Érkezett: 2015 JÚN 1 2. Tisztelt Elnök Úr!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Érkezett: 2015 JÚN 1 2. Tisztelt Elnök Úr!"

Átírás

1 ..' s':,yyy űlés Hivwtale lrományszm : T / l.j--+ A 19.-L Érkezett: 2015 JÚN 1 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Törvényalkotási bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II. 24. ) OGY határozat 46. (5) bekezdése alapján az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/4741. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti el ő. 1. A bizottság a törvényjavaslatot új 1. -sal kiegészíteni javasolja : 1. A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban : Szja tv.) 7. (1) bekezdésj) pontja a következ ő jc) alponttal egészül ki : /7. (1) A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következ ő bevételeket : j) azt az összeget, amelyet/. jc) a magánnyugdíjpénztár tagja a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történ ő visszalépése esetén a magánnyugdíjpénztártól visszalép ő tagi kifizetésként kap ;"

2 2 2. A bizottság a törvényjavaslat 1. -ának a következ ő módosítását javasolja: 1. Az [személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban :] Szj a tv.[)] 8. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke ha e törvén y másként nem rendelkezik az adóalap 15 százaléka."[.] 3. A bizottság a törvényjavaslatot új 4. -sal kiegészíteni javasolja : 4. Az Szja tv. a következ ő 44/E. -sal egészül ki : 44/E. (1) A magánnyugdíjpénztár tagja társadalombiztosítási nyugdíjrendszerb e történő visszalépése esetén a visszalépés évének adóbevallásában (munkáltató i adómegállapítás esetén a munkáltatónak átadott) vagy önellen őrzésében tett nyilatkozattal,a pénztár igazolása alapján rendelkezhet az összevont adóalapja adójának az adókedvezmények, valamint a 44/A-44/D. rendelkezései szerinti átutalási összeg(ek) levonása után fennmarad ó részéből a magánnyugdíjpénztár által önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba az adóévben átutalt visszalép ő tahi kifizetések 20 százalékának megfelel ő, de legfeljebb forint adó visszatérítésér ő l. (2) Az adóhatóság egyebekben a 44/A. rendelkezéseinek értelemszerű alkalmazásával az adó-visszatérítés kiutalását annak az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárnak a pénzforgalmi számlájára teljesíti, amelyhez az (1) bekezdés szerinti összeg átutalása történt. 4. A bizottság a törvényjavaslatot új 5. és 6. -sal kiegészíteni javasolja : 5. Az Szja tv. a következ ő 85. -sal egészül ki : 85. (1) E törvénynek az adózással összefügg ő egyes törvények módosításáról szóló évi..... törvénnyel megállapított, illetve módosított rendelkezéseit a hatálybalépésük napjától megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni a (2 ) bekezdésben foglaltak figyelembevételével. (2) E törvénynek az adózással összefügg ő egyes törvények módosításáról szóló évi..... törvénnyel megállapított 7. (1) bekezdésj) pontjc) alpontjának, 44/E. -ának, 1. számú melléklet 4. pont 4.29 alpontjának és 6. számú melléklet II. Mez őgazdaságiőstermel ői termékek és tevékenységek pontjában szerepl ő táblázat 24. sorának rendelkezését a január 1-jét követően keletkezett bevételekre is lehet alkalmazni. 6. Az Szja tv. a) 1. számú melléklete az 1. melléklet, b) 6. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3 3 5. A bizottság a törvényjavaslatot új 5. -sal kiegészíteni javasolja : 5. Az Szja tv. 1. számú melléklet 8. pontja az 1. melléklet szerint módosul. 6. A bizottság a törvényjavaslat 7. -ának a következő módosítását javasolja : 7. A Tao. törvény IV. Fejezete a következ ő alcímmel egészül ki : Növekedési adóhitel 26/A. (1) A 26. -ban és az adózás rendjér ől szóló törvény 1. számú és 2. számú mellékletében foglaltaktól függetlenül, ha az adóz ó a) társasági adóalanyisága az adóévet megel őző harmadik adóévben vagy korábban kezdődött, és b) az adóévben és az adóévet megel őző három adóévben nem vett részt átalakulásban, egyesülésben, szétválásban, é s c) az adóévi adózás előtti eredményének a megel őző adóévi adózás előtti eredményét meghaladó része (a továbbiakban : növekedési adóhitel) eléri vagy meghaladja az adóz ó megel őző adóévi adózás előtti eredménye abszolút értékének az ötszörösét, valamin t d) az adóel őleg-kiegészítési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidőig az adóhatóság részére nyilatkozik arról, hogy a növekedési adóhitelre vonatkozó rendelkezéseke t kívánja alkalmazni, akkor a növekedési adóhitel összegének vonatkozásában az adóévi adóelőlegkiegészítési, adóbevallási és adófizetési kötelezettségének az adóévben és az adóévet követ ő két adóévben az általános szabályoktól eltér ően e rendelkezései alapján tehet eleget azzal, hogy a növekedési adóhitel összegének számításakor a kapott (járó) osztalék, a kapot t (esedékes) kamat összegét, valamint az adóévben az adózó kapcsolt vállalkozásátó l visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás, véglegesen átvett pénzeszkö z összegét, és térítés nélkül átvett eszköz értékét, továbbá az adózó kapcsolt vállalkozása által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek adóévi bevételként elszámolt összegét nem lehet figyelembe venni. (2) Az (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelel ő adózónak az adóévben az adóelőleg adóévi várható fizetend ő adó összegére történő kiegészítésekor a növekedés i adóhitel összegére jutó adóel őleg összegét (ide nem értve az adóévet megel őző adóév negatív adózás el őtti eredményére jutó adóel őleget) nem kell megfizetnie.

4 4 7. A bizottság a törvényjavaslat 7. -ának a következő módosítását javasolja : 7. A Tao. törvény IV. Fejezete a következ ő alcímmel egészül ki : Növekedési adóhite l 26/A. (1) A 26. -ban és az adózás rendjér ől szóló törvény 1. számú és 2. számú mellékletében foglaltaktól függetlenül, ha az adózó a) társasági adóalanyisága az adóévet megel őző harmadik adóévben vagy korábban kezd ődött, és b) az adóévben és az adóévet megel őző három adóévben nem vett részt átalakulásban, egyesülésben, szétválásban, é s c) az adóévi adózás előtti eredményének a megelőző adóévi adózás el őtti eredményét meghaladó része (a továbbiakban : növekedési adóhitel) eléri vagy meghaladja az adóz ó megelőző adóévi adózás el őtti eredménye abszolút értékének az ötszörösét, valamin t d) az adóel őleg-kiegészítési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határid őig az adóhatóság részére nyilatkozik arról, hogy a növekedési adóhitelre vonatkozó rendelkezéseke t kívánja alkalmazni, akkor a növekedési adóhitel összegének vonatkozásában az adóévi adóel őlegkiegészítési, adóbevallási és adófizetési kötelezettségének az adóévben és az adóévet követ ő két adóévben az általános szabályoktól eltér ően e rendelkezései alapján tehet elege t azzal, hogy a növekedési adóhitel összegének számításakor a kapott (járó) osztalék, a kapott (esedékes) kamat összegét, valamint az adóévben az adózó kapcsolt vállalkozásátó l visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás, véglegesen átvett pénzeszkö z összegét, és térítés nélkül átvett eszköz értékét, továbbá az adózó kapcsolt vállalkozása által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek adóévi bevételként elszámolt összegét nem lehe t figyelembe venni. (4) Az (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelel ő adózó az adóévi társasági adóbevallásában a növekedési adóhitel összegére jutó fizetend ő adót megállapítja, bevallj a é s a növekedési adóhitel összegére jutó adó (3) bekezdés alapján megfizetett adóelőlegre tekintettel megállapított összegét (ide nem értve az adóévet megelőző adóév negatív adózás előtti eredményére jutó adó összegét) az adóévet követ ő adóév harmadik és negyedik negyedévében, valamint az adóévet követő második adóévben negyedévenként, a negyedév második hónapjának 20. napjáig hat egyenl ő részletben megfizeti. 8. A bizottság a törvényjavaslat 7. -ának a következő módosítását javasolja : 7. A Tao. törvény IV. Fejezete a következő alcímmel egészül ki :

5 5 Növekedési adóhitel 26/A. (1) A 26. -ban és az adózás rendjér ől szóló törvény 1. számú és 2. számú mellékletében foglaltaktól függetlenül, ha az adózó a) társasági adóalanyisága az adóévet megel őző harmadik adóévben vagy korábban kezd ődött, és b) az adóévben és az adóévet megel őző három adóévben nem vett részt átalakulásban, egyesülésben, szétválásban, é s c) az adóévi adózás el őtti eredményének a megelőző adóévi adózás el őtti eredményé t meghaladó része (a továbbiakban : növekedési adóhitel) eléri vagy meghaladja az adóz ó megelőző adóévi adózás el őtti eredménye abszolút értékének az ötszörösét, valamin t d) az adóel őleg-kiegészítési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidőig az adóhatóság részére nyilatkozik arról, hogy a növekedési adóhitelre vonatkozó rendelkezéseke t kívánja alkalmazni, akkor a növekedési adóhitel összegének vonatkozásában az adóévi adóel őlegkiegészítési, adóbevallási és adófizetési kötelezettségének az adóévben és az adóévet követ ő két adóévben az általános szabályoktól eltér ően e rendelkezései alapján tehet elege t azzal, hogy a növekedési adóhitel összegének számításakor a kapott (járó) osztalék, a kapott (esedékes) kamat összegét, valamint az adóévben az adózó kapcsolt vállalkozásátó l visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás, véglegesen átvett pénzeszkö z összegét, és térítés nélkül átvett eszköz értékét, továbbá az adózó kapcsolt vállalkozása által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek adóévi bevételként elszámolt összegét nem lehe t figyelembe venni. (5) Az (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelel ő adózó a növekedési adóhitel vonatkozásában a fizetendő adóel őleget és adót a 6. -ban foglaltak szerint a 19. szerinti mértékkel állapítja meg. 9. A bizottság a törvényjavaslat 7. -ának a következő módosítását javasolja : 7. A Tao. törvény IV. Fejezete a következő alcímmel egészül ki : Növekedési adóhitel 26/A. (1) A 26. -ban és az adózás rendjéről szóló törvény 1. számú és 2. számú mellékletében foglaltaktól függetlenül, ha az adóz ó a) társasági adóalanyisága az adóévet megel őző harmadik adóévben vagy korábban kezdődött, és

6 6 b) az adóévben és az adóévet megel őző három adóévben nem vett részt átalakulásban, egyesülésben, szétválásban, é s c) az adóévi adózás el őtti eredményének a megel őző adóévi adózás el őtti eredményé t meghaladó része (a továbbiakban : növekedési adóhitel) eléri vagy meghaladja az adóz ó megel őző adóévi adózás el őtti eredménye abszolút értékének az ötszörösét, valamin t d) az adóel őleg-kiegészítési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidőig az adóhatóság részére nyilatkozik arról, hogy a növekedési adóhitelre vonatkozó rendelkezéseke t kívánja alkalmazni, akkor a növekedési adóhitel összegének vonatkozásában az adóévi adóel őlegkiegészítési, adóbevallási és adófizetési kötelezettségének az adóévben és az adóévet követ ő két adóévben az általános szabályoktól eltér ően e rendelkezései alapján tehet elege t azzal, hogy a növekedési adóhitel összegének számításakor a kapott (járó) osztalék, a kapott (esedékes) kamat összegét, valamint az adóévben az adózó kapcsolt vállalkozásátó l visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás, véglegesen átvett pénzeszkö z összegét, és térítés nélkül átvett eszköz értékét, továbbá az adózó kapcsolt vállalkozása által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek adóévi bevételként elszámolt összegét nem lehet figyelembe venni. (7) Nem alkalmazhatja az (1) bekezdés szerinti rendelkezéseket az adózó a végelszámolás, a felszámolás kezd ő napját megelőző nappal lezáruló adóévben ésa végelszámolás id őszaka alatt, vagy - ha végelszámolás, felszámolás nélkül szűnik meg jogutód nélkül - utolsó adóévében. (8) A növekedési adóhitelt igénybe vevő adózó az (1) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozat megtételének adóévét követ ő két adóévben megvalósult beruházása kapcsán a növekedési adóhitel összegére jutó adó még esedékessé nem vált összegét választása szerin t csökkentheti a (9) bekezdés szerinti kedvezményezett beruházási érték 19%-ával, legfeljebb a növekedési adóhitelre jutó adó még esedékessé nem vált összegének 70%-ával a (9)-(11 ) bekezdésekben foglalt feltételek teljesülése esetén. A csökkentés elsőként a növekedés i adóhitelre jutó legközelebbi esedékességű adóból érvényesíthet ő. (9) Kedvezményezett beruházási érték az (1) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozat adóévét követ ő két adóévben az adózó (ide nem értve az adózó külföldi telephelyét) álta l beszerzett, el őállított, korábban még használatba nem vett tárgyi eszköz bekerülési értéke, d e legfeljebb a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (1) bekezdés d) pontja szerint i nyilatkozat adóévét követő adóévben, majd pedi a második adóévben bekövetkezett a külföldi telephelyen foglalkozatott létszám figyelmen kívül hagyásával számítot t növekményének és 10 millió forintnak a szorzata, azzal, hogy a (8) bekezdés szerint i kedvezmény nem érvényesíthető olyan tárgyi eszközzel kapcsolatban elszámolt beruházásra, amely tárgyi eszközre nem számolható el vagy nem szabad elszámolni terv szerint i értékcsökkenést. A létszámnövekményt az adóév utolsó napján a megel őző adóév utolsó napján fennálló állapothoz képest kell meghatározni, azzal, hogy a várható létszámnövekményt év közben is figyelembe lehet venni a (8) bekezdés szerinti csökkentés számításakor. Ha az adózó a (8) bekezdés szerinti csökkentést a várható létszámnövekményr e

7 7 tekintettel alkalmazza, azonban az adóév utolsó napján a foglalkoztatottak átlagos állomány i létszáma nem haladja meg a megel őző adóév utolsó napján fennálló létszámot, akkor az adózó a (8) bekezdés szerinti kedvezmény érvényesítésének adóévét követ ő 30 napon belül köteles társasági adóként visszafizetni a nem teljesített létszámnövekmény és 10 millió forint szorzata 19%-ának megfelel ő összeget. (10) A (9) bekezdésben meghatározott tárgyi eszköz vonatkozásában a (8) bekezdé s szerint érvényesített összeget az adóalapnál elszámolt értékcsökkenési leírásnak kell tekinteni. (11) A (9) bekezdésben meghatározott beruházás esetén a kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát növelje és azokat az új munkahelyeket, amelyeket a foglalkoztatottak átlagos állomány i létszáma növekményénél figyelembe vett az els ő alkalommal történő betöltésük időpontját követ ően legalább két éven keresztül az érintett régióban fenntartja. Amennyiben a (9) bekezdés szerint figyelembe vett foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma csökken, a z adózó a (8) bekezdés szerinti kedvezmény érvényesítésének adóévét követ ő 30 napon belül köteles társasági adóként visszafizetni a nem teljesített létszámnövekmény és 10 millió forint szorzata 19%-ának megfelel ő összeget. (12) A növekedési adóhitelt igénybe vev ő azon adózó, amely az adóbevallás megtételét követően alkalmazza a (8) bekezdést, a (4) bekezdés szerint megállapított növekedési adóhitelre jutó adót az adóhatósághoz benyújtott önellen őrzéssel pótlékmentese n módosíthatja. (13) Nem alkalmazhatja a (8) bekezdés szerinti rendelkezéseket az adózó, ha a nyilatkozat megtételének adóévében e törvény szerinti adókedvezményt vesz igénybe beruházására tekintettel, továbbá ugyanazon adóév tekintetében a (8) bekezdés szerint i kedvezmény együttesen nem alkalmazható a 24/A. $ szerinti felajánlással és a 24/B. szerinti jóváírással." 10. A bizottsága törvényjavaslat 9. -ának a következ ő módosítását javasolja : 9. A Tao. törvény 29/A. -a a következő (9)-[(11)](13) bekezdéssel egészül ki : (9) E törvénynek az adózással összefügg ő egyes törvények módosításáról szóló évi... törvénnyel (a továbbiakban : Módosító törvény) megállapított 4. 10/b. pontja a adóév vonatkozásában is alkalmazandó. (10) E törvénynek a Módosító törvénnyel módosított 7. (1) bekezdés r) pontját a z adózó a adóévi adókötelezettségének megállapítása során választása szerint alkalmazza. (11) E törvénynek a Módosító törvénnyel megállapított, növekedési adóhitelr e vonatkozó rendelkezéseit az adózó els ő alkalommal a adóévi adókötelezettség e megállapítása során alkalmazhatja. (12) A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság adózás el őtt i eredményét csökkenti a jogszabály vagy kormányhatározat alapján a Magyar Állam részér ől átvállalt vagy elengedett kötelezettség elszámolásából adódó bevétel összege.

8 8 (13) E törvénynek az egyes adótörvények módosításáról szóló évi... törvénnye l me álla ított 29/A. 12 bekezdését a Buda esti Közlekedési Zártkörűen Működ ő Részvénytársaság a évi adókötelezettségének megállapítása során is alkalmazhatja." 11. A bizottság a törvényjavaslatot új 10. -sal kiegészíteni javasolja : 10. A Tao. törvény 30/B. -a helyébe a következő rendelkezés lép : 30/B. (1) E törvény 29/A. (3) és (4) bekezdés e a) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK é s az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésér ől szóló, október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., , 1. o.), b) a pályavasúti vagy a közszolgáltatási tevékenységhez nem kapcsolódó eszközö k kivezetése vonatkozásában az Európai Unió m űködéséről szóló szerz ődés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., , 1.o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz. (2) E törvény 29/A. (12) bekezdése a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályo n kívül helyezéséről szóló, október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanács i rendelet (HL L 315., , 1. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz. 12. A bizottság a törvényjavaslat 11. (3) bekezdésének a következ ő módosítását javasolja : (3) A Különadó tv. 4/A. (6) bekezdés a) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : (A különadó mértéke ) a) hitelintézet esetén az adóalap 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,1 5 százalék, az e feletti összegre aa) 0,31 százalék 2016-ban, ab) 0,21 százalék 2017-ben és 2018-ban, _ azzal, hogy a hitelintézet által az üzleti évre (adóévre) fizetendő különadó mértéke nem haladhatja meg a adóévben fizetett (fizetend ő) különadó összegét. 13. A bizottság a törvényjavaslat 11. -át új (4) és (5) bekezdéssel kiegészíten i javasolja : (4) A Különadó tv. 4/A. (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

9 9 (11) Az a hitelintézet, amely az adóévben befektetési szolgáltatási tevékenysége t végez, vagy kiegészít ő szolgáltatást nyújt, ezen tevékenységek vonatkozásában külö n adókötelezettséget állapít meg a (4) bekezdés 3. pontjának és a (6) bekezdés c) pontjának megfelel ő alkalmazásával az adóévi beszámoló adataira figyelemmel. Ezen tevékenységek vonatkozásában a különadót a hitelintézet az adóévet követ ő adóév szeptember 10-ig állapítj a meg, vallja be és két egyenl ő részletben - szeptember 10-ig és december 10-ig - megfizeti. (5) A Különadó tv. 4/A. -a a következő (11 a)-(1 l f) bekezdéssel egészül ki : (1 la) Az olyan hitelintézetnél és pénzügyi vállalkozásnál, amelynél a vállalkozó i kölcsönök állománya a 2009-re vonatkozó beszámoló mérlegfordulónapja és az adóévet megel őző adóévre vonatkozó beszámoló mérlegfordulónapja között növekedett, az adóévre fizetendő különadó megállapításánál a (6) bekezdés szerint kiszámított összeget csökkenti a (11 c)-(1 le) bekezdés szerint kiszámított összeg. Ha a hitelintézet, a pénzügyi vállalkozá s december 31-ét követ ően jogel őd nélkül jött létre, a (11 c)-(11 e) bekezdés szerint kiszámított csökkentést legkorábban az els ő adóévét követő második adóévtől kezd ődően érvényesítheti, ha a vállalkozói kölcsönök állománya az els ő adóévére vonatkozó beszámoló mérlegfordulónapja és az érvényesítés adóévét megel őző adóévre vonatkozó beszámoló mérlegfordulónapj a között növekedett. 1 lb) Az adózó a (l la) bekezdés alapján akkor jogosult az adóévre fizetend ő különadó összegét csökkenteni, ha az 5. (1) bekezdés szerinti bevallását határidőben benyújtotta. (11 c) A (11 a) bekezdés szerinti csökkentés 3 milliárd forint, szorozva a vállalkozó i kölcsönök állományának a (11 a) bekezdés szerinti mérlegfordulónapok között az adózóná l bekövetkezett növekedése összegével, osztva a vállalkozói kölcsönök állományának a (lla) bekezdés szerinti mérlegfordulónapok között a (1 la)-(1 lb) bekezdés szerinti csökkenté s érvényesítésére az 5. (la) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve jogosult össze s adózónál bekövetkezett növekedésének az állami adóhatóság által az 5. (1) bekezdés e szerint közzétett együttes összegével. (11 d) A fizetendő különadó összegét a (11 a)-(11 c) bekezdés rendelkezése alapján csökkentő összeg - figyelemmel a (11 e) bekezdésben foglaltakra is - nem haladhatja meg a z adóévre fizetendő különadó megállapításánál a (6) bekezdés szerint kiszámított összeg 3 0 százalékát. (11 e) A (1 l d) bekezdés alkalmazásakor a különadó-bevallás benyújtására el őírt határidő utolsó napján egymás kapcsolt vállalkozásának minősül ő olyan adózókat, amelyeka (lla)-(llb) bekezdés alapján jogosultak a fizetend ő különadó összegét csökkenteni, eg y adózónak kell tekinteni. E kapcsolt vállalkozások különadó-bevallásukban feltüntetik : a) az egy adózónak tekintendő valamennyi kapcsolt vállalkozás megnevezését és adószámát ; b) az érintett kapcsolt vállalkozásokat a (11 c) bekezdés alapján megillet ő csökkentés összegét külön-külön és együttesen ; c) az érintett kapcsolt vállalkozások által a (6) bekezdés szerint kiszámított fizetend ő különadó összegének 30 százalékát külön-külön és együttesen ;

10 1 0 d) az érintett kapcsolt vállalkozások által a fizetendő különadó összegének megállapításánál külön-külön számításba vett csökkentést, továbbá ezek együttes összegét, amely nem haladhatja meg a b) pont szerinti, továbbá a c) pont szerinti együttes összeget. (1lf) A pénzügyi szervezetek különadójának fizetendő összegét törvény rendelkezése alapján csökkentő további tételt a hitelintézet csak a (11 a)-(11 e) bekezdés szerinti csökkenté s összegével csökkentett különadó összegéig érvényesítheti." 14. A bizottság a törvényjavaslat új 12. -sal kiegészíteni javasolja : 12. AKülönadó tv. 5. -a a következ ő (1)-(l b) bekezdéssel egészül ki : (1)Avállalkozói kölcsönök állományának növekedését a4/a. (11a) bekezdésébe n és a pont oa)-oc) alpontjában meghatározott adózó adóévenként megállapítja, valamint az állami adóhatóság által e célra rendszeresített külön nyomtatványon, elektroniku s úton az adóév február 25-ig bevallja.abevallás elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának, a bevallás hibája esetén az adózó javára történ ő (adózói vagy adóhatósági ) 'avításnak me_álla.ításnak nincs hel e. A bevallások ala.'án az állami adóhatósági a 4/A. (l le) bekezdés és7. 14.pont pa) alpontja szerinti adatokat az adóév március 5-ig bárki álta l hozzáférhet ő módon honlapján közzéteszi. Ha a bevallás önellenőrzése vagy ellenőrzése eredményeként az állami adóhatóság által közzétett adat módosul, a módosított adatot a z állami adóhatóság az önellenőrzés benyújtását, illetve határozatának joger őre emelkedését követő 30 napon belül az ismertetett módon közzéteszi ; e rendelkezés alkalmazásában jogerő s az a határozat, amelynek bírói felülvizsgálata nincs folyamatban, ha a bírói felülvizsgála t kezdeményezésére el őírt határidő már letelt.a 4/A. (11c)bekezdése és7. 14.pont pa) alpontja szerinti adatok módosításának közzétételétől kezd ődően az adózó ha e törvény eltérően nem rendelkezik az adózás rendjéről szóló törvény önellenőrzésre irányadó rendelkezéseinek értelemszerű alkalmazásával jogosult benyújtott különadó-bevallását módosítani, ellen őrzéssel lezárt időszak esetén pedig ismételt ellen őrzést kérni. (1 a)azadózó az (1) bekezdés szerinti bevallásában, a Magyar Nemzeti Bank részér e elkészített évközi jelentéseit alátámasztó nyilvántartásai alapján az adóév egyes hónapjair a elvégzett zárlatokat figyelembe véve, adatot szolgáltat a vállalkozói kölcsönök állományána k az adóévet megelőző adóévi átlagos összegér ő l. Ha a vállalkozói kölcsönök állományának az adóévet megelőző adóévi átlagos összegét a vállalkozói kölcsönök állományának az adóéve t megel őző adóévre vonatkozó beszámoló mérlegfordulónapjára megállapított összege kiugróan meghaladja, a4/a. (1 la)-(11c) bekezdése szerinti csökkentés érvényesítés e érdekében az adózó köteles bizonyítani, hogy a vállalkozói kölcsönök nyújtásakor az adóéve t megel őző adóévben (különös tekintettel annak utolsó negyedévére és utolsó hónapjára ) magatartása nem volt ellentétes a rendeltetésszer ű joggyakorlásnak az adózás rendjér ől szóló törvényben meghatározott alapelvével.a4/a. (11a)-(11 c) bekezdése szerinti csökkenté s érvényesítése érdekében az adózó köteles bizonyítani, hogy a vállalkozói kölcsönök nyújtásakor az adóévet megel őző adóévben magatartása és az a) pontban említett kapcsolt vállalkozása vagy kapcsolt vállalkozásai magatartása nem volt ellentétes a rendeltetésszer ű joggyakorlásnak az adózás rendjér ől szóló törvényben meghatározott alapelvével, ha

11 1 1 a) az adóévet megelőző adóévben kapcsolt vállalkozásai között volt olyan hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, amely a 4/A. $ (1 1 a)-(11 c) bekezdése szerinti csökkentés érvényesítésére nem jogosult, valamint b) az adózó május 31-ét követ ően alakult, vagy az adózónál a vállalkozó i kölcsönök állománya (a megel őző id őszakhoz viszonyítva) május 31-ét követően kiugróan megemelkedett. (lb) A 4/A. (lla)-(llc) bekezdése szerinti csökkentés érvényesítése érdekében a vállalkozói kölcsönök állománya növekedésének megállapításakor szükséges els ő (korábbi ) beszámolóban szereplő, a csökkentés kiszámításának alapjául szolgáló adatok helyességét a z állami adóhatóság a beszámoló mérlegfordulónap'át követ ő tíz éven belül 'o osult ellenőrizni." 15. A bizottság a törvényjavaslat 12. -ának a következő módosítását javasolja : 12. (1) A Különadó tv. 7. -a a következő 5. ponttal egészül ki : (E törvény alkalmazásában) 5. vállalkozói kölcsönök állománya : a hitel-, kölcsön- vagy pénzügyi lízingszerz ődés ala.'án az Euró ai Gazdasá i Térsé ta_államában székhell el rendelkez ő adóssal szemben fennálló érték a. írban nem rö zített követelések e üttes kön v szerinti értéke kivéve az olyan követelések együttes könyv szerinti értékét, amelyek kötelezettj e a) a Hpt pontjában meghatározott fogyasztó, b) állam, helyi önkormányzat vagy költségvetési szerv, c) központi bank, továbbá kötelező betétbiztosítási vagy befektet ővédelmi feladato t ellátó jogi személy, d) a 7. $ 3. pontja szerinti pénzügyi szervezet (ideértve az egyéb monetári s intézményeket, az egyéb pénzügyi közvetít őket, a pénzügyi kiegészítő tevékenységet végz őket, a biztosítókat és nyugdíjpénztárakat, valamint a székhelyük szerinti államban a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szerv ellenőrzése, felügyelete alatt álló jogi személyeket, egyéb jogalanyokat is), figyelembe véve, hogy e) a vállalkozói kölcsönök állományát és annak változását (növekedését, csökkenését ) az adózó a számvitelr ől szóló törvény és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletek rendelkezései szerint vezetett, a Magyar Nemzeti Bank részére készített jelentései t alátámasztó nyilvántartásainak megfelelően állapítja meg, f) átalakulást, egyesülést és szétválást követ ően a jogutód a vállalkozói kölcsönö k állományának változását a jogel őd irányadó beszámolójában szerepl ő adatokat figyelemb e véve átalakulás esetén azzal egyez ően, egyesülés esetén azokat összesítve, szétválás eseté n azokat megosztva állapítja meg ;

12 1 2 g) szétválás esetén a jogel őd irányadó beszámolójának alapjául szolgáló leltárban ésa végleges átalakulási vagyonleltárban egyaránt szereplő vállalkozói kölcsönöket a jogutódo k között a végleges átalakulási vagyonleltár szerinti megosztásuk szerint, de az irányad ó beszámoló alapjául szolgáló könyv szerinti értéküknek megfelel ően kell számításba venni, míg az irányadó beszámoló alapjául szolgáló leltárban még szerepl ő, de a végleges átalakulási vagyonleltárban már nem szerepl ő vállalkozói kölcsönök együttes (az irányadó beszámol ó alapjául szolgáló) könyv szerinti értékének összegét a jogutódok között a jogel ődjük véglege s vagyonmérlege szerinti (könyv szerinti értéken számításba vett) saját t őkéjéb ől történ ő részesedésük arányában kell megosztani ; h) az f)-g) pont alkalmazásakor kiválás esetén a fennmaradó adózó egyszerre min ősül jogel ődnek és jogutódnak." (2) A Különadó tv pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : (E törvény alkalmazásában ) 13. befektetési alapkezelő: a Kbftv. szerinti befektetési alapkezel ő, ide nem értve a kockázati t őkealap-kezel őt; (3) A Különadó tv pontjának nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép : (E törvény alkalmazásában) 14. módosított mérlegfőösszeg: az éves beszámoló mérlegében szerepl ő eszközök értékének együttes összege (a mérlegfőösszeg), csökkentve az o)-r) alpont szerint kiszámított kiegyenlítő tétellel, továbbá (4) A Különadó tv pontja a következő o)-r) alponttal egészül ki : (14. módosított mérlegfőösszeg: az éves beszámoló mérlegében szerepl ő eszközök értékének együttes összege (a mérlegfőösszeg), csökkentve) figyelembe véve, hog y o) kiegyenlít ő tétel érvényesítésére jogosult, feltéve, hogy az 5. (1) bekezdés szerint i bevallását határidőben benyújtotta, oa) az a 2014-ben jogel őd nélkül megalakult hitelintézet, amelynek a 2015-r e vonatkozó különadó-fizetési kötelezettsége alapjául szolgáló éves beszámolójábana mérlegfordulónapon vállalkozói kölcsönök állománya szerepelt, ob) az a 2010 és 2013 között jogel őd nélkül megalakult hitelintézet, amelynél a vállalkozói kölcsönök állománya a 2015-re vonatkozó különadó-fizetési kötelezettség e alapjául szolgáló éves beszámolója mérlegfordulónapja és a évi éves beszámoló mérlegfordulónapja között növekedett,

13 1 3 oc) az oal) alpont hatálya alá nem tartozó olyan hitelintézet, amelynél a vállalkozói kölcsönök állománya a 2009-re vonatkozó beszámoló mérlegfordulónapja és a évi éves beszámoló mérlegfordulónapja között növekedett, p) a kiegyenlítő tétel, a q)-r) alpontban foglaltakat is figyelembe véve, egyenl ő azzala szorzattal, amelyne k pa) els ő tagja a vállalkozói kölcsönök állományának a 4/A (11 a) bekezdés e szerinti mérlegfordulónapok között a hitelintézetnél bekövetkezett növekedése, osztva a vállalkozói kölcsönök állományának a 4/A. (11 a) bekezdése szerinti mérlegfordulónapok között az o) alpont szerint a kiegyenlítő tétel érvényesítésére jogosult összes hitelintézetné l együttesen bekövetkezett (az állami adóhatóság által az 5. (1) bekezdés szerint közzétett) növekedésével, pb) második tagja 7 milliárd forint, osztva a hitelintézetre irányadó adómértékkel, azon hitelintézetek vonatkozásában, amelyek a fels ő adómértéket i s alkalmazzák ez utóbbi adómértékkel, g) a 2014-ben jogel őd nélkül megalakuló hitelintézetnél a vállalkozói kölcsönö k állományának az irányadó mérlegfordulónapok között bekövetkezett növekedésének kel l tekinteni a vállalkozói kölcsönök állományának a 2015-re vonatkozó különadó-fizetés i kötelezettsége alapjául szolgáló beszámolójának mérlegfordulónapjára megállapított összegét, r) a hitelintézetet megillet ő kiegyenlítő tétel nem haladhatja meg a évi éve s beszámoló mérlegfőösszegének 30 százalékát; e rendelkezés alkalmazásakor a különadó - bevallás ben ú'tására el őírt határidő utolsó na 'án e_ más kacsolt vállalkozásának min ősül ő olyan adózókat, amelyek az o) alpont szerint a kiegyenlítő tétel érvényesítésére jogosultak, egy adózónak kell tekinteni ; e kapcsolt vállalkozások különadó-bevallásukban feltüntetik : és adószámát ; ra) az egy adózónak tekintend ő valamennyi kapcsolt vállalkozás megnevezését rb az érintett kacsolt vállalkozásokat külön-külön a megillet ő kiegyenlítő tételt, valamint ezek együttes összegét ;. al p ont ala.'án rc) az érintett kapcsolt vállalkozások esetében külön-külön a évi éves beszámoló mérlegfőösszegének 30 százalékát, valamint ezek együttes összegét, rd) az érintett kapcsolt vállalkozások által a módosított mérlegf őösszeg megállapításánál külön-külön számításba vett kiegyenlít ő tételt, továbbá ezek együtte s összegét, amely nem haladhatja meg sem az rb) alpont szerinti, sem az rc) alpont szerint i együttes összeget ;" 16. A bizottság a törvényjavaslat 13. -ának a következ ő módosítását javasolja: 13. A Különadó tv. a következő 13. -sal egészül ki :

14 A Kormány a hitelintézetek 4/A. szerinti különadó=megállapítási, _bevallási é s :megfizetési kötelezettsége vonatkozásában a 2019-től alkalmazandó adókulcs (adókulcsok ) mértékére legkés őbb október 31-ig tesz javaslatot. 17. A bizottság a törvényjavaslat 3. alcímét új 14. -sal kiegészíteni javasolja : 14. A Különadó tv. a) 4/A. (12)-(37) bekezdése, b) pontja, é s c) pontja hatályát veszti. 18. A bizottság a törvényjavaslat 4. alcímét új 14. -sal kiegészíteni javasolja : 14. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban : Áfa tv.) /A. pontja helyébe a következő rendelkezés lép : (E törvény alkalmazásában :) 9/A. közcélú adomány : a közhasznú szervezet részére törvényben meghatározot t közhasznú tevékenysége támogatására, az oktatási intézmény részére az alapító okiratába n meghatározott tevékenysége támogatására, valamint az egyházi jogi személy részér e törvényben meghatározott tevékenysége támogatására fordított termék, szolgáltatás, feltév e hogy a) az ügyletre vonatkozó okirat, egyéb körülmény valós tartalma alapján ne m állapítható meg, hogy az nem vagy csak látszólag szolgálja a közhasznú, a közérdek ű, az oktatási intézmény esetében az alapító okiratában meghatározott, továbbá az egyházi jogi személy esetében törvényben meghatározott tevékenységét, b) az nem jelent vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának vag y részvényesének, vezető tisztségvisel őjének, felügyel őbizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a"természetes személy tag vagy részvénye s közeli hozzátartozójának azzal, hogy nem minősül vagyoni el őnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás, és c) az adományozó rendelkezik a közhasznú szervezet, az oktatási intézmény, illetve az egyházi jogi személy által kiállított olyan igazolással, amely tartalmazza az adományozó és az adományozott nevét, székhelyét vagy állandó lakóhelyét, adószámát, adószám hiányába n egyedi azonosítására szolgáló jelét és a támogatott célt ;

15 A bizottság a törvényjavaslat 14. nyitó szövegrészének a következ ő módosítását javasolja : 14. Az [általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban : ] Áfa tv.[)] a következő sal egészül ki : 20. A bizottság a törvényjavaslat 22. -ának a következ ő módosítását javasolja : 22. A dohányipari vállalkozások évi egészségügyi hozzájárulásáról szóló évi XCIV. törvény (a továbbiakban : Doveho tv.) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : (E törvény alkalmazásában[ :]) 2. dohánytermék gyártására és kereskedelmére irányuló tevékenység : az a vállalkozási tevékenység, amelyet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásána k különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvényben (a továbbiakban: Jöt.) meghatározott dohánytermék a) adóraktár=engedélyese, b) importálója[,] vag y c) bejegyzett keresked őj e e min őségében végzett vagy végez, feltéve, hogy a dohánytermék gyártására, a Jöt. - ben meghatározott szabadforgalomba bocsátásra[,] vagy magyarországi forgalomb a hozatalára, kereskedelmére irányuló tevékenységéb ől származó nettó árbevétele az adóévben elérte az összes nettó árbevétele 50%-át ; 21. A bizottság a törvényjavaslat 27. -ának a következő módosítását javasolja : 27. A Doveho tv. a következő 8. -sal egészül ki : 8. E törvénynek az adózással összefügg ő egyes törvények módosításáról szól ó évi törvénnyel megállapított rendelkezéseit els ő ízben abban az adóévben kell alkalmazni, amelynek első napja szeptember 1., utolsó napja pedig a szeptember 1-jét magában foglaló üzleti év utolsó napja, azzal, hogy ebben az adóévben nettó árbevéte l alatt [az adó alapja] a szeptember 1. napját magában foglaló üzleti évben elért,a számvitelr ől szóló törvényben meghatározott értékesítés nettó [árbevétele] árbevételét kel l érteni. 22. A bizottság a törvényjavaslat 28. -ának a következő módosítását javasolja : 28. A helyi adókról szóló évi C. törvény (a továbbiakban : Htv.) 39/C. -a a következő (4)- (5) bekezdéssel egészül ki :

16 1 6 (4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltér ően az önkormányzat rendeletében jogosult a háziorvos, véd őnő vállalkozó számára mentességet, kedvezményt megállapítani, feltéve, ha anna k vállalkozási szint ű ipar űzési adóalapja az adóévben a [1]20 millió forintot nem haladja meg. Az adómentességnek, adókedvezménynek valamennyi háziorvos, véd őnő vállalkozó számára azonosnak kell lennie. (5) Az (1)-(4) bekezdés szerinti mentesség, kedvezmény csekély összegű (de minimis) támogatásnak min ősül, amely az Európai Unió m űködésér ől szóló szerz ődés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottság i rendelet szabályaival összhangban nyújtható. 23. A bizottság a törvényjavaslat 29. -ának a következ ő módosítását javasolja : 29. A Htv a a következő 23. ponttal egészül ki : (E törvény alkalmazásában :) 23. háziorvos, védőnő vállalkozó: az a vállalkozó, aki/amely gazdálkod ó szervezetként vagy egyéni vállalkozóként külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi: [vagy] fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végez és nett ó árbevételének legalább 80%-a e tevékenység[-] (tevékenységek)végzésére vonatkozó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerz ődés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik ; 24. A bizottság a törvényjavaslat 30. -ának a következ ő módosítását javasolja : 30. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény a) 19. (4) bekezdésében a havi összege 6930 forint (napi összege 231 forint) szövegrész helyébe a havi összege 7050 forint (napi összege 235 forint) szöveg, b) 24/A. (3) bekezdésében a 16 százaléka szövegrész helyébe a 15 százaléka szöveg, c) 51. (2) bekezdésében a 16 százaléka szövegrész helyébe a 15 százaléka szöveg, d) 51/A. (2) bekezdésében a 16 százaléka szövegrész helyébe a 15 százaléka szöveg, e) 51/A. (3) bekezdésében a 16 százaléka szövegrész helyébe a 15 százaléka szöve g lép. 25. A bizottság a törvényjavaslat 31. -ának a következ ő módosítását javasolja : 31. [ ] A szerencsejáték szervezésér ől szóló évi XXXIV. törvény 35. -a a következ ő (4) bekezdéssel egészül ki :

17 1 7 (4) A játékkaszinók játékadójának 3%-át játékos[-]védelmi vagy karitatív célra kel l fordítani. E rendelkezés alkalmazásában játékos[-]védelmi célnak min ősül különösen a játékosok által ingyenesen, 0-24 óra között hívható telefonos ügyfélszolgálat (zöld szám ) fenntartása, a játékosok részére a szociális ellátórendszer keretében elérhet ő közösségi ellátásokról szóló figyelemfelhívó, illetve folyamatos tájékoztatás biztosítása, valamint a szerencsejátékkal kapcsolatos, esetleges káros mentális, pszichikai vagy szociális hatások megel őzése, kezelése. 26. A bizottság a törvényjavaslat 32. (2) bekezdésének a következ ő módosítását javasolja : (2) A 8. az e törvény kihirdetését követ ő 31. napon lép hatályba. 27. A bizottság a törvényjavaslat 32. (4) bekezdésének a következ ő módosítását javasolja : (4) Az , a , [a ,] a és az I. melléklet január 1 - jén lép hatályba. 28. A bizottság a törvényjavaslatot új 1. és 2. melléklettel kiegészíteni javasolja : Az Sz'a tv. 1. számú melléklet 4..onta a következő al.onttal e g észül ki : (4. Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes :) 1. melléklet a évi.... törvényhez a Nemzeti Tehetség Program keretében a kiemelked ően tehetséges fiatalok ésa kiemelkedő tehetséggondozó magánszemélyek számára pályázatban meghatározott feltételekkel és módon folyósított ösztöndíj. 2. melléklet a évi.... törvényhez Az Szja tv. 6. számú melléklet II. Mez őgazdaságiőstermelői termékek és tevékenysége k pontjában szerepl ő táblázat 24. sora helyébe a következő rendelkezés lép : (Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám ) 24 Sz őlővenyige, fás szárú energetikai 4401-bő l" ültetvényr ő l lekerül ő tűzifa, faforgács, fűrészpor és fahulladék

18 1 8 INDOKOLÁS 1. és 25. Nyelvhelyességi módosítás. 2. Lásd a T/4741/20/2. számú bizottsági módosító javaslat indokolását. 3. Lásd a T/4741/20/3. számú bizottsági módosító javaslat indokolását. 4. Lásd a T/4741/20/4. számú bizottsági módosító javaslat indokolását. 5. Lásd a T/4741/5/1. számú képvisel ői és a T/4741/18/1. számú bizottsági módosít ó javaslat indokolását. 6. A javaslat jogtechnikai jelleg ű pontosításként kimondja, hogy a növekedési adóhite l összegére jutó adóel őleg számításakor az adóévet megel őző adóév negatív adózás el őtti eredményére jutó adóel őleget nem kell figyelembe venni és megfizetni. 7. A javaslat jogtechnikai jelleg ű pontosításként kimondja, hogy a növekedési adóhite l összegére jutó adó számításakor az adóévet megel őző adóév negatív adózás előtti eredményére jutó adó összegét nem kell figyelembe venni. 8. A javaslat szerint a növekedési adóhitel vonatkozásában a fizetend ő adóelőleget és adót a 6. -ban foglaltak szerint kell megállapítani (azaz a különböz ő adóalap módosító tételekre figyelemmel) a 19. szerinti mérték alkalmazásával. 9. A javaslat szerint nem alkalmazhatja a növekedési adóhitelre vonatkoz ó rendelkezéseket az adózó a végelszámolás, a felszámolás kezd ő napját megel őző nappal lezáruló adóévben és a végelszámolás id őszaka alatt, vagy - ha végelszámolás, felszámolás nélkül sz űnik meg jogutód nélkül - utolsó adóévében. A javaslat szerint a növekedési adóhitelt igénybe vev ő adózó csökkentheti a növekedési adóhitelre jutó adó még esedékessé nem vált összegét, ha a növekedés i adóhitelre vonatkozó nyilatkozatot követ ő két adóévben tárgyi eszköz beruházást é s létszámnövelést valósít meg. Ez a csökkentés végleges adókedvezménykén t csökkenti a növekedési adóhitelt igénybe vev ő adózó által a növekedési adóhitelre jutó társasági adó még esedékessé nem vált fizetett összegét. A tárgyi eszköz vonatkozásában érvényesített csökkentés összegét az adóalapnál elszámol t értékcsökkenési leírásnak kell tekinteni. A kedvezmény mértéke a kedvezményezett beruházási érték 19 százaléka, de nem lehet több mint a növekedési adóhitelre jutó adó esedékessé nem vált összegéne k 70%-a. A kedvezményezett beruházási érték a korábban még használatba nem vett tárgyi eszköz bekerülési értéke, de legfeljebb a foglalkoztatottak átlagos állomány i létszáma növekményének és 10 millió forint szorzata. Nem vehet ő figyelemb e olyan eszköz, amelyre nem számolható el, vagy nem szabad elszámolni terv szerint i értékcsökkenést. A létszámnövekményt az adóév utolsó napján a megelőző adóév

19 1 9 utolsó napján fennálló állapothoz képest kell meghatározni, azzal, hogy a várható létszámnövekményt év közben is figyelembe lehet venni a csökkenté s számításakor. Ha az adózó a csökkentést a várható létszámnövekményre tekintette l alkalmazza, azonban az adóév utolsó napján a foglalkoztatottak átlagos állomány i létszáma nem haladja meg a megel őző adóév utolsó napján fennálló létszámot, akkor az adózó a kedvezmény érvényesítésének adóévét követő 30 napon belü l köteles társasági adóként visszafizetni a létszámcsökkenés és 10 millió forin t szorzatának 19%-át. Az új munkahelyeket legalább 2 évig fenn kell tartani, ellenkez ő esetben a kedvezmény arányos része visszafizetend ő. Nem alkalmazhatj a a fenti kedvezményt az adózó, ha a nyilatkozat adóévében a társasági adótörvény szerinti adókedvezményt vesz igénybe beruházásár a tekintettel. 10. Lásd a T/4741/20/6. számú bizottsági módosító javaslat indokolását. 11. Lásd a T/4741/20/7. számú bizottsági módosító javaslat indokolását. 12. Lásd a T/4741/20/8. számú bizottsági módosító javaslat indokolását. 13. és 14. Az a hitelintézet, amely az adóévben befektetési szolgáltatást végez vagy kiegészít ő szolgáltatást nyújt, ezen tevékenységek vonatkozásában külön adókötelezettséget állapít meg a tevékenységnek megfelelő adóalapra és adómértékre vonatkoz ó rendelkezések analóg alkalmazásával az adóévi beszámoló adataira figyelemmel. Ezen tevékenységek vonatkozásában a tevékenységre vonatkozó adóalapból kel l kiindulni, tehát befektetési szolgáltatási tevékenységnél a nettó árbevételb ől. Az adóalap nem rögzített egy konkrét évhez, hanem mindig az aktuális beszámolór a épül. A különadót a hitelintézet az adóévet követ ő adóév szeptember 10-ig állapítj a meg, vallja be és két egyenl ő részletben szeptember 10-ig és december 10-i g megfizeti. Azon hitelintézetek számára, amelyek aktív szerepet vállaltak és azon hitelintézete k és pénzügyi vállalkozások számára, akik a jöv őben aktív szerepet vállalnak a gazdasági növekedés támogatásában és az elmúlt időszakban jelentősen növelték hitelezési aktivitásukat, továbbá várhatóan növelni fogják, indokolt kedvez ő, a pénzügyi szervezetek különadóját érint ő rendelkezések bevezetése. A javaslat szerint ennek tükrében az olyan hitelintézet és pénzügyi vállalkozás, amelynél a vállalkozói kölcsönök állománya a 2009-re vonatkozó beszámoló mérlegfordulónapja és az adóévet megel őző adóévre vonatkozó beszámol ó mérlegfordulónapja között növekedett, az adóévre fizetend ő különadó megállapításánál a fizetendő különadó összegét csökkenti, feltéve, hogy a hitelállomány növekményére vonatkozó adatokat tartalmazó bevallását az

20 20 adóhatóság által e célra rendszeresített külön nyomtatványon, elektronikus úto n határid őben (február 25-ig) benyújtotta. A bevallás elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának, a bevallás hibáj a esetén az adózó javára történ ő (adózói vagy adóhatósági) javításnak, megállapításnak nincs helye. A bevallások alapján az állami adóhatóság a vállalkozói kölcsönök állományának növekedését érint ő adatokat az adóév márciu s 5-ig bárki által hozzáférhető módon honlapján közzéteszi. Ha a bevallá s önellenőrzése vagy ellen őrzése eredményeként az adóhatóság által közzétett ada t módosul, a módosított adatot az állami adóhatóság az önellen őrzés benyújtását, illetve határozatának joger őre emelkedését követ ő 30 napon belül az ismertetett módon közzéteszi. A csökkentés összege : 3 milliárd forint, szorozva a vállalkozói kölcsönö k állományának a fentiekben említett mérlegfordulónapok között az adózóná l bekövetkezett növekedése összegével, osztva a vállalkozói kölcsönö k állományának a fentiekben említett mérlegfordulónapok között a csökkenté s érvényesítésére jogosult összes adózónál bekövetkezett növekedésének az állam i adóhatóság által közzé tett együttes összegével. A csökkentés összege nem haladhatja meg az adóévre fizetendő különadó 30 százalékát. A különadó-bevallás benyújtására el őírt határid ő utolsó napján egymás kapcsolt vállalkozásának min ősül ő olyan adózókat, amelyek jogosultak a fizetend ő különadó összegét csökkenteni, egy adózónak kell tekinteni. E kapcsolt vállalkozások különadó-bevallásukban többletadatok feltüntetésére kötelesek. 15. A javaslat meghatározza a vállalkozói kölcsön fogalmát. Vállalkozói kölcsönnek minősül a hitel-, kölcsön- vagy pénzügyi lízingszerz ődés alapján az Európa i Gazdasági Térség tagállamában székhellyel rendelkez ő adóssal szemben fennálló, értékpapírban nem rögzített követelések együttes könyv szerinti értéke, kivéve a z olyan követelések együttes könyv szerinti értékét, amelyek kötelezettje a meghatározásban felsorolt személy vagy szervezet. Így a vállalkozói kölcsönök állományába nem tartozik bele a fogyasztó, a pénzügyi közvetít ő rendszer szereplői, az állam, önkormányzat, költségvetési szerv, pénzügyi szervezet részér e nyújtott kölcsön, amennyiben teljesülnek a Javaslat szerinti további feltételek. A javaslat szerint az a hitelintézet, amely a hitelállomány növekményére vonatkoz ó adatokat tartalmazó bevallását az adóhatóság által e célra rendszeresített külö n nyomtatványon, elektronikus úton, határidőben (február 25-ig) benyújtotta, és amelynek egyéb feltételek mellett a 2009-re vonatkozó beszámol ó mérlegfordulónapja és a évi éves beszámoló mérlegfordulónapja között növekedett a vállalkozói hitelállománya, mérlegfőösszegét a kiegyenlítő tétel

Érkezett: 2015 DEC 0 8.

Érkezett: 2015 DEC 0 8. Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága i.3ciy:vi t 0' I O 1 a \P Érkezett: 2015 DEC 0 8. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t benyújtás a Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére

Részletesebben

Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére

Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Urszággwles r{ivatal a irománysz ám : t i /( ( Érkezett : 2015 JÓN 0 3. Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke

Részletesebben

2015. évi LXXXI. törvény az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról I. FEJEZET: A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

2015. évi LXXXI. törvény az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról I. FEJEZET: A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 2015. évi LXXXI. törvény az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 90. szám A törvényt az Országgyűlés a 2015. június 16-i ülésnapján fogadta el. I. FEJEZET:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 24., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXI. törvény Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról 9348 2015. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t i s tlivaetal a SZÁMVEVŐSZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Z ).crfcc ( 4z9,(.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények

Részletesebben

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/10238/14. Érkezett : 2013 ÁPR 0 O. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlás a az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolato s nemzetközi közigazgatási

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény

Családi járulékkedvezmény Családi járulékkedvezmény 24/A. (1) Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és - a családi kedvezményt megosztással érvényesít ő- biztosított házastársa, élettársa

Részletesebben

a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről é s azzal összefüggő egyes adótörvények módosításáról *

a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről é s azzal összefüggő egyes adótörvények módosításáról * Országgyű lés Hivatal a lrománys7< I /~Z 6g p ( 2014. évi törvény Érkezett : 2014 J ul 0 9. a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről é s azzal összefüggő egyes

Részletesebben

A Bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját december 7-én lezárta.

A Bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját december 7-én lezárta. Iromány száma : T/13159/ g Benyújtás dátuma : 2016: december 7. ORSZÁGG úll, Az Országgyű lés Törvényalkotási bizottsága Érkezett. Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó : Dr. Gulyás Gergely,

Részletesebben

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (továbbiakban : Tao. törvény) változásai

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (továbbiakban : Tao. törvény) változásai A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban : Tao. törvény) változásai Jövedelem-(nyereség-)minimum A jövedelem-(nyereség-) minimum alapjának meghatározásakor először

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

+. ~r~ y~.,~~ь -i ь e:.sc dwátа1а. Ё rlc вzett: 2014 :! ^,~ 1 1. Tisztelt Elnök Úr!

+. ~r~ y~.,~~ь -i ь e:.sc dwátа1а. Ё rlc вzett: 2014 :! ^,~ 1 1. Tisztelt Elnök Úr! +. ~r~ y~.,~~ь -i ь e:.sc dwátа1а Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága í лt1ѝ~rcysú3il:~/ Ё rlc вzett: 2014 :! ^,~ 1 1. ) Összegző módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

Elfogadták a 2016-os adócsomagot

Elfogadták a 2016-os adócsomagot Elfogadták a 2016-os adócsomagot Az Országgyűlés 2015. június 16-án elfogadta a Kormány 2016. évre vonatkozó adótörvény javaslatát. Az elfogadott változásokat jelen hírlevelünkben foglaltuk össze, kiemelve,

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben )

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben ) Öregcsertő községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2010 ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 14 /2009 ( XII.18.) számú önkormányzati rendeletének a módosításáról A helyi iparűzési adóról (

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

EDUTAX Kft. Ügyfél Hírlevél adózás, számvitel, munkaügy. SZÁMos helyen ott vagyunk. A szerkesztőbizottság tagjai: adószakértő, könyvvizsgáló

EDUTAX Kft. Ügyfél Hírlevél adózás, számvitel, munkaügy. SZÁMos helyen ott vagyunk. A szerkesztőbizottság tagjai: adószakértő, könyvvizsgáló EDUTAX Kft. SZÁMos helyen ott vagyunk Ügyfél Hírlevél adózás, számvitel, munkaügy A szerkesztőbizottság tagjai: Molnár Imre Szilai László Takács Tibor Torma Beáta Vidáné Papp Csilla adószakértő, könyvvizsgáló,

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) és (6) bekezdésében (a

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról I. Jogszabályi háttér A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

T/229. számú. törvényjavaslat

T/229. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/229. számú törvényjavaslat az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő járadékról Előadó: Dr. Veres

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

T/7955 / Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

T/7955 / Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t ülés Hivatala. ~. : ; g Számvev őszéki és Költségvetési Bizottság Dr. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére rkezetc= 2012 SEFT 2. Bizottsági módosító javaslat Helyben T/7955 / Tisztelt Elnök

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t iq 58 4 1A 8 0?, Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javaslat Dr. Schmitt Pál úr az Országgyűlés elnöke Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94. (1) bekezdése, valamint

Részletesebben

Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : december 1. n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í

Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : december 1. n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : 2016. december 1. Az Országgy űlé s Törvényalkotási bizottsága n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Benyújtó : Dr. Gulyás

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 TISZTELT ADÓZÓ! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 56/2007. (XII.28.) önkormányzati

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról egységes szerkezetben a 31/2004. (XII.14.) sz. a 29/2005. (XII.12.) és a 19/2007. (XII.17.) 16/2010. (XII.17.)

Részletesebben

Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő

Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő Adózási határidő: 2007.05.31 Bevallás a 2006. évi társasági adóról az egyszeres könyvvitelt vezető adózó részére

Részletesebben

14,oC( C4. I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA. 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

14,oC( C4. I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA. 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása ' ilés Hivatal a 14,oC( C4 í* t, :?Q14 ijcv 2 C. 2014. évi... törvény az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény

Részletesebben

Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016

Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016 Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016 Útmutató támogató szervezetek részére TARTALOM Jogszabályi háttér Támogatás menete Az új konstrukció A rendelkező nyilatkozat Az adóelőleg terhére Az adóelőleg-kiegészítés,

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adóazonosító jele: (9111-9112-9113-9114-9115) 9111 A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel 9112 Társasági adóról és az osztalékadóról

Részletesebben

Adományok és támogatások. Dr. Bódi György

Adományok és támogatások. Dr. Bódi György Adományok és támogatások Dr. Bódi György Az adomány és a támogatás fogalmi különbözősége 2 A Civil tv. értelmező rendelkezései szerint 2. 1. adomány: a civil szervezetnek - létesítő okiratban rögzített

Részletesebben

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVSELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (Xll.1.) RENDELETE az iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 25/2009.(XII.22.), 1/2011.(II.03.) rendelettel) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete/

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Társasági adó Társasági adó Társasági adó 2012 Könyvelő Budapest - Smart Balance webhelyen lett közzétéve (http://www.smartbalance.

Társasági adó Társasági adó Társasági adó 2012 Könyvelő Budapest - Smart Balance webhelyen lett közzétéve (http://www.smartbalance. Társasági adó 2012 Társasági adó 2012 Pollák Márton: +36 30 332 5119 1. oldal (összes: 23) Társasági adókulcs Társasági adó 2012 2012-ben nem változik az adókulcs. Továbbra is a pozitív adóalap 500 millió

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

T/4124. számú. törvényjavaslat

T/4124. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4124. számú törvényjavaslat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról és az adó-visszaigénylés különös eljárási szabályairól

Részletesebben

valamint az elektronikus hírközlésrá7 szóló évi C. törvény módosításáról szóló T/12714.

valamint az elektronikus hírközlésrá7 szóló évi C. törvény módosításáról szóló T/12714. Iromány száma : T/12714/ /{ Benyújtás dátuma : 2016. november 17. Az Országgy űlés Törvényalkotási bizottsága Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Érkezett : 2016 tiov 1 7. Benyújtó : Dr. Gulyás

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

T/230. számú. törvényjavaslat. a házipénztár adóról

T/230. számú. törvényjavaslat. a házipénztár adóról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/230. számú törvényjavaslat Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2006. június 2 2006. évi. törvény A készpénzforgalom visszaszorítása érdekében az Országgyűlés

Részletesebben

T/2940. számú. törvényjavaslat

T/2940. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2940. számú törvényjavaslat az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

Társasági adó 2013. évi változásai

Társasági adó 2013. évi változásai Társasági adó 2013. évi változásai a 2012. évi CLXXVIII. törvény alapján S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. FOGALMI VÁLTOZÁSOK 1 Bejelentett immateriális jószág 4. 5/a.

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére)

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) Tájékoztatónk részletes információkkal szolgál az életbiztosításokhoz kapcsolódó

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

KIVA. Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló. MKVK Könyvelői Tagozat

KIVA. Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló. MKVK Könyvelői Tagozat KIVA Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló MKVK Könyvelői Tagozat 2016.03.23 2016.03.23 MKVK Könyvelői Tagozat 1 KIVA ki választhatja Egyéni cég BT, Kkt, Kft, Zrt,

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben)

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben) ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (IV. 20.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. január 28. 2 ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának. vitájához

Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának. vitájához URSZÁGGY ÜLÉS HIVATALA. T/1817/19. szám Érkezett: 2010 DEC 0 2. Az Országgy űlés Gazdasági és informatikai bizottságának Ifjúsági, szociális, családügy i és lakhatási bizottságána k Számvevőszéki és költségvetés

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala)

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A módosított jogszabályi háttér és a hatálybalépés időpontja A társasági adóról

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az Szja tv.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat Országgy űlés Hivatal a Irományszám : l L1 $ 2. 111-1- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2015 JúN 2 2. Egységes javaslat Kövér László ár, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Dr. Tillmann-Borók Andrea Tájékoztatási ügyintéző

Dr. Tillmann-Borók Andrea Tájékoztatási ügyintéző Adóváltozások 2016 Dr. Tillmann-Borók Andrea Tájékoztatási ügyintéző A személyi jövedelemadó változásai 2 Az adó mértéke 2016. január 1-től az adó mértéke 15 százalék. Az adó mértékének változása miatt

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1 I.Fejezet 1.. 2 A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2. -a, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja: év hó nap megnevezése:

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e az iparűzési adóról Hegyesd Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Ht.) 1. - ának

Részletesebben

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Érkezett : 2014. N 3 O. Egységes iavasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Érkezett : 2014. N 3 O. Egységes iavasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága «uilrar;yszin? : T(~ G L ) Érkezett : 2014. N 3 O. Egységes iavasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

Cszái( 2011. évi... törvény a közösségi közlekedés finanszírozásával összefügg ő egyes törvények módosításáról

Cszái( 2011. évi... törvény a közösségi közlekedés finanszírozásával összefügg ő egyes törvények módosításáról Cszái(,ra v Hivatat a Érkezett : 2011 DEC 0 9-2011. évi.... törvény a közösségi közlekedés finanszírozásával összefügg ő egyes törvények módosításáról Az Országgy űlés a helyi közösségi közlekedés színvonalának

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma:

Részletesebben

Társasági adó törvény kiemelt változásai november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: január 1.

Társasági adó törvény kiemelt változásai november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: január 1. Társasági adó törvény kiemelt változásai 2012. november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: 2013. január 1. Alapfogalmak Bejelentett immateriális jószág kiterjed arra az esetre is, ha az adózó

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

1# +atala 2010OKT évi... törvény. a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l

1# +atala 2010OKT évi... törvény. a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l 1# +atala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Érkoett : 2010OKT22 Képvisel ői önálló indítvány 2010. évi... törvény a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l 1. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

2010. évi... törvény az egyes ágazatokat terhel ő különadóról

2010. évi... törvény az egyes ágazatokat terhel ő különadóról 2 -T/ //s i iivacal a É,certr 2010 OKT 1 5. 2010. évi.... törvény az egyes ágazatokat terhel ő különadóról Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának javítása érdekében, az általános adófizetés i

Részletesebben

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről A Madách Színház Budapest egyik legnépszerűbb és legsikeresebb színháza. A kiegyensúlyozott működéséhez, a produkciók igényes

Részletesebben

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http://www.correct.hu/ e-mail: correct@correct.hu IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról melléklet a 155/2016.(XI. 21.) KT. számú határozathoz Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény az országgyűlés által elfogadott, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról

Részletesebben

Az adókötelezettség, az adó alanya

Az adókötelezettség, az adó alanya Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XII. 30.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 18/2002 (XII. 20.) számú rendelettel módosított 17/1999 ( XII. 22. ) számú

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2008. adóévről Cigánd Város Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű A jelű kiegészítő lap 7. Adószáma: - _ - 8. Adóazonosító

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó... nap megnevezése: azonosító száma:...... Az átvevő

Részletesebben

2.8. A Htv. 37. (2) b) pontja alapján állandó jellegű iparűzési törvény szerint mezőgazdasági. 4. Bevallási időszak..év hó.. naptól.. év. hó..

2.8. A Htv. 37. (2) b) pontja alapján állandó jellegű iparűzési törvény szerint mezőgazdasági. 4. Bevallási időszak..év hó.. naptól.. év. hó.. tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: 200... év..hó..nap átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről a karcagi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési

Részletesebben

Növekedési adóhitel választása a adóévi társasági adó-kötelezettség vonatkozásában

Növekedési adóhitel választása a adóévi társasági adó-kötelezettség vonatkozásában Növekedési adóhitel választása a 2016. adóévi társasági adó-kötelezettség vonatkozásában A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] 2015. június 25-étől hatályos

Részletesebben