Osztályfőnöki helyi tanterv 1-4. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Osztályfőnöki helyi tanterv 1-4. évfolyam"

Átírás

1 Osztályfőnöki helyi tanterv 1-4. évfolyam

2 Az osztálytanítónak és az osztályfőnöknek fontos szerepe van a gyermek személyiségének fejlesztésében, segítenie kell a napjainkban nehezen élhető világunkban történő eligazodását, gyakran a szülői ház nevelési hiányait is pótolnia kell, természetesen a szülőkkel való együttműködést keresve. E nehéz feladat megoldásához lehetősége van segítségül venni az erkölcstan tantárgy tartalmi keretét is. A közösségben a közösség által, bensőséges légkört teremtve tegyen meg mindent a tanulók testi-lelki-szellemi fejlődéséért, egészségéért. Ezért tartjuk nagyon fontosnak azt, hogy az 1-4. évfolyamon legyen osztályfőnöki óra. Az osztályfőnöki óráknak döntő szerepe van abban is, hogy a gyermekben kialakuljon a rendre, fegyelemre törekvés, hogy belássa, teljesíteni kell a vállalt kötelességeket, konfliktusainak feloldására demokratikus technikákat sajátítson el és használjon, legyen együttműködő és toleráns. Kulcskompetenciák Anyanyelvi kommunikáció Médiahasználat A hatékony önálló tanulás Szociális és állampolgári kompetencia Kulcskompetenciák és kiemelt fejlesztési feladatok az osztályfőnöki munkában 1-4. évfolyam Kiemelt fejlesztési feladatok minden szinten Énkép, önismeret, és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Állampolgárságra, demokráciára nevelés Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Európai azonosságtudat egyetemes kultúra Fenntarthatóság, környezettudatosságra nevelés A tanulás tanítása Pályaorientáció

3 Testi és lelki egészségre nevelés Médiatudatosságra nevelés Felkészülés a felnőtt lét szerepeire, családi életre nevelés Gazdasági és pénzügyi nevelés Osztályfőnöki tantárgy 1. évfolyam Célok, feladatok, fejlesztendő területek: Az elsős gyermekek integrálása az osztály ill. iskola közösségébe. Bár az egyes tantárgyak személyiségformáló és közösségi lehetőségeit a szakórákon belül kell és lehet elsősorban kihasználni, jó ha van heti egy osztályfőnöki, beszélgetős óra is. A magatartás szorgalom értékelésénél minden évfolyamban az egészséges önértékelést fejlesztjük. Kulcskompetenciák : anyanyelvi kommunikáció szociális kompetencia közösségépítés egészséges önértékelés Kiemelt fejlesztési feladatok énkép, önismeret hon- és népismeret Európai azonosságtudat- egyetemes kultúra Környezettudatosságra nevelés Testi és lelki egészség Felkészülés a felnőtt lét szerepeire én és a világ megismerése, tudatos reflektálás önmagamra és a világra családi életre nevelés kommunikáció társas kapcsolatok

4 Óraszám: 36 óra / tanév 1 óra / tanítási hét Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakör sorszáma Témakör Óraszám I. Énkép, önismeret, testi lelki egészség 7 II. Tárgyi és emberi környezetünk, kommunikáció 7 III. Illemszabályok az emberi közösségben 8 IV. Az én hazám, nemzeti ünnepek Családi ünnepek 6 V. Munkánk a tanulás 6 VI. Szabadon felhasználható 2 Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Anyanyelvi kommunikáció Szociális kompetencia Énkép, önismeret Önmegismerés fejlesztése, személyes világkép és világnézet alakítása Testi és lelki egészség I. témakör: Énkép, önismeret, testi lelki egészség Témák, tartalmak Élő élettelen világ Miben gazdagabb az ember, mint más élőlények? Milyen emberi tulajdonságaink vannak? Miben vagyok én ügyes és miben ügyes az osztálytársam? Mozdulj! hogy egészséges légy! Tanulói tevékenységek Képek válogatása, tablókészítés Szerepjáték, rajz Gyűjtőmunka, képekről beszélgetés Közös ajándék játék beszélgetés, rajz Mozgásos játékok, beszélgetés, tablókészítés Kapcsolódási lehetőségek Testnevelés

5 Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Anyanyelvi kommunikáció Hallott szöveg értése, párbeszéd. Szociális kompetencia Normatudat, viselkedési és általánosan elfogadott magatartási szabályok megértetése Énkép, önismeret Testi és lelki egészség Környezettudatosság II. témakör: Tárgyi és emberi környezetünk, kommunikáció Témák, tartalmak A növények és állatok védelme. Természeti és épített környezetünk A kismamák, kisbabák és öregek védelme Becsületesség A folyton kérdező Ugribugri Szó és tett Hogyan válasszunk barátot? Tanulói tevékenységek Szép természeti albumok nézegetése, beszélgetés Szituációs játék babákkal és jelmezekkel Moha bácsi m. mesehallgatás és megbeszélés Moha bácsi m. mesehallgatás és megbeszélés Gyűjtőmunka és beszélgetés Kapcsolódási lehetőségek III. témakör: Illemszabályok az emberi közösségben

6 Anyanyelvi kommunikáció Szókincs gyarapítása, párbeszéd gyakorlása, verbális szövegalkotás képek alapján. Szociális kompetencia Normatudat, viselkedési és általánosan elfogadott magatartási szabályok megértetése, gyakorlása. Konfliktuskezelés, együttműködési képesség fejlesztése. Énkép, önismeret Testi és lelki egészség Pozitív beállítódások, magatartások és szokások kialakítása Környezettudatosság Kellenek szabályok a jó élethez? Játékszabályok Nyerni és veszteni a játékban becsületesség és csalás Hogyan viselkedünk különböző helyeken? Hogyan öltözködünk? Hogyan eszünk? Hogyan segítünk a családban? Munkamegosztás Tapintat és egyéb lelki finomságok Kincskeresés a mesehősökben Örülünk a rokonságunknak! Szabály-játék játszása megbeszélés Szituációs játékok Viseleti albumok képek nézegetése, beszélgetés Szituációs játékok, terítés, tálalás, viselkedés gyakorlása Képekről beszélgetés, Ugrifüles mese és beszélgetés Képkeresgélés az iskolavagy osztálykönyvtárban pozitív jellemvonások megtalálása Rokoni kapcsolatok felfedezése, családfa készítése IV. témakör: Az én hazám, nemzeti ünnepek, családi ünnepek Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Anyanyelvi kommunikáció Szókincs gyarapítása, verbális szövegalkotás képek alapján. Hon- és népismeret Nemzeti öntudat alakítása Különbség a nemzeti és a családi ünnep között Családi életre nevelés Témák, tartalmak A magyarok nagy családja hol élnek magyarok? Kik voltak az aradi vértanúk? Miért ünnep okt. 23.? Kiket ünneplünk márc. 15-én? Különbség a nemzeti és a családi ünnep között Tanulói tevékenységek Szabad beszélgetés Nemzeti zászló színezése Történelmi képeskönyv nézegetés és mese meghallgatása a hősökről Ajándék készítése egy családtagnak Kapcsolódási lehetőségek Születésnap, névnap

7 V. témakör: Munkánk a tanulás Anyanyelvi kommunikáció Szókincs gyarapítása, verbális szövegalkotás képek alapján. Ábrázolás hallott szöveg alapján Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Elképzelések és érzések kreatív kifejezése Énkép, önismeret A mesebeli legkisebb királyfi Munka és tanulás fogalmainak tisztázása Napirendünk fontos része lett a tanulás Miért kell tanulni? Mit lehet megtanulni? Hogyan tanuljunk pl. verset? Mesehallgatása és megbeszélés. VI. témakör Szabadon felhasználható óra Ajánlott irodalom: Csukás István Cakó Ferenc: Ugrifüles, az illemtanár Diós István: Szentek élete Benedek Elek: mondák könyve Wass Albert történelmi meséi és olvasmányai Lengyel Dénes: Régi magyar mondák

8 2. évfolyam Célok, feladatok, fejlesztendő területek: A beszoktatási év utáni, elmélyítés következik. Bár még ebben az esztendőben is, az egyes tantárgyak személyiségformáló és közösségi lehetőségeit a szakórákon belül kell és lehet elsősorban kihasználni, jó ha van heti egy beszélgetős óra is. Ezeken az órákon a tudatos kommunikációt is gyakorolhatják és az osztályban felmerülő örömöket és problémákat is jól meg lehet beszélni. Kulcskompetenciák anyanyelvi kommunikáció szociális kompetencia közösségépítés egészséges önértékelés Kiemelt fejlesztési feladatok énkép, önismeret hon- és népismeret Európai azonosságtudat, egyetemes kultúra Környezettudatosságra nevelés Testi és lelki egészség Felkészülés a felnőtt lét szerepeire A kiemelt fejlesztési feladatok kiegészítése beszélgetési képesség fejlesztése, én és a világ megismerése, tudatos reflektálás önmagamra és a világra

9 családi életre nevelés kommunikáció társas kapcsolatok

10 Óraszám: 36 óra / tanév 1 óra / tanítási hét Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakör sorszáma Témakör Óraszám I. Énkép, önismeret, testi - lelki egészség 7 II. Verbális és metakommunikáció 5 III Illemszabályok az emberi közösségben 8 IV. Tanulás és munka 7 V. Egészségfejlesztés 5 VI. Ismerkedés iskolánk környezetével 4

11 I. témakör: Énkép, önismeret, testi-lelki egészség Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek Kapcsolódási lehetőségek Anyanyelvi kommunikáció Szociális kompetencia Tudatos reflektálás önmagamra és a világra Társas kapcsolatok barátok és ellenfelek A fogyatékkal élő emberek Mitől szép valaki és mitől csúnya? Jó és rossz tulajdonságok bennem, másokban. Mit szerethetnek bennem mások? Mit nem? A sportolás ügyessé, magabiztossá tesz. Szituációs játékok kisfilm a Vakok Intézetéről. Vagy Pető Intézetről - beszélgetés Fényképek alapján beszélgetés Lista készítése a különböző tulajdonságokról Találgatós játékkártyákkal, fényképekkel - beszélgetés Játék labdákkal - megbeszélés II. témakör: Verbális és metakommunikáció Anyanyelvi és szociális kompetencia Tudatos reflektálás önmagamra és a világra Hogyan hívunk meg valakit zsúrba? Játszani? Vendégségben A vendégnek mindent szabad? Mi a feladata a vendéglátónak? Mit fejez ki az arcom, a testem? Meghívó készítése szituációs játék Moha bácsi m. drámajáték Mimika játék és álarckészítés

12 III. témakör: Illemszabályok az emberi közösségben Fejlesztendő kompetenciák, Témák, tartalmak fejlesztési feladatok Szociális kompetencia A terítés és étkezés illemszabályai - ünneplés A közlekedés illemszabályai A kirándulás, biciklizés és strandolás illemszabályai Könyvtárban viselkedés és könyvhasználat Moziban és színházban Vásárlás illemszabályai Viselkedés az iskolai helyzetekben Tanulói tevékenységek Rajzkészítés Fényképek, helyzetek megbeszélése Fényképek, helyzetek megbeszélése Könyvtárlátogatás Beszélgetés képek alapján Szituációs játékok Viselkedés az iskolai ünnepségeken Kapcsolódási lehetőségek Testnevelés Hatékony önálló tanulás és munka Természettudományos és technikai kompetencia IV. témakör: Tanulás és munka Házimunkák felsorolása megismertetése Női munka-férfi munka Előkészület az önálló tanuláshoz Tanulási technikák: szöveg hangos vagy néma olvasása, elmondása Tanulás iránti pozitív attitűd kialakulása Figyelem összpontosítás gyakorlása Feladat elvégzése segítség nélkül Állandó munkám otthon

