. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/2009. (V.26) önkormányzati rendelet. Tóth Péter Polgármester Nagyné Simon Margit Jegyző Záradék: Kihirdetve: május 08. Balatonederics, május 08. Nagyné Simon Margit Jegyző

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2009.(IV.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Módosított

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pápateszér Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete (továbbiakban: Képviselõ-testület)

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról Rimóc

Részletesebben

I. Fejezet Eljárási szabályok

I. Fejezet Eljárási szabályok Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Rábacsanak

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Előterjesztés Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2.

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2. Magyarkeszi Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Magyarkeszi

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.(.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.(.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Társadalmi egyeztetésre bocsátva: 2013. augusztus 14. Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.(.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról 2 Németbánya

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései, a Gyermekek védelméről

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.../2013.(..) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.../2013.(..) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013.(..) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1 Nagyacsád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8./2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási

Részletesebben

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja ~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(V.02.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(V.02.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(V.02.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Zebegény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

- A 12/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításával* egységes szerkezetben 2014. 07. 01-től hatályos szöveg -

- A 12/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításával* egységes szerkezetben 2014. 07. 01-től hatályos szöveg - Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól - A 12/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő testülete /2013. (.) önkormányzati rendelete tervezet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Taktaszada Község Önkormányzatának

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben