EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA

2 I. A tudományos diákköri tevékenység jelentősége 1. A Kar a tudományos diákköri tevékenységet a minőségi képzés és a tehetséggondozás egyik kiemelt formájának tekinti, és rendszeres anyagi és szakmai támogatásban részesíti. Ennek keretében biztosítja a diákkörök működési feltételeit, jutalmazza a legkiválóbb dolgozatok készítőit, konzulenseit, a diákköri munka szervezőit, elősegíti a kiemelkedő pályamunkák megjelentetését. II. A tudományos diákköri tevékenység szervezeti keretei 2. (1) A tudományos diákkör (a továbbiakban diákkör illetve TDK) a hallgatók önképzőköri jellegű tevékenységének az önkormányzatiság elve alapján működő szervezete, melynek célja egy tudományterület alaposabb megismerése. Az egyes diákkörök tevékenységüket a tudományterülettel foglalkozó tanszékek és intézetek (a továbbiakban együtt tanszékek), oktatók és kutatók szakmai támogatásával végzik. (2) A tanszékek mellett működő diákköröknek az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának nappali, levelező és esti képzésben résztvevő hallgatóján túl tagja lehet olyan, a felsőoktatásban még részt nem vevő személy is, aki a jogtudomány vagy azzal határos, a Karon oktatott, művelt tudományterület kutatásába más szervezeti keretek között (pl. Kutató Diákok Országos Szövetsége útján) kapcsolódik be. (3) A diákköröknek tudományos együttműködési megállapodás alapján tagja lehet, illetve rendezvényein részt vehet nem magyar felsőoktatási intézmény hallgatója is. (4) Az egyes tudományos diákkörök szervezetüket és működésüket a kari szabályzat keretei között saját szabályzatukban szabályozhatják. 3. (1) A tudományos diákkör tagjai tanévenként megválasztják a diákkör titkárát. A diákkör titkára többször újraválasztható. (2) A diákkör titkára a tudományterülettel foglalkozó tanszékkel együttműködve - szervezi diákkör programjait. 4. (1) A diákkör nevében szerepelnie kell az egyetem és a Kar nevének, s utalnia kell arra a tudományterületre, amelynek művelésével foglalkozni kíván. (2) A megalakult tudományos diákköröket a Kar Tudományos Diákköri Tanácsa (a továbbiakban TDT) nyilvántartásba veszi. 5. (1) Tudományos diákköri tevékenységet az a hallgató végez, aki tanulmányi kötelezettségei teljesítésén túlmenően egy diákkör programjain rendszeresen részt vesz, illetve szakmai munkájának eredményeit diákköri dolgozatban, tudományos publikációban jelenteti meg, vagy szakmai konferenciákon adja elő. (2) Az (1) bekezdésben foglalt tevékenységeken túl jelen szabályzat 30. -ban foglalt értékeléseknél többlet tevékenységként külön értékelendő, ha a hallgató előadóként vagy opponensként részt vesz az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (a továbbiakban OTDK) vagy közreműködik annak megszervezésében. 6. (1) A tudományos diákkörök legalább egy teljes szemeszterre szóló munkaprogram szerint tartják rendezvényeiket (előadások, módszertani megbeszélések, vitaestek, perbeszédversenyek, nyári tanfolyamok, táborok, tanulmányutak, stb.). (2) Az egyes diákkörök féléves programját a TDT elnöksége hirdetményben teszi közzé, s a kari honlapon is megjelenteti legkésőbb az adott szemeszter kezdetétől számított 3 héten belül, illetve a diákkörök a megvalósult programokról a szemeszter végével beszámolnak. 2

3 (3) Minden diákköri ülésről vagy egyéb rendezvényről rövid jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyveket legkésőbb az adott szemesztert lezáró vizsgaidőszak végéig kell a diákkör titkárához eljuttatni. A jegyzőkönyvekben minimálisan fel kell tüntetni a rendezvény jellegét, témáját, az elhangzott előadások címét és az előadó nevét, a rendezvény nevét, helyszínét, idejét, a résztvevők által aláírt jelenléti ívet. A jegyzőkönyvet a diákköri titkár aláírásával hitelesíti. 7. (1) Az egyes tanszékekhez kapcsolódó tudományos diákkörök munkáját oktatóként tanszéki, illetve szakkollégiumi TDK felelősök támogatják. (2) A tanszéki TDK felelőst a tanszékvezető bízza meg, és személyéről a TDT-t értesíti. 8. A tanszéki TDK felelős feladatai különösen: a) a tudományos diákköri tevékenység szakmai támogatása, egyebek között meghívott előadók felkérésében, rendezvények, feladatmegoldó versenyek szervezésében, b) rendszeres kapcsolattartás és együttműködés a TDT-vel, c) a kari diákköri konferencia adott tudományterülethez kapcsolódó tagozatának megszervezése, d) érdemi közreműködés az OTDK megszervezésében, amennyiben ez a Kar feladata. 9. (1) A Karon működő tudományos diákkörök tevékenységét az önkormányzati elv alapján működő kari TDT szervezi és támogatja. (2) A TDT tagjai a tanszéki TDK felelősök és a tudományos diákkörök titkárai. (3) A TDT legalább félévenként egyszer ülést tart. (4) A TDT felügyeletét a Kar tudományos dékánhelyettese látja el. 10. (1) A TDT munkáját TDT elnöke irányítja, a TDT elnöksége támogatásával. (2) A TDT elnökségének tagjai az elnök, a társelnök, az alelnök, a titkár, és egy hallgatói képviselő. A TDT elnökségének üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Kar tudományos dékánhelyettesét. (3) A TDT elnökét, társelnökét, alelnökét és titkárát a Kari Tanács három évre választja a TDT oktató tagjai közül. (4) A TDT elnökségének hallgató tagját Hallgató Önkormányzat egy évre választja, a diákköri titkárok közül. 11. A TDT a) tudományos diákköri konferenciákat kezdeményez és szervez, b) irányítja az OTDK-ra való felkészülést, c) támogatást nyújt a tudományos diákkörök működéséhez, kiadványok megjelentetésével, konferenciákon, rendezvényeken való részvétel támogatásával, d) dönt a rendelkezésére álló pénzeszközök felosztásáról, e) közreműködik a diákköri tevékenységet támogató pályázatok benyújtásában és más források gyűjtésében, f) kapcsolatot tart az OTDT-vel és más szakmai és tudományos szervezetekkel, g) évenként beszámol működéséről a Kari Tanácsnak. 12. (1) A TDT elnöke a) minden tanév elején kezdeményezi a TDT ülésének összehívását, s javaslatot tesz az ülés napirendjére, b) irányítja a TDT elnökségét, c) a TDT titkárával folytatott előzetes konzultációt követően dönt sürgős intézkedést igénylő egyedi ügyekben, a kari TDT elnökségének egyidejű tájékoztatása mellett, 3

4 e) rendszeres kapcsolatot tart az OTDT-vel és annak Állam-és Jogtudományi Szakmai Bizottságával, f) a TDT elnökségének hallgató tagjával együtt képviseli a Kart az OTDT Állam és Jogtudományi Szakmai Bizottságában. (2) A TDT elnökét meg kell hívni a Kari Tanács, a kari vezetői értekezlet valamint a tanszékvezetői értekezlet tudományos diákköröket érintő napirendjeinek tárgyalására, ahol tanácskozási joggal részt vehet. 13. (1) A TDT támogatásáról a Kar éves költségvetésében, külön tételként kell rendelkezni. A költségvetésben tudományos diákköri tevékenységre elkülönített támogatás fölött a tudományos dékánhelyettes rendelkezik utalványozási joggal. (2) A kari TDT egyéb bevételei pályázatokból és egyéb támogatásokból származnak. 14. A kari TDT költségvetését különösen az alábbi célokra fordíthatja: a) hozzájárulás kari és országos diákköri konferenciák szervezésének költségeihez, b) kimagasló tudományos diákköri tevékenységet végző hallgatók jutalmazása, c) a diákköröket támogató oktatók munkájának elismerése, d) diákköri kiadványok megjelenésének támogatása, e) a kari TDT működéséhez szükséges eszközök beszerzése. III. Tudományos diákköri dolgozatok és konferenciák 15. (1) A TDT legalább tanévenként legalább egyszer kari tudományos diákköri konferenciát szervez. A konferencián, a nevezett dolgozatok számának és tematikus megoszlásának függvényében, tudományterületenként tagozatokat hoznak létre. (2) A kari tudományos diákköri konferencián előadott, megvitatott, és a bíráló bizottság által alkalmasnak ítélt dolgozat szerzője az Országos Tudományos Diákköri Tanács szabályzata és pályázati felhívása szerint munkájával részt vehet a kétévenként megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) illetve az Országos Környezettudományi Diákkonferencia (OKDK) soron következő rendezvényén. 16. (1) A diákköri tagok maguk választják meg kutatási témáikat, a Kar tanszékein folyó kutatások figyelembevételével. (2) A TDT tanévenként pályatételeket írhat ki a hallgatók számára. (3) A hallgatók a diákkör előtt bemutatott dolgozatukat, továbbfejlesztve szakdolgozatként is benyújthatják, illetve az utólag jelen szabályzat 28. -a alapján szakdolgozatként is elfogadható. 17. (1) A kari diákköri konferencián bemutatni szánt dolgozat (TDK dolgozat) konzulens által jóváhagyott címét a konferencia félévében a kari konferencia után a TDT titkáránál be kell jelenteni. Amennyiben a dolgozatnak külső konzulense van, a dolgozat címét a tanszéki TDKfelelőssel is egyeztetni kell. (2) A TDK dolgozat nyelve magyar. A dolgozat a konzulens egyetértésével idegen nyelven is benyújtható, ebben az esetben magyar nyelvű összefoglaló fejezetet kell a dolgozathoz csatolni. 18. (1) A TDK dolgozatot két fűzött példányban, valamint digitális formában elektronikus adathordozón (CD, DVD) vagy elektronikus levélben csatolmányként kell a tanszék által - a TDT iránymutatása alapján - megadott határidőig az illetékes tanszékre benyújtani. A dolgozathoz csatolni kell a hallgató eredeti aláírással ellátott nyilatkozatát, melyben kijelenti, hogy a munka saját szellemi terméke. 4

5 (2) A TDK dolgozat terjedelme minimálisan betűhely (kb. 25 oldal, szóközzel). A dolgozatot tartalmilag és formailag megfelelően tagolni kell, továbbá el kell látni tartalomjegyzékkel, irodalomjegyzékkel és lábjegyzetekkel. (3) A TDK dolgozat első lapján fel kell tüntetni az illetékes tanszék megnevezését, a dolgozat címét, a tudományos diákköri dolgozat megjelölést, a dolgozat készítőjének nevét, a konzulens nevét és beosztását, valamint a készítés helyét (Budapest) és dátumát (év, hó, nap) 19. (1) A TDK dolgozat értékelésére az érintett tanszék TDK felelőse legalább egy hallgatói opponenst kér fel a témában jártas és a dolgozat készítésében nem érintett diákköri tagok közül. Az írásban benyújtott dolgozatot az opponens értékeli. Bírálatát szóban adja elő kari diákköri konferencián, valamint írásban is csatolja a konferencia jegyzőkönyvéhez. Az opponensi bírálat elkészítésében a Politikatudományi TDK-ban csak a PhD hallgatók vehetnek részt. (2) A TDK dolgozatok elektronikus adathordozón rögzített változatát a kari könyvtárban, a szakdolgozatoktól elkülönítetten kell tárolni. A TDK dolgozatokba való betekintés lehetőségét megfelelően biztosítani kell. 20. A TDT a kari tudományos diákköri konferencia előkészítéséről és szervezéséről a tanszéki, szakkollégiumi TDK felelősökkel együttműködve gondoskodik. Ennek során a TDT a) kiírja a kari diákköri konferencia idejét, közzéteszi az erre vonatkozó felhívást, b) elkészíti, és hirdetmény útján közzéteszi a konferencia, illetve tagozatai programját, c) gondoskodik a konferenciák részvételi és helyezési okleveleinek elkészítéséről, d) elkészíti az értékelő lapok nyomtatványát (továbbiakban: értékelőlap) és eljuttatja a tanszéki diákköri felelősökhöz, e) dönt az egyes tagozatokban javasolható díjakról, f) a bírálati és értékelőlapok alapján javaslatot tesz a Kar dékánjának a diákköri dolgozatok díjazására, g) javaslatot tesz a Kar dékánjának a diákköri tevékenységet segítő oktatók kari és országos szintű jutalmazására, h) a kari diákköri konferencia teljes dokumentációját a félév befejezését követő 30 napon belül megküldi az Országos Tudományos Diákköri Tanácsnak, a soron következő OTDK-n való részvételi jogosultság igazolása céljából. 21. (1) A kari diákköri konferencia tagozatának munkáját a tagozat elnöke irányítja. A tagozat elnöke a tanszékvezető, az illetékes tanszéki felelős vagy a tanszékvezető által felkért más oktató. Kivételesen, a TDT jóváhagyása alapján tagozat elnökeként a karral oktatói jogviszonyban nem álló, szakmai, tudományos életben elismert más szakember is felkérhető. A tagozatokban a dolgozatokat a felkért bíráló bizottság előtt kell bemutatni. A bíráló bizottság legalább három tagból közöttük egy hallgatóból, és egy, a karral oktatói jogviszonyban álló minősített oktatóból áll. A bíráló bizottság hallgatói tagját az illetékes TDK titkár javaslatára az illetékes tanszékvezető kéri fel. A bíráló bizottság hallgatói tagja az adott tagozat munkájában sem mint induló, sem mint opponens nem vehet részt. A bíráló bizottság minősített oktatói tagját az illetékes tanszéki felelőssel egyeztetve az illetékes tanszékvezető kéri fel. (2) A tagozatülések nyilvánosak, azokon minden érdeklődő részt vehet. 22. (1) A tagozat elnöke meghatározza a diákköri dolgozatok bemutatásának rendjét, és felkéri a szerzőket a dolgozatban foglalt kutatási eredmények ismertetésére. Az ismertetés során a hallgató perces szabad előadásban mutatja be kutatása tárgyát, módszereit, eredményeit. 5

6 (2) A diákköri dolgozatok opponensei 5-10 percben foglalják össze véleményüket. Ezt követően a bíráló bizottság és a résztvevők a diákköri dolgozatot megvitatják, a szerzőnek kérdéseket tehetnek fel, a munkához kiegészítéseket, megjegyzéseket fűzhetnek. 23. (1) A tagozatban nevezett összes dolgozat bemutatását és vitáját követően a bíráló bizottság zárt ülésen dönt a diákköri dolgozatok és előadások értékeléséről, megállapítja a helyezéseket, és dönt az OTDK-ra nevezés lehetőségéről. Az értékelést úgy kell elvégezni, hogy a bemutatott dolgozatok rangsora egyértelmű legyen. (2) Az értékelést az értékelőlapon kell rögzíteni, melyet a bíráló bizottság valamennyi tagja aláír. 24. (1) A bíráló bizottság 100 pontos bírálati rendszer keretében a diákköri dolgozat tartalmi és formai jellemzőit 70%-os, míg az előadás, illetve a vitában elhangzó érvelés minőségét 30%-os arányban veszi figyelembe. A diákköri dolgozatok elbírálása során különösen az alábbi szempontokat kell mérlegelni: a) a tudományos diákköri tevékenység eredményét jelentő dolgozatnak az egyetemi tananyagon túli kérdés vizsgálatát, illetve a kötelező tananyagnál mélyebb összefüggések feltárását kell céloznia, b) alapvető követelmény a más szerzőktől már ismert tudományos eredmény és a diákköri dolgozat szerzője által végzett vizsgálat és eredmény következetes elhatárolása, c) külön szempontként kell értékelni a dolgozattal szemben támasztható formai követelményeket (tagolás, szerkesztés, hivatkozások pontossága etc.) d) nagy súllyal kell értékelni az idegen nyelvű szakirodalom, különösen a több különböző idegen nyelven hozzáférhető szakirodalom felhasználását. (2) Nem értékelhető olyan nevezett és írásban leadott diákköri dolgozat, amelyet szerzője szóban nem adott elő, nem védett meg. Amennyiben a dolgozat opponensei a kari konferencián nem jelentek meg, de írásban leadták véleményüket az illetékes tanszéki diákköri felelősnek, a dolgozat értékelhető: az írásbeli véleményt a tagozat elnöke felolvassa és a bíráló bizottság figyelembe veszi. 25. (1) A tagozatokban a diákköri dolgozatok legfeljebb egyharmada részesülhet helyezésben, az első helyezés nem osztható meg. A helyezésekhez a kari költségvetés és a TDT rendelkezésére álló egyéb pénzeszközök függvényében előre meghatározott jutalom is kapcsolódhat. (2) A tagozatok bíráló bizottságai javaslatot tehetnek a TDT-nek a kiváló teljesítményt nyújtó opponensek elismerésére, illetve díjazására. A díjazható opponensek számát a TDT konferenciánként előre meghatározza. (3) A tagozat elnöke az ülés befejezése után eljuttatja az értékelőlapokat a TDT titkárához, aki gondoskodik azok irattári megőrzéséről és az eredmények továbbításáról. 26. (1) Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára, kari konferencia tagozatainak eredményei alapján az OTDT Szakmai Bizottsága által meghatározott irányelvek és kari létszámkeret betartásával azok a dolgozatok nevezhetőek, amelyeket a bíráló bizottságok erre javasoltak. (2) A bíráló bizottság által a 23. (1) bekezdés szerint OTDK nevezésre érdemesnek tartott dolgozatok közül az egyes dolgozatok nevezésére a szerző, a konzulens és a tanszéki diákköri felelős együttesen tesz javaslatot. A nevezéseket a TDT elnöksége véglegesíti és elküldi az OTDT titkárságára. (3) A TDT, az OTDK megrendezését megelőző szemeszter végéig, Kar számára biztosított létszámkeret felosztásával, tagozatonként meghatározza, hogy az egyes diákkörök hány dolgozatot jelölhetnek a következő OTDK-ra. A diákköri keret meghatározásához a TDT elosztási szabályokat dolgoz ki, a diákkörök pedig tanévenként rangsorokat állítanak föl, melyek alapját 6

7 képezik az OTDK-ra való felterjesztésnek. Az elosztási szabályok megállapítása során különösen figyelembe kell venni a diákkörnek a kari diákköri munkában való részvételét, a korábbi OTDKán való szereplésének eredményességét, az OTDK szervezésében való közreműködését. (4) Az OTDK-ra nevezés során a kari konferencián bemutatott dolgozat címe nem változtatható meg. (5) Az OTDK-án előadó, illetve opponensként szereplő hallgatók részvételi költségeihez a Kar hozzájárul. 27. A Tanulmányi Hivatal gondoskodik arról, hogy a kari konferencián, valamint az OTDK-n elért helyezést a hallgatók leckekönyvébe és az ETR-be bejegyezzék. 28. A hallgató jogviszonyának fennállása alatt készült, és a kari konferencián vagy az OTDK-n belül bemutatott dolgozat a konzulens és az illetékes tanszékvezető véleménye alapján utólag szakdolgozatként elfogadható. Ebben az esetben a bírálatot a konferencia hivatalos bírálata(i), a védés jegyzőkönyvét pedig a tanszékvezető által készített feljegyzés pótolja. A szakdolgozat minősítéséről a konzulens véleményének figyelembevételével a tanszékvezető dönt. 29. A hazai vagy külföldi konferenciákon tartott előadások TDK-tevékenységként történő értékelésére a diákköri dolgozatra vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandóak azzal, hogy a terjedelmi követelményeket nem kell figyelembe venni. IV. A tudományos diákköri tevékenység értékelése 30. A hallgatók eredményes tudományos diákköri tevékenységét különösen figyelembe kell venni: a) demonstrátori pályázatok elbírálásánál, b) külföldi részképzés engedélyezésére vonatkozó kérelem elbírálásakor, az ERASMUS pályázatok rangsorának összeállításánál, c) kiemelt és a köztársasági ösztöndíjak odaítélésénél, d) Kar oktatási/kutatási tevékenységét támogató alapítványokhoz benyújtott pályázatok elbírálásánál, e) Hajnóczy emlékérem odaítélésénél, f) tudományos továbbképzési valamint doktorandusz pályázatok véleményezésénél, g) oktatói/kutatói álláshelyre vonatkozó pályázatok értékelésénél. V. Az OTDK szervezésével kapcsolatos különös rendelkezések 31. (1) A TDT az OTDT Állam és Jogtudományi Szakmai Bizottságának határozata alapján időközönként megrendezi az OTDK Állam és Jogtudományi Szekciójának ülését. (2) Az OTDK megszervezésének támogatására a dékán, a TDT elnökének javaslatára, eseti bizottságot is felállíthat. (3) A Kar oktatói, kutatói és hallgatói a TDT elnöksége és az eseti bizottság iránymutatása alapján érdemben közreműködnek az OTDK előkészítésében, megszervezésében és programjának megvalósításában. (4) Az OTDK megrendezését a Kar anyagilag és szakmailag támogatja. VI. Záró és hatályba léptető rendelkezések 32. (1) A szabályzatot az ELTE Állam és Jogtudományi Karának Kari Tanácsa szeptember 23-i ülésén elfogadta. 7

8 (2) A szabályzat október 1-jén lép hatályba. (3) Jelen szabályzat rendelkezéseit a 2008/09-es tanévben a következő eltérésekkel kell alkalmazni: a) a 6. (2) bekezdésében foglalt határidő a szabályzat hatályba lépésétől számított három hét. b) azon végzős hallgatók, akik már megvédték a TDK dolgozatukat, szerepelhetnek a felterjesztett rangsorban és indulhatnak az OTDK-n. c) a 24. (2) bekezdésének rendelkezéseit a 2008/09-es tanévben az Erasmus tanulmányokat folytató hallgatók számára azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szóbeli védésre a tanszékvezető engedélyével más, a kari konferenciától eltérő időpontban is sor kerülhet. d) a 26. (3) bekezdésének rendelkezései először a XXX. OTDK-ra vonatkozó létszámkeret meghatározásakor alkalmazandók. Budapest, szeptember 23. Dr. Király Miklós s.k. dékán 8

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJA Szeged, 2013. május 15. 1 SZTE JGYPK TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAM Tartalom 1. A Program célja 2. A tehetséggondozás jelentősége

Részletesebben

A szakdolgozatvédés és a záróvizsga menete, az oklevél (Egységes útmutató 14., 19-21, 22-23. oldal)

A szakdolgozatvédés és a záróvizsga menete, az oklevél (Egységes útmutató 14., 19-21, 22-23. oldal) A szakdolgozatvédés és a záróvizsga menete, az oklevél (Egységes útmutató 14., 19-21, 22-23. oldal) Tartalom A szakdolgozatvédés és a záróvizsga menete, az oklevél... 1 A szakdolgozat értékelése, szakdolgozatvédés

Részletesebben

FELHÍVÁS. a 2016/2017. évi tanév őszi szemeszterében tartandó Kari Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre

FELHÍVÁS. a 2016/2017. évi tanév őszi szemeszterében tartandó Kari Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre FELHÍVÁS a 2016/2017. évi tanév őszi szemeszterében tartandó Kari Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre A konferencia helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Cím:

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: FELHÍVÁS a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvételre Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Cím: 1118

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács szeptember 23-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács szeptember 23-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2008. szeptember 23-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 55/2008. (IX.23.) KT. sz. határozat a kari titkár megválasztásáról 56/2008. (IX.23.)

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Szervezeti és Működési Szabályzata Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Szervezeti és Működési Szabályzata Elfogadta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Doktori Tanácsa 2013. szeptember 26-án Tartalomjegyzék

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet Oldal:1 az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól 1 A Kormány az épített környezet

Részletesebben

Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer

Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer 2015. Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer... 1 Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer alapelvei és céljai... 3 Oktatói, Kutatói Minőségértékelési

Részletesebben

Szakdolgozati szabályzat

Szakdolgozati szabályzat PTE Illyés Gyula Kar Szekszárd Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Szakdolgozati szabályzat A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról (diplomamunkáról) szóló 59-60.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE A Tanulmányi és vizsgaszabályzat kari kiegészítése 62. (17) Korrekciós vizsga: sikeres vizsga javítása ugyanabban a félévben. Egy félévben egy tárgy

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. 2011. évi MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉS

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. 2011. évi MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉS Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 2011. évi MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉS 1 1) Az oktatók tudományos aktivitásának mérése A KSZKI a Kari Tanács által 2010-ben elfogadott szempontok

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. A PPKE JÁK Állam- és Jogtudományági Doktori Tanácsa figyelembe véve az alábbiakban foglalt

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BGF SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest 2010

Részletesebben

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: 2013. július 23. A határozat száma: 312/2012-2013. (VII. 23.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. A szabályzat karbantartásáért felelős: EDHT elnöke TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR. A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés szabályzata

DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR. A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés szabályzata DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés szabályzata Debrecen, 2005 1 Szabályozási háttér (1) A Debreceni Egyetem Informatikai Karának (IK) a doktori képzésre és fokozatszerzésre

Részletesebben

Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferencia Versenyszabályzata

Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferencia Versenyszabályzata Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferencia Versenyszabályzata Miskolc, 2015. Oldalszám: 1 Tartalomjegyzék 1. számú melléklet 2. számú melléklet 3. számú

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Mőszaki Tudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Mőszaki Tudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Mőszaki Tudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Miskolci Egyetem Cím: 3515 Miskolc Egyetemváros Telefon: 06 (46) 565-111/11-99

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ. A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÁJÉKOZTATÓ A BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ SZERVEZETT DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRŐL BUDAPEST, 2015 1 Előszó A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ. Alapképzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók számára

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ. Alapképzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók számára ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Alapképzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók számára EDUTUS FŐISKOLA 2016. 1 Tartalom Előszó... 4 1. A szakdolgozat

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 21. szám 126. évfolyam 2011. október 21. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítás Oldal 41/2011. (X. 21. MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Győr A Szenátus által elfogadva 2013. június 24-én TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 Általános rendelkezések... 5 1. A doktori fokozatszerzés

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. TDK szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. TDK szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember Tartalomjegyzék A szabályzat célja... 3 A szabályzat hatálya... 3 A TDK célja... 3 Részvételi feltételek

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások... 6 III. FEJEZET: A doktori képzés

Részletesebben

MÁRCIUS 30. MÁRCIUS 20. ÁPRILIS 20. 2013. MÁJUS 9-10.

MÁRCIUS 30. MÁRCIUS 20. ÁPRILIS 20. 2013. MÁJUS 9-10. 2013. MÁJUS 9-10. A JELENTKEZÉS MÁRCIUS 20. A DOLGOZAT KIVONATÁNAK MÁRCIUS 30. HATÁRIDEJE: LEADÁSI HATÁRIDEJE: A DOLGOZAT LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: ÁPRILIS 20. PÁLYÁZHATÓ SZAKOSZTÁLYOK: Angol nyelv és irodalom

Részletesebben

A Kari Tanács 2007. szeptember 14-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2007. szeptember 14-i ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2007. szeptember 14-i ülésének határozatai A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje Ad 2. (2) A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje (TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT) KARI KIEGÉSZÍTÉSE K. (1) A hallgatónak

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. november 30. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR 2 A Kecskeméti Főiskola Szenátusa,

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE ÉS KÖVETELMÉNYEI AZ SZTE FOGORVOSTUDOMÁNYI KARON

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE ÉS KÖVETELMÉNYEI AZ SZTE FOGORVOSTUDOMÁNYI KARON 8/c. sz. melléklet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE ÉS KÖVETELMÉNYEI AZ SZTE FOGORVOSTUDOMÁNYI KARON 1. A DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A diplomamunka célja: a fogorvos- és a szakképzéshez szükséges

Részletesebben

INFORMATIKAI FELÜLET KITÖLTÉSE

INFORMATIKAI FELÜLET KITÖLTÉSE INFORMATIKAI FELÜLET KITÖLTÉSE A pályázati felület használata A pályázatot az útmutatóban megadott informatikai felületen kell feltölteni. Az informatikai felület használatában az ott elérhető súgó funkció

Részletesebben

A XIII. kerületi tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szabályzata

A XIII. kerületi tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szabályzata PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Demonstrátori Szabályzata

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Demonstrátori Szabályzata Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Demonstrátori Szabályzata I. A demonstrátor meghatározása, a demonstrátori megbízás célja A SZTE Általános Orvostudományi Kara oktató-kutató munkájának

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZATRA ÉS ÉVFOLYAMDOLGOZATRA VONATKOZÓ RENDJÉRŐL

ÚTMUTATÓ A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZATRA ÉS ÉVFOLYAMDOLGOZATRA VONATKOZÓ RENDJÉRŐL ÚTMUTATÓ A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZATRA ÉS ÉVFOLYAMDOLGOZATRA VONATKOZÓ RENDJÉRŐL 1. Az útmutató hatálya kiterjed a kar valamennyi képzésére, ahol a képesítési követelmények

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában való részvételre 1. Általános információk, rendezők A rendezvény szervezője:

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvételre 1. Általános információk, rendezők A rendezvény szervezője: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

A záróvizsga menete. Az átláthatóság és az információk megfelelő áramlása érdekében az alábbiakban a záróvizsgák menetének leírását közöljük.

A záróvizsga menete. Az átláthatóság és az információk megfelelő áramlása érdekében az alábbiakban a záróvizsgák menetének leírását közöljük. A záróvizsga menete Az átláthatóság és az információk megfelelő áramlása érdekében az alábbiakban a záróvizsgák menetének leírását közöljük. Miután a hallgató belépett a záróvizsga termébe, húz két tételt:

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Doktori Szabályzata Budapest 2005 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Doktori Szabályzat (KDSZ) 2/35.oldal 1. A Természettudományi

Részletesebben

9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA

9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA 9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. A Szabályzat hatálya kiterjed a Bölcsészettudományi Karon a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata Pécs 2007. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások...

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó VII. ORSZÁGOS NEMZETKÖZI JOGI JOGESETMEGOLDÓ VERSENY (2015/2016. TANÉV) FELTÉTELEK - A résztvevő intézmények minden olyan, bármely szakos/tagozatos (BA vagy MA, nappali, esti, levelező

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (TERVEZET) 2012 A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS (1)

Részletesebben

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez gyógytornász szakirány számára 2010/11. tanév Tartalomjegyzék 1. Tájékoztató a szakdolgozat elkészítésének

Részletesebben

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola Tudományág: Politikatudomány Képzési forma: doktori (PhD) képzés Képzési cél: tudományos fokozat szerzésére felkészítés, felsőoktatási

Részletesebben

7. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT [2008]

7. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT [2008] A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Szabályzatai II. kötet: Hallgatói Követelményrendszer (HKR) 6. sz. melléklet: 7. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT [2008] 7.1. A TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MUNKA ALAPELVEI: 7.1.1.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2013.

Részletesebben

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről 51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított, 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 30. -ának (1)-(3)

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ DÍJAKRÓL A Szenátus elfogadta: 2007. június 28. A határozat száma: 255/2006-2007.(VI.

Részletesebben

Collegium Talentum Szervezeti és Működési Szabályzat

Collegium Talentum Szervezeti és Működési Szabályzat Collegium Talentum Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. március 16. Preambulum A Magyar Nemzetpolitika A nemzetpolitikai stratégia eleme című KIM anyag 3.2.4. pontja a tehetséggondozásról a következőket

Részletesebben

AZ EGYETEMI KUTATÁS-FINANSZÍROZÁSI PÁLYÁZAT SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KUTATÁS-FINANSZÍROZÁSI PÁLYÁZAT SZABÁLYZATA DRHEA DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 10. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 239/1300/26-2/2012. AZ EGYETEMI KUTATÁS-FINANSZÍROZÁSI PÁLYÁZAT SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

TEHETSÉG HÍRLEVÉL. Ösztöndíjpályázat a Nemzet Fiatal Tehetségeinek támogatására

TEHETSÉG HÍRLEVÉL. Ösztöndíjpályázat a Nemzet Fiatal Tehetségeinek támogatására TEHETSÉG HÍRLEVÉL A hetedik (áprilisi) szám A hetedik számban továbbra is szerepel néhány olyan pályázati lehetőség, amely még nem járt le, így szeretnénk ezekre újra felhívni a hallgatók figyelmét. Ugyanakkor

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2005. március 24. Tartalomjegyzék I. rész Általános rendelkezések 3 1. 3 2. 3 3. 4 II. rész A férőhelyek

Részletesebben

MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára. 2016. február 8. Schmidt Andrea Elméleti Intézet schmidt@mome.hu

MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára. 2016. február 8. Schmidt Andrea Elméleti Intézet schmidt@mome.hu MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára 2016. február 8. Schmidt Andrea Elméleti Intézet schmidt@mome.hu A szakdolgozattal kapcsolatos információk elérhetősége ETR Dokumentumok/ MOME Dokumentumok/

Részletesebben

MÉRNÖK INFORMATIKUS SZAK SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013. II. félév

MÉRNÖK INFORMATIKUS SZAK SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013. II. félév MÉRNÖK INFORMATIKUS SZAK SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013. II. félév A szakdolgozat készítéssel kapcsolatos információk, formai előírások, egyéb nyomtatványok elérhetők az alábbi Internet címen

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési tevékenységének elősegítése és támogatása érdekében,

Részletesebben

5. számú melléklet A szakdolgozatok, diplomamunkák készítésének szabályai

5. számú melléklet A szakdolgozatok, diplomamunkák készítésének szabályai TVSZ. 5. számú melléklet A szakdolgozatok, diplomamunkák készítésének szabályai 1. Az alapképzésben részt vevő hallgató a Képzési és Kimeneti Követelményekben meghatározott szakdolgozatot, a mesterképzésben

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM INFRASTRUKTURÁLIS RENDSZEREK MODELLEZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE MULTIDISZCIPLINÁRIS MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT átdolgozásának tervezete 2013. február

Részletesebben

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Tisztelt Pályázók, leendő PhD Hallgatók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori (PhD)

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola. Nemzetközi Mobilitási Szabályzat 2016.

Eszterházy Károly Főiskola. Nemzetközi Mobilitási Szabályzat 2016. Eszterházy Károly Főiskola Nemzetközi Mobilitási Szabályzat 2016. Tartalom I. Általános rendelkezések... 4 A szabályzat hatálya... 4 A szabályzat célja... 4 A Főiskola nemzetközi mobilitási tevékenységének

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A rendezvény megvalósítását a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0048 azonosítószámú projekt támogatta.

BESZÁMOLÓ. A rendezvény megvalósítását a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0048 azonosítószámú projekt támogatta. BESZÁMOLÓ A 2014. NOVEMBER 26-ÁN MEGRENDEZETT INTERDISZCIPLINÁRIS TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL A rendezvény megvalósítását a azonosítószámú projekt támogatta. A rendezvény keretében a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2012/2013. tanévre

Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2012/2013. tanévre Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2012/2013. tanévre I. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA PÉCS 2015 A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola Doktori Szabályzata

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Szent István Egyetem, Gödöllő (továbbiakban Egyetem) Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskolája a doktori képzésről és

Részletesebben

Útmutató a diplomamunka készítéséhez Geográfus mesterszakos hallgatók számára

Útmutató a diplomamunka készítéséhez Geográfus mesterszakos hallgatók számára 2. melléklet Útmutató a diplomamunka készítéséhez Geográfus mesterszakos hallgatók számára 1. A diplomamunka készítésének feltételei A diplomamunka elkészítésével kapcsolatban a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MECSEKALJAI ISKOLA TESTNEVELÉSI ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Szervezeti és Működési Szabályzatát Pécs Megyei

Részletesebben

Általános Mérnöki és Környezetvédelmi Intézet

Általános Mérnöki és Környezetvédelmi Intézet Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar Általános Mérnöki és Környezetvédelmi Intézet Cím: Tel.: Fax: E-mail: Honlap: Intézetigazgató: 1034 Budapest, Doberdó út 6. 1/666-5940 1/666-5909 patko@bmf.hu

Részletesebben

291. szám 2014. március 3.

291. szám 2014. március 3. Kari Kurír A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hírlevele Elektronikus változat: http://www.arts.u-szeged.hu/kurir 291. szám 2014. március 3. Hírek, információk 1. A 2014. február 20-án

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és működési szabályzata (ÁOK Doktori Szabályzat) PÉCS 2015 2

Részletesebben

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. (ápoló szakirány számára)

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. (ápoló szakirány számára) Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez (ápoló szakirány számára) 2010/2011. tanév Tartalom: Tájékoztató a szakdolgozat elkészítésének

Részletesebben

BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA

BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA Az osztályhoz tartozó, doktori ügyekben eljáró bizottságok: Diverzitásbiológiai Tudományos Bizottság Molekuláris Biológiai, Genetikai és Sejtbiológiai Tudományos Bizottság

Részletesebben

A Magyar Építész Kamara. Szakmai továbbképzési szabályzata

A Magyar Építész Kamara. Szakmai továbbképzési szabályzata A Magyar Építész Kamara Szakmai továbbképzési szabályzata Elfogadta a MÉK 2014.03.28-i Küldöttgyűlése Hatályos: 2014. április 19-től 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2. www.mek.hu Szakmai továbbképzési szabályzat

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE I. BEVEZETÉS A Szolnoki Főiskola 2008-ban is két fakultással folytatta működését. Üzleti Fakultás (Szolnok), valamint

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Ikt. sz.: 487/1000/245-2/2013 A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg Debrecen 2013. december 10. Tartalom: Preambulum...4

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Közgazdaságtudományi Kar Melléklet 1,2,3,4,5,6,7 I. Közgazdasági-, közgazdasági szakos közgazdász tanár-, nemzetközi kapcsolatok-, pénzügyi és gazdaságmatematikai elemző

Részletesebben

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BGF feladatköre és tevékenysége... 5 1.1. Az Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe...

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei A záróvizsgára bocsátás feltétele a konzulens által jóváhagyott szakdolgozat benyújtása. A szakdolgozat tudományos igényű alkotás, amellyel a végzős

Részletesebben

Pályamunka feltöltése és nevezés a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára

Pályamunka feltöltése és nevezés a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára Pályamunka feltöltése és nevezés a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára Az OTDK-ra beadandó pályamunka felöltése és a nevezés az OTDT online rendszerén (http://online.otdk.hu) keresztül történik.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév)

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév) Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév) Székesfehérvár 2010. január 0 1. táblázat A Geoinformatikai Kar jelentése

Részletesebben

55 810 01 0010 55 13 Villamosmérnök-asszisztens Mérnökasszisztens

55 810 01 0010 55 13 Villamosmérnök-asszisztens Mérnökasszisztens A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A doktoranduszok életpályáján adódó problématerületek vizsgálata

A doktoranduszok életpályáján adódó problématerületek vizsgálata 584 kutatás közben W A doktoranduszok életpályáján adódó problématerületek vizsgálata Magyarországon a PhD-hallgatók életútját több kutatás is vizsgálta már. 1 A korábbi kutatásokhoz képest a jelen tanulmányban

Részletesebben

2016. július 1. 2016. december 20. konzulensének visszaigazolása Kutatási terv leadása a témavezető tanárnak (belső konzulensnek)

2016. július 1. 2016. december 20. konzulensének visszaigazolása Kutatási terv leadása a témavezető tanárnak (belső konzulensnek) MAGYAR NYELVŰ NAPPALI BA KÉPZÉS KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK A szakdolgozati témák meghirdetése 2016. március 11. 2016. október 7. Hallgatók szakdolgozati témaválasztása és a szakdolgozat jelentkezési

Részletesebben

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE)

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) 6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. (1) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed: a Liszt

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

A XIV. ZSINAT ZSINATI TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 2015. SZEPTEMBER 23.

A XIV. ZSINAT ZSINATI TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 2015. SZEPTEMBER 23. A XIV. ZSINAT ZSINATI TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 2015. SZEPTEMBER 23. A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A ZSINATI TANÁCS 2015. JÚNIUS 10-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ TÁRGYÁBAN (ZS.T

Részletesebben

a diplomamunka elkészítéséhez

a diplomamunka elkészítéséhez Ú T M U T A T Ó a diplomamunka elkészítéséhez Debrecen 2016. Bevezetés A módszertani útmutató célja, hogy a diplomamunka tartalmi és formai követelményeit ismertesse, és egyben segítséget nyújtson a sikeres

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 7/2013. (VII. 22.) OBH utasítása az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 7/2013. (VII. 22.) OBH utasítása az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 7/2013. (VII. 22.) OBH utasítása az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

Részletesebben

2001. évi LXII. törvény. a szomszédos államokban él magyarokról

2001. évi LXII. törvény. a szomszédos államokban él magyarokról NETJOGTÁR. A CompLex Kiadó Kft. CompLex jogi adatbázisából. Az Országgylés 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban él magyarokról - a Magyar Köztársaságnak az Alkotmány 6. (3) bekezdésében foglalt,

Részletesebben

A Than Károly Ökoiskola

A Than Károly Ökoiskola Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Than Károly Grammar School and Vocational School Than Károly Gymnasium, Fachmittelschule und Fachschule A Than Károly Ökoiskola Gimnázium,

Részletesebben

Útmutató a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszékén készülő szakdolgozatok szerzői részére

Útmutató a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszékén készülő szakdolgozatok szerzői részére Alapelvek Útmutató a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszékén készülő szakdolgozatok szerzői részére 1. A szakdolgozat a hallgatói számonkérés sajátos formája, melyben a hallgató

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARA FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSRE VONATKOZÓ KOOPERATÍV KÉPZÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARA FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSRE VONATKOZÓ KOOPERATÍV KÉPZÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARA FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSRE VONATKOZÓ KOOPERATÍV KÉPZÉSI SZABÁLYZATA 2009 1.3.5.1. sz. Egyetemi szabályzat A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSRE

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KÉMIA DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KÉMIA DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KÉMIA DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. a) A doktori iskola adatai: Neve: Kémia Doktori Iskola Tudományterülete: természettudomány Tudományága: kémiai tudományok

Részletesebben

TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK

TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 1. Az osztott képzésben megvalósuló tanári mesterszakon tanulmányokat folytató

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2016 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

Kötelező önkormányzati feladatok. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján

Kötelező önkormányzati feladatok. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján Kötelező önkormányzati feladatok 1. sz. melléklet A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján Kötelező feladatok: A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható

Részletesebben