Az iratanyag ismertetése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az iratanyag ismertetése"

Átírás

1 Spekner Enikő A SZABADKŐMŰVES SZERVEZETEK - COMENIUS PÁHOLY Szalay Károly, a páholy későbbi titkára, a szabadkőműves eszmék egyik teoretikusa, 1909-ben készített egy Tájékoztatót a szabadkőművesség céljairól és eszközeiről". Az ő megfogalmazásában összefoglalóan megtalálhatók mind a páholy tevékenységét, mind az egész hazai szabadkőművességet meghatározó célok: A szabadkőművesség célja a közerkölcsiség, művelődés és felebaráti szeretet terjesztése és a jótékonyság gyakorlása, kizár köréből minden politikai és vallási kérdést, de a hazaszeretet és a közügyek ápolását fontos feladatának tekinti. Filozofikus, filantropikus és progresszív intézmény, lépést igyekszik tartani az egyes korszakok tudományos, szociális és előrehaladást célzó törekvéseivel, érvényt igyekszik szerezni az általános felvilágosodás békés terjesztésével a tudományos kutatás és a gyakorlati élet lelkiismeretes megfigyelése útján leszűrt igazságoknak. A pártos szellem káros befolyása ne érje a tagokat a politikai küzdelmek által, de nem zárkózik el, hogy tagjainak politikai belátását a lehető legmagasabbra emelje, s hogy a felmerülő politikai eszmék állami és társadalmi szempontból való fontosságának tudományos elbírálására minél képesebbé tegye tagjait. A politikai iskolázottság és helyes ítéletalkotás az állam és társadalmi élet békés fejlődésének tesz hasznos szolgálatot. Az iratanyag ismertetése A szabadkőműves szervezeteket 1920-ban belügyminiszteri rendelettel feloszlatták, iratanyagunk az Országos Levéltárba került, amit 1945-ben a szervezet megújításakor visszakapott. A szervezeteket 1950-ben végleg feloszlatták, az iratanyag ismét visszakerült az Országos Levéltárba, de már a sok átadástól jócskán megfogyatkozva. A 84 iratfolyóméternyi anyag rendezését a II. osztály kezdte el, majd a gyűjtőköri illetékességből átvevő III. osztály fejezte be, elhelyezve a P szekció, vagyis a Családok, Testületek és Intézmények Levéltárai közé. Az anyag eredeti irattári rendjét nem lehetett helyreállítani, hiányoztak vagy a segédkönyvek, vagy az iratokról a jelzetek, s maga az iratanyag is igen hiányos volt. A rendezésnél meghagyták a három nagypáholy fondját, ami nagyjából épen maradt. A többi anyag ömlesztett volt, a nyomtatványokat, körözvényeket, évi jelentéseket, meghívókat, egyszóval a páholyok működését tükröző iratokat, az azokat kibocsátó páholy szerint rendezték fondokba. A fondszintre bontás után az egyes páholyok anyagát először tárgyilag, majd azon belül időrendezték. 391

2 A Comenius páholy anyaga 1,07 iratfolyóméter, 6 iratcsomó és 12 kötet. A csomókon belül a tárgyi felosztásnak megfelelően tételeket alakítottak ki, összesen 13 tételt. Az 1 2. tétel tartalmazza a páholy történetére, működésére vonatkozó iratokat (páholyszabály, segély és egyéb alapok szabályai, évi jelentések, jegyzőkönyvek), a 3 5. tételek az ügyvi teli iratokat foglalják össze (levelek, fogalmazványok, nyomtatványok), a tagságra vonat kozó iratokat a 6 9. tételek tartalmazzák, a páholyba jelentkezők anyagát a tételen belül ábécé-rendbe rendezték, a 11* tétel a páholy tevékenységére vonatkozik, a 12. tételbe a számadásokat, a 13. tételbe a pénztárkönyvet helyezték el. A Comenius Páholy alakulásának és megszűnésének adatai A páholy 1872-ben Grossmuth néven alakult, eredetileg skótritusú páholy volt (filo zofikus vagy magas fokokban is dolgozik), majd a Szimbolikus Nagypáholy megalakulása után, annak felügyelete alá tartozott, nevét 1893-ban változtatta Comeniusra. A század forduló előtt német nyelven folyt a páholy munkája, tagjai is többnyire a német polgár ság köréből kerültek ki, az iratok is német nyelvűek. A magyar 1909 után lett a páholy hivatalos nyelve, de már előbb is használták. A páholy működése 1920-ban belügyminisz teri rendelet alapján szűnt meg. Megalakulásakor a páholynak 41 tagja volt, megszűnése kor 139. A páholy alapító tagjai: Bihari Mór ügyvéd, Glück Soma orvos, Limbek Béla üzletvezető, Pollák Jakab ügyvéd stb. A megalakulásról és a megszűnésről az iratok egyéb körülményt nem tartalmaznak. A páholy vezetői, vezetó'szervei, felépítése, működése A szabadkőműves szervezetek a páholyok. Tökéletes és törvényes páholy az, amit legalább hét, mester-levéllel rendelkező szabadkőműves alakított meg. A páholyok főható sága a nagypáholy, amit az egyes országok területén működő tökéletes és törvényes" pá holyok összessége alkotott. A nagypáholy csak akkor működhetett, ha azt egy már sza bályosan és törvényesen működő nagypáholy elismerte és felavatta. Sokáig csak az 1717ben elsőként alapított Angol Nagypáholy adott ki ilyen elismerést. A nagypáholy ellen őrző és törvényhozó hatalmát a nagygyűlés vagy a közgyűlés, végrehajtó hatalmát a szö vetségtanács, a fegyelmi ügykört az ítélőszék gyakorolta. A nagypáholy létrejötte után újonnan alakuló páholyok csak a nagypáholy engedélyével működhetettek, mivel a nagy páholy a főhatóságuk. Az új páholy ideiglenes munkaengedélyét a szövetségi tanács, vég leges engedélyét a nagygyűlés adta meg. Működését csak akkor kezdhette meg, ha a nagy páholy az előírt szertartások szerint a páholyt felavatta és az alapító oklevelet kiadta. A már megalakult páholyok alapszabályait szintén csak a nagypáholy jóváhagyásával lehe tett módosítani. A Comenius páholy szimbolikus szertartásrendű páholy, három fokozatot ismert, az inas, a legény és a mester fokozatot. A páholy élén tisztikar állt. A páholy vezetője a főmester, akinek kalapácsa alatt zajlottak az egyes munkák, vagyis az ülések ben 392

3 az első főmester Rosenberg Lajos volt, helyettese Hozmata Ferenc. Az utolsó főmesterek egyike Pfeiffer Ignác műegyetemi tanár, aki jelentős szerepet játszott izzólámpa gyártá sunk világszínvonalra emelésében. Végig meghatározó tagja volt a páholy irányításának Bihari Mór ügyvéd, aki kilencszer volt a páholy főmestere, alapos tudása és szilárd jelleme általában kritikus időkben helyezte a páholy élére. A tisztikar többi tagjai az első és má sodik felügyelő, a titkár, a szónok, a kincstáros, az alamizsnás, a szertartásmester, az elő készítő mester és a templomőr. A tisztikar megválasztása évenként szótöbbségi szavazás sal történt. A választás előtt öttagú jelölő bizottságot küldtek ki, a bizottság minden tiszt ségre javasolt jelölteket, akikre szavaztak. Két éven túl a tisztviselők nem választhatók újra, kivéve a titkárt és a kincstárost. A választás eredményét jóváhagyás végett megküld ték a Szimbolikus Nagypáholynak ben a főmesteri választást nem fogadta el a nagy páholy, mert a szavazás nem érte el az abszolút szótöbbséget, amit az alkotmány meg követelt. A tisztújító munkán a páholy ügyeinek vitelére négy állandó bizottságot válasz tott. A bizottságok tagjait egy évre választották. A bizottságok elnökei munkájukról évente kétszer jelentést tettek. Minden bizottságnak hivatalból tagja volt a főmester és helyettese, illetve a bizottság munkájában illetékes tisztségviselő. Az Irodalmi Bizottság javasolta a páholy munkarendjét, feladata volt, hogy felolvasások rendezésével fokozza a páholy szellemi életét. Hivatalból tagja volt a titkár is, az illetékes tisztségviselő pedig a szónok és helyettese. Szorosan kötődött a páholy tevékenységéhez a Jótékonysági Bizott ság, amely egyrészt a segítésre szánt egyének személyi és anyagi viszonyait vizsgálta ki, majd a segélyekre javaslatot tett, másrészt a havi kiadásairól könyvet vezetett, s azt bemutatta a Kincstári Bizottságnak. A Jótékonysági Bizottságnak hivatalból tagja volt a kincstáros és az alamizsnás. Az előbb említett Kincstári Bizottság feladata volt a kincs táros és alamizsnás számadásait megvizsgálni, az évi mérleget és költségvetést felülvizs gálni. A páholy szabadkőműves alapját külön Pénzügyi Bizottság kezelte. A páholy tagságának száma a századforduló előtt 40 és 70 között mozgott, az 1910-es években között. A tagság társadalmi rétegeződése megfelelt a szabadkőműve seknél megszokott polgáriburzsoá, liberális értelmiségi körnek. Legtöbb az ügyvéd, az orvos, az utána következő kategória pedig a nagykereskedő kereskedő. A páholy lét számát és vagyoni helyzetét tekintve nem tartozott a legtehetősebb páholyok közé. A ta gok felvétele nagyon szigorú szabályok szerint igen nagy körültekintéssel történt. A ke resőt" alapvetően három szempontból vizsgálták: értelmi képessége, műveltsége, te hát, hogy mennyire képes a szabadkőművesi eszmék és rituálék elsajátítására és tovább adására, erkölcsileg, és vagyoni helyzete szerint. Bizonyos anyagi egzisztenciára szükség volt ahhoz, hogy valaki szabadkőműves páholyhoz tartozhasson, elég magas díjszabások terhelték a páholy tagokat. A keresőt" (az új tagfelvételt kérőt úgy nevezték: a szabad kőművesi világosságot kereső egyén) a páholyból három testvér ajánlotta. A felvételt kérő adatait a főmesterrel előzőleg írásban közölték, a főmester a jelentkezést a páholy általános értekezletén bejelentette, utána a bejelentést a tisztikar elé terjesztették, a páholy nak a tisztikar véleményezte a kérelmet, majd a páholy egész tagsága titkos szavazással, úgynevezett golyózással döntött a felvételről. A felvételi díj 230 korona volt, amit a kereső kezese előre és egy összegben kellett, hogy befizessen a kincstárnak, a felvétel csak a befi zetéssel volt érvényes. A századforduló után már előre gyártott, nyomtatott szövegű belé- 393

4 pési nyilatkozatot és egy kérdőívet kellett kitölteni, ami három kérdéskört ölelt fel: Mit vár ön a szabadkőműves szövetségtől; Mit várhat öntől a szabadkőműves szövetség; Mi vel tartozik ön a hazának?". Ezekhez kapcsolódtak még az ajánlások és egy önéletrajz, s a tisztikar által a kereső személyének megvizsgálására kijelölt testvérek jelentései. A fel vett vagy elutasított keresőről így komoly személyi anyag gyűlt össze. Az új tag a páholy ban az első fokozatot nyerte el, vagyis inas lett. A második, legény-fokozatba lépés csak húsz munka látogatása után volt lehetséges, a mesterfokozatba pedig csak azok a legények léphettek, akik további tíz munkán vettek részt. A béremelések, ahogy a szabadkőmű vesek a fokozatok váltását nevezték csak akkor váltak érvényessé, ha a kirótt díjakat befizették. Egyébként a páholytagoknak havonta 5, 1910 után 10 korona tagsági díjat kellett fizetniük. Azt, aki a munkákat nem látogatta, vagy nem fizette az esedékes díjakat, kizárták a páholyból. A munka" hetente egyszer volt, a hét egyik meghatározott napján. Különleges, ün nepi alkalmakkor díszmunkát tartottak, például mikor a páholy névváltoztatását ünne pelték. Valamelyik testvér halálakor gyászmunkán emlékeztek meg érdemeiről, a tiszti kar megválasztását tisztújító munkán eszközölték, a többi munkát rendes munkának ne vezték. Megkülönböztették még a fokozatoknak megfelelő első-, másod- és harmadfokú munkát, amelyen vagy a terjes tagság, vagy csak a legények és mesterek, vagy csak a mes terek vehettek részt. Harmad-, tehát mester-fokú munkát egy évben csak egy-kettőt rendeztek. A rendes munkákon a tanácskozás tárgyához minden jelenlevő csak egyszer szólhatott hozzá, kivéve az előadót és az indítványozót, akiket a vita lezárása után a zár szó is megilletett. A páholy elhalt páholy tagok özvegyei és árvái, illetve megszorult testvérek megsegí tésére segélyalapokat hozott létre egyrészt adományokból, másrészt a befizetett díjak egy részéből. Külön szabadkó'művesi alapot hoztak létre 1902-ben kulturális szellemet terjesztő alkotások anyagi támogatására". Az alapot héttagú bizottság kezelte, melynek tagjai a főmester, a felügyelők, a Jótékonysági Bizottság elnöke, és a páholy évenként választandó három mestere. Az alap egyrészt a befizetett díjak egy részéből, kamatokból, alapítványokból, másrészt tagonként évi 6 korona járulékból adódott össze. A páholy tevékenysége A századforduló előtt a páholy tevékenységében a jótékonykodás dominált. Megala pította 1896-ban az Amphesis felnőtt szegényeket felruházó egyletet". Az egyesület nek rendes, pártoló és alapító tagjai voltak, díszelnöke, Rakovszky István a páholy tagja volt. Az alapító tagok között volt a már említett Bihari Mór is. Az egylet vezetését 2 el nök, 4 alelnök (két férfi és 2 nő), egy titkár, egy ügyész, és egy pénztáros végezte. Az egy let alaptőkét gyűjtött be a tagoktól, s ennek kamataiból kívánta a szegények támogatását megvalósítani. A munkásházépítő szövetkezet létrehozásának tervezetével egyrészt az égető lakásgondokon kívánt segíteni, másrészt a munkanélkülieknek adott volna munka alkalmat, munkájukat önköltségi áron megfizetve. Az iratok nem árulják el, hogy a ter vezetet milyen mértékben sikerült megvalósítani. A páholy 1900-ban egy gyermekvédő 394

5 bizottság létrehozását javasolta, mégpedig a budapesti páholyok közös erőfeszítésével. A bizottságba minden páholy delegálna 1 küldöttet, valamelyik nagymester elnökleté vel működne állandó szervezettel, meghatározott működési körrel. Létrehozna egy gyer mekvédő alapot a süketnéma, vak gyermekek támogatására, munkája belefolyna más hasonló célú szervezetek munkájába, s azokkal kapcsolatot teremtve végezné tevékeny ségét. A századforduló után egyre erősödött a páholyban az igény a jótékonykodásnál hatá rozottabb társadalom formáló tevékenységre:... alapos reményünk lehet arra, hogy szövetségünk mihamarabb szakít eddigi palliatív orvoslási módszerével s mind jobban erős bödő progresszív tevékenysége útján valóban a társadalom újjáalakításának válik hajtó erőjévé..." A társadalmat szabadkőművesi értelemben akarták átalakítani, mégpedig ennek hathatós eszközét abban látták, hogy a politikai, a társadalmi vagy a tudományos életben ismert szabadkőművesek az egyes klubokban, egyletekben szabadkőművesi szel lemben felolvasásokat, előadásokat tartanának egyes aktuális társadalmi kérdésekről: alkohol ellenes mozgalomról, munkásszervezetekről, a népoktatás helyzetéről, az ipar fejlesztésről stb. A társadalmi átalakulás céljaként egy igazságos munkamegosztáson ala puló társadalmi rend létrehozását jelölték meg, mely minden néposztály számára egyfor mán biztosítja a munkát és a megélhetést: A szabadkőművesség mint az emberi haladás legbuzgóbb munkása, de egyúttal a harcnak és rombolásnak legelszántabb ellensége, a legégetőbb társadalmi bajok orvoslásával igyekszik biztosítani a megrázkódtatások nélkül való átmenetet az új igazgságosabb társadalmi és gazdasági berendezkedésre". A társadal mi problémák sorából kiemelten kezelték a munkanélküliség kérdését. A probléma megoldási kísérletként, illetve a munkanélküliség enyhítésére létrehozták 1906-ban a Munkanélküli iparossegédek egyletét. Az egylet célja, hogy a munkanélküli iparossegé deket segélyezze és munkához juttassa. Alapszabályát a kormány jóváhagyta. Az egyletet alapító, pártoló dísz- és rendes tagok alkották. A páholy felszólította a többi páholy tagjait is, hogy belépésükkel támogassák az egylet működését. Az egylet vezetősége a központi elnökség (1 ügyvivő elnök, 1 társelnök, 4 alelnök, 2 jegyző, 1 pénztáros, 2 ellen őr, 1 ügyész), a központi választmány, a képviselő tagokból álló közgyűlés és a számvizs gáló bizottság. Tagja lehetett minden Magyarországon dolgozó iparossegéd, ki a 60. évet nem töltötte be, s legalább 6 hónapi munkaviszonnyal rendelkezett. Beiratkozási díj 50 fillér, tagkönyv 20 fillér, s hetenként 30 fillér járulék képezték a rendes tagok hozzá járulását. Minden rendes tag, ha munkanélkülivé lett, évenként 5 héten át 10 korona se gélyt kapott. A társadalmi átalakulás ügyét fontos személyiségeknek a szabadkőművesség számára való megnyerésével is igyekeztek szolgálni, s ezzel a társadalmi, politikai életre sokkal nagyobb befolyást gyakoroltak, mint az létszámukból, szervezetük nagyságából következne. A Comenius-páholy tagjai között is volt országgyűlési képviselő, politikus. Rakovszky István között a képviselőház alelnöke volt. Az aktív politizálás nem mindegyik páholyra jellemző, de a Comenius-páholy a politikailag aktívabb páholyok közé tartozott. Ez az aktivitás tette lehetővé a polgári radikálisok belépését a szabad kőművesek közé, s ez visszahatott a páholyok politikai aktivitására is. A Comeniuspáholy propagálta az általános, egyenlő és titkos választójogot. Foglalkozott a felekezet nélküli népoktatás problémájával. Aktív szerepet vállalt az antiklerikális küzdelemben 395

6 mely része volt a demokratikus Magyarország megteremtéséért indított küzdelemnek. Az antiklerikális harc kapcsán vállalt védnökséget a közismert Galilei-kör felett is. A pá holy már régen foglalkozott egy antiklerikális ifjúsági egyesület szervezésével, s ezért vál lalta egy olyan egyetemi kör támogatását, melyen keresztül a profán világba terjeszti ezen eszméit. A támogatás egyre nehezebben ment, a kör későbbi tevékenysége nem nyerte el a szabadkőművesek egyértelmű helyeslését. Nagy viták voltak a kör támogatását illetően, a páholy már egyre nehezebben tudta a többi páholyt bevonni a támogatásba. Jászi ban részvétlenséggel vádolta a páholyokat, mivel elapadt az anyagi segítség. Az első világháború kezdetben felszította a szabadkőműveseknél is a nacionalista ér zelmeket. A Comenius-páholy tagjai is az antant államok szabadkőműveseit a szabadkőművesi eszmék árulóinak tartották. A fronton harcoló hős katonák ellátására 1914-ben jótékony női foglalkoztató műhelyt szervezett a páholy. A háború meghozta a budapesti páholyok összefogását, közös főmesteri értekezletet tartottak, elhatározták a páholyok progresszív megadóztatását, s a közös pénzalapból egy kórház létrehozását. A magyar szabadkőművesség egésze mozdult meg a Szimbolikus Nagypáholy égisze alatt, s emelte az egész szövetség értékét a közvélemény előtt. A háború előrehaladtával az új társadalmi rend megvalósítása, a békés építés, a háború utáni helyzet foglalkoztatta a szabadkőműve seket, s egyre aktívabban szólaltak fel a háború ellen. A háború alatti helytállás jelentősen növelte a szabadkőművesség szerepét, a politikai hatalom is elismerte befolyásukat. A háború utáni helyzet megkönnyítését akarta szolgálni a Lakók szövetségének létre hozása is 1916-ban. A háborúból visszatérőknek kívánt egészséges lakásviszonyokat teremteni. Harcolt a lakásreformért, s szorgalmazta egy lakásügyi hivatal felállítását. A szövetség ügyeit az egyes problémaköröknek megfelelő 5 bizottság intézte (hadbavo nultak ügyeivel foglalkozó bizottság, lakásreform bizottság stb.). Az intenzív tevékenység mellett egy másik tendencia is érvényesült a páholy életében. Egyre többen vonták ki magukat a munkák látogatása alól, s általában probléma volt a páholy látogatottsága. Részben a háborús elfoglaltságok miatt maradoztak el a testvérek, részben a háborútól sokan meghasonlottak. Mindezen nehézségek ellenére a páholy igye kezett lépést tartani a kor problémáival, s követni azt a progresszív irányt, ami az 1900-as évektől jellemezte. Az 1918-as munkaév főprogramjának a gazdasági kérdések tanul mányozását hirdették meg. A háború után megoldandó nagy gazdasági problémákról indítottak előadássorozatot, vitákat. 396

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Vámügyi Szövetség közgyűlése az Alapszabályban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján háromévente a következő tisztségviselőket

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, március 27. napján, Budapest, Frankel Leó út sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, március 27. napján, Budapest, Frankel Leó út sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. március 27. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015.

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. A KTE soron következő területi és tagozati tisztségviselők választása 2014 őszén, az országos tisztségviselők választása pedig 2015 tavaszán

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyíregyháza I. Köszöntő

Jegyzőkönyv. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyíregyháza I. Köszöntő Jegyzőkönyv Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyíregyháza 2013. 02. 06. Lovassport Szövetség Hotel Pagony Konferencia Terem Tisztújító Közgyűlése Jelen vannak az elnökség részéről: Bubán Zsolt szakmai alelnök

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU Alapszabály BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1.. 1. A szervezet neve: BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU 2. A Berettyóújfalui Városi

Részletesebben

A Feministák Egyesületének

A Feministák Egyesületének A Feministák Egyesületének alapszabályai. (Az 1910. november 18-án megtartott rendkívüli közgyűlés elfogadta szövegben.) 1.. Név és székhely. Az egyesület címe: Feministák Egyesülete. Székhelye: Budapest.

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU Alapszabály 4. kiadás 2010. március 21. BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1.. 1. A szervezet neve: BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Pásztory Gábor által a Felügyelő Bizottság részére küldött kérelmet 2011.június 2-án megkaptuk. A kérelem pontjaiban foglaltakat Felügyelő Bizottság hatáskörébe

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

A MAGYAR TESTNEVELŐ TANÁROK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. (Az 1993. évi alapszabály módosítása) Jóváhagyta az MTTOE 1998. december 5-i közgyűlése

A MAGYAR TESTNEVELŐ TANÁROK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. (Az 1993. évi alapszabály módosítása) Jóváhagyta az MTTOE 1998. december 5-i közgyűlése A MAGYAR TESTNEVELŐ TANÁROK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (Az 1993. évi alapszabály módosítása) Jóváhagyta az MTTOE 1998. december 5-i közgyűlése Az egyesület neve: Magyar TestnevelőTanárok Országos

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

ALAPSZABÁLYOK. 1. Az egyesület neve: Cserkész Barátok Köre. Angolul: American Hungarian Friends of Scouting, Inc.

ALAPSZABÁLYOK. 1. Az egyesület neve: Cserkész Barátok Köre. Angolul: American Hungarian Friends of Scouting, Inc. CSERKÉSZ BARÁTOK KÖRE CLEVELAND, OHIO, USA ALAPSZABÁLYOK I. Fejezet 1. Az egyesület neve: Cserkész Barátok Köre. Angolul: American Hungarian Friends of Scouting, Inc. 2. Az egyesület székhelye: Cleveland,

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT JERUZSÁLEMI, RODOSZI ÉS MÁLTAI SZUVERÉN ISPOTÁLYOS SZENT JÁNOS LOVAGREND MAGYAR SZÖVETSÉGÉNEK (2004. november 12.) ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Jeruzsálemi, Rodoszi

Részletesebben

19. fond. Filadelfia Diakonissza Egylet iratai. I. Szervezeti iratok. II. Ügyintézési iratok: 17 ifm

19. fond. Filadelfia Diakonissza Egylet iratai. I. Szervezeti iratok. II. Ügyintézési iratok: 17 ifm 19. fond. Filadelfia Diakonissza Egylet iratai 1891 1961 17 ifm 1903-ban alapította Biberauer Richárd a Philadelphia Szövetséget, majd 1906-ban az Egyletet, az anyaházat 2 diakonisszával, de később 12-vel

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A FRANCIA KLUB ALAPSZABÁLYA az alapító közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A FRANCIA KLUB ALAPSZABÁLYA az alapító közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FRANCIA KLUB ALAPSZABÁLYA az alapító közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A francia klub neve: PERKÁTA SAINT MAXIMIN BARÁTI KÖR Székhelye: 2431 Perkáta,

Részletesebben

I. Vezetőség, Elnökség, Szekciók, Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság

I. Vezetőség, Elnökség, Szekciók, Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság beszámolója a MAITT 2014. évi működéséről Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság /EB/ a 2003. évi Közgyűlés által elfogadott működési rend szerint tevékenykedik.

Részletesebben

Lövő Ifjúsági Klub. Alapszabályzat. Érvényes november 1-től.

Lövő Ifjúsági Klub. Alapszabályzat. Érvényes november 1-től. Lövő Ifjúsági Klub Alapszabályzat Érvényes 2014. november 1-től. 1 Lövő Ifjúsági Klub Alapszabályzat 1. A klub címe: 9461. Lövő Fő utca 32. A klub célja: a klub elsődleges célja a helyi ifjúság képviselése,

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

A Madách Imre Kollégium Diákönkormányzatának. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Madách Imre Kollégium Diákönkormányzatának. Szervezeti és Működési Szabályzata A Madách Imre Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata I. A diákönkormányzat neve, székhelye, felügyelete Madách Imre Kollégium Diákönkormányzata 2660 Balassagyarmat, A felügyeletet

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia.

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia. A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia Preambulum A PTE Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban. ÁJK)

Részletesebben

Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabály 9.4., b) ii.), 10.2., 12/A.3. és 12/A.4. és pontjainak módosítására. A javaslatok összefoglalása

Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabály 9.4., b) ii.), 10.2., 12/A.3. és 12/A.4. és pontjainak módosítására. A javaslatok összefoglalása Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabály 9.4., 9.13. b) ii.), 10.2., 12/A.3. és 12/A.4. és 13.4. pontjainak módosítására A javaslatok összefoglalása A módosítások az Alapszabály alábbi felsorolt részeit

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG. A titkárság működésének szabályzata

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG. A titkárság működésének szabályzata MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A titkárság működésének szabályzata (Az Ügyrend 3. melléklete) 2012. I. fejezet A titkárság jogállása 1. A Társaság az alapszabályban megfogalmazott céljának megvalósítása érdekében,

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

37. Iktatási esküszövegek

37. Iktatási esküszövegek 37. Iktatási esküszövegek GYÜLEKEZETI FELÜGYELŐ ESKÜJE igaz Isten, / hogy felügyelői tisztségemben / egyházunk törvényes rendjét / elfogadom és megtartom; / gyülekezetünk belső békéjét / őrzöm és építem;

Részletesebben

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET -

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - S Z E G E D Szent-Györgyi Albert u. 2. Egységes szerkezetbe foglalva: 2006. július 6. ALAPSZABÁLY A Független Városi Szövetség Magyar

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

Alapszabály módosító javaslatok. MESZK Országos Küldöttközgyűlés Budapest, 2013. december 11.

Alapszabály módosító javaslatok. MESZK Országos Küldöttközgyűlés Budapest, 2013. december 11. Alapszabály módosító javaslatok MESZK Országos Küldöttközgyűlés Budapest, 2013. december 11. 10.) A 9.) c. pontjában foglaltakon túlmenően 10.) A 9.) d. pontjában foglaltakon túlmenően 13.) A MESZK a 9.

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

III. Az Egyesület Szervei

III. Az Egyesület Szervei III. Az Egyesület Szervei Az Egyesület szervei: 1. Közgyűlés 2. Választmány 3. Elnökség 4. Regionális szervezetek, Régiók 5. Felügyelő Bizottság 6. Etikai Bizottság 7.Munkabizottságok 1. KÖZGYŰLÉS 1.1.

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY

MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Baráti Kör neve és székhelye (1) A Baráti Kör neve: A Veszprémi Lovassy és volt piarista Gimnázium öregdiákjainak Baráti Köre. (2) A Baráti Kör

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Az Élmények Völgye Turisztikai Egyesület Alapszabálya /Egységes szerkezetben/

Az Élmények Völgye Turisztikai Egyesület Alapszabálya /Egységes szerkezetben/ Az Élmények Völgye Turisztikai Egyesület Alapszabálya /Egységes szerkezetben/ 1. Általános rendelkezések 1.1 Az Egyesület neve: Élmények Völgye Turisztikai Egyesület Rövidített neve: ÉVTE (továbbiakban:

Részletesebben

A MAGYAR CANICROSS SPORTEGYESÜLET Alapszabálya (egységes szerkezet)

A MAGYAR CANICROSS SPORTEGYESÜLET Alapszabálya (egységes szerkezet) A MAGYAR CANICROSS SPORTEGYESÜLET Alapszabálya (egységes szerkezet) A MAGYAR CANICROSS SPORTEGYESÜLET az egyesülési jogról szóló az 1989.. évi II. tv. és a sportról szóló 1996. évi LXIV. tv alapján működő

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2004.

Közhasznúsági jelentés 2004. Adószám: 18539518-1-43 Bejegyző szerv: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 1160/2000.05.16. Élet Kenyere Alapítvány 1111 Budapest Lágymányosi út. 23/A. fszt.4. 2004. Fordulónap: 2004.

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZAT TERÜLET-ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE 2011. 2 TARTALOMJEGYZÉK MAGYARÁZAT 1. A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY 2. A

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben