Gétye Község Önkormányzatának. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gétye Község Önkormányzatának. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e"

Átírás

1 Gétye Község Önkormányzatának - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e Az egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól Gétye Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16. -a (1) bekezdésében, valamint a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10., 25. (3) bek (1) bek. (3) bek. 37/B.. 37/D.. (5) bek (1) bek. 38. (9) bek. 43/B.. (1) bek (1) bek (1) bek (1), (2) bek (3), 62.. (2) bek. (a továbbiakban: Szt.) kapott felhatalmazás alapján - figyelembe véve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18.. (1) és (2) bek., a ában valamint a (7) bek. foglaltakat - az alábbi rendeletet alkotja. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1.. A rendelet célja, hogy a Szt-ben kapott felhatalmazás alapján helyileg szabályozza az önkormányzati pénzforrásból finanszírozott szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, megállapításának szabályait. A rendelet hatálya 2.. A rendelet hatálya kiterjed a.) az Önkormányzat területén lakcímmel rendelkező, aa.) magyar állampolgárságú, ab.) bevándorlási engedéllyel rendelkező, ac.) az illetékes hatóságok által menekültként elismert személyekre, b.) az Szt. által meghatározott egyes ellátások esetében az önkormányzat területén tartózkodó hajléktalan személyekre, c.) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletétében meghatározott, valamint, d.) e rendelet 11. -ában szabályozott ellátás tekintetében az e. fenti bekezdéseiben foglaltakon

2 2 túlmenően a magyar állampolgárokra, valamint az Európai Szociális Kartát megerősítő országokra a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. Törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is, ha az ellátás biztosítása mindezen személyek élete, testi épsége megóvásához nélkülözhetetlen. Eljárási rendelkezések 3.. (1) Az eljárás megindítása történhet kérelemre, illetve hivatalból. (2) 1 A szociális ellátások iránti kérelmet a 63/2006.(III.27.) Kormányrendelet mellékletében foglalt formanyomtatványon kell benyújtani, a kormányrendeletben nem szabályozott esetekben - az eljárás gyorsabbá, egyszerűbbé tétele érdekében elsősorban a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) által rendszeresített 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani (3) Az egyes ellátási formákra vonatkozó jogosultság elbírálásához a kérelmező jövedelmi, vagyoni helyzetére vonatkozóan nyilatkozatot köteles tenni. (4) Ha a kérelem az e rendelet szerint adható ellátások méltányosságból való megállapítására irányul, a kérelmezőnek csatolnia kell az e rendelet szerint méltányosság gyakorlására lehetőséget adó körülmények fennállásának hitelt érdemlő (pl. egészségi állapot orvos által történő, gyógyászati segédeszköz vásárlása, stb.) igazolását. (5) A szociális ellátások iránti kérelemhez az évi III. törvény 10. (2)-(9) (továbbiakban: Szt.) bekezdéseiben foglalt igazolásokat kell csatolni. 2 (6) 3 A képviselő-testület hatáskörét átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja a következő pénzbeli és természetbeni ellátások tekintetében: - önkormányzati segély pénzbeli és természetbeni ellátásként, - méltányossági közgyógyellátás Az ellátás folyósításának időpontja, módja A megállapított támogatás folyósításáról a Hivatal Pénzügyi Csoportja gondoskodik, készpénzben történő kifizetéssel, illetve az ügyfél folyószámlájára történő átutalással. Az ellátások ellenőrzésének szabályai 5.. A jogosultság felülvizsgálatára a jogosultságot megállapító szerv köteles. 1 Módosította az 1/2014.(II.12.) önk. rendelet, hatályos február 13-tól 2 Megállapította: 3/2009.(III.31.) sz. rendelet, hatályos: március 31-től 3 Megállapította az 1/2014.(II.12.) önk. rendelet, hatályos február 13-tól 4 Módosította az 1/2014.(II.12.) önk. rendelet, hatályos február 13-tól

3 3 II. A szociális ellátások formái 6.. (1) A szociális rászorultságtól függő támogatások formái a.) pénzbeli támogatások, b.) természetbeni támogatások. (2) 5 : A támogatás fajtái: a.) Önkormányzati segély, b.) ápolási díj /méltányossági/, c.) közgyógyellátás /méltányossági/ Természetben nyújtott szociális ellátások (1) Az önkormányzati segély egészben vagy részben, természetbeni ellátásként is nyújtható. (2) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a közüzemi díjak, egészségügyi ellátás, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése.. III. Szociális rászorultságtól függő ellátások Rendszeres szociális segély (1) Az Szt. 37/b és c pontja szerint rendszeres szociális segélyre való jogosultságot az Szt. és a végrehajtási rendeleteiben meghatározott feltételek alapján kell elbírálni. (2) A települési önkormányzat az általa fenntartott Keszthely Város Egyesített Szociális Intézménye Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Zalaapáti Telephelye útján gondoskodik az (1) bekezdésben foglalt személyek együttműködési kötelezettség teljesítésének feltételeiről. 5 Módosította az 1/2014.(II.12.) önk. rendelet, hatályos február 13-tól 6 Módosította az 1/2014.(II.12.) önk. rendelet, hatályos február 13-tól 7 Módosította: 3/2009.(III.31.) sz. rendelet, hatályos: március 31-től

4 4 (3) Az aktív korúak rendszeres szociális segélye megállapításának és folyósításának feltételeként a munkanélküli köteles együttműködni a Keszthely Város Egyesített Szociális Intézménye Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Zalaapáti Telephelyével, melynek keretében: - az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, - a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel, - teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. A beilleszkedést segítő program típusai: a) együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartás b) kapcsolattartás az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő, vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvétel. c) A felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskola végzettség és az első szakképesítés megszerzése. (4) Az együttműködésre kijelölt szerv: a) jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, valamint az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról. b) A rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel történő kapcsolat tartásáról esetnaplót vezet. (5) Amennyiben a segélyezett együttműködési kötelezettségét megszegi, a rendszeres szociális segély megszüntetésre kerül. Együttműködési kötelezettség megszegésének minősül: - az Szt. 37/F -ában foglaltak (6) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy együttműködési megállapodást köthet a települési önkormányzattal az Szt. 35. (1) bek. foglaltak teljesítésére. (7) A képviselő-testület megállapodás megkötésével kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át. 8/A Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 8 8 Módosította a 8/2011.(XI.30.) számú rendelet, hatályos december 1-től

5 5 (1) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapításának, valamint folyósításának feltételeként a foglalkoztatást helyettesítő támogatás egyéb feltételeinek megfelelő jogosult kérelmező, vagy az ellátásban már részesülő személy (a továbbiakban: foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult) köteles lakókörnyezetének rendezettségét biztosítani. (2) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultnak a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel a közterület felől határos terület, járda tisztán tartása, valamint az ingatlan higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettségeket kell teljesítenie, függetlenül attól, hogy a lakáshasználat milyen jogcímen áll fenn (tulajdonos, bérlő, stb.) (3) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy lakókörnyezetét, abban az esetben kell rendezettnek tekinteni, ha A fűfélék magassága nem haladja meg a 15 cm-t, A gyomnövények mennyisége a hasznosítható terület 15 %-ánál nem foglal el több területet, és a magasságuk nem haladja meg a 15 cm-t, nincs a heti hulladékszállításra szerződött edényzet (120 literes kuka) egyszeres űrtartalmánál több felhalmozott háztartási hulladék az udvaros sem szétszórt, sem felhalmozott állapotban. a háziállatok tartására megfelelően kialakított hely áll rendelkezésre, melynek a tisztasága is megfelelő nincs nyoma rágcsálóknak és légyinváziónak, nem folyik szét az udvaron a trágyalé-, a kerítés olyan állapotú, amely megakadályozza az állatok elkóborlását, és a kisgyermekek járdára, vagy utcára kiszaladását, és a településkép rendezettségét mutatja, a tüzelőnek való rendezett formában felhalmozva, és nem szétszórtan található, a ház előtti csatornarendszer tiszta, nincs teledobálva szeméttel, s a csapadékvíz lefolyását építési törmelék, föld, és növények sem akadályozzák, a ház előtti növényzet nem akadályozza a forgalmat, és a kilátást az úttestre, a művelésre alkalmas nem parkosított földterületen zöldség, gyümölcs, vagy az állatok takarmányozására szánt növényeket termesztenek. (4) Amennyiben bejelentés és annak helyszíni ellenőrzése során, vagy hivatalos tudomásszerzés alapján megállapításra kerül, hogy az e rendeletben megállapított rendezett lakókörnyezetre vonatkozó feltételek nem teljesülnek, abban az esetben a kérelmezőt, illetve a jogosultat annak teljesítésére megfelelő, de legalább ötnapos határidő kitűzésével a körjegyző az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével felszólítja. (5) A helyszíni ellenőrzésre a körjegyző által kijelölt Zalaapáti Körjegyzőség köztisztviselője jogosult. Május 1-től augusztus 31-ig minden foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultnál havonta egyszer el kell végezni. Szeptember 1-től minden foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultnál negyedévente legalább egyszer. (6) A lakóház akkor tekinthető rendezettnek, ha az épület a) tetőfedele (cserép, zsindely stb.) funkcionálisan megfelelő (nem ázik be) b) belső berendezései (bútorok, mosdókagyló, WC, fürdőkád, zuhany) higiéniája megfelelő (tiszta) c) belső falai/mennyezete, padlója, nyílászárói tiszták.

6 6 Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj 10.. (1) Ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. (2) Az (1) bekezdés esetén akkor állapítható meg ápolási díj, ha a családban az egy főre számított havi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg. (3) 10 Az ápolási díj havi összege az éves költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a. (4) Az Szt. 43/B.. (4) bek. szabályozott esetben csak akkor állapítható meg ápolási díj, ha a.) az ápolt családjában (egy háztartásban életvitelszerűen együttlakó közeli hozzátartozók között) a kérelmezőn kívül helyzeténél fogva ápolásra, gondozásra alkalmas más személy nincs, b.) a kérelmező az ápolási-gondozási tevékenység ellátására alkalmas, c.) az ápolót jövedelemszerzéssel járó munkája nem akadályozza az ápolási kötelezettségének teljesítésében, d.) Az ápolási díj összege független az ápoltak számától. (5) Az ápolási díj megállapításáról a képviselő-testület dönt. Önkormányzati segély (1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt önkormányzati segélyt eseti jelleggel a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan 9 Hatályon kívül helyezte: 4/2012.(III.28.) önk. rendelet, hatályos március 29-től 10 Módosította: 6/2011.(VI.16.) sz. rendelet, hatályos: június 17-től 11 Módosította az 1/2014.(II.12.) önk. rendelet, hatályos 2014.február 13-tól

7 7 létfenntartási gonddal küzdő családok, illetve személyek részére elsősorban a Szoctv. 45. (4) bekezdésében meghatározott esetekben. (2) A Szoctv. 45. (4) bekezdésében foglaltakon túl a) rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező aa) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, vagy ab) nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági fok megállapítása). b) létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező ba) egyedülálló és rokkantsági, öregségi vagy egyéb nyugdíjban részesül, és a jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át, bb) megélhetése valamilyen előre nem látható esemény bekövetkezése okán, igazolt módon veszélyeztetve van Önkormányzati segély igényelhető: a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére (a továbbiakban: rendkívüli gyógyszersegély), így különösen: ba) azon személyek kiadásainak csökkentésére, akik nem rendszeres jelleggel, de esetenként egy-egy betegség miatt jelentkező magas gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadást jövedelmi helyzetük miatt nem képesek megfizetni, vagy bb) azon családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költsége együttesen olyan nagymértékű, hogy azt nem képesek viselni, vagy c) gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra, ideértve gyermek születését a családban, továbbá d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra (1) Önkormányzati segély állapítható meg annak a személynek a 13/C. -ban foglalt kivétellel -, aki a szerint rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 350 %-át nem haladja meg. (2) Az önkormányzati segély egyszeri összege nem lehet kevesebb, mint Ft. A 12. c) pontja alapján gyermek születése esetén a segély összege gyermekenként forint. (3) Az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az önkormányzati segély összege a 13/C. -ban foglalt kivétellel - az adott naptári évben nem haladhatja meg: a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, amennyiben a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő családtagja lakásfenntartási támogatásban részesül, b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, amennyiben a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő családtagja nem részesül lakásfenntartási támogatásban. 12 Módosította az 1/2014.(II.12.) önk. rendelet, hatályos február 13-tól 13 Módosította az 1/2014.(II.12.) önk. rendelet, hatályos február 13-tól

8 8 (4) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 15 napon belül ismételten benyújtott kérelemre, vagy hivatalból indult eljárásra önkormányzati segély, - kivéve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén, - nem állapítható meg. (5) A polgármester az önkormányzati segély felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívhatja fel a jogosultat. (6) Az önkormányzati segély kifizetéséről a megállapítást követő 15 napon belül a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik. 13/A 14 (1) Rendkívüli gyógyszersegélyre benyújtott önkormányzati segély iránti igény megállapításának a 13. (1) bekezdésében meghatározottakon túl további feltétele, hogy az igazolt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át, és a kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában nem részesül közgyógyellátásban. (2) Rendkívüli gyógyszersegély iránt benyújtott kérelem kötelező melléklete a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök eseti vagy havi költségéről szóló igazolás. (3) Rendkívüli gyógyszersegélyre megállapított önkormányzati segély elsősorban természetben adható, a 13.és 13/A. -ban foglalt szabályok figyelembevételével állapítható meg gyógyszerutalvány formájában. 13/B 15 (1) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra igényelt önkormányzati segély (a továbbiakban: támogatás) megállapításához csatolni kell a jövedelemigazolásokat és a segélyezésre okot adó körülmények igazolására szolgáló iratokat. (2) A támogatást a gyermekre, illetve a fiatal felnőttre kell megállapítani és a törvényes képviselőjének, illetve a fiatal felnőttnek kell folyósítani. Az egy családban élő gyermekek részére nyújtható támogatás összege az adott naptári évben nem haladhatja meg a 13. (3) bekezdésében meghatározott mértéket. 13/C 16 (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt önkormányzati segélyre jogosult az eltemettető, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a) családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, b) egyedül élő vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át. (2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájáruláshoz igényelt önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot. A temetési számlát a Vhr. 32. (2) bekezdésében foglalt adatok feltüntetését követően az eltemettetőnek vissza kell adni. (3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájáruláshoz igényelt önkormányzati segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség mértékének 10%-a. (4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összegét a képviselő-testület a tárgyévi költségvetési rendeletében állapítja meg. (5) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt önkormányzati segély iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be. 14 Megállapította az 1/2014.(II.12.) önk. rendelet, hatályos február 13-tól 15 Megállapította az 1/2014.(II.12.) önk. rendelet, hatályos február 13-tól 16 Megállapította az 1/2014.(II.12.) önk. rendelet, hatályos február 13-tól

9 9 13/D 17 (1) Beiskolázási segélyben részesülhet a) az a nappali tagozaton tanulmányokat folytató kiskorú, vagy b) az a nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 23. életévének betöltéséig c) az a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 25. életévének betöltéséig aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. A beiskolázási segély egyszeri összege Ft-nál kevesebb és Ft-nál magasabb nem lehet. 13/E 18 (1) Különös méltánylást igénylő esetben önkormányzati segély állapítható meg jövedelemhatárra tekintet nélkül az alábbi esetekben: a.) igazolt, krónikus, hosszantartó betegségből adódó nagyobb összegű váratlan vagy nem tervezhető kiadások, b.) igazolt krízishelyzet: elemi csapás (pld. tűzkár) természeti csapás (pld. árvíz) stb. (2) Az (1) bekezdés a) b) pontjai alapján megállapított segély összege maximum Ft lehet. (3) Természetbeni ellátás formái jellemzően a következők lehetnek: - a település élelmiszert forgalmazó boltjaiban kizárólag közvetlen fogyasztásra alkalmas alapvető élelmiszerek vásárlására jogosító utalvány, vagy - tüzelő vásárlására jogosító utalvány 13/F 19 (1) Az önkormányzati segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. (2) Kölcsönként legfeljebb a nyugdíjminimum hatályos összegének négyszeresét lehet biztosítani. (3) A kölcsön legfeljebb 12 hónapra nyújtható. A törlesztést a folyósítást követő 2. hónapban kell megkezdeni, és minden hónap 5. napjáig egyenlő részletekben kell visszafizetni. (4) Ha a jogosult a kölcsön összegét a számára előirt, visszafizetési határidőn belül nem teljesíti, a kölcsön behajtásáról kell gondoskodni. A törlesztő részlet befizetésére átmeneti segély nem adható. (5) A hitelezés egyéb feltételeit a kölcsönszerződés tartalmazza. Közgyógyellátás Megállapította az 1/2014.(II.12.) önk. rendelet, hatályos február 13-tól 18 Megállapította az 1/2014.(II.12.) önk. rendelet, hatályos február 13-tól 19 Megállapította az 1/2014.(II.12.) önk. rendelet, hatályos február 13-tól

10 10 (1) 20 Méltányosságból közgyógyellátási igazolványra való jogosultságot lehet megállapítani azon szociálisan rászorult személy részére, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 210 %-át egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %-át meghaladja. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás IV. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 16.. (1) Az Önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére biztosítja a következő személyes gondoskodást nyújtó a.) szociális alapszolgáltatásokat: aa.) étkeztetés, ab.) házi segítségnyújtás, ac.) családsegítés, ad.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ae.) támogató szolgáltatás b.) gyermekjóléti alapellátási formákat: ba.) gyermekek napközbeni ellátása, bc.) gyermekjóléti szolgálat, c.) nappali ellátást nyújtó intézményt ca.) idősek klubja. (2) Az ad, ae) pontjában meghatározott feladatokat Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ útján biztosítja. 22 (3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet a törvényes képviselője terjeszti elő. A kérelmet az adott intézmény vezetőjénél, illetve a körjegyzőségen kell előterjeszteni. Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntésével nem ért egyet, úgy 8 napon belül a polgármesterhez, képviselő-testülethez fordulhat. 20 Módosította a 8/2011.(XI.30.) számú rendelet, hatályos december 1-től 21 Hatályon kívül helyezte az 1/2014.(II.12.) önk. rendelet, hatályos február 13-tól 22 Módosította: 3/2009.(III.31.) sz. rendelet, hatályos: március 31-től

11 11 (4) A szociális étkeztetés keretében a szociálisan rászorultaknak legalább napi egyszeri meleg étkezésről (ebéd) kell gondoskodni. szociálisan rászorultak, akik önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel, - koruk, - egészségi állapotuk, - fogyatékosságuk, - pszichiátriai, - szenvedélybetegségük, - hajléktalanságuk miatt nem képesek biztosítani az ebédet. (5) Az idősek klubja ellátási forma nappali bent tartózkodást, valamint étkezés igénybevétele esetén napi háromszori étkezést jelent. a.) Az ellátás biztosításánál előnyt élvez az a rászoruló - aki nyugdíjkorhatáron felüli, - aki egyedülálló, vagy egyedül élő, - aki több igénylő esetén alacsonyabb jövedelemmel rendelkezik, vagy szociálisan hátrányos helyzetű. b.) Nem vehető fel az idősek klubjába, aki egészségi állapota, összeférhetetlen magatartása, vagy bármely más okból közösségi életre alkalmatlan. c.) Az idősek klubjába való felvételről a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester dönt. A térítési díj 17.. (1) A rendelet hatálya alá tartozó személyes gondoskodást nyújtó ellátási formáknál térítési díjat kell fizetni, mértékét a képviselőtestület évente külön rendeletben szabályozza. (2) A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti, azt a jogosultat, aki - jövedelemmel nem rendelkezik, - bentlakásos intézményben él, jövedelemmel nem rendelkezik és akinek a térítési díj alapjául szolgáló készpénz vagy ingatlan vagyona, valamint tartásra, gondozásra köteles és képes hozzátartozója nincs. (3)A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért a térítési díjat az Szt alkalmazásával kell megállapítani, illetve fizetni.

12 12 (4) 23 A polgármester kivételes méltányosságból díjkedvezményt vagy szociális rászorultság alapján nyújtott kedvezményt állapíthat meg, ha az igénylő az (1) bekezdésben előírt jövedelmi feltételeknek nem felel meg és az ellátás hiánya az igénylő családja létfenntartását veszélyeztetné. V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 18.. (1) Ez a rendelet kihirdetése napjával lép hatályba. (2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Gétye Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2003. (IX.8.) számú, és a módosításáról rendelkező 2/2004. (III.5.), és a 10/2004. (X.28.) számú önkormányzati rendelete. Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IX. 8.) számú rendelete. (3) A rendelet szabályait a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. Zalaapáti, június 6. Talabér Lászlóné polgármester Kovács Katalin körjegyző Kihirdetve: Zalaapáti, június 7. Kovács Katalin Körjegyző 23 Megállapította az 1/2014.(II.12.) önk. rendelet, hatályos február 13-tól

13 13 1. számú melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez A hivatal részéről történő átvétel ideje:. Átvevő aláírása: Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő: év hónap nap Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: 2./ Állampolgársága : magyar bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert Státuszt elismerő határozat száma: /20 ( a megfelelő rész aláhúzandó) 3./ Családi állapota: egyedülálló (hajadon, nőtlen) házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt házastársától külön élő elvált özvegy (a megfelelő rész aláhúzandó) 4./ Lakóhely: helység utca sz.. em. ajtó Tartózkodási hely: helység utca sz. em. ajtó Értesítési és utalási cím: helység utca sz. 5./ Az önkormányzati segély kérésének oka, indokai: Dátum: 20. Kérelmező aláírás

14 14 Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ( a megfelelő rész aláhúzandó). A kérelem benyújtásának időpontjában az önkormányzati segélyt kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai: Rokoni fok (pl.gyermek, nagyszülő) Név Születési hely, idő Anyja neve TAJ szám

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Dióskál

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Előterjesztés Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

2. Önkormányzati segély

2. Önkormányzati segély Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Ófehértó Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

I. rész. A rendelet célja

I. rész. A rendelet célja Békás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/1998. (V.12.) rendelete a Békás községben biztosítható egyes pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (a módosításokkal egységes

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2011.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2011.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete( a továbbiakban:

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1..

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.. Létavértes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 24/2014. (XII. 09.) rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Enying Város

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1 Nagyacsád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8./2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról Rimóc

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szociális igazgatásról és a szociális célú önkormányzati támogatási rendszerről, valamint a gyermekek védelmének rendszeréről 6/2007.(III.30.) rendelet Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról .. Önkormányzat Képviselő-testületének../2007. (..) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és

Részletesebben