Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére"

Átírás

1 Urszággwles r{ivatal a irománysz ám : t i /( ( Érkezett : 2015 JÓN 0 3. Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Költségvetési bizottság a HHSZ 45. (5) bekezdése alapján az adózással összefügg ő egyes törvények módosításáról szóló T/4741. számú törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti el ő. 1. A bizottság a törvényjavaslatot új 1. -sal kiegészíteni javasolja : 1. & A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szj a tv.) 7. (1) bekezdés]) pontja a következőjc)alponttal egészül ki : /7. (1) A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket: j) azt az összeget, amelyet/ _jc)a magánnyugdíipéntár tagja a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történ ő visszalépése esetén a magánnyugdíipénztártól visszalépő tagi kifizetésként kap ;" 2. A bizottság a törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasolja : 1. Az [személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban :] Szja tv.[)] 8. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (1) Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke ha e törvény másként nem rendelkezik az adóalap 15 százaléka_"[. ] 3. A bizottság a törvényjavaslatot új 4. -sal kiegészíteni javasolja : 4. Az Szja tv. a következő 44/E. -sal egészül ki :

2 44/E. (1) A magánnyugdíjpénztár tagja társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történ ő visszalépése esetén a visszalépés évének adóbevallásában (munkáltatói adómegállapítá s esetén a munkáltatónak átadott) vagy önellenőrzésében tett nyilatkozattal, a pénztár igazolás a alapján rendelkezhet az összevont adóalapja adójának az adókedvezmények, valamint a 44/A - 44/D. rendelkezései szerinti átutalási összeg(ek) levonása után fennmaradó részébőla magánnyugdíjpénztár által önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba az adóévben átutal t visszalépő tagi kifizetések 20 százalékának megfelel ő, de legfeljebb forint ad ó visszatérítéséről. (2) Az adóhatóság egyebekben a 44/A. rendelkezéseinek értelemszerű alkalmazásával az adó-visszatérítés kiutalását annak az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárnak a pénzforgalm i számlájára teljesíti, amelyhez az (1) bekezdés szerinti összeg átutalása történt. 4. A bizottság a törvényjavaslatot új 5. és 6. -sal kiegészíteni javasolja : 5. Az Szja tv. a következő 85. -sal egészül ki : 85. (1) E törvénynek az adózással összefügg ő egyes törvények módosításáról szól ó évi..... törvénnyel megállapított, illetve módosított rendelkezéseit a hatálybalépésü k napjától megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni a (2 ) bekezdésben foglaltak figyelembevételével. (2) E törvénynek az adózással összefügg ő egyes törvények módosításáról szóló évi... törvénnyel megállapított 7. (1) bekezdésj)pontjc)alpontjának, 44/E. -ának, 1.számú melléklet4.pont 4.29 alpontjának és 6.számú mellékletii. Mezőgazdaságiőstermel ő i termékek és tevékenységek pontjában szerepl ő táblázat 24. sorának rendelkezését a január 1-jét követően keletkezett bevételekre is lehet alkalmazni. 6. Az Szja tv. a) 1.számú mellékleteaz 1.melléklet, b) 6.számú mellékletea 2.melléklet szerint módosul. 5. A bizottság a törvényjavaslat 7. -ában a Tao. törvény 26/A. -át megállapító rendelkezést új (7)-(10) bekezdéssel kiegészíteni javasolja : (7) Nem alkalmazhatja az (1) bekezdés szerinti rendelkezéseket az adózó a végelszámolás, a felszámolás kezdő napját megelőző nappal lezáruló adóévben és a végelszámolás időszaka alatt, vagy - ha végelszámolás, felszámolás nélkül szűnik meg jogutód nélkül - utols ó adóévében. (8) A növekedési adóhitelt igénybe vevő adózó az (1) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozat megtételének adóévét követő két adóévben megvalósult beruházása kapcsána növekedési adóhitel összegére jutó adó még meg nem fizetett összegét választása szerint csökkentheti a (8b) bekezdés szerinti kedvezményezett beruházási érték 19%-ával, legfeljebb a növekedési adóhitelre jutó társasági adó még meg nem fizetett összegének 70%-áig a (8a) - (8c) bekezdésekben foglalt feltételek teljesülése esetén. (8a) Kedvezményezett beruházási érték az (1) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkoza t adóévét követő adóévben az adózó (ide nem értve az adózó külföldi telephelyét) álta l beszerzett, el őállított, korábban még használatba nem vett tárgyi eszköz bekerülési értéke, d e 2

3 legfeljebb a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (1) bekezdés d) pontja szerint i nyilatkozat adóévét követő adóévben és második adóévben bekövetkezett, a külföld i telephelyen foglalkozatott létszám figyelmen kívül hagyásával számított növekményének é s 10 millió forintnak a szorzata, azzal, hogy a (8) bekezdés szerinti kedvezmény ne m érvényesíthető olyan tárgyi eszközzel kapcsolatban elszámolt beruházásra, amely tárgy i eszközre nem számolható el vagy nem szabad elszámolni terv szerinti értékcsökkenést. (8b) A (8a) bekezdésben meghatározott tárgyi eszköz vonatkozásában a (8) bekezdé s szerint érvényesített összeget az adóalapnál elszámolt értékcsökkenési leírásnak kell tekinteni. (8c) A (8b) bekezdésben meghatározott beruházás esetén a kedvezmény igénybevételéne k feltétele, hogy az adózó a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát növelje és azokat a z új munkahelyeket, amelyeket a statisztikai állományi létszám növekményénél figyelembe vett az első alkalommal történ ő betöltésük id őpontját követ ően legalább két éven keresztül az érintett régióban fenntartja. Amennyiben a (8a) bekezdés szerint figyelembe vett foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma csökken, az adózó köteles visszafizetni a létszámcsökkenés és 10 millió forint szorzatának 19%-át. (9) A növekedési adóhitelt igénybe vev ő adózó, amely az adóbevallás megtételét követ ően alkalmazza a (8)-(8c) bekezdéseket, a (4) bekezdés szerint megállapított növekedés i adóhitelre jutó adót az adóhatósághoz benyújtott nyilatkozatával módosítja. (10) Nem alkalmazhatja a (8)-(8c) bekezdés szerinti rendelkezéseket az adózó, ha a nyilatkozat megtételének adóévben e törvény szerinti adókedvezményt vesz igényb e beruházására tekintettel. 6. A bizottság a törvényjavaslat 9. -ának a következ ő módosítását javasolja : 9. A Tao. törvény 29/A. -a a következő (9)-[(11)](13) bekezdéssel egészül ki : (9) E törvénynek az adózással összefügg ő egyes törvények módosításáról szóló évi... törvénnyel (a továbbiakban : Módosító törvény) megállapított 4. 10/b. pontja a adóév vonatkozásában is alkalmazandó. (10) E törvénynek a Módosító törvénnyel módosított 7. (1) bekezdés r) pontját az adózó a adóévi adókötelezettségének megállapítása során választása szerint alkalmazza. (11) E törvénynek a Módosító törvénnyel megállapított, növekedési adóhitelre vonatkoz ó rendelkezéseit az adózó els ő alkalommal a adóévi adókötelezettsége megállapítása során alkalmazhatja. (12) A Budapesti Közlekedési Zártkör űen M űköd ő Részvénytársaság adózás el őtti eredményét csökkenti a jogszabály vagy kormányhatározat alapján a Magyar Állam részér ől átvállalt vagy elengedett kötelezettség elszámolásából adódó bevétel összege. (13) E törvénynek az egyes adótörvények módosításáról szóló évi... törvénnye l megállapított 29/A. (12) bekezdését a Budapesti Közlekedési Zártkör űen Működ ő Részvénytársaság a évi adókötelezettségének megállapítása során is alkalmazhatja. 7. A bizottság a törvényjavaslatot új 10. -sal kiegészíteni javasolja : 10. A Tao. törvény 30/B. -a helyébe a következ ő rendelkezés lép : 30/B.& (1) E törvény 29/A. (3) és (4) bekezdés e 3

4 a) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és a z 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésér ől szóló, október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., , 1. o.), b) a pályavasúti vagy a közszolgáltatási tevékenységhez nem kapcsolódó eszközö k kivezetése vonatkozásában az Európai Unió m űködéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 18- i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., , l.o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz. (2) E törvény 29/A. (12) bekezdése a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésér ő l szóló, október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., , 1. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz. " 8. A bizottság a törvényjavaslat 11. (3) bekezdésének a következ ő módosítását javasolja : (3) A Különadó tv. 4/A. (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép : (A különadó mértéke) a) hitelintézet esetén az adóalap 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,1 5 százalék, az e feletti összegr e aa) 0,31 százalék 2016-ban, ab) 0,21 százalék 2017-ben és 2018-ba n azzal, hogy a hitelintézet által az üzleti évre (adóévre) fizetend ő különadó mértéke nem haladhatja meg a adóévben fizetett (fizetend ő) különadó összegét. 9. A bizottság a törvényjavaslatot új 12. -sal kiegészíteni javasolja : 12. A Különadó tv. 4/A. (11) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (11) Az a hitelintézet, amely december 31-et követően befektetési szolgáltatás nyújtását, befektetési tevékenység végzését, vagy pénzügyi lízing nyújtását új tevékenységként kezdi meg, ezen tevékenységek vonatkozásában külön adókötelezettsége t állapít meg a (4) bekezdés 3. pontjának és a (6) bekezdés c) pontjának megfelel ő alkalmazásával az adóévi beszámoló adataira figyelemmel. A különadót a hitelintézet az adóévet követő adóév szeptember 10-ig állapítja meg, vallja be és két egyenl ő részletbena negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig megfizeti. 10. A bizottság a törvényjavaslatot új 13. -sal kiegészíteni javasolja : 13. A Különadó tv. 5. -a a következő (l)-(1f) bekezdéssel egészül ki : (1) A hitelintézeteket a pénzügyi szervezetek különadója 4/A. (6) bekezdése szerint az adóévre kiszámított összegéb ől 2016-tól kezdődően naptári évenként együttesen legfeljebb 1 0 milliárd forint összeg ű adó-visszatérítés illeti meg. Az adó-visszatérítésre azoka hitelintézetek jogosultak, amelyeknél a vállalkozói kölcsönök állománya a 2009-re vonatkoz ó beszámoló mérlegfordulónapja és az adóévet megel őző második adóévre vonatkozó beszámoló mérlegfordulónapja között növekedett. A 10 milliárd forint összegű adó - visszatérítés a jogosultak között olyan arányban oszlik meg, amilyen arányt az egyes 4

5 jogosultaknál a vállalkozói kölcsönök állományának az említett napok között bekövetkezet t növekedése a vállalkozói kölcsönök állományának az összes jogosultnál az ugyanazon napo k között bekövetkezett növekedéséhez viszonyítva (százalékban kifejezve, két tizedespontr a kerekítve) képvisel. Az egyes hitelintézeteknél a vállalkozói kölcsönök állományának növekedése egyenlő a vállalkozói kölcsönöknek az adóévet megel őző második adóévr e vonatkozó beszámolójuk mérlegfordulónapjára meghatározott együttes könyv szerint i értékéb ől a vállalkozói kölcsönöknek a 2009-re vonatkozó beszámolójuk mérlegfordulónapjára meghatározott együttes könyv szerinti értékét meghaladó résszel.a hitelintézetet megillet ő adó-visszatérítés nem haladhatja meg az általa fizetendő pénzügy i szervezetek különadója megállapításakor a 4/A. (6) bekezdés szerint az adóévre kiszámított összeg 30 százalékát, azzal, hogy e rendelkezés alkalmazásakor az bejelentés benyújtásár a előírt határid ő utolsó napján egymás kapcsolt vállalkozásának min ősül ő jogosultakat egy hitelintézetnek kell tekinteni, valamint ez a korlát a többi hitelintézetet egyedileg megillet ő adó-visszatérítés összegét nem módosítja. (la) A vállalkozói kölcsönök állományának az adó-visszatérítés alapjául szolgál ó növekedését az (1) bekezdés szerint adó-visszatérítésre jogosult adózó a számvitelről szóló törvény és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletek rendelkezései szerint vezetet t nyilvántartásainak megfelelően, átalakulást, egyesülést vagy szétválást követ ően az (lb ) bekezdésben foglaltakat is figyelembe véve megállapítja, valamint a pénzügyi szervezete k különadója adóévre vonatkozó összegéről szóló adóbevallásában az állami adóhatóságnak bejelenti, és egyidejűleg kérelmezi az (1) bekezdés szerinti adó-visszatérítést. A bejelenté s elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának nincs helye. Téves bejelentés eseténa bejelentés módosítása nem eredményezi az adózót megillető adó-visszatérítés növekedését.a kérelmek alapján az állami adóhatóság az egyes adózókat megillet ő adó-visszatérítéseketa bejelentés benyújtására el őírt határid ő lejártát követő 60. napig megállapítja. Az adózót megillető, joger ős határozattal megállapított adó-visszatérítés összegét az állami adóhatóság a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a pénzügyi szervezetek különadójáról vezetett számlán jóváírja az adózó javára. (lb) Hitelintézet átalakulását, egyesülését és szétválását követ ően a jogutód a vállalkozó i kölcsönök állományának növekedését a jogel őd irányadó beszámolójában szerepl ő adatokat figyelembe véve egyesülés esetén azokat összesítve, szétválás esetén azokat megosztva állapítja meg. Szétválás esetén az irányadó beszámoló alapjául szolgáló leltárban ésa végleges átalakulási vagyonleltárban egyaránt szerepl ő vállalkozói kölcsönöket az egye s jogutódok között a végleges átalakulási vagyonleltár szerinti megosztásuk szerint, de az irányadó beszámoló alapjául szolgáló könyv szerinti értéküknek megfelelően kell számításb a venni; az irányadó beszámoló alapjául szolgáló leltárban még szerepl ő, de a véglege s átalakulási vagyonleltárban már nem szereplő vállalkozói kölcsönök együttes (az irányad ó beszámoló alapjául szolgáló) könyv szerinti értékének összegét a jogutódok között a jogel ődjük végleges vagyonmérlege szerinti (könyv szerinti értéken számításba vett) saját tőkéjéből történő részesedésük arányában kell megosztani. E rendelkezések alkalmazásakor, kiválás esetén a fennmaradó hitelintézet egyszerre min ősül jogel ődnek és jogutódnak. (1c) A pénzügyi szervezetek különadója fizetend ő összegét e törvény vagy más törvény rendelkezése alapján csökkent ő tételt a hitelintézet csak az (1)-(lb) bekezdés szerinti adó - visszatérítéssel csökkentett adó összegéig érvényesítheti. (1 d) Ha a hitelintézet pénzügyi szervezetek különadó kötelezettsége vagy a vállalkozó i kölcsön állomány önellen őrzés vagy az adóhatóság ellen őrzése eredményeképpen csökken, akkor a csökkenésre tekintettel az adó-visszatérítés arányos részét az adózó köteles az önellenőrzés benyújtásával, illetve az adóhatóság határozata jogerőre emelkedésének napjával visszafizetni, azzal, hogy ilyen esetben a többi jogosult hitelintézetet megillet ő adó - 5

6 visszatérítés módosításáról az állami adóhatóság a visszafizetés napját követ ő 30 napon belü l határozatban rendelkezik. (le) Ha a vállalkozói kölcsönöknek a mérlegfordulónapon fennálló együttes köny v szerinti értéke jelent ősen meghaladja a vállalkozói kölcsönök adóévi átlagos együttes köny v szerinti értékét, akkor a hitelintézet köteles bizonyítani, hogy magatartása nem ellentétes a rendeltetésszerű joggyakorlásnak az adózás rendjér ől szóló törvényben meghatározott alapelvével. A hitelintézet az(la) bekezdés szerinti bevallásában adatot szolgáltata vállalkozói kölcsönök adóévi átlagos állományáról. A hitelintézet a vállalkozói kölcsönök adóévi átlagos együttes könyv szerinti értékét a Magyar Nemzeti Bank részére készített évközi jelentéseit alátámasztó nyilvántartásai alapján, az adóév egyes hónapjaira elvégzet t zárlatoknak megfelelően állapítja meg. (1f) A 2009-re vonatkozó beszámolóban szereplő, az (1)-(lb) bekezdés szerinti adó - visszatérítés alapjául szolgáló adatok helyességét az állami adóhatóság december 31-ig jogosult ellen őrizni." 11. A bizottság a törvényjavaslat 12. -ának a következ ő módosítását javasolja : 12. (1) A Különadó tv. 7. -a következő 5. ponttal egészül ki : (E törvény alkalmazásában) 5.vállalkozói kölcsön:a hitel-, kölcsön- vagy pénzügyi lízingszerz ődés alapján fennálló, az Európai Gazdasági Térség tagállamában székhellyel rendelkez ő adóssal szemben fennáll ó követelés, kivéve, ha annak kötelezettj e a) a Hpt pontjában meghatározott fogyasztó, b) az állam, helyi önkormányzat vagy költségvetési szerv, c) a központi bank és a monetáris politikáért felel ő s más intézmény, továbbá a kötelező betétbiztosítási vagy befektetővédelmi feladatot ellátó jogi személy ; d) pénzügyi szervezet (ideértve a székhelye szerinti államban a pénzügyi közvetít őrendszer felügyeletét ellátó szerv ellenőrzése, felügyelete alatt álló jogi személyt, egyéb jogalanyt is) ; f.21 A Különadó tv pontja helyébe a következő rendelkezés lép : (E törvény alkalmazásában) 13. befektetési alapkezelő: a Kbftv. szerinti befektetési alapkezelő, ide nem értve a kockázati t őkealap-kezel őt; 12. A bizottság a törvényjavaslat 13. -ának a következ ő módosítását javasolja : 13. A Különadó tv. a következő 13. -sal egészül ki : 13. A Kormány a hitelintézetek 4/A. szerinti különadó=megállapítási, :bevallási és megfizetési kötelezettsége vonatkozásában a 2019-től alkalmazandó adókulcs (adókulcsok ) mértékére legkés őbb október 31-ig tesz javaslatot. 6

7 13. A bizottság a törvényjavaslat 22. -ának a következő módosítását javasolja: 22. A dohányipari vállalkozások évi egészségügyi hozzájárulásáról szóló évi XCIV. törvény (a továbbiakban: Doveho tv.) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : (E törvény alkalmazásában[:]) 2. dohánytermék gyártására és kereskedelmére irányuló tevékenység : az a vállalkozás i tevékenység, amelyet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különö s szabályairól szóló évi CXXVII. törvényben (a továbbiakban: Jöt.) meghatározott dohánytermé k a) adóraktár=engedélyese, b) importálója[,] vag y c) bejegyzett keresked ője e minőségében végzett vagy végez, feltéve, hogy a dohánytermék gyártására, a Jöt.-ben meghatározott szabadforgalomba bocsátásra[,] vagy magyarországi forgalomba hozatalára, kereskedelmére irányuló tevékenységéb ől származó nettó árbevétele az adóévben elérte a z összes nettó árbevétele 50%-át ; 14. A bizottság a törvényjavaslat 27. -ának a következ ő módosítását javasolja : 27. A Doveho tv. a következ ő 8. -sal egészül ki : 8. E törvénynek az adózással összefügg ő egyes törvények módosításáról szóló évi törvénnyel megállapított rendelkezéseit első ízben abban az adóévben kell alkalmazni, amelynek első napja szeptember 1., utolsó napja pedig a szeptember 1-jét magában foglaló üzleti év utolsó napja, azzal, hogy ebben az adóévben nettó árbevétel alatt [az adó alapja] a szeptember 1. napját magában foglaló üzleti évben elért,a számvitelr ől szóló törvényben meghatározott értékesítésnettó [árbevétele] árbevételét kell érteni. 15. A bizottság a törvényjavaslat 29. -ának a következő módosítását javasolja : 29. A Htv a a következő 23. ponttal egészül ki : (E törvény alkalmazásában.) 23. háziorvos vállalkozó : az a vállalkozó, aki/amely gazdálkodó szervezetként vag y egyéni vállalkozóként külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi vag y fogorvosi alapellátási tevékenységet végez és nettó árbevételének legalább 80%-a e tevékenység[-]végzésre vonatkozó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötöt t finanszírozási szerz ődés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik ; 16. A bizottság a törvényjavaslat 30. -ának a következő módosítását javasolja: 30. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény a) 19. (4) bekezdésében a havi összege 6930 forint (napi összege 231 forint) " szövegrész helyébe a havi összege 7050forint (napi összege 235forint) szöveg, 7

8 b) 24/A. (3) bekezdésében a 16 százaléka szövegrész helyébe a 1 5 százaléka szöveg, c) 51. (2) bekezdésében a 16 százaléka szövegrész helyébe a 15 százaléka szöveg, d) 51/A. (2) bekezdésében a " 16 százaléka" szövegrész helyébe a 1 5 százaléka szöveg, e) 51/A. (3) bekezdésében a " 16 százaléka" szövegrész helyébe a 1 5 százaléka szöveg lép. 17. A bizottság a törvényjavaslat 31. -ának a következő módosítását javasolja : 31. [ ] A szerencsejáték szervezésér ől szóló évi XXXIV. törvény 35. -a a következő (4) bekezdéssel egészül ki : (4) A játékkaszinók játékadójának 3%-át játékos[-]védelmi vagy karitatív célra kel l fordítani. E rendelkezés alkalmazásában játékos-védelmi célnak min ősül különösen a játékosok által ingyenesen, 0-24 óra között hívható telefonos ügyfélszolgálat (zöld szám ) fenntartása, a játékosok részére a szociális ellátórendszer keretében elérhet ő közösségi ellátásokról szóló figyelemfelhívó, illetve folyamatos tájékoztatás biztosítása, valamint a szerencsejátékkal kapcsolatos, esetleges káros mentális, pszichikai vagy szociális hatáso k megelőzése, kezelése. 18. A bizottság a törvényjavaslat 32. (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: (2) A 8. az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba. 19. A bizottság a törvényjavaslatot új 1. és 2. melléklettel kiegészíteni javasolja : 1. melléklet a évi.... törvényhe z Az Szja tv.1.számú melléklet4. pontja a következő alponttal egészül ki : (4.Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes :), a Nemzeti Tehetség Program keretében a kiemelkedően tehetséges fiatalok ésa kiemelkedő tehetséggondozó magánszemélyek számára pályázatban meghatározott feltételekkel és módon folyósított ösztöndíj. 2. mellékle t a évi.... törvényhe z Az Szj a tv.6.számú mellékletii. Mezőgazdaságiőstermel ői termékek és tevékenységek pontjában szerepl ő táblázat 24. sora helyébe a következő rendelkezés lép : 8

9 (Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám) 2 Sző l ővenyige, fás szárú energetikai ültetvényrő l lekerülő tű zifa, faforgács, fűrészpor és fahulladék 4401-b ő l" 9

10 INDOKOLÁ S 1. és 3. A magánnyugdíjról és magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény (Mpt.) a évet követően két alkalommal, 2011-ben és 2012-ben biztosított lehet őséget a magánnyugdíjpénztári tagok részére, hogy visszalépjenek az állami nyugdíjrendszerbe. Ezen ké t konkrét visszalépési lehet őségen kívül az Mpt. kizárólag a magánnyugdíjpénztár végelszámolása vagy felszámolása esetére engedélyezte a magánszemély részére a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépést. Az Szja tv. az említett konkré t időpontokban (2011-ben és 2012-ben) történő, illetve a pénztár végelszámolása/felszámolás a miatti visszalépéseket átmeneti rendelkezésekben rögzítetten kétféle módo n kedvezményezte (kedvezményezi) : ha a magánszemély a visszalép ő tagi kifizetés felvételét választotta (választja), azt esetében a jövedelem kiszámítása során bevételként nem kell(ett) figyelembe venni ( e kifizetés gyakorlatilag adómentes) ; ha a magánszemély a visszalépő tagi kifizetés önkéntes nyugdíjpénztári számlán történ ő jóváírását választotta (választja), úgy a visszalép ő tagi kifizetés adómentessége mellett a magánszemély a visszalép ő tagi kifizetés 20 százalékának megfelel ő, de legfeljebb 30 0 ezer forint összegű (az Szja tv. 44/A. -ában biztosított adó-visszatérítésen felüli) plus z adó-visszatérítésr ől is rendelkezhetett (rendelkezhet). Az Mpt január 1-jétől hatályos rendelkezései értelmében a magánnyugdíjpénztár magánszemély tagja bármikor, időbeli megkötés nélkül kezdeményezheti visszalépését a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe. Az Mpt. egy másik, ugyancsak január 1-j ét ő l hatályos szabálya alapján a pénztártag a pénztári szolgáltatásra való jogosultsága igazolásakor a pénztártól kapható nyugdíj szolgáltatás mértékének ismeretében nyilatkozha t arról, hogy vissza kíván lépni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe. A Javaslat az állami nyugdíjrendszerbe 2014 után történ ő visszalépésekre is biztosítan i kívánja az ismertetett személyi jövedelemadó-kedvezményeket : az Szja tv. 7. (1) bekezdé s j) pont új jc) alpontja olyan bevételéként nevesíti a visszalép ő tagi kifizetés címén kapott összeget, amelyet nem kell figyelembe venni a jövedelem megállapításánál, az új 44/E. pedig arról rendelkezik, hogy abban az esetben, ha a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerb e visszalép ő magán-nyugdjípénztári tag a visszalép ő tagi kifizetés címén kapott összeget önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba utaltatja, az összevont adóalapba tartozó jövedelmé t terhelő adó terhére az átutalt összeg 20 százalékának megfelel ő, de legfeljebb forint adó visszatérítéséről rendelkezhet az egyéb rendelkezési jogosultságain túl. Figyelembe véve, hogy e visszalépésekre folyamatosan sor kerülhet, ezért a visszalépésse l összefüggő személyi jövedelemadó-kedvezményeket az Szja tv. fő szövegében (és nem átmeneti rendelkezésekben) célszerű szerepeltetni. 2. Tekintettel arra, hogy a törvényjavaslatba új 1. kerül beiktatásra, szükséges az eredet i 1. jogtechnikai jellegű pontosítása. 4. Átmeneti rendelkezés beiktatása, amely biztosítja, hogy az Szja tv. egyes új vagy módosított rendelkezéseit már a évre is lehessen alkalmazni (a társadalombiztosítás i nyugdíjrendszerbe való visszalépéssel összefügg ő rendelkezések, a Nemzeti Tehetsé g Program keretében folyósított ösztöndíjak, adómentessége, a fás szárú energetika i ültetvényről lekerülő tűzifa, faforgács, fűrészpor és fahulladék őstermelésb ől származó termékké történő minősítése). 5. A javaslat szerint a növekedési adóhitelt igénybe vev ő adózó csökkentheti a növekedés i adóhitelre jutó adó még meg nem fizetett összegét, ha a növekedési adóhitelre vonatkoz ó 10

11 nyilatkozatot követő két adóévben tárgyi eszköz beruházást és létszámnövelést valósít meg. Ez a csökkentés végleges adókedvezményként csökkenti a növekedési adóhitelt igénybe vev ő adózó által a növekedési adóhitelre jutó társasági adó még meg nem fizetett összegét. A kedvezmény mértéke a kedvezményezett beruházási érték 19 százaléka, de nem lehet több, mint a növekedési adóhitelre jutó adó még meg nem fizetett összegének 70%-a. A kedvezményezett beruházási érték a korábban még használatba nem vett tárgyi eszkö z bekerülési értéke, de legfeljebb a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma növekményének és 10 millió forint szorzata. Nem vehető figyelembe olyan eszköz, amelyr e nem számolható el, vagy nem szabad elszámolni terv szerinti értékcsökkenést. A kedvezményezett beruházási értékként érvényesített összeget elszámolt értékcsökkenés i leírásnak kell tekinteni a társasági adóban. Az új munkahelyeket legalább 2 évig, fenn kel l tartani, ellenkező esetben a kedvezmény arányos része visszafizetendő. Nem alkalmazhatja a fenti kedvezményt az adózó, ha a nyilatkozat adóévében a társaság i adótörvény szerinti adókedvezményt vesz igénybe beruházására tekintettel. 6. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működ ő Részvénytársaság 2012-ben állam i (mögöttes) kezességgel megújításra került adóssága fennálló állományát az állam átvállalja. Annak érdekében, hogy ez az átvállalás ne járjon nem szándékolt adózási hatásokkal, szükséges a társasági adótörvény kiegészítése a társaság adóalapj ának számítására vonatkoz ó speciális rendelkezésekkel. A javaslat kimondja, hogy a rendelkezéseket már a adóév vonatkozásában is alkalmazni lehet. 7. A javaslat alapján a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság álta l igénybe vehet ő adóalap-korrekció állami támogatásnak min ősül a vonatkozó uniós jogszabályok alkalmazásában. 8. Nyelvhelyességi módosítás. 9. Azon hitelintézetek, amelyek 2014-et követ ően újonnan vesznek fel befektetés i vállalkozási és lízingtevékenységet, az adóalapjukat úgy állapítják meg, hogy ezen új tevékenységet is figyelembe veszik. Az új tevékenység vonatkozásában a tevékenységre vonatkozó adóalapból kell kiindulni, tehát befektetési tevékenységnél a nettó árbevételb ől. Az adóalap nem rögzített egy konkrét évhez, hanem mindig az aktuális beszámolóra épül. A különadót a hitelintézet az adóévet követő adóév szeptember 10-ig állapítja meg, vallja be é s két egyenl ő részletben a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig megfizeti. 10. Azon hitelintézetek számára, amelyek aktív szerepet vállaltak a gazdasági növekedé s támogatásában és az elmúlt időszakban jelent ősen növelték hitelezési aktivitásukat, továbbá várhatóan növelni fogják, indokolt adó-visszatérítést biztosítani tól évente összese n legfeljebb 10 milliárd forint összegű bankadó-visszatérítés illeti meg azokat a hitelintézeteket, amelyek esetében a vállalkozói kölcsönök állománya és az adóévet megel őző második adóév között növekedett (például 2016-ban a és közötti növekedést kell figyelembe venni). A bankadó-visszatérítés a vizsgált id őszaki hitelezés i növekedésb ől való részesedésük arányában illeti meg a hitelintézeteket, melyet külö n kérelemre az adóhatóság állapít meg. Az adó-visszatérítés a vállalkozói kölcsönök állomány a növekedésének összege, de nem haladhatja meg a bankadó 30%-át, azzal, hogy a rendelkezé s alkalmazásakor az bejelentés benyújtására el őírt határid ő utolsó napján egymás kapcsolt vállalkozásának minősülő jogosultakat egy hitelintézetnek kell tekinteni. Amennyiben a z igények összessége több, mint 10 milliárd forint, akkor a 10 milliárd forint úgy oszlik meg a z egyes igényl ők között, mint ahogyan a vállalkozói kölcsönállomány növekedése k megoszlanak az igénylők által elért összes növekedésben. A jogerős határozattal megállapított visszatérítés összegét az adóhatóság a pénzügyi szervezetek különadója adószámlán jóváírja. Ha a hitelintézet pénzügyi szervezetek különadó kötelezettsége vagy a vállalkozói kölcsö n 11

12 állomány önellen őrzés vagy az adóhatóság ellenőrzése eredményeképpen csökken, akkor a csökkenésre tekintettel az adó-visszatérítés arányos részét az adózó köteles az önellenőrzés benyújtásával, illetve az adóhatóság határozatának joger őre emelkedésének napjával visszafizetni. Ilyen esetben a többi jogosult hitelintézetet megillet ő adó-visszatéríté s módosításáról az állami adóhatóság a visszafizetés napját követő 30 napon belül határozatban rendelkezik. A hitelintézet a vállalkozói kölcsönök adóévi átlagos együttes könyv szerinti értékét a Magya r Nemzeti Bank részére készített évközi jelentéseit alátámasztó nyilvántartásai alapján, a z adóév egyes hónapjaira elvégzett zárlatoknak megfelelően állapítja meg. A 2009-re vonatkozó beszámolóban szerepl ő adó-visszatérítés alapjául szolgáló adato k helyességét az állami adóhatóság december 31-ig jogosult ellenőrizni. 11. A vállalkozói kölcsön fogalmának meghatározása a pénzügyi szervezetek különadój a kapcsán kérelmezhető adó-visszatérítésre tekintettel. A rendelkezés alkalmazásában vállalkozói kölcsönnek minősül a nem a fogyasztó, a pénzügyi közvetít ő rendszer szerepl ői, vagy az állam és önkormányzat részére nyújtott kölcsön. 12. Nyelvhelyességi módosítás. 13.Nyelvhelyességi módosítás. 14. A dohányipari vállalkozások évi egészségügyi hozzájárulásáról szóló év i XCIV. törvény (a továbbiakban: Doveho tv.) hatályos és a közteher állandóvá válását követően is fennmaradó szabályai szerint a hozzájárulás fizetésére az a dohány-gyártó, dohánytermék bejegyzett keresked ő, importáló köteles, akinek az adott adóévben a nettó árbevétele legalább 50%-ban dohány-gyártásból, dohánytermék kereskedelemb ől származott. Annak érdekében, hogy a dohányipari hozzájárulás zökken őmentesen állandó fizetés i kötelezettséggé váljék, a törvényjavaslat átmeneti rendelkezést fogalmaz meg. E szerint a törvénymódosítás hatálybalépésétől (2015. szeptember 1.) átmeneti, tipikusan 12 hónapnál rövidebb, a szeptember 1-jét magában foglaló üzleti év végéig tartó adóév jön létre, am i a naptári évvel azonos üzleti éves vállalkozások esetén mindössze négy hónap lenne. Ez megfelel ően rövid időszak ahhoz, hogy ha az adózók árbevétele szezonálisan alakul, akkor a z összetétel pillanatnyi állapotának megfelelően az adókötelezettséget elkerülhetik (a dohány - gyártási, dohánykereskedelmi árbevételt az összes árbevétel 50 %-a alá esik és így ne m válnak fizetésre kötelezetté). Ezért a módosító javaslat kiegészíti a törvényjavaslat szerinti átmeneti szabályt. Ennek értelmében a hozzájárulás-fizetési kötelezettségre kötelezett személyének megállapítása és a z adókötelezettség vizsgálatakor is a módosítás hatálybalépése napját magában foglaló telje s üzleti év és nem csak a tipikusan 12 hónapnál rövidebb átmeneti adóév nettó árbevételét kel l figyelembe venni. 15.Nyelvhelyességi módosítás. 16. Jogtechnikai jellegű módosítás. 17. Jogtechnikai jellegű és nyelvhelyességi módosítás. 18. Jogtechnikai jellegű módosítás. 19. Az Szja tv. I. számú és 6. számú mellékletének egyes rendelkezéseit módosít ó mellékletek beiktatása a törvényjavaslatba. A törvényjavaslat új I. melléklete új adómentes jogcímmel egészíti ki az Szja tv. 1. számú mellékletét, amely szerint adómentes a Nemzeti Tehetség Program keretében a kiemelked ően 12

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2014 OKT 2 1. T/1705. számú törvényjavasla t az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról szóló

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2014. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló,

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015 JÚN 2 2. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

VAN MEGOLDÁS. Van megoldás! Budapest, 2007-április-12 Dr. Mészáros József a Barankovics István Alapítvány Kuratóriumának elnöke

VAN MEGOLDÁS. Van megoldás! Budapest, 2007-április-12 Dr. Mészáros József a Barankovics István Alapítvány Kuratóriumának elnöke VAN MEGOLDÁS Közéleti vitáinkat gyakorta a tartalmatlan szócséplés határozza meg. Előkészítetlen, kapkodó kormányzati koncepciók kapcsán alakulnak ki viták, mely vitáknak igazi eredménye nem lehet, hiszen

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

Készítette: Szikora Gáborné

Készítette: Szikora Gáborné * Készítette: Szikora Gáborné *I. Fogalmak pontosítása, módosulása *Hatály: 2014.január 01. Adomány - kikerül a fogalomból az Szja törvényre hivatkozás - egy nyújtott támogatás az egyéb változatlan előírásokra

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL ÚTMUTATÓ a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap elszámolásához, befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez Budapest, 2004.

Részletesebben

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Az Országgylés november 12-én elfogadta a 2008-as adócsomagot, amely az eredetihez képest több ponton is lényegesen módosult. Általános forgalmi adó Az Országgylés által

Részletesebben

T/,, számú. törvényjavaslat

T/,, számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA OR S"L ^

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ A bevallást - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.)

Részletesebben

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény. 1 Társasági adó bevallás Bevallás - 1329. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja új: energiaellátók jövedelemadó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Székhelynek

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához  Székhelynek 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Az éves bevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani és az

Részletesebben

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

Hatályos: 2010. adóévre

Hatályos: 2010. adóévre Az Esztergomi Önkormányzat többször módosított* 52/2005.(XII.15.) ör. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetbe foglalva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.), és az adózás rendjéről szóló

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

- 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN

- 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN - 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN A bevallást az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.) meghatározott

Részletesebben