13 Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Szociális kompetencia Testi-lelki egészség Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Fenntarthatóság, környezettudatosság A természeti világ alapvető jelenségeinek felismerése V. témakör: Egészségfejlesztés Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek Kapcsolódási lehetőségek Az évszaknak és az időjárásnak megfelelő ruhaválasztás Helyes életritmus A rendszeres tisztálkodás Baba öltöztetése Napirend, heti rend készítése Mire van szükség a tisztálkodáshoz? Miben kell kérni a felnőtt segítségét? Köröm, haj, hajvágás, hátmosás stb.- beszélgetés, rajzolás VI. témakör: Ismerkedés iskolánk környezetével Technika Rajz Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek Kapcsolódási lehetőségek Iskolánk szomszédságában lévő objektumok feltérképezése Merről érkezem meg? Óvjuk az iskola melletti parkot, hogy egészséges környezetben tölthessük szabadidőnket! Térképvázlat készítése A parki játszótér játékainak rendeltetésszerű használata! Ajánlott irodalom: Leszkai András: Moha bácsi meséi Benedek Elek: mondák könyve Komjáthy István: Mondák Könyve Czárán Eszter: Világnak virága

14 Lengyel Dénes: Régi magyar mondák

15 3. évfolyam Célok, feladatok, fejlesztendő területek: A 8-9 éves gyerekek már tudatosabban éli meg a világot és benne önmagát. Fontos, hogy segítsük a gyermekek önálló életvezetésének kialakulását. Szükségessé válik az illemszabályok megismerése és begyakoroltatása is. Kulcskompetenciák anyanyelvi kommunikáció a hatékony önálló tanulás szociális kompetencia közösségépítés egészséges önértékelés Kiemelt fejlesztési feladatok énkép, önismeret hon- és népismeret Európai azonosságtudat- egyetemes kultúra Környezettudatosságra nevelés Testi és lelki egészség Felkészülés a felnőtt lét szerepeire a tanulás tanítása gazdasági nevelés A kiemelt fejlesztési feladatok kiegészítése: beszélgetési képesség fejlesztése, én és a világ megismerése, tudatos reflektálás önmagamra és a világra családi életre nevelés kommunikáció társas kapcsolatok konfliktuskezelés társas kapcsolatok

16 életvezetés élet a családban és a közösségben családi életre való képesség fejlesztése, a családi élet csapatmunka = összjáték pénzbeosztás az önmagáért és másokért vállalt felelősség közösségépítés képessége

17 Óraszám: 36 óra / tanév 1 óra / tanítási hét Témakör sorszáma Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakör Óraszám I. Emberi kommunikáció, társas kapcsolatok 8 II. Illem - jellemformálás 8 III. Szabadidő értelmes eltöltése 10 IV. Kapcsolatunk a családunkkal 8 V. Szabadon felhasználható óra 2

18 Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Szociális kompetencia Tudatos, önálló életvitel, közösségépítés, konfliktuskezelés Életvezetés Családi életre nevelés I. témakör: Emberi kommunikáció Témák, tartalmak Tanulói tevékenységek Kapcsolódási lehetőségek Kapcsolatfelvétel szándéknyilvánítás - Hogyan? Kérés felszólítás tudakozódás utcán, boltban Véleménynyilvánítás Bemutatkozás megszólítás - tegeződés-magázódás Telefonálás levelezés A veszekedés művészete Csúfolódás tapintat Illik nem illik miért fontos? Viselkedés versenyen A házigazda viselkedése - ünneplés A vendég viselkedése Meghívás meghívó készítése Drámajáték beszélgetés II. témakör: Illem és jellemformálás Beszélgetés Drámajáték Meghívókészítés írásban, rajzzal Testnevelés Szociális kompetencia Testi-lelki egészség megőrzése Médiatudatosság III. témakör: Szabadidő értelmes eltöltése Játszunk mesét! Játszunk emberi viselkedést! Gyerek a járműveken A gyerek a focizik Helyes értékrend Tanácsok a szabadidő hasznos eltöltéséhez Rajzok, kérdőív Gyűjtőmunka - beszélgetés Rajz - beszélgetés írás Írás + drámajáték játék Gyűjtőmunka - tablókészítés Testnevelés

19 Környezettudatosság IKT eszközök használata: képek, információk keresése A mindennapos testmozgás értelme Mit nézzek a tévében? Mikortól, meddig? Hogyan tegyem barátságosabbá közvetlen környezetemet? Napi rendszeres testmozgás igénye Virágos tanterem, otthon Virágápolás - felelős választása Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Szociális kompetencia Családi életre való képesség IV. témakör: Kapcsolatunk a családunkkal Témák, tartalmak Családi örömök, családi problémák Nincs én bajom, csak mi bajunk A családi élet, mint csapatmunka Milyen munkák vannak a családban? Házimunkák, ház körüli munkák Munkamegosztás a családban Jóság különféle helyzetekben Csiripiszli neveli kisöccsét Kinek fogadjak szót? Tanulói tevékenységek Rajz készítés + beszélgetés beszélgetés drámajáték Kártya-válogatás Moha b. mese Kapcsolódási lehetőségek Technika Rajz V. témakör: Szabadon felhasználható óra Ajánlott irodalom: Benedek Elek: mondák könyve Leszkai András: Moha bácsi meséi Lengyel Dénes: Régi magyar mondák

20 4. évfolyam Célok, feladatok, fejlesztendő területek: Készülődés a felső tagozatra! A 9 10 éves gyerekek még tudatosabban élik meg a világot és benne önmagukat. Szükségessé válik az illemszabályok begyakoroltatása és tudatosítása is. Fontos, hogy egyre inkább belülről jövő szabályok alakuljanak ki, hiszen felsőben már nagyobb az önállóságuk és nincs minden pillanatban velük az osztályfőnök. Kulcskompetenciák anyanyelvi kommunikáció szociális kompetencia a hatékony önálló tanulás szociális és állampolgári kompetencia közösségépítés Kiemelt fejlesztési feladatok énkép, önismeret hon- és népismeret Európai azonosságtudat- egyetemes kultúra Környezettudatosságra nevelés Testi és lelki egészség A tanulás tanítása Felkészülés a felnőtt lét szerepeire

21 A kiemelt fejlesztési feladatok kiegészítése beszélgetési képesség fejlesztése, én és a világ megismerése, tudatos reflektálás önmagamra és a világra családi életre nevelés kommunikáció társas kapcsolatok nemzeti öntudat verbális és metakommunikáció konfliktuskezelés életvezetés élet a családban és a társadalmi közösségben az önmagáért és másokért vállalt felelősség közösségépítés képessége értékorientált ízlés

22 Óraszám: 36 óra / tanév 1 óra / tanítási hét Témakör sorszáma Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakör Óraszám I. Az élet tisztelete 8 II. Énkép, önismeret, emberi kapcsolatok 12 III. Nagyobb családunk, nemzetünk 12 IV. Szabadon felhasználható óra 4 Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Szociális kompetencia Közösségépítés Társas kapcsolatok Családi életre nevelés Témák, tartalmak I. témakör: Az élet tisztelete Ember - Ki az ember, meddig lehet embernek nevezni valakit? Az élet értéke a magzati kortól a késő öregkorig Aki megszületik, az meg is fog halni Az ember tud ünnepelni. Az ember tud dolgozni Az ember tud tanulni Az ember tud játszani Tanulói tevékenységek Játékos feladatok Képek - beszélgetés Drámajáték Saját élmények megosztása Fényképek bemutatása különböző életkorokból Kapcsolódási lehetőségek környezetismeret

23 Az ember tud szórakozni Mikor? Kivel? Kikkel? Munkatársak, tanulótársak, játszótársak, lakótársak, stb. Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Tudatos jellemformálás, közösségépítés Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Hatékony, önálló tanulás Konfliktuskezelés Az önmagáért és másokért vállalt felelősség II. témakör: Énkép, önismeret, emberi kapcsolatok Témák, tartalmak Milyen vagyok én, milyen a másik ember? Milyen tulajdonságú legyen a barátom? Emberi kapcsolatok: érzéseinkérzelmeink testbeszéd Udvariasság udvariatlanság Szeretet, öröm, békesség... Fegyelem önfegyelem Választás döntés Hogyan tanuljunk? Illik nem illik, miért? Ismerkedés, társalgás, beszélgetés A vitatkozás művészete Viselkedés beteglátogatás közben. Tartósan betegekkel hogyan viselkedjünk? Betegségtünetek ismerete (láz, fejfájás, stb.) A védőoltások, mint az egészség megőrzésének eszközei Tanulói tevékenységek Gyűjtőmunka és mimika játék rajz Gyűjtőmunka Válogatás kártyákból, csoportosítás Drámajáték - mese beszélgetés Vita szituációs játék Relaxációs technikák megtapasztalása Légző- és egyszerű tornagyakorlatok végzése Egyszerű sebesülések ellátása Kapcsolódási lehetőségek

24 Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Hon- és népismeret Nemzeti öntudat, hazaszeretet Európai azonosságtudat egyetemes kultúra III. témakör: Nagyobb családunk, nemzetünk Témák, tartalmak ország legszebb tájai ország híres várainak története 1. ország híres várainak története 2. ország híres családjai ország híres feltalálói ország nagy királyi és hadvezérei ország híres írói ország híres sportolói ország híres főpapjai Nemzeti ünnepeink Tanulói tevékenységek Képekből tabló készítése Album-nézegetés ismerkedés a várakkal Történetek Beszélgetés tabló készítése Tanulmányi kirándulás tervezése Kapcsolódási lehetőségek Olvasás Testnevelés

25 IV. témakör: Szabadon felhasználható óra Ajánlott irodalom: Benedek Elek és Wass Albert mondái a magyar történelemből Lengyel Dénes: Régi magyar mondák Leszkai András: Moha bácsi meséi várak könyve Szacsvay Imre dr Kicsi Sándor: Erdélyi utakon Nyáry Éva: A magyar Szent Korona zománcképei Czárán Eszter: Világnak virága Farkas István-Sós Judit-Mészáros Mária: Budapest gyerekekkel Kulcsár Zsuzsanna: Így éltek a lovagkorban

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve Az osztályfőnöki órák helyi tanterve A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 1 3 Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 1.1. Az iskola adatai 2. Nevelési program 2.1. Pedagógiai alapelvek 2.2. A gimnáziumban folyó

Részletesebben

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Ikt.: A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Helyi Tanterve 2014. Felülvizsgálta és módosította a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Nevelőtestülete Felsőpakony, 2014. március 20. Tartalom

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Helyi tanterv. Osztályfőnöki

Helyi tanterv. Osztályfőnöki Helyi tanterv Osztályfőnöki A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 5 8. évfolyam. Célok, feladatok

ERKÖLCSTAN. 5 8. évfolyam. Célok, feladatok ERKÖLCSTAN 5 8. évfolyam Célok, feladatok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 0 1.INTÉZMÉNYI ADATOK 1.1 Alapadatok Hivatalos neve: Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Székhelye: 4562 Vaja, Leiningen út

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Ellenjegyezte, jóváhagyta:...... igazgató fenntartó képviselője Hatálybalépés dátuma: 2014. február 01. Módosítás, felülvizsgálat:

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Környezetismeret 1.-4. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. sportiskolai helyi tanterv 2013.

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Környezetismeret 1.-4. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. sportiskolai helyi tanterv 2013. Sportiskolai Általános Iskola 1 Környezetismeret 1.-4. évf. HELYI TANTERV Környezetismeret 1.-4. osztály KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Kertészné Fenyvesi Anita Az Érdi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában A fejlesztési területek nevelési ok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV 2015-2016. tanév Tartalomjegyzék I. Szervezési rész... 3 A tanév helyi rendje:... 3

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@faysuli.hu www.faysuli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Pedagógiai Program

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A A GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. A 2 TARTALOM GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő

Részletesebben

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS Alapelvek, célok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodásés viselkedésmódjuknak

Részletesebben

5 6. évfolyam. Közösség és személyiség

5 6. évfolyam. Közösség és személyiség OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK Az osztályfőnöki órák sajátos szerepet töltenek be a tantárgyak rendszerében. Fejlesztési k, tevékenységeik közvetlenül szolgálják a nevelést, mintegy szintetizálva az egyes tantárgyakban

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 B Á T H O R Y I S T V Á N

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben

Hallássérült (nagyothalló) TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. 1-8.. évfolyam

Hallássérült (nagyothalló) TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. 1-8.. évfolyam Hallássérült (nagyothalló) TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1-8.. évfolyam A helyi tanterv a központi kerettanterv alapján készült Iskolánk tanulói sajátos nevelési igényű tanulók. Célunk a természeti

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT MŰVELTSÉGI TERÜLET MEGVALÓSÍTÁSA AZ ÚJ NEMZETI ALAPTANTERV TÜKRÉBEN A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez

Részletesebben

Készítette: Csörgő Mária igazgató irányításával a Hartyán Általános Iskola nevelőtestülete 2013. március 31.

Készítette: Csörgő Mária igazgató irányításával a Hartyán Általános Iskola nevelőtestülete 2013. március 31. Készítette: Csörgő Mária igazgató irányításával a Hartyán Általános Iskola nevelőtestülete 2013. március 31. Tartalomjegyzék A Hartyán Általános Iskola pedagógiai programja Legitimáció 8 Intézményünk öndefiníciója

Részletesebben

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés Nemzeti alaptanterv 45 II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés II.1. A kulcskompetenciák 3 Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa:

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: 1 óra Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban: Anyai rendszerek: Kémiai

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

I. N E V E L É S I P R O G R A M

I. N E V E L É S I P R O G R A M I. N E V E L É S I P R O G R A M H E L Y ZE T E L E M ZÉ S Intézményünk a 2003-2004-es tanévtől két iskola összevonásával alakult eggyé. A Dohány utcai, és a Kertész utcai iskola is több mint száz éves

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

A tantárgy óraszáma: 72 Ennek javasolt felosztása: Évfolyam 5. 6. 7. 8. Összesen Tantárgy/modul Heti Évi Heti Évi Heti Évi Heti Évi

A tantárgy óraszáma: 72 Ennek javasolt felosztása: Évfolyam 5. 6. 7. 8. Összesen Tantárgy/modul Heti Évi Heti Évi Heti Évi Heti Évi OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8. évfolyam A tanterv, a NAT Ember és társadalom, Életvitel és gyakorlati ismeretek, műveltségterületek követelményeinek egy részét fedi le, az 5-8. évfolyamon. A tantárgy óraszáma: 72

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSŐ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés dátuma: 2013. márc.31. Jóváhagyta:

Részletesebben

A moduláris oktatás megszervezése a Vokányi Általános Iskolában

A moduláris oktatás megszervezése a Vokányi Általános Iskolában A kompetencia alapú oktatás megteremtése Vokányban TÁMOP 3.1.4./08/2-2008-0156 A moduláris oktatás megszervezése a Vokányi Általános Iskolában Dráma modul 6. osztály Általános Iskola Vokány, Grundschule

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1. Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.1 Pedagógiai alapelvek... 3 1.2 Értékek... 3 1.3 A nevelő-oktató munka céljai...

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja A Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium Nevelési és pedagógiai programja Békéscsaba 2013. 1 Tartalomjegyzék Bevezető Jogi státus alapító okirat; 1. számú melléklet Az iskola nevelési programja Az

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy 2-2 - 1-0 óraszámokra Készítette: Nagy János munkaközösség-vezető Ellenőrizte:

Részletesebben

8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781

8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781 8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781 klik.devecser@gmail.com www.gardonyi-devecser.sulinet.hu TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 2 1. Az intézmény bemutatása... 2 1.1. Az intézmény

Részletesebben

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Német nyelv tantárgy helyi tanterve A nevelőtestület

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pedagógiai program Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Nevelési program...5 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOM: I. BEVEZETÉS... 4 I.1. Iskolánk adatai:... 4 I.2. Az iskola bemutatása... 5 I.3. Iskolánk hitvallása... 8 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 9 II.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013

NEVELÉSI PROGRAM 2013 1 2 NEVELÉSI PROGRAM 2013 3 4 5 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A pedagógiai program érvényességi ideje 1. Az iskola 2013. szeptember

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez,

Részletesebben

A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja

A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Szolnok, 203. március 27. Töreki András igazgató Tartalomjegyzék A pedagógiai programmal kapcsolatos intézkedések... 3. A pedagógiai

Részletesebben

Biológia. 10. évfolyam: Élet a mikroszkóp alatt Mikrobiológia. A Föld benépesítői: az állatok. Érthetjük őket? Az állatok viselkedése. 11.

Biológia. 10. évfolyam: Élet a mikroszkóp alatt Mikrobiológia. A Föld benépesítői: az állatok. Érthetjük őket? Az állatok viselkedése. 11. Biológia A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy a tanulók egyre jobban megismerjék és megértsék az élő természet belső rendjét, a szerveződési szintek működésének jellegzetes módjait és funkcióit, az

Részletesebben

Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató

Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 2015 Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató Tartalomjegyzék 1. EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM... 3 1.1. Az iskola egészségnevelési szemlélete...

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

LACHOBER MÁRIA NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

LACHOBER MÁRIA NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA LACHOBER MÁRIA NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai program Ajka, 2014. szeptember 1. Szirmainé Vinkelmann Amália intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Az iskolában folyó pedagógia munka...6

Részletesebben

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETELEMZÉS... 10 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

Hogy én is Tóth Pista bácsi lehessek avagy sütés nélkül készíthető édességek.

Hogy én is Tóth Pista bácsi lehessek avagy sütés nélkül készíthető édességek. Hogy én is Tóth Pista bácsi lehessek avagy sütés nélkül készíthető édességek. Készítette: Zsebeházy Ágnes Bevezetés Minden rendes gyerek szereti az édességet. Nem egyformán és nem ugyanazt. Az anyukák,

Részletesebben

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6.

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. szövegertes6_kk_2014_ok.indd 1 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Erkölcstan tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 1 4. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. 1 4. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez,

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Környezet- ismeret

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Környezet- ismeret Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu Környezetismeret

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Horváth Zoltán igazgató 2013 1 A tudomány gyökere keserű, gyümölcse pedig gyönyörűséges (Apáczai Csere János) 2 TARTALOM 1. Az intézmény

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

1. FOGLALKOZÁSOK, FELADATOK, JÁTÉKOK, A TANULÓ EGÉSZSÉGES SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉNEK MEGSEGÍTÉSÉRE

1. FOGLALKOZÁSOK, FELADATOK, JÁTÉKOK, A TANULÓ EGÉSZSÉGES SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉNEK MEGSEGÍTÉSÉRE 1. FOGLALKOZÁSOK, FELADATOK, JÁTÉKOK, A TANULÓ EGÉSZSÉGES SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉNEK MEGSEGÍTÉSÉRE 1.1. Egyéni beszélgetések, fejlesztő interjúk a gyermekkel Önvizsgálat, önismeret megsegítése, a reális énkép

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. Átdolgozva: 2012. szeptember BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott

Részletesebben