BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (III. 30.) r e n d e l e t e A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (III. 30.) r e n d e l e t e A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 1"

Átírás

1 Hatályos: március 1-től BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (III. 30.) r e n d e l e t e A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, továbbá a temetőkről, és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény (továbbiakban: törvény) 41. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a törvény végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet előírásaira, az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja: Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed a 2. -ban meghatározott azon temetőkre, ahol Békés Város Önkormányzata a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségéről kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik, valamint ezen temetők fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos összes tevékenységre. 2. (1) Békés Város Önkormányzata a köztemető fenntartásával kapcsolatos kötelezettségét kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján az alábbi temetőben teljesíti: Rózsa temető (Békés, hrsz.) (2) A temető tulajdonosa, fenntartója és üzemeltetője (továbbiakban: fenntartó) a Református Egyház. (1) Fenntartó feladata: 3. A temető fenntartása, építési előírások - a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek törvényben meghatározott képesítésű alkalmazott általi - karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása; - a temetőhöz biztonságos megközelítést szolgáló út biztosítása; - a ravatalozóhoz burkolt út biztosítása. (2) A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a temető fenntartója jelöli ki. 1 Mód. a 30/2009. (VIII. 28.), 16/2012. (V. 25.), 30/2013. (XII. 18.), 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelettel

2 (3) A sírhelytáblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő elteltével szabályszerű eljárás mellett ki lehet üríteni és temetés céljából igénybe lehet venni. Külön sírhelytáblákat kell kijelölni a felnőttek, a 10 éven aluli gyermekek, valamint a halva születettek, az elvetélt magzatok és a csonkolt testrészek eltemetésére. (4) Az (1) bekezdésben foglaltak végrehajtása során az alábbi építési és egyéb előírásokat be kell tartani új parcella kialakítása esetén: a) a temető területén belüli közcélú zöldfelületek és utak területe újabb temetési helyek létesítésével nem csökkenthető; b) a sírgödör mélysége 200 cm. Rátemetés esetén a koporsót úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. A sírhelyek, sírboltok méreteit egyebekben a temetőszabályzat tartalmazza; - c) új parcellát nyitni csak parcellázási terv alapján, a tereprendezési munkák elvégzését és előfásítást követően lehet; d) urnafülke (kolumbárium) és urnasírbolt, sírbolt csak építési engedély alapján építhető, a tervet a fenntartónak be kell mutatni; e) a temetőterületen belül a kerítések mentén zöldsávot kell kialakítani. A temetési helyek, a terület maximum 60 %-át foglalhatják el; f) a sírjel nem foglalhat el a temetési helynél nagyobb területet, magasságát a helyi építési szabályzat, ennek hiányában az építésügyi hatóság szabályozhatja; g) a sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet. 4. A sírhelyekkel, sírjelekkel, sírgondozással kapcsolatos szabályok (1) A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelező. A hant nélküli parcellák létesítésére kijelölt területen sírdomb nem alakítható ki. (2) A sírbolt, síremlék karbantartásáról annak létesítője (örököse) vagy a sírhellyel egyébként rendelkezni jogosult köteles gondoskodni. A temető tulajdonosa a temetési hely felett rendelkezni jogosultat a biztonságos használatot veszélyeztető sírjel vagy a sírbolt helyreállítására köteles felhívni. A felhívást a temetési hely megjelölésével a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni, és a felhívás közlését a rendelkezésre jogosult ismert lakcímén is meg kell kísérelni. Ha a sírjel felett rendelkezni jogosult a felhívás ellenére nem állítja helyre és az életet is fenyegető közvetlen veszély áll fenn, akkor a közvetlen veszélyt a rendelkezni jogosult költségére a temető tulajdonosa szünteti meg. A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet. 5. A temető üzemeltetésének, igénybevételének szabályai (1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni a (6) bekezdésben foglaltak kivételével temetőben vagy temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen szabad. (2) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhelytáblákban fő szabályként folytatólagos sorrendben kell felhasználni. 2

3 (3) Felnőtt sírhelydíj befizetése mellett a felnőtt sírhelytáblába 10 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lenni. Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még urnák is temethetők. (4) A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt táblába csak rátemetéssel lehet temetni. (5) A felravatalozott koporsót az eltemettető kívánságára a búcsúztatás (szertartás) megkezdéséig nyitva lehet tartani. Kivételt képez ez alól a fertőző betegségben elhunytak koporsója. (6) A hamvakat tartalmazó urnát urnafülkébe elhelyezni, urnasírba temetni vagy sírhelybe, sírboltba rátemetni egyaránt szabad. Az uránt a talaj szintétől legalább 0,5 méter mélységbe kell elhelyezni. (7) Az eltemettető, vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát az átvétel igazolásával ki kell adni, és ennek megtörténtét a nyilvántartásban is fel kell jegyezni. (8) A temetőkben már korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról a fenntartó gondoskodik. Az urna kiadását az eltemettető vagy egyetértésével más hozzátartozó kérheti az átvétel egyidejű igazolásával. (9) 2 6. A sírboltra vonatkozó szabályok (1) A sírbolt felett rendelkezőnek az tekinthető, aki a terület használati díját megfizette. (2) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírboltkönyvben bejegyzett rendelkezései az irányadók. (3) Amennyiben a sírbolt tulajdonosa a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben vagy végrendeletileg nem tett rendelkezést, úgy a sírboltban az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők el. (4) A sírboltba koporsóban csak annyi elhalt temethető, ahány férőhelyre azt építették. 7. A temető lezárása, megszüntetése, kiürítése (1) Temető és temetési hely lezárásáról, megszüntetéséről és kiürítéséről a fenntartó dönt. (2) A temető lezárását és megszüntetését megelőzően a törvényben meghatározott módon a megszüntetés tényét közzé kell tenni. 2 Kiegészítve a 30/2013. (XII. 18.), ill. módosítva az 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelettel 3

4 (3) Lezárt temető vagy temetőrész betemetett sírjai, sírboltjai felett létesített síremlék a használati idő le nem jártáig kegyeleti szempontból nem idegeníthető el és más sírra, sírboltra nem helyezhető át. (4) Működő temetőben vagy temetőrészben felállított síremléket lebontani, áthelyezni csak a fenntartó engedélyével szabad. 8. A temetési helyek megváltási díjai és a megváltás időtartama A temetkezéssel összefüggő díjakat - a díszsírhelyek kivételével - az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek kell fizetnie. A díszsírhely vonatkozásában a díjak megfizetése az adományozó feladata. A temetési hely megváltásának díját, a temető-fenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények vállalkozók részéről történő igénybevételének díját a temetőszabályzat tartalmazza. 9. Temetkezési szolgáltatások (1) A temetőben temetkezési szolgáltatás csak az arra vonatkozó jogszabályi feltételek betartásával végezhető. A temetkezési szolgáltatást végzőknek a rendelet mellékletét képező temetőszabályzatban meghatározott díjat kell fizetni. (2) A temetői munkák során (így különösen: rátemetés, exhumálás, áthelyezés) talált értékekről (ékszer, nemesfémből készült protézis) és a találás körülményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A talált érték biztonságos megőrzéséről a jogosultaknak történő átadásig a fenntartó gondoskodik. 10. Nyilvántartások vezetése (1) A temető fenntartója az új sírmezők (sírnegyedek, sírparcellák) megnyitása előtt köteles gondoskodni a sírnyilvántartási térkép elkészítéséről. A temetőtérképet a temető-nyilvántartó könyvvel összhangban a fenntartó köteles vezetni. A temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig a fenntartónak tűztől védve, páncélszekrényben kell megőriznie, azt követően pedig átadnia a Békés Megyei Levéltárnak. (2) A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urna elhelyezést) időrend szerint a következő adatok feltüntetése mellett kell bejegyezni: - folyószám; - a temetés napja (urnaelhelyezés vagy a hamvak szétszórásának napja); - az elhalt családi neve és utóneve, születési családi és utóneve, születési ideje, anyja neve, utolsó lakóhelyének a címe; - az elhalálozás időpontja; - fertőző betegségben elhunytaknál a halál oka; 4

5 - a sírhelytábla, a sírhelysor, a temetési hely száma, valamint az eltemettető, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy neve és lakcíme, továbbá a síremlékre vonatkozó bejegyzések. (3) A nyilvántartó könyvhöz kapcsolódóan betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét és sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a megváltásra jogosult személy nevét és címét. (4) Külön jegyzéket kell vezetni a temetőben elhelyezett halva született gyermekekről. A jegyzékben fel kell tüntetni a halva született magzat anyjának nevét, az elhantolás (urna elhelyezés) időpontját és a föléje tűzött fejfa sorszámát. (5) A sírboltkönyv, a sírboltban elhelyezett halottak bejegyzésére szolgál. A sírboltkönyvet a (3) bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni, a sírbolt számának feltüntetésével. A sírboltkönyvbe be kell vezetni a létesítőnek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit. (6) A nyilvántartó könyvbe, és a sírboltkönyvbe az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult tekinthet be. A temető rendje 11. (1) A temetők nyitvatartási idejét a temetőszabályzat tartalmazza. (2) A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni. (3) A temetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani. (4) A temetőkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni, elmozdítani tilos. (5) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát vagyonvédelmi okokból csak a temető fenntartójával történő előzetes egyeztetést követően szabad kivinni. (6) A temető területén hulladékot csak az arra kijelölt helyen lehet elhelyezni. A hulladék elszállításáról a temető fenntartója gondoskodik. 12. (1) A temetőkben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőző egy óráig szabad. Ügyelni kell arra, hogy a gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon. (2) A temetők területére kutyát bevinni a vakvezető kutyák kivételével tilos

6 (1) Gépjárművel, motorkerékpárral és kerékpárral a temető területére behajtani tilos. (2) Az (1) bekezdésben foglalt tiltás a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat végzőkre és esetenként a láthatóan idős betegekre nem vonatkozik. (3) A mozgáskorlátozottak kivételével a (2) bekezdés szerinti, további behajtási jogosultak, eseti behajtási engedéllyel közlekedhetnek gépjárművel a temetőben. Vegyes és záró rendelkezések 14. Díszsírhely adományozása (1) Az önkormányzat azon elhunyt személyeknek, akik a városi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, haláluk esetén díszsírhelyeket adományozhat. (2) A díszsírhelyek megváltását kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján az önkormányzat végzi. A díszsírhely használati ideje a temető megszüntetéséig tart. (3) A díszsírhelybe a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása mellett az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói is eltemethetők. (4) A sírok gondozásáról az elhunyt hozzátartozója, ennek hiányában az önkormányzat gondoskodik. 15. Megváltás nélküli sírhelyek újra hasznosítása csak Békés Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztályának előzetes véleménye alapján lehetséges. A temetői díjak 16. (1) A temetőben érvényes díjakat a képviselő-testület a temető tulajdonosával egyeztetve határozza meg. (2) A temetőben a következő sírhelyárak érvényesek: a) Egyszemélyes ingyenes sírhely: csak a Rózsa temetőben a kijelölt parcellában 25 évre 1,5 x 3 m-es terület b) Egyszemélyes kedvezményes árú ásott sírhely 25 évre csak a kijelölt parcellában 17,500 Ft (700 Ft/év) c) Valamennyi többi sírhely 2 vagy több személyre, de azonos méretben, 3 x 3 m-es területen az alábbi megosztásban (nagyobb méret esetén a díj is arányosan nő): Ásott sír esetén 25 év megváltási időre: 6

7 1. sorban 81,250 Ft (3250 Ft/év) 2. sorban 60,000 Ft (2400 Ft/év) 3. sortól 51,250 Ft (2050 Ft/év) Kripta esetén 60 év megváltási időre: 1. sorban 162,000 Ft (2700 Ft/év) 2. sorban 120,000 Ft (2000 Ft/év) 3. sortól 102,000 Ft (1700 Ft/év) d) Díszsírhely: (ravatalozó mellett, főútnál, ill a külön erre kijelölt területen) 2 személyre 3 x 3 m-es terület, 60 év megváltási időre egységesen 195,000 (3250 Ft/év) e) Urna és gyermeksírhely az adott parcellában előírt ásott sírhely 50 %-a. f) Kijelölt urnatáblában az alábbi árak érvényesek: Az urnahelyek árai 25 év megváltási időre érvényesek. Ezen túlmenően csak a sírhely árát kell kifizetni, amit külön jelzünk egy évre kivetítve. A váltási idő a 25 éven túl 10, 25 vagy ezek többszöröse lehet. Újabb behelyezés esetén az eltelt időt az akkor érvényes sírhelyárral kell kifizetni (a mindenkori díszsírhely éves árának a fele). Türelmi idő: 2 év (rendes sírhely esetén 5 év) Kis egyes 95,000 Ft, minden további év 1600 Ft Kis kettes 130,000 Ft, minden további év 1600 Ft Nagy kettes 150,000 Ft, minden további év 1600 Ft Keretes kissír 150,000 Ft, minden további év 1600 Ft g) Több személyes sírhely esetén újratemetkezésnél az eltelt idő arányában újraváltást kell fizetni. 17. (1) E rendelet alkalmazásában hozzátartozó alatt a Ptk b) pontjában meghatározott hozzátartozókat kell érteni. (2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a temető fenntartója által elkészített és e rendelet mellékletét képező temetőszabályzat irányadó. (3) A rendelet április 1. napjával lép hatályba. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. 4 Békés, március 29. polgármester jegyző 3 Hatályon kívül helyezve a 16/2012. (V. 25.) rendelettel 4 A 30/2009. (VIII. 28.) rendelettel kiegészített záradék 7

8 A rendelet kihirdetésre került: március 30-án 8

9 1. sz. melléklet a 16/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelethez Temetőszabályzat a temetők használatának rendjéről A Békési Református Egyházközség Presbitériuma a temetőkről szóló, többször módosított évi, XLIII. tv. (a továbbiakban tv.) és az annak végrehajtása tárgyában kiadott ugyancsak többször módosított 145/1999. Korm. r. (a továbbiakban: vhr.) alapján a tv. 6. /4/bek.-ben kapott felhatalmazás alapján megalkotja az alábbi temetőszabályzatot. I. FEJEZET A TEMETŐ Általános szabályok 1. A Békési Református Egyházközség (a továbbiakban: tulajdonos) tulajdonában állnak, mint felekezeti temetők az alábbi ingatlanok: a.) a békési 3732 hrszú Rózsa temető, területe: 19 ha 3691 m 2, 2. A temető fenntartója és üzemeltetője a tulajdonos (továbbiakban tulajdonos). 3. A tulajdonos a tulajdonjogának és a temető felekezeti jellegének veszélyeztetése nélkül kegyeleti közszolgálati szerződésben biztosíthatja a helyi önkormányzat részére a köztemető fenntartásával járó kötelezettsége teljesítését. Biztosítja továbbá a viszonosság alapján más felekezetekhez tartozók részére is a temetkezést a temetőben. Az e rendelkezésekbe ütköző megállapodás semmis. 4. A szabályzat hatálya a tulajdonos temetőire, a temetőlátogatókra, a temetőben munkát végző vállalkozókra és a temetkezési szolgáltatókra, a szolgáltatások igénybevevőire terjed ki és rendelkezéseit alkalmazni kell a temetőre vonatkozó jogviszonyokban minden szerződő félre. Fogalom meghatározások 5. E szabályzat alkalmazásában: a.) Használati idő: a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama, amely hamvasztásos temetés esetén 10 évnél, egyéb esetekben 25 évnél rövidebb nem lehet, sírbolt esetén legalább 60 év. b.) Sírhely: koporsós temetésre szolgáló temetési hely, amely a betemetések számától függően lehet egyes, kettes vagy többes sírhely, a megváltás időpontjától függően előreváltott vagy a betemetéssel egy időben váltott sírhely, illetve a kialakítás módjától függően hantolt, hantolatlan, fedett vagy kerített sírhely, végül a méretétől függően kisméretű (gyermek- urna) sírhely. Díszsírhely az elhalt érdemeire tekintettel a tulajdonos ill. a helyi Önkormányzat által adományozott temetési hely ill. az e célra kijelölt parcellában létesített sírhelyek. c.) Sírbolt: a sírhelyen létesített terepszint alatti és feletti vagy kizárólag terepszint feletti építmény. d.) Keretezett sírhely: a szilárd építési anyagból körülépített, de nem fedett sírhely; fedett sírhely: a szilárd építési anyagból körülépített és lefedett sírhely (e két fogalom együtt a továbbiakban: keretezett sírhely.) e.) Betemetés: koporsónak földbe vagy sírboltba temetése, illetve urnának sírhelybe, urnasírhelybe vagy urnasírboltba helyezése. f.) Sírhelyváltás (megváltás): a temetési hely feletti rendelkezési jog megszerzése határozott időre díjfizetés ellenében; e jogról annak megszerzője lemondhat más kedvezményezett javára; újbóli sírhelyváltás (újraváltás): a használati idő meghosszabbítása; sírhely előreváltása: a sírhelynek a betemetést megelőző megváltása. g.) Sírnyitás: a sírhelynek, sírboltnak az ÁNTSZ (a továbbiakban. intézet) által rátemetés, hamvasztás, máshová temetés vagy egyéb okból engedélyezett felnyitása. 9

10 h.) Urnasírhely: a hamvakat tartalmazó urna földbe temetésére szolgáló sírhely. i.) Urnasírbolt: a hamvakat tartalmazó urna elhelyezésére szolgáló terepszint alatti és feletti vagy kizárólag terepszint feletti építmény. j.) Sírgödör: a sírhelyen a koporsó elhelyezésére szolgáló legalább két méter (rátemetés esetén 1,6 m) mélyre ásott gödör, amelyet a sírhely hossztengelyével párhuzamosan úgy kell kiásni, hogy a sírhelyen betemetni szándékolt koporsók egymás mellett elhelyezhetők legyenek. k.) Sírjel: a temetési hely megjelölésére szolgáló jel (fejfa), síremlék vagy más létesítmény. l.) Rátemetés: koporsóval már betemetett sírhelyre történő sírnyitási engedélyhez kötött koporsós temetés. Nem rátemetés urnának a koporsóval betemetett sírba helyezése vagy urnatartónak a sírra helyezése. m.) Exhumálás: a holttest-maradványok kivétele céljából történő sírnyitás. n.) Újratemetés: eltemetett koporsónak, urnának exhumálás utáni eltemetése más temetési helyen. o.) Hűtés: holttestnek a temetőben történő eltemetéséig tartása erre szolgáló hűtőben. p.) Holttest ideiglenes tárolása: máshol eltemetésre kerülő holttest erre szolgáló hűtőben tartása átmeneti ideig. q.) Beszámítás: a temetési hely újraváltásakor (átalakításakor ill. újabb temetéskor) a le nem járt használati időre eső arányos megváltási díj beszámítása a fizetendő összegbe. r.) Köztemetés: Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jogszabályban meghatározott határidőn belül gondoskodik. A temető részei, a temetési helyek méretei, temetési helyek betemethetősége 6. (1) A temető területe sírhelytáblákra (parcellák) osztott, a sírhely táblák számozott sorokra osztottak, a sorokba rendezett sírhelyek, sírboltok sorszámokkal vannak ellátva. A sírboltok és urnasírboltok külön-külön számozással is el vannak látva és nyilvántartásuk sírbolt könyvben történik. (2) A temetési helyek kijelölése, méreteinek meghatározása, a temetésre szolgáló parcellák kijelölése a tulajdonos hatáskörébe tartozik. 7. (1) Egyes sírhelyre egy koporsós betemetés, egy rátemetés, két urna betemetése és egy urnatartó elhelyezése engedélyezhető. (2) Kettes sírhelyre két koporsós betemetés, két rátemetés, négy urna betemetése és két urnatartó elhelyezése engedélyezhető. (3) Többes sírhelyre annyi koporsó temethető, amennyire azt eredetileg megváltották, engedélyezhető továbbá ugyanannyi rátemetés, kétszer annyi urna betemetése és a megváltási számnak megfelelő urnatartó elhelyezése. Többes sírhelyet újraváltani az egész sírhelyre csak egységesen lehet. (4) A sírhely bekeretezését és lefedését a tulajdonossal engedélyeztetni kell a munka megkezdése előtt, vázlatterv benyújtásával. Az engedélyeztetés minden esetben engedélyezési díj köteles, melynek mértéke keretezett síremlék építésénél 30 %-a, sírboltnál 50 %-a az adott helyen érvényben lévő sírhely árának. A beépítéssel a használati idő az eredetihez képest nem változik meg, kivéve ha ezt a rendelkezésre jogosult külön meg nem hosszabbítja. 8. (1) Urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt kizárólag urna elhelyezésére szolgáló temetési helyen, a temető erre kijelölt részén létesíthető. (2) Háromnál több urnafülkét tartalmazó létesítményt a temetőben csak a tulajdonos létesíthet. Három vagy kevesebb urnafülkét a temető erre kijelölt helyén a tulajdonos engedélyével lehet létesíteni. A tulajdonos engedélye nem pótolja a szükséges más engedélyek beszerzését. (3) Urnasírhelybe illetve urnasírboltba legfeljebb 6 urna helyezhető el. (4) Urnának sírhelyre történő temetése a használati időt nem hosszabbítja meg és a sírhely sem minősül urna sírhelynek. Egyébként urnának földbe temetése (urnasírhely, vagy urnasírbolt) esetén a sírhelyre és a sírboltra vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni a szabályzatban megjelölt eltérések figyelembevételével (pl. méretek, használati idő és megváltási díj stb.). 10

11 9. (1) Sírbolt (kripta) egyes, kettes vagy többes sírhelyen létesíthető. Az egyes sírboltba két koporsó és két urna, a kettes sírboltba hat koporsó és hat urna temethető be. Többes sírhelyen létesített sírboltba betemethető annyi koporsó amennyire megváltották és ugyanannyi urna. Az urna betemetése következtében a sírbolt nem minősül urnasírboltnak. Sírbolt építése csak a tulajdonos írásbeli engedélye alapján lehetséges a sírhely megváltását követően. Ez az engedély nem pótolja az esetleg szükséges más hatósági engedélyeket, amelynek beszerzése az építtető kötelessége. (2) A sírbolt létesítője sem az építéssel sem más módon nem szerezheti meg a földterület tulajdonát. (3) A sírbolt létesítése előtt erre vonatkozó írásbeli megállapodást kell kötni a tulajdonossal, amelyben meg kell jelölni a sírboltba temethető koporsók és urnák számát, meg kell állapítani a létesítmény használatára, karbantartására vonatkozó szabályokat, a tulajdoni kérdéseket, a használati idő megszűnése esetén követendő eljárást és azok biztosítékait továbbá a jogviszonyból eredő mindazokat a kérdéseket szabályozni kell, amelyeket bármelyik fél fontosnak tart. (4) A sírbolt használati idejének kezdete a létesítés vagy az első betemetés ideje közül a korábbi. (5) A sírbolt a sírhely újraváltására vonatkozó szabályok szerint újraváltható. (6) A temető látványát rontó, a közízlést és a kegyeleti jogok gyakorlását sértő sírbolt létesítésére engedély nem adható, az elhanyagolt, romos sírbolt újraváltása nem engedélyezhető. (7) A sírbolt használati idejének lejártakor a rendelkezési jog jogosultja a sírboltot lebonthatja és anyagát elviheti, a holttestmaradványok elhelyezéséről azonban köteles gondoskodni. Ha ezt 30 napon belül nem teszi, a sírbolt a temető tulajdonos tulajdonába kerül és azzal szabadon rendelkezik és egyidejűleg gondoskodik a holttestmaradványok erre kijelölt közös sírba helyezéséről. (8) A biztonságot veszélyeztető illetve, életveszélyes sírbolt rendelkezési jogának jogosultja köteles a veszélyhelyzetet megszüntetni. 10. Egyéb temetői létesítmények és használatuk: (1)Ravatalozó építménye a tulajdonos tulajdonában van. A ravatalozó és berendezésének használata kötelező (ez alól kivételt képeznek a köztemetése ill. indokolt esetben a tulajdonos a temettető kérésére eltekinthet tőle); a használat ellenében a szabályzat 1. sz. mellékletében megállapított esedékes díjat kell fizetni a tulajdonosnak. (2) Kerítés és az utak a temető részei, karbantartásukról a tulajdonos gondoskodik. (3) A sírjel a megváltott sírhelyen helyezhető el, az elhelyezéséről a jogosult köteles gondoskodni. A sírjellel az rendelkezik, aki a sírhellyel rendelkezik. (4) Az ásott kutakat, a fúrott kutat és a vezetékes vízkifolyót víznyerés céljából a kegyeleti jogot gyakorlók és a vállalkozók ellenérték fizetése nélkül használhatják. (5) A még meg nem váltott temetési helyek, a temetésre igénybe nem vett parcellák és egyéb területek, utak, fák, sövények a tulajdonos használatában vannak. (6) A temető biztonságos használatát veszélyeztető sírjel, sírbolt helyreállítására a rendelkezési jog jogosultja köteles. A helyreállításra a temető tulajdonosa írásban hívja fel a rendelkezési jog jogosultját, egyidejűleg a temető hirdető táblájára is kihelyezi a felhívás másolatát. Ha 90 napon belül a helyreállítás nem történik meg, a veszélyhelyzetet a tulajdonos szünteti meg a rendelkezési jog jogosultjának költségére. A helyreállítás megtörténtéig a temetési helyre temetés nem történhet. 11

12 11. A temetési helyek méretei a következők (nem azonosak a síremlékek méretével!): - egyes sírhely 150 cm x 300 cm - kettes sírhely 300 cm x 300 cm, - kisméretű (gyermek és urna) sírhely 100 cm x 150 cm, - sírbolt méretét a betemethető koporsók számától függően a sírhelyekre vonatkozó méretek szerint kell megállapítani és írásban rögzíteni, - keretezett sírhely körül cm széles járda létesítendő, - egymással szemben elhelyezkedő sírhelyek sírjele közötti távolság legalább 80 cm, - sírgödör mélysége 200 cm, rátemetés esetén 160 cm, urna rátemetése esetén 50 cm, urnatartó a sír felületére is helyezhető, - a sírhelyek közötti távolság legalább 60 cm. 12. A temető arra kijelölt részein csak azonos építészeti és kertészeti kialakítású sírhelyek létesíthetők (pl. urnaparcella). 13. Emberi szervek, szervmaradványok, csonkolt testrészek, halvaszületett valamint elvetélt magzatok temetési helyét a fenntartó jelöli ki. 14. A temetési helyek nyilvántartását a tulajdonos végzi. Ennek során elkészítteti a temető térképét, feltüntetve azon, hogy mely sírhelytáblák milyen temetési célra szolgálnak és gondoskodik a térkép naprakész vezetéséről. Vezeti a sírbolt könyvet és a temetési helyek nyilvántartását. A nyilvántartások tartalmára a tv. 18 -ának rendelkezései irányadók. A nyilvántartás elektronikus úton is vezethető, de gondoskodni kell a biztonságos megőrzéséről írott (nyomtatott) formában is. A temető és temetési hely megszűnése, megszüntetése 15. Ha a temető betelt a tulajdonos jogosult azt lezárni. Lezárt temetőbe további temetés nem végezhető és a használati idő lejártával a temető kiüríthető. A lezárt temetőben is gondoskodni kell a sírhely táblák megközelítésére alkalmas út karbantartásáról. 16. Ha a temetőrész, sírhely tábla, temetési hely betelt, oda csak urna helyezhető el, illetve koporsós temetés csak sírboltba vagy kettős sírhelyre történhet, ha annak feltételei fennállnak. 17. Ha a temetési hely használati ideje lejárt a temetési hely megszüntethető. II. FEJEZET A TEMETŐ HASZNÁLATA ÉS MŰKÖDÉSE Általános szabályok 18. (1) A temetőt és létesítményeit kegyeleti jogok gyakorlására és ezzel összefüggő munkák végzésére csak nyitvatartási idő alatt és rendeltetésszerűen lehet használni. (2) A temetési hely ápolását és gondozását végző jogosult (rendelkezési jog jogosultja), a kegyeleti jogát gyakorló temető látogató, a temetési szertartás és a kegyeleti ünnepekkel és megemlékezésekkel kapcsolatos szertartások résztvevői kivételével a temetőt és létesítményeit csak a tulajdonos engedélye alapján lehet használni. (3) Temetési hely használatára megváltás útján csak határozott időre lehet jogot szerezni (rendelkezési jog). Rendelkezési jog jogosultja az, aki a temetési helyet megváltotta vagy akit ő megjelöl, ennek hiányában az, aki az elhunyt temetéséről köteles gondoskodni. Temetési hely váltása 19. (1) Temetési helyet megváltani csak a tulajdonostól lehet, az általa kijelölt temetési helyre. A megváltásról a tulajdonos számlát ad, melyen a címben szereplő személy a rendelkezési jog megszerzője. Ettől eltérő személy esetén a rendelkezésre jogosultat a számlán és a nyilvántartásban is fel kell külön tüntetni. (2) Több koporsó (urna) befogadására váltott temetési hely csak együttesen váltható meg és ugyanígy váltható 12

13 újra. (3) Előre váltott sírhely betemetésekor, valamint több koporsó (urna) befogadására váltott temetési hely esetén minden betemetés és rátemetés alkalmával a temetési helyet újból meg kell váltani a le nem járt évek arányos díjának beszámításával. Ezt a szabályt kell alkalmazni sírboltba (urnasírboltba) temetés esetén is. 5 éven belüli betemetés ill. rátemetés esetén a tulajdonos nem él az arányos díjbeszámítás jogával, azonban a használati idő számítása újra indul. (4) Temetési hely újraváltása a sírhelyre vonatkozó szabályok szerint koporsós betemetés esetén 25 évnél, sírboltba 60 évnél, urnás betemetés esetén 10 évnél rövidebb idő nem engedélyezhető. Újraváltásnál elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes örököse. (5) Urna sírhelybe temetésekor, a sírhelyre vonatkozó újraváltási szabályt kell alkalmazni. (6) Urna sírboltba történő temetésekor biztosítani kell a minimális (10 év) használati időt. Ha ennél több idő van még hátra, akkor nem kell külön megváltási díjat fizetni. A használati idő 20. (1) A temetkezési helyek megváltás útján megszerezhető rendelkezési jogának időtartama (használati idő): sírhelybe, keretezett sírhelybe történő koporsós betemetés illetve rátemetés esetén az utolsó betemetéstől számított 25 év, sírboltba történő koporsós temetés esetén az utolsó koporsós betemetéstől számított 60 év, urnafülke és urna sírhely év urnasírbolt 25 év. (2) A használati idő a megváltással azonos időtartamban többször is meghosszabbítható, kivéve, ha a terület átalakítására vagy más célra történő felhasználására sor kerül. (3) A használati idő lejártával újraváltás hiányában a rendelkezési jog megszűnik és a temetési hellyel a rajta lévő felépítménnyel együtt a lejártát követő 30 nap után a tulajdonos rendelkezik. (4) Urnának sírhelybe való betemetése és temetési helyre rátemetett holttest maradványok a használati időt nem hosszabbítják meg. A temető működése 21. A temető működését a tulajdonos köteles folyamatosan biztosítani. Ennek körében e- szabályzat alapján: a.) meghatározza a temetkezési szolgáltatás és a vállalkozási tevékenységek ellátásának rendjét, b.) biztosítja az eltemetés feltételeit, c.) biztosítja a kegyeletgyakorlás feltételeit és ellenőrzi annak betartását, gondoskodik a temető nyitásáról és zárásáról, d.) elvégzi a temető és létesítményei takarítását, tisztán tartását, az utakat karbantartja, gondoskodik a hó eltakarításáról, az utak síkosság mentesítéséről, e.) összegyűjti és elszállítja a hulladékot, f.) összehangolja a temetői létesítmények használatát, a temetések zavartalan lebonyolítását, g.) felügyeli a temetői szabályzat betartását és annak megszegőivel szemben a szükséges intézkedéseket megteszi, h.) Nem tartozik a tulajdonosi feladat ellátás körébe halottak átvétele, hűtése, tárolása, ravatalozása, a temetési szertartás alatti szállítása. E tevékenységeket az eltemettető által kiválasztott temetkezési szolgáltató végzi. 13

14 III. FEJEZET A TEMETŐBEN VÉGEZHETŐ MUNKÁK Általános szabályok 22. (1) A temetőben munkát végezhetnek a kegyeleti jogok gyakorlói, temetkezési szolgáltatók és temetkezési szolgáltatóknak nem minősülő más vállalkozók. A temetőbeli munkavégzés rendjét ez a szabályzat illetve az ennek alapján a temető tulajdonosával kötött szerződés állapítja meg. A temetési szolgáltatók és más vállalkozók a kötelező szakmai előírásokat is kötelesek megtartani a temetőben végzett tevékenységük során. (2) A kegyeleti jogok gyakorlói engedély nélkül végezhetik a temetési hely gondozása körébe tartozó munkát mások jogainak sérelme nélkül. Sövények és fák ültetéséhez ill. kivágásához, valamint műtárgyak elhelyezéséhez a temető tulajdonosának engedélye szükséges. (3) Temetkezési szolgáltatást csak azok, a tevékenységre jogosultsággal rendelkező temetkezési szolgáltatók végezhetnek, akik a temetőfenntartási hozzájárulást megfizették. (4) Más vállalkozási tevékenységet azok a vállalkozói jogosultsággal rendelkező vállalkozók végezhetnek, akik a temető fenntartási hozzájárulást megfizették. Külön megállapodás keretében ettől el lehet térni (pl. egyéb, a tulajdonosnak végzett munka végzése). (5) A temetőben vállalkozási tevékenységet csak a kegyeleti jogok sérelme nélkül lehet végezni. Vasárnap és ünnepnapon a temetőben a temetési hely gondozását kivéve munkát végezni tilos. 23. (1) A temetkezési szolgáltatások közül az alábbiakat kizárólag a tulajdonos ill. a vele szerződött temetkezési vállalkozó végezheti: halott hűtése, ideiglenes tárolása ravatalozás, sírásás és visszahantolás, urnasírhely nyitás és urna visszahelyezés, sírnyitás, ravatalozó és a kellékek használata, újratemetés, exhumálás sírbolt kialakításával összefüggő sírásás (2) A temetkezési szolgáltatók közötti egyenlőséget a fenntartó köteles biztosítani. A temetés és a hozzákapcsolódó tevékenység 24. (1) A temetés egyházi vagy világi temetés lehet és történhet koporsóban vagy hamvasztásos temetés esetén urnában. A temetés méltóságának biztosítása érdekében a szükséges megrendeléseket az eltemettetőnek olyan időben kell megtennie, hogy a tulajdonos és a temetkezési szolgáltató felkészülése biztosítható legyen. (2) A temetési szertartást a halott végakaratának tiszteletben tartásával az eltemettető választja meg. A temetési szertartás rendjét a temetőben folyó munkával megzavarni tilos. A sírba helyezésről (urna elhelyezéséről) a tulajdonos és a temetkezési szolgáltató szakszemélyzete együttesen gondoskodik. (3) A betemetéshez a sírhely és egyéb díjak megfizetését igazoló számla szükséges, amelyet a tulajdonos hivatala ad ki. A halott eltemetéséhez a halott-vizsgálati bizonyítvány átadása, ha pedig a halál körülményeinek kivizsgálására hatósági eljárás indult, a hatóság engedélye is szükséges. A halott-vizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről a temető tulajdonosa gondoskodik. (4) Köztemetés esetén a tulajdonos ingyen sírhelyet biztosít az általa kijelölt temetőben és parcellában. A köztemetés tulajdonos felé felmerülő költségeit kegyeleti közszolgáltatási szerződés hiányában az Önkormányzattal való külön megállapodás rögzíti. 25. (1) A sír kiásását az eltemettető rendeli meg a tulajdonostól. Az esetleges fedlap levételét és visszatételét az eltemettetőnek kell külön megrendelni a temetőőrnél. Az ebből keletkezett kárért a megbízottat terheli a felelősség. A sír kiásását megkezdeni csak azt követően lehet, hogy a megrendelő igazolja annak megváltását ill. újraváltását és felmutatja az erről kiállított számlát. A sírt szabályos méretek szerint úgy kell kiásni, hogy a sírgödörbe a 14

15 betemetés biztonságosan végrehajtható legyen, ne veszélyeztesse az élet- és vagyonbiztonságot vagy mások érdekeit. (2) A sírgödör visszatemetésére a tulajdonos köteles. A visszatemetés más temetési helyek károsítása nélkül a sírhely környezetének rendezését is jelenti. Ha ez a temetéskor nem végezhető el, a tulajdonos legkésőbb 30 napon belül gondoskodik annak elvégeztetéséről. (3) A koporsó (urna, urnatartó) temetőn belüli szállításáról a temető rendjének biztonsága érdekében a temetkezési szolgáltató gondoskodik. A szállítás gépkocsival vagy kézben történhet. (4) A ravatalozó és felszereltségei (székek, asztalok, állványok, kandelláberek stb.) a tulajdonos használatában vannak, igénybevételük kötelező. Máshonnan hozott felszerelésekkel a temetőben temetni tilos. A ravatalozó és a felszerelések, kellékek stb. tisztításáról, karbantartásáról a fenntartó köteles gondoskodni. 26. A temetőben eltemetésre kerülő holttesteket a hűtőben akkor is, ha a halott-kezelést korábban más temetkezési szolgáltató végezte későbbi temetés esetén csak a hűtőt és a kiszolgáló helyiségeit bérlő temetkezési szolgáltató helyezheti el. A holttest elhelyezése a kegyeleti jogok sérelmével nem járhat. 27. Sírnyitás munkáit elkezdeni csak az intézet engedélyének birtokában lehet. Urnának betemetett sírhelybe helyezése nem minősül sírnyitásnak. A sírnyitáshoz a rendelkezési jog jogosultjának hozzájárulása is szükséges, kivéve, ha azt nyomozó hatóság rendelte el, ilyenkor a jogosult értesítése is elég. (vhr.35) 28. Újratemetés az intézet engedélye után a rendelkezési jog jogosultjának megrendelése alapján történik a betemetés ill. rátemetés szabályainak alkalmazásával. 29. Rátemetés csak jelen szabályzatban írt feltételek fennállta esetén sírnyitási engedély alapján végezhető. 30. (1) Sírnyitást és exhumálást a sírgödör fokozatos mélyítésével úgy kell elvégezni, hogy az a sírjelben, síremlékben kárt ne okozzon. Ha a sírnyitás előreláthatólag ezeket veszélyezteti, akkor a rendelkezési jog jogosultja felé ezt jelezni kell. A sírnyitást folytatni csak akkor lehet, ha arra a jogosult írásban utasítást ad a fennálló veszély ellenére. A sírnyitás során fokozott gondot kell fordítani a biztonságos munkavégzésre, a munkavédelmi szabályok betartására és a kegyeleti jogok megtartására. (2) Az exhumálás során felszínre kerülő holttest maradványok összegyűjtését az engedélyben írottak szerint, a kegyeleti jogok megtartásával úgy kell elvégezni, hogy a temetőlátogatókat ne zavarja. (3) Az exhumálás következtében megüresedett temetési hely használati joga megszűnik, hacsak a rendelkezési jog jogosultja annak fenntartásáról nem nyilatkozik. A nyilatkozat csak írásban tehető meg. IV. FEJEZET A TEMETŐI DÍJAK 31. (1) A tulajdonos presbitériumának hatáskörébe tartozik a temetőben érvényes díjak megállapítása és módosítása. Ennek keretében a presbitérium a temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos szükséges és indokolt költségek figyelembevételével állapítja meg: a.) temetési hely megváltásának és újraváltásának díjait, b.) a ravatalozó használatának és a temetőfenntartás díjait, c.) temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díját, valamint d.) a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjakat. (2) A díjak megállapítása a temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos szükséges és indokolt költségek figyelembevételével történik. (3) A temetőben szedhető díjakat a szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. 15

16 V. FEJEZET VEGYES RENDELKEZÉSEK 32. A köztemetésből adódó kötelezettségek biztosítására a tulajdonos a helyi Önkormányzattal kegyeleti közszolgáltatási szerződést köt (1) A temető kegyeleti méltóságának megőrzésére mindenki köteles, ennek érdekében tilos a temetőben mindenféle olyan tevékenység, amely a temető kegyeleti méltóságával össze nem egyeztethető, így különösen sportolás, játék, kedvtelésből történő kerékpározás és motorozás. (2) Tilos a temetőbe kutyát bevinni. (3) A temetőben a hulladékot az erre kijelölt helyen kell elhelyezni. (4) Tilos a temetőbe gépkocsival behajtani. Gépjárművekkel az arra kijelölt parkolóban kell várakozni. Ez alól kivételt képeznek a fenntartó által kiadott behajtási engedéllyel rendelkezők (mozgássérültek, vállalkozók). 34. A temető nyitvatartási rendje: nyári időszámítás alatt: 07 órától 20 óráig, téli időszámítás alatt: 08 órától 16 óráig. A temető teherbejáratát zárva kell tartani. A teherbejáratot csak arra jogosult nyithatja ki. 35. A temetőben reklámot elhelyezni tilos. Hirdetményt csak a fenntartó helyezhet ki! 36. (1) A kiemelkedő jelentőségű helyi és országos történelmi személyiségek temetési helyei a tulajdonos döntése alapján védelem alatt állnak (a továbbiakban: védett sírhelyek). A védett sírhelyek a használati időtől függetlenül megváltott sírhelyeknek minősülnek, gondozásukra a tulajdonos köteles. (2) A védett sírhelyek felsorolását a 2. sz. melléklet tartalmazza. (3) Valamely sírhely védelem alá vételét bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti. A döntés a tulajdonos hatáskörébe tartozik, kivéve a Nemzeti Kegyeleti Bizottság által meghatározott sírhelyek. (4) A tulajdonos jogosult a sírhely védettségét megszüntetni. Védelem alatt álló sírhelynek további védettségét társadalmi szervezetek kezdeményezhetik a sírhely gondozásának írásbeli vállalása és a megváltási ár egyidejű megfizetése mellett. (5) Védett sírhelyre további temetés nem engedélyezhető. Ezt a szabályzatot a Békési Református Egyházközség Presbitériuma február 25-i ülésén jóváhagyta. A szabályzat március 1. napjától kezdődően hatályos és a Rózsa temetőben kifüggesztendő. Békés, február 25. (Katona Gyula) lelkipásztor (Kelemen János) gondnok Ellenjegyezte: (Remeczki Ferenc) presbiteri jegyző (Dr. Petneházi Zsigmond) presbiter, em-i jogtanácsos 16

- 1 - A Gyulai Római Katolikus Egyházközség temető szabályzata a temetők használatának rendjéről. ( tv. 6. ) temetőszabályzatot. I. fejezet.

- 1 - A Gyulai Római Katolikus Egyházközség temető szabályzata a temetők használatának rendjéről. ( tv. 6. ) temetőszabályzatot. I. fejezet. - 1 - A Gyulai Római Katolikus Egyházközség temető szabályzata a temetők használatának rendjéről ( tv. 6. ) A Gyulai Római Katolikus Egyházközség képviselőtestülete a temetőkről szóló, többször módosított

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2014.(V.30.) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: A temető rendjéről és a temetkezésről Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete. a temetőről és temetkezésről

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete. a temetőről és temetkezésről Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete a temetőről és temetkezésről Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben)

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Zákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2004/XII.1./ önkormányzati rendelete Az 5/2007(IV.17.), a 7/2008(IV.29.) a 12/2010.(XII.31.) és az 1/2011.(I.12.) rendeletekkel módosított, a temetőkről

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 13/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 13/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi LXIII. törvény

Részletesebben

Temetési helyek 2.. (3) Nem nyitható újabb közös (kettőnél több) sírhely és díszsírhely.

Temetési helyek 2.. (3) Nem nyitható újabb közös (kettőnél több) sírhely és díszsírhely. Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2013.(V.2.) rendeletével módosított 11/2012.(VI. 01.) és 14/2007.(XI. 8.) rendeletével módosított 12/2000.(XI. 30.) sz. rendelete (egységes szerkezetben)

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (a 18/2012. (VI.01.) Önk. rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Csörötnek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2001. (III.10.) számú R e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezésről

Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2001. (III.10.) számú R e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezésről Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (III.10.) számú R e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete továbbiakban: Önkormányzat

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Temetőkről

Részletesebben

A temetőkről és a temetkezésről 1

A temetőkről és a temetkezésről 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (IX.16.) számú RENDELETE A temetőkről és a temetkezésről 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva a 10/2012.(III.23.) számú rendelettel 1 Tárnok

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

SÁRRÉTUDVARI KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA SÁRRÉTUDVARI KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK A TEMETŐKRŐL ÉS TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ 24 /2013. /XII. 19./ rendeletének MELLÉKLETE Tartalomjegyzék: I.

Részletesebben

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. törvény

Részletesebben

Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5 /2001. (IV. 02) valamint a 11/2009.(IX.30.), 8/2011. (VIII.31.) és 9/2012.(XI.15,)önkormányzati rendeleteivel módosított 8 /1997 (VII.1) önkormányzati

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2013. (XI.1.) önkormányzati rendelete

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2013. (XI.1.) önkormányzati rendelete 1 BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.1.) önkormányzati rendelete a temető használatának szabályairól Buzsák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete A temetőkről és a temetkezésről Biatorbágy Város Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről /Egységes szerkezetben 2007. 07. 18./ Csákvár Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

6/2009. /V. 10./ rendelete a

6/2009. /V. 10./ rendelete a DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. /V. 10./ rendelete a TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL Dunaegyháza Község Képviselőtestülete /továbbiakban Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének. 9/2000./X.1./ r e n d e l e t e a. temetőkről és a temetkezés rendjéről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének. 9/2000./X.1./ r e n d e l e t e a. temetőkről és a temetkezés rendjéről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2000./X.1./ r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezés rendjéről. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2006. (IV.28.) rendelete a temetőről és temetkezésről. Általános rendelkezések

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2006. (IV.28.) rendelete a temetőről és temetkezésről. Általános rendelkezések Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2006. (IV.28.) rendelete a temetőről és temetkezésről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 17/2000. (XII. 14.) Kazár Község Önkormányzat rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről egységes szerkezetben a 8/2011 (VII.06) sz. rendelettel Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről. Általános rendelkezések

Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről. Általános rendelkezések Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Csengőd Község Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

KAMOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2004./VII.28./ RENDELETE A TEMETŐ RENDJÉRŐL

KAMOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2004./VII.28./ RENDELETE A TEMETŐ RENDJÉRŐL KAMOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2004./VII.28./ RENDELETE A TEMETŐ RENDJÉRŐL Kamond Község Önkormányzatának Képviselőtestülete A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben)

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben) Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben) Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 26/2000.(XI.29.) számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről.

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 26/2000.(XI.29.) számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről. 30/2002. (XII.11.) Ök. sz. rendelet a közterületek használatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 26/2000.(XI.29.) számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) I.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) I. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 1. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete A temetőről és a temetkezési tevékenységről Vezseny Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE

EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE a köztemetőről és a temetkezésről. Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezési tevékenységről (módosításokkal egységes szerkezetben) Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: önkormányzat)

Részletesebben

Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Módosította: a 25/2014.(XII.13.) és az 5/2015.(II.23.) önkormányzati

Részletesebben

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL. Hatályos: 2014.

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL. Hatályos: 2014. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL Hatályos: 2014. augusztus 30-tól Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 3/2004. (I.25. ) SZÁMÚ RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat 3/2004. (I.25. ) SZÁMÚ RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 3/2004. (I.25. ) SZÁMÚ RENDELETE A temetőkről és a temetkezésekről A Bekecs Község Önkormányzatának képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben

a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól

a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 22/2000. (XII. 15.) ÖK. számú r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Előszállás

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat. 19/2003.(XI 12.) rendelete. a temetőről és a temetkezésről

Balatonrendes Község Önkormányzat. 19/2003.(XI 12.) rendelete. a temetőről és a temetkezésről Balatonrendes Község Önkormányzat 19/2003.(XI 12.) rendelete a temetőről és a temetkezésről Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település tulajdonát képező köztemető használatának és

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV. 1.) számú rendelete a temetők és temetkezés rendjéről 1,2,3,4,5,6

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV. 1.) számú rendelete a temetők és temetkezés rendjéről 1,2,3,4,5,6 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV. 1.) számú rendelete a temetők és temetkezés rendjéről 1,2,3,4,5,6 (az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16./2000.(X.30.) rendelete A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16./2000.(X.30.) rendelete A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16./2000.(X.30.) rendelete A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL egységes szerkezetben a módosításáról szóló 16./2005.(X.28.) rendelettel Rétság Város

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről Nyáregyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Szentbékkálla község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2000. (X.16.) számú r e n d e l e t e a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól (egységes szerkezetbe foglalva) Szentbékkálla

Részletesebben

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete A temetőről és a temetkezési tevékenységről Vezseny Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2008. (V.27.), a 16/2009. (VIII.25.) és a 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 13/2000. (IX.01.) önkormányzati rendelete a köztemető

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének - a 18/2000./XI.30./ Ktr. számú rendelettel - egységes szerkezetbe foglalt 21/2005.(XII.22.)Ktr. rendelete a községi a temetőről és a temetkezésről Székkutas

Részletesebben

2009. évben a Polányi és Társa Kft. kivitelezésében készült el a répcelaki Temetőben a 21 m hosszú, és 20 férőhelyes urnafal.

2009. évben a Polányi és Társa Kft. kivitelezésében készült el a répcelaki Temetőben a 21 m hosszú, és 20 férőhelyes urnafal. ELŐTERJESZTÉS A répcelaki temetői rendelet módosításához 2009. évben a Polányi és Társa Kft. kivitelezésében készült el a répcelaki Temetőben a 21 m hosszú, és 20 férőhelyes urnafal. Az urnafal 2010. március

Részletesebben

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2005. (VI. 30.) Hö. rendelete

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2005. (VI. 30.) Hö. rendelete Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2005. (VI. 30.) Hö. rendelete a köztemetőről, a temetkezés rendjéről és a temető használatának szabályairól /Temetői Szabályzat/ (a módosításokkal

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bakonygyirót Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2008. (X.30.) rendelete. temetőről és a temetkezésről

Bakonygyirót Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2008. (X.30.) rendelete. temetőről és a temetkezésről Bakonygyirót Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (X.30.) rendelete a temetőről és a temetkezésről A rendelet kihirdetve: 2008. október 30-án. Dr. Kancsal Károly körjegyző Bakonygyirót Önkormányzat

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (X. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a temetőkről és a temetkezés rendjéről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (X. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a temetőkről és a temetkezés rendjéről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (X. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezés rendjéről Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kisköre Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 29.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (módosítással egységes szerkezetben) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (X. 28.) rendelete a temetőkről és temetési tevékenységről

Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (X. 28.) rendelete a temetőkről és temetési tevékenységről Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (X. 28.) rendelete a temetőkről és temetési tevékenységről Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2009. (V.29.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2009. (V.29.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2009. (V.29.) rendelete A temetőkről és a temetkezésről [Módosítva a 18/2009. (IX.29. ÖR-rel] (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

MURAKERESZTÚR KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 9/2000.(X.19.) számú RENDELETE A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL

MURAKERESZTÚR KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 9/2000.(X.19.) számú RENDELETE A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL MURAKERESZTÚR KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 9/2000.(X.19.) számú RENDELETE A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2013. (...) Önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete. A temetőkről és a temetkezés rendjéről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete. A temetőkről és a temetkezés rendjéről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezés rendjéről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság december 9-én tartandó ülésére

Gyömrő Város Önkormányzat. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság december 9-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Gyömrő Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2013. december 9-én tartandó ülésére A köztemetőkről és a temetkezésről szóló 33/2007.(XII.13.) Önk. rendelet

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 37/2011. (XII. 15.), a 41/2012. (IV.26.), 45/2012. (V.30.) valamint az 53/2012. (IX. 27.) önkormányzati rendeletekkel módosított 25/2011. (IX. 29.) önkormányzati

Részletesebben

Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1

Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1 Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1 Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Szentlőrinci Városi Önkormányzat 21/2000. (IX. 28.) KT. R e n d e l e t e a köztemetőről és a temetkezés rendjéről. Általános rendelkezések

Szentlőrinci Városi Önkormányzat 21/2000. (IX. 28.) KT. R e n d e l e t e a köztemetőről és a temetkezés rendjéről. Általános rendelkezések Szentlőrinci Városi Önkormányzat 21/2000. (IX. 28.) KT. R e n d e l e t e a köztemetőről és a temetkezés rendjéről (A 11/2012.(V.31.), a 18/2009.(X.01.), a 8/2009.(III.27.), a 12/2008.(V.30.), a 4/2007.(III.30.)

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004.(VII.14.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004.(VII.14.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004.(VII.14.) rendelete a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól (Egységes szerkezetben a 32/2004.(X.15.) rendelettel.

Részletesebben

16/2004(XII.22.) számú képviselő-testületi rendelet a temetőről és annak használatáról.

16/2004(XII.22.) számú képviselő-testületi rendelet a temetőről és annak használatáról. 16/2004(XII.22.) számú képviselő-testületi rendelet a temetőről és annak használatáról. Vácduka Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.

Részletesebben

18/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet. A köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről

18/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet. A köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről 18/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Bojt Község Önkormányzat 2/A. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: dr. Nagy Csaba aljegyző ELŐTERJESZTÉS a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2001. (XII. 28.) HÖR. rendelet módosítására

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007. (VI.25.) számú rendelete

Alsótold Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007. (VI.25.) számú rendelete Alsótold Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007. (VI.25.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezésekről [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg]

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/ 2015. (V.28.) önkormányzati rendelete a temető használatának szabályairól

Nagyfüged Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/ 2015. (V.28.) önkormányzati rendelete a temető használatának szabályairól Nagyfüged Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/ 2015. (V.28.) önkormányzati rendelete a temető használatának szabályairól Nagyfüged Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Általános rendelkezések. A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek

Általános rendelkezések. A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek Létavértes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016.(III.29.) önkormányzati rendelete a köztemető használatának rendjéről Létavértes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete. A temetőkről és a temetkezésekről

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete. A temetőkről és a temetkezésekről Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezésekről Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Ócsa Város 1 Képviselőtestületének 8/2001./V.2./ sz. Önkormányzat rendelete a köz- és felekezeti temetőkről és a temetkezés rendjéről 2

Ócsa Város 1 Képviselőtestületének 8/2001./V.2./ sz. Önkormányzat rendelete a köz- és felekezeti temetőkről és a temetkezés rendjéről 2 Ócsa Város 1 Képviselőtestületének 8/2001./V.2./ sz. Önkormányzat rendelete a köz- és felekezeti temetőkről és a temetkezés rendjéről 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata Képviselőtestülete helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (VIII..) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (VIII..) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (VIII..) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és

Részletesebben

BOGYISZLÓI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TEMETŐSZABÁLYZAT

BOGYISZLÓI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TEMETŐSZABÁLYZAT BOGYISZLÓI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TEMETŐSZABÁLYZAT A Bogyiszlói Református Egyházközség Presbiteriuma; a temetőktől és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. -ában foglaltak alapján, figyelemmel

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 22/2005.(IX.15.)sz. rendelete a temetőről és a temetkezésről

Kunpeszér Község Önkormányzat 22/2005.(IX.15.)sz. rendelete a temetőről és a temetkezésről Kunpeszér Község Önkormányzat 22/2005.(IX.15.)sz. rendelete a temetőről és a temetkezésről Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( továbbiakban: önkormányzat ) a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú rendelete A temetőkről és a temetkezésről

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú rendelete A temetőkről és a temetkezésről Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú rendelete A temetőkről és a temetkezésről (Egységes szerkezetben a 11/2007.(VII. 18.), 12/2012. (VI.1.) és a 22/2014.

Részletesebben

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2004. (IV.5.) számú r e n d e l e t e a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete. 1. Általános rendelkezések

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete. 1. Általános rendelkezések Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet (tervezet) Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről

Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről Prügy Községi Önkormányzat képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Részletesebben

T E R V E Z E T. 1. Általános rendelkezések

T E R V E Z E T. 1. Általános rendelkezések T E R V E Z E T Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (..) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (VI.29) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (VI.29) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (VI.29) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Ivánc község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a köztemető használatának rendjéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a köztemető használatának rendjéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a köztemető használatának rendjéről Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Takácsi Község Képviselő-testülete 15/2003. (XII. 22.) sz. módosított rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben)

Takácsi Község Képviselő-testülete 15/2003. (XII. 22.) sz. módosított rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Takácsi Község Képviselő-testülete 15/2003. (XII. 22.) sz. módosított rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2006. (I.31.) Ök. Rendelettel 13/2005. (IX. 30.) Ök. Rendelettel módosított 30/2000. (XI.28.) Ök. R. számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről e g y s

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 29 / 2000. ( XII.05.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSEK RENDJÉRŐL 1 Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Pinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (V.12.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésekről

Pinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (V.12.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésekről Pinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (V.12.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről Pinnye Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.

Részletesebben

Tokod Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről

Tokod Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Tokod Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló 14/2005. (X.24.), 19/2005.(XII.28.), 12/2006.(VIII.14.) 7/2012.(IV.23.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Mezőberény Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2007.(X.30.) MÖK számú rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről. Általános rendelkezések

Mezőberény Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2007.(X.30.) MÖK számú rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről. Általános rendelkezések 1 Módosította: (27/2008.(X.28.) MÖK sz. rendelet hatályon kívül helyezve), 12/2009.(VI.30.) MÖK sz. rendelet, 15/2009.(VI.30.) MÖK sz. rendelet Mezőberény Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2007.(X.30.)

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 22/2011.(XII.16.) rendeletével módosított 5/2009. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2002. (III.28.) ÖKT rendelete

Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2002. (III.28.) ÖKT rendelete Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2002. (III.28.) ÖKT rendelete A temetőkről és a temetkezésről Tetétlen község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1992. (V. 1.) önkormányzati rendelete. A köztemető üzemeltetéséről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1992. (V. 1.) önkormányzati rendelete. A köztemető üzemeltetéséről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1992. (V. 1.) önkormányzati rendelete A köztemető üzemeltetéséről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2013.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (V.18.) számú rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetbe foglalva a 10/2007. (IV.19.) sz. ÖK rendelettel, a 16/2010.

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete. a temetőkről és a temetkezésről Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010.(XII.15) számú Önkormányzati rendelete. a köztemetőről és temetkezési tevékenységről

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010.(XII.15) számú Önkormányzati rendelete. a köztemetőről és temetkezési tevékenységről Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010.(XII.15) számú Önkormányzati rendelete a köztemetőről és temetkezési tevékenységről Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képviselő-testület 7/2000. (X. 1.) R e n d e l e t

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képviselő-testület 7/2000. (X. 1.) R e n d e l e t Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testület 7/2000. (X. 1.) R e n d e l e t a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben