Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére"

Átírás

1 Urszággwles r{ivatal a irománysz ám : t i /( ( Érkezett : 2015 JÓN 0 3. Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Költségvetési bizottság a HHSZ 45. (5) bekezdése alapján az adózással összefügg ő egyes törvények módosításáról szóló T/4741. számú törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti el ő. 1. A bizottság a törvényjavaslatot új 1. -sal kiegészíteni javasolja : 1. & A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szj a tv.) 7. (1) bekezdés]) pontja a következőjc)alponttal egészül ki : /7. (1) A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket: j) azt az összeget, amelyet/ _jc)a magánnyugdíipéntár tagja a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történ ő visszalépése esetén a magánnyugdíipénztártól visszalépő tagi kifizetésként kap ;" 2. A bizottság a törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasolja : 1. Az [személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban :] Szja tv.[)] 8. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (1) Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke ha e törvény másként nem rendelkezik az adóalap 15 százaléka_"[. ] 3. A bizottság a törvényjavaslatot új 4. -sal kiegészíteni javasolja : 4. Az Szja tv. a következő 44/E. -sal egészül ki :

2 44/E. (1) A magánnyugdíjpénztár tagja társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történ ő visszalépése esetén a visszalépés évének adóbevallásában (munkáltatói adómegállapítá s esetén a munkáltatónak átadott) vagy önellenőrzésében tett nyilatkozattal, a pénztár igazolás a alapján rendelkezhet az összevont adóalapja adójának az adókedvezmények, valamint a 44/A - 44/D. rendelkezései szerinti átutalási összeg(ek) levonása után fennmaradó részébőla magánnyugdíjpénztár által önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba az adóévben átutal t visszalépő tagi kifizetések 20 százalékának megfelel ő, de legfeljebb forint ad ó visszatérítéséről. (2) Az adóhatóság egyebekben a 44/A. rendelkezéseinek értelemszerű alkalmazásával az adó-visszatérítés kiutalását annak az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárnak a pénzforgalm i számlájára teljesíti, amelyhez az (1) bekezdés szerinti összeg átutalása történt. 4. A bizottság a törvényjavaslatot új 5. és 6. -sal kiegészíteni javasolja : 5. Az Szja tv. a következő 85. -sal egészül ki : 85. (1) E törvénynek az adózással összefügg ő egyes törvények módosításáról szól ó évi..... törvénnyel megállapított, illetve módosított rendelkezéseit a hatálybalépésü k napjától megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni a (2 ) bekezdésben foglaltak figyelembevételével. (2) E törvénynek az adózással összefügg ő egyes törvények módosításáról szóló évi... törvénnyel megállapított 7. (1) bekezdésj)pontjc)alpontjának, 44/E. -ának, 1.számú melléklet4.pont 4.29 alpontjának és 6.számú mellékletii. Mezőgazdaságiőstermel ő i termékek és tevékenységek pontjában szerepl ő táblázat 24. sorának rendelkezését a január 1-jét követően keletkezett bevételekre is lehet alkalmazni. 6. Az Szja tv. a) 1.számú mellékleteaz 1.melléklet, b) 6.számú mellékletea 2.melléklet szerint módosul. 5. A bizottság a törvényjavaslat 7. -ában a Tao. törvény 26/A. -át megállapító rendelkezést új (7)-(10) bekezdéssel kiegészíteni javasolja : (7) Nem alkalmazhatja az (1) bekezdés szerinti rendelkezéseket az adózó a végelszámolás, a felszámolás kezdő napját megelőző nappal lezáruló adóévben és a végelszámolás időszaka alatt, vagy - ha végelszámolás, felszámolás nélkül szűnik meg jogutód nélkül - utols ó adóévében. (8) A növekedési adóhitelt igénybe vevő adózó az (1) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozat megtételének adóévét követő két adóévben megvalósult beruházása kapcsána növekedési adóhitel összegére jutó adó még meg nem fizetett összegét választása szerint csökkentheti a (8b) bekezdés szerinti kedvezményezett beruházási érték 19%-ával, legfeljebb a növekedési adóhitelre jutó társasági adó még meg nem fizetett összegének 70%-áig a (8a) - (8c) bekezdésekben foglalt feltételek teljesülése esetén. (8a) Kedvezményezett beruházási érték az (1) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkoza t adóévét követő adóévben az adózó (ide nem értve az adózó külföldi telephelyét) álta l beszerzett, el őállított, korábban még használatba nem vett tárgyi eszköz bekerülési értéke, d e 2

3 legfeljebb a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (1) bekezdés d) pontja szerint i nyilatkozat adóévét követő adóévben és második adóévben bekövetkezett, a külföld i telephelyen foglalkozatott létszám figyelmen kívül hagyásával számított növekményének é s 10 millió forintnak a szorzata, azzal, hogy a (8) bekezdés szerinti kedvezmény ne m érvényesíthető olyan tárgyi eszközzel kapcsolatban elszámolt beruházásra, amely tárgy i eszközre nem számolható el vagy nem szabad elszámolni terv szerinti értékcsökkenést. (8b) A (8a) bekezdésben meghatározott tárgyi eszköz vonatkozásában a (8) bekezdé s szerint érvényesített összeget az adóalapnál elszámolt értékcsökkenési leírásnak kell tekinteni. (8c) A (8b) bekezdésben meghatározott beruházás esetén a kedvezmény igénybevételéne k feltétele, hogy az adózó a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát növelje és azokat a z új munkahelyeket, amelyeket a statisztikai állományi létszám növekményénél figyelembe vett az első alkalommal történ ő betöltésük id őpontját követ ően legalább két éven keresztül az érintett régióban fenntartja. Amennyiben a (8a) bekezdés szerint figyelembe vett foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma csökken, az adózó köteles visszafizetni a létszámcsökkenés és 10 millió forint szorzatának 19%-át. (9) A növekedési adóhitelt igénybe vev ő adózó, amely az adóbevallás megtételét követ ően alkalmazza a (8)-(8c) bekezdéseket, a (4) bekezdés szerint megállapított növekedés i adóhitelre jutó adót az adóhatósághoz benyújtott nyilatkozatával módosítja. (10) Nem alkalmazhatja a (8)-(8c) bekezdés szerinti rendelkezéseket az adózó, ha a nyilatkozat megtételének adóévben e törvény szerinti adókedvezményt vesz igényb e beruházására tekintettel. 6. A bizottság a törvényjavaslat 9. -ának a következ ő módosítását javasolja : 9. A Tao. törvény 29/A. -a a következő (9)-[(11)](13) bekezdéssel egészül ki : (9) E törvénynek az adózással összefügg ő egyes törvények módosításáról szóló évi... törvénnyel (a továbbiakban : Módosító törvény) megállapított 4. 10/b. pontja a adóév vonatkozásában is alkalmazandó. (10) E törvénynek a Módosító törvénnyel módosított 7. (1) bekezdés r) pontját az adózó a adóévi adókötelezettségének megállapítása során választása szerint alkalmazza. (11) E törvénynek a Módosító törvénnyel megállapított, növekedési adóhitelre vonatkoz ó rendelkezéseit az adózó els ő alkalommal a adóévi adókötelezettsége megállapítása során alkalmazhatja. (12) A Budapesti Közlekedési Zártkör űen M űköd ő Részvénytársaság adózás el őtti eredményét csökkenti a jogszabály vagy kormányhatározat alapján a Magyar Állam részér ől átvállalt vagy elengedett kötelezettség elszámolásából adódó bevétel összege. (13) E törvénynek az egyes adótörvények módosításáról szóló évi... törvénnye l megállapított 29/A. (12) bekezdését a Budapesti Közlekedési Zártkör űen Működ ő Részvénytársaság a évi adókötelezettségének megállapítása során is alkalmazhatja. 7. A bizottság a törvényjavaslatot új 10. -sal kiegészíteni javasolja : 10. A Tao. törvény 30/B. -a helyébe a következ ő rendelkezés lép : 30/B.& (1) E törvény 29/A. (3) és (4) bekezdés e 3

4 a) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és a z 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésér ől szóló, október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., , 1. o.), b) a pályavasúti vagy a közszolgáltatási tevékenységhez nem kapcsolódó eszközö k kivezetése vonatkozásában az Európai Unió m űködéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 18- i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., , l.o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz. (2) E törvény 29/A. (12) bekezdése a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésér ő l szóló, október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., , 1. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz. " 8. A bizottság a törvényjavaslat 11. (3) bekezdésének a következ ő módosítását javasolja : (3) A Különadó tv. 4/A. (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép : (A különadó mértéke) a) hitelintézet esetén az adóalap 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,1 5 százalék, az e feletti összegr e aa) 0,31 százalék 2016-ban, ab) 0,21 százalék 2017-ben és 2018-ba n azzal, hogy a hitelintézet által az üzleti évre (adóévre) fizetend ő különadó mértéke nem haladhatja meg a adóévben fizetett (fizetend ő) különadó összegét. 9. A bizottság a törvényjavaslatot új 12. -sal kiegészíteni javasolja : 12. A Különadó tv. 4/A. (11) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (11) Az a hitelintézet, amely december 31-et követően befektetési szolgáltatás nyújtását, befektetési tevékenység végzését, vagy pénzügyi lízing nyújtását új tevékenységként kezdi meg, ezen tevékenységek vonatkozásában külön adókötelezettsége t állapít meg a (4) bekezdés 3. pontjának és a (6) bekezdés c) pontjának megfelel ő alkalmazásával az adóévi beszámoló adataira figyelemmel. A különadót a hitelintézet az adóévet követő adóév szeptember 10-ig állapítja meg, vallja be és két egyenl ő részletbena negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig megfizeti. 10. A bizottság a törvényjavaslatot új 13. -sal kiegészíteni javasolja : 13. A Különadó tv. 5. -a a következő (l)-(1f) bekezdéssel egészül ki : (1) A hitelintézeteket a pénzügyi szervezetek különadója 4/A. (6) bekezdése szerint az adóévre kiszámított összegéb ől 2016-tól kezdődően naptári évenként együttesen legfeljebb 1 0 milliárd forint összeg ű adó-visszatérítés illeti meg. Az adó-visszatérítésre azoka hitelintézetek jogosultak, amelyeknél a vállalkozói kölcsönök állománya a 2009-re vonatkoz ó beszámoló mérlegfordulónapja és az adóévet megel őző második adóévre vonatkozó beszámoló mérlegfordulónapja között növekedett. A 10 milliárd forint összegű adó - visszatérítés a jogosultak között olyan arányban oszlik meg, amilyen arányt az egyes 4

5 jogosultaknál a vállalkozói kölcsönök állományának az említett napok között bekövetkezet t növekedése a vállalkozói kölcsönök állományának az összes jogosultnál az ugyanazon napo k között bekövetkezett növekedéséhez viszonyítva (százalékban kifejezve, két tizedespontr a kerekítve) képvisel. Az egyes hitelintézeteknél a vállalkozói kölcsönök állományának növekedése egyenlő a vállalkozói kölcsönöknek az adóévet megel őző második adóévr e vonatkozó beszámolójuk mérlegfordulónapjára meghatározott együttes könyv szerint i értékéb ől a vállalkozói kölcsönöknek a 2009-re vonatkozó beszámolójuk mérlegfordulónapjára meghatározott együttes könyv szerinti értékét meghaladó résszel.a hitelintézetet megillet ő adó-visszatérítés nem haladhatja meg az általa fizetendő pénzügy i szervezetek különadója megállapításakor a 4/A. (6) bekezdés szerint az adóévre kiszámított összeg 30 százalékát, azzal, hogy e rendelkezés alkalmazásakor az bejelentés benyújtásár a előírt határid ő utolsó napján egymás kapcsolt vállalkozásának min ősül ő jogosultakat egy hitelintézetnek kell tekinteni, valamint ez a korlát a többi hitelintézetet egyedileg megillet ő adó-visszatérítés összegét nem módosítja. (la) A vállalkozói kölcsönök állományának az adó-visszatérítés alapjául szolgál ó növekedését az (1) bekezdés szerint adó-visszatérítésre jogosult adózó a számvitelről szóló törvény és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletek rendelkezései szerint vezetet t nyilvántartásainak megfelelően, átalakulást, egyesülést vagy szétválást követ ően az (lb ) bekezdésben foglaltakat is figyelembe véve megállapítja, valamint a pénzügyi szervezete k különadója adóévre vonatkozó összegéről szóló adóbevallásában az állami adóhatóságnak bejelenti, és egyidejűleg kérelmezi az (1) bekezdés szerinti adó-visszatérítést. A bejelenté s elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának nincs helye. Téves bejelentés eseténa bejelentés módosítása nem eredményezi az adózót megillető adó-visszatérítés növekedését.a kérelmek alapján az állami adóhatóság az egyes adózókat megillet ő adó-visszatérítéseketa bejelentés benyújtására el őírt határid ő lejártát követő 60. napig megállapítja. Az adózót megillető, joger ős határozattal megállapított adó-visszatérítés összegét az állami adóhatóság a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a pénzügyi szervezetek különadójáról vezetett számlán jóváírja az adózó javára. (lb) Hitelintézet átalakulását, egyesülését és szétválását követ ően a jogutód a vállalkozó i kölcsönök állományának növekedését a jogel őd irányadó beszámolójában szerepl ő adatokat figyelembe véve egyesülés esetén azokat összesítve, szétválás esetén azokat megosztva állapítja meg. Szétválás esetén az irányadó beszámoló alapjául szolgáló leltárban ésa végleges átalakulási vagyonleltárban egyaránt szerepl ő vállalkozói kölcsönöket az egye s jogutódok között a végleges átalakulási vagyonleltár szerinti megosztásuk szerint, de az irányadó beszámoló alapjául szolgáló könyv szerinti értéküknek megfelelően kell számításb a venni; az irányadó beszámoló alapjául szolgáló leltárban még szerepl ő, de a véglege s átalakulási vagyonleltárban már nem szereplő vállalkozói kölcsönök együttes (az irányad ó beszámoló alapjául szolgáló) könyv szerinti értékének összegét a jogutódok között a jogel ődjük végleges vagyonmérlege szerinti (könyv szerinti értéken számításba vett) saját tőkéjéből történő részesedésük arányában kell megosztani. E rendelkezések alkalmazásakor, kiválás esetén a fennmaradó hitelintézet egyszerre min ősül jogel ődnek és jogutódnak. (1c) A pénzügyi szervezetek különadója fizetend ő összegét e törvény vagy más törvény rendelkezése alapján csökkent ő tételt a hitelintézet csak az (1)-(lb) bekezdés szerinti adó - visszatérítéssel csökkentett adó összegéig érvényesítheti. (1 d) Ha a hitelintézet pénzügyi szervezetek különadó kötelezettsége vagy a vállalkozó i kölcsön állomány önellen őrzés vagy az adóhatóság ellen őrzése eredményeképpen csökken, akkor a csökkenésre tekintettel az adó-visszatérítés arányos részét az adózó köteles az önellenőrzés benyújtásával, illetve az adóhatóság határozata jogerőre emelkedésének napjával visszafizetni, azzal, hogy ilyen esetben a többi jogosult hitelintézetet megillet ő adó - 5

6 visszatérítés módosításáról az állami adóhatóság a visszafizetés napját követ ő 30 napon belü l határozatban rendelkezik. (le) Ha a vállalkozói kölcsönöknek a mérlegfordulónapon fennálló együttes köny v szerinti értéke jelent ősen meghaladja a vállalkozói kölcsönök adóévi átlagos együttes köny v szerinti értékét, akkor a hitelintézet köteles bizonyítani, hogy magatartása nem ellentétes a rendeltetésszerű joggyakorlásnak az adózás rendjér ől szóló törvényben meghatározott alapelvével. A hitelintézet az(la) bekezdés szerinti bevallásában adatot szolgáltata vállalkozói kölcsönök adóévi átlagos állományáról. A hitelintézet a vállalkozói kölcsönök adóévi átlagos együttes könyv szerinti értékét a Magyar Nemzeti Bank részére készített évközi jelentéseit alátámasztó nyilvántartásai alapján, az adóév egyes hónapjaira elvégzet t zárlatoknak megfelelően állapítja meg. (1f) A 2009-re vonatkozó beszámolóban szereplő, az (1)-(lb) bekezdés szerinti adó - visszatérítés alapjául szolgáló adatok helyességét az állami adóhatóság december 31-ig jogosult ellen őrizni." 11. A bizottság a törvényjavaslat 12. -ának a következ ő módosítását javasolja : 12. (1) A Különadó tv. 7. -a következő 5. ponttal egészül ki : (E törvény alkalmazásában) 5.vállalkozói kölcsön:a hitel-, kölcsön- vagy pénzügyi lízingszerz ődés alapján fennálló, az Európai Gazdasági Térség tagállamában székhellyel rendelkez ő adóssal szemben fennáll ó követelés, kivéve, ha annak kötelezettj e a) a Hpt pontjában meghatározott fogyasztó, b) az állam, helyi önkormányzat vagy költségvetési szerv, c) a központi bank és a monetáris politikáért felel ő s más intézmény, továbbá a kötelező betétbiztosítási vagy befektetővédelmi feladatot ellátó jogi személy ; d) pénzügyi szervezet (ideértve a székhelye szerinti államban a pénzügyi közvetít őrendszer felügyeletét ellátó szerv ellenőrzése, felügyelete alatt álló jogi személyt, egyéb jogalanyt is) ; f.21 A Különadó tv pontja helyébe a következő rendelkezés lép : (E törvény alkalmazásában) 13. befektetési alapkezelő: a Kbftv. szerinti befektetési alapkezelő, ide nem értve a kockázati t őkealap-kezel őt; 12. A bizottság a törvényjavaslat 13. -ának a következ ő módosítását javasolja : 13. A Különadó tv. a következő 13. -sal egészül ki : 13. A Kormány a hitelintézetek 4/A. szerinti különadó=megállapítási, :bevallási és megfizetési kötelezettsége vonatkozásában a 2019-től alkalmazandó adókulcs (adókulcsok ) mértékére legkés őbb október 31-ig tesz javaslatot. 6

7 13. A bizottság a törvényjavaslat 22. -ának a következő módosítását javasolja: 22. A dohányipari vállalkozások évi egészségügyi hozzájárulásáról szóló évi XCIV. törvény (a továbbiakban: Doveho tv.) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : (E törvény alkalmazásában[:]) 2. dohánytermék gyártására és kereskedelmére irányuló tevékenység : az a vállalkozás i tevékenység, amelyet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különö s szabályairól szóló évi CXXVII. törvényben (a továbbiakban: Jöt.) meghatározott dohánytermé k a) adóraktár=engedélyese, b) importálója[,] vag y c) bejegyzett keresked ője e minőségében végzett vagy végez, feltéve, hogy a dohánytermék gyártására, a Jöt.-ben meghatározott szabadforgalomba bocsátásra[,] vagy magyarországi forgalomba hozatalára, kereskedelmére irányuló tevékenységéb ől származó nettó árbevétele az adóévben elérte a z összes nettó árbevétele 50%-át ; 14. A bizottság a törvényjavaslat 27. -ának a következ ő módosítását javasolja : 27. A Doveho tv. a következ ő 8. -sal egészül ki : 8. E törvénynek az adózással összefügg ő egyes törvények módosításáról szóló évi törvénnyel megállapított rendelkezéseit első ízben abban az adóévben kell alkalmazni, amelynek első napja szeptember 1., utolsó napja pedig a szeptember 1-jét magában foglaló üzleti év utolsó napja, azzal, hogy ebben az adóévben nettó árbevétel alatt [az adó alapja] a szeptember 1. napját magában foglaló üzleti évben elért,a számvitelr ől szóló törvényben meghatározott értékesítésnettó [árbevétele] árbevételét kell érteni. 15. A bizottság a törvényjavaslat 29. -ának a következő módosítását javasolja : 29. A Htv a a következő 23. ponttal egészül ki : (E törvény alkalmazásában.) 23. háziorvos vállalkozó : az a vállalkozó, aki/amely gazdálkodó szervezetként vag y egyéni vállalkozóként külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi vag y fogorvosi alapellátási tevékenységet végez és nettó árbevételének legalább 80%-a e tevékenység[-]végzésre vonatkozó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötöt t finanszírozási szerz ődés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik ; 16. A bizottság a törvényjavaslat 30. -ának a következő módosítását javasolja: 30. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény a) 19. (4) bekezdésében a havi összege 6930 forint (napi összege 231 forint) " szövegrész helyébe a havi összege 7050forint (napi összege 235forint) szöveg, 7

8 b) 24/A. (3) bekezdésében a 16 százaléka szövegrész helyébe a 1 5 százaléka szöveg, c) 51. (2) bekezdésében a 16 százaléka szövegrész helyébe a 15 százaléka szöveg, d) 51/A. (2) bekezdésében a " 16 százaléka" szövegrész helyébe a 1 5 százaléka szöveg, e) 51/A. (3) bekezdésében a " 16 százaléka" szövegrész helyébe a 1 5 százaléka szöveg lép. 17. A bizottság a törvényjavaslat 31. -ának a következő módosítását javasolja : 31. [ ] A szerencsejáték szervezésér ől szóló évi XXXIV. törvény 35. -a a következő (4) bekezdéssel egészül ki : (4) A játékkaszinók játékadójának 3%-át játékos[-]védelmi vagy karitatív célra kel l fordítani. E rendelkezés alkalmazásában játékos-védelmi célnak min ősül különösen a játékosok által ingyenesen, 0-24 óra között hívható telefonos ügyfélszolgálat (zöld szám ) fenntartása, a játékosok részére a szociális ellátórendszer keretében elérhet ő közösségi ellátásokról szóló figyelemfelhívó, illetve folyamatos tájékoztatás biztosítása, valamint a szerencsejátékkal kapcsolatos, esetleges káros mentális, pszichikai vagy szociális hatáso k megelőzése, kezelése. 18. A bizottság a törvényjavaslat 32. (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: (2) A 8. az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba. 19. A bizottság a törvényjavaslatot új 1. és 2. melléklettel kiegészíteni javasolja : 1. melléklet a évi.... törvényhe z Az Szja tv.1.számú melléklet4. pontja a következő alponttal egészül ki : (4.Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes :), a Nemzeti Tehetség Program keretében a kiemelkedően tehetséges fiatalok ésa kiemelkedő tehetséggondozó magánszemélyek számára pályázatban meghatározott feltételekkel és módon folyósított ösztöndíj. 2. mellékle t a évi.... törvényhe z Az Szj a tv.6.számú mellékletii. Mezőgazdaságiőstermel ői termékek és tevékenységek pontjában szerepl ő táblázat 24. sora helyébe a következő rendelkezés lép : 8

9 (Sorszám Megnevezés Vámtarifaszám) 2 Sző l ővenyige, fás szárú energetikai ültetvényrő l lekerülő tű zifa, faforgács, fűrészpor és fahulladék 4401-b ő l" 9

10 INDOKOLÁ S 1. és 3. A magánnyugdíjról és magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény (Mpt.) a évet követően két alkalommal, 2011-ben és 2012-ben biztosított lehet őséget a magánnyugdíjpénztári tagok részére, hogy visszalépjenek az állami nyugdíjrendszerbe. Ezen ké t konkrét visszalépési lehet őségen kívül az Mpt. kizárólag a magánnyugdíjpénztár végelszámolása vagy felszámolása esetére engedélyezte a magánszemély részére a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépést. Az Szja tv. az említett konkré t időpontokban (2011-ben és 2012-ben) történő, illetve a pénztár végelszámolása/felszámolás a miatti visszalépéseket átmeneti rendelkezésekben rögzítetten kétféle módo n kedvezményezte (kedvezményezi) : ha a magánszemély a visszalép ő tagi kifizetés felvételét választotta (választja), azt esetében a jövedelem kiszámítása során bevételként nem kell(ett) figyelembe venni ( e kifizetés gyakorlatilag adómentes) ; ha a magánszemély a visszalépő tagi kifizetés önkéntes nyugdíjpénztári számlán történ ő jóváírását választotta (választja), úgy a visszalép ő tagi kifizetés adómentessége mellett a magánszemély a visszalép ő tagi kifizetés 20 százalékának megfelel ő, de legfeljebb 30 0 ezer forint összegű (az Szja tv. 44/A. -ában biztosított adó-visszatérítésen felüli) plus z adó-visszatérítésr ől is rendelkezhetett (rendelkezhet). Az Mpt január 1-jétől hatályos rendelkezései értelmében a magánnyugdíjpénztár magánszemély tagja bármikor, időbeli megkötés nélkül kezdeményezheti visszalépését a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe. Az Mpt. egy másik, ugyancsak január 1-j ét ő l hatályos szabálya alapján a pénztártag a pénztári szolgáltatásra való jogosultsága igazolásakor a pénztártól kapható nyugdíj szolgáltatás mértékének ismeretében nyilatkozha t arról, hogy vissza kíván lépni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe. A Javaslat az állami nyugdíjrendszerbe 2014 után történ ő visszalépésekre is biztosítan i kívánja az ismertetett személyi jövedelemadó-kedvezményeket : az Szja tv. 7. (1) bekezdé s j) pont új jc) alpontja olyan bevételéként nevesíti a visszalép ő tagi kifizetés címén kapott összeget, amelyet nem kell figyelembe venni a jövedelem megállapításánál, az új 44/E. pedig arról rendelkezik, hogy abban az esetben, ha a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerb e visszalép ő magán-nyugdjípénztári tag a visszalép ő tagi kifizetés címén kapott összeget önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba utaltatja, az összevont adóalapba tartozó jövedelmé t terhelő adó terhére az átutalt összeg 20 százalékának megfelel ő, de legfeljebb forint adó visszatérítéséről rendelkezhet az egyéb rendelkezési jogosultságain túl. Figyelembe véve, hogy e visszalépésekre folyamatosan sor kerülhet, ezért a visszalépésse l összefüggő személyi jövedelemadó-kedvezményeket az Szja tv. fő szövegében (és nem átmeneti rendelkezésekben) célszerű szerepeltetni. 2. Tekintettel arra, hogy a törvényjavaslatba új 1. kerül beiktatásra, szükséges az eredet i 1. jogtechnikai jellegű pontosítása. 4. Átmeneti rendelkezés beiktatása, amely biztosítja, hogy az Szja tv. egyes új vagy módosított rendelkezéseit már a évre is lehessen alkalmazni (a társadalombiztosítás i nyugdíjrendszerbe való visszalépéssel összefügg ő rendelkezések, a Nemzeti Tehetsé g Program keretében folyósított ösztöndíjak, adómentessége, a fás szárú energetika i ültetvényről lekerülő tűzifa, faforgács, fűrészpor és fahulladék őstermelésb ől származó termékké történő minősítése). 5. A javaslat szerint a növekedési adóhitelt igénybe vev ő adózó csökkentheti a növekedés i adóhitelre jutó adó még meg nem fizetett összegét, ha a növekedési adóhitelre vonatkoz ó 10

11 nyilatkozatot követő két adóévben tárgyi eszköz beruházást és létszámnövelést valósít meg. Ez a csökkentés végleges adókedvezményként csökkenti a növekedési adóhitelt igénybe vev ő adózó által a növekedési adóhitelre jutó társasági adó még meg nem fizetett összegét. A kedvezmény mértéke a kedvezményezett beruházási érték 19 százaléka, de nem lehet több, mint a növekedési adóhitelre jutó adó még meg nem fizetett összegének 70%-a. A kedvezményezett beruházási érték a korábban még használatba nem vett tárgyi eszkö z bekerülési értéke, de legfeljebb a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma növekményének és 10 millió forint szorzata. Nem vehető figyelembe olyan eszköz, amelyr e nem számolható el, vagy nem szabad elszámolni terv szerinti értékcsökkenést. A kedvezményezett beruházási értékként érvényesített összeget elszámolt értékcsökkenés i leírásnak kell tekinteni a társasági adóban. Az új munkahelyeket legalább 2 évig, fenn kel l tartani, ellenkező esetben a kedvezmény arányos része visszafizetendő. Nem alkalmazhatja a fenti kedvezményt az adózó, ha a nyilatkozat adóévében a társaság i adótörvény szerinti adókedvezményt vesz igénybe beruházására tekintettel. 6. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működ ő Részvénytársaság 2012-ben állam i (mögöttes) kezességgel megújításra került adóssága fennálló állományát az állam átvállalja. Annak érdekében, hogy ez az átvállalás ne járjon nem szándékolt adózási hatásokkal, szükséges a társasági adótörvény kiegészítése a társaság adóalapj ának számítására vonatkoz ó speciális rendelkezésekkel. A javaslat kimondja, hogy a rendelkezéseket már a adóév vonatkozásában is alkalmazni lehet. 7. A javaslat alapján a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság álta l igénybe vehet ő adóalap-korrekció állami támogatásnak min ősül a vonatkozó uniós jogszabályok alkalmazásában. 8. Nyelvhelyességi módosítás. 9. Azon hitelintézetek, amelyek 2014-et követ ően újonnan vesznek fel befektetés i vállalkozási és lízingtevékenységet, az adóalapjukat úgy állapítják meg, hogy ezen új tevékenységet is figyelembe veszik. Az új tevékenység vonatkozásában a tevékenységre vonatkozó adóalapból kell kiindulni, tehát befektetési tevékenységnél a nettó árbevételb ől. Az adóalap nem rögzített egy konkrét évhez, hanem mindig az aktuális beszámolóra épül. A különadót a hitelintézet az adóévet követő adóév szeptember 10-ig állapítja meg, vallja be é s két egyenl ő részletben a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig megfizeti. 10. Azon hitelintézetek számára, amelyek aktív szerepet vállaltak a gazdasági növekedé s támogatásában és az elmúlt időszakban jelent ősen növelték hitelezési aktivitásukat, továbbá várhatóan növelni fogják, indokolt adó-visszatérítést biztosítani tól évente összese n legfeljebb 10 milliárd forint összegű bankadó-visszatérítés illeti meg azokat a hitelintézeteket, amelyek esetében a vállalkozói kölcsönök állománya és az adóévet megel őző második adóév között növekedett (például 2016-ban a és közötti növekedést kell figyelembe venni). A bankadó-visszatérítés a vizsgált id őszaki hitelezés i növekedésb ől való részesedésük arányában illeti meg a hitelintézeteket, melyet külö n kérelemre az adóhatóság állapít meg. Az adó-visszatérítés a vállalkozói kölcsönök állomány a növekedésének összege, de nem haladhatja meg a bankadó 30%-át, azzal, hogy a rendelkezé s alkalmazásakor az bejelentés benyújtására el őírt határid ő utolsó napján egymás kapcsolt vállalkozásának minősülő jogosultakat egy hitelintézetnek kell tekinteni. Amennyiben a z igények összessége több, mint 10 milliárd forint, akkor a 10 milliárd forint úgy oszlik meg a z egyes igényl ők között, mint ahogyan a vállalkozói kölcsönállomány növekedése k megoszlanak az igénylők által elért összes növekedésben. A jogerős határozattal megállapított visszatérítés összegét az adóhatóság a pénzügyi szervezetek különadója adószámlán jóváírja. Ha a hitelintézet pénzügyi szervezetek különadó kötelezettsége vagy a vállalkozói kölcsö n 11

12 állomány önellen őrzés vagy az adóhatóság ellenőrzése eredményeképpen csökken, akkor a csökkenésre tekintettel az adó-visszatérítés arányos részét az adózó köteles az önellenőrzés benyújtásával, illetve az adóhatóság határozatának joger őre emelkedésének napjával visszafizetni. Ilyen esetben a többi jogosult hitelintézetet megillet ő adó-visszatéríté s módosításáról az állami adóhatóság a visszafizetés napját követő 30 napon belül határozatban rendelkezik. A hitelintézet a vállalkozói kölcsönök adóévi átlagos együttes könyv szerinti értékét a Magya r Nemzeti Bank részére készített évközi jelentéseit alátámasztó nyilvántartásai alapján, a z adóév egyes hónapjaira elvégzett zárlatoknak megfelelően állapítja meg. A 2009-re vonatkozó beszámolóban szerepl ő adó-visszatérítés alapjául szolgáló adato k helyességét az állami adóhatóság december 31-ig jogosult ellenőrizni. 11. A vállalkozói kölcsön fogalmának meghatározása a pénzügyi szervezetek különadój a kapcsán kérelmezhető adó-visszatérítésre tekintettel. A rendelkezés alkalmazásában vállalkozói kölcsönnek minősül a nem a fogyasztó, a pénzügyi közvetít ő rendszer szerepl ői, vagy az állam és önkormányzat részére nyújtott kölcsön. 12. Nyelvhelyességi módosítás. 13.Nyelvhelyességi módosítás. 14. A dohányipari vállalkozások évi egészségügyi hozzájárulásáról szóló év i XCIV. törvény (a továbbiakban: Doveho tv.) hatályos és a közteher állandóvá válását követően is fennmaradó szabályai szerint a hozzájárulás fizetésére az a dohány-gyártó, dohánytermék bejegyzett keresked ő, importáló köteles, akinek az adott adóévben a nettó árbevétele legalább 50%-ban dohány-gyártásból, dohánytermék kereskedelemb ől származott. Annak érdekében, hogy a dohányipari hozzájárulás zökken őmentesen állandó fizetés i kötelezettséggé váljék, a törvényjavaslat átmeneti rendelkezést fogalmaz meg. E szerint a törvénymódosítás hatálybalépésétől (2015. szeptember 1.) átmeneti, tipikusan 12 hónapnál rövidebb, a szeptember 1-jét magában foglaló üzleti év végéig tartó adóév jön létre, am i a naptári évvel azonos üzleti éves vállalkozások esetén mindössze négy hónap lenne. Ez megfelel ően rövid időszak ahhoz, hogy ha az adózók árbevétele szezonálisan alakul, akkor a z összetétel pillanatnyi állapotának megfelelően az adókötelezettséget elkerülhetik (a dohány - gyártási, dohánykereskedelmi árbevételt az összes árbevétel 50 %-a alá esik és így ne m válnak fizetésre kötelezetté). Ezért a módosító javaslat kiegészíti a törvényjavaslat szerinti átmeneti szabályt. Ennek értelmében a hozzájárulás-fizetési kötelezettségre kötelezett személyének megállapítása és a z adókötelezettség vizsgálatakor is a módosítás hatálybalépése napját magában foglaló telje s üzleti év és nem csak a tipikusan 12 hónapnál rövidebb átmeneti adóév nettó árbevételét kel l figyelembe venni. 15.Nyelvhelyességi módosítás. 16. Jogtechnikai jellegű módosítás. 17. Jogtechnikai jellegű és nyelvhelyességi módosítás. 18. Jogtechnikai jellegű módosítás. 19. Az Szja tv. I. számú és 6. számú mellékletének egyes rendelkezéseit módosít ó mellékletek beiktatása a törvényjavaslatba. A törvényjavaslat új I. melléklete új adómentes jogcímmel egészíti ki az Szja tv. 1. számú mellékletét, amely szerint adómentes a Nemzeti Tehetség Program keretében a kiemelked ően 12

13 tehetséges fiatalok és a kiemelked ő tehetséggondozó magánszemélyek számára pályázatban meghatározott feltételekkel és módon folyósított ösztöndíj. A 2. melléklet az Szja tv. 6. számú mellékletét egészíti ki azzal, hogy a jövőben mezőgazdasági őstermel ői terméknek min ősül a fás szárú energetikai ültetvényről lekerülő tűzifa, faforgács, fűrészpor és fahulladék is. Budapest, június 3. 13

Érkezett: 2015 DEC 0 8.

Érkezett: 2015 DEC 0 8. Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága i.3ciy:vi t 0' I O 1 a \P Érkezett: 2015 DEC 0 8. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t benyújtás a Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére

Részletesebben

2015. évi LXXXI. törvény az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról I. FEJEZET: A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

2015. évi LXXXI. törvény az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról I. FEJEZET: A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 2015. évi LXXXI. törvény az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 90. szám A törvényt az Országgyűlés a 2015. június 16-i ülésnapján fogadta el. I. FEJEZET:

Részletesebben

Érkezett: 2015 JÚN 1 2. Tisztelt Elnök Úr!

Érkezett: 2015 JÚN 1 2. Tisztelt Elnök Úr! ..' s':,yyy űlés Hivwtale lrományszm : T / l.j--+ A 19.-L Érkezett: 2015 JÚN 1 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére

Részletesebben

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t i s tlivaetal a SZÁMVEVŐSZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Z ).crfcc ( 4z9,(.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 24., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXI. törvény Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról 9348 2015. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben )

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben ) Öregcsertő községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2010 ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 14 /2009 ( XII.18.) számú önkormányzati rendeletének a módosításáról A helyi iparűzési adóról (

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) és (6) bekezdésében (a

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény

Családi járulékkedvezmény Családi járulékkedvezmény 24/A. (1) Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és - a családi kedvezményt megosztással érvényesít ő- biztosított házastársa, élettársa

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről é s azzal összefüggő egyes adótörvények módosításáról *

a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről é s azzal összefüggő egyes adótörvények módosításáról * Országgyű lés Hivatal a lrománys7< I /~Z 6g p ( 2014. évi törvény Érkezett : 2014 J ul 0 9. a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről é s azzal összefüggő egyes

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/10238/14. Érkezett : 2013 ÁPR 0 O. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlás a az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolato s nemzetközi közigazgatási

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1 I.Fejezet 1.. 2 A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2. -a, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1# +atala 2010OKT évi... törvény. a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l

1# +atala 2010OKT évi... törvény. a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l 1# +atala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Érkoett : 2010OKT22 Képvisel ői önálló indítvány 2010. évi... törvény a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l 1. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

A Bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját december 7-én lezárta.

A Bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját december 7-én lezárta. Iromány száma : T/13159/ g Benyújtás dátuma : 2016: december 7. ORSZÁGG úll, Az Országgyű lés Törvényalkotási bizottsága Érkezett. Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó : Dr. Gulyás Gergely,

Részletesebben

Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának. vitájához

Az Országgy űlés. Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának. vitájához URSZÁGGY ÜLÉS HIVATALA. T/1817/19. szám Érkezett: 2010 DEC 0 2. Az Országgy űlés Gazdasági és informatikai bizottságának Ifjúsági, szociális, családügy i és lakhatási bizottságána k Számvevőszéki és költségvetés

Részletesebben

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (továbbiakban : Tao. törvény) változásai

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (továbbiakban : Tao. törvény) változásai A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban : Tao. törvény) változásai Jövedelem-(nyereség-)minimum A jövedelem-(nyereség-) minimum alapjának meghatározásakor először

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az Szja tv.

Részletesebben

Az adókötelezettség, az adó alanya

Az adókötelezettség, az adó alanya Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XII. 30.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 18/2002 (XII. 20.) számú rendelettel módosított 17/1999 ( XII. 22. ) számú

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról egységes szerkezetben a 31/2004. (XII.14.) sz. a 29/2005. (XII.12.) és a 19/2007. (XII.17.) 16/2010. (XII.17.)

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

+. ~r~ y~.,~~ь -i ь e:.sc dwátа1а. Ё rlc вzett: 2014 :! ^,~ 1 1. Tisztelt Elnök Úr!

+. ~r~ y~.,~~ь -i ь e:.sc dwátа1а. Ё rlc вzett: 2014 :! ^,~ 1 1. Tisztelt Elnök Úr! +. ~r~ y~.,~~ь -i ь e:.sc dwátа1а Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága í лt1ѝ~rcysú3il:~/ Ё rlc вzett: 2014 :! ^,~ 1 1. ) Összegző módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére

Részletesebben

2015. évi törvény. 1. (1) A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2015. évi törvény. 1. (1) A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2015. évi törvény a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény, valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról Az Országgyűlés az Európai Bizottság egyes

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben)

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben) ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (IV. 20.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. január 28. 2 ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVSELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (Xll.1.) RENDELETE az iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 25/2009.(XII.22.), 1/2011.(II.03.) rendelettel) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete/

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzata a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

T/2940. számú. törvényjavaslat

T/2940. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2940. számú törvényjavaslat az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

Elfogadták a 2016-os adócsomagot

Elfogadták a 2016-os adócsomagot Elfogadták a 2016-os adócsomagot Az Országgyűlés 2015. június 16-án elfogadta a Kormány 2016. évre vonatkozó adótörvény javaslatát. Az elfogadott változásokat jelen hírlevelünkben foglaltuk össze, kiemelve,

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

T/229. számú. törvényjavaslat

T/229. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/229. számú törvényjavaslat az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő járadékról Előadó: Dr. Veres

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról 1 Adókötelezettség

a helyi iparűzési adóról 1 Adókötelezettség Kevermes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (IV. 20.) KT. Rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Kevermes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Elek Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

T/7955 / Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

T/7955 / Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t ülés Hivatala. ~. : ; g Számvev őszéki és Költségvetési Bizottság Dr. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére rkezetc= 2012 SEFT 2. Bizottsági módosító javaslat Helyben T/7955 / Tisztelt Elnök

Részletesebben

KIVA. Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló. MKVK Könyvelői Tagozat

KIVA. Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló. MKVK Könyvelői Tagozat KIVA Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló MKVK Könyvelői Tagozat 2016.03.23 2016.03.23 MKVK Könyvelői Tagozat 1 KIVA ki választhatja Egyéni cég BT, Kkt, Kft, Zrt,

Részletesebben

32/1991. (12.16.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi iparűzési adóról egységes szerkezetben

32/1991. (12.16.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi iparűzési adóról egységes szerkezetben 32/1991. (12.16.) Kgy. sz. rendelet 1 A helyi iparűzési adóról egységes szerkezetben A helyi adókról szóló 1990.évi C.törvény 1..(1) bekezdésében foglalt törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzati

Részletesebben

Lrltivzett : 2,2441 T, Q 7. m ó d o s í t ó j a v a s l a t o t. 1. A törvényjavaslat 29. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

Lrltivzett : 2,2441 T, Q 7. m ó d o s í t ó j a v a s l a t o t. 1. A törvényjavaslat 29. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul : 1 CO,0 Az Országgyűlé s Egészségügyi bizottsága Lrltivzett : 2,2441 T, Q 7. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Bizottsági módosító iavasla t Helybe n Tisztelt Elnök Úr! A megváltozott munkaképesség

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Zsámbék Nagyközség Képviselőtestületének. 5/1995/III.27./számú R E N D E L E T E

Zsámbék Nagyközség Képviselőtestületének. 5/1995/III.27./számú R E N D E L E T E Zsámbék Nagyközség Képviselőtestületének 5/1995/III.27./számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról ( az alábbi módosításokkal egységes szerkezetben ) Rendelet módosítások: 17/1995/XII.18./sz.rendelet

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról melléklet a 155/2016.(XI. 21.) KT. számú határozathoz Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Részletesebben

c) az adóévben a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék címén költségként elszámolt és bevallott összeg eléri az adóévi átlagos állományi létszám és

c) az adóévben a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék címén költségként elszámolt és bevallott összeg eléri az adóévi átlagos állományi létszám és tir Iramán m. ggyűiés Nívatala 1 4:~7 :T-/4o. Élc etx. 2005 OKT 19. Költségvetési és pénzügyi bízottság T/17547/ Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszony, az Országgyűlés elnöke részére Budapest

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

2. (i) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban : Tao. tv.) 4. -a a következő I. ponttal egészül ki:

2. (i) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban : Tao. tv.) 4. -a a következő I. ponttal egészül ki: 'A G 8 I..Ri 1 {, {, Az Országgy űlés Költségvetési bizottsága Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Költségvetési bizottság

Részletesebben

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1..

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1.. Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE Helyi adókról - egységes szerkezetben - Dombrád Város Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Ht.)

Részletesebben

T/230. számú. törvényjavaslat. a házipénztár adóról

T/230. számú. törvényjavaslat. a házipénztár adóról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/230. számú törvényjavaslat Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2006. június 2 2006. évi. törvény A készpénzforgalom visszaszorítása érdekében az Országgyűlés

Részletesebben

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe:

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20 adóévről Velence önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről A bevallás elektronikus úton nem kitölthető,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (VI.28.) rendelete a helyi iparűzési adóról A Bakonyszentkirály Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Ht.)

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2014. évi XXII. törvény 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 2014.8.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések 1 2. Az adókötelezettség, az adóalany 1 3.

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